Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Tamil

Akkalakota Swami Samartha Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ அக்கலகோடநிவாஸீ ஶ்ரீஸத்³கு³ரு ஸ்வாமீ ஸமர்தா²ஞ்சே ஸஹஸ்ரநாம மராடீ²॥
ரசயிதா ஶ்ரீயுத் நாகே³ஶ கரம்பே³ளகர
அக்கலகோட-நிவாஸீ அத்³பு⁴த ஸ்வாமீ ஸமர்தா² அவது⁴தா
ஸித்³த⁴-அநாதி³ ரூப-அநாதி³ அநாமயா தூ அவ்யக்தா ।
அகார அகுலா அமல அதுல்யா அசலோபம தூ அநிந்தி³தா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 1 ॥

அகா³த⁴பு³த்³தீ⁴ அநந்தவிக்ரம அநுத்தமா ஜய அதவர்யா ।
அமர அம்ருʼதா அச்யுத யதிவர அமித விக்ரமா தபோமயா ।
அஜர ஸுரேஶ்வர ஸுஹ்ருʼத³ ஸுதா⁴கர அக²ண்ட³ அர்தா² ஸர்வமயா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 2 ॥

அநல அஶ்விநீ அர்சித அநிலா ஓஜஸ்தேஜோ-த்³யுதீ-த⁴ரா
அந்த:ஸாக்ஷீ அநந்தஆத்மா அந்தர்யோகீ³ அகோ³சரா ।
அந்தஸ்த்யாகீ³ அந்தர்பா⁴கீ³ அநுபமேய ஹே அதிந்த்³ரியா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 3 ॥

அமுக² அமுக்²யா அகால அநகா⁴ அக்ஷர ஆத்³யா அபி⁴ராமா
லோகத்ரயாஶ்ரய லோகஸமாஶ்ரய போ³த⁴ஸமாஶ்ரய ஹேமகரா ।
அயோநீ-ஸம்ப⁴வ ஆத்மஸம்ப⁴வா பூ⁴த-ஸம்ப⁴வா ஆதி³கரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 4 ॥

த்ரிவித⁴தாபஹர ஜக³ஜ்ஜீவநா விராடரூபா நிரஞ்ஜநா
ப⁴க்தகாமகல்பத்³ரும ஊர்த்⁴வா அலிப்த யோகீ³ ஶுபா⁴நநா ।
ஸங்க³விவர்ஜித கர்மவிவர்ஜித பா⁴வவிநிர்க³த பரமேஶா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 5 ॥

ஊர்ஜிதஶாஸந நித்ய ஸுத³ர்ஶந ஶாஶ்வத பாவந கு³ணாதி⁴பா
து³ர்லப⁴ து³ர்த⁴ர அத⁴ர த⁴ராத⁴ர ஶ்ரீத⁴ர மாத⁴வ பரமதபா ।
கலிமலதா³ஹக ஸங்க³ரதாரக முக்திதா³யக கோ⁴ரதபா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 6 ॥

நிஸ்ப்ருʼஹ நிரலஸ நிஶ்சல நிர்மல நிராபா⁴ஸ நப⁴ நராதி⁴பா
ஸித்³த⁴ சித³ம்ப³ர ச²ந்த³ தி³க³ம்ப³ர ஶுத்³த⁴ ஶுப⁴ங்கர மஹாதபா ।
சிந்மய சித்³க⁴ந சித்³க³தி ஸத்³க³தி முக்திஸத்³க³தி த³யாவரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 7 ॥

த⁴ரணீநந்த³ந பூ⁴மீநந்த³ந ஸூக்ஷ்ம ஸுலக்ஷண க்ருʼபாக⁴நா
கால கலி காலாத்மா காமா கலா கநிஷ்டா² க்ருʼதயஜ்ஞா ।
க்ருʼதஜ்ஞ கும்பா⁴ கர்மமோசநா கருணாக⁴ந ஜய தபோவரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 8 ॥

காமதே³வ காமப்ரத³ குந்தா³ காமபால காமக்⁴நிகாரணா
காலகண்டகா காளபூஜிதா க்ரம களிகாளா காளநாஶநா ।
கருணாகர க்ருʼதகர்மா கர்தா காலாந்தக ஜய கருணாப்³தே⁴
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 9 ॥

கருணாஸாக³ர க்ருʼபாஸாக³ரா க்ருʼதலக்ஷண க்ருʼத க்ருʼதாக்ருʼதே
க்ருʼதாந்தவத் க்ருʼதநாஶ க்ருʼதாத்மா க்ருʼதாந்தக்ருʼத ஹே காள-க்ருʼதே ।
கமண்ட³லூகர கமண்ட³லூத⁴ர கமலாக்ஷா ஜய க்ரோத⁴க்⁴நே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 10 ॥

கோ³சர கு³ப்தா க³க³நாதா⁴ரா கு³ஹா கி³ரீஶா கு³ருத்தமா
கர்மகாலவித்³ குண்ட³லிநே ஜய காமஜிதா க்ருʼஶ க்ருʼதாக³மா ।
காலத³ர்பணா குமுதா³ கதி²தா கர்மாத்⁴யக்ஷா காமவதே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 11 ॥

அநந்த கு³ணபரிபூர்ண அக்³ரணீ அஶோக அம்பு³ஜ அவிநாஶா
அஹோராத்ர அதிதூ⁴ம்ர அரூபா அபர அலோகா அநிமிஷா ।
அநந்தவேஷா அநந்தரூபா கருணாக⁴ந கருணாகா³ரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 12 ॥

ஜீவ ஜக³த் ஜக³தீ³ஶ ஜநேஶ்வர ஜக³தா³தி³ஜ ஜக³மோஹந ரே
ஜக³ந்நாத² ஜிதகாம ஜிதேந்த்³ரிய ஜிதமாநஸ து ஜங்க³ம ரே ।
ஜராரஹித ஜிதப்ராண ஜக³த்பதி ஜ்யேஷ்டா² ஜநகா தா³தாரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 13 ॥

சலா சந்த்³ர-ஸூர்யாக்³நிலோசநா சிதா³காஶ சைதந்ய சரா
சிதா³நந்த³ சலநாந்தக சைத்ரா சந்த்³ர சதுர்பு⁴ஜ சக்ரகரா ।
கு³ணௌஷதா⁴ கு³ஹ்யேஶ கி³ரீருஹ கு³ணேஶ கு³ஹ்யோத்தம கோ⁴ரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 14 ॥

கு³ணபா⁴வந க³ணபா³ந்த⁴வ கு³ஹ்யா கு³ணக³ம்பீ⁴ரா க³ர்வஹரா
கு³ரு கு³ணராக³விஹீந கு³ணாந்தக க³ம்பீ⁴ரஸ்வர க³ம்பீ⁴ரா ।
கு³ணாதீத கு³ணகரா கோ³ஹிதா க³ணா க³ணகரா கு³ணபு³த்³தே⁴
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 15 ॥

ஏகா ஏகபதா³ ஏகாத்மா சேதநரூபா சித்தாத்மா
சாருகா³த்ர தேஜஸ்வீ து³ர்க³ம நிக³மாக³ம தூம் சதுராத்மா ।
சாருலிங்க³ சந்த்³ராம்ஶூ உக்³ரா நிராலம்ப³ நிர்மோஹீ நிதே⁴
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 16 ॥

தீ⁴பதி ஶ்ரீபதி தே³வாதி⁴பதி ப்ருʼத்²வீபதி ப⁴வதாப ஹரே
தே⁴நுப்ரிய த்⁴ருவ தீ⁴ர த⁴நேஶ்வர தா⁴தா தா³தா ஶ்ரீ ந்ருʼஹரே ।
தே³வ த³யார்ணவ த³ம-த³ர்பத்⁴நி ப்ரதீ³ப்தமூர்தே யக்ஷபதே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 17 ॥

ப்³ரஹ்மஸநாதந புருஷபுராதந புராணபுருஷா தி³க்³வாஸா
த⁴ர்மவிபூ⁴ஷித த்⁴யாநபராயண த⁴ர்மத⁴ரோத்தம ப்ராணேஶா ।
த்ரிகு³ணாத்மக த்ரைமூர்தீ தாரக த்ரிஶூளதா⁴ரீ தீர்த²கரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 18 ॥

ப⁴வவிவர்ஜித போ⁴க³விவர்ஜித பே⁴த³த்ரயஹர பு⁴வநேஶா
மாயாசக்ரப்ரவர்தித மந்த்ரா வரத³ விராகீ³ ஸகலேஶா ।
ஸர்வாநந்த³பராயண ஸுக²தா³ ஸத்யாநந்தா³ நிஶாகரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 19 ॥

விஶ்வநாத² வடவ்ருʼக்ஷ விராமா விஶ்வஸ்வரூபா விஶ்வபதே
விஶ்வசாலகா விஶ்வதா⁴ரகா விஶ்வாதா⁴ரா ப்ரஜாபதே ।
பே⁴தா³ந்தக நிஶிகாந்த ப⁴வாரி விபு⁴ஜ தி³விஸ்ப்ருʼஶ பரமநிடே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 20 ॥

விஶ்வரக்ஷகா விஶ்வநாயகா விஷயவிமோஹீ விஶ்வரதே
விஶுத்³த⁴ ஶாஶ்வத நிக³ம நிராஶய நிமிஷ நிரவதி⁴ கூ³ட⁴ரதே ।
அவிசல அவிரத ப்ரணவ ப்ரஶாந்தா சித்சைதந்யா கோ⁴ஷரதே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 21 ॥

ப்³ரஹ்மாஸத்³ருʼஶ ஸ்வயஞ்ஜாத பு³த⁴ ப்³ரஹ்மபா⁴வ ப³லவாந மஹா
ப்³ரஹ்மரூப ப³ஹுரூப பூ⁴மிஜா ப்ரஸந்நவத³நா யுகா³வஹா ।
யுகா³தி⁴ராஜா ப⁴க்தவத்ஸலா புண்யஶ்லோகா ப்³ரஹ்மவிதே³
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 22 ॥

ஸுரபதி பூ⁴பதி பூ⁴த-பு⁴வநபதி அகி²ல-சராசர-வநஸ்பதே
உத்³பி⁴ஜகாரக அண்ட³ஜதாரக யோநிஜ-ஸ்வேத³ஜ-ஸ்ருʼஷ்டிபதே ।
த்ரிபு⁴வநஸுந்த³ர வந்த்³ய முநீஶ்வர மது⁴மது⁴ரேஶ்வர பு³த்³தி⁴மதே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 23 ॥

து³ர்மர்ஷண அக⁴மர்ஷண ஹரிஹர நரஹர ஹர்ஷ-விமர்ஷண ரே
ஸிந்தூ⁴-பி³ந்தூ³-இந்து³ சிது³த்தம க³ங்கா³த⁴ர ப்ரலயங்கர ரே ।
ஜலதி⁴ ஜலத³ ஜலஜந்ய ஜலத⁴ரா ஜலசரஜீவ ஜலாஶய ரே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 24 ॥

கி³ரீஶ கி³ரித⁴ர கி³ரீஜாஶங்கர கி³ரிகந்த³ர ஹே கி³ரிகுஹரா
ஶிவ ஶிவ ஶங்கர ஶம்போ⁴ ஹரஹர ஶஶிஶேக²ர ஹே கி³ரீவரா ।
உந்நத உஜ்ஜ்வல உத்கட உத்கல உத்தம உத்பல ஊர்த்⁴வக³தே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 25 ॥

ப⁴வ-ப⁴ய-ப⁴ஞ்ஜந பா⁴ஸ்வர பா⁴ஸ்கர ப⁴ஸ்மவிலேபித ப⁴த்³ரமுகே²
பை⁴ரவ பை⁴கு³ண ப⁴வதி⁴ ப⁴வாஶய ப்⁴ரம-விப்⁴ரமஹர ருத்³ரமுகே² ।
ஸுரவரபூஜித முநிஜநவந்தி³த தீ³நபராயண ப⁴வௌஷதே⁴
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 26 ॥

கோடீசந்த்³ர ஸுஶீதல ஶாந்தா ஶதாநந்த³ ஆநந்த³மயா
காமாரி ஶிதிகண்ட² கடோ²ரா ப்ரமதா²தி⁴பதே கி³ரிப்ரியா ।
லலாடாக்ஷ விருபாக்ஷ பிநாகீ த்ரிலோகேஶ ஶ்ரீ மஹேஶ்வரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 27 ॥

பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷண ஸோம ஸதா³ஶிவ ஸாமப்ரிய ஹரி கபர்தி³நே
ப⁴ஸ்மோத்⁴தூ³லிதவிக்³ரஹ ஹவிஷா த³க்ஷாத்⁴வரஹர த்ரிலோசநே ।
விஷ்ணுவல்லபா⁴ நீலலோஹிதா வ்ருʼஷாங்க ஶர்வா அநீஶ்வரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 28 ॥

வாமதே³வ கைலாஸநிவாஸீ வ்ருʼஷபா⁴ரூடா⁴ விஷகண்டா²
ஶிஷ்ட விஶிஷ்டா த்வஷ்டா ஸுஷ்டா ஶ்ரேஷ்ட² கநிஷ்டா² ஶிபிவிஷ்டா ।
இஷ்ட அநிஷ்டா துஷ்டாதுஷ்டா தூச ப்ரக³டவீ ருʼதம்ப⁴ரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 29 ॥

ஶ்ரீகர ஶ்ரேயா வஸுர்வஸுமநா த⁴ந்ய ஸுமேதா⁴ அநிருத்³தா⁴
ஸுமுக² ஸுகோ⁴ஷா ஸுக²தா³ ஸூக்ஷ்மா ஸுஹ்ருʼத³ மநோஹர ஸத்கர்தா ।
ஸ்கந்தா³ ஸ்கந்த³த⁴ரா வ்ருʼத்³தா⁴த்மா ஶதாவர்த ஶாஶ்வத ஸ்தி²ரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 30 ॥

ஸுராநந்த³ கோ³விந்த³ ஸமீரண வாசஸ்பதி மது⁴ மேதா⁴வீ
ஹம்ஸ ஸுபர்ணா ஹிரண்யநாபா⁴ பத்³மநாப⁴ கேஶவா ஹவீ ।
ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவிவர்த⁴ந ப்³ரஹ்மீ ஸுந்த³ர ஸித்³தா⁴ ஸுலோசநா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 31 ॥

க⁴ந க⁴நநீள ஸக⁴ந க⁴நநாதா³ க⁴ந:ஶ்யாம க⁴நகோ⁴ர நபா⁴
மேகா⁴ மேக:⁴ஶ்யாம ஶுபா⁴ங்கா³ மேக⁴ஸ்வந மநபோ⁴ர விபா⁴ ।
தூ⁴ம்ரவர்ண தூ⁴ம்ராம்ப³ர தூ⁴ம்ரா தூ⁴ம்ரக³ந்த⁴ தூ⁴ம்ராதிஶயா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 32 ॥

மஹாகாய மநமோஹந மந்த்ரா மஹாமந்த்ர ஹே மஹத்³ருபா
த்ரிகாலஜ்ஞ ஹே த்ரிஶூலபாணி த்ரிபாத³புருஷா த்ரிவிஷ்டபா ।
து³ர்ஜநத³மநா து³ர்கு³ணஶமநா து³ர்மதிமர்ஷண து³ரிதஹரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 33 ॥

ப்ராணாபாநா வ்யாந உதா³நா ஸமாந கு³ணகர வ்யாதி⁴ஹரா
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணூ ருத்³ர இந்த்³ர தூம் அக்³நி வாயூ ஸூர்ய சந்த்³ரமா ।
தே³ஹத்ரயாதீத காலத்ரயாதீத கு³ணாதீத தூம் கு³ருவரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 34 ॥

மத்ஸ்ய கூர்ம தூ வராஹ ஶேஷா வாமந பரஶூராம மஹாந
பண்ட⁴ரீ விட்²ட²ல கி³ரிவர விஷ்ணூ ராமக்ருʼஷ்ண தூ ஶ்ரீ ஹநுமாந ।
தூச ப⁴வாநீ காலீ அம்பா³ கௌ³ரீ து³ர்கா³ ஶக்திவரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 35 ॥

ஸர்வேஶ்வரவர அமலேஶ்வரவர பீ⁴மாஶங்கர ஆத்மாராம
த்ரிலோகபாவந பதீதபாவந ரகு⁴பதி ராக⁴வ ராஜாராம ।
ஓங்காரேஶ்வர கேதா³ரேஶ்வர வ்ருʼத்³தே⁴ஶ்வர தூ அப⁴யகரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 36 ॥

ஶேஷாப⁴ரணா ஶேஷபூ⁴ஷணா ஶேஷாஶாயீ மஹோத³தே⁴
பூர்ணாநந்தா³ பூர்ண பரேஶா ஷட்³பு⁴ஜ யதிவர கு³ருமூர்தே ।
ஶாஶ்வதமூர்தே ஷட்³பு⁴ஜமூர்தே அகி²லாந்தக பதிதோத்³தா⁴ரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 37 ॥

ஸபா⁴ ஸபா⁴பதி வ்ராத வ்ராதபதி ககுப⁴ நிஷங்கீ³ ஹரிகேஶா ।
ஶிவா ஶிவதரா ஶிவாதம ஷங்கா³ பே⁴ஷஜக்³ராமா மயஸ்கரா ।
உர்வி உர்வரா த்³விபத³ சதுஷ்பத³ பஶுபதி பதி²பதி அந்நபதே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 38 ॥

வ்ருʼக்ஷ வ்ருʼக்ஷபதி கி³ரிசர ஸ்த²பதி வாணிஜ மந்த்ரி கக்ஷபதி
அஶ்வ அஶ்வபதி ஸேநாநீ ரதி² ரதா²பதீ தி³ஶாபதீ
ஶ்ருத ஶ்ருதஸேநா ஶூர து³ந்து³பி⁴ வநபதி ஶர்வா இஷுதி⁴மதே
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 39 ॥

மஹாகல்ப காலாக்ஷ ஆயுதா⁴ ஸுக²த³ த³ர்பதா³ கு³ணப்⁴ருʼதா
கோ³பதநு தே³வேஶ பவித்ரா ஸாத்த்விக ஸாக்ஷீ நிர்வாஸா ।
ஸ்துத்யா விப⁴வா ஸுக்ருʼத த்ரிபதா³ சதுர்வேத³வித³ ஸமாஹிதா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 40 ॥

நக்தா முக்தா ஸ்தி²ர நர த⁴ர்மீ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா தேஜிஷ்டா²
கல்பதரூ ப்ரபூ⁴ மஹாநாத³ க³தி க²க³ ரவி தி³நமணி தூ ஸவிதா ।
தா³ந்த நிரந்தர ஸாந்த நிரந்தா அஶீர்ய அக்ஷய அவ்யதி²தா ।
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 41 ॥

அந்தர்யாமீ அந்தர்ஜ்ஞாநீ அந்த:ஸ்தி²த நித அந்த:ஸ்தா²
ஜ்ஞாநப்ரவர்தக மோஹநிவர்தக தத்த்வமஸி க²லு ஸ்வாநுப⁴வா ।
பத்³மபாத³ பத்³மாஸந பத்³மா பத்³மாநந ஹே பத்³மகரா
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ॥ 42 ॥

ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ।
ஜய கு³ணவந்தா நிஜ ப⁴க³வந்தா ஸ்வாமீ ஸமர்தா² க்ருʼபாகரா ।
ஶ்ரீ கு³ருதே³வ த³த்த । ஶ்ரீ கு³ருதே³வ த³த்த ।
ஶ்ரீ ஸ்வாமீ ஸமர்த² மஹாராஜ கீ ஜய ।

ரசயிதா ஶ்ரீயுத் நாகே³ஶ கரம்பே³ளகர

Also Read 1000 Names of Akkalakota Swami Samartha Marathi:

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top