Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Bala Rama Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಬಲರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ದುರ್ಯೋಧನ ಉವಾಚ –

ಬಲಭದ್ರಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕ ಮಹಾಮುನೇ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಗುಹ್ಯಂ ದೇವಗಣೈರಪಿ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕ ಉವಾಚ –

ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾರಾಜ ಸಾಧು ತೇ ವಿಮಲಂ ಯಶಃ ।
ಯತ್ಪೃಚ್ಛಸೇ ಪರಮಿದಂ ಗರ್ಗೋಕ್ತಂ ದೇವದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 2 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತವ ಚಾಗ್ರತಃ ।
ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೇಣ ಗೋಪೀಭ್ಯೋ ದತ್ತಂ ಕೃಷ್ಣಾತಟೇ ಶುಭೇ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಲಭದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತ್ರೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ
ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಬಲಭದ್ರ ಇತಿ ಬೀಜಂ
ರೇವತೀತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಅನನ್ತ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ
ಬಲಭದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।

ಸ್ಫುರದಮಲಕಿರೀಟಂ ಕಿಂಕಿಣೀಕಂಕಣಾರ್ಹಂ
ಚಲದಲಕಕಪೋಲಂ ಕುಂಡಲಶ್ರೀಮುಖಾಬ್ಜಮ್ ।
ತುಹಿನಗಿರಿಮನೋಜ್ಞಂ ನೀಲಮೇಘಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಂ
ಹಲಮುಸಲವಿಶಾಲಂ ಕಾಮಪಾಲಂ ಸಮೀಡೇ ॥ 4 ॥

ಓಂ ಬಲಭದ್ರೋ ರಾಮಭದ್ರೋ ರಾಮಃ ಸಂಕರ್ಷಣೋಽಚ್ಯುತಃ ।
ರೇವತೀರಮಣೋ ದೇವಃ ಕಾಮಪಾಲೋ ಹಲಾಯುಧಃ ॥ 5 ॥

ನೀಲಾಮ್ಬರಃ ಶ್ವೇತವರ್ಣೋ ಬಲದೇವೋಽಚ್ಯುತಾಗ್ರಜಃ ।
ಪ್ರಲಮ್ಬಘ್ನೋ ಮಹಾವೀರೋ ರೌಹಿಣೇಯಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 6 ॥

ತಾಲಾಂಕೋ ಮುಸಲೀ ಹಲೀ ಹರಿರ್ಯದುವರೋ ಬಲೀ ।
ಸೀರಪಾಣಿಃ ಪದ್ಮಪಾಣಿರ್ಲಗುಡೀ ವೇಣುವಾದನಃ ॥ 7 ॥

ಕಾಲಿನ್ದಿಭೇದನೋ ವೀರೋ ಬಲಃ ಪ್ರಬಲ ಊರ್ಧ್ವಗಃ ।
ವಾಸುದೇವಕಲಾನನ್ತಃ ಸಹಸ್ರವದನಃ ಸ್ವರಾಟ್ ॥ 8 ॥

ವಸುರ್ವಸುಮತೀಭರ್ತಾ ವಾಸುದೇವೋ ವಸೂತ್ತಮಃ ।
ಯದೂತ್ತಮೋ ಯಾದವೇನ್ದ್ರೋ ಮಾಧವೋ ವೃಷ್ಣಿವಲ್ಲಭಃ ॥ 9 ॥

ದ್ವಾರಕೇಶೋ ಮಾಥುರೇಶೋ ದಾನೀ ಮಾನೀ ಮಹಾಮನಾಃ ।
ಪೂರ್ಣಃ ಪುರಾಣಃ ಪುರುಷಃ ಪರೇಶಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 10 ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಮಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಅನನ್ತಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶೇಷೋ ಭಗವಾನ್ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ॥ 11 ॥

ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಹ್ಯನ್ತರಾತ್ಮಾ ಧ್ರುವೋಽವ್ಯಯಃ ।
ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಶ್ಚತುರ್ವೇದಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುಷ್ಪದಃ ॥ 12 ॥

ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಸಂಘಾತಃ ಸಂಘವಾನ್ ಸಖೀ ।
ಮಹಾಮನಾ ಬುದ್ಧಿಸಖಶ್ಚೇತೋಽಹಂಕಾರ ಆವೃತಃ ॥ 13 ॥

ಇನ್ದ್ರಿಯೇಶೋ ದೇವಾತಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಶರ್ಮ ಚ ।
ಅದ್ವಿತೀಯೋ ದ್ವಿತೀಯಶ್ಚ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 14 ॥

ವಿರಾಟ್ ಸಮ್ರಾಟ್ ಮಹೌಘಶ್ಚ ಧಾರಃ ಸ್ಥಾಸ್ನುಶ್ಚರಿಷ್ಣುಮಾನ್ ।
ಫಣೀನ್ದ್ರಃ ಫಣಿರಾಜಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಫಣಮಂಡಿತಃ ॥ 15 ॥

ಫಣೀಶ್ವರಃ ಫಣೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಫೂತ್ಕಾರೀ ಚೀತ್ಕರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಮಣಿಹಾರೋ ಮಣಿಧರೋ ವಿತಲೀ ಸುತಲೀ ತಲೀ ॥ 16 ॥

ಅತಲೀ ಸುತಲೇಶಶ್ಚ ಪಾತಾಲಶ್ಚ ತಲಾತಲಃ ।
ರಸಾತಲೋ ಭೋಗಿತಲಃ ಸ್ಫುರದ್ದನ್ತೋ ಮಹಾತಲಃ ॥ 17 ॥

ವಾಸುಕಿಃ ಶಂಖಚೂಡಾಭೋ ದೇವದತ್ತೋ ಧನಂಜಯಃ ।
ಕಮ್ಬಲಾಶ್ವೋ ವೇಗತರೋ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 18 ॥

ವಾರುಣೀಮದಮತ್ತಾಂಗೋ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಃ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಚ ವನಮಾಲೀ ಮಧುಶ್ರವಾಃ ॥ 19 ॥

ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯೋ ನಾಗಕನ್ಯಾಸಮರ್ಚಿತಃ ।
ನೂಪುರೀ ಕಟಿಸೂತ್ರೀ ಚ ಕಟಕೀ ಕನಕಾಂಗದೀ ॥ 20 ॥

ಮುಕುಟೀ ಕುಂಡಲೀ ದಂಡೀ ಶಿಖಂಡೀ ಖಂಡಮಂಡಲೀ ।
ಕಲಿಃ ಕಲಿಪ್ರಿಯಃ ಕಾಲೋ ನಿವಾತಕವಚೇಶ್ವರಃ ॥ 21 ॥

ಸಂಹಾರಕದ್ರುರ್ದ್ರವಯುಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಲಯೋ ಲಯಃ ।
ಮಹಾಹಿಃ ಪಾಣಿನಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಭಾಷ್ಯಕಾರಃ ಪತಂಜಲಿಃ ॥ 22 ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನಃ ಪಕ್ವಿಮಾಭಃ ಸ್ಫೋಟಾಯನ ಉರಂಗಮಃ ।
ವೈಕುಂಠೋ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಜ್ಞೋ ವಾಮನೋ ಹರಿಣೋ ಹರಿಃ ॥ 23 ॥

ಕೃಷ್ಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶೇಷವಿತ್ ।
ಹಂಸೋ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೂರ್ಮೋ ವಾರಾಹೋ ನಾರದೋ ಮುನಿಃ ॥ 24 ॥

ಸನಕಃ ಕಪಿಲೋ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕಮಠೋ ದೇವಮಂಗಲಃ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಪೃಥುರ್ವೃದ್ಧ ಋಷಭೋ ಭಾರ್ಗವೋತ್ತಮಃ ॥ 25 ॥

ಧನ್ವನ್ತರಿರ್ನೃಸಿಂಹಶ್ಚ ಕಲಿರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರೋ ರಾಘವೇನ್ದ್ರಃ ಕೋಶಲೇನ್ದ್ರೋ ರಘೂದ್ವಹಃ ॥ 26 ॥

ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕರುಣಾಸಿಂಧೂ ರಾಜೇನ್ದ್ರಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಃ ।
ಶೂರೋ ದಾಶರಥಿಸ್ತ್ರಾತಾ ಕೌಸಲ್ಯಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 27 ॥

ಸೌಮಿತ್ರಿರ್ಭರತೋ ಧನ್ವೀ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶತ್ರುತಾಪನಃ ।
ನಿಷಂಗೀ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಶರೀ ಜ್ಯಾಹತಕೋಷ್ಠಕಃ ॥ 28 ॥

ಬದ್ಧಗೋಧಾಂಗುಲಿತ್ರಾಣಃ ಶಮ್ಭುಕೋದಂಡಭಂಜನಃ ।
ಯಜ್ಞತ್ರಾತಾ ಯಜ್ಞಭರ್ತಾ ಮಾರೀಚವಧಕಾರಕಃ ॥ 29 ॥

ಅಸುರಾರಿಸ್ತಾಟಕಾರಿರ್ವಿಭೀಷಣಸಹಾಯಕೃತ್ ।
ಪಿತೃವಾಕ್ಯಕರೋ ಹರ್ಷೀ ವಿರಾಧಾರಿರ್ವನೇಚರಃ ॥ 30 ॥

ಮುನಿರ್ಮುನಿಪ್ರಿಯಶ್ಚಿತ್ರಕೂಟಾರಣ್ಯನಿವಾಸಕೃತ್ ।
ಕಬನ್ಧಹಾ ದಂಡಕೇಶೋ ರಾಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ॥ 31 ॥

ಮತಂಗವನಸಂಚಾರೀ ನೇತಾ ಪಂಚವಟೀಪತಿಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಃ ಸುಗ್ರೀವಸಖೋ ಹನುಮತ್ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ॥ 32 ॥

ಸೇತುಬನ್ಧೋ ರಾವಣಾರಿರ್ಲಂಕಾದಹನತತ್ಪರಃ ।
ರಾವಣ್ಯರಿಃ ಪುಷ್ಪಕಸ್ಥೋ ಜಾನಕೀವಿರಹಾತುರಃ ॥ 33 ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾँಲ್ಲವಣಾರಿಃ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಸೂರ್ಯವಂಶೀ ಚನ್ದ್ರವಂಶೀ ವಂಶೀವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ॥ 34 ॥

ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪವೃನ್ದೇಶೋ ಗೋಪೋ ಗೋಪೀಶತಾವೃತಃ ।
ಗೋಕುಲೇಶೋ ಗೋಪಪುತ್ರೋ ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಗಣಾಶ್ರಯಃ ॥ 35 ॥

ಪೂತನಾರಿರ್ಬಕಾರಿಶ್ಚ ತೃಣಾವರ್ತನಿಪಾತಕಃ ।
ಅಘಾರಿರ್ಧೇನುಕಾರಿಶ್ಚ ಪ್ರಲಮ್ಬಾರಿರ್ವ್ರಜೇಶ್ವರಃ ॥ 36 ॥

ಅರಿಷ್ಟಹಾ ಕೇಶಿಶತ್ರುರ್ವ್ಯೋಮಾಸುರವಿನಾಶಕೃತ್ ।
ಅಗ್ನಿಪಾನೋ ದುಗ್ಧಪಾನೋ ವೃನ್ದಾವನಲತಾಶ್ರಿತಃ ॥ 37 ॥

ಯಶೋಮತೀಸುತೋ ಭವ್ಯೋ ರೋಹಿಣೀಲಾಲಿತಃ ಶಿಶುಃ ।
ರಾಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರಾಸಮಂಡಲಮಂಡನಃ ॥ 38 ॥

ಗೋಪಿಕಾಶತಯೂಥಾರ್ಥೀ ಶಂಖಚೂಡವಧೋದ್ಯತಃ ।
ಗೋವರ್ಧನಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಶಕ್ರಜಿದ್ವ್ರಜರಕ್ಷಕಃ ॥ 39 ॥

ವೃಷಭಾನುವರೋ ನನ್ದ ಆನನ್ದೋ ನನ್ದವರ್ಧನಃ ।
ನನ್ದರಾಜಸುತಃ ಶ್ರೀಶಃ ಕಂಸಾರಿಃ ಕಾಲಿಯಾನ್ತಕಃ ॥ 40 ॥

ರಜಕಾರಿರ್ಮುಷ್ಟಿಕಾರಿಃ ಕಂಸಕೋದಂಡಭಂಜನಃ ।
ಚಾಣೂರಾರಿಃ ಕೂಟಹನ್ತಾ ಶಲಾರಿಸ್ತೋಶಲಾನ್ತಕಃ ॥ 41 ॥

ಕಂಸಭ್ರಾತೃನಿಹನ್ತಾ ಚ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಗಜಹನ್ತಾ ಕಂಸಹನ್ತಾ ಕಾಲಹನ್ತಾ ಕಲಂಕಹಾ ॥ 42 ॥

ಮಾಗಧಾರಿರ್ಯವನಹಾ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಸಹಾಯಕೃತ್ ।
ಚತುರ್ಭುಜಃ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಃ ಸೌಮ್ಯಶ್ಚೌಪಗವಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 43 ॥

ಯುದ್ಧಭೃದುದ್ಧವಸಖಾ ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ।
ವೀರಹಾ ವೀರಮಥನಃ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ ॥ 44 ॥

ರೇವತೀಚಿತ್ತಹರ್ತಾ ಚ ರೇವತೀಹರ್ಷವರ್ದ್ಧನಃ ।
ರೇವತೀಪ್ರಾಣನಾಥಶ್ಚ ರೇವತೀಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ ॥ 45 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀಭರ್ತಾ ರೈವತಾದ್ರಿವಿಹಾರಕೃತ್ ।
ಧೃತಿನಾಥೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದಾನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನೇಶ್ವರಃ ॥ 46 ॥

ಮೈಥಿಲಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಮಾನದೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ದುರ್ಯೋಧನಗುರುರ್ಗುರ್ವೀಗದಾಶಿಕ್ಷಾಕರಃ ಕ್ಷಮೀ ॥ 47 ॥

ಮುರಾರಿರ್ಮದನೋ ಮನ್ದೋಽನಿರುದ್ಧೋ ಧನ್ವಿನಾಂ ವರಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೀ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನಪ್ರಭುಃ ॥ 48 ॥

ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣಿರ್ಮಾನ್ಯೋ ಗಾಂಡೀವೀ ಕೌರವೇಶ್ವರಃ ।
ಕುಮ್ಭಾಂಡಖಂಡನಕರಃ ಕೂಪಕರ್ಣಪ್ರಹಾರಕೃತ್ ॥ 49 ॥

ಸೇವ್ಯೋ ರೈವತಜಾಮಾತಾ ಮಧುಮಾಧವಸೇವಿತಃ ।
ಬಲಿಷ್ಠಪುಷ್ಟಸರ್ವಾಂಗೋ ಹೃಷ್ಟಃ ಪುಷ್ಟಃ ಪ್ರಹರ್ಷಿತಃ ॥ 50 ॥

ವಾರಾಣಸೀಗತಃ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಸರ್ವಃ ಪೌಂಡ್ರಕಘಾತಕಃ ।
ಸುನನ್ದೀ ಶಿಖರೀ ಶಿಲ್ಪೀ ದ್ವಿವಿದಾಂಗನಿಷೂದನಃ ॥ 51 ॥

ಹಸ್ತಿನಾಪುರಸಂಕರ್ಷೀ ರಥೀ ಕೌರವಪೂಜಿತಃ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧರ್ಮಾ ದೇವಶರ್ಮಾ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 52 ॥

ಮಹಾರಾಜಚ್ಛತ್ರಧರೋ ಮಹಾರಾಜೋಪಲಕ್ಷಣಃ ।
ಸಿದ್ಧಗೀತಃ ಸಿದ್ಧಕಥಃ ಶುಕ್ಲಚಾಮರವೀಜಿತಃ ॥ 53 ॥

ತಾರಾಕ್ಷಃ ಕೀರನಾಸಶ್ಚ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಃ ಸುಸ್ಮಿತಚ್ಛವಿಃ ।
ಕರೀನ್ದ್ರಕರದೋರ್ದಂಡಃ ಪ್ರಚಂಡೋ ಮೇಘಮಂಡಲಃ ॥ 54 ॥

ಕಪಾಟವಕ್ಷಾಃ ಪೀನಾಂಸಃ ಪದ್ಮಪಾದಸ್ಫುರದ್ದ್ಯುತಿಃ ।
ಮಹವಿಭೂತಿರ್ಭೂತೇಶೋ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷೀ ಸಮೀಕ್ಷಣಃ ॥ 55 ॥

ಚೈದ್ಯಶತ್ರುಃ ಶತ್ರುಸನ್ಧೋ ದನ್ತವಕ್ತ್ರನಿಷೂದಕಃ ।
ಅಜಾತಶತ್ರುಃ ಪಾಪಘ್ನೋ ಹರಿದಾಸಸಹಾಯಕೃತ್ ॥ 56 ॥

ಶಾಲಬಾಹುಃ ಶಾಲ್ವಹನ್ತಾ ತೀರ್ಥಯಾಯೀ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಯಾತ್ರಾರ್ಥೀ ಗೋಮತೀತೀರವಾಸಕೃತ್ ॥ 57 ॥

ಗಂಡಕೀಸ್ನಾನವಾನ್ಸ್ರಗ್ವೀ ವೈಜಯನ್ತೀವಿರಾಜಿತಃ ।
ಅಮ್ಲಾನಪಂಕಜಧರೋ ವಿಪಾಶೀ ಶೋಣಸಮ್ಪ್ಲುತಃ ॥ 58 ॥

ಪ್ರಯಾಗತೀರ್ಥರಾಜಶ್ಚ ಸರಯೂಃ ಸೇತುಬನ್ಧನಃ ।
ಗಯಾಶಿರಶ್ಚ ಧನದಃ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹಾಶ್ರಮಃ ॥ 59 ॥

ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಗಾರ್ಥೀ ಸಪ್ತಗೋದಾವರೀಪತಿಃ ।
ವೇಣಿ ಭೀಮರಥೀ ಗೋದಾ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ವಟೋದಕಾ ॥ 60 ॥

ಕೃತಮಾಲಾ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾ ಕಾವೇರೀ ಚ ಪಯಸ್ವಿನೀ ।
ಪ್ರತೀಚೀ ಸುಪ್ರಭಾ ವೇಣೀ ತ್ರಿವೇಣೀ ಸರಯೂಪಮಾ ॥ 61 ॥

ಕೃಷ್ಣಾ ಪಂಪಾ ನರ್ಮದಾ ಚ ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥೀ ನದೀ ।
ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಃ ಪ್ರಭಾಸಶ್ಚ ಬಿನ್ದುರ್ಬಿನ್ದುಸರೋವರಃ ॥ 62 ॥

ಪುಷ್ಕರಃ ಸೈನ್ಧವೋ ಜಮ್ಬೂ ನರನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮಃ ।
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಪತೀ ರಾಮೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥ 63 ॥

ಇಲ್ವಲಾತ್ಮಜಹನ್ತಾ ಚ ಸುದಾಮಾಸೌಖ್ಯದಾಯಕಃ ।
ವಿಶ್ವಜಿದ್ವಿಶ್ವನಾಥಶ್ಚ ತ್ರಿಲೋಕವಿಜಯೀ ಜಯೀ ॥ 64 ॥

ವಸನ್ತಮಾಲತೀಕರ್ಷೀ ಗದೋ ಗದ್ಯೋ ಗದಾಗ್ರಜಃ ।
ಗುಣಾರ್ಣವೋ ಗುಣನಿಧಿರ್ಗುಣಪಾತ್ರೋ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 65 ॥

ರಂಗವಲ್ಲೀಜಲಾಕಾರೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಸಗುಣೋ ಬೃಹತ್ ।
ದೃಷ್ಟಃ ಶ್ರುತೋ ಭವದ್ಭೂತೋ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚಾಲ್ಪವಿಗ್ರಹಃ ॥ 66 ॥

ಅನಾದಿರಾದಿರಾನನ್ದಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಧಾಮಾ ನಿರನ್ತರಃ ।
ಗುಣಾತೀತಃ ಸಮಃ ಸಾಮ್ಯಃ ಸಮದೃಙ್ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಃ ॥ 67 ॥

ಗೂಢಾವ್ಯೂಢೋ ಗುಣೋ ಗೌಣೋ ಗುಣಾಭಾಸೋ ಗುಣಾವೃತಃ ।
ನಿತ್ಯೋಽಕ್ಷರೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋಽಕ್ಷರೋಽಜಸ್ರಸುಖೋಽಮೃತಃ ॥ 68 ॥

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಿತ್ಸಾರ್ಥಃ ಸಮಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋಽಚ್ಛೇದ್ಯ ಆಪೂರ್ಣೋ ಶೋಷ್ಯೋ ದಾಹ್ಯೋ ನಿವರ್ತಕಃ ॥ 69 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಧರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜ್ಞಾಪಕೋ ವ್ಯಾಪಕಃ ಕವಿಃ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕೋಽಧಿಭೂತಶ್ಚಾಧಿದೈವಃ ಸ್ವಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಃ ॥ 70 ॥

ಮಹಾವಾಯುರ್ಮಹಾವೀರಶ್ಚೇಷ್ಟಾರೂಪತನುಸ್ಥಿತಃ ।
ಪ್ರೇರಕೋ ಬೋಧಕೋ ಬೋಧೀ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿಕೋ ಗಣಃ ॥ 71 ॥

ಅಂಶಾಂಶಶ್ಚ ನರಾವೇಶೋಽವತಾರೋ ಭೂಪರಿಸ್ಥಿತಃ ।
ಮಹರ್ಜನಸ್ತಪಃಸತ್ಯಂ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರಿತಿ ತ್ರಿಧಾ ॥ 72 ॥

ನೈಮಿತ್ತಿಕಃ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆತ್ಯನ್ತಿಕಮಯೋ ಲಯಃ ।
ಸರ್ಗೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಸರ್ಗಾದಿರ್ನಿರೋಧೋ ರೋಧ ಊತಿಮಾನ್ ॥ 73 ॥

ಮನ್ವನ್ತರಾವತಾರಶ್ಚ ಮನುರ್ಮನುಸುತೋಽನಘಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಶಾಮ್ಭವಃ ಶಂಕುಃ ಸ್ವಾಯಮ್ಭುವಸಹಾಯಕೃತ್ ॥ 74 ॥

ಸುರಾಲಯೋ ದೇವಗಿರಿರ್ಮೇರುರ್ಹೇಮಾರ್ಚಿತೋ ಗಿರಿಃ ।
ಗಿರೀಶೋ ಗಣನಾಥಶ್ಚ ಗೌರೀಶೋ ಗಿರಿಗಹ್ವರಃ ॥ 75 ॥

ವಿನ್ಧ್ಯಸ್ತ್ರಿಕೂಟೋ ಮೈನಾಕಃ ಸುವೇಲಃ ಪಾರಿಭದ್ರಕಃ ।
ಪತಂಗಃ ಶಿಶಿರಃ ಕಂಕೋ ಜಾರುಧಿಃ ಶೈಲಸತ್ತಮಃ ॥ 76 ॥

ಕಾಲಂಜರೋ ಬೃಹತ್ಸಾನುರ್ದರೀಭೃನ್ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಃ ।
ಸನ್ತಾನಸ್ತರುರಾಜಶ್ಚ ಮನ್ದಾರಃ ಪಾರಿಜಾತಕಃ ॥ 77 ॥

ಜಯನ್ತಕೃಜ್ಜಯನ್ತಾಂಗೋ ಜಯನ್ತೀದಿಗ್ಜಯಾಕುಲಃ ।
ವೃತ್ರಹಾ ದೇವಲೋಕಶ್ಚ ಶಶೀ ಕುಮುದಬಾನ್ಧವಃ ॥ 78 ॥

ನಕ್ಷತ್ರೇಶಃ ಸುಧಾಸಿನ್ಧುರ್ಮೃಗಃ ಪುಷ್ಯಃ ಪುನರ್ವಸುಃ ।
ಹಸ್ತೋಽಭಿಜಿಚ್ಚ ಶ್ರವಣೋ ವೈಧೃತಿರ್ಭಾಸ್ಕರೋದಯಃ ॥ 79 ॥

ಐನ್ದ್ರಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಶುಭಃ ಶುಕ್ಲೋ ವ್ಯತೀಪಾತೋ ಧ್ರುವಃ ಸಿತಃ ।
ಶಿಶುಮಾರೋ ದೇವಮಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೋ ವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 80 ॥

ರಾಮೋ ವೈಕುಂಠನಾಥಶ್ಚ ವ್ಯಾಪೀ ವೈಕುಂಠನಾಯಕಃ ।
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪೋ ಜಿತಪದೋ ಲೋಕಾಲೋಕಾಚಲಾಶ್ರಿತಃ ॥ 81 ॥

ಭೂಮಿರ್ವೈಕುಂಠದೇವಶ್ಚ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾರಕಃ ।
ಅಸಂಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪತಿರ್ಗೋಲೋಕೇಶೋ ಗವಾಂ ಪತಿಃ ॥ 82 ॥

ಗೋಲೋಕಧಾಮಧಿಷಣೋ ಗೋಪಿಕಾಕಂಠಭೂಷಣಃ ।
ಶ್ರೀಧಾರಃ ಶ್ರೀಧರೋ ಲೀಲಾಧರೋ ಗಿರಿಧರೋ ಧುರೀ ॥ 83 ॥

ಕುನ್ತಧಾರೀ ತ್ರಿಶೂಲೀ ಚ ಬೀಭತ್ಸೀ ಘರ್ಘರಸ್ವನಃ ।
ಶೂಲಸೂಚ್ಯರ್ಪಿತಗಜೋ ಗಜಚರ್ಮಧರೋ ಗಜೀ ॥ 84 ॥

ಅನ್ತ್ರಮಾಲೀ ಮುಂಡಮಾಲೀ ವ್ಯಾಲೀ ದಂಡಕಮಂಡಲುಃ ।
ವೇತಾಲಭೃದ್ಭೂತಸಂಘಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣಸಂವೃತಃ ॥ 85 ॥

ಪ್ರಮಥೇಶಃ ಪಶುಪತಿರ್ಮೃಡಾನೀಶೋ ಮೃಡೋ ವೃಷಃ ।
ಕೃತಾನ್ತಕಾಲಸಂಘಾರಿಃ ಕೂಟಃ ಕಲ್ಪಾನ್ತಭೈರವಃ ॥ 86 ॥

ಷಡಾನನೋ ವೀರಭದ್ರೋ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿಘಾತಕಃ ।
ಖರ್ಪರಾಶೀ ವಿಷಾಶೀ ಚ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಃ ಶಿವಾರ್ಥದಃ ॥ 87 ॥

ಪಿನಾಕಟಂಕಾರಕರಶ್ಚಲಜ್ಝಂಕಾರನೂಪುರಃ ।
ಪಂಡಿತಸ್ತರ್ಕವಿದ್ವಾನ್ವೈ ವೇದಪಾಠೀ ಶ್ರುತೀಶ್ವರಃ ॥ 88 ॥

ವೇದಾನ್ತಕೃತ್ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮೀಮಾಂಸೀ ಕಣನಾಮಭಾಕ್ ।
ಕಾಣಾದಿರ್ಗೌತಮೋ ವಾದೀ ವಾದೋ ನೈಯಾಯಿಕೋ ನಯಃ ॥ 89 ॥

ವೈಶೇಷಿಕೋ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಗಃ ।
ವೈಯಾಕರಣಕೃಚ್ಛನ್ದೋ ವೈಯಾಸಃ ಪ್ರಾಕೃತಿರ್ವಚಃ ॥ 90 ॥

ಪಾರಾಶರೀಸಂಹಿತಾವಿತ್ಕಾವ್ಯಕೃನ್ನಾಟಕಪ್ರದಃ ।
ಪೌರಾಣಿಕಃ ಸ್ಮೃತಿಕರೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 91 ॥

ಅಲಂಕಾರೋ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥೋ ವ್ಯಂಗ್ಯವಿದ್ಧನವದ್ಧ್ವನಿಃ ।
ವಾಕ್ಯಸ್ಫೋಟಃ ಪದಸ್ಫೋಟಃ ಸ್ಫೋಟವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಸಾರ್ಥವಿತ್ ॥ 92 ॥

ಶೃಂಗಾರ ಉಜ್ಜ್ವಲಃ ಸ್ವಚ್ಛೋಽದ್ಭುತೋ ಹಾಸ್ಯೋ ಭಯಾನಕಃ ।
ಅಶ್ವತ್ಥೋ ಯವಭೋಜೀ ಚ ಯವಕ್ರೀತೋ ಯವಾಶನಃ ॥ 93 ॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದರಕ್ಷಕಃ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಐಲವಂಶವಿವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಗತಾಧಿರಂಬರೀಷಾಂಗೋ ವಿಗಾಧಿರ್ಗಾಧಿನಾಂ ವರಃ ॥ 94 ॥

ನಾನಾಮಣಿಸಮಾಕೀರ್ಣೋ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಣಃ ।
ನಾನಾಪುಷ್ಪಧರಃ ಪುಷ್ಪೀ ಪುಷ್ಪಧನ್ವಾ ಪ್ರಪುಷ್ಪಿತಃ ॥ 95 ॥

ನಾನಾಚನ್ದನಗನ್ಧಾಢ್ಯೋ ನಾನಾಪುಷ್ಪರಸಾರ್ಚಿತಃ ।
ನಾನಾವರ್ಣಮಯೋ ವರ್ಣೋ ನಾನಾವಸ್ತ್ರಧರಃ ಸದಾ ॥ 96 ॥

ನಾನಾಪದ್ಮಕರಃ ಕೌಶೀ ನಾನಾಕೌಶೇಯವೇಷಧೃಕ್ ।
ರತ್ನಕಮ್ಬಲಧಾರೀ ಚ ಧೌತವಸ್ತ್ರಸಮಾವೃತಃ ॥ 97 ॥

ಉತ್ತರೀಯಧರಃ ಪರ್ಣೋ ಘನಕಂಚುಕಸಂಘವಾನ್ ।
ಪೀತೋಷ್ಣೀಷಃ ಸಿತೋಷ್ಣೀಷೋ ರಕ್ತೋಷ್ಣೀಷೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ॥ 98 ॥

ದಿವ್ಯಾಂಗೋ ದಿವ್ಯರಚನೋ ದಿವ್ಯಲೋಕವಿಲೋಕಿತಃ ।
ಸರ್ವೋಪಮೋ ನಿರುಪಮೋ ಗೋಲೋಕಾಂಕೀಕೃತಾಂಗಣಃ ॥ 99 ॥

ಕೃತಸ್ವೋತ್ಸಂಗಗೋ ಲೋಕಃ ಕುಂಡಲೀಭೂತ ಆಸ್ಥಿತಃ ।
ಮಾಥುರೋ ಮಾಥುರಾದರ್ಶೀ ಚಲತ್ಖಂಜನಲೋಚನಃ ॥ 100 ॥

ದಧಿಹರ್ತಾ ದುಗ್ಧಹರೋ ನವನೀತಸಿತಾಶನಃ ।
ತಕ್ರಭುಕ್ ತಕ್ರಹಾರೀ ಚ ದಧಿಚೌರ್ಯಕೃತಶ್ರಮಃ ॥ 101 ॥

ಪ್ರಭಾವತೀಬದ್ಧಕರೋ ದಾಮೀ ದಾಮೋದರೋ ದಮೀ ।
ಸಿಕತಾಭೂಮಿಚಾರೀ ಚ ಬಾಲಕೇಲಿರ್ವ್ರಜಾರ್ಭಕಃ ॥ 102 ॥

ಧೂಲಿಧೂಸರಸರ್ವಾಂಗಃ ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಃ ಸುಧೀಃ ।
ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ವತ್ಸವೃನ್ದಃ ಕಾಲಿನ್ದೀಕೂಲವೀಕ್ಷಣಃ ॥ 103 ॥

ಜಲಕೋಲಾಹಲೀ ಕೂಲೀ ಪಂಕಪ್ರಾಂಗಣಲೇಪಕಃ ।
ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನಸಂಚಾರೀ ವಂಶೀವಟತಟಸ್ಥಿತಃ ॥ 104 ॥

ಮಹಾವನನಿವಾಸೀ ಚ ಲೋಹಾರ್ಗಲವನಾಧಿಪಃ ।
ಸಾಧುಃ ಪ್ರಿಯತಮಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಸಾಧ್ವೀಶೋ ಗತಸಾಧ್ವಸಃ ॥ 105 ॥

ರಂಗನಾಥೋ ವಿಠ್ಠಲೇಶೋ ಮುಕ್ತಿನಾಥೋಽಘನಾಶಕಃ ।
ಸುಕಿರ್ತಿಃ ಸುಯಶಾಃ ಸ್ಫೀತೋ ಯಶಸ್ವೀ ರಂಗರಂಜನಃ ॥ 106 ॥

ರಾಗಷಟ್ಕೋ ರಾಗಪುತ್ರೋ ರಾಗಿಣೀರಮಣೋತ್ಸುಕಃ ।
ದೀಪಕೋ ಮೇಘಮಲ್ಹಾರಃ ಶ್ರೀರಾಗೋ ಮಾಲಕೋಶಕಃ ॥ 107 ॥

ಹಿನ್ದೋಲೋ ಭೈರವಾಖ್ಯಶ್ಚ ಸ್ವರಜಾತಿಸ್ಮರೋ ಮೃದುಃ ।
ತಾಲೋ ಮಾನಪ್ರಮಾಣಶ್ಚ ಸ್ವರಗಮ್ಯಃ ಕಲಾಕ್ಷರಃ ॥ 108 ॥

ಶಮೀ ಶ್ಯಾಮೀ ಶತಾನನ್ದಃ ಶತಯಾಮಃ ಶತಕ್ರತುಃ ।
ಜಾಗರಃ ಸುಪ್ತ ಆಸುಪ್ತಃ ಸುಷುಪ್ತಃ ಸ್ವಪ್ನ ಉರ್ವರಃ ॥ 109 ॥

ಊರ್ಜಃ ಸ್ಫೂರ್ಜೋ ನಿರ್ಜರಶ್ಚ ವಿಜ್ವರೋ ಜ್ವರವರ್ಜಿತಃ ।
ಜ್ವರಜಿಜ್ಜ್ವರಕರ್ತಾ ಚ ಜ್ವರಯುಕ್ ತ್ರಿಜ್ವರೋ ಜ್ವರಃ ॥ 110 ॥

ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ಜಮ್ಬುಕಾಶಂಕೀ ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪೋ ದ್ವಿಪಾರಿಹಾ ।
ಶಾಲ್ಮಲಿಃ ಶಾಲ್ಮಲಿದ್ವೀಪಃ ಪ್ಲಕ್ಷಃ ಪ್ಲಕ್ಷವನೇಶ್ವರಃ ॥ 111 ॥

ಕುಶಧಾರೀ ಕುಶಃ ಕೌಶೀ ಕೌಶಿಕಃ ಕುಶವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕುಶಸ್ಥಲೀಪತಿಃ ಕಾಶೀನಾಥೋ ಭೈರವಶಾಸನಃ ॥ 112 ॥

ದಾಶಾರ್ಹಃ ಸಾತ್ವತೋ ವೃಷ್ಣಿರ್ಭೋಜೋಽನ್ಧಕನಿವಾಸಕೃತ್ ।
ಅನ್ಧಕೋ ದುನ್ದುಭಿರ್ದ್ಯೋತಃ ಪ್ರದ್ಯೋತಃ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಃ ॥ 113 ॥

ಶೂರಸೇನೋಽನುವಿಷಯೋ ಭೋಜವೃಷ್ಣ್ಯನ್ಧಕೇಶ್ವರಃ ।
ಆಹುಕಃ ಸರ್ವನೀತಿಜ್ಞ ಉಗ್ರಸೇನೋ ಮಹೋಗ್ರವಾಕ್ ॥ 114 ॥

ಉಗ್ರಸೇನಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಃ ಪಾರ್ಥೋ ಯದುಸಭಾಪತಿಃ ।
ಸುಧರ್ಮಾಧಿಪತಿಃ ಸತ್ತ್ವಂ ವೃಷ್ಣಿಚಕ್ರಾವೃತೋ ಭಿಷಕ್ ॥ 115 ॥

ಸಭಾಶೀಲಃ ಸಭಾದೀಪಃ ಸಭಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸಭಾರವಿಃ ।
ಸಭಾಚನ್ದ್ರಃ ಸಭಾಭಾಸಃ ಸಭಾದೇವಃ ಸಭಾಪತಿಃ ॥ 116 ॥

ಪ್ರಜಾರ್ಥದಃ ಪ್ರಜಾಭರ್ತಾ ಪ್ರಜಾಪಾಲನತತ್ಪರಃ ।
ದ್ವಾರಕಾದುರ್ಗಸಂಚಾರೀ ದ್ವಾರಕಾಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಃ ॥ 117 ॥

ದ್ವಾರಕಾದುಃಖಸಂಹರ್ತಾ ದ್ವಾರಕಾಜನಮಂಗಲಃ ।
ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಜಗತ್ಪಿತಾ ॥ 118 ॥

ಜಗದ್ಬನ್ಧುರ್ಜಗದ್ಭ್ರಾತಾ ಜಗನ್ಮಿತ್ರೋ ಜಗತ್ಸಖಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಪಾದರಜೋ ದಧತ್ ॥ 119 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಪಾದರಜಃಸ್ಪರ್ಶೀ ಬ್ರಹ್ಮಪಾದನಿಷೇವಕಃ ।
ವಿಪ್ರಾಂಘ್ರಿಜಲಪೂತಾಂಗೋ ವಿಪ್ರಸೇವಾಪರಾಯಣಃ ॥ 120 ॥

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೋ ವಿಪ್ರಹಿತೋ ವಿಪ್ರಗೀತಮಹಾಕಥಃ ।
ವಿಪ್ರಪಾದಜಲಾರ್ದ್ರಾಂಗೋ ವಿಪ್ರಪಾದೋದಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 121 ॥

ವಿಪ್ರಭಕ್ತೋ ವಿಪ್ರಗುರುರ್ವಿಪ್ರೋ ವಿಪ್ರಪದಾನುಗಃ ।
ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀವೃತೋ ಯೋದ್ಧಾ ಪ್ರತಿಮಾಪಂಚಸಂಯುತಃ ॥ 122 ॥

ಚತುರೋಂಽಗಿರಾಃ ಪದ್ಮವರ್ತೀ ಸಾಮನ್ತೋದ್ಧೃತಪಾದುಕಃ ।
ಗಜಕೋಟಿಪ್ರಯಾಯೀ ಚ ರಥಕೋಟಿಜಯಧ್ವಜಃ ॥ 123 ॥

ಮಹಾರಥಶ್ಚಾತಿರಥೋ ಜೈತ್ರಂ ಸ್ಯನ್ದನಮಾಸ್ಥಿತಃ ।
ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರೀ ರಣಶ್ಲಾಘೀ ರಣೋದ್ಭಟಃ ॥ 124 ॥

ಮದೋತ್ಕಟೋ ಯುದ್ಧವೀರೋ ದೇವಾಸುರಭಂಕರಃ ।
ಕರಿಕರ್ಣಮರುತ್ಪ್ರೇಜತ್ಕುನ್ತಲವ್ಯಾಪ್ತಕುಂಡಲಃ ॥ 125 ॥

ಅಗ್ರಗೋ ವೀರಸಮ್ಮರ್ದೋ ಮರ್ದಲೋ ರಣದುರ್ಮದಃ ।
ಭಟಃ ಪ್ರತಿಭಟಃ ಪ್ರೋಚ್ಯೋ ಬಾಣವರ್ಷೀ ಸುತೋಯದಃ ॥ 126 ॥

ಖಡ್ಗಖಂಡಿತಸರ್ವಾಂಗಃ ಷೋಡಶಾಬ್ದಃ ಷಡಕ್ಷರಃ ।
ವೀರಘೋಷಃ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ವಜ್ರಾಂಗೋ ವಜ್ರಭೇದನಃ ॥ 127 ॥

ರುಗ್ಣವಜ್ರೋ ಭಗ್ನದಂಡಃ ಶತ್ರುನಿರ್ಭತ್ಸನೋದ್ಯತಃ ।
ಅಟ್ಟಹಾಸಃ ಪಟ್ಟಧರಃ ಪಟ್ಟರಾಜ್ಞೀಪತಿಃ ಪಟುಃ ॥ 128 ॥

ಕಲಃ ಪಟಹವಾದಿತ್ರೋ ಹುಂಕಾರೋ ಗರ್ಜಿತಸ್ವನಃ ।
ಸಾಧುರ್ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಸಾಧುಭೂಷಣಃ ॥ 129 ॥

ಅಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಸಾಧುಮಯಃ ಸಾಧುಗ್ರಸ್ತಮನಾ ಮನಾಕ್ ।
ಸಾಧುಪ್ರಿಯಃ ಸಾಧುಧನಃ ಸಾಧುಜ್ಞಾತಿಃ ಸುಧಾಘನಃ ॥ 130 ॥

ಸಾಧುಚಾರೀ ಸಾಧುಚಿತ್ತಃ ಸಾಧುವಾಸೀ ಶುಭಾಸ್ಪದಃ ।
ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಬಲಭದ್ರಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 131 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಶತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಭವೇದಿಹ ॥ 132 ॥

ಇನ್ದಿರಾಂ ಚ ವಿಭೂತಿಂ ಚಾಭಿಜನಂ ರೂಪಮೇವ ಚ ।
ಬಲಮೋಜಶ್ಚ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ 133 ॥

ಗಂಗಾಕೂಲೇಽಥ ಕಾಲಿನ್ದಿಕೂಲೇ ದೇವಾಲಯೇ ತಥಾ ।
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತಪಾಠೇನ ಬಲಾತ್ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 134 ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ।
ಬನ್ಧಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ಬದ್ಧೋ ರೋಗೀ ರೋಗಾನ್ನಿವರ್ತತೇ ॥ 135 ॥

ಅಯುತಾವರ್ತಪಾಠೇ ಚ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಾನತಃ ।
ಹೋಮತರ್ಪಣಗೋದಾನವಿಪ್ರಾರ್ಚನಕೃತೋದ್ಯಮಾತ್ ॥ 136 ॥

ಪಟಲಂ ಪದ್ಧತಿಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕವಚಂ ತು ವಿಧಾಯ ಚ ।
ಮಹಾಮಂಡಲಭರ್ತಾ ಸ್ಯಾನ್ಮಂಡಿತೋ ಮಂಡಲೇಶ್ವರೈಃ ॥ 137 ॥

ಮತ್ತೇಭಕರ್ಣಪ್ರಹಿತಾ ಮದಗನ್ಧೇನ ವಿಹ್ವಲಾ ।
ಅಲಂಕರೋತಿ ತದ್ದ್ವಾರಾಂ ಭ್ರಮದ್ಭೃಂಗಾವಲೀ ಭೃಶಮ್ ॥ 138 ॥

ನಿಷ್ಕಾರಣಃ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ರೇವತೀಪತೇಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 139 ॥

ಸದಾ ವಸೇತ್ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಬಲಭದ್ರೋಽಚ್ಯುತಾಗ್ರಜಃ ।
ಮಹಾಪಾತಕ್ಯಪಿ ಜನಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 140 ॥

ಛಿತ್ತ್ವಾ ಮೇರುಸಮಂ ಪಾಪಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಸುಖಂ ತ್ವಿಹ ।
ಪರಾತ್ಪರಂ ಮಹಾರಾಜ ಗೋಲೋಕಂ ಧಾಮ ಯಾತಿ ಹಿ ॥ 141 ॥

ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ –

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಚ್ಯುತಾಗ್ರಜಸ್ಯ ಬಲದೇವಸ್ಯ ಪಂಚಾಂಗಂ
ಧೃತಿಮಾನ್ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಃ ಸಪರ್ಯಯಾ ಸಹಿತಯಾ ಪರಯಾ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕಂ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ॥

ತಮನುಜ್ಞಾಪ್ಯಾಶಿಷಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕೋ ಮುನೀನ್ದ್ರೋ
ಗಜಾಹ್ವಯಾತ್ಸ್ವಾಶ್ರಮಂ ಜಗಾಮ ॥ 142 ॥

ಭಗವತೋಽನನ್ತಸ್ಯ ಬಲಭದ್ರಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಥಾಂ
ಯಃ ಶೃಣುತೇ ಶ್ರಾವಯತೇ ತಯಾಽಽನನ್ದಮಯೋ ಭವತಿ ॥ 143 ॥

ಇದಂ ಮಯಾ ತೇ ಕಥಿತಂ ನೃಪೇನ್ದ್ರ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಶ್ರೀಬಲಭದ್ರಖಂಡಮ್ ।
ಶೃಣೋತಿ ಯೋ ಧಾಮ ಹರೇಃ ಸ ಯಾತಿ ವಿಶೋಕಮಾನನ್ದಮಖಂಡರೂಪಮ್ ॥ 144 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗರ್ಗಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಬಲಭದ್ರಖಂಡೇ ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕದುರ್ಯೋಧನಸಂವಾದೇ
ಬಲಭದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮವರ್ಣನಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ ಗ. ಸಂ. ಅಧಾಯ 13 ॥

Garga Samhita, Balabhadrakhanda, Adhaya 13
Encoded by Vishwas Bhide vrbhide at rediffmail.com http://satsangdhara.net/
Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

Also Read 1000 Names of Bala Rama :

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top