Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Telugu

Akkalakota Swami Samartha Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ అక్కలకోటనివాసీ శ్రీసద్గురు స్వామీ సమర్థాంచే సహస్రనామ మరాఠీ ॥
రచయితా శ్రీయుత్ నాగేశ కరంబేళకర
అక్కలకోట-నివాసీ అద్భుత స్వామీ సమర్థా అవధుతా
సిద్ధ-అనాది రూప-అనాది అనామయా తూ అవ్యక్తా ।
అకార అకులా అమల అతుల్యా అచలోపమ తూ అనిన్దితా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౧ ॥

అగాధబుద్ధీ అనంతవిక్రమ అనుత్తమా జయ అతవర్యా ।
అమర అమృతా అచ్యుత యతివర అమిత విక్రమా తపోమయా ।
అజర సురేశ్వర సుహృద సుధాకర అఖండ అర్థా సర్వమయా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౨ ॥

అనల అశ్వినీ అర్చిత అనిలా ఓజస్తేజో-ద్యుతీ-ధరా
అంతఃసాక్షీ అనంతఆత్మా అంతర్యోగీ అగోచరా ।
అంతస్త్యాగీ అంతర్భాగీ అనుపమేయ హే అతింద్రియా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩ ॥

అముఖ అముఖ్యా అకాల అనఘా అక్షర ఆద్యా అభిరామా
లోకత్రయాశ్రయ లోకసమాశ్రయ బోధసమాశ్రయ హేమకరా ।
అయోనీ-సంభవ ఆత్మసంభవా భూత-సంభవా ఆదికరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౪ ॥

త్రివిధతాపహర జగజ్జీవనా విరాటరూపా నిరంజనా
భక్తకామకల్పద్రుమ ఊర్ధ్వా అలిప్త యోగీ శుభాననా ।
సంగవివర్జిత కర్మవివర్జిత భావవినిర్గత పరమేశా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౫ ॥

ఊర్జితశాసన నిత్య సుదర్శన శాశ్వత పావన గుణాధిపా
దుర్లభ దుర్ధర అధర ధరాధర శ్రీధర మాధవ పరమతపా ।
కలిమలదాహక సంగరతారక ముక్తిదాయక ఘోరతపా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౬ ॥

నిస్పృహ నిరలస నిశ్చల నిర్మల నిరాభాస నభ నరాధిపా
సిద్ధ చిదంబర ఛంద దిగంబర శుద్ధ శుభంకర మహాతపా ।
చిన్మయ చిద్ఘన చిద్గతి సద్గతి ముక్తిసద్గతి దయావరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౭ ॥

ధరణీనందన భూమీనందన సూక్ష్మ సులక్షణ కృపాఘనా
కాల కలి కాలాత్మా కామా కలా కనిష్ఠా కృతయజ్ఞా ।
కృతజ్ఞ కుంభా కర్మమోచనా కరుణాఘన జయ తపోవరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౮ ॥

కామదేవ కామప్రద కుందా కామపాల కామఘ్నికారణా
కాలకంటకా కాళపూజితా క్రమ కళికాళా కాళనాశనా ।
కరుణాకర కృతకర్మా కర్తా కాలాంతక జయ కరుణాబ్ధే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౯ ॥

కరుణాసాగర కృపాసాగరా కృతలక్షణ కృత కృతాకృతే
కృతాంతవత్ కృతనాశ కృతాత్మా కృతాంతకృత హే కాళ-కృతే ।
కమండలూకర కమండలూధర కమలాక్షా జయ క్రోధఘ్నే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౧౦ ॥

గోచర గుప్తా గగనాధారా గుహా గిరీశా గురుత్తమా
కర్మకాలవిద్ కుండలినే జయ కామజితా కృశ కృతాగమా ।
కాలదర్పణా కుముదా కథితా కర్మాధ్యక్షా కామవతే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౧౧ ॥

అనంత గుణపరిపూర్ణ అగ్రణీ అశోక అంబుజ అవినాశా
అహోరాత్ర అతిధూమ్ర అరూపా అపర అలోకా అనిమిషా ।
అనంతవేషా అనంతరూపా కరుణాఘన కరుణాగారా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౧౨ ॥

జీవ జగత్ జగదీశ జనేశ్వర జగదాదిజ జగమోహన రే
జగన్నాథ జితకామ జితేంద్రియ జితమానస తు జంగమ రే ।
జరారహిత జితప్రాణ జగత్పతి జ్యేష్ఠా జనకా దాతారా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౧౩ ॥

చలా చంద్ర-సూర్యాగ్నిలోచనా చిదాకాశ చైతన్య చరా
చిదానంద చలనాంతక చైత్రా చంద్ర చతుర్భుజ చక్రకరా ।
గుణౌషధా గుహ్యేశ గిరీరుహ గుణేశ గుహ్యోత్తమ ఘోరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౧౪ ॥

గుణభావన గణబాంధవ గుహ్యా గుణగంభీరా గర్వహరా
గురు గుణరాగవిహీన గుణాంతక గంభీరస్వర గంభీరా ।
గుణాతీత గుణకరా గోహితా గణా గణకరా గుణబుద్ధే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౧౫ ॥

ఏకా ఏకపదా ఏకాత్మా చేతనరూపా చిత్తాత్మా
చారుగాత్ర తేజస్వీ దుర్గమ నిగమాగమ తూం చతురాత్మా ।
చారులింగ చంద్రాంశూ ఉగ్రా నిరాలంబ నిర్మోహీ నిధే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౧౬ ॥

ధీపతి శ్రీపతి దేవాధిపతి పృథ్వీపతి భవతాప హరే
ధేనుప్రియ ధ్రువ ధీర ధనేశ్వర ధాతా దాతా శ్రీ నృహరే ।
దేవ దయార్ణవ దమ-దర్పధ్ని ప్రదీప్తమూర్తే యక్షపతే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౧౭ ॥

బ్రహ్మసనాతన పురుషపురాతన పురాణపురుషా దిగ్వాసా
ధర్మవిభూషిత ధ్యానపరాయణ ధర్మధరోత్తమ ప్రాణేశా ।
త్రిగుణాత్మక త్రైమూర్తీ తారక త్రిశూళధారీ తీర్థకరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౧౮ ॥

భవవివర్జిత భోగవివర్జిత భేదత్రయహర భువనేశా
మాయాచక్రప్రవర్తిత మంత్రా వరద విరాగీ సకలేశా ।
సర్వానందపరాయణ సుఖదా సత్యానందా నిశాకరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౧౯ ॥

విశ్వనాథ వటవృక్ష విరామా విశ్వస్వరూపా విశ్వపతే
విశ్వచాలకా విశ్వధారకా విశ్వాధారా ప్రజాపతే ।
భేదాంతక నిశికాంత భవారి విభుజ దివిస్పృశ పరమనిటే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౨౦ ॥

విశ్వరక్షకా విశ్వనాయకా విషయవిమోహీ విశ్వరతే
విశుద్ధ శాశ్వత నిగమ నిరాశయ నిమిష నిరవధి గూఢరతే ।
అవిచల అవిరత ప్రణవ ప్రశాంతా చిత్చైతన్యా ఘోషరతే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౨౧ ॥

బ్రహ్మాసదృశ స్వయంజాత బుధ బ్రహ్మభావ బలవాన మహా
బ్రహ్మరూప బహురూప భూమిజా ప్రసన్నవదనా యుగావహా ।
యుగాధిరాజా భక్తవత్సలా పుణ్యశ్లోకా బ్రహ్మవిదే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౨౨ ॥

సురపతి భూపతి భూత-భువనపతి అఖిల-చరాచర-వనస్పతే
ఉద్భిజకారక అండజతారక యోనిజ-స్వేదజ-సృష్టిపతే ।
త్రిభువనసుందర వంద్య మునీశ్వర మధుమధురేశ్వర బుద్ధిమతే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౨౩ ॥

దుర్మర్షణ అఘమర్షణ హరిహర నరహర హర్ష-విమర్షణ రే
సింధూ-బిందూ-ఇందు చిదుత్తమ గంగాధర ప్రలయంకర రే ।
జలధి జలద జలజన్య జలధరా జలచరజీవ జలాశయ రే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౨౪ ॥

గిరీశ గిరిధర గిరీజాశంకర గిరికందర హే గిరికుహరా
శివ శివ శంకర శంభో హరహర శశిశేఖర హే గిరీవరా ।
ఉన్నత ఉజ్జ్వల ఉత్కట ఉత్కల ఉత్తమ ఉత్పల ఊర్ధ్వగతే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౨౫ ॥

భవ-భయ-భంజన భాస్వర భాస్కర భస్మవిలేపిత భద్రముఖే
భైరవ భైగుణ భవధి భవాశయ భ్రమ-విభ్రమహర రుద్రముఖే ।
సురవరపూజిత మునిజనవందిత దీనపరాయణ భవౌషధే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౨౬ ॥

కోటీచంద్ర సుశీతల శాంతా శతానంద ఆనందమయా
కామారి శితికంఠ కఠోరా ప్రమథాధిపతే గిరిప్రియా ।
లలాటాక్ష విరుపాక్ష పినాకీ త్రిలోకేశ శ్రీ మహేశ్వరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౨౭ ॥

భుజంగభూషణ సోమ సదాశివ సామప్రియ హరి కపర్దినే
భస్మోధ్దూలితవిగ్రహ హవిషా దక్షాధ్వరహర త్రిలోచనే ।
విష్ణువల్లభా నీలలోహితా వృషాంక శర్వా అనీశ్వరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౨౮ ॥

వామదేవ కైలాసనివాసీ వృషభారూఢా విషకంఠా
శిష్ట విశిష్టా త్వష్టా సుష్టా శ్రేష్ఠ కనిష్ఠా శిపివిష్టా ।
ఇష్ట అనిష్టా తుష్టాతుష్టా తూచ ప్రగటవీ ఋతంభరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౨౯ ॥

శ్రీకర శ్రేయా వసుర్వసుమనా ధన్య సుమేధా అనిరుద్ధా
సుముఖ సుఘోషా సుఖదా సూక్ష్మా సుహృద మనోహర సత్కర్తా ।
స్కన్దా స్కన్దధరా వృద్ధాత్మా శతావర్త శాశ్వత స్థిరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩౦ ॥

సురానంద గోవింద సమీరణ వాచస్పతి మధు మేధావీ
హంస సుపర్ణా హిరణ్యనాభా పద్మనాభ కేశవా హవీ ।
బ్రహ్మా బ్రహ్మవివర్ధన బ్రహ్మీ సుందర సిద్ధా సులోచనా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩౧ ॥

ఘన ఘననీళ సఘన ఘననాదా ఘనఃశ్యామ ఘనఘోర నభా
మేఘా మేఘఃశ్యామ శుభాంగా మేఘస్వన మనభోర విభా ।
ధూమ్రవర్ణ ధూమ్రాంబర ధూమ్రా ధూమ్రగంధ ధూమ్రాతిశయా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩౨ ॥

మహాకాయ మనమోహన మంత్రా మహామంత్ర హే మహద్రుపా
త్రికాలజ్ఞ హే త్రిశూలపాణి త్రిపాదపురుషా త్రివిష్టపా ।
దుర్జనదమనా దుర్గుణశమనా దుర్మతిమర్షణ దురితహరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩౩ ॥

ప్రాణాపానా వ్యాన ఉదానా సమాన గుణకర వ్యాధిహరా
బ్రహ్మా విష్ణూ రుద్ర ఇంద్ర తూం అగ్ని వాయూ సూర్య చంద్రమా ।
దేహత్రయాతీత కాలత్రయాతీత గుణాతీత తూం గురువరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩౪ ॥

మత్స్య కూర్మ తూ వరాహ శేషా వామన పరశూరామ మహాన
పంఢరీ విఠ్ఠల గిరివర విష్ణూ రామకృష్ణ తూ శ్రీ హనుమాన ।
తూచ భవానీ కాలీ అంబా గౌరీ దుర్గా శక్తివరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩౫ ॥

సర్వేశ్వరవర అమలేశ్వరవర భీమాశంకర ఆత్మారామ
త్రిలోకపావన పతీతపావన రఘుపతి రాఘవ రాజారామ ।
ఓంకారేశ్వర కేదారేశ్వర వృద్ధేశ్వర తూ అభయకరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩౬ ॥

శేషాభరణా శేషభూషణా శేషాశాయీ మహోదధే
పూర్ణానందా పూర్ణ పరేశా షడ్భుజ యతివర గురుమూర్తే ।
శాశ్వతమూర్తే షడ్భుజమూర్తే అఖిలాంతక పతితోద్ధారా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౩౭ ॥

సభా సభాపతి వ్రాత వ్రాతపతి కకుభ నిషఙ్గీ హరికేశా ।
శివా శివతరా శివాతమ షఙ్గా భేషజగ్రామా మయస్కరా ।
ఉర్వి ఉర్వరా ద్విపద చతుష్పద పశుపతి పథిపతి అన్నపతే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౩౮ ॥

వృక్ష వృక్షపతి గిరిచర స్థపతి వాణిజ మంత్రి కక్షపతి
అశ్వ అశ్వపతి సేనానీ రథి రథాపతీ దిశాపతీ
శ్రుత శ్రుతసేనా శూర దుందుభి వనపతి శర్వా ఇషుధిమతే
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపానిధే ॥ ౩౯ ॥

మహాకల్ప కాలాక్ష ఆయుధా సుఖద దర్పదా గుణభృతా
గోపతను దేవేశ పవిత్రా సాత్త్విక సాక్షీ నిర్వాసా ।
స్తుత్యా విభవా సుకృత త్రిపదా చతుర్వేదవిద సమాహితా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౪౦ ॥

నక్తా ముక్తా స్థిర నర ధర్మీ సహస్రశీర్షా తేజిష్ఠా
కల్పతరూ ప్రభూ మహానాద గతి ఖగ రవి దినమణి తూ సవితా ।
దాంత నిరంతర సాంత నిరంతా అశీర్య అక్షయ అవ్యథితా ।
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౪౧ ॥

అంతర్యామీ అంతర్జ్ఞానీ అంతఃస్థిత నిత అంతఃస్థా
జ్ఞానప్రవర్తక మోహనివర్తక తత్త్వమసి ఖలు స్వానుభవా ।
పద్మపాద పద్మాసన పద్మా పద్మానన హే పద్మకరా
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ॥ ౪౨ ॥

జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ।
జయ గుణవంతా నిజ భగవంతా స్వామీ సమర్థా కృపాకరా ।
శ్రీ గురుదేవ దత్త । శ్రీ గురుదేవ దత్త ।
శ్రీ స్వామీ సమర్థ మహారాజ కీ జయ ।

రచయితా శ్రీయుత్ నాగేశ కరంబేళకర

Also Read 1000 Names of Akkalakota Swami Samartha Marathi:

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top