Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Bala Rama Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ బలరామసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

దుర్యోధన ఉవాచ –

బలభద్రస్య దేవస్య ప్రాడ్విపాక మహామునే ।
నామ్నాం సహస్రం మే బ్రూహి గుహ్యం దేవగణైరపి ॥ ౧ ॥

ప్రాడ్విపాక ఉవాచ –

సాధు సాధు మహారాజ సాధు తే విమలం యశః ।
యత్పృచ్ఛసే పరమిదం గర్గోక్తం దేవదుర్లభమ్ ॥ ౨ ॥

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం వక్ష్యామి తవ చాగ్రతః ।
గర్గాచార్యేణ గోపీభ్యో దత్తం కృష్ణాతటే శుభే ॥ ౩ ॥

ఓం అస్య శ్రీబలభద్రసహస్రనామస్త్రోత్రమన్త్రస్య
గర్గాచార్య ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః
సఙ్కర్షణః పరమాత్మా దేవతా బలభద్ర ఇతి బీజం
రేవతీతి శక్తిః అనన్త ఇతి కీలకం
బలభద్రప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

అథ ధ్యానమ్ ।

స్ఫురదమలకిరీటం కిఙ్కిణీకఙ్కణార్హం
చలదలకకపోలం కుణ్డలశ్రీముఖాబ్జమ్ ।
తుహినగిరిమనోజ్ఞం నీలమేఘామ్బరాఢ్యం
హలముసలవిశాలం కామపాలం సమీడే ॥ ౪ ॥

ఓం బలభద్రో రామభద్రో రామః సఙ్కర్షణోఽచ్యుతః ।
రేవతీరమణో దేవః కామపాలో హలాయుధః ॥ ౫ ॥

నీలామ్బరః శ్వేతవర్ణో బలదేవోఽచ్యుతాగ్రజః ।
ప్రలమ్బఘ్నో మహావీరో రౌహిణేయః ప్రతాపవాన్ ॥ ౬ ॥

తాలాఙ్కో ముసలీ హలీ హరిర్యదువరో బలీ ।
సీరపాణిః పద్మపాణిర్లగుడీ వేణువాదనః ॥ ౭ ॥

కాలిన్దిభేదనో వీరో బలః ప్రబల ఊర్ధ్వగః ।
వాసుదేవకలానన్తః సహస్రవదనః స్వరాట్ ॥ ౮ ॥

వసుర్వసుమతీభర్తా వాసుదేవో వసూత్తమః ।
యదూత్తమో యాదవేన్ద్రో మాధవో వృష్ణివల్లభః ॥ ౯ ॥

ద్వారకేశో మాథురేశో దానీ మానీ మహామనాః ।
పూర్ణః పురాణః పురుషః పరేశః పరమేశ్వరః ॥ ౧౦ ॥

పరిపూర్ణతమః సాక్షాత్పరమః పురుషోత్తమః ।
అనన్తః శాశ్వతః శేషో భగవాన్ప్రకృతేః పరః ॥ ౧౧ ॥

జీవాత్మా పరమాత్మా చ హ్యన్తరాత్మా ధ్రువోఽవ్యయః ।
చతుర్వ్యూహశ్చతుర్వేదశ్చతుర్మూర్తిశ్చతుష్పదః ॥ ౧౨ ॥

ప్రధానం ప్రకృతిః సాక్షీ సఙ్ఘాతః సఙ్ఘవాన్ సఖీ ।
మహామనా బుద్ధిసఖశ్చేతోఽహంకార ఆవృతః ॥ ౧౩ ॥

ఇన్ద్రియేశో దేవాతాత్మా జ్ఞానం కర్మ చ శర్మ చ ।
అద్వితీయో ద్వితీయశ్చ నిరాకారో నిరఞ్జనః ॥ ౧౪ ॥

విరాట్ సమ్రాట్ మహౌఘశ్చ ధారః స్థాస్నుశ్చరిష్ణుమాన్ ।
ఫణీన్ద్రః ఫణిరాజశ్చ సహస్రఫణమణ్డితః ॥ ౧౫ ॥

ఫణీశ్వరః ఫణీ స్ఫూర్తిః ఫూత్కారీ చీత్కరః ప్రభుః ।
మణిహారో మణిధరో వితలీ సుతలీ తలీ ॥ ౧౬ ॥

అతలీ సుతలేశశ్చ పాతాలశ్చ తలాతలః ।
రసాతలో భోగితలః స్ఫురద్దన్తో మహాతలః ॥ ౧౭ ॥

వాసుకిః శఙ్ఖచూడాభో దేవదత్తో ధనఞ్జయః ।
కమ్బలాశ్వో వేగతరో ధృతరాష్ట్రో మహాభుజః ॥ ౧౮ ॥

వారుణీమదమత్తాఙ్గో మదఘూర్ణితలోచనః ।
పద్మాక్షః పద్మమాలీ చ వనమాలీ మధుశ్రవాః ॥ ౧౯ ॥

కోటికన్దర్పలావణ్యో నాగకన్యాసమర్చితః ।
నూపురీ కటిసూత్రీ చ కటకీ కనకాఙ్గదీ ॥ ౨౦ ॥

ముకుటీ కుణ్డలీ దణ్డీ శిఖణ్డీ ఖణ్డమణ్డలీ ।
కలిః కలిప్రియః కాలో నివాతకవచేశ్వరః ॥ ౨౧ ॥

సంహారకద్రుర్ద్రవయుః కాలాగ్నిః ప్రలయో లయః ।
మహాహిః పాణినిః శాస్త్రభాష్యకారః పతఞ్జలిః ॥ ౨౨ ॥

కాత్యాయనః పక్విమాభః స్ఫోటాయన ఉరఙ్గమః ।
వైకుణ్ఠో యాజ్ఞికో యజ్ఞో వామనో హరిణో హరిః ॥ ౨౩ ॥

కృష్ణో విష్ణుర్మహావిష్ణుః ప్రభవిష్ణుర్విశేషవిత్ ।
హంసో యోగేశ్వరః కూర్మో వారాహో నారదో మునిః ॥ ౨౪ ॥

సనకః కపిలో మత్స్యః కమఠో దేవమఙ్గలః ।
దత్తాత్రేయః పృథుర్వృద్ధ ఋషభో భార్గవోత్తమః ॥ ౨౫ ॥

ధన్వన్తరిర్నృసింహశ్చ కలిర్నారాయణో నరః ।
రామచన్ద్రో రాఘవేన్ద్రః కోశలేన్ద్రో రఘూద్వహః ॥ ౨౬ ॥

కాకుత్స్థః కరుణాసింధూ రాజేన్ద్రః సర్వలక్షణః ।
శూరో దాశరథిస్త్రాతా కౌసల్యానన్దవర్ద్ధనః ॥ ౨౭ ॥

సౌమిత్రిర్భరతో ధన్వీ శత్రుఘ్నః శత్రుతాపనః ।
నిషఙ్గీ కవచీ ఖడ్గీ శరీ జ్యాహతకోష్ఠకః ॥ ౨౮ ॥

బద్ధగోధాఙ్గులిత్రాణః శమ్భుకోదణ్డభఞ్జనః ।
యజ్ఞత్రాతా యజ్ఞభర్తా మారీచవధకారకః ॥ ౨౯ ॥

అసురారిస్తాటకారిర్విభీషణసహాయకృత్ ।
పితృవాక్యకరో హర్షీ విరాధారిర్వనేచరః ॥ ౩౦ ॥

మునిర్మునిప్రియశ్చిత్రకూటారణ్యనివాసకృత్ ।
కబన్ధహా దణ్డకేశో రామో రాజీవలోచనః ॥ ౩౧ ॥

మతఙ్గవనసఞ్చారీ నేతా పఞ్చవటీపతిః ।
సుగ్రీవః సుగ్రీవసఖో హనుమత్ప్రీతమానసః ॥ ౩౨ ॥

సేతుబన్ధో రావణారిర్లంకాదహనతత్పరః ।
రావణ్యరిః పుష్పకస్థో జానకీవిరహాతురః ॥ ౩౩ ॥

అయోధ్యాధిపతిః శ్రీమాఁల్లవణారిః సురార్చితః ।
సూర్యవంశీ చన్ద్రవంశీ వంశీవాద్యవిశారదః ॥ ౩౪ ॥

గోపతిర్గోపవృన్దేశో గోపో గోపీశతావృతః ।
గోకులేశో గోపపుత్రో గోపాలో గోగణాశ్రయః ॥ ౩౫ ॥

పూతనారిర్బకారిశ్చ తృణావర్తనిపాతకః ।
అఘారిర్ధేనుకారిశ్చ ప్రలమ్బారిర్వ్రజేశ్వరః ॥ ౩౬ ॥

అరిష్టహా కేశిశత్రుర్వ్యోమాసురవినాశకృత్ ।
అగ్నిపానో దుగ్ధపానో వృన్దావనలతాశ్రితః ॥ ౩౭ ॥

యశోమతీసుతో భవ్యో రోహిణీలాలితః శిశుః ।
రాసమణ్డలమధ్యస్థో రాసమణ్డలమణ్డనః ॥ ౩౮ ॥

గోపికాశతయూథార్థీ శఙ్ఖచూడవధోద్యతః ।
గోవర్ధనసముద్ధర్తా శక్రజిద్వ్రజరక్షకః ॥ ౩౯ ॥

వృషభానువరో నన్ద ఆనన్దో నన్దవర్ధనః ।
నన్దరాజసుతః శ్రీశః కంసారిః కాలియాన్తకః ॥ ౪౦ ॥

రజకారిర్ముష్టికారిః కంసకోదణ్డభఞ్జనః ।
చాణూరారిః కూటహన్తా శలారిస్తోశలాన్తకః ॥ ౪౧ ॥

కంసభ్రాతృనిహన్తా చ మల్లయుద్ధప్రవర్తకః ।
గజహన్తా కంసహన్తా కాలహన్తా కలఙ్కహా ॥ ౪౨ ॥

మాగధారిర్యవనహా పాణ్డుపుత్రసహాయకృత్ ।
చతుర్భుజః శ్యామలాఙ్గః సౌమ్యశ్చౌపగవిప్రియః ॥ ౪౩ ॥

యుద్ధభృదుద్ధవసఖా మన్త్రీ మన్త్రవిశారదః ।
వీరహా వీరమథనః శఙ్ఖచక్రగదాధరః ॥ ౪౪ ॥

రేవతీచిత్తహర్తా చ రేవతీహర్షవర్ద్ధనః ।
రేవతీప్రాణనాథశ్చ రేవతీప్రియకారకః ॥ ౪౫ ॥

జ్యోతిర్జ్యోతిష్మతీభర్తా రైవతాద్రివిహారకృత్ ।
ధృతినాథో ధనాధ్యక్షో దానాధ్యక్షో ధనేశ్వరః ॥ ౪౬ ॥

మైథిలార్చితపాదాబ్జో మానదో భక్తవత్సలః ।
దుర్యోధనగురుర్గుర్వీగదాశిక్షాకరః క్షమీ ॥ ౪౭ ॥

మురారిర్మదనో మన్దోఽనిరుద్ధో ధన్వినాం వరః ।
కల్పవృక్షః కల్పవృక్షీ కల్పవృక్షవనప్రభుః ॥ ౪౮ ॥

స్యమన్తకమణిర్మాన్యో గాణ్డీవీ కౌరవేశ్వరః ।
కుమ్భాణ్డఖణ్డనకరః కూపకర్ణప్రహారకృత్ ॥ ౪౯ ॥

సేవ్యో రైవతజామాతా మధుమాధవసేవితః ।
బలిష్ఠపుష్టసర్వాఙ్గో హృష్టః పుష్టః ప్రహర్షితః ॥ ౫౦ ॥

వారాణసీగతః క్రుద్ధః సర్వః పౌణ్డ్రకఘాతకః ।
సునన్దీ శిఖరీ శిల్పీ ద్వివిదాఙ్గనిషూదనః ॥ ౫౧ ॥

హస్తినాపురసఙ్కర్షీ రథీ కౌరవపూజితః ।
విశ్వకర్మా విశ్వధర్మా దేవశర్మా దయానిధిః ॥ ౫౨ ॥

మహారాజచ్ఛత్రధరో మహారాజోపలక్షణః ।
సిద్ధగీతః సిద్ధకథః శుక్లచామరవీజితః ॥ ౫౩ ॥

తారాక్షః కీరనాసశ్చ బిమ్బోష్ఠః సుస్మితచ్ఛవిః ।
కరీన్ద్రకరదోర్దణ్డః ప్రచణ్డో మేఘమణ్డలః ॥ ౫౪ ॥

కపాటవక్షాః పీనాంసః పద్మపాదస్ఫురద్ద్యుతిః ।
మహవిభూతిర్భూతేశో బన్ధమోక్షీ సమీక్షణః ॥ ౫౫ ॥

చైద్యశత్రుః శత్రుసన్ధో దన్తవక్త్రనిషూదకః ।
అజాతశత్రుః పాపఘ్నో హరిదాససహాయకృత్ ॥ ౫౬ ॥

శాలబాహుః శాల్వహన్తా తీర్థయాయీ జనేశ్వరః ।
నైమిషారణ్యయాత్రార్థీ గోమతీతీరవాసకృత్ ॥ ౫౭ ॥

గణ్డకీస్నానవాన్స్రగ్వీ వైజయన్తీవిరాజితః ।
అమ్లానపఙ్కజధరో విపాశీ శోణసమ్ప్లుతః ॥ ౫౮ ॥

ప్రయాగతీర్థరాజశ్చ సరయూః సేతుబన్ధనః ।
గయాశిరశ్చ ధనదః పౌలస్త్యః పులహాశ్రమః ॥ ౫౯ ॥

గఙ్గాసాగరసఙ్గార్థీ సప్తగోదావరీపతిః ।
వేణి భీమరథీ గోదా తామ్రపర్ణీ వటోదకా ॥ ౬౦ ॥

కృతమాలా మహాపుణ్యా కావేరీ చ పయస్వినీ ।
ప్రతీచీ సుప్రభా వేణీ త్రివేణీ సరయూపమా ॥ ౬౧ ॥

కృష్ణా పంపా నర్మదా చ గఙ్గా భాగీరథీ నదీ ।
సిద్ధాశ్రమః ప్రభాసశ్చ బిన్దుర్బిన్దుసరోవరః ॥ ౬౨ ॥

పుష్కరః సైన్ధవో జమ్బూ నరనారాయణాశ్రమః ।
కురుక్షేత్రపతీ రామో జామదగ్న్యో మహామునిః ॥ ౬౩ ॥

ఇల్వలాత్మజహన్తా చ సుదామాసౌఖ్యదాయకః ।
విశ్వజిద్విశ్వనాథశ్చ త్రిలోకవిజయీ జయీ ॥ ౬౪ ॥

వసన్తమాలతీకర్షీ గదో గద్యో గదాగ్రజః ।
గుణార్ణవో గుణనిధిర్గుణపాత్రో గుణాకరః ॥ ౬౫ ॥

రఙ్గవల్లీజలాకారో నిర్గుణః సగుణో బృహత్ ।
దృష్టః శ్రుతో భవద్భూతో భవిష్యచ్చాల్పవిగ్రహః ॥ ౬౬ ॥

అనాదిరాదిరానన్దః ప్రత్యగ్ధామా నిరన్తరః ।
గుణాతీతః సమః సామ్యః సమదృఙ్నిర్వికల్పకః ॥ ౬౭ ॥

గూఢావ్యూఢో గుణో గౌణో గుణాభాసో గుణావృతః ।
నిత్యోఽక్షరో నిర్వికారోఽక్షరోఽజస్రసుఖోఽమృతః ॥ ౬౮ ॥

సర్వగః సర్వవిత్సార్థః సమబుద్ధిః సమప్రభః ।
అక్లేద్యోఽచ్ఛేద్య ఆపూర్ణో శోష్యో దాహ్యో నివర్తకః ॥ ౬౯ ॥

బ్రహ్మ బ్రహ్మధరో బ్రహ్మా జ్ఞాపకో వ్యాపకః కవిః ।
అధ్యాత్మకోఽధిభూతశ్చాధిదైవః స్వాశ్రయాశ్రయః ॥ ౭౦ ॥

మహావాయుర్మహావీరశ్చేష్టారూపతనుస్థితః ।
ప్రేరకో బోధకో బోధీ త్రయోవింశతికో గణః ॥ ౭౧ ॥

అంశాంశశ్చ నరావేశోఽవతారో భూపరిస్థితః ।
మహర్జనస్తపఃసత్యం భూర్భువఃస్వరితి త్రిధా ॥ ౭౨ ॥

నైమిత్తికః ప్రాకృతిక ఆత్యన్తికమయో లయః ।
సర్గో విసర్గః సర్గాదిర్నిరోధో రోధ ఊతిమాన్ ॥ ౭౩ ॥

మన్వన్తరావతారశ్చ మనుర్మనుసుతోఽనఘః ।
స్వయమ్భూః శామ్భవః శఙ్కుః స్వాయమ్భువసహాయకృత్ ॥ ౭౪ ॥

సురాలయో దేవగిరిర్మేరుర్హేమార్చితో గిరిః ।
గిరీశో గణనాథశ్చ గౌరీశో గిరిగహ్వరః ॥ ౭౫ ॥

విన్ధ్యస్త్రికూటో మైనాకః సువేలః పారిభద్రకః ।
పతఙ్గః శిశిరః కఙ్కో జారుధిః శైలసత్తమః ॥ ౭౬ ॥

కాలఞ్జరో బృహత్సానుర్దరీభృన్నన్దికేశ్వరః ।
సన్తానస్తరురాజశ్చ మన్దారః పారిజాతకః ॥ ౭౭ ॥

జయన్తకృజ్జయన్తాఙ్గో జయన్తీదిగ్జయాకులః ।
వృత్రహా దేవలోకశ్చ శశీ కుముదబాన్ధవః ॥ ౭౮ ॥

నక్షత్రేశః సుధాసిన్ధుర్మృగః పుష్యః పునర్వసుః ।
హస్తోఽభిజిచ్చ శ్రవణో వైధృతిర్భాస్కరోదయః ॥ ౭౯ ॥

ఐన్ద్రః సాధ్యః శుభః శుక్లో వ్యతీపాతో ధ్రువః సితః ।
శిశుమారో దేవమయో బ్రహ్మలోకో విలక్షణః ॥ ౮౦ ॥

రామో వైకుణ్ఠనాథశ్చ వ్యాపీ వైకుణ్ఠనాయకః ।
శ్వేతద్వీపో జితపదో లోకాలోకాచలాశ్రితః ॥ ౮౧ ॥

భూమిర్వైకుణ్ఠదేవశ్చ కోటిబ్రహ్మాణ్డకారకః ।
అసఙ్ఖ్యబ్రహ్మాణ్డపతిర్గోలోకేశో గవాం పతిః ॥ ౮౨ ॥

గోలోకధామధిషణో గోపికాకణ్ఠభూషణః ।
శ్రీధారః శ్రీధరో లీలాధరో గిరిధరో ధురీ ॥ ౮౩ ॥

కున్తధారీ త్రిశూలీ చ బీభత్సీ ఘర్ఘరస్వనః ।
శూలసూచ్యర్పితగజో గజచర్మధరో గజీ ॥ ౮౪ ॥

అన్త్రమాలీ ముణ్డమాలీ వ్యాలీ దణ్డకమణ్డలుః ।
వేతాలభృద్భూతసఙ్ఘః కూష్మాణ్డగణసంవృతః ॥ ౮౫ ॥

ప్రమథేశః పశుపతిర్మృడానీశో మృడో వృషః ।
కృతాన్తకాలసఙ్ఘారిః కూటః కల్పాన్తభైరవః ॥ ౮౬ ॥

షడాననో వీరభద్రో దక్షయజ్ఞవిఘాతకః ।
ఖర్పరాశీ విషాశీ చ శక్తిహస్తః శివార్థదః ॥ ౮౭ ॥

పినాకటఙ్కారకరశ్చలజ్ఝఙ్కారనూపురః ।
పణ్డితస్తర్కవిద్వాన్వై వేదపాఠీ శ్రుతీశ్వరః ॥ ౮౮ ॥

వేదాన్తకృత్సాఙ్ఖ్యశాస్త్రీ మీమాంసీ కణనామభాక్ ।
కాణాదిర్గౌతమో వాదీ వాదో నైయాయికో నయః ॥ ౮౯ ॥

వైశేషికో ధర్మశాస్త్రీ సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వగః ।
వైయాకరణకృచ్ఛన్దో వైయాసః ప్రాకృతిర్వచః ॥ ౯౦ ॥

పారాశరీసంహితావిత్కావ్యకృన్నాటకప్రదః ।
పౌరాణికః స్మృతికరో వైద్యో విద్యావిశారదః ॥ ౯౧ ॥

అలఙ్కారో లక్షణార్థో వ్యఙ్గ్యవిద్ధనవద్ధ్వనిః ।
వాక్యస్ఫోటః పదస్ఫోటః స్ఫోటవృత్తిశ్చ సార్థవిత్ ॥ ౯౨ ॥

శృఙ్గార ఉజ్జ్వలః స్వచ్ఛోఽద్భుతో హాస్యో భయానకః ।
అశ్వత్థో యవభోజీ చ యవక్రీతో యవాశనః ॥ ౯౩ ॥

ప్రహ్లాదరక్షకః స్నిగ్ధ ఐలవంశవివర్ద్ధనః ।
గతాధిరంబరీషాఙ్గో విగాధిర్గాధినాం వరః ॥ ౯౪ ॥

నానామణిసమాకీర్ణో నానారత్నవిభూషణః ।
నానాపుష్పధరః పుష్పీ పుష్పధన్వా ప్రపుష్పితః ॥ ౯౫ ॥

నానాచన్దనగన్ధాఢ్యో నానాపుష్పరసార్చితః ।
నానావర్ణమయో వర్ణో నానావస్త్రధరః సదా ॥ ౯౬ ॥

నానాపద్మకరః కౌశీ నానాకౌశేయవేషధృక్ ।
రత్నకమ్బలధారీ చ ధౌతవస్త్రసమావృతః ॥ ౯౭ ॥

ఉత్తరీయధరః పర్ణో ఘనకఞ్చుకసఙ్ఘవాన్ ।
పీతోష్ణీషః సితోష్ణీషో రక్తోష్ణీషో దిగమ్బరః ॥ ౯౮ ॥

దివ్యాఙ్గో దివ్యరచనో దివ్యలోకవిలోకితః ।
సర్వోపమో నిరుపమో గోలోకాఙ్కీకృతాఙ్గణః ॥ ౯౯ ॥

కృతస్వోత్సఙ్గగో లోకః కుణ్డలీభూత ఆస్థితః ।
మాథురో మాథురాదర్శీ చలత్ఖఞ్జనలోచనః ॥ ౧౦౦ ॥

దధిహర్తా దుగ్ధహరో నవనీతసితాశనః ।
తక్రభుక్ తక్రహారీ చ దధిచౌర్యకృతశ్రమః ॥ ౧౦౧ ॥

ప్రభావతీబద్ధకరో దామీ దామోదరో దమీ ।
సికతాభూమిచారీ చ బాలకేలిర్వ్రజార్భకః ॥ ౧౦౨ ॥

ధూలిధూసరసర్వాఙ్గః కాకపక్షధరః సుధీః ।
ముక్తకేశో వత్సవృన్దః కాలిన్దీకూలవీక్షణః ॥ ౧౦౩ ॥

జలకోలాహలీ కూలీ పఙ్కప్రాఙ్గణలేపకః ।
శ్రీవృన్దావనసఞ్చారీ వంశీవటతటస్థితః ॥ ౧౦౪ ॥

మహావననివాసీ చ లోహార్గలవనాధిపః ।
సాధుః ప్రియతమః సాధ్యః సాధ్వీశో గతసాధ్వసః ॥ ౧౦౫ ॥

రఙ్గనాథో విఠ్ఠలేశో ముక్తినాథోఽఘనాశకః ।
సుకిర్తిః సుయశాః స్ఫీతో యశస్వీ రఙ్గరఞ్జనః ॥ ౧౦౬ ॥

రాగషట్కో రాగపుత్రో రాగిణీరమణోత్సుకః ।
దీపకో మేఘమల్హారః శ్రీరాగో మాలకోశకః ॥ ౧౦౭ ॥

హిన్దోలో భైరవాఖ్యశ్చ స్వరజాతిస్మరో మృదుః ।
తాలో మానప్రమాణశ్చ స్వరగమ్యః కలాక్షరః ॥ ౧౦౮ ॥

శమీ శ్యామీ శతానన్దః శతయామః శతక్రతుః ।
జాగరః సుప్త ఆసుప్తః సుషుప్తః స్వప్న ఉర్వరః ॥ ౧౦౯ ॥

ఊర్జః స్ఫూర్జో నిర్జరశ్చ విజ్వరో జ్వరవర్జితః ।
జ్వరజిజ్జ్వరకర్తా చ జ్వరయుక్ త్రిజ్వరో జ్వరః ॥ ౧౧౦ ॥

జామ్బవాన్ జమ్బుకాశఙ్కీ జమ్బూద్వీపో ద్విపారిహా ।
శాల్మలిః శాల్మలిద్వీపః ప్లక్షః ప్లక్షవనేశ్వరః ॥ ౧౧౧ ॥

కుశధారీ కుశః కౌశీ కౌశికః కుశవిగ్రహః ।
కుశస్థలీపతిః కాశీనాథో భైరవశాసనః ॥ ౧౧౨ ॥

దాశార్హః సాత్వతో వృష్ణిర్భోజోఽన్ధకనివాసకృత్ ।
అన్ధకో దున్దుభిర్ద్యోతః ప్రద్యోతః సాత్వతాం పతిః ॥ ౧౧౩ ॥

శూరసేనోఽనువిషయో భోజవృష్ణ్యన్ధకేశ్వరః ।
ఆహుకః సర్వనీతిజ్ఞ ఉగ్రసేనో మహోగ్రవాక్ ॥ ౧౧౪ ॥

ఉగ్రసేనప్రియః ప్రార్థ్యః పార్థో యదుసభాపతిః ।
సుధర్మాధిపతిః సత్త్వం వృష్ణిచక్రావృతో భిషక్ ॥ ౧౧౫ ॥

సభాశీలః సభాదీపః సభాగ్నిశ్చ సభారవిః ।
సభాచన్ద్రః సభాభాసః సభాదేవః సభాపతిః ॥ ౧౧౬ ॥

ప్రజార్థదః ప్రజాభర్తా ప్రజాపాలనతత్పరః ।
ద్వారకాదుర్గసఞ్చారీ ద్వారకాగ్రహవిగ్రహః ॥ ౧౧౭ ॥

ద్వారకాదుఃఖసంహర్తా ద్వారకాజనమఙ్గలః ।
జగన్మాతా జగత్త్రాతా జగద్భర్తా జగత్పితా ॥ ౧౧౮ ॥

జగద్బన్ధుర్జగద్భ్రాతా జగన్మిత్రో జగత్సఖః ।
బ్రహ్మణ్యదేవో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మపాదరజో దధత్ ॥ ౧౧౯ ॥

బ్రహ్మపాదరజఃస్పర్శీ బ్రహ్మపాదనిషేవకః ।
విప్రాఙ్ఘ్రిజలపూతాఙ్గో విప్రసేవాపరాయణః ॥ ౧౨౦ ॥

విప్రముఖ్యో విప్రహితో విప్రగీతమహాకథః ।
విప్రపాదజలార్ద్రాఙ్గో విప్రపాదోదకప్రియః ॥ ౧౨౧ ॥

విప్రభక్తో విప్రగురుర్విప్రో విప్రపదానుగః ।
అక్షౌహిణీవృతో యోద్ధా ప్రతిమాపఞ్చసంయుతః ॥ ౧౨౨ ॥

చతురోంఽగిరాః పద్మవర్తీ సామన్తోద్ధృతపాదుకః ।
గజకోటిప్రయాయీ చ రథకోటిజయధ్వజః ॥ ౧౨౩ ॥

మహారథశ్చాతిరథో జైత్రం స్యన్దనమాస్థితః ।
నారాయణాస్త్రీ బ్రహ్మాస్త్రీ రణశ్లాఘీ రణోద్భటః ॥ ౧౨౪ ॥

మదోత్కటో యుద్ధవీరో దేవాసురభఙ్కరః ।
కరికర్ణమరుత్ప్రేజత్కున్తలవ్యాప్తకుణ్డలః ॥ ౧౨౫ ॥

అగ్రగో వీరసమ్మర్దో మర్దలో రణదుర్మదః ।
భటః ప్రతిభటః ప్రోచ్యో బాణవర్షీ సుతోయదః ॥ ౧౨౬ ॥

ఖడ్గఖణ్డితసర్వాఙ్గః షోడశాబ్దః షడక్షరః ।
వీరఘోషః క్లిష్టవపుర్వజ్రాఙ్గో వజ్రభేదనః ॥ ౧౨౭ ॥

రుగ్ణవజ్రో భగ్నదణ్డః శత్రునిర్భత్సనోద్యతః ।
అట్టహాసః పట్టధరః పట్టరాజ్ఞీపతిః పటుః ॥ ౧౨౮ ॥

కలః పటహవాదిత్రో హుఙ్కారో గర్జితస్వనః ।
సాధుర్భక్తపరాధీనః స్వతన్త్రః సాధుభూషణః ॥ ౧౨౯ ॥

అస్వతన్త్రః సాధుమయః సాధుగ్రస్తమనా మనాక్ ।
సాధుప్రియః సాధుధనః సాధుజ్ఞాతిః సుధాఘనః ॥ ౧౩౦ ॥

సాధుచారీ సాధుచిత్తః సాధువాసీ శుభాస్పదః ।
ఇతి నామ్నాం సహస్రం తు బలభద్రస్య కీర్తితమ్ ॥ ౧౩౧ ॥

సర్వసిద్ధిప్రదం నౄణాం చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ ।
శతవారం పఠేద్యస్తు స విద్యావాన్ భవేదిహ ॥ ౧౩౨ ॥

ఇన్దిరాం చ విభూతిం చాభిజనం రూపమేవ చ ।
బలమోజశ్చ పఠనాత్సర్వం ప్రాప్నోతి మానవః ॥ ౧౩౩ ॥

గఙ్గాకూలేఽథ కాలిన్దికూలే దేవాలయే తథా ।
సహస్రావర్తపాఠేన బలాత్సిద్ధిః ప్రజాయతే ॥ ౧౩౪ ॥

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ।
బన్ధాత్ప్రముచ్యతే బద్ధో రోగీ రోగాన్నివర్తతే ॥ ౧౩౫ ॥

అయుతావర్తపాఠే చ పురశ్చర్యావిధానతః ।
హోమతర్పణగోదానవిప్రార్చనకృతోద్యమాత్ ॥ ౧౩౬ ॥

పటలం పద్ధతిం స్తోత్రం కవచం తు విధాయ చ ।
మహామణ్డలభర్తా స్యాన్మణ్డితో మణ్డలేశ్వరైః ॥ ౧౩౭ ॥

మత్తేభకర్ణప్రహితా మదగన్ధేన విహ్వలా ।
అలఙ్కరోతి తద్ద్వారాం భ్రమద్భృఙ్గావలీ భృశమ్ ॥ ౧౩౮ ॥

నిష్కారణః పఠేద్యస్తు ప్రీత్యర్థం రేవతీపతేః ।
నామ్నాం సహస్రం రాజేన్ద్ర స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే ॥ ౧౩౯ ॥

సదా వసేత్తస్య గృహే బలభద్రోఽచ్యుతాగ్రజః ।
మహాపాతక్యపి జనః పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౪౦ ॥

ఛిత్త్వా మేరుసమం పాపం భుక్త్వా సర్వసుఖం త్విహ ।
పరాత్పరం మహారాజ గోలోకం ధామ యాతి హి ॥ ౧౪౧ ॥

శ్రీనారద ఉవాచ –

ఇతి శ్రుత్వాచ్యుతాగ్రజస్య బలదేవస్య పఞ్చాఙ్గం
ధృతిమాన్ ధార్తరాష్ట్రః సపర్యయా సహితయా పరయా
భక్త్యా ప్రాడ్విపాకం పూజయామాస ॥

తమనుజ్ఞాప్యాశిషం దత్వా ప్రాడ్విపాకో మునీన్ద్రో
గజాహ్వయాత్స్వాశ్రమం జగామ ॥ ౧౪౨ ॥

భగవతోఽనన్తస్య బలభద్రస్య పరబ్రహ్మణః కథాం
యః శృణుతే శ్రావయతే తయాఽఽనన్దమయో భవతి ॥ ౧౪౩ ॥

ఇదం మయా తే కథితం నృపేన్ద్ర సర్వార్థదం శ్రీబలభద్రఖణ్డమ్ ।
శృణోతి యో ధామ హరేః స యాతి విశోకమానన్దమఖణ్డరూపమ్ ॥ ౧౪౪ ॥

ఇతి శ్రీగర్గసంహితాయాం బలభద్రఖణ్డే ప్రాడ్విపాకదుర్యోధనసంవాదే
బలభద్రసహస్రనామవర్ణనం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥ గ. సం. అధాయ ౧౩ ॥

Also Read 1000 Names of Bala Rama :

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top