Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Malayalam

Akkalakota Swami Samartha Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ അക്കലകോടനിവാസീ ശ്രീസദ്ഗുരു സ്വാമീ സമര്‍ഥാംചേ സഹസ്രനാമ മരാഠീ ॥
രചയിതാ ശ്രീയുത് നാഗേശ കരംബേളകര
അക്കലകോട-നിവാസീ അദ്ഭുത സ്വാമീ സമര്‍ഥാ അവധുതാ
സിദ്ധ-അനാദി രൂപ-അനാദി അനാമയാ തൂ അവ്യക്താ ।
അകാര അകുലാ അമല അതുല്യാ അചലോപമ തൂ അനിന്ദിതാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 1 ॥

അഗാധബുദ്ധീ അനംതവിക്രമ അനുത്തമാ ജയ അതവര്യാ ।
അമര അമൃതാ അച്യുത യതിവര അമിത വിക്രമാ തപോമയാ ।
അജര സുരേശ്വര സുഹൃദ സുധാകര അഖംഡ അര്‍ഥാ സര്‍വമയാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 2 ॥

അനല അശ്വിനീ അര്‍ചിത അനിലാ ഓജസ്തേജോ-ദ്യുതീ-ധരാ
അംതഃസാക്ഷീ അനംതആത്മാ അംതര്യോഗീ അഗോചരാ ।
അംതസ്ത്യാഗീ അംതര്‍ഭാഗീ അനുപമേയ ഹേ അതിംദ്രിയാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 3 ॥

അമുഖ അമുഖ്യാ അകാല അനഘാ അക്ഷര ആദ്യാ അഭിരാമാ
ലോകത്രയാശ്രയ ലോകസമാശ്രയ ബോധസമാശ്രയ ഹേമകരാ ।
അയോനീ-സംഭവ ആത്മസംഭവാ ഭൂത-സംഭവാ ആദികരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 4 ॥

ത്രിവിധതാപഹര ജഗജ്ജീവനാ വിരാടരൂപാ നിരംജനാ
ഭക്തകാമകല്‍പദ്രുമ ഊര്‍ധ്വാ അലിപ്ത യോഗീ ശുഭാനനാ ।
സംഗവിവര്‍ജിത കര്‍മവിവര്‍ജിത ഭാവവിനിര്‍ഗത പരമേശാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 5 ॥

ഊര്‍ജിതശാസന നിത്യ സുദര്‍ശന ശാശ്വത പാവന ഗുണാധിപാ
ദുര്ലഭ ദുര്‍ധര അധര ധരാധര ശ്രീധര മാധവ പരമതപാ ।
കലിമലദാഹക സംഗരതാരക മുക്തിദായക ഘോരതപാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 6 ॥

നിസ്പൃഹ നിരലസ നിശ്ചല നിര്‍മല നിരാഭാസ നഭ നരാധിപാ
സിദ്ധ ചിദംബര ഛംദ ദിഗംബര ശുദ്ധ ശുഭംകര മഹാതപാ ।
ചിന്‍മയ ചിദ്ഘന ചിദ്ഗതി സദ്ഗതി മുക്തിസദ്ഗതി ദയാവരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 7 ॥

ധരണീനംദന ഭൂമീനംദന സൂക്ഷ്മ സുലക്ഷണ കൃപാഘനാ
കാല കലി കാലാത്മാ കാമാ കലാ കനിഷ്ഠാ കൃതയജ്ഞാ ।
കൃതജ്ഞ കുംഭാ കര്‍മമോചനാ കരുണാഘന ജയ തപോവരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 8 ॥

കാമദേവ കാമപ്രദ കുംദാ കാമപാല കാമഘ്നികാരണാ
കാലകംടകാ കാളപൂജിതാ ക്രമ കളികാളാ കാളനാശനാ ।
കരുണാകര കൃതകര്‍മാ കര്‍താ കാലാംതക ജയ കരുണാബ്ധേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 9 ॥

കരുണാസാഗര കൃപാസാഗരാ കൃതലക്ഷണ കൃത കൃതാകൃതേ
കൃതാംതവത് കൃതനാശ കൃതാത്മാ കൃതാംതകൃത ഹേ കാള-കൃതേ ।
കമംഡലൂകര കമംഡലൂധര കമലാക്ഷാ ജയ ക്രോധഘ്നേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 10 ॥

ഗോചര ഗുപ്താ ഗഗനാധാരാ ഗുഹാ ഗിരീശാ ഗുരുത്തമാ
കര്‍മകാലവിദ് കുംഡലിനേ ജയ കാമജിതാ കൃശ കൃതാഗമാ ।
കാലദര്‍പണാ കുമുദാ കഥിതാ കര്‍മാധ്യക്ഷാ കാമവതേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 11 ॥

അനംത ഗുണപരിപൂര്‍ണ അഗ്രണീ അശോക അംബുജ അവിനാശാ
അഹോരാത്ര അതിധൂംര അരൂപാ അപര അലോകാ അനിമിഷാ ।
അനംതവേഷാ അനംതരൂപാ കരുണാഘന കരുണാഗാരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 12 ॥

ജീവ ജഗത് ജഗദീശ ജനേശ്വര ജഗദാദിജ ജഗമോഹന രേ
ജഗന്നാഥ ജിതകാമ ജിതേംദ്രിയ ജിതമാനസ തു ജംഗമ രേ ।
ജരാരഹിത ജിതപ്രാണ ജഗത്പതി ജ്യേഷ്ഠാ ജനകാ ദാതാരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 13 ॥

ചലാ ചംദ്ര-സൂര്യാഗ്നിലോചനാ ചിദാകാശ ചൈതന്യ ചരാ
ചിദാനംദ ചലനാംതക ചൈത്രാ ചംദ്ര ചതുര്‍ഭുജ ചക്രകരാ ।
ഗുണൌഷധാ ഗുഹ്യേശ ഗിരീരുഹ ഗുണേശ ഗുഹ്യോത്തമ ഘോരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 14 ॥

ഗുണഭാവന ഗണബാംധവ ഗുഹ്യാ ഗുണഗംഭീരാ ഗര്‍വഹരാ
ഗുരു ഗുണരാഗവിഹീന ഗുണാംതക ഗംഭീരസ്വര ഗംഭീരാ ।
ഗുണാതീത ഗുണകരാ ഗോഹിതാ ഗണാ ഗണകരാ ഗുണബുദ്ധേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 15 ॥

ഏകാ ഏകപദാ ഏകാത്മാ ചേതനരൂപാ ചിത്താത്മാ
ചാരുഗാത്ര തേജസ്വീ ദുര്‍ഗമ നിഗമാഗമ തൂം ചതുരാത്മാ ।
ചാരുലിംഗ ചംദ്രാംശൂ ഉഗ്രാ നിരാലംബ നിര്‍മോഹീ നിധേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 16 ॥

ധീപതി ശ്രീപതി ദേവാധിപതി പൃഥ്വീപതി ഭവതാപ ഹരേ
ധേനുപ്രിയ ധ്രുവ ധീര ധനേശ്വര ധാതാ ദാതാ ശ്രീ നൃഹരേ ।
ദേവ ദയാര്‍ണവ ദമ-ദര്‍പധ്നി പ്രദീപ്തമൂര്‍തേ യക്ഷപതേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 17 ॥

ബ്രഹ്മസനാതന പുരുഷപുരാതന പുരാണപുരുഷാ ദിഗ്വാസാ
ധര്‍മവിഭൂഷിത ധ്യാനപരായണ ധര്‍മധരോത്തമ പ്രാണേശാ ।
ത്രിഗുണാത്മക ത്രൈമൂര്‍തീ താരക ത്രിശൂളധാരീ തീര്‍ഥകരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 18 ॥

ഭവവിവര്‍ജിത ഭോഗവിവര്‍ജിത ഭേദത്രയഹര ഭുവനേശാ
മായാചക്രപ്രവര്‍തിത മംത്രാ വരദ വിരാഗീ സകലേശാ ।
സര്‍വാനംദപരായണ സുഖദാ സത്യാനംദാ നിശാകരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 19 ॥

വിശ്വനാഥ വടവൃക്ഷ വിരാമാ വിശ്വസ്വരൂപാ വിശ്വപതേ
വിശ്വചാലകാ വിശ്വധാരകാ വിശ്വാധാരാ പ്രജാപതേ ।
ഭേദാംതക നിശികാംത ഭവാരി വിഭുജ ദിവിസ്പൃശ പരമനിടേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 20 ॥

വിശ്വരക്ഷകാ വിശ്വനായകാ വിഷയവിമോഹീ വിശ്വരതേ
വിശുദ്ധ ശാശ്വത നിഗമ നിരാശയ നിമിഷ നിരവധി ഗൂഢരതേ ।
അവിചല അവിരത പ്രണവ പ്രശാംതാ ചിത്ചൈതന്യാ ഘോഷരതേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 21 ॥

ബ്രഹ്മാസദൃശ സ്വയംജാത ബുധ ബ്രഹ്മഭാവ ബലവാന മഹാ
ബ്രഹ്മരൂപ ബഹുരൂപ ഭൂമിജാ പ്രസന്നവദനാ യുഗാവഹാ ।
യുഗാധിരാജാ ഭക്തവത്സലാ പുണ്യശ്ലോകാ ബ്രഹ്മവിദേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 22 ॥

സുരപതി ഭൂപതി ഭൂത-ഭുവനപതി അഖില-ചരാചര-വനസ്പതേ
ഉദ്ഭിജകാരക അംഡജതാരക യോനിജ-സ്വേദജ-സൃഷ്ടിപതേ ।
ത്രിഭുവനസുംദര വംദ്യ മുനീശ്വര മധുമധുരേശ്വര ബുദ്ധിമതേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 23 ॥

ദുര്‍മര്‍ഷണ അഘമര്‍ഷണ ഹരിഹര നരഹര ഹര്‍ഷ-വിമര്‍ഷണ രേ
സിംധൂ-ബിംദൂ-ഇംദു ചിദുത്തമ ഗംഗാധര പ്രലയംകര രേ ।
ജലധി ജലദ ജലജന്യ ജലധരാ ജലചരജീവ ജലാശയ രേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 24 ॥

ഗിരീശ ഗിരിധര ഗിരീജാശംകര ഗിരികംദര ഹേ ഗിരികുഹരാ
ശിവ ശിവ ശംകര ശംഭോ ഹരഹര ശശിശേഖര ഹേ ഗിരീവരാ ।
ഉന്നത ഉജ്ജ്വല ഉത്കട ഉത്കല ഉത്തമ ഉത്പല ഊര്‍ധ്വഗതേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 25 ॥

ഭവ-ഭയ-ഭംജന ഭാസ്വര ഭാസ്കര ഭസ്മവിലേപിത ഭദ്രമുഖേ
ഭൈരവ ഭൈഗുണ ഭവധി ഭവാശയ ഭ്രമ-വിഭ്രമഹര രുദ്രമുഖേ ।
സുരവരപൂജിത മുനിജനവംദിത ദീനപരായണ ഭവൌഷധേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 26 ॥

കോടീചംദ്ര സുശീതല ശാംതാ ശതാനംദ ആനംദമയാ
കാമാരി ശിതികംഠ കഠോരാ പ്രമഥാധിപതേ ഗിരിപ്രിയാ ।
ലലാടാക്ഷ വിരുപാക്ഷ പിനാകീ ത്രിലോകേശ ശ്രീ മഹേശ്വരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 27 ॥

ഭുജംഗഭൂഷണ സോമ സദാശിവ സാമപ്രിയ ഹരി കപര്‍ദിനേ
ഭസ്മോധ്ദൂലിതവിഗ്രഹ ഹവിഷാ ദക്ഷാധ്വരഹര ത്രിലോചനേ ।
വിഷ്ണുവല്ലഭാ നീലലോഹിതാ വൃഷാംക ശര്‍വാ അനീശ്വരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 28 ॥

വാമദേവ കൈലാസനിവാസീ വൃഷഭാരൂഢാ വിഷകംഠാ
ശിഷ്ട വിശിഷ്ടാ ത്വഷ്ടാ സുഷ്ടാ ശ്രേഷ്ഠ കനിഷ്ഠാ ശിപിവിഷ്ടാ ।
ഇഷ്ട അനിഷ്ടാ തുഷ്ടാതുഷ്ടാ തൂച പ്രഗടവീ ഋതംഭരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 29 ॥

ശ്രീകര ശ്രേയാ വസുര്‍വസുമനാ ധന്യ സുമേധാ അനിരുദ്ധാ
സുമുഖ സുഘോഷാ സുഖദാ സൂക്ഷ്മാ സുഹൃദ മനോഹര സത്കര്‍താ ।
സ്കന്ദാ സ്കന്ദധരാ വൃദ്ധാത്മാ ശതാവര്‍ത ശാശ്വത സ്ഥിരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 30 ॥

സുരാനംദ ഗോവിംദ സമീരണ വാചസ്പതി മധു മേധാവീ
ഹംസ സുപര്‍ണാ ഹിരണ്യനാഭാ പദ്മനാഭ കേശവാ ഹവീ ।
ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മവിവര്‍ധന ബ്രഹ്മീ സുംദര സിദ്ധാ സുലോചനാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 31 ॥

ഘന ഘനനീള സഘന ഘനനാദാ ഘനഃശ്യാമ ഘനഘോര നഭാ
മേഘാ മേഘഃശ്യാമ ശുഭാംഗാ മേഘസ്വന മനഭോര വിഭാ ।
ധൂംരവര്‍ണ ധൂംരാംബര ധൂംരാ ധൂംരഗംധ ധൂംരാതിശയാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 32 ॥

മഹാകായ മനമോഹന മംത്രാ മഹാമംത്ര ഹേ മഹദ്രുപാ
ത്രികാലജ്ഞ ഹേ ത്രിശൂലപാണി ത്രിപാദപുരുഷാ ത്രിവിഷ്ടപാ ।
ദുര്‍ജനദമനാ ദുര്‍ഗുണശമനാ ദുര്‍മതിമര്‍ഷണ ദുരിതഹരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 33 ॥

പ്രാണാപാനാ വ്യാന ഉദാനാ സമാന ഗുണകര വ്യാധിഹരാ
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണൂ രുദ്ര ഇംദ്ര തൂം അഗ്നി വായൂ സൂര്യ ചംദ്രമാ ।
ദേഹത്രയാതീത കാലത്രയാതീത ഗുണാതീത തൂം ഗുരുവരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 34 ॥

മത്സ്യ കൂര്‍മ തൂ വരാഹ ശേഷാ വാമന പരശൂരാമ മഹാന
പംഢരീ വിഠ്ഠല ഗിരിവര വിഷ്ണൂ രാമകൃഷ്ണ തൂ ശ്രീ ഹനുമാന ।
തൂച ഭവാനീ കാലീ അംബാ ഗൌരീ ദുര്‍ഗാ ശക്തിവരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 35 ॥

സര്‍വേശ്വരവര അമലേശ്വരവര ഭീമാശംകര ആത്മാരാമ
ത്രിലോകപാവന പതീതപാവന രഘുപതി രാഘവ രാജാരാമ ।
ഓംകാരേശ്വര കേദാരേശ്വര വൃദ്ധേശ്വര തൂ അഭയകരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 36 ॥

ശേഷാഭരണാ ശേഷഭൂഷണാ ശേഷാശായീ മഹോദധേ
പൂര്‍ണാനംദാ പൂര്‍ണ പരേശാ ഷഡ്ഭുജ യതിവര ഗുരുമൂര്‍തേ ।
ശാശ്വതമൂര്‍തേ ഷഡ്ഭുജമൂര്‍തേ അഖിലാംതക പതിതോദ്ധാരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 37 ॥

സഭാ സഭാപതി വ്രാത വ്രാതപതി കകുഭ നിഷങ്ഗീ ഹരികേശാ ।
ശിവാ ശിവതരാ ശിവാതമ ഷങ്ഗാ ഭേഷജഗ്രാമാ മയസ്കരാ ।
ഉര്‍വി ഉര്‍വരാ ദ്വിപദ ചതുഷ്പദ പശുപതി പഥിപതി അന്നപതേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 38 ॥

വൃക്ഷ വൃക്ഷപതി ഗിരിചര സ്ഥപതി വാണിജ മംത്രി കക്ഷപതി
അശ്വ അശ്വപതി സേനാനീ രഥി രഥാപതീ ദിശാപതീ
ശ്രുത ശ്രുതസേനാ ശൂര ദുംദുഭി വനപതി ശര്‍വാ ഇഷുധിമതേ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാനിധേ ॥ 39 ॥

മഹാകല്‍പ കാലാക്ഷ ആയുധാ സുഖദ ദര്‍പദാ ഗുണഭൃതാ
ഗോപതനു ദേവേശ പവിത്രാ സാത്ത്വിക സാക്ഷീ നിര്‍വാസാ ।
സ്തുത്യാ വിഭവാ സുകൃത ത്രിപദാ ചതുര്‍വേദവിദ സമാഹിതാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 40 ॥

നക്താ മുക്താ സ്ഥിര നര ധര്‍മീ സഹസ്രശീര്‍ഷാ തേജിഷ്ഠാ
കല്‍പതരൂ പ്രഭൂ മഹാനാദ ഗതി ഖഗ രവി ദിനമണി തൂ സവിതാ ।
ദാംത നിരംതര സാംത നിരംതാ അശീര്യ അക്ഷയ അവ്യഥിതാ ।
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 41 ॥

അംതര്യാമീ അംതര്‍ജ്ഞാനീ അംതഃസ്ഥിത നിത അംതഃസ്ഥാ
ജ്ഞാനപ്രവര്‍തക മോഹനിവര്‍തക തത്ത്വമസി ഖലു സ്വാനുഭവാ ।
പദ്മപാദ പദ്മാസന പദ്മാ പദ്മാനന ഹേ പദ്മകരാ
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ॥ 42 ॥

ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ।
ജയ ഗുണവംതാ നിജ ഭഗവംതാ സ്വാമീ സമര്‍ഥാ കൃപാകരാ ।
ശ്രീ ഗുരുദേവ ദത്ത । ശ്രീ ഗുരുദേവ ദത്ത ।
ശ്രീ സ്വാമീ സമര്‍ഥ മഹാരാജ കീ ജയ ।

രചയിതാ ശ്രീയുത് നാഗേശ കരംബേളകര

Also Read 1000 Names of Akkalakota Swami Samartha Marathi:

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top