Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uttara Gita Lyrics in Tamil

Uttara Geetaa in Tamil:

॥ உத்தரகீ³தா॥

அக²ண்ட³ம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மவாங்மனஸகோ³சரம் ।
ஆத்மானமகி²லாதா⁴ரமாஶ்ரயே(அ)பீ⁴ஷ்டஸித்³த⁴யே ॥

அர்ஜுன உவாச –
யதே³கம்ʼ நிஷ்கலம்ʼ ப்³ரஹ்ம வ்யோமாதீதம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ।
அப்ரதர்க்யமவிஜ்ஞேயம்ʼ விநாஶோத்பத்திவர்ஜிதம் ॥ 1 ॥

காரணம்ʼ யோக³நிர்முக்தம்ʼ ஹேதுஸாத⁴னவர்ஜிதம் ।
ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜமத்⁴யஸ்த²ம்ʼ ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபகம் ॥ 2 ॥

தத்க்ஷணாதே³வ முச்யேத யஜ்ஜ்ஞாநாத்³ப்³ரூஹி கேஶவ ।
ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம்ʼ மஹாபா³ஹோ பு³த்³தி⁴மானஸி பாண்ட³வ ॥ 3 ॥

யன்மாம்ʼ ப்ருʼச்ச²ஸி தத்த்வார்த²மஶேஷம்ʼ ப்ரவதா³ம்யஹம் ।
ஆத்மமந்த்ரஸ்ய ஹம்ʼஸஸ்ய பரஸ்பரஸமன்வயாத் ॥ 4 ॥

யோகே³ன க³தகாமானாம்ʼ பா⁴வனா ப்³ரஹ்ம சக்ஷதே ।
ஶரீரிணாமஜஸ்யாந்தம்ʼ ஹம்ʼஸத்வம்ʼ பாரத³ர்ஶனம் ॥ 5 ॥

ஹம்ʼஸோ ஹம்ʼஸாக்ஷரம்ʼ சைதத்கூடஸ்த²ம்ʼ யத்தத³க்ஷரம் ।
தத்³வித்³வானக்ஷரம்ʼ ப்ராப்ய ஜஹ்யான்மரணஜன்மனீ ॥ 6 ॥

காகீமுக²ம்ʼ ககாராந்தமுகாரஶ்சேதனாக்ருʼதி꞉ ।
மகாரஸ்ய து லுப்தஸ்ய கோ(அ)ர்த²꞉ ஸம்ப்ரதிபத்³யதே ॥ 7 ॥

காகீமுக²ககாராந்தமுகாரஶ்சேதனாக்ருʼதி꞉ ।
அகாரஸ்ய து லுப்தஸ்ய கோ(அ)ர்த²꞉ ஸம்ப்ரதிபத்³யதே ॥ 7 ॥

க³ச்ச²ம்ʼஸ்திஷ்ட²ன்ஸதா³ காலம்ʼ வாயுஸ்வீகரணம்ʼ பரம் ।
ஸர்வகாலப்ரயோகே³ன ஸஹஸ்ராயுர்ப⁴வேன்னர꞉ ॥ 8 ॥

யாவத்பஶ்யேத்க²கா³காரம்ʼ ததா³காரம்ʼ விசிந்தயேத் ।
க²மத்⁴யே குரு சாத்மானமாத்மமத்⁴யே ச க²ம்ʼ குரு ।
ஆத்மானம்ʼ க²மயம்ʼ க்ருʼத்வா ந கிஞ்சித³பி சிந்தயேத் ॥ 9 ॥

ஸ்தி²ரபு³த்³தி⁴ரஸம்ʼமூடோ⁴ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²த꞉ ।
ப³ஹிர்வ்யோமஸ்தி²தம்ʼ நித்யம்ʼ நாஸாக்³ரே ச வ்யவஸ்தி²தம் ।
நிஷ்கலம்ʼ தம்ʼ விஜானீயாச்ச்²வாஸோ யத்ர லயம்ʼ க³த꞉ ॥ 10 ॥

புடத்³வயவிநிர்முக்தோ வாயுர்யத்ர விலீயதே ॥ 11 ॥

தத்ர ஸம்ʼஸ்த²ம்ʼ மன꞉ க்ருʼத்வா தம்ʼ த்⁴யாயேத்பார்த² ஈஶ்வரம் ॥ 12 ॥

நிர்மலம்ʼ தம்ʼ விஜானீயாத்ஷடூ³ர்மிரஹிதம்ʼ ஶிவம் ।
ப்ரபா⁴ஶூன்யம்ʼ மன꞉ஶூன்யம்ʼ பு³த்³தி⁴ஶூன்யம்ʼ நிராமயம் ॥ 13 ॥

ஸர்வஶூன்யம்ʼ நிராபா⁴ஸம்ʼ ஸமாதி⁴ஸ்தஸ்ய லக்ஷணம் ।
த்ரிஶூன்யம்ʼ யோ விஜானீயாத்ஸ து முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ॥ 14 ॥

ஸ்வயமுச்சலிதே தே³ஹே தே³ஹீ ந்யஸ்தஸமாதி⁴னா ।
நிஶ்சலம்ʼ தத்³விஜானீயாத்ஸமாதி⁴ஸ்த²ஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 15 ॥

அமாத்ரம்ʼ ஶப்³த³ரஹிதம்ʼ ஸ்வரவ்யஞ்ஜனவர்ஜிதம் ।
பி³ந்து³நாத³கலாதீதம்ʼ யஸ்தம்ʼ வேத³ ஸ வேத³வித் ॥ 16 ॥

ப்ராப்தே ஜ்ஞானேன விஜ்ஞானே ஜ்ஞேயே ச ஹ்ருʼதி³ ஸம்ʼஸ்தி²தே ।
லப்³த⁴ஶாந்திபதே³ தே³ஹே ந யோகோ³ நைவ தா⁴ரணா ॥ 17 ॥

யோ வேதா³தௌ³ ஸ்வர꞉ ப்ரோக்தோ வேதா³ந்தே ச ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
தஸ்ய ப்ரக்ருʼதிலீனஸ்ய ய꞉ பர꞉ ஸ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 18 ॥

நாவார்தீ² ச ப⁴வேத்தாவத்³யாவத்பாரம்ʼ ந க³ச்ச²தி ।
உத்தீர்ணே ச ஸரித்பாரே நாவயா கிம்ʼ ப்ரயோஜனம் ॥ 19 ॥

க்³ரந்த²மப்⁴யஸ்ய மேதா⁴வீ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானதத்பர꞉ ।
பலாலமிவ தா⁴ன்யார்தீ² த்யஜேத்³க்³ரந்த²மஶேஷத꞉ ॥ 20 ॥

உல்காஹஸ்தோ யதா² கஶ்சித்³த்³ரவ்யமாலோக்ய தாம்ʼ த்யஜேத்
ஜ்ஞானேன ஜ்ஞேயமாலோக்ய பஶ்சாஜ்ஜ்ஞானம்ʼ பரித்யஜேத் ॥ 21 ॥

யதா²ம்ருʼதேன த்ருʼப்தஸ்ய பயஸா கிம்ʼ ப்ரயோஜனம் ।
ஏவம்ʼ தம்ʼ பரமம்ʼ ஜ்ஞாத்வா வேதை³ர்னாஸ்தி ப்ரயோஜனம் ॥ 22 ॥

ஜ்ஞானாம்ருʼதேன த்ருʼப்தஸ்ய க்ருʼதக்ருʼத்யஸ்ய யோகி³ன꞉ ।
ந சாஸ்தி கிஞ்சித்கர்தவ்யமஸ்தி சேன்ன ஸ தத்த்வவித் ॥ 23 ॥

தைலதா⁴ராமிவாச்சி²ன்னம்ʼ தீ³ர்க⁴க⁴ண்டானிநாத³வத் ।
அவாச்யம்ʼ ப்ரணவஸ்யாக்³ரம்ʼ யஸ்தம்ʼ வேத³ ஸ வேத³வித் ॥ 24 ॥

ஆத்மானமரணிம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ரணவம்ʼ சோத்தராரணிம் ।
த்⁴யானநிர்மத²நாப்⁴யாஸாதே³வம்ʼ பஶ்யேன்னிகூ³ட⁴வத் ॥ 25 ॥

தாத்³ருʼஶம்ʼ பரமம்ʼ ரூபம்ʼ ஸ்மரேத்பார்த² ஹ்யனன்யதீ⁴꞉ ।
விதூ⁴மாக்³னினிப⁴ம்ʼ தே³வம்ʼ பஶ்யேத³ந்த்யந்தநிர்மலம் ॥ 26 ॥

தூ³ரஸ்தோ²(அ)பி ந தூ³ரஸ்த²꞉ பிண்ட³ஸ்த²꞉ பிண்ட³வர்ஜித꞉ ।
விமல꞉ ஸர்வதா³ தே³ஹீ ஸர்வவ்யாபீ நிரஞ்ஜன꞉ ॥ 27 ॥

காயஸ்தோ²(அ)பி ந காயஸ்த²꞉ காயஸ்தோ²(அ)பி ந ஜாயதே ।
காயஸ்தோ²(அ)பி ந பு⁴ஞ்ஜான꞉ காயஸ்தோ²(அ)பி ந ப³த்⁴யதே ॥ 28 ॥

காயஸ்தோ²(அ)பி ந லிப்த꞉ ஸ்யாத்காயஸ்தோ²(அ)பி ந பா³த்⁴யதே ।
திலமத்⁴யே யதா² தைலம்ʼ க்ஷீரமத்⁴யே யதா² க்⁴ருʼதம் ॥ 29 ॥

புஷ்பமத்⁴யே யதா² க³ந்த⁴꞉ ப²லமத்⁴யே யதா² ரஸ꞉ ।
காஷ்டா²க்³னிவத்ப்ரகாஶேத ஆகாஶே வாயுவச்சரேத் ॥ 30 ॥

ததா² ஸர்வக³தோ தே³ஹீ தே³ஹமத்⁴யே வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
மனஸ்தோ² தே³ஶினாம்ʼ தே³வோ மனோமத்⁴யே வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 31 ॥

மனஸ்த²ம்ʼ மனமத்⁴யஸ்த²ம்ʼ மத்⁴யஸ்த²ம்ʼ மனவர்ஜிதம் ।
மனஸா மன ஆலோக்ய ஸ்வயம்ʼ ஸித்⁴யந்தி யோகி³ன꞉ ॥ 32 ॥

ஆகாஶம்ʼ மானஸம்ʼ க்ருʼத்வா மன꞉ க்ருʼத்வா நிராஸ்பத³ம் ।
நிஶ்சலம்ʼ தத்³விஜானீயாத்ஸமாதி⁴ஸ்த²ஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 33 ॥

யோகா³ம்ருʼதரஸம்ʼ பீத்வா வாயுப⁴க்ஷ꞉ ஸதா³ ஸுகீ² ।
யமமப்⁴யஸ்யதே நித்யம்ʼ ஸமாதி⁴ர்ம்ருʼத்யுநாஶக்ருʼத் ॥ 34 ॥

ஊர்த்⁴வஶூன்யமத⁴꞉ஶூன்யம்ʼ மத்⁴யஶூன்யம்ʼ யதா³த்மகம் ।
ஸர்வஶூன்யம்ʼ ஸ ஆத்மேதி ஸமாதி⁴ஸ்த²ஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 35 ॥

ஶூன்யபா⁴விதபா⁴வாத்மா புண்யபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
அர்ஜுன உவாச-
அத்³ருʼஶ்யே பா⁴வனா நாஸ்தி த்³ருʼஶ்யமேதத்³வினஶ்யதி ॥ 36 ॥

அவர்ணமஸ்வரம்ʼ ப்³ரஹ்ம கத²ம்ʼ த்⁴யாயந்தி யோகி³ன꞉ ।
ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
ஊர்த்⁴வபூர்ணமத⁴꞉பூர்ணம்ʼ மத்⁴யபூர்ணம்ʼ யதா³த்மகம் ॥ 37 ॥

ஸர்வபூர்ணம்ʼ ஸ ஆத்மேதி ஸமாதி⁴ஸ்த²ஸ்ய லக்ஷணம் ।
அர்ஜுன உஅவாச-
ஸாலம்ப³ஸ்யாப்யநித்யத்வம்ʼ நிராலம்ப³ஸ்ய ஶூன்யதா ॥ 38 ॥

உப⁴யோரபி து³ஷ்ட²த்வாத்கத²ம்ʼ த்⁴யாயந்தி யோகி³ன꞉ ।
ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
ஹ்ருʼத³யம்ʼ நிர்மலம்ʼ க்ருʼத்வா சிந்தயித்வாப்யநாமயம் ॥ 39 ॥

அஹமேவ இத³ம்ʼ ஸர்வமிதி பஶ்யேத்பரம்ʼ ஸுக²ம் ।
அர்ஜுன உவாச-
அக்ஷராணி ஸமாத்ராணி ஸர்வே பி³ந்து³ஸமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 40 ॥

பி³ந்து³பி⁴ர்பி⁴த்³யதே நாத³꞉ ஸ நாத³꞉ கேன பி⁴த்³யதே ।
ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
அனாஹதஸ்ய ஶப்³த³ஸ்ய தஸ்ய ஶப்³த³ஸ்ய யோ த்⁴வனி꞉ ॥ 41 ॥

த்⁴வனேரந்தர்க³தம்ʼ ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிரந்தர்க³தம்ʼ மன꞉ ।
தன்மனோ விலயம்ʼ யாதி தத்³விஷ்ணோ꞉ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 42 ॥

ௐகாரத்⁴வனிநாதே³ன வாயோ꞉ ஸம்ʼஹரணாந்திகம் ।
நிராலம்ப³ம்ʼ ஸமுத்³தி³ஶ்ய யத்ர நாதோ³ லயம்ʼ க³த꞉ ॥ 43 ॥

அர்ஜுன உவாச-
பி⁴ன்னே பஞ்சாத்மகே தே³ஹே க³தே பஞ்சஸு பஞ்சதா⁴ ।
ப்ராணைர்விமுக்தே தே³ஹே து த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ க்வ க³ச்ச²த꞉ ॥ 44 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ மனஶ்சைவ பஞ்சபூ⁴தானி யானி ச ।
இந்த்³ரியாணி ச பஞ்சைவ யாஶ்சான்யா꞉ பஞ்ச தே³வதா꞉ ॥ 45 ॥

தாஶ்சைவ மனஸா ஸர்வே நித்யமேவாபி⁴மானத꞉ ।
ஜீவேன ஸஹ க³ச்ச²ந்தி யாவத்தத்த்வம்ʼ ந விந்த³தி ॥ 46 ॥

அர்ஜுன உவாச-
ஸ்தா²வரம்ʼ ஜங்க³மம்ʼ சைவ யத்கிஞ்சித்ஸசராசரம் ।
ஜீவா ஜீவேன ஸித்⁴யந்தி ஸ ஜீவ꞉ கேன ஸித்⁴யதி ॥ 47 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
முக²நாஸிகயோர்மத்⁴யே ப்ராண꞉ ஸஞ்சரதே ஸதா³ ।
ஆகாஶ꞉ பிப³தே ப்ராணம்ʼ ஸ ஜீவ꞉ கேன ஜீவதி ॥ 48 ॥

அர்ஜுன உவாச-
ப்³ரஹ்மாண்ட³வ்யாபிதம்ʼ வ்யோம வ்யோம்னா சாவேஷ்டிதம்ʼ ஜக³த் ।
அந்தர்ப³ஹிஶ்ச தத்³வ்யோம கத²ம்ʼ தே³வோ நிரஞ்ஜன꞉ ॥ 49 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
ஆகாஶோ ஹ்யவகாஶஶ்ச ஆகாஶவ்யாபிதம்ʼ ச யத் ।
ஆகாஶஸ்ய கு³ண꞉ ஶப்³தோ³ நி꞉ஶப்³தோ³ ப்³ரஹ்ம உச்யதே ॥ 50 ॥

அர்ஜுன உவாச-
த³ந்தோஷ்ட²தாலுஜிஹ்வாநாமாஸ்பத³ம்ʼ யத்ர த்³ருʼஶ்யதே ।
அக்ஷரத்வம்ʼ குதஸ்தேஷாம்ʼ க்ஷரத்வம்ʼ வர்ததே ஸதா³ ॥ 51 ॥

அகோ⁴ஷமவ்யஞ்ஜநமஸ்வரம்ʼ சா-
ப்யதாலுகண்டோ²ஷ்ட²மநாஸிகம்ʼ ச ।
அரேக²ஜாதம்ʼ பரமூஷ்மவர்ஜிதம்ʼ
தத³க்ஷரம்ʼ ந க்ஷரதே கத²ஞ்சித் ॥ 52 ॥

அர்ஜுன உவாச-
ஜ்ஞாத்வா ஸர்வக³தம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வபூ⁴தாதி⁴வாஸிதம் ।
இந்த்³ரியாணாம்ʼ நிரோதே⁴ன கத²ம்ʼ ஸித்⁴யந்தி யோகி³ன꞉ ॥ 53 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
இந்த்³ரியாணாம்ʼ நிரோதே⁴ன தே³ஹே பஶ்யந்தி மானவா꞉ ।
தே³ஹே நஷ்டே குதோ பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴நாஶே குதோ ஜ்ஞதா ॥ 54 ॥

தாவதே³வ நிரோத⁴꞉ ஸ்யாத்³யாவத்தத்த்வம்ʼ ந விந்த³தி ।
விதி³தே து பரே தத்த்வே ஏகமேவானுபஶ்யதி ॥ 55 ॥

ப⁴வச்சி²த்³ரக்ருʼதா தே³ஹா꞉ ஸ்ரவந்தி க³லிகா இவ ।
நைவ ப்³ரஹ்ம ந ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஸ்யாத்புமான்ப்³ரஹ்ம ந விந்த³தி ॥ 56 ॥

அத்யந்தமலினோ தே³ஹோ தே³ஹீ சாத்யந்தநிர்மல꞉ ।
உப⁴யோரந்தரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா கஸ்ய ஶௌசம்ʼ விதீ⁴யதே ॥ 57 ॥

இதி உத்தரகீ³தாயாம்ʼ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அரூட⁴ஸ்யாருருக்ஷோஶ்ச ஸ்வரூபே பரிகீர்திதே ।
தத்ராரூட⁴ஸ்ய பி³ம்பை³க்யம்ʼ கத²ம்ʼ ஸ்யாதி³தி ப்ருʼச்ச²தி ॥

அர்ஜுன உவாச-
ஜ்ஞாத்வா ஸர்வக³தம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வஜ்ஞம்ʼ பரமேஶ்வரம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிர்தே³ஷ்டும்ʼ ப்ரமாணம்ʼ தத்ர கிம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
யதா² ஜலம்ʼ ஜலே க்ஷிப்தம்ʼ க்ஷீரே க்ஷீரம்ʼ க்⁴ருʼதே க்⁴ருʼதம் ।
அவிஶேஷோ ப⁴வேத்தத்³வஜ்ஜீவாத்மபரமாத்மனோ꞉ ॥ 2 ॥

ஜீவே பரேண தாதா³த்ம்யம்ʼ ஸர்வக³ம்ʼ ஜ்யோதிரீஶ்வரம் ।
ப்ரமாணலக்ஷணைர்ஜ்ஞேயம்ʼ ஸ்வயமேகாக்³ரவேதி³னா ॥ 3 ॥

அர்ஜுன உவாச-
ஜ்ஞாநாதே³வ ப⁴வேஜ்ஜ்ஞேயம்ʼ விதி³த்வா தத்க்ஷணேன து ।
ஜ்ஞானமாத்ரேண முச்யேத கிம்ʼ புனர்யோக³தா⁴ரணா ॥ 4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
ஜ்ஞானேன தீ³பிதே தே³ஹே பு³த்³தி⁴ர்ப்³ரஹ்மஸமன்விதா ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநாக்³னினா வித்³வாந்நிர்த³ஹேத்கர்மப³ந்த⁴னம் ॥ 5 ॥

தத꞉ பவித்ரம்ʼ பரமேஶ்வராக்²ய-
மத்³வைதரூபம்ʼ விமலாம்ப³ராப⁴ம் ।
யதோ²த³கே தோயமனுப்ரவிஷ்டம்ʼ
ததா²த்மரூபோ நிருபாதி⁴ஸம்ʼஸ்த²꞉ ॥ 6 ॥

ஆகாஶவத்ஸூக்ஷ்மஶரீர ஆத்மா
ந த்³ருʼஶ்யதே வாயுவத³ந்தராத்மா ।
ஸ பா³ஹ்யமப்⁴யந்தரநிஶ்சலாத்மா
ஜ்ஞானோல்கயா பஶ்யதி சாந்தராத்மா ॥ 7 ॥

யத்ர யத்ர ம்ருʼதோ ஜ்ஞானீ யேன கேனாபி ம்ருʼத்யுனா ।
யதா² ஸர்வக³தம்ʼ வ்யோம தத்ர தத்ர லயம்ʼ க³த꞉ ॥ 8 ॥

ஶரீரவ்யாபிதம்ʼ வ்யோம பு⁴வனானி சதுர்த³ஶ ।
நிஶ்சலோ நிர்மலோ தே³ஹீ ஸர்வவ்யாபீ நிரஞ்ஜன꞉ ॥ 9 ॥

முஹூர்தமபி யோ க³ச்சே²ன்னாஸாக்³ரே மனஸா ஸஹ ।
ஸர்வம்ʼ தரதி பாப்மானம்ʼ தஸ்ய ஜன்ம ஶதார்ஜிதம் ॥ 10 ॥

த³க்ஷிணே பிங்க³லா நாடீ³ வஹ்னிமண்ட³லகோ³சரா ।
தே³வயானமிதி ஜ்ஞேயா புண்யகர்மானுஸாரிணீ ॥ 11 ॥

இலா ச வாமநிஶ்வாஸஸோமமண்ட³லகோ³சரா ।
பித்ருʼயானமிதி ஜ்ஞேயம்ʼ வாமமாஶ்ரித்ய திஷ்ட²தி ॥ 12 ॥

கு³த³ஸ்ய ப்ருʼஷ்ட²பா⁴கே³(அ)ஸ்மின்வீணாத³ண்ட³ஸ்ய தே³ஹப்⁴ருʼத் ।
தீ³ர்கா⁴ஸ்தி மூர்த்⁴னிபர்யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மத³ண்டீ³தி கத்²யதே ॥ 13 ॥

தஸ்யாந்தே ஸுஷிரம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ ப்³ரஹ்மநாடீ³தி ஸூரிபி⁴꞉ ।
இலாபிங்க³லயோர்மத்⁴யே ஸுஷும்னா ஸூக்ஷ்மரூபிணீ ।
ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம்ʼ யஸ்மின்ஸர்வக³ம்ʼ ஸர்வதோமுக²ம் ॥ 14 ॥

தஸ்ய மத்⁴யக³தா꞉ ஸூர்யஸோமாக்³னிபரமேஶ்வரா꞉ ।
பூ⁴தலோகா தி³ஶ꞉ க்ஷேத்ரஸமுத்³ரா꞉ பர்வதா꞉ ஶிலா꞉ ॥ 15 ॥

த்³வீபாஶ்ச நிம்னகா³ வேதா³꞉ ஶாஸ்த்ரவித்³யாகலாக்ஷரா꞉ ।
ஸ்வரமந்த்ரபுராணானி கு³ணாஶ்சைதே ச ஸர்வஶ꞉ ॥ 16 ॥

பீ³ஜம்ʼ பீ³ஜாத்மகாஸ்தேஷாம்ʼ க்ஷேத்ரஜ்ஞா꞉ ப்ராணவாயவ꞉ ।
ஸுஷும்னாந்தர்க³தம்ʼ விஶ்வம்ʼ தஸ்மின்ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 17 ॥

நானாநாடீ³ப்ரஸவகம்ʼ ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மனி ।
ஊர்த்⁴வமூலமத⁴꞉ ஶாக²ம்ʼ வாயுமார்கே³ண ஸர்வக³ம் ॥ 18 ॥

த்³விஸப்ததிஸஹஸ்ராணி நாட்³ய꞉ ஸ்யுர்வாயுகோ³சரா꞉ ।
கர்மமார்கே³ண ஸுஷிராஸ்திர்யஞ்ச꞉ ஸுஷிராத்மகா꞉ ॥ 19 ॥

அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வக³தாஸ்தாஸு நவத்³வாராணி ஶோத⁴யன் ।
வாயுனா ஸஹ ஜீவோர்த்⁴வஜ்ஞானீ மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ 20 ॥

அமராவதீந்த்³ரலோகோ(அ)ஸ்மின்னாஸாக்³ரே பூர்வதோ தி³ஶி ।
அக்³னிலோகோ ஹ்ருʼதி³ ஜ்ஞேயஶ்சக்ஷுஸ்தேஜோவதீ புரீ ॥ 21 ॥

யாம்யா ஸம்ʼயமனீ ஶ்ரோத்ரே யமலோக꞉ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
நைர்ருʼதோ ஹ்யத² தத்பார்ஶ்வே நைர்ருʼதோ லோக ஆஶ்ரித꞉ ॥ 22 ॥

விபா⁴வரீ ப்ரதீச்யாம்ʼ து ப்ருʼஷ்டே² வாருணிகா புரீ ।
வாயோர்க³ந்த⁴வதீ கர்ணபார்ஶ்வே லோக꞉ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 23 ॥

ஸௌம்யா புஷ்பவதீ ஸௌம்யே ஸோமலோகஸ்து கண்ட²த꞉ ।
வாமகர்ணே து விஜ்ஞேயோ தே³ஹமாஶ்ரித்ய திஷ்ட²தி ॥ 24 ॥

வாமே சக்ஷுஷி சைஶானீ ஶிவலோகோ மனோன்மனீ ।
மூர்த்⁴னி ப்³ரஹ்மபுரீ ஜ்ஞேயா ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ தே³ஹமாஶ்ரிதம் ॥ 25 ॥

பாதா³த³த⁴꞉ ஶிவோ(அ)னந்த꞉ காலாக்³னிப்ரலயாத்மக꞉ ।
அநாமயமத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம்ʼ மத்⁴யமம்ʼ து ப³ஹி꞉ ஶிவம் ॥ 26 ॥

அத⁴꞉ பதோ³(அ)தலம்ʼ வித்³யாத்பாத³ம்ʼ ச விதலம்ʼ விது³꞉ ।
நிதலம்ʼ பாத³ஸந்தி⁴ஶ்ச ஸுதலம்ʼ ஜங்க⁴முச்யதே ॥ 27 ॥

மஹாதலம்ʼ து ஜானு ஸ்யாதூ³ருதே³ஶோ ரஸாதலம் ।
கடிஸ்தாலதலம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸப்த பாதாலஸஞ்ஜ்ஞயா ॥ 28 ॥

காலாக்³னிநரகம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ மஹாபாதாலஸஞ்ஜ்ஞயா ।
பாதாலம்ʼ நாப்⁴யதோ⁴பா⁴கோ³ போ⁴கீ³ந்த்³ரப²ணிமண்ட³லம் ॥ 29 ॥

வேஷ்டித꞉ ஸர்வதோ(அ)னந்த꞉ ஸ பி³ப்⁴ரஜ்ஜீவஸஞ்ஜ்ஞக꞉ ।
பூ⁴லோகம்ʼ நாபி⁴தே³ஶம்ʼ து பு⁴வர்லோகம்ʼ து குக்ஷித꞉ ॥ 30 ॥

ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸ்வர்க³லோகம்ʼ து ஸூர்யாதி³க்³ரஹதாரகா꞉ ।
ஸூர்யஸோமஸுநக்ஷத்ரம்ʼ பு³த⁴ஶுக்ரகுஜாங்கி³ரா꞉ ॥ 31 ॥

மந்த³ஶ்ச ஸப்தமோ ஹ்யேஷ த்⁴ருவோ(அ)த꞉ ஸ்வர்க³லோகத꞉ ।
ஹ்ருʼத³யே கல்பயன்யோகீ³ தஸ்மின்ஸர்வஸுக²ம்ʼ லபே⁴த் ॥ 32 ॥

ஹ்ருʼத³யஸ்ய மஹர்லோகம்ʼ ஜனோலோகம்ʼ து கண்ட²த꞉ ।
தபோலோகம்ʼ ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே மூர்த்⁴னி ஸத்யம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 33 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ரூபிணீ ப்ருʼத்²வீ தோயமத்⁴யே விலீயதே ।
அக்³னினா பச்யதே தோயம்ʼ வாயுனா க்³ரஸ்யதே(அ)னல꞉ ॥ 34 ॥

ஆகாஶம்ʼ து பிபே³த்³வாயும்ʼ மனஶ்சாகாஶமேவ ச ।
பு³த்³த்⁴யஹங்காரசித்தம்ʼ ச க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ பரமாத்மனி ॥ 35 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி மாம்ʼ த்⁴யாயேதே³காக்³ரமனஸா ஸக்ருʼத் ।
ஸர்வம்ʼ தரதி பாப்மானம்ʼ கல்பகோடிஶதை꞉ க்ருʼதம் ॥ 36 ॥

க⁴டஸம்ʼவ்ருʼதமாகாஶம்ʼ நீயமானே க⁴டே யதா² ।
க⁴டோ நஶ்யதி நாகாஶம்ʼ தத்³வஜ்ஜீவ இஹாத்மனி ॥ 37 ॥

க⁴டாகாஶமிவாத்மானம்ʼ விலயம்ʼ வேத்தி தத்த்வத꞉ ।
ஸ க³ச்ச²தி நிராலம்ப³ம்ʼ ஜ்ஞானாலோக்யம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 38 ॥

தபேத்³வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஏகபாத³ஸ்தி²தோ நர꞉ ।
ஏகஸ்ய த்⁴யானயோக³ஸ்ய கலாம்ʼ நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் ॥ 39 ॥

ஆலோட்³ய சதுரோ வேதா³ந்த⁴ர்மஶாஸ்த்ராணி ஸர்வதா³ ।
யோ வை ப்³ரஹ்ம ந ஜானாதி த³ர்வீ பாகரஸம்ʼ யதா² ॥ 40 ॥

யதா² க²ரஶ்சந்த³னபா⁴ரவாஹீ
ஸாரஸ்ய வாஹீ ந து சந்த³னஸ்ய ।
ஏவம்ʼ ஹி ஶாஸ்த்ராணி ப³ஹூன்யதீ⁴த்ய
ஸாரம்ʼ த்வஜானன்க²ரவத்³வஹேத்ஸ꞉ ॥ 41 ॥

அனந்தகர்ம ஶௌசம்ʼ ச ஜபோ யஜ்ஞஸ்ததை²வ ச ।
தீர்த²யாத்ராதி³க³மனம்ʼ யாவத்தத்த்வம்ʼ ந விந்த³தி ॥ 42 ॥

க³வாமனேகவர்ணானாம்ʼ க்ஷீரம்ʼ ஸ்யாதே³கவர்ணகம் ।
க்ஷீரவத்³த்³ருʼஶ்யதே ஜ்ஞானம்ʼ தே³ஹினாம்ʼ ச க³வாம்ʼ யதா² ॥ 43 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நியதம்ʼ மோக்ஷஹேதுர்மஹாத்மனாம் ।
த்³வே பதே³ ப³ந்த⁴மோக்ஷாய ந மமேதி மமேதி ச ॥ 44 ॥

மமேதி ப³த்⁴யதே ஜந்துர்ன மமேதி விமுச்யதே ।
மனஸோ ஹ்யுன்மனீபா⁴வாத்³த்³வைதம்ʼ நைவோபலப்⁴யதே ।
யதா³ யாத்யுன்மனீபா⁴வம்ʼ ததா³ தத்பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 45 ॥

ஹன்யான்முஷ்டிபி⁴ராகாஶம்ʼ க்ஷுதா⁴ர்த꞉ கண்ட³யேத்துஷம் ।
நாஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஜானாதி தஸ்ய முக்திர்ன ஜாயதே ॥ 46 ॥

இதி உத்தரகீ³தாயாம்ʼ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

யோகீ³ வ்யர்த²க்ரியாலாபபரித்யாகே³ன ஶாந்ததீ⁴꞉ ।
த்ருʼதீயே ஶரணம்ʼ யாயாத்³த⁴ரிமேவேதி கீர்த்யதே ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச-
அனந்தஶாஸ்த்ரம்ʼ ப³ஹுவேதி³தவ்ய-
மல்பஶ்ச காலோ ப³ஹவஶ்ச விக்⁴னா꞉ ।
யத்ஸாரபூ⁴தம்ʼ தது³பாஸிதவ்யம்ʼ
ஹம்ʼஸோ யதா² க்ஷீரமிவாம்பு³மிஶ்ரம் ॥ 1 ॥

புராணம்ʼ பா⁴ரதம்ʼ வேத³ஶாஸ்த்ராணி விவிதா⁴னி ச ।
புத்ரதா³ராதி³ஸம்ʼஸாரோ யோகா³ப்⁴யாஸஸ்ய விக்⁴னக்ருʼத் ॥ 2 ॥

இத³ம்ʼ ஜ்ஞானமித³ம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ய꞉ ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞாதுமிச்ச²தி ।
அபி வர்ஷஸஹஸ்ராயு꞉ ஶாஸ்த்ராந்தம்ʼ நாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 3 ॥

விஜ்ஞேயோ(அ)க்ஷரதன்மாத்ரம்ʼ ஜீவிதம்ʼ சாபி சஞ்சலம் ।
விஹாய ஶாஸ்த்ரஜாலானி யத்ஸத்யம்ʼ தது³பாஸ்யதாம் ॥ 4 ॥

ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ யானி பூ⁴தானி ஜிஹ்வோபஸ்த²நிமித்திகம் ।
ஜிஹ்வோபஸ்த²பரித்யாகே³ ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ கிம்ʼ ப்ரயோஜனம் ॥ 5 ॥

தீர்தா²னி தோயபூர்ணானி தே³வான்பாஷாணம்ருʼன்மயான் ।
யோகி³னோ ந ப்ரபத்³யந்தே ஆத்மத்⁴யானபராயணா꞉ ॥ 6 ॥

அக்³நிர்தே³வோ த்³விஜாதீனாம்ʼ முனீனாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ தை³வதம் ।
ப்ரதிமா ஸ்வல்பபு³த்³தீ⁴னாம்ʼ ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶினாம் ॥ 7 ॥

ஸர்வத்ராவஸ்தி²தம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ந ப்ரபஶ்யேஜ்ஜனார்த³னம் ।
ஜ்ஞானசக்ஷுர்விஹீனத்வாத³ந்த⁴꞉ ஸூர்யமிவோதி³தம் ॥ 8 ॥

யத்ர யத்ர மனோ யாதி தத்ர தத்ர பரம்ʼ பத³ம் ।
தத்ர தத்ர பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வத்ர ஸமவஸ்தி²தம் ॥ 9 ॥

த்³ருʼஶ்யந்தே த்³ருʼஶி ரூபாணி க³க³னம்ʼ பா⁴தி நிர்மலம் ।
அஹமித்யக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரமம்ʼ விஷ்ணுமவ்யயம் ॥ 10 ॥

த்³ருʼஶ்யதே சேத்க²கா³காரம்ʼ க²கா³காரம்ʼ விசிந்தயேத் ।
ஸகலம்ʼ நிஷ்கலம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ மோக்ஷத்³வாரேண நிர்க³தம் ॥ 11 ॥

அபவர்க³ஸ்ய நிர்வாணம்ʼ பரமம்ʼ விஷ்ணுமவ்யயம் ।
ஸர்வஜ்யோதிர்நிராகாரம்ʼ ஸர்வபூ⁴தகு³ணான்விதம் ॥ 12 ॥

ஸர்வத்ர பரமாத்மானம்ʼ அஹமாத்மா பரமவ்யயம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ய꞉ ஸர்வம்ʼ விஜானாதி நர꞉ ஸதா³ ।
ஹன்யாத்ஸ்வயமிமான்காமான்ஸர்வாஶீ ஸர்வவிக்ரயீ ॥ 13 ॥

நிமிஷம்ʼ நிமிஷார்த⁴ம்ʼ வா ஶீதாஶீதநிவாரணம் ।
அசலா கேஶவே ப⁴க்திர்விப⁴வை꞉ கிம்ʼ ப்ரயோஜனம் ॥ 14 ॥

பி⁴க்ஷான்னம்ʼ தே³ஹரக்ஷார்த²ம்ʼ வஸ்த்ரம்ʼ ஶீதநிவாரணம் ।
அஶ்மானம்ʼ ச ஹிரண்யம்ʼ ச ஶாகம்ʼ ஶால்யோத³னம்ʼ ததா² ॥ 15 ॥

ஸமானம்ʼ சிந்தயேத்³யோகீ³ யதி³ சிந்த்யமபேக்ஷதே ।
பூ⁴தவஸ்துன்யஶோசித்வம்ʼ புனர்ஜன்ம ந வித்³யதே ॥ 16 ॥

ஆத்மயோக³மவோசத்³யோ ப⁴க்தியோக³ஶிரோமணிம் ।
தம்ʼ வந்தே³ பரமானந்த³ம்ʼ நந்த³நந்த³னமீஶ்வரம் ॥

இதி உத்தரகீ³தாயாம்ʼ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

తపేద్వర్షసహస్రాణి ఏకపాదస్థితో నరః ।
ఏకస్య ధ్యానయోగస్య కలాం నార్హంతి షోడశీం ॥ 39 ॥

ఆలోడ్య చతురో వేదాంధర్మశాస్త్రాణి సర్వదా ।
యో వై బ్రహ్మ న జానాతి దర్వీ పాకరసం యథా ॥ 40 ॥

యథా ఖరశ్చందనభారవాహీ
సారస్య వాహీ న తు చందనస్య ।
ఏవం హి శాస్త్రాణి బహూన్యధీత్య
సారం త్వజానన్ఖరవద్వహేత్సః ॥ 41 ॥

అనంతకర్మ శౌచం చ జపో యజ్ఞస్తథైవ చ ।
తీర్థయాత్రాదిగమనం యావత్తత్త్వం న విందతి ॥ 42 ॥

గవామనేకవర్ణానాం క్షీరం స్యాదేకవర్ణకం ।
క్షీరవద్దృశ్యతే జ్ఞానం దేహినాం చ గవాం యథా ॥ 43 ॥

అహం బ్రహ్మేతి నియతం మోక్షహేతుర్మహాత్మనాం ।
ద్వే పదే బంధమోక్షాయ న మమేతి మమేతి చ ॥ 44 ॥

మమేతి బధ్యతే జంతుర్న మమేతి విముచ్యతే ।
మనసో హ్యున్మనీభావాద్ద్వైతం నైవోపలభ్యతే ।
యదా యాత్యున్మనీభావం తదా తత్పరమం పదం ॥ 45 ॥

హన్యాన్ముష్టిభిరాకాశం క్షుధార్తః కండయేత్తుషం ।
నాహం బ్రహ్మేతి జానాతి తస్య ముక్తిర్న జాయతే ॥ 46 ॥

ఇతి ఉత్తరగీతాయాం ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥

॥ తృతీయోఽధ్యాయః ॥

యోగీ వ్యర్థక్రియాలాపపరిత్యాగేన శాంతధీః ।
తృతీయే శరణం యాయాద్ధరిమేవేతి కీర్త్యతే ॥

శ్రీభగవానువాచ-
అనంతశాస్త్రం బహువేదితవ్య-
మల్పశ్చ కాలో బహవశ్చ విఘ్నాః ।
యత్సారభూతం తదుపాసితవ్యం
హంసో యథా క్షీరమివాంబుమిశ్రం ॥ 1 ॥

పురాణం భారతం వేదశాస్త్రాణి వివిధాని చ ।
పుత్రదారాదిసంసారో యోగాభ్యాసస్య విఘ్నకృత్ ॥ 2 ॥

ఇదం జ్ఞానమిదం జ్ఞేయం యః సర్వం జ్ఞాతుమిచ్ఛతి ।
అపి వర్షసహస్రాయుః శాస్త్రాంతం నాధిగచ్ఛతి ॥ 3 ॥

విజ్ఞేయోఽక్షరతన్మాత్రం జీవితం చాపి చంచలం ।
విహాయ శాస్త్రజాలాని యత్సత్యం తదుపాస్యతాం ॥ 4 ॥

పృథివ్యాం యాని భూతాని జిహ్వోపస్థనిమిత్తికం ।
జిహ్వోపస్థపరిత్యాగే పృథివ్యాం కిం ప్రయోజనం ॥ 5 ॥

తీర్థాని తోయపూర్ణాని దేవాన్పాషాణమృన్మయాన్ ।
యోగినో న ప్రపద్యంతే ఆత్మధ్యానపరాయణాః ॥ 6 ॥

అగ్నిర్దేవో ద్విజాతీనాం మునీనాం హృది దైవతం ।
ప్రతిమా స్వల్పబుద్ధీనాం సర్వత్ర సమదర్శినాం ॥ 7 ॥

సర్వత్రావస్థితం శాంతం న ప్రపశ్యేజ్జనార్దనం ।
జ్ఞానచక్షుర్విహీనత్వాదంధః సూర్యమివోదితం ॥ 8 ॥

యత్ర యత్ర మనో యాతి తత్ర తత్ర పరం పదం ।
తత్ర తత్ర పరం బ్రహ్మ సర్వత్ర సమవస్థితం ॥ 9 ॥

దృశ్యంతే దృశి రూపాణి గగనం భాతి నిర్మలం ।
అహమిత్యక్షరం బ్రహ్మ పరమం విష్ణుమవ్యయం ॥ 10 ॥

దృశ్యతే చేత్ఖగాకారం ఖగాకారం విచింతయేత్ ।
సకలం నిష్కలం సూక్ష్మం మోక్షద్వారేణ నిర్గతం ॥ 11 ॥

అపవర్గస్య నిర్వాణం పరమం విష్ణుమవ్యయం ।
సర్వజ్యోతిర్నిరాకారం సర్వభూతగుణాన్వితం ॥ 12 ॥

సర్వత్ర పరమాత్మానం అహమాత్మా పరమవ్యయం ।
అహం బ్రహ్మేతి యః సర్వం విజానాతి నరః సదా ।
హన్యాత్స్వయమిమాన్కామాన్సర్వాశీ సర్వవిక్రయీ ॥ 13 ॥

నిమిషం నిమిషార్ధం వా శీతాశీతనివారణం ।
అచలా కేశవే భక్తిర్విభవైః కిం ప్రయోజనం ॥ 14 ॥

భిక్షాన్నం దేహరక్షార్థం వస్త్రం శీతనివారణం ।
అశ్మానం చ హిరణ్యం చ శాకం శాల్యోదనం తథా ॥ 15 ॥

సమానం చింతయేద్యోగీ యది చింత్యమపేక్షతే ।
భూతవస్తున్యశోచిత్వం పునర్జన్మ న విద్యతే ॥ 16 ॥

ఆత్మయోగమవోచద్యో భక్తియోగశిరోమణిం ।
తం వందే పరమానందం నందనందనమీశ్వరం ॥

ఇతి ఉత్తరగీతాయాం తృతీయోఽధ్యాయః ॥

Also Read:

Uttara Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uttara Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top