Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Kannada

Akkalakota Swami Samartha Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಅಕ್ಕಲಕೋಟನಿವಾಸೀ ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾಂಚೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮರಾಠೀ ॥
ರಚಯಿತಾ ಶ್ರೀಯುತ್ ನಾಗೇಶ ಕರಂಬೇಳಕರ
ಅಕ್ಕಲಕೋಟ-ನಿವಾಸೀ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಅವಧುತಾ
ಸಿದ್ಧ-ಅನಾದಿ ರೂಪ-ಅನಾದಿ ಅನಾಮಯಾ ತೂ ಅವ್ಯಕ್ತಾ ।
ಅಕಾರ ಅಕುಲಾ ಅಮಲ ಅತುಲ್ಯಾ ಅಚಲೋಪಮ ತೂ ಅನಿನ್ದಿತಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 1 ॥

ಅಗಾಧಬುದ್ಧೀ ಅನಂತವಿಕ್ರಮ ಅನುತ್ತಮಾ ಜಯ ಅತವರ್ಯಾ ।
ಅಮರ ಅಮೃತಾ ಅಚ್ಯುತ ಯತಿವರ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಾ ತಪೋಮಯಾ ।
ಅಜರ ಸುರೇಶ್ವರ ಸುಹೃದ ಸುಧಾಕರ ಅಖಂಡ ಅರ್ಥಾ ಸರ್ವಮಯಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 2 ॥

ಅನಲ ಅಶ್ವಿನೀ ಅರ್ಚಿತ ಅನಿಲಾ ಓಜಸ್ತೇಜೋ-ದ್ಯುತೀ-ಧರಾ
ಅಂತಃಸಾಕ್ಷೀ ಅನಂತಆತ್ಮಾ ಅಂತರ್ಯೋಗೀ ಅಗೋಚರಾ ।
ಅಂತಸ್ತ್ಯಾಗೀ ಅಂತರ್ಭಾಗೀ ಅನುಪಮೇಯ ಹೇ ಅತಿಂದ್ರಿಯಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 3 ॥

ಅಮುಖ ಅಮುಖ್ಯಾ ಅಕಾಲ ಅನಘಾ ಅಕ್ಷರ ಆದ್ಯಾ ಅಭಿರಾಮಾ
ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯ ಲೋಕಸಮಾಶ್ರಯ ಬೋಧಸಮಾಶ್ರಯ ಹೇಮಕರಾ ।
ಅಯೋನೀ-ಸಂಭವ ಆತ್ಮಸಂಭವಾ ಭೂತ-ಸಂಭವಾ ಆದಿಕರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿವಿಧತಾಪಹರ ಜಗಜ್ಜೀವನಾ ವಿರಾಟರೂಪಾ ನಿರಂಜನಾ
ಭಕ್ತಕಾಮಕಲ್ಪದ್ರುಮ ಊರ್ಧ್ವಾ ಅಲಿಪ್ತ ಯೋಗೀ ಶುಭಾನನಾ ।
ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತ ಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತ ಭಾವವಿನಿರ್ಗತ ಪರಮೇಶಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 5 ॥

ಊರ್ಜಿತಶಾಸನ ನಿತ್ಯ ಸುದರ್ಶನ ಶಾಶ್ವತ ಪಾವನ ಗುಣಾಧಿಪಾ
ದುರ್ಲಭ ದುರ್ಧರ ಅಧರ ಧರಾಧರ ಶ್ರೀಧರ ಮಾಧವ ಪರಮತಪಾ ।
ಕಲಿಮಲದಾಹಕ ಸಂಗರತಾರಕ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಘೋರತಪಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 6 ॥

ನಿಸ್ಪೃಹ ನಿರಲಸ ನಿಶ್ಚಲ ನಿರ್ಮಲ ನಿರಾಭಾಸ ನಭ ನರಾಧಿಪಾ
ಸಿದ್ಧ ಚಿದಂಬರ ಛಂದ ದಿಗಂಬರ ಶುದ್ಧ ಶುಭಂಕರ ಮಹಾತಪಾ ।
ಚಿನ್ಮಯ ಚಿದ್ಘನ ಚಿದ್ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಮುಕ್ತಿಸದ್ಗತಿ ದಯಾವರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 7 ॥

ಧರಣೀನಂದನ ಭೂಮೀನಂದನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸುಲಕ್ಷಣ ಕೃಪಾಘನಾ
ಕಾಲ ಕಲಿ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಮಾ ಕಲಾ ಕನಿಷ್ಠಾ ಕೃತಯಜ್ಞಾ ।
ಕೃತಜ್ಞ ಕುಂಭಾ ಕರ್ಮಮೋಚನಾ ಕರುಣಾಘನ ಜಯ ತಪೋವರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 8 ॥

ಕಾಮದೇವ ಕಾಮಪ್ರದ ಕುಂದಾ ಕಾಮಪಾಲ ಕಾಮಘ್ನಿಕಾರಣಾ
ಕಾಲಕಂಟಕಾ ಕಾಳಪೂಜಿತಾ ಕ್ರಮ ಕಳಿಕಾಳಾ ಕಾಳನಾಶನಾ ।
ಕರುಣಾಕರ ಕೃತಕರ್ಮಾ ಕರ್ತಾ ಕಾಲಾಂತಕ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 9 ॥

ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕೃಪಾಸಾಗರಾ ಕೃತಲಕ್ಷಣ ಕೃತ ಕೃತಾಕೃತೇ
ಕೃತಾಂತವತ್ ಕೃತನಾಶ ಕೃತಾತ್ಮಾ ಕೃತಾಂತಕೃತ ಹೇ ಕಾಳ-ಕೃತೇ ।
ಕಮಂಡಲೂಕರ ಕಮಂಡಲೂಧರ ಕಮಲಾಕ್ಷಾ ಜಯ ಕ್ರೋಧಘ್ನೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 10 ॥

ಗೋಚರ ಗುಪ್ತಾ ಗಗನಾಧಾರಾ ಗುಹಾ ಗಿರೀಶಾ ಗುರುತ್ತಮಾ
ಕರ್ಮಕಾಲವಿದ್ ಕುಂಡಲಿನೇ ಜಯ ಕಾಮಜಿತಾ ಕೃಶ ಕೃತಾಗಮಾ ।
ಕಾಲದರ್ಪಣಾ ಕುಮುದಾ ಕಥಿತಾ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಕಾಮವತೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 11 ॥

ಅನಂತ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಗ್ರಣೀ ಅಶೋಕ ಅಂಬುಜ ಅವಿನಾಶಾ
ಅಹೋರಾತ್ರ ಅತಿಧೂಮ್ರ ಅರೂಪಾ ಅಪರ ಅಲೋಕಾ ಅನಿಮಿಷಾ ।
ಅನಂತವೇಷಾ ಅನಂತರೂಪಾ ಕರುಣಾಘನ ಕರುಣಾಗಾರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 12 ॥

ಜೀವ ಜಗತ್ ಜಗದೀಶ ಜನೇಶ್ವರ ಜಗದಾದಿಜ ಜಗಮೋಹನ ರೇ
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಿತಕಾಮ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಜಿತಮಾನಸ ತು ಜಂಗಮ ರೇ ।
ಜರಾರಹಿತ ಜಿತಪ್ರಾಣ ಜಗತ್ಪತಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜನಕಾ ದಾತಾರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 13 ॥

ಚಲಾ ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ ಚಿದಾಕಾಶ ಚೈತನ್ಯ ಚರಾ
ಚಿದಾನಂದ ಚಲನಾಂತಕ ಚೈತ್ರಾ ಚಂದ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ ಚಕ್ರಕರಾ ।
ಗುಣೌಷಧಾ ಗುಹ್ಯೇಶ ಗಿರೀರುಹ ಗುಣೇಶ ಗುಹ್ಯೋತ್ತಮ ಘೋರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 14 ॥

ಗುಣಭಾವನ ಗಣಬಾಂಧವ ಗುಹ್ಯಾ ಗುಣಗಂಭೀರಾ ಗರ್ವಹರಾ
ಗುರು ಗುಣರಾಗವಿಹೀನ ಗುಣಾಂತಕ ಗಂಭೀರಸ್ವರ ಗಂಭೀರಾ ।
ಗುಣಾತೀತ ಗುಣಕರಾ ಗೋಹಿತಾ ಗಣಾ ಗಣಕರಾ ಗುಣಬುದ್ಧೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 15 ॥

ಏಕಾ ಏಕಪದಾ ಏಕಾತ್ಮಾ ಚೇತನರೂಪಾ ಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ
ಚಾರುಗಾತ್ರ ತೇಜಸ್ವೀ ದುರ್ಗಮ ನಿಗಮಾಗಮ ತೂಂ ಚತುರಾತ್ಮಾ ।
ಚಾರುಲಿಂಗ ಚಂದ್ರಾಂಶೂ ಉಗ್ರಾ ನಿರಾಲಂಬ ನಿರ್ಮೋಹೀ ನಿಧೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 16 ॥

ಧೀಪತಿ ಶ್ರೀಪತಿ ದೇವಾಧಿಪತಿ ಪೃಥ್ವೀಪತಿ ಭವತಾಪ ಹರೇ
ಧೇನುಪ್ರಿಯ ಧ್ರುವ ಧೀರ ಧನೇಶ್ವರ ಧಾತಾ ದಾತಾ ಶ್ರೀ ನೃಹರೇ ।
ದೇವ ದಯಾರ್ಣವ ದಮ-ದರ್ಪಧ್ನಿ ಪ್ರದೀಪ್ತಮೂರ್ತೇ ಯಕ್ಷಪತೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 17 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನ ಪುರುಷಪುರಾತನ ಪುರಾಣಪುರುಷಾ ದಿಗ್ವಾಸಾ
ಧರ್ಮವಿಭೂಷಿತ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣ ಧರ್ಮಧರೋತ್ತಮ ಪ್ರಾಣೇಶಾ ।
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ತ್ರೈಮೂರ್ತೀ ತಾರಕ ತ್ರಿಶೂಳಧಾರೀ ತೀರ್ಥಕರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 18 ॥

ಭವವಿವರ್ಜಿತ ಭೋಗವಿವರ್ಜಿತ ಭೇದತ್ರಯಹರ ಭುವನೇಶಾ
ಮಾಯಾಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿತ ಮಂತ್ರಾ ವರದ ವಿರಾಗೀ ಸಕಲೇಶಾ ।
ಸರ್ವಾನಂದಪರಾಯಣ ಸುಖದಾ ಸತ್ಯಾನಂದಾ ನಿಶಾಕರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 19 ॥

ವಿಶ್ವನಾಥ ವಟವೃಕ್ಷ ವಿರಾಮಾ ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪಾ ವಿಶ್ವಪತೇ
ವಿಶ್ವಚಾಲಕಾ ವಿಶ್ವಧಾರಕಾ ವಿಶ್ವಾಧಾರಾ ಪ್ರಜಾಪತೇ ।
ಭೇದಾಂತಕ ನಿಶಿಕಾಂತ ಭವಾರಿ ವಿಭುಜ ದಿವಿಸ್ಪೃಶ ಪರಮನಿಟೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 20 ॥

ವಿಶ್ವರಕ್ಷಕಾ ವಿಶ್ವನಾಯಕಾ ವಿಷಯವಿಮೋಹೀ ವಿಶ್ವರತೇ
ವಿಶುದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ನಿಗಮ ನಿರಾಶಯ ನಿಮಿಷ ನಿರವಧಿ ಗೂಢರತೇ ।
ಅವಿಚಲ ಅವಿರತ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಶಾಂತಾ ಚಿತ್ಚೈತನ್ಯಾ ಘೋಷರತೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 21 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಸದೃಶ ಸ್ವಯಂಜಾತ ಬುಧ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ಬಲವಾನ ಮಹಾ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಬಹುರೂಪ ಭೂಮಿಜಾ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾ ಯುಗಾವಹಾ ।
ಯುಗಾಧಿರಾಜಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 22 ॥

ಸುರಪತಿ ಭೂಪತಿ ಭೂತ-ಭುವನಪತಿ ಅಖಿಲ-ಚರಾಚರ-ವನಸ್ಪತೇ
ಉದ್ಭಿಜಕಾರಕ ಅಂಡಜತಾರಕ ಯೋನಿಜ-ಸ್ವೇದಜ-ಸೃಷ್ಟಿಪತೇ ।
ತ್ರಿಭುವನಸುಂದರ ವಂದ್ಯ ಮುನೀಶ್ವರ ಮಧುಮಧುರೇಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿಮತೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 23 ॥

ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಅಘಮರ್ಷಣ ಹರಿಹರ ನರಹರ ಹರ್ಷ-ವಿಮರ್ಷಣ ರೇ
ಸಿಂಧೂ-ಬಿಂದೂ-ಇಂದು ಚಿದುತ್ತಮ ಗಂಗಾಧರ ಪ್ರಲಯಂಕರ ರೇ ।
ಜಲಧಿ ಜಲದ ಜಲಜನ್ಯ ಜಲಧರಾ ಜಲಚರಜೀವ ಜಲಾಶಯ ರೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 24 ॥

ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಧರ ಗಿರೀಜಾಶಂಕರ ಗಿರಿಕಂದರ ಹೇ ಗಿರಿಕುಹರಾ
ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಹರಹರ ಶಶಿಶೇಖರ ಹೇ ಗಿರೀವರಾ ।
ಉನ್ನತ ಉಜ್ಜ್ವಲ ಉತ್ಕಟ ಉತ್ಕಲ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಲ ಊರ್ಧ್ವಗತೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 25 ॥

ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ ಭಾಸ್ವರ ಭಾಸ್ಕರ ಭಸ್ಮವಿಲೇಪಿತ ಭದ್ರಮುಖೇ
ಭೈರವ ಭೈಗುಣ ಭವಧಿ ಭವಾಶಯ ಭ್ರಮ-ವಿಭ್ರಮಹರ ರುದ್ರಮುಖೇ ।
ಸುರವರಪೂಜಿತ ಮುನಿಜನವಂದಿತ ದೀನಪರಾಯಣ ಭವೌಷಧೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 26 ॥

ಕೋಟೀಚಂದ್ರ ಸುಶೀತಲ ಶಾಂತಾ ಶತಾನಂದ ಆನಂದಮಯಾ
ಕಾಮಾರಿ ಶಿತಿಕಂಠ ಕಠೋರಾ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಲಲಾಟಾಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಪಿನಾಕೀ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 27 ॥

ಭುಜಂಗಭೂಷಣ ಸೋಮ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಪ್ರಿಯ ಹರಿ ಕಪರ್ದಿನೇ
ಭಸ್ಮೋಧ್ದೂಲಿತವಿಗ್ರಹ ಹವಿಷಾ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ।
ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ನೀಲಲೋಹಿತಾ ವೃಷಾಂಕ ಶರ್ವಾ ಅನೀಶ್ವರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 28 ॥

ವಾಮದೇವ ಕೈಲಾಸನಿವಾಸೀ ವೃಷಭಾರೂಢಾ ವಿಷಕಂಠಾ
ಶಿಷ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ತ್ವಷ್ಟಾ ಸುಷ್ಟಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠಾ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾ ।
ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಾ ತುಷ್ಟಾತುಷ್ಟಾ ತೂಚ ಪ್ರಗಟವೀ ಋತಂಭರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 29 ॥

ಶ್ರೀಕರ ಶ್ರೇಯಾ ವಸುರ್ವಸುಮನಾ ಧನ್ಯ ಸುಮೇಧಾ ಅನಿರುದ್ಧಾ
ಸುಮುಖ ಸುಘೋಷಾ ಸುಖದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸುಹೃದ ಮನೋಹರ ಸತ್ಕರ್ತಾ ।
ಸ್ಕನ್ದಾ ಸ್ಕನ್ದಧರಾ ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶತಾವರ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 30 ॥

ಸುರಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಮೀರಣ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಧು ಮೇಧಾವೀ
ಹಂಸ ಸುಪರ್ಣಾ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಶವಾ ಹವೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಸುಂದರ ಸಿದ್ಧಾ ಸುಲೋಚನಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 31 ॥

ಘನ ಘನನೀಳ ಸಘನ ಘನನಾದಾ ಘನಃಶ್ಯಾಮ ಘನಘೋರ ನಭಾ
ಮೇಘಾ ಮೇಘಃಶ್ಯಾಮ ಶುಭಾಂಗಾ ಮೇಘಸ್ವನ ಮನಭೋರ ವಿಭಾ ।
ಧೂಮ್ರವರ್ಣ ಧೂಮ್ರಾಂಬರ ಧೂಮ್ರಾ ಧೂಮ್ರಗಂಧ ಧೂಮ್ರಾತಿಶಯಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 32 ॥

ಮಹಾಕಾಯ ಮನಮೋಹನ ಮಂತ್ರಾ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇ ಮಹದ್ರುಪಾ
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಹೇ ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿ ತ್ರಿಪಾದಪುರುಷಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ ।
ದುರ್ಜನದಮನಾ ದುರ್ಗುಣಶಮನಾ ದುರ್ಮತಿಮರ್ಷಣ ದುರಿತಹರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 33 ॥

ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾ ವ್ಯಾನ ಉದಾನಾ ಸಮಾನ ಗುಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಹರಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣೂ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ತೂಂ ಅಗ್ನಿ ವಾಯೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾ ।
ದೇಹತ್ರಯಾತೀತ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತ ಗುಣಾತೀತ ತೂಂ ಗುರುವರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 34 ॥

ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ತೂ ವರಾಹ ಶೇಷಾ ವಾಮನ ಪರಶೂರಾಮ ಮಹಾನ
ಪಂಢರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಗಿರಿವರ ವಿಷ್ಣೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೂ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ।
ತೂಚ ಭವಾನೀ ಕಾಲೀ ಅಂಬಾ ಗೌರೀ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿವರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 35 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರವರ ಅಮಲೇಶ್ವರವರ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಆತ್ಮಾರಾಮ
ತ್ರಿಲೋಕಪಾವನ ಪತೀತಪಾವನ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ ।
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ವೃದ್ಧೇಶ್ವರ ತೂ ಅಭಯಕರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 36 ॥

ಶೇಷಾಭರಣಾ ಶೇಷಭೂಷಣಾ ಶೇಷಾಶಾಯೀ ಮಹೋದಧೇ
ಪೂರ್ಣಾನಂದಾ ಪೂರ್ಣ ಪರೇಶಾ ಷಡ್ಭುಜ ಯತಿವರ ಗುರುಮೂರ್ತೇ ।
ಶಾಶ್ವತಮೂರ್ತೇ ಷಡ್ಭುಜಮೂರ್ತೇ ಅಖಿಲಾಂತಕ ಪತಿತೋದ್ಧಾರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 37 ॥

ಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ ವ್ರಾತ ವ್ರಾತಪತಿ ಕಕುಭ ನಿಷಂಗೀ ಹರಿಕೇಶಾ ।
ಶಿವಾ ಶಿವತರಾ ಶಿವಾತಮ ಷಂಗಾ ಭೇಷಜಗ್ರಾಮಾ ಮಯಸ್ಕರಾ ।
ಉರ್ವಿ ಉರ್ವರಾ ದ್ವಿಪದ ಚತುಷ್ಪದ ಪಶುಪತಿ ಪಥಿಪತಿ ಅನ್ನಪತೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 38 ॥

ವೃಕ್ಷ ವೃಕ್ಷಪತಿ ಗಿರಿಚರ ಸ್ಥಪತಿ ವಾಣಿಜ ಮಂತ್ರಿ ಕಕ್ಷಪತಿ
ಅಶ್ವ ಅಶ್ವಪತಿ ಸೇನಾನೀ ರಥಿ ರಥಾಪತೀ ದಿಶಾಪತೀ
ಶ್ರುತ ಶ್ರುತಸೇನಾ ಶೂರ ದುಂದುಭಿ ವನಪತಿ ಶರ್ವಾ ಇಷುಧಿಮತೇ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 39 ॥

ಮಹಾಕಲ್ಪ ಕಾಲಾಕ್ಷ ಆಯುಧಾ ಸುಖದ ದರ್ಪದಾ ಗುಣಭೃತಾ
ಗೋಪತನು ದೇವೇಶ ಪವಿತ್ರಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಸಾಕ್ಷೀ ನಿರ್ವಾಸಾ ।
ಸ್ತುತ್ಯಾ ವಿಭವಾ ಸುಕೃತ ತ್ರಿಪದಾ ಚತುರ್ವೇದವಿದ ಸಮಾಹಿತಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 40 ॥

ನಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಾ ಸ್ಥಿರ ನರ ಧರ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ತೇಜಿಷ್ಠಾ
ಕಲ್ಪತರೂ ಪ್ರಭೂ ಮಹಾನಾದ ಗತಿ ಖಗ ರವಿ ದಿನಮಣಿ ತೂ ಸವಿತಾ ।
ದಾಂತ ನಿರಂತರ ಸಾಂತ ನಿರಂತಾ ಅಶೀರ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಅವ್ಯಥಿತಾ ।
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 41 ॥

ಅಂತರ್ಯಾಮೀ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನೀ ಅಂತಃಸ್ಥಿತ ನಿತ ಅಂತಃಸ್ಥಾ
ಜ್ಞಾನಪ್ರವರ್ತಕ ಮೋಹನಿವರ್ತಕ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಖಲು ಸ್ವಾನುಭವಾ ।
ಪದ್ಮಪಾದ ಪದ್ಮಾಸನ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾನನ ಹೇ ಪದ್ಮಕರಾ
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ॥ 42 ॥

ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ।
ಜಯ ಗುಣವಂತಾ ನಿಜ ಭಗವಂತಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥಾ ಕೃಪಾಕರಾ ।
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ । ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ।
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ।

ರಚಯಿತಾ ಶ್ರೀಯುತ್ ನಾಗೇಶ ಕರಂಬೇಳಕರ

Also Read 1000 Names of Akkalakota Swami Samartha Marathi:

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top