Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in English

Akkalakota Swami Samartha Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ akkalakotanivasi srisadguru svami samarthamce sahasranama marathi ॥
racayita sriyut nagesa karambelakara
akkalakota-nivasi adbhuta svami samartha avadhuta
siddha-anadi rupa-anadi anamaya tu avyakta ।
akara akula amala atulya acalopama tu anindita
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 1 ॥

agadhabuddhi anamtavikrama anuttama jaya atavarya ।
amara amrta acyuta yativara amita vikrama tapomaya ।
ajara suresvara suhrda sudhakara akhamḍa artha sarvamaya
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 2 ॥

anala asvini arcita anila ojastejo-dyuti-dhara
amtahsaksi anamtaatma amtaryogi agocara ।
amtastyagi amtarbhagi anupameya he atimdriya
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 3 ॥

amukha amukhya akala anagha aksara adya abhirama
lokatrayasraya lokasamasraya bodhasamasraya hemakara ।
ayoni-sambhava atmasambhava bhuta-sambhava adikara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 4 ॥

trividhatapahara jagajjivana viratarupa niramjana
bhaktakamakalpadruma urdhva alipta yogi subhanana ।
samgavivarjita karmavivarjita bhavavinirgata paramesa
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 5 ॥

urjitasasana nitya sudarsana sasvata pavana gunadhipa
durlabha durdhara adhara dharadhara sridhara madhava paramatapa ।
kalimaladahaka samgarataraka muktidayaka ghoratapa
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 6 ॥

nisprha niralasa niscala nirmala nirabhasa nabha naradhipa
siddha cidambara chamda digambara suddha subhamkara mahatapa ।
cinmaya cidghana cidgati sadgati muktisadgati dayavara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 7 ॥

dharaninamdana bhuminamdana suksma sulaksana krpaghana
kala kali kalatma kama kala kanistha krtayajna ।
krtajna kumbha karmamocana karunaghana jaya tapovara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 8 ॥

kamadeva kamaprada kumda kamapala kamaghnikarana
kalakamtaka kalapujita krama kalikala kalanasana ।
karunakara krtakarma karta kalamtaka jaya karunabdhe
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 9 ॥

karunasagara krpasagara krtalaksana krta krtakrte
krtamtavat krtanasa krtatma krtamtakrta he kala-krte ।
kamamḍalukara kamamḍaludhara kamalaksa jaya krodhaghne
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 10 ॥

gocara gupta gaganadhara guha girisa guruttama
karmakalavid kumḍaline jaya kamajita krsa krtagama ।
kaladarpana kumuda kathita karmadhyaksa kamavate
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 11 ॥

anamta gunaparipurna agrani asoka ambuja avinasa
ahoratra atidhumra arupa apara aloka animisa ।
anamtavesa anamtarupa karunaghana karunagara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 12 ॥

jiva jagat jagadisa janesvara jagadadija jagamohana re
jagannatha jitakama jitemdriya jitamanasa tu jamgama re ।
jararahita jitaprana jagatpati jyestha janaka datara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 13 ॥

cala camdra-suryagnilocana cidakasa caitanya cara
cidanamda calanamtaka caitra camdra caturbhuja cakrakara ।
gunausadha guhyesa giriruha gunesa guhyottama ghora
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 14 ॥

gunabhavana ganabamdhava guhya gunagambhira garvahara
guru gunaragavihina gunamtaka gambhirasvara gambhira ।
gunatita gunakara gohita gana ganakara gunabuddhe
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 15 ॥

eka ekapada ekatma cetanarupa cittatma
carugatra tejasvi durgama nigamagama tum caturatma ।
carulimga camdramsu ugra niralamba nirmohi nidhe
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 16 ॥

dhipati sripati devadhipati prthvipati bhavatapa hare
dhenupriya dhruva dhira dhanesvara dhata data sri nrhare ।
deva dayarnava dama-darpadhni pradiptamurte yaksapate
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 17 ॥

brahmasanatana purusapuratana puranapurusa digvasa
dharmavibhusita dhyanaparayana dharmadharottama pranesa ।
trigunatmaka traimurti taraka trisuladhari tirthakara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 18 ॥

bhavavivarjita bhogavivarjita bhedatrayahara bhuvanesa
mayacakrapravartita mamtra varada viragi sakalesa ।
sarvanamdaparayana sukhada satyanamda nisakara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 19 ॥

visvanatha vatavrksa virama visvasvarupa visvapate
visvacalaka visvadharaka visvadhara prajapate ।
bhedamtaka nisikamta bhavari vibhuja divisprsa paramanite
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 20 ॥

visvaraksaka visvanayaka visayavimohi visvarate
visuddha sasvata nigama nirasaya nimisa niravadhi guḍharate ।
avicala avirata pranava prasamta citcaitanya ghosarate
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 21 ॥

brahmasadrsa svayamjata budha brahmabhava balavana maha
brahmarupa bahurupa bhumija prasannavadana yugavaha ।
yugadhiraja bhaktavatsala punyasloka brahmavide
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 22 ॥

surapati bhupati bhuta-bhuvanapati akhila-caracara-vanaspate
udbhijakaraka amḍajataraka yonija-svedaja-srstipate ।
tribhuvanasumdara vamdya munisvara madhumadhuresvara buddhimate
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 23 ॥

durmarsana aghamarsana harihara narahara harsa-vimarsana re
simdhu-bimdu-imdu ciduttama gamgadhara pralayamkara re ।
jaladhi jalada jalajanya jaladhara jalacarajiva jalasaya re
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 24 ॥

girisa giridhara girijasamkara girikamdara he girikuhara
siva siva samkara sambho harahara sasisekhara he girivara ।
unnata ujjvala utkata utkala uttama utpala urdhvagate
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 25 ॥

bhava-bhaya-bhamjana bhasvara bhaskara bhasmavilepita bhadramukhe
bhairava bhaiguna bhavadhi bhavasaya bhrama-vibhramahara rudramukhe ।
suravarapujita munijanavamdita dinaparayana bhavausadhe
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 26 ॥

koticamdra susitala samta satanamda anamdamaya
kamari sitikamtha kathora pramathadhipate giripriya ।
lalataksa virupaksa pinaki trilokesa sri mahesvara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 27 ॥

bhujamgabhusana soma sadasiva samapriya hari kapardine
bhasmodhdulitavigraha havisa daksadhvarahara trilocane ।
visnuvallabha nilalohita vrsamka sarva anisvara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 28 ॥

vamadeva kailasanivasi vrsabharuḍha visakamtha
sista visista tvasta susta srestha kanistha sipivista ।
ista anista tustatusta tuca pragatavi rtambhara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 29 ॥

srikara sreya vasurvasumana dhanya sumedha aniruddha
sumukha sughosa sukhada suksma suhrda manohara satkarta ।
skanda skandadhara vrddhatma satavarta sasvata sthira
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 30 ॥

suranamda govimda samirana vacaspati madhu medhavi
hamsa suparna hiranyanabha padmanabha kesava havi ।
brahma brahmavivardhana brahmi sumdara siddha sulocana
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 31 ॥

ghana ghananila saghana ghananada ghanahsyama ghanaghora nabha
megha meghahsyama subhamga meghasvana manabhora vibha ।
dhumravarna dhumrambara dhumra dhumragamdha dhumratisaya
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 32 ॥

mahakaya manamohana mamtra mahamamtra he mahadrupa
trikalajna he trisulapani tripadapurusa trivistapa ।
durjanadamana durgunasamana durmatimarsana duritahara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 33 ॥

pranapana vyana udana samana gunakara vyadhihara
brahma visnu rudra imdra tum agni vayu surya camdrama ।
dehatrayatita kalatrayatita gunatita tum guruvara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 34 ॥

matsya kurma tu varaha sesa vamana parasurama mahana
pamḍhari viththala girivara visnu ramakrsna tu sri hanumana ।
tuca bhavani kali amba gauri durga saktivara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 35 ॥

sarvesvaravara amalesvaravara bhimasamkara atmarama
trilokapavana patitapavana raghupati raghava rajarama ।
omkaresvara kedaresvara vrddhesvara tu abhayakara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 36 ॥

sesabharana sesabhusana sesasayi mahodadhe
purnanamda purna paresa saḍbhuja yativara gurumurte ।
sasvatamurte saḍbhujamurte akhilamtaka patitoddhara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 37 ॥

sabha sabhapati vrata vratapati kakubha nisaṅgi harikesa ।
siva sivatara sivatama saṅga bhesajagrama mayaskara ।
urvi urvara dvipada catuspada pasupati pathipati annapate
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 38 ॥

vrksa vrksapati giricara sthapati vanija mamtri kaksapati
asva asvapati senani rathi rathapati disapati
sruta srutasena sura dumdubhi vanapati sarva isudhimate
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpanidhe ॥ 39 ॥

mahakalpa kalaksa ayudha sukhada darpada gunabhrta
gopatanu devesa pavitra sattvika saksi nirvasa ।
stutya vibhava sukrta tripada caturvedavida samahita
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 40 ॥

nakta mukta sthira nara dharmi sahasrasirsa tejistha
kalpataru prabhu mahanada gati khaga ravi dinamani tu savita ।
damta niramtara samta niramta asirya aksaya avyathita ।
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 41 ॥

amtaryami amtarjnani amtahsthita nita amtahstha
jnanapravartaka mohanivartaka tattvamasi khalu svanubhava ।
padmapada padmasana padma padmanana he padmakara
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ॥ 42 ॥

jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ।
jaya gunavamta nija bhagavamta svami samartha krpakara ।
sri gurudeva datta । sri gurudeva datta ।
sri svami samartha maharaja ki jaya ।

racayita sriyut nagesa karambelakara

Also Read 1000 Names of Akkalakota Swami Samartha Marathi:

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top