Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vasishtha Gita Lyrics in Telugu

Vasishtha Geetaa in Telugu:

॥ వసిష్ఠ గీతా ॥

వసిష్ఠ గీతా

నిర్వాణ ప్రకరణ ఉత్తరార్ధ సర్గః 39
॥ అథ వసిష్ఠ గీతా ॥

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ ।
సంజాతాకృత్రిమక్షీణసంసృతిప్రత్యయః పుమాన్ ।
సంకల్పో న సంకల్పం వేత్తి తేనాసదేవ సః ॥ 1 ॥

శ్వాసాన్మ్లానిరివాదర్శే కుతోఽప్యహమితి స్థితా ।
విది సాఽకారణం దృష్టా నశ్యంత్యాశు న లభ్యతే ॥ 2 ॥

యస్య క్షీణావరణతా శాంతసర్వేహతోదితా ।
పరమామృతపూర్ణాత్మా సత్తయైవ స రాజతే ॥ 3 ॥

సర్వసందేహదుర్ధ్వాంతమిహికామాతరిశ్వనా ।
భాతి భాస్వద్ధియా దేశస్తేన పూర్ణేందునేవ ఖం ॥ 4 ॥

విసంసృతిర్విసందేహో లబ్ధజ్యోతిర్నిరావృతిః ।
శరదాకాశవిశదో జ్ఞేయో విజ్ఞాయతే బుధః ॥ 5 ॥

నిఃసంకల్పో నిరాధారః శాంతః స్పర్శాత్పవిత్రతాం ।
అంతఃశీతల ఆధత్తే బ్రహ్మలోకాదివానిలః ॥ 6 ॥

అసద్రూపోపలంభానామియం వస్తుస్వభావతా ।
యత్స్వర్గవేదనం స్వప్నవంధ్యాపుత్రోపలంభవత్ ॥ 7 ॥

అవిద్యమానమేవేదం జగద్యదనుభూయతే ।
అసద్రూపోపలంభస్య సైషా వస్తుస్వభావతా ॥ 8 ॥

అసత్యేష్వేవ సంసారేష్వాస్తామర్థః కుతో భవేత్ ।
సర్గాపవర్గయోః శబ్దావేవ వంధ్యాసుతోపమౌ ॥ 9 ॥

జగద్బ్రహ్మతయా సత్యమనిర్మితమభావితం ।
అనిష్ఠితం చాన్యథా తు నాహం నావగతం చ తత్ ॥ 10 ॥

ఆత్మస్వభావవిశ్రాంతేరియం వస్తుస్వభావతా ।
యదహంతాదిసర్గాదిదుఃఖాద్యనుపలంభతా ॥ 11 ॥

క్షణాద్యోజనలక్షాంతం ప్రాప్తే దేశాంతరే చితః ।
చేతనేఽయస్య తద్రూపం మార్గమధ్యే నిరంజనం ॥ 12 ॥

అస్పందవాతసదృశం ఖకోశాభాసచిన్మయం ।
అచేత్యం శాంతముదితం లతావికసనోపమం ॥ 13 ॥

సర్వస్య జంతుజాతస్య తత్స్వభావం విదుర్బుధాః ।
సర్గోపలంభో గలతి తత్రస్థస్య వివేకినః ॥ 14 ॥

సుషుప్తే స్వప్నధీర్నాస్తి స్వప్నే నాస్తి సుషుప్తధీః ।
సర్గనిర్వాణయోర్భ్రాంతీ సుషుప్తస్వప్నయోరివ ॥ 15 ॥

భ్రాంతివస్తుస్వభావోఽసౌ న స్వప్నో న సుషుప్తతా ।
న సర్గో న చ నిర్వాణం సత్యం శాంతమశేషతః ॥ 16 ॥

భ్రాంతిస్త్వసన్మాత్రమయీ ప్రేక్షితా చేన్న లభ్యతే ।
శుక్తిరూప్యమివాసత్యం కిల సంప్రాప్యతే కథం ॥ 17 ॥

యన్న లబ్ధం చ తన్నాస్తి తేన భ్రాంతేరసంభవః ।
స్వభావాదుపలంభోఽన్యో నాస్తి కస్య న కస్యచిత్ ॥ 18 ॥

స్వభావ ఏవ సర్వస్మై స్వదతే కిల సర్వదా ।
అనానైవ హి నానేవ కిం వాదైః సంవిభావ్యతాం ॥ 19 ॥

అస్వభావే మహద్దుఃఖం స్వభావే కేవలం శమః ।
ఇతి బుద్ధ్యా విచార్యాంతర్యదిష్టం తద్విధీయతాం ॥ 20 ॥

సూక్ష్మే బీజేఽస్త్యగః స్థూలో దృష్టమిత్యుపపద్యతే ।
శివే మూర్తే జగన్మూర్తమస్తీత్యుత్తమసంకథా ॥ 21 ॥

రూపాలోకమనస్కారబుద్ధ్యహంతాదయః పరే ।
స్వరూపభూతాః సలిలే ద్రవత్వమివ ఖాత్మకాః ॥ 22 ॥

మూర్తో యథా స్వసదృశైః కరోత్యవయవైః క్రియాః ।
ఆత్మభూతైస్తథా భూతైశ్చిదాకాశమకర్తృ సత్ ॥ 23 ॥

ఆత్మస్థాదహమిత్యాదిరస్మదాదేరసంసృతేః ।
శబ్దోఽర్థభావముక్తో యః పటహాదిషు జాయతే ॥ 24 ॥

యద్భాతం ప్రేక్షయా నాస్తి తన్నాస్త్యేవ నిరంతరం ।
జగద్రూపమరూపాత్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మణి సంస్థితం ॥ 25 ॥

యేషామస్తి జగత్స్వప్నస్తే స్వప్నపురుషా మిథః ।
న సంతి హ్యాత్మని మిథో నాస్మాస్వంబరపుష్పవత్ ॥ 26 ॥

మయి బ్రహ్మైకరూపం తే శాంతమాకాశకోశవత్ ।
వాయోః స్పందైరివాభిన్నైర్వ్యవహారైశ్చ తన్మయి ॥ 27 ॥

అహం తు సన్మయస్తేషాం స్వప్నః స్వప్నవతామివ ।
తే తు నూనమసంతో మే సుషుప్తస్వప్నకా ఇవ ॥ 28 ॥

తైస్తు యో వ్యవహారో మే తద్బ్రహ్మ బ్రహ్మణి స్థితం ।
తే యత్పశ్యంతి పశ్యంతు తత్తైరలమలం మమ ॥ 29 ॥

అహమాత్మని నైవాస్మి బ్రహ్మసత్తేయమాతతా ।
త్వదర్థం సముదేతీవ తథారూపైవ వాగియం ॥ 30 ॥

అవిరుద్ధవిరుద్ధస్య శుద్ధసంవిన్మయాత్మనః ।
న భోగేచ్ఛా న మోక్షేచ్ఛా హృది స్ఫురతి తద్విదః ॥ 31 ॥

స్వభావమాత్రాయత్తేఽస్మిన్బంధమోక్షక్రమే నృణాం ।
కదర్థనేత్యహో మోహాద్గోష్పదేఽప్యుదధిభ్రమః ॥ 32 ॥

స్వభావసాధనే మోక్షేఽభావోపశమరూపిణి ।
న ధనాన్యుపకుర్వంతి న మిత్రాణి న చ క్రియాః ॥ 33 ॥

తైలబిందుర్భవత్యుచ్చైశ్చక్రమప్పతితో యథా ।
తథాశు చేత్యసంకల్పే స్థితా భవతి చిజ్జగత్ ॥ 34 ॥

జాగ్రతి స్వప్నవృత్తాంతస్థితిర్యాదృగ్రసా స్మృతౌ ।
తాదృగ్రసాహంత్వజగజ్జాలసంస్థా వివేకినః ॥ 35 ॥

తేనైవాభ్యాసయోగేన యాతి తత్తనుతాం తథా ।
యథా నాహం న సంసారః శాంతమేవావశిష్యతే ॥ 36 ॥

యదా యదా స్వభావార్కః స్థితిమేతి తదా తదా ।
భోగాంధకారో గలతి న సన్నప్యనుభూయతే ॥ 37 ॥

మోహమహత్తారహితః
స్ఫురతి మృతౌ భవతి భాసతే చ తథా ।
బుద్ధ్యాదికరణనికరో
యస్మాద్దీపాదివాలోకః ॥ 38 ॥

ఇత్యార్షే శ్రీవాసిష్ఠమహారామాయణే
వాల్మికీయే దేవదూతోక్తే మోక్షోపాయే నిర్వాణప్రకరణే
ఉత్తరార్ధే వసిష్ఠగీతాసు స్వభావవిశ్రాంతియోగోపదేశో
నామైకోనచత్వారింశః సర్గః ॥ 39 ॥

॥ సర్గః 40 ॥

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ –
రూపాలోకమనస్కారబుద్ధ్యాదీంద్రియవేదనం ।
స్వరూపం విదురమ్లానమస్వభావస్య వస్తునః ॥ 1 ॥

అస్వభావతనుత్వేన స్వభావస్థితిరాతతా ।
యదోదేతి తదా సర్గో భ్రమాభః ప్రతిభాసతే ॥ 2 ॥

యదా స్వభావవిశ్రాంతిః స్థితిమేతి శమాత్మికా ।
జగద్దృశ్యం తదా స్వప్నః సుషుప్త ఇవ శామ్యతి ॥ 3 ॥

భోగా భవమహారోగా బంధవో దృఢబంధనం ।
అనర్థాయార్థసంపత్తిరాత్మనాత్మని శామ్యతాం ॥ 4 ॥

అస్వభావాత్మతా సర్గః స్వభావైకాత్మతా శివః ।
భూయతాం పరమవ్యోమ్నా శామ్యతాం మేహ తామ్యతాం ॥ 5 ॥

నాత్మానమవగచ్ఛామి న దృశ్యం చ జగద్భ్రమం ।
బ్రహ్మ శాంతం ప్రవిష్టోఽస్మి బ్రహ్మైవాస్మి నిరామయః ॥ 6 ॥

త్వమేవ పశ్యసి త్వంత్వం సత్త్వం శబ్దార్థజృంభితం ।
పశ్యామి శాంతమేవాహం కేవలం పరమం నభః ॥ 7 ॥

బ్రహ్మణ్యేవ పరాకాశే రూపాలోకమనోమయాః ।
విభ్రమాస్తవ సంజాతకల్పాః స్పందా ఇవానిలే ॥ 8 ॥

బ్రహ్మాత్మా వేత్తి నో సర్గం సర్గాత్మా బ్రహ్మ వేత్తి నో ।
సుషుప్తో వేత్తి నో స్వప్నం స్వప్నస్థో న సుషుప్తకం ॥ 9 ॥

ప్రబుద్ధో బ్రహ్మజగతోర్జాగ్రత్స్వప్నదృశోరివ ।
రూపం జానాతి భారూపం జీవన్ముక్తః ప్రశాంతధీః ॥ 10 ॥

యథాభూతమిదం సర్వం పరిజానాతి బోధవాన్ ।
సంశామ్యతి చ శుద్ధాత్మా శరదీవ పయోధరః ॥ 11 ॥

స్మృతిస్థః కల్పనస్థో వా యథాఖ్యాతశ్చ సంగరః ।
సదసద్భ్రాంతతామాత్రస్తథాహంత్వజగద్భ్రమః ॥ 12 ॥

ఆత్మన్యపి నాస్తి హి యా
ద్రష్టా యస్యా న విద్యతే కశ్చిత్ ।
న చ శూన్యం నాశూన్యం
భ్రాంతిరియం భాసతే సేతి ॥ 13 ॥

ఇత్యార్షే శ్రీవాసిష్ఠమహారామాయణే
వాల్మికీయే దేవదూతోక్తే మోక్షోపాయే నిర్వాణప్రకరణే
ఉత్తరార్ధే వసిష్ఠగీతాసు ఆత్మవిశ్రాంతికథనం
నామ చత్వారింశః సర్గః ॥ 40 ॥

Also Read:

Sri Lakshmana Gita from Sri Ramacharitamanas Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vasishtha Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top