Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vasishtha Gita Lyrics in Malayalam

Vasishtha Geetaa in Malayalam:

॥ വസിഷ്ഠ ഗീതാ ॥
നിർവാണ പ്രകരണ ഉത്തരാർധ സർഗഃ 39
॥ അഥ വസിഷ്ഠ ഗീതാ ॥

ശ്രീവസിഷ്ഠ ഉവാച ।
സഞ്ജാതാകൃത്രിമക്ഷീണസംസൃതിപ്രത്യയഃ പുമാൻ ।
സങ്കൽപോ ന സങ്കൽപം വേത്തി തേനാസദേവ സഃ ॥ 1 ॥

ശ്വാസാന്മ്ലാനിരിവാദർശേ കുതോഽപ്യഹമിതി സ്ഥിതാ ।
വിദി സാഽകാരണം ദൃഷ്ടാ നശ്യന്ത്യാശു ന ലഭ്യതേ ॥ 2 ॥

യസ്യ ക്ഷീണാവരണതാ ശാന്തസർവേഹതോദിതാ ।
പരമാമൃതപൂർണാത്മാ സത്തയൈവ സ രാജതേ ॥ 3 ॥

സർവസന്ദേഹദുർധ്വാന്തമിഹികാമാതരിശ്വനാ ।
ഭാതി ഭാസ്വദ്ധിയാ ദേശസ്തേന പൂർണേന്ദുനേവ ഖം ॥ 4 ॥

വിസംസൃതിർവിസന്ദേഹോ ലബ്ധജ്യോതിർനിരാവൃതിഃ ।
ശരദാകാശവിശദോ ജ്ഞേയോ വിജ്ഞായതേ ബുധഃ ॥ 5 ॥

നിഃസങ്കൽപോ നിരാധാരഃ ശാന്തഃ സ്പർശാത്പവിത്രതാം ।
അന്തഃശീതല ആധത്തേ ബ്രഹ്മലോകാദിവാനിലഃ ॥ 6 ॥

അസദ്രൂപോപലംഭാനാമിയം വസ്തുസ്വഭാവതാ ।
യത്സ്വർഗവേദനം സ്വപ്നവന്ധ്യാപുത്രോപലംഭവത് ॥ 7 ॥

അവിദ്യമാനമേവേദം ജഗദ്യദനുഭൂയതേ ।
അസദ്രൂപോപലംഭസ്യ സൈഷാ വസ്തുസ്വഭാവതാ ॥ 8 ॥

അസത്യേഷ്വേവ സംസാരേഷ്വാസ്താമർഥഃ കുതോ ഭവേത് ।
സർഗാപവർഗയോഃ ശബ്ദാവേവ വന്ധ്യാസുതോപമൗ ॥ 9 ॥

ജഗദ്ബ്രഹ്മതയാ സത്യമനിർമിതമഭാവിതം ।
അനിഷ്ഠിതം ചാന്യഥാ തു നാഹം നാവഗതം ച തത് ॥ 10 ॥

ആത്മസ്വഭാവവിശ്രാന്തേരിയം വസ്തുസ്വഭാവതാ ।
യദഹന്താദിസർഗാദിദുഃഖാദ്യനുപലംഭതാ ॥ 11 ॥

ക്ഷണാദ്യോജനലക്ഷാന്തം പ്രാപ്തേ ദേശാന്തരേ ചിതഃ ।
ചേതനേഽയസ്യ തദ്രൂപം മാർഗമധ്യേ നിരഞ്ജനം ॥ 12 ॥

അസ്പന്ദവാതസദൃശം ഖകോശാഭാസചിന്മയം ।
അചേത്യം ശാന്തമുദിതം ലതാവികസനോപമം ॥ 13 ॥

സർവസ്യ ജന്തുജാതസ്യ തത്സ്വഭാവം വിദുർബുധാഃ ।
സർഗോപലംഭോ ഗലതി തത്രസ്ഥസ്യ വിവേകിനഃ ॥ 14 ॥

സുഷുപ്തേ സ്വപ്നധീർനാസ്തി സ്വപ്നേ നാസ്തി സുഷുപ്തധീഃ ।
സർഗനിർവാണയോർഭ്രാന്തീ സുഷുപ്തസ്വപ്നയോരിവ ॥ 15 ॥

ഭ്രാന്തിവസ്തുസ്വഭാവോഽസൗ ന സ്വപ്നോ ന സുഷുപ്തതാ ।
ന സർഗോ ന ച നിർവാണം സത്യം ശാന്തമശേഷതഃ ॥ 16 ॥

ഭ്രാന്തിസ്ത്വസന്മാത്രമയീ പ്രേക്ഷിതാ ചേന്ന ലഭ്യതേ ।
ശുക്തിരൂപ്യമിവാസത്യം കില സമ്പ്രാപ്യതേ കഥം ॥ 17 ॥

യന്ന ലബ്ധം ച തന്നാസ്തി തേന ഭ്രാന്തേരസംഭവഃ ।
സ്വഭാവാദുപലംഭോഽന്യോ നാസ്തി കസ്യ ന കസ്യചിത് ॥ 18 ॥

സ്വഭാവ ഏവ സർവസ്മൈ സ്വദതേ കില സർവദാ ।
അനാനൈവ ഹി നാനേവ കിം വാദൈഃ സംവിഭാവ്യതാം ॥ 19 ॥

അസ്വഭാവേ മഹദ്ദുഃഖം സ്വഭാവേ കേവലം ശമഃ ।
ഇതി ബുദ്ധ്യാ വിചാര്യാന്തര്യദിഷ്ടം തദ്വിധീയതാം ॥ 20 ॥

സൂക്ഷ്മേ ബീജേഽസ്ത്യഗഃ സ്ഥൂലോ ദൃഷ്ടമിത്യുപപദ്യതേ ।
ശിവേ മൂർതേ ജഗന്മൂർതമസ്തീത്യുത്തമസങ്കഥാ ॥ 21 ॥

രൂപാലോകമനസ്കാരബുദ്ധ്യഹന്താദയഃ പരേ ।
സ്വരൂപഭൂതാഃ സലിലേ ദ്രവത്വമിവ ഖാത്മകാഃ ॥ 22 ॥

മൂർതോ യഥാ സ്വസദൃശൈഃ കരോത്യവയവൈഃ ക്രിയാഃ ।
ആത്മഭൂതൈസ്തഥാ ഭൂതൈശ്ചിദാകാശമകർതൃ സത് ॥ 23 ॥

ആത്മസ്ഥാദഹമിത്യാദിരസ്മദാദേരസംസൃതേഃ ।
ശബ്ദോഽർഥഭാവമുക്തോ യഃ പടഹാദിഷു ജായതേ ॥ 24 ॥

യദ്ഭാതം പ്രേക്ഷയാ നാസ്തി തന്നാസ്ത്യേവ നിരന്തരം ।
ജഗദ്രൂപമരൂപാത്മ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മണി സംസ്ഥിതം ॥ 25 ॥

യേഷാമസ്തി ജഗത്സ്വപ്നസ്തേ സ്വപ്നപുരുഷാ മിഥഃ ।
ന സന്തി ഹ്യാത്മനി മിഥോ നാസ്മാസ്വംബരപുഷ്പവത് ॥ 26 ॥

മയി ബ്രഹ്മൈകരൂപം തേ ശാന്തമാകാശകോശവത് ।
വായോഃ സ്പന്ദൈരിവാഭിന്നൈർവ്യവഹാരൈശ്ച തന്മയി ॥ 27 ॥

അഹം തു സന്മയസ്തേഷാം സ്വപ്നഃ സ്വപ്നവതാമിവ ।
തേ തു നൂനമസന്തോ മേ സുഷുപ്തസ്വപ്നകാ ഇവ ॥ 28 ॥

തൈസ്തു യോ വ്യവഹാരോ മേ തദ്ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതം ।
തേ യത്പശ്യന്തി പശ്യന്തു തത്തൈരലമലം മമ ॥ 29 ॥

അഹമാത്മനി നൈവാസ്മി ബ്രഹ്മസത്തേയമാതതാ ।
ത്വദർഥം സമുദേതീവ തഥാരൂപൈവ വാഗിയം ॥ 30 ॥

അവിരുദ്ധവിരുദ്ധസ്യ ശുദ്ധസംവിന്മയാത്മനഃ ।
ന ഭോഗേച്ഛാ ന മോക്ഷേച്ഛാ ഹൃദി സ്ഫുരതി തദ്വിദഃ ॥ 31 ॥

സ്വഭാവമാത്രായത്തേഽസ്മിൻബന്ധമോക്ഷക്രമേ നൃണാം ।
കദർഥനേത്യഹോ മോഹാദ്ഗോഷ്പദേഽപ്യുദധിഭ്രമഃ ॥ 32 ॥

സ്വഭാവസാധനേ മോക്ഷേഽഭാവോപശമരൂപിണി ।
ന ധനാന്യുപകുർവന്തി ന മിത്രാണി ന ച ക്രിയാഃ ॥ 33 ॥

തൈലബിന്ദുർഭവത്യുച്ചൈശ്ചക്രമപ്പതിതോ യഥാ ।
തഥാശു ചേത്യസങ്കൽപേ സ്ഥിതാ ഭവതി ചിജ്ജഗത് ॥ 34 ॥

ജാഗ്രതി സ്വപ്നവൃത്താന്തസ്ഥിതിര്യാദൃഗ്രസാ സ്മൃതൗ ।
താദൃഗ്രസാഹന്ത്വജഗജ്ജാലസംസ്ഥാ വിവേകിനഃ ॥ 35 ॥

തേനൈവാഭ്യാസയോഗേന യാതി തത്തനുതാം തഥാ ।
യഥാ നാഹം ന സംസാരഃ ശാന്തമേവാവശിഷ്യതേ ॥ 36 ॥

യദാ യദാ സ്വഭാവാർകഃ സ്ഥിതിമേതി തദാ തദാ ।
ഭോഗാന്ധകാരോ ഗലതി ന സന്നപ്യനുഭൂയതേ ॥ 37 ॥

മോഹമഹത്താരഹിതഃ
സ്ഫുരതി മൃതൗ ഭവതി ഭാസതേ ച തഥാ ।
ബുദ്ധ്യാദികരണനികരോ
യസ്മാദ്ദീപാദിവാലോകഃ ॥ 38 ॥

ഇത്യാർഷേ ശ്രീവാസിഷ്ഠമഹാരാമായണേ
വാൽമികീയേ ദേവദൂതോക്തേ മോക്ഷോപായേ നിർവാണപ്രകരണേ
ഉത്തരാർധേ വസിഷ്ഠഗീതാസു സ്വഭാവവിശ്രാന്തിയോഗോപദേശോ
നാമൈകോനചത്വാരിംശഃ സർഗഃ ॥ 39 ॥

॥ സർഗഃ 40 ॥

ശ്രീവസിഷ്ഠ ഉവാച –
രൂപാലോകമനസ്കാരബുദ്ധ്യാദീന്ദ്രിയവേദനം ।
സ്വരൂപം വിദുരമ്ലാനമസ്വഭാവസ്യ വസ്തുനഃ ॥ 1 ॥

അസ്വഭാവതനുത്വേന സ്വഭാവസ്ഥിതിരാതതാ ।
യദോദേതി തദാ സർഗോ ഭ്രമാഭഃ പ്രതിഭാസതേ ॥ 2 ॥

യദാ സ്വഭാവവിശ്രാന്തിഃ സ്ഥിതിമേതി ശമാത്മികാ ।
ജഗദ്ദൃശ്യം തദാ സ്വപ്നഃ സുഷുപ്ത ഇവ ശാമ്യതി ॥ 3 ॥

ഭോഗാ ഭവമഹാരോഗാ ബന്ധവോ ദൃഢബന്ധനം ।
അനർഥായാർഥസമ്പത്തിരാത്മനാത്മനി ശാമ്യതാം ॥ 4 ॥

അസ്വഭാവാത്മതാ സർഗഃ സ്വഭാവൈകാത്മതാ ശിവഃ ।
ഭൂയതാം പരമവ്യോമ്നാ ശാമ്യതാം മേഹ താമ്യതാം ॥ 5 ॥

നാത്മാനമവഗച്ഛാമി ന ദൃശ്യം ച ജഗദ്ഭ്രമം ।
ബ്രഹ്മ ശാന്തം പ്രവിഷ്ടോഽസ്മി ബ്രഹ്മൈവാസ്മി നിരാമയഃ ॥ 6 ॥

ത്വമേവ പശ്യസി ത്വന്ത്വം സത്ത്വം ശബ്ദാർഥജൃംഭിതം ।
പശ്യാമി ശാന്തമേവാഹം കേവലം പരമം നഭഃ ॥ 7 ॥

ബ്രഹ്മണ്യേവ പരാകാശേ രൂപാലോകമനോമയാഃ ।
വിഭ്രമാസ്തവ സഞ്ജാതകൽപാഃ സ്പന്ദാ ഇവാനിലേ ॥ 8 ॥

ബ്രഹ്മാത്മാ വേത്തി നോ സർഗം സർഗാത്മാ ബ്രഹ്മ വേത്തി നോ ।
സുഷുപ്തോ വേത്തി നോ സ്വപ്നം സ്വപ്നസ്ഥോ ന സുഷുപ്തകം ॥ 9 ॥

പ്രബുദ്ധോ ബ്രഹ്മജഗതോർജാഗ്രത്സ്വപ്നദൃശോരിവ ।
രൂപം ജാനാതി ഭാരൂപം ജീവന്മുക്തഃ പ്രശാന്തധീഃ ॥ 10 ॥

യഥാഭൂതമിദം സർവം പരിജാനാതി ബോധവാൻ ।
സംശാമ്യതി ച ശുദ്ധാത്മാ ശരദീവ പയോധരഃ ॥ 11 ॥

സ്മൃതിസ്ഥഃ കൽപനസ്ഥോ വാ യഥാഖ്യാതശ്ച സംഗരഃ ।
സദസദ്ഭ്രാന്തതാമാത്രസ്തഥാഹന്ത്വജഗദ്ഭ്രമഃ ॥ 12 ॥

ആത്മന്യപി നാസ്തി ഹി യാ
ദ്രഷ്ടാ യസ്യാ ന വിദ്യതേ കശ്ചിത് ।
ന ച ശൂന്യം നാശൂന്യം
ഭ്രാന്തിരിയം ഭാസതേ സേതി ॥ 13 ॥

ഇത്യാർഷേ ശ്രീവാസിഷ്ഠമഹാരാമായണേ
വാൽമികീയേ ദേവദൂതോക്തേ മോക്ഷോപായേ നിർവാണപ്രകരണേ
ഉത്തരാർധേ വസിഷ്ഠഗീതാസു ആത്മവിശ്രാന്തികഥനം
നാമ ചത്വാരിംശഃ സർഗഃ ॥ 40 ॥

Also Read:

Sri Lakshmana Gita from Sri Ramacharitamanas Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vasishtha Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top