Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vasishtha Gita Lyrics in Gujarati

Vasishtha Geetaa in Gujarati:

॥ વસિષ્ઠ ગીતા ॥
નિર્વાણ પ્રકરણ ઉત્તરાર્ધ સર્ગઃ ૩૯
॥ અથ વસિષ્ઠ ગીતા ॥

શ્રીવસિષ્ઠ ઉવાચ ।
સઞ્જાતાકૃત્રિમક્ષીણસંસૃતિપ્રત્યયઃ પુમાન્ ।
સઙ્કલ્પો ન સઙ્કલ્પં વેત્તિ તેનાસદેવ સઃ ॥ ૧ ॥

શ્વાસાન્મ્લાનિરિવાદર્શે કુતોઽપ્યહમિતિ સ્થિતા ।
વિદિ સાઽકારણં દૃષ્ટા નશ્યન્ત્યાશુ ન લભ્યતે ॥ ૨ ॥

યસ્ય ક્ષીણાવરણતા શાન્તસર્વેહતોદિતા ।
પરમામૃતપૂર્ણાત્મા સત્તયૈવ સ રાજતે ॥ ૩ ॥

સર્વસન્દેહદુર્ધ્વાન્તમિહિકામાતરિશ્વના ।
ભાતિ ભાસ્વદ્ધિયા દેશસ્તેન પૂર્ણેન્દુનેવ ખમ્ ॥ ૪ ॥

વિસંસૃતિર્વિસન્દેહો લબ્ધજ્યોતિર્નિરાવૃતિઃ ।
શરદાકાશવિશદો જ્ઞેયો વિજ્ઞાયતે બુધઃ ॥ ૫ ॥

નિઃસઙ્કલ્પો નિરાધારઃ શાન્તઃ સ્પર્શાત્પવિત્રતામ્ ।
અન્તઃશીતલ આધત્તે બ્રહ્મલોકાદિવાનિલઃ ॥ ૬ ॥

અસદ્રૂપોપલમ્ભાનામિયં વસ્તુસ્વભાવતા ।
યત્સ્વર્ગવેદનં સ્વપ્નવન્ધ્યાપુત્રોપલમ્ભવત્ ॥ ૭ ॥

અવિદ્યમાનમેવેદં જગદ્યદનુભૂયતે ।
અસદ્રૂપોપલમ્ભસ્ય સૈષા વસ્તુસ્વભાવતા ॥ ૮ ॥

અસત્યેષ્વેવ સંસારેષ્વાસ્તામર્થઃ કુતો ભવેત્ ।
સર્ગાપવર્ગયોઃ શબ્દાવેવ વન્ધ્યાસુતોપમૌ ॥ ૯ ॥

જગદ્બ્રહ્મતયા સત્યમનિર્મિતમભાવિતમ્ ।
અનિષ્ઠિતં ચાન્યથા તુ નાહં નાવગતં ચ તત્ ॥ ૧૦ ॥

આત્મસ્વભાવવિશ્રાન્તેરિયં વસ્તુસ્વભાવતા ।
યદહન્તાદિસર્ગાદિદુઃખાદ્યનુપલમ્ભતા ॥ ૧૧ ॥

ક્ષણાદ્યોજનલક્ષાન્તં પ્રાપ્તે દેશાન્તરે ચિતઃ ।
ચેતનેઽયસ્ય તદ્રૂપં માર્ગમધ્યે નિરઞ્જનમ્ ॥ ૧૨ ॥

અસ્પન્દવાતસદૃશં ખકોશાભાસચિન્મયમ્ ।
અચેત્યં શાન્તમુદિતં લતાવિકસનોપમમ્ ॥ ૧૩ ॥

સર્વસ્ય જન્તુજાતસ્ય તત્સ્વભાવં વિદુર્બુધાઃ ।
સર્ગોપલમ્ભો ગલતિ તત્રસ્થસ્ય વિવેકિનઃ ॥ ૧૪ ॥

સુષુપ્તે સ્વપ્નધીર્નાસ્તિ સ્વપ્ને નાસ્તિ સુષુપ્તધીઃ ।
સર્ગનિર્વાણયોર્ભ્રાન્તી સુષુપ્તસ્વપ્નયોરિવ ॥ ૧૫ ॥

ભ્રાન્તિવસ્તુસ્વભાવોઽસૌ ન સ્વપ્નો ન સુષુપ્તતા ।
ન સર્ગો ન ચ નિર્વાણં સત્યં શાન્તમશેષતઃ ॥ ૧૬ ॥

ભ્રાન્તિસ્ત્વસન્માત્રમયી પ્રેક્ષિતા ચેન્ન લભ્યતે ।
શુક્તિરૂપ્યમિવાસત્યં કિલ સમ્પ્રાપ્યતે કથમ્ ॥ ૧૭ ॥

યન્ન લબ્ધં ચ તન્નાસ્તિ તેન ભ્રાન્તેરસંભવઃ ।
સ્વભાવાદુપલમ્ભોઽન્યો નાસ્તિ કસ્ય ન કસ્યચિત્ ॥ ૧૮ ॥

સ્વભાવ એવ સર્વસ્મૈ સ્વદતે કિલ સર્વદા ।
અનાનૈવ હિ નાનેવ કિં વાદૈઃ સંવિભાવ્યતામ્ ॥ ૧૯ ॥

અસ્વભાવે મહદ્દુઃખં સ્વભાવે કેવલં શમઃ ।
ઇતિ બુદ્ધ્યા વિચાર્યાન્તર્યદિષ્ટં તદ્વિધીયતામ્ ॥ ૨૦ ॥

સૂક્ષ્મે બીજેઽસ્ત્યગઃ સ્થૂલો દૃષ્ટમિત્યુપપદ્યતે ।
શિવે મૂર્તે જગન્મૂર્તમસ્તીત્યુત્તમસંકથા ॥ ૨૧ ॥

રૂપાલોકમનસ્કારબુદ્ધ્યહન્તાદયઃ પરે ।
સ્વરૂપભૂતાઃ સલિલે દ્રવત્વમિવ ખાત્મકાઃ ॥ ૨૨ ॥

મૂર્તો યથા સ્વસદૃશૈઃ કરોત્યવયવૈઃ ક્રિયાઃ ।
આત્મભૂતૈસ્તથા ભૂતૈશ્ચિદાકાશમકર્તૃ સત્ ॥ ૨૩ ॥

આત્મસ્થાદહમિત્યાદિરસ્મદાદેરસંસૃતેઃ ।
શબ્દોઽર્થભાવમુક્તો યઃ પટહાદિષુ જાયતે ॥ ૨૪ ॥

યદ્ભાતં પ્રેક્ષયા નાસ્તિ તન્નાસ્ત્યેવ નિરન્તરમ્ ।
જગદ્રૂપમરૂપાત્મ બ્રહ્મ બ્રહ્મણિ સંસ્થિતમ્ ॥ ૨૫ ॥

યેષામસ્તિ જગત્સ્વપ્નસ્તે સ્વપ્નપુરુષા મિથઃ ।
ન સન્તિ હ્યાત્મનિ મિથો નાસ્માસ્વમ્બરપુષ્પવત્ ॥ ૨૬ ॥

મયિ બ્રહ્મૈકરૂપં તે શાન્તમાકાશકોશવત્ ।
વાયોઃ સ્પન્દૈરિવાભિન્નૈર્વ્યવહારૈશ્ચ તન્મયિ ॥ ૨૭ ॥

અહં તુ સન્મયસ્તેષાં સ્વપ્નઃ સ્વપ્નવતામિવ ।
તે તુ નૂનમસન્તો મે સુષુપ્તસ્વપ્નકા ઇવ ॥ ૨૮ ॥

તૈસ્તુ યો વ્યવહારો મે તદ્બ્રહ્મ બ્રહ્મણિ સ્થિતમ્ ।
તે યત્પશ્યન્તિ પશ્યન્તુ તત્તૈરલમલં મમ ॥ ૨૯ ॥

અહમાત્મનિ નૈવાસ્મિ બ્રહ્મસત્તેયમાતતા ।
ત્વદર્થં સમુદેતીવ તથારૂપૈવ વાગિયમ્ ॥ ૩૦ ॥

અવિરુદ્ધવિરુદ્ધસ્ય શુદ્ધસંવિન્મયાત્મનઃ ।
ન ભોગેચ્છા ન મોક્ષેચ્છા હૃદિ સ્ફુરતિ તદ્વિદઃ ॥ ૩૧ ॥

સ્વભાવમાત્રાયત્તેઽસ્મિન્બન્ધમોક્ષક્રમે નૃણામ્ ।
કદર્થનેત્યહો મોહાદ્ગોષ્પદેઽપ્યુદધિભ્રમઃ ॥ ૩૨ ॥

સ્વભાવસાધને મોક્ષેઽભાવોપશમરૂપિણિ ।
ન ધનાન્યુપકુર્વન્તિ ન મિત્રાણિ ન ચ ક્રિયાઃ ॥ ૩૩ ॥

તૈલબિન્દુર્ભવત્યુચ્ચૈશ્ચક્રમપ્પતિતો યથા ।
તથાશુ ચેત્યસંકલ્પે સ્થિતા ભવતિ ચિજ્જગત્ ॥ ૩૪ ॥

જાગ્રતિ સ્વપ્નવૃત્તાન્તસ્થિતિર્યાદૃગ્રસા સ્મૃતૌ ।
તાદૃગ્રસાહંત્વજગજ્જાલસંસ્થા વિવેકિનઃ ॥ ૩૫ ॥

તેનૈવાભ્યાસયોગેન યાતિ તત્તનુતાં તથા ।
યથા નાહં ન સંસારઃ શાન્તમેવાવશિષ્યતે ॥ ૩૬ ॥

યદા યદા સ્વભાવાર્કઃ સ્થિતિમેતિ તદા તદા ।
ભોગાન્ધકારો ગલતિ ન સન્નપ્યનુભૂયતે ॥ ૩૭ ॥

મોહમહત્તારહિતઃ
સ્ફુરતિ મૃતૌ ભવતિ ભાસતે ચ તથા ।
બુદ્ધ્યાદિકરણનિકરો
યસ્માદ્દીપાદિવાલોકઃ ॥ ૩૮ ॥

ઇત્યાર્ષે શ્રીવાસિષ્ઠમહારામાયણે
વાલ્મિકીયે દેવદૂતોક્તે મોક્ષોપાયે નિર્વાણપ્રકરણે
ઉત્તરાર્ધે વસિષ્ઠગીતાસુ સ્વભાવવિશ્રાન્તિયોગોપદેશો
નામૈકોનચત્વારિંશઃ સર્ગઃ ॥ ૩૯ ॥

॥ સર્ગઃ ૪૦ ॥

શ્રીવસિષ્ઠ ઉવાચ –
રૂપાલોકમનસ્કારબુદ્ધ્યાદીન્દ્રિયવેદનમ્ ।
સ્વરૂપં વિદુરમ્લાનમસ્વભાવસ્ય વસ્તુનઃ ॥ ૧ ॥

અસ્વભાવતનુત્વેન સ્વભાવસ્થિતિરાતતા ।
યદોદેતિ તદા સર્ગો ભ્રમાભઃ પ્રતિભાસતે ॥ ૨ ॥

યદા સ્વભાવવિશ્રાન્તિઃ સ્થિતિમેતિ શમાત્મિકા ।
જગદ્દૃશ્યં તદા સ્વપ્નઃ સુષુપ્ત ઇવ શામ્યતિ ॥ ૩ ॥

ભોગા ભવમહારોગા બન્ધવો દૃઢબન્ધનમ્ ।
અનર્થાયાર્થસમ્પત્તિરાત્મનાત્મનિ શામ્યતામ્ ॥ ૪ ॥

અસ્વભાવાત્મતા સર્ગઃ સ્વભાવૈકાત્મતા શિવઃ ।
ભૂયતાં પરમવ્યોમ્ના શામ્યતાં મેહ તામ્યતામ્ ॥ ૫ ॥

નાત્માનમવગચ્છામિ ન દૃશ્યં ચ જગદ્ભ્રમમ્ ।
બ્રહ્મ શાન્તં પ્રવિષ્ટોઽસ્મિ બ્રહ્મૈવાસ્મિ નિરામયઃ ॥ ૬ ॥

ત્વમેવ પશ્યસિ ત્વન્ત્વં સત્ત્વં શબ્દાર્થજૃમ્ભિતમ્ ।
પશ્યામિ શાન્તમેવાહં કેવલં પરમં નભઃ ॥ ૭ ॥

બ્રહ્મણ્યેવ પરાકાશે રૂપાલોકમનોમયાઃ ।
વિભ્રમાસ્તવ સંજાતકલ્પાઃ સ્પન્દા ઇવાનિલે ॥ ૮ ॥

બ્રહ્માત્મા વેત્તિ નો સર્ગં સર્ગાત્મા બ્રહ્મ વેત્તિ નો ।
સુષુપ્તો વેત્તિ નો સ્વપ્નં સ્વપ્નસ્થો ન સુષુપ્તકમ્ ॥ ૯ ॥

પ્રબુદ્ધો બ્રહ્મજગતોર્જાગ્રત્સ્વપ્નદૃશોરિવ ।
રૂપં જાનાતિ ભારૂપં જીવન્મુક્તઃ પ્રશાન્તધીઃ ॥ ૧૦ ॥

યથાભૂતમિદં સર્વં પરિજાનાતિ બોધવાન્ ।
સંશામ્યતિ ચ શુદ્ધાત્મા શરદીવ પયોધરઃ ॥ ૧૧ ॥

સ્મૃતિસ્થઃ કલ્પનસ્થો વા યથાખ્યાતશ્ચ સંગરઃ ।
સદસદ્ભ્રાન્તતામાત્રસ્તથાહંત્વજગદ્ભ્રમઃ ॥ ૧૨ ॥

આત્મન્યપિ નાસ્તિ હિ યા
દ્રષ્ટા યસ્યા ન વિદ્યતે કશ્ચિત્ ।
ન ચ શૂન્યં નાશૂન્યં
ભ્રાન્તિરિયં ભાસતે સેતિ ॥ ૧૩ ॥

ઇત્યાર્ષે શ્રીવાસિષ્ઠમહારામાયણે
વાલ્મિકીયે દેવદૂતોક્તે મોક્ષોપાયે નિર્વાણપ્રકરણે
ઉત્તરાર્ધે વસિષ્ઠગીતાસુ આત્મવિશ્રાન્તિકથનં
નામ ચત્વારિંશઃ સર્ગઃ ॥ ૪૦ ॥

Also Read:

Sri Lakshmana Gita from Sri Ramacharitamanas Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vasishtha Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top