Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uttara Gita Lyrics in Telugu

Uttara Geetaa in Telugu:

॥ ॥
అఖండం సచ్చిదానందమవాఙ్మనసగోచరం ।
ఆత్మానమఖిలాధారమాశ్రయేఽభీష్టసిద్ధయే ॥

అర్జున ఉవాచ –
యదేకం నిష్కలం బ్రహ్మ వ్యోమాతీతం నిరంజనం ।
అప్రతర్క్యమవిజ్ఞేయం వినాశోత్పత్తివర్జితం ॥ 1 ॥

కారణం యోగనిర్ముక్తం హేతుసాధనవర్జితం ।
హృదయాంబుజమధ్యస్థం జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపకం ॥ 2 ॥

తత్క్షణాదేవ ముచ్యేత యజ్జ్ఞానాద్బ్రూహి కేశవ ।
శ్రీభగవానువాచ –
సాధు పృష్టం మహాబాహో బుద్ధిమానసి పాండవ ॥ 3 ॥

యన్మాం పృచ్ఛసి తత్త్వార్థమశేషం ప్రవదామ్యహం ।
ఆత్మమంత్రస్య హంసస్య పరస్పరసమన్వయాత్ ॥ 4 ॥

యోగేన గతకామానాం భావనా బ్రహ్మ చక్షతే ।
శరీరిణామజస్యాంతం హంసత్వం పారదర్శనం ॥ 5 ॥

హంసో హంసాక్షరం చైతత్కూటస్థం యత్తదక్షరం ।
తద్విద్వానక్షరం ప్రాప్య జహ్యాన్మరణజన్మనీ ॥ 6 ॥

కాకీముఖం కకారాంతముకారశ్చేతనాకృతిః ।
మకారస్య తు లుప్తస్య కోఽర్థః సంప్రతిపద్యతే ॥ 7 ॥

కాకీముఖకకారాంతముకారశ్చేతనాకృతిః ।
అకారస్య తు లుప్తస్య కోఽర్థః సంప్రతిపద్యతే ॥ 7 ॥

గచ్ఛంస్తిష్ఠన్సదా కాలం వాయుస్వీకరణం పరం ।
సర్వకాలప్రయోగేన సహస్రాయుర్భవేన్నరః ॥ 8 ॥

యావత్పశ్యేత్ఖగాకారం తదాకారం విచింతయేత్ ।
ఖమధ్యే కురు చాత్మానమాత్మమధ్యే చ ఖం కురు ।
ఆత్మానం ఖమయం కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్ ॥ 9 ॥

స్థిరబుద్ధిరసంమూఢో బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మణి స్థితః ।
బహిర్వ్యోమస్థితం నిత్యం నాసాగ్రే చ వ్యవస్థితం ।
నిష్కలం తం విజానీయాచ్ఛ్వాసో యత్ర లయం గతః ॥ 10 ॥

పుటద్వయవినిర్ముక్తో వాయుర్యత్ర విలీయతే ॥ 11 ॥

తత్ర సంస్థం మనః కృత్వా తం ధ్యాయేత్పార్థ ఈశ్వరం ॥ 12 ॥

నిర్మలం తం విజానీయాత్షడూర్మిరహితం శివం ।
ప్రభాశూన్యం మనఃశూన్యం బుద్ధిశూన్యం నిరామయం ॥ 13 ॥

సర్వశూన్యం నిరాభాసం సమాధిస్తస్య లక్షణం ।
త్రిశూన్యం యో విజానీయాత్స తు ముచ్యేత బంధనాత్ ॥ 14 ॥

స్వయముచ్చలితే దేహే దేహీ న్యస్తసమాధినా ।
నిశ్చలం తద్విజానీయాత్సమాధిస్థస్య లక్షణం ॥ 15 ॥

అమాత్రం శబ్దరహితం స్వరవ్యంజనవర్జితం ।
బిందునాదకలాతీతం యస్తం వేద స వేదవిత్ ॥ 16 ॥

ప్రాప్తే జ్ఞానేన విజ్ఞానే జ్ఞేయే చ హృది సంస్థితే ।
లబ్ధశాంతిపదే దేహే న యోగో నైవ ధారణా ॥ 17 ॥

యో వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః ।
తస్య ప్రకృతిలీనస్య యః పరః స మహేశ్వరః ॥ 18 ॥

నావార్థీ చ భవేత్తావద్యావత్పారం న గచ్ఛతి ।
ఉత్తీర్ణే చ సరిత్పారే నావయా కిం ప్రయోజనం ॥ 19 ॥

గ్రంథమభ్యస్య మేధావీ జ్ఞానవిజ్ఞానతత్పరః ।
పలాలమివ ధాన్యార్థీ త్యజేద్గ్రంథమశేషతః ॥ 20 ॥

ఉల్కాహస్తో యథా కశ్చిద్ద్రవ్యమాలోక్య తాం త్యజేత్
జ్ఞానేన జ్ఞేయమాలోక్య పశ్చాజ్జ్ఞానం పరిత్యజేత్ ॥ 21 ॥

యథామృతేన తృప్తస్య పయసా కిం ప్రయోజనం ।
ఏవం తం పరమం జ్ఞాత్వా వేదైర్నాస్తి ప్రయోజనం ॥ 22 ॥

జ్ఞానామృతేన తృప్తస్య కృతకృత్యస్య యోగినః ।
న చాస్తి కించిత్కర్తవ్యమస్తి చేన్న స తత్త్వవిత్ ॥ 23 ॥

తైలధారామివాచ్ఛిన్నం దీర్ఘఘంటానినాదవత్ ।
అవాచ్యం ప్రణవస్యాగ్రం యస్తం వేద స వేదవిత్ ॥ 24 ॥

ఆత్మానమరణిం కృత్వా ప్రణవం చోత్తరారణిం ।
ధ్యాననిర్మథనాభ్యాసాదేవం పశ్యేన్నిగూఢవత్ ॥ 25 ॥

తాదృశం పరమం రూపం స్మరేత్పార్థ హ్యనన్యధీః ।
విధూమాగ్నినిభం దేవం పశ్యేదంత్యంతనిర్మలం ॥ 26 ॥

దూరస్థోఽపి న దూరస్థః పిండస్థః పిండవర్జితః ।
విమలః సర్వదా దేహీ సర్వవ్యాపీ నిరంజనః ॥ 27 ॥

కాయస్థోఽపి న కాయస్థః కాయస్థోఽపి న జాయతే ।
కాయస్థోఽపి న భుంజానః కాయస్థోఽపి న బధ్యతే ॥ 28 ॥

కాయస్థోఽపి న లిప్తః స్యాత్కాయస్థోఽపి న బాధ్యతే ।
తిలమధ్యే యథా తైలం క్షీరమధ్యే యథా ఘృతం ॥ 29 ॥

పుష్పమధ్యే యథా గంధః ఫలమధ్యే యథా రసః ।
కాష్ఠాగ్నివత్ప్రకాశేత ఆకాశే వాయువచ్చరేత్ ॥ 30 ॥

తథా సర్వగతో దేహీ దేహమధ్యే వ్యవస్థితః ।
మనస్థో దేశినాం దేవో మనోమధ్యే వ్యవస్థితః ॥ 31 ॥

మనస్థం మనమధ్యస్థం మధ్యస్థం మనవర్జితం ।
మనసా మన ఆలోక్య స్వయం సిధ్యంతి యోగినః ॥ 32 ॥

ఆకాశం మానసం కృత్వా మనః కృత్వా నిరాస్పదం ।
నిశ్చలం తద్విజానీయాత్సమాధిస్థస్య లక్షణం ॥ 33 ॥

యోగామృతరసం పీత్వా వాయుభక్షః సదా సుఖీ ।
యమమభ్యస్యతే నిత్యం సమాధిర్మృత్యునాశకృత్ ॥ 34 ॥

ఊర్ధ్వశూన్యమధఃశూన్యం మధ్యశూన్యం యదాత్మకం ।
సర్వశూన్యం స ఆత్మేతి సమాధిస్థస్య లక్షణం ॥ 35 ॥

శూన్యభావితభావాత్మా పుణ్యపాపైః ప్రముచ్యతే ।
అర్జున ఉవాచ-
అదృశ్యే భావనా నాస్తి దృశ్యమేతద్వినశ్యతి ॥ 36 ॥

అవర్ణమస్వరం బ్రహ్మ కథం ధ్యాయంతి యోగినః ।
శ్రీభగవానువాచ-
ఊర్ధ్వపూర్ణమధఃపూర్ణం మధ్యపూర్ణం యదాత్మకం ॥ 37 ॥

సర్వపూర్ణం స ఆత్మేతి సమాధిస్థస్య లక్షణం ।
అర్జున ఉఅవాచ-
సాలంబస్యాప్యనిత్యత్వం నిరాలంబస్య శూన్యతా ॥ 38 ॥

ఉభయోరపి దుష్ఠత్వాత్కథం ధ్యాయంతి యోగినః ।
శ్రీభగవానువాచ-
హృదయం నిర్మలం కృత్వా చింతయిత్వాప్యనామయం ॥ 39 ॥

అహమేవ ఇదం సర్వమితి పశ్యేత్పరం సుఖం ।
అర్జున ఉవాచ-
అక్షరాణి సమాత్రాణి సర్వే బిందుసమాశ్రితాః ॥ 40 ॥

బిందుభిర్భిద్యతే నాదః స నాదః కేన భిద్యతే ।
శ్రీభగవానువాచ-
అనాహతస్య శబ్దస్య తస్య శబ్దస్య యో ధ్వనిః ॥ 41 ॥

ధ్వనేరంతర్గతం జ్యోతిర్జ్యోతిరంతర్గతం మనః ।
తన్మనో విలయం యాతి తద్విష్ణోః పరమం పదం ॥ 42 ॥

ఓంకారధ్వనినాదేన వాయోః సంహరణాంతికం ।
నిరాలంబం సముద్దిశ్య యత్ర నాదో లయం గతః ॥ 43 ॥

అర్జున ఉవాచ-
భిన్నే పంచాత్మకే దేహే గతే పంచసు పంచధా ।
ప్రాణైర్విముక్తే దేహే తు ధర్మాధర్మౌ క్వ గచ్ఛతః ॥ 44 ॥

శ్రీభగవానువాచ-
ధర్మాధర్మౌ మనశ్చైవ పంచభూతాని యాని చ ।
ఇంద్రియాణి చ పంచైవ యాశ్చాన్యాః పంచ దేవతాః ॥ 45 ॥

తాశ్చైవ మనసా సర్వే నిత్యమేవాభిమానతః ।
జీవేన సహ గచ్ఛంతి యావత్తత్త్వం న విందతి ॥ 46 ॥

అర్జున ఉవాచ-
స్థావరం జంగమం చైవ యత్కించిత్సచరాచరం ।
జీవా జీవేన సిధ్యంతి స జీవః కేన సిధ్యతి ॥ 47 ॥

శ్రీభగవానువాచ-
ముఖనాసికయోర్మధ్యే ప్రాణః సంచరతే సదా ।
ఆకాశః పిబతే ప్రాణం స జీవః కేన జీవతి ॥ 48 ॥

అర్జున ఉవాచ-
బ్రహ్మాండవ్యాపితం వ్యోమ వ్యోమ్నా చావేష్టితం జగత్ ।
అంతర్బహిశ్చ తద్వ్యోమ కథం దేవో నిరంజనః ॥ 49 ॥

శ్రీభగవానువాచ-
ఆకాశో హ్యవకాశశ్చ ఆకాశవ్యాపితం చ యత్ ।
ఆకాశస్య గుణః శబ్దో నిఃశబ్దో బ్రహ్మ ఉచ్యతే ॥ 50 ॥

అర్జున ఉవాచ-
దంతోష్ఠతాలుజిహ్వానామాస్పదం యత్ర దృశ్యతే ।
అక్షరత్వం కుతస్తేషాం క్షరత్వం వర్తతే సదా ॥ 51 ॥

అఘోషమవ్యంజనమస్వరం చా-
ప్యతాలుకంఠోష్ఠమనాసికం చ ।
అరేఖజాతం పరమూష్మవర్జితం
తదక్షరం న క్షరతే కథంచిత్ ॥ 52 ॥

అర్జున ఉవాచ-
జ్ఞాత్వా సర్వగతం బ్రహ్మ సర్వభూతాధివాసితం ।
ఇంద్రియాణాం నిరోధేన కథం సిధ్యంతి యోగినః ॥ 53 ॥

శ్రీభగవానువాచ-
ఇంద్రియాణాం నిరోధేన దేహే పశ్యంతి మానవాః ।
దేహే నష్టే కుతో బుద్ధిర్బుద్ధినాశే కుతో జ్ఞతా ॥ 54 ॥

తావదేవ నిరోధః స్యాద్యావత్తత్త్వం న విందతి ।
విదితే తు పరే తత్త్వే ఏకమేవానుపశ్యతి ॥ 55 ॥

భవచ్ఛిద్రకృతా దేహాః స్రవంతి గలికా ఇవ ।
నైవ బ్రహ్మ న శుద్ధం స్యాత్పుమాన్బ్రహ్మ న విందతి ॥ 56 ॥

అత్యంతమలినో దేహో దేహీ చాత్యంతనిర్మలః ।
ఉభయోరంతరం జ్ఞాత్వా కస్య శౌచం విధీయతే ॥ 57 ॥

ఇతి ఉత్తరగీతాయాం ప్రథమోఽధ్యాయః ॥

॥ ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥

అరూఢస్యారురుక్షోశ్చ స్వరూపే పరికీర్తితే ।
తత్రారూఢస్య బింబైక్యం కథం స్యాదితి పృచ్ఛతి ॥

అర్జున ఉవాచ-
జ్ఞాత్వా సర్వగతం బ్రహ్మ సర్వజ్ఞం పరమేశ్వరం ।
అహం బ్రహ్మేతి నిర్దేష్టుం ప్రమాణం తత్ర కిం భవేత్ ॥ 1 ॥

శ్రీభగవానువాచ-
యథా జలం జలే క్షిప్తం క్షీరే క్షీరం ఘృతే ఘృతం ।
అవిశేషో భవేత్తద్వజ్జీవాత్మపరమాత్మనోః ॥ 2 ॥

జీవే పరేణ తాదాత్మ్యం సర్వగం జ్యోతిరీశ్వరం ।
ప్రమాణలక్షణైర్జ్ఞేయం స్వయమేకాగ్రవేదినా ॥ 3 ॥

అర్జున ఉవాచ-
జ్ఞానాదేవ భవేజ్జ్ఞేయం విదిత్వా తత్క్షణేన తు ।
జ్ఞానమాత్రేణ ముచ్యేత కిం పునర్యోగధారణా ॥ 4 ॥

శ్రీభగవానువాచ-
జ్ఞానేన దీపితే దేహే బుద్ధిర్బ్రహ్మసమన్వితా ।
బ్రహ్మజ్ఞానాగ్నినా విద్వాన్నిర్దహేత్కర్మబంధనం ॥ 5 ॥

తతః పవిత్రం పరమేశ్వరాఖ్య-
మద్వైతరూపం విమలాంబరాభం ।
యథోదకే తోయమనుప్రవిష్టం
తథాత్మరూపో నిరుపాధిసంస్థః ॥ 6 ॥

ఆకాశవత్సూక్ష్మశరీర ఆత్మా
న దృశ్యతే వాయువదంతరాత్మా ।
స బాహ్యమభ్యంతరనిశ్చలాత్మా
జ్ఞానోల్కయా పశ్యతి చాంతరాత్మా ॥ 7 ॥

యత్ర యత్ర మృతో జ్ఞానీ యేన కేనాపి మృత్యునా ।
యథా సర్వగతం వ్యోమ తత్ర తత్ర లయం గతః ॥ 8 ॥

శరీరవ్యాపితం వ్యోమ భువనాని చతుర్దశ ।
నిశ్చలో నిర్మలో దేహీ సర్వవ్యాపీ నిరంజనః ॥ 9 ॥

ముహూర్తమపి యో గచ్ఛేన్నాసాగ్రే మనసా సహ ।
సర్వం తరతి పాప్మానం తస్య జన్మ శతార్జితం ॥ 10 ॥

దక్షిణే పింగలా నాడీ వహ్నిమండలగోచరా ।
దేవయానమితి జ్ఞేయా పుణ్యకర్మానుసారిణీ ॥ 11 ॥

ఇలా చ వామనిశ్వాససోమమండలగోచరా ।
పితృయానమితి జ్ఞేయం వామమాశ్రిత్య తిష్ఠతి ॥ 12 ॥

గుదస్య పృష్ఠభాగేఽస్మిన్వీణాదండస్య దేహభృత్ ।
దీర్ఘాస్తి మూర్ధ్నిపర్యంతం బ్రహ్మదండీతి కథ్యతే ॥ 13 ॥

తస్యాంతే సుషిరం సూక్ష్మం బ్రహ్మనాడీతి సూరిభిః ।
ఇలాపింగలయోర్మధ్యే సుషుమ్నా సూక్ష్మరూపిణీ ।
సర్వం ప్రతిష్ఠితం యస్మిన్సర్వగం సర్వతోముఖం ॥ 14 ॥

తస్య మధ్యగతాః సూర్యసోమాగ్నిపరమేశ్వరాః ।
భూతలోకా దిశః క్షేత్రసముద్రాః పర్వతాః శిలాః ॥ 15 ॥

ద్వీపాశ్చ నిమ్నగా వేదాః శాస్త్రవిద్యాకలాక్షరాః ।
స్వరమంత్రపురాణాని గుణాశ్చైతే చ సర్వశః ॥ 16 ॥

బీజం బీజాత్మకాస్తేషాం క్షేత్రజ్ఞాః ప్రాణవాయవః ।
సుషుమ్నాంతర్గతం విశ్వం తస్మిన్సర్వం ప్రతిష్ఠితం ॥ 17 ॥

నానానాడీప్రసవకం సర్వభూతాంతరాత్మని ।
ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం వాయుమార్గేణ సర్వగం ॥ 18 ॥

ద్విసప్తతిసహస్రాణి నాడ్యః స్యుర్వాయుగోచరాః ।
కర్మమార్గేణ సుషిరాస్తిర్యంచః సుషిరాత్మకాః ॥ 19 ॥

అధశ్చోర్ధ్వగతాస్తాసు నవద్వారాణి శోధయన్ ।
వాయునా సహ జీవోర్ధ్వజ్ఞానీ మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ 20 ॥

అమరావతీంద్రలోకోఽస్మిన్నాసాగ్రే పూర్వతో దిశి ।
అగ్నిలోకో హృది జ్ఞేయశ్చక్షుస్తేజోవతీ పురీ ॥ 21 ॥

యామ్యా సంయమనీ శ్రోత్రే యమలోకః ప్రతిష్ఠితః ।
నైరృతో హ్యథ తత్పార్శ్వే నైరృతో లోక ఆశ్రితః ॥ 22 ॥

విభావరీ ప్రతీచ్యాం తు పృష్ఠే వారుణికా పురీ ।
వాయోర్గంధవతీ కర్ణపార్శ్వే లోకః ప్రతిష్ఠితః ॥ 23 ॥

సౌమ్యా పుష్పవతీ సౌమ్యే సోమలోకస్తు కంఠతః ।
వామకర్ణే తు విజ్ఞేయో దేహమాశ్రిత్య తిష్ఠతి ॥ 24 ॥

వామే చక్షుషి చైశానీ శివలోకో మనోన్మనీ ।
మూర్ధ్ని బ్రహ్మపురీ జ్ఞేయా బ్రహ్మాండం దేహమాశ్రితం ॥ 25 ॥

పాదాదధః శివోఽనంతః కాలాగ్నిప్రలయాత్మకః ।
అనామయమధశ్చోర్ధ్వం మధ్యమం తు బహిః శివం ॥ 26 ॥

అధః పదోఽతలం విద్యాత్పాదం చ వితలం విదుః ।
నితలం పాదసంధిశ్చ సుతలం జంఘముచ్యతే ॥ 27 ॥

మహాతలం తు జాను స్యాదూరుదేశో రసాతలం ।
కటిస్తాలతలం ప్రోక్తం సప్త పాతాలసంజ్ఞయా ॥ 28 ॥

కాలాగ్నినరకం ఘోరం మహాపాతాలసంజ్ఞయా ।
పాతాలం నాభ్యధోభాగో భోగీంద్రఫణిమండలం ॥ 29 ॥

వేష్టితః సర్వతోఽనంతః స బిభ్రజ్జీవసంజ్ఞకః ।
భూలోకం నాభిదేశం తు భువర్లోకం తు కుక్షితః ॥ 30 ॥

హృదయం స్వర్గలోకం తు సూర్యాదిగ్రహతారకాః ।
సూర్యసోమసునక్షత్రం బుధశుక్రకుజాంగిరాః ॥ 31 ॥

మందశ్చ సప్తమో హ్యేష ధ్రువోఽతః స్వర్గలోకతః ।
హృదయే కల్పయన్యోగీ తస్మిన్సర్వసుఖం లభేత్ ॥ 32 ॥

హృదయస్య మహర్లోకం జనోలోకం తు కంఠతః ।
తపోలోకం భ్రువోర్మధ్యే మూర్ధ్ని సత్యం ప్రతిష్ఠితం ॥ 33 ॥

బ్రహ్మాండరూపిణీ పృథ్వీ తోయమధ్యే విలీయతే ।
అగ్నినా పచ్యతే తోయం వాయునా గ్రస్యతేఽనలః ॥ 34 ॥

ఆకాశం తు పిబేద్వాయుం మనశ్చాకాశమేవ చ ।
బుద్ధ్యహంకారచిత్తం చ క్షేత్రజ్ఞః పరమాత్మని ॥ 35 ॥

అహం బ్రహ్మేతి మాం ధ్యాయేదేకాగ్రమనసా సకృత్ ।
సర్వం తరతి పాప్మానం కల్పకోటిశతైః కృతం ॥ 36 ॥

ఘటసంవృతమాకాశం నీయమానే ఘటే యథా ।
ఘటో నశ్యతి నాకాశం తద్వజ్జీవ ఇహాత్మని ॥ 37 ॥

ఘటాకాశమివాత్మానం విలయం వేత్తి తత్త్వతః ।
స గచ్ఛతి నిరాలంబం జ్ఞానాలోక్యం న సంశయః ॥ 38 ॥

Also Read:

Uttara Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uttara Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top