Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Bala Rama Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ബലരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ദുര്യോധന ഉവാച –

ബലഭദ്രസ്യ ദേവസ്യ പ്രാഡ്വിപാക മഹാമുനേ ।
നാംനാം സഹസ്രം മേ ബ്രൂഹി ഗുഹ്യം ദേവഗണൈരപി ॥ 1 ॥

പ്രാഡ്വിപാക ഉവാച –

സാധു സാധു മഹാരാജ സാധു തേ വിമലം യശഃ ।
യത്പൃച്ഛസേ പരമിദം ഗര്‍ഗോക്തം ദേവദുര്ലഭം ॥ 2 ॥

നാംനാം സഹസ്രം ദിവ്യാനാം വക്ഷ്യാമി തവ ചാഗ്രതഃ ।
ഗര്‍ഗാചാര്യേണ ഗോപീഭ്യോ ദത്തം കൃഷ്ണാതടേ ശുഭേ ॥ 3 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീബലഭദ്രസഹസ്രനാമസ്ത്രോത്രമന്ത്രസ്യ
ഗര്‍ഗാചാര്യ ഋഷിഃ അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ
സങ്കര്‍ഷണഃ പരമാത്മാ ദേവതാ ബലഭദ്ര ഇതി ബീജം
രേവതീതി ശക്തിഃ അനന്ത ഇതി കീലകം
ബലഭദ്രപ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

അഥ ധ്യാനം ।

സ്ഫുരദമലകിരീടം കിങ്കിണീകങ്കണാര്‍ഹം
ചലദലകകപോലം കുണ്ഡലശ്രീമുഖാബ്ജം ।
തുഹിനഗിരിമനോജ്ഞം നീലമേഘാംബരാഢ്യം
ഹലമുസലവിശാലം കാമപാലം സമീഡേ ॥ 4 ॥

ഓം ബലഭദ്രോ രാമഭദ്രോ രാമഃ സങ്കര്‍ഷണോഽച്യുതഃ ।
രേവതീരമണോ ദേവഃ കാമപാലോ ഹലായുധഃ ॥ 5 ॥

നീലാംബരഃ ശ്വേതവര്‍ണോ ബലദേവോഽച്യുതാഗ്രജഃ ।
പ്രലംബഘ്നോ മഹാവീരോ രൌഹിണേയഃ പ്രതാപവാന്‍ ॥ 6 ॥

താലാങ്കോ മുസലീ ഹലീ ഹരിര്യദുവരോ ബലീ ।
സീരപാണിഃ പദ്മപാണിര്ലഗുഡീ വേണുവാദനഃ ॥ 7 ॥

കാലിന്ദിഭേദനോ വീരോ ബലഃ പ്രബല ഊര്‍ധ്വഗഃ ।
വാസുദേവകലാനന്തഃ സഹസ്രവദനഃ സ്വരാട് ॥ 8 ॥

വസുര്‍വസുമതീഭര്‍താ വാസുദേവോ വസൂത്തമഃ ।
യദൂത്തമോ യാദവേന്ദ്രോ മാധവോ വൃഷ്ണിവല്ലഭഃ ॥ 9 ॥

ദ്വാരകേശോ മാഥുരേശോ ദാനീ മാനീ മഹാമനാഃ ।
പൂര്‍ണഃ പുരാണഃ പുരുഷഃ പരേശഃ പരമേശ്വരഃ ॥ 10 ॥

പരിപൂര്‍ണതമഃ സാക്ഷാത്പരമഃ പുരുഷോത്തമഃ ।
അനന്തഃ ശാശ്വതഃ ശേഷോ ഭഗവാന്‍പ്രകൃതേഃ പരഃ ॥ 11 ॥

ജീവാത്മാ പരമാത്മാ ച ഹ്യന്തരാത്മാ ധ്രുവോഽവ്യയഃ ।
ചതുര്‍വ്യൂഹശ്ചതുര്‍വേദശ്ചതുര്‍മൂര്‍തിശ്ചതുഷ്പദഃ ॥ 12 ॥

പ്രധാനം പ്രകൃതിഃ സാക്ഷീ സങ്ഘാതഃ സങ്ഘവാന്‍ സഖീ ।
മഹാമനാ ബുദ്ധിസഖശ്ചേതോഽഹംകാര ആവൃതഃ ॥ 13 ॥

ഇന്ദ്രിയേശോ ദേവാതാത്മാ ജ്ഞാനം കര്‍മ ച ശര്‍മ ച ।
അദ്വിതീയോ ദ്വിതീയശ്ച നിരാകാരോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 14 ॥

വിരാട് സംരാട് മഹൌഘശ്ച ധാരഃ സ്ഥാസ്നുശ്ചരിഷ്ണുമാന്‍ ।
ഫണീന്ദ്രഃ ഫണിരാജശ്ച സഹസ്രഫണമണ്ഡിതഃ ॥ 15 ॥

ഫണീശ്വരഃ ഫണീ സ്ഫൂര്‍തിഃ ഫൂത്കാരീ ചീത്കരഃ പ്രഭുഃ ।
മണിഹാരോ മണിധരോ വിതലീ സുതലീ തലീ ॥ 16 ॥

അതലീ സുതലേശശ്ച പാതാലശ്ച തലാതലഃ ।
രസാതലോ ഭോഗിതലഃ സ്ഫുരദ്ദന്തോ മഹാതലഃ ॥ 17 ॥

വാസുകിഃ ശങ്ഖചൂഡാഭോ ദേവദത്തോ ധനഞ്ജയഃ ।
കംബലാശ്വോ വേഗതരോ ധൃതരാഷ്ട്രോ മഹാഭുജഃ ॥ 18 ॥

വാരുണീമദമത്താങ്ഗോ മദഘൂര്‍ണിതലോചനഃ ।
പദ്മാക്ഷഃ പദ്മമാലീ ച വനമാലീ മധുശ്രവാഃ ॥ 19 ॥

കോടികന്ദര്‍പലാവണ്യോ നാഗകന്യാസമര്‍ചിതഃ ।
നൂപുരീ കടിസൂത്രീ ച കടകീ കനകാങ്ഗദീ ॥ 20 ॥

മുകുടീ കുണ്ഡലീ ദണ്ഡീ ശിഖണ്ഡീ ഖണ്ഡമണ്ഡലീ ।
കലിഃ കലിപ്രിയഃ കാലോ നിവാതകവചേശ്വരഃ ॥ 21 ॥

സംഹാരകദ്രുര്‍ദ്രവയുഃ കാലാഗ്നിഃ പ്രലയോ ലയഃ ।
മഹാഹിഃ പാണിനിഃ ശാസ്ത്രഭാഷ്യകാരഃ പതഞ്ജലിഃ ॥ 22 ॥

കാത്യായനഃ പക്വിമാഭഃ സ്ഫോടായന ഉരങ്ഗമഃ ।
വൈകുണ്ഠോ യാജ്ഞികോ യജ്ഞോ വാമനോ ഹരിണോ ഹരിഃ ॥ 23 ॥

കൃഷ്ണോ വിഷ്ണുര്‍മഹാവിഷ്ണുഃ പ്രഭവിഷ്ണുര്‍വിശേഷവിത് ।
ഹംസോ യോഗേശ്വരഃ കൂര്‍മോ വാരാഹോ നാരദോ മുനിഃ ॥ 24 ॥

സനകഃ കപിലോ മത്സ്യഃ കമഠോ ദേവമങ്ഗലഃ ।
ദത്താത്രേയഃ പൃഥുര്‍വൃദ്ധ ഋഷഭോ ഭാര്‍ഗവോത്തമഃ ॥ 25 ॥

ധന്വന്തരിര്‍നൃസിംഹശ്ച കലിര്‍നാരായണോ നരഃ ।
രാമചന്ദ്രോ രാഘവേന്ദ്രഃ കോശലേന്ദ്രോ രഘൂദ്വഹഃ ॥ 26 ॥

കാകുത്സ്ഥഃ കരുണാസിംധൂ രാജേന്ദ്രഃ സര്‍വലക്ഷണഃ ।
ശൂരോ ദാശരഥിസ്ത്രാതാ കൌസല്യാനന്ദവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 27 ॥

സൌമിത്രിര്‍ഭരതോ ധന്വീ ശത്രുഘ്നഃ ശത്രുതാപനഃ ।
നിഷങ്ഗീ കവചീ ഖഡ്ഗീ ശരീ ജ്യാഹതകോഷ്ഠകഃ ॥ 28 ॥

ബദ്ധഗോധാങ്ഗുലിത്രാണഃ ശംഭുകോദണ്ഡഭഞ്ജനഃ ।
യജ്ഞത്രാതാ യജ്ഞഭര്‍താ മാരീചവധകാരകഃ ॥ 29 ॥

അസുരാരിസ്താടകാരിര്‍വിഭീഷണസഹായകൃത് ।
പിതൃവാക്യകരോ ഹര്‍ഷീ വിരാധാരിര്‍വനേചരഃ ॥ 30 ॥

മുനിര്‍മുനിപ്രിയശ്ചിത്രകൂടാരണ്യനിവാസകൃത് ।
കബന്ധഹാ ദണ്ഡകേശോ രാമോ രാജീവലോചനഃ ॥ 31 ॥

മതങ്ഗവനസഞ്ചാരീ നേതാ പഞ്ചവടീപതിഃ ।
സുഗ്രീവഃ സുഗ്രീവസഖോ ഹനുമത്പ്രീതമാനസഃ ॥ 32 ॥

സേതുബന്ധോ രാവണാരിര്ലംകാദഹനതത്പരഃ ।
രാവണ്യരിഃ പുഷ്പകസ്ഥോ ജാനകീവിരഹാതുരഃ ॥ 33 ॥

അയോധ്യാധിപതിഃ ശ്രീമാँല്ലവണാരിഃ സുരാര്‍ചിതഃ ।
സൂര്യവംശീ ചന്ദ്രവംശീ വംശീവാദ്യവിശാരദഃ ॥ 34 ॥

ഗോപതിര്‍ഗോപവൃന്ദേശോ ഗോപോ ഗോപീശതാവൃതഃ ।
ഗോകുലേശോ ഗോപപുത്രോ ഗോപാലോ ഗോഗണാശ്രയഃ ॥ 35 ॥

പൂതനാരിര്‍ബകാരിശ്ച തൃണാവര്‍തനിപാതകഃ ।
അഘാരിര്‍ധേനുകാരിശ്ച പ്രലംബാരിര്‍വ്രജേശ്വരഃ ॥ 36 ॥

അരിഷ്ടഹാ കേശിശത്രുര്‍വ്യോമാസുരവിനാശകൃത് ।
അഗ്നിപാനോ ദുഗ്ധപാനോ വൃന്ദാവനലതാശ്രിതഃ ॥ 37 ॥

യശോമതീസുതോ ഭവ്യോ രോഹിണീലാലിതഃ ശിശുഃ ।
രാസമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ രാസമണ്ഡലമണ്ഡനഃ ॥ 38 ॥

ഗോപികാശതയൂഥാര്‍ഥീ ശങ്ഖചൂഡവധോദ്യതഃ ।
ഗോവര്‍ധനസമുദ്ധര്‍താ ശക്രജിദ്വ്രജരക്ഷകഃ ॥ 39 ॥

വൃഷഭാനുവരോ നന്ദ ആനന്ദോ നന്ദവര്‍ധനഃ ।
നന്ദരാജസുതഃ ശ്രീശഃ കംസാരിഃ കാലിയാന്തകഃ ॥ 40 ॥

രജകാരിര്‍മുഷ്ടികാരിഃ കംസകോദണ്ഡഭഞ്ജനഃ ।
ചാണൂരാരിഃ കൂടഹന്താ ശലാരിസ്തോശലാന്തകഃ ॥ 41 ॥

കംസഭ്രാതൃനിഹന്താ ച മല്ലയുദ്ധപ്രവര്‍തകഃ ।
ഗജഹന്താ കംസഹന്താ കാലഹന്താ കലങ്കഹാ ॥ 42 ॥

മാഗധാരിര്യവനഹാ പാണ്ഡുപുത്രസഹായകൃത് ।
ചതുര്‍ഭുജഃ ശ്യാമലാങ്ഗഃ സൌംയശ്ചൌപഗവിപ്രിയഃ ॥ 43 ॥

യുദ്ധഭൃദുദ്ധവസഖാ മന്ത്രീ മന്ത്രവിശാരദഃ ।
വീരഹാ വീരമഥനഃ ശങ്ഖചക്രഗദാധരഃ ॥ 44 ॥

രേവതീചിത്തഹര്‍താ ച രേവതീഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനഃ ।
രേവതീപ്രാണനാഥശ്ച രേവതീപ്രിയകാരകഃ ॥ 45 ॥

ജ്യോതിര്‍ജ്യോതിഷ്മതീഭര്‍താ രൈവതാദ്രിവിഹാരകൃത് ।
ധൃതിനാഥോ ധനാധ്യക്ഷോ ദാനാധ്യക്ഷോ ധനേശ്വരഃ ॥ 46 ॥

മൈഥിലാര്‍ചിതപാദാബ്ജോ മാനദോ ഭക്തവത്സലഃ ।
ദുര്യോധനഗുരുര്‍ഗുര്‍വീഗദാശിക്ഷാകരഃ ക്ഷമീ ॥ 47 ॥

മുരാരിര്‍മദനോ മന്ദോഽനിരുദ്ധോ ധന്വിനാം വരഃ ।
കല്‍പവൃക്ഷഃ കല്‍പവൃക്ഷീ കല്‍പവൃക്ഷവനപ്രഭുഃ ॥ 48 ॥

സ്യമന്തകമണിര്‍മാന്യോ ഗാണ്ഡീവീ കൌരവേശ്വരഃ ।
കുംഭാണ്ഡഖണ്ഡനകരഃ കൂപകര്‍ണപ്രഹാരകൃത് ॥ 49 ॥

സേവ്യോ രൈവതജാമാതാ മധുമാധവസേവിതഃ ।
ബലിഷ്ഠപുഷ്ടസര്‍വാങ്ഗോ ഹൃഷ്ടഃ പുഷ്ടഃ പ്രഹര്‍ഷിതഃ ॥ 50 ॥

വാരാണസീഗതഃ ക്രുദ്ധഃ സര്‍വഃ പൌണ്ഡ്രകഘാതകഃ ।
സുനന്ദീ ശിഖരീ ശില്‍പീ ദ്വിവിദാങ്ഗനിഷൂദനഃ ॥ 51 ॥

ഹസ്തിനാപുരസങ്കര്‍ഷീ രഥീ കൌരവപൂജിതഃ ।
വിശ്വകര്‍മാ വിശ്വധര്‍മാ ദേവശര്‍മാ ദയാനിധിഃ ॥ 52 ॥

മഹാരാജച്ഛത്രധരോ മഹാരാജോപലക്ഷണഃ ।
സിദ്ധഗീതഃ സിദ്ധകഥഃ ശുക്ലചാമരവീജിതഃ ॥ 53 ॥

താരാക്ഷഃ കീരനാസശ്ച ബിംബോഷ്ഠഃ സുസ്മിതച്ഛവിഃ ।
കരീന്ദ്രകരദോര്‍ദണ്ഡഃ പ്രചണ്ഡോ മേഘമണ്ഡലഃ ॥ 54 ॥

കപാടവക്ഷാഃ പീനാംസഃ പദ്മപാദസ്ഫുരദ്ദ്യുതിഃ ।
മഹവിഭൂതിര്‍ഭൂതേശോ ബന്ധമോക്ഷീ സമീക്ഷണഃ ॥ 55 ॥

ചൈദ്യശത്രുഃ ശത്രുസന്ധോ ദന്തവക്ത്രനിഷൂദകഃ ।
അജാതശത്രുഃ പാപഘ്നോ ഹരിദാസസഹായകൃത് ॥ 56 ॥

ശാലബാഹുഃ ശാല്വഹന്താ തീര്‍ഥയായീ ജനേശ്വരഃ ।
നൈമിഷാരണ്യയാത്രാര്‍ഥീ ഗോമതീതീരവാസകൃത് ॥ 57 ॥

ഗണ്ഡകീസ്നാനവാന്‍സ്രഗ്വീ വൈജയന്തീവിരാജിതഃ ।
അംലാനപങ്കജധരോ വിപാശീ ശോണസമ്പ്ലുതഃ ॥ 58 ॥

പ്രയാഗതീര്‍ഥരാജശ്ച സരയൂഃ സേതുബന്ധനഃ ।
ഗയാശിരശ്ച ധനദഃ പൌലസ്ത്യഃ പുലഹാശ്രമഃ ॥ 59 ॥

ഗങ്ഗാസാഗരസങ്ഗാര്‍ഥീ സപ്തഗോദാവരീപതിഃ ।
വേണി ഭീമരഥീ ഗോദാ താംരപര്‍ണീ വടോദകാ ॥ 60 ॥

കൃതമാലാ മഹാപുണ്യാ കാവേരീ ച പയസ്വിനീ ।
പ്രതീചീ സുപ്രഭാ വേണീ ത്രിവേണീ സരയൂപമാ ॥ 61 ॥

കൃഷ്ണാ പമ്പാ നര്‍മദാ ച ഗങ്ഗാ ഭാഗീരഥീ നദീ ।
സിദ്ധാശ്രമഃ പ്രഭാസശ്ച ബിന്ദുര്‍ബിന്ദുസരോവരഃ ॥ 62 ॥

പുഷ്കരഃ സൈന്ധവോ ജംബൂ നരനാരായണാശ്രമഃ ।
കുരുക്ഷേത്രപതീ രാമോ ജാമദഗ്ന്യോ മഹാമുനിഃ ॥ 63 ॥

ഇല്വലാത്മജഹന്താ ച സുദാമാസൌഖ്യദായകഃ ।
വിശ്വജിദ്വിശ്വനാഥശ്ച ത്രിലോകവിജയീ ജയീ ॥ 64 ॥

വസന്തമാലതീകര്‍ഷീ ഗദോ ഗദ്യോ ഗദാഗ്രജഃ ।
ഗുണാര്‍ണവോ ഗുണനിധിര്‍ഗുണപാത്രോ ഗുണാകരഃ ॥ 65 ॥

രങ്ഗവല്ലീജലാകാരോ നിര്‍ഗുണഃ സഗുണോ ബൃഹത് ।
ദൃഷ്ടഃ ശ്രുതോ ഭവദ്ഭൂതോ ഭവിഷ്യച്ചാല്‍പവിഗ്രഹഃ ॥ 66 ॥

അനാദിരാദിരാനന്ദഃ പ്രത്യഗ്ധാമാ നിരന്തരഃ ।
ഗുണാതീതഃ സമഃ സാംയഃ സമദൃങ്നിര്‍വികല്‍പകഃ ॥ 67 ॥

ഗൂഢാവ്യൂഢോ ഗുണോ ഗൌണോ ഗുണാഭാസോ ഗുണാവൃതഃ ।
നിത്യോഽക്ഷരോ നിര്‍വികാരോഽക്ഷരോഽജസ്രസുഖോഽമൃതഃ ॥ 68 ॥

സര്‍വഗഃ സര്‍വവിത്സാര്‍ഥഃ സമബുദ്ധിഃ സമപ്രഭഃ ।
അക്ലേദ്യോഽച്ഛേദ്യ ആപൂര്‍ണോ ശോഷ്യോ ദാഹ്യോ നിവര്‍തകഃ ॥ 69 ॥

ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മധരോ ബ്രഹ്മാ ജ്ഞാപകോ വ്യാപകഃ കവിഃ ।
അധ്യാത്മകോഽധിഭൂതശ്ചാധിദൈവഃ സ്വാശ്രയാശ്രയഃ ॥ 70 ॥

മഹാവായുര്‍മഹാവീരശ്ചേഷ്ടാരൂപതനുസ്ഥിതഃ ।
പ്രേരകോ ബോധകോ ബോധീ ത്രയോവിംശതികോ ഗണഃ ॥ 71 ॥

അംശാംശശ്ച നരാവേശോഽവതാരോ ഭൂപരിസ്ഥിതഃ ।
മഹര്‍ജനസ്തപഃസത്യം ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വരിതി ത്രിധാ ॥ 72 ॥

നൈമിത്തികഃ പ്രാകൃതിക ആത്യന്തികമയോ ലയഃ ।
സര്‍ഗോ വിസര്‍ഗഃ സര്‍ഗാദിര്‍നിരോധോ രോധ ഊതിമാന്‍ ॥ 73 ॥

മന്വന്തരാവതാരശ്ച മനുര്‍മനുസുതോഽനഘഃ ।
സ്വയംഭൂഃ ശാംഭവഃ ശങ്കുഃ സ്വായംഭുവസഹായകൃത് ॥ 74 ॥

സുരാലയോ ദേവഗിരിര്‍മേരുര്‍ഹേമാര്‍ചിതോ ഗിരിഃ ।
ഗിരീശോ ഗണനാഥശ്ച ഗൌരീശോ ഗിരിഗഹ്വരഃ ॥ 75 ॥

വിന്ധ്യസ്ത്രികൂടോ മൈനാകഃ സുവേലഃ പാരിഭദ്രകഃ ।
പതങ്ഗഃ ശിശിരഃ കങ്കോ ജാരുധിഃ ശൈലസത്തമഃ ॥ 76 ॥

കാലഞ്ജരോ ബൃഹത്സാനുര്‍ദരീഭൃന്നന്ദികേശ്വരഃ ।
സന്താനസ്തരുരാജശ്ച മന്ദാരഃ പാരിജാതകഃ ॥ 77 ॥

ജയന്തകൃജ്ജയന്താങ്ഗോ ജയന്തീദിഗ്ജയാകുലഃ ।
വൃത്രഹാ ദേവലോകശ്ച ശശീ കുമുദബാന്ധവഃ ॥ 78 ॥

നക്ഷത്രേശഃ സുധാസിന്ധുര്‍മൃഗഃ പുഷ്യഃ പുനര്‍വസുഃ ।
ഹസ്തോഽഭിജിച്ച ശ്രവണോ വൈധൃതിര്‍ഭാസ്കരോദയഃ ॥ 79 ॥

ഐന്ദ്രഃ സാധ്യഃ ശുഭഃ ശുക്ലോ വ്യതീപാതോ ധ്രുവഃ സിതഃ ।
ശിശുമാരോ ദേവമയോ ബ്രഹ്മലോകോ വിലക്ഷണഃ ॥ 80 ॥

രാമോ വൈകുണ്ഠനാഥശ്ച വ്യാപീ വൈകുണ്ഠനായകഃ ।
ശ്വേതദ്വീപോ ജിതപദോ ലോകാലോകാചലാശ്രിതഃ ॥ 81 ॥

ഭൂമിര്‍വൈകുണ്ഠദേവശ്ച കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡകാരകഃ ।
അസങ്ഖ്യബ്രഹ്മാണ്ഡപതിര്‍ഗോലോകേശോ ഗവാം പതിഃ ॥ 82 ॥

ഗോലോകധാമധിഷണോ ഗോപികാകണ്ഠഭൂഷണഃ ।
ശ്രീധാരഃ ശ്രീധരോ ലീലാധരോ ഗിരിധരോ ധുരീ ॥ 83 ॥

കുന്തധാരീ ത്രിശൂലീ ച ബീഭത്സീ ഘര്‍ഘരസ്വനഃ ।
ശൂലസൂച്യര്‍പിതഗജോ ഗജചര്‍മധരോ ഗജീ ॥ 84 ॥

അന്ത്രമാലീ മുണ്ഡമാലീ വ്യാലീ ദണ്ഡകമണ്ഡലുഃ ।
വേതാലഭൃദ്ഭൂതസങ്ഘഃ കൂഷ്മാണ്ഡഗണസംവൃതഃ ॥ 85 ॥

പ്രമഥേശഃ പശുപതിര്‍മൃഡാനീശോ മൃഡോ വൃഷഃ ।
കൃതാന്തകാലസങ്ഘാരിഃ കൂടഃ കല്‍പാന്തഭൈരവഃ ॥ 86 ॥

ഷഡാനനോ വീരഭദ്രോ ദക്ഷയജ്ഞവിഘാതകഃ ।
ഖര്‍പരാശീ വിഷാശീ ച ശക്തിഹസ്തഃ ശിവാര്‍ഥദഃ ॥ 87 ॥

പിനാകടങ്കാരകരശ്ചലജ്ഝങ്കാരനൂപുരഃ ।
പണ്ഡിതസ്തര്‍കവിദ്വാന്വൈ വേദപാഠീ ശ്രുതീശ്വരഃ ॥ 88 ॥

വേദാന്തകൃത്സാങ്ഖ്യശാസ്ത്രീ മീമാംസീ കണനാമഭാക് ।
കാണാദിര്‍ഗൌതമോ വാദീ വാദോ നൈയായികോ നയഃ ॥ 89 ॥

വൈശേഷികോ ധര്‍മശാസ്ത്രീ സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വഗഃ ।
വൈയാകരണകൃച്ഛന്ദോ വൈയാസഃ പ്രാകൃതിര്‍വചഃ ॥ 90 ॥

പാരാശരീസംഹിതാവിത്കാവ്യകൃന്നാടകപ്രദഃ ।
പൌരാണികഃ സ്മൃതികരോ വൈദ്യോ വിദ്യാവിശാരദഃ ॥ 91 ॥

അലങ്കാരോ ലക്ഷണാര്‍ഥോ വ്യങ്ഗ്യവിദ്ധനവദ്ധ്വനിഃ ।
വാക്യസ്ഫോടഃ പദസ്ഫോടഃ സ്ഫോടവൃത്തിശ്ച സാര്‍ഥവിത് ॥ 92 ॥

ശൃങ്ഗാര ഉജ്ജ്വലഃ സ്വച്ഛോഽദ്ഭുതോ ഹാസ്യോ ഭയാനകഃ ।
അശ്വത്ഥോ യവഭോജീ ച യവക്രീതോ യവാശനഃ ॥ 93 ॥

പ്രഹ്ലാദരക്ഷകഃ സ്നിഗ്ധ ഐലവംശവിവര്‍ദ്ധനഃ ।
ഗതാധിരംബരീഷാങ്ഗോ വിഗാധിര്‍ഗാധിനാം വരഃ ॥ 94 ॥

നാനാമണിസമാകീര്‍ണോ നാനാരത്നവിഭൂഷണഃ ।
നാനാപുഷ്പധരഃ പുഷ്പീ പുഷ്പധന്വാ പ്രപുഷ്പിതഃ ॥ 95 ॥

നാനാചന്ദനഗന്ധാഢ്യോ നാനാപുഷ്പരസാര്‍ചിതഃ ।
നാനാവര്‍ണമയോ വര്‍ണോ നാനാവസ്ത്രധരഃ സദാ ॥ 96 ॥

നാനാപദ്മകരഃ കൌശീ നാനാകൌശേയവേഷധൃക് ।
രത്നകംബലധാരീ ച ധൌതവസ്ത്രസമാവൃതഃ ॥ 97 ॥

ഉത്തരീയധരഃ പര്‍ണോ ഘനകഞ്ചുകസങ്ഘവാന്‍ ।
പീതോഷ്ണീഷഃ സിതോഷ്ണീഷോ രക്തോഷ്ണീഷോ ദിഗംബരഃ ॥ 98 ॥

ദിവ്യാങ്ഗോ ദിവ്യരചനോ ദിവ്യലോകവിലോകിതഃ ।
സര്‍വോപമോ നിരുപമോ ഗോലോകാങ്കീകൃതാങ്ഗണഃ ॥ 99 ॥

കൃതസ്വോത്സങ്ഗഗോ ലോകഃ കുണ്ഡലീഭൂത ആസ്ഥിതഃ ।
മാഥുരോ മാഥുരാദര്‍ശീ ചലത്ഖഞ്ജനലോചനഃ ॥ 100 ॥

ദധിഹര്‍താ ദുഗ്ധഹരോ നവനീതസിതാശനഃ ।
തക്രഭുക് തക്രഹാരീ ച ദധിചൌര്യകൃതശ്രമഃ ॥ 101 ॥

പ്രഭാവതീബദ്ധകരോ ദാമീ ദാമോദരോ ദമീ ।
സികതാഭൂമിചാരീ ച ബാലകേലിര്‍വ്രജാര്‍ഭകഃ ॥ 102 ॥

ധൂലിധൂസരസര്‍വാങ്ഗഃ കാകപക്ഷധരഃ സുധീഃ ।
മുക്തകേശോ വത്സവൃന്ദഃ കാലിന്ദീകൂലവീക്ഷണഃ ॥ 103 ॥

ജലകോലാഹലീ കൂലീ പങ്കപ്രാങ്ഗണലേപകഃ ।
ശ്രീവൃന്ദാവനസഞ്ചാരീ വംശീവടതടസ്ഥിതഃ ॥ 104 ॥

മഹാവനനിവാസീ ച ലോഹാര്‍ഗലവനാധിപഃ ।
സാധുഃ പ്രിയതമഃ സാധ്യഃ സാധ്വീശോ ഗതസാധ്വസഃ ॥ 105 ॥

രങ്ഗനാഥോ വിഠ്ഠലേശോ മുക്തിനാഥോഽഘനാശകഃ ।
സുകിര്‍തിഃ സുയശാഃ സ്ഫീതോ യശസ്വീ രങ്ഗരഞ്ജനഃ ॥ 106 ॥

രാഗഷട്കോ രാഗപുത്രോ രാഗിണീരമണോത്സുകഃ ।
ദീപകോ മേഘമല്‍ഹാരഃ ശ്രീരാഗോ മാലകോശകഃ ॥ 107 ॥

ഹിന്ദോലോ ഭൈരവാഖ്യശ്ച സ്വരജാതിസ്മരോ മൃദുഃ ।
താലോ മാനപ്രമാണശ്ച സ്വരഗംയഃ കലാക്ഷരഃ ॥ 108 ॥

ശമീ ശ്യാമീ ശതാനന്ദഃ ശതയാമഃ ശതക്രതുഃ ।
ജാഗരഃ സുപ്ത ആസുപ്തഃ സുഷുപ്തഃ സ്വപ്ന ഉര്‍വരഃ ॥ 109 ॥

ഊര്‍ജഃ സ്ഫൂര്‍ജോ നിര്‍ജരശ്ച വിജ്വരോ ജ്വരവര്‍ജിതഃ ।
ജ്വരജിജ്ജ്വരകര്‍താ ച ജ്വരയുക് ത്രിജ്വരോ ജ്വരഃ ॥ 110 ॥

ജാംബവാന്‍ ജംബുകാശങ്കീ ജംബൂദ്വീപോ ദ്വിപാരിഹാ ।
ശാല്‍മലിഃ ശാല്‍മലിദ്വീപഃ പ്ലക്ഷഃ പ്ലക്ഷവനേശ്വരഃ ॥ 111 ॥

കുശധാരീ കുശഃ കൌശീ കൌശികഃ കുശവിഗ്രഹഃ ।
കുശസ്ഥലീപതിഃ കാശീനാഥോ ഭൈരവശാസനഃ ॥ 112 ॥

ദാശാര്‍ഹഃ സാത്വതോ വൃഷ്ണിര്‍ഭോജോഽന്ധകനിവാസകൃത് ।
അന്ധകോ ദുന്ദുഭിര്‍ദ്യോതഃ പ്രദ്യോതഃ സാത്വതാം പതിഃ ॥ 113 ॥

ശൂരസേനോഽനുവിഷയോ ഭോജവൃഷ്ണ്യന്ധകേശ്വരഃ ।
ആഹുകഃ സര്‍വനീതിജ്ഞ ഉഗ്രസേനോ മഹോഗ്രവാക് ॥ 114 ॥

ഉഗ്രസേനപ്രിയഃ പ്രാര്‍ഥ്യഃ പാര്‍ഥോ യദുസഭാപതിഃ ।
സുധര്‍മാധിപതിഃ സത്ത്വം വൃഷ്ണിചക്രാവൃതോ ഭിഷക് ॥ 115 ॥

സഭാശീലഃ സഭാദീപഃ സഭാഗ്നിശ്ച സഭാരവിഃ ।
സഭാചന്ദ്രഃ സഭാഭാസഃ സഭാദേവഃ സഭാപതിഃ ॥ 116 ॥

പ്രജാര്‍ഥദഃ പ്രജാഭര്‍താ പ്രജാപാലനതത്പരഃ ।
ദ്വാരകാദുര്‍ഗസഞ്ചാരീ ദ്വാരകാഗ്രഹവിഗ്രഹഃ ॥ 117 ॥

ദ്വാരകാദുഃഖസംഹര്‍താ ദ്വാരകാജനമങ്ഗലഃ ।
ജഗന്‍മാതാ ജഗത്ത്രാതാ ജഗദ്ഭര്‍താ ജഗത്പിതാ ॥ 118 ॥

ജഗദ്ബന്ധുര്‍ജഗദ്ഭ്രാതാ ജഗന്‍മിത്രോ ജഗത്സഖഃ ।
ബ്രഹ്മണ്യദേവോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മപാദരജോ ദധത് ॥ 119 ॥

ബ്രഹ്മപാദരജഃസ്പര്‍ശീ ബ്രഹ്മപാദനിഷേവകഃ ।
വിപ്രാങ്ഘ്രിജലപൂതാങ്ഗോ വിപ്രസേവാപരായണഃ ॥ 120 ॥

വിപ്രമുഖ്യോ വിപ്രഹിതോ വിപ്രഗീതമഹാകഥഃ ।
വിപ്രപാദജലാര്‍ദ്രാങ്ഗോ വിപ്രപാദോദകപ്രിയഃ ॥ 121 ॥

വിപ്രഭക്തോ വിപ്രഗുരുര്‍വിപ്രോ വിപ്രപദാനുഗഃ ।
അക്ഷൌഹിണീവൃതോ യോദ്ധാ പ്രതിമാപഞ്ചസംയുതഃ ॥ 122 ॥

ചതുരോംഽഗിരാഃ പദ്മവര്‍തീ സാമന്തോദ്ധൃതപാദുകഃ ।
ഗജകോടിപ്രയായീ ച രഥകോടിജയധ്വജഃ ॥ 123 ॥

മഹാരഥശ്ചാതിരഥോ ജൈത്രം സ്യന്ദനമാസ്ഥിതഃ ।
നാരായണാസ്ത്രീ ബ്രഹ്മാസ്ത്രീ രണശ്ലാഘീ രണോദ്ഭടഃ ॥ 124 ॥

മദോത്കടോ യുദ്ധവീരോ ദേവാസുരഭങ്കരഃ ।
കരികര്‍ണമരുത്പ്രേജത്കുന്തലവ്യാപ്തകുണ്ഡലഃ ॥ 125 ॥

അഗ്രഗോ വീരസമ്മര്‍ദോ മര്‍ദലോ രണദുര്‍മദഃ ।
ഭടഃ പ്രതിഭടഃ പ്രോച്യോ ബാണവര്‍ഷീ സുതോയദഃ ॥ 126 ॥

ഖഡ്ഗഖണ്ഡിതസര്‍വാങ്ഗഃ ഷോഡശാബ്ദഃ ഷഡക്ഷരഃ ।
വീരഘോഷഃ ക്ലിഷ്ടവപുര്‍വജ്രാങ്ഗോ വജ്രഭേദനഃ ॥ 127 ॥

രുഗ്ണവജ്രോ ഭഗ്നദണ്ഡഃ ശത്രുനിര്‍ഭത്സനോദ്യതഃ ।
അട്ടഹാസഃ പട്ടധരഃ പട്ടരാജ്ഞീപതിഃ പടുഃ ॥ 128 ॥

കലഃ പടഹവാദിത്രോ ഹുങ്കാരോ ഗര്‍ജിതസ്വനഃ ।
സാധുര്‍ഭക്തപരാധീനഃ സ്വതന്ത്രഃ സാധുഭൂഷണഃ ॥ 129 ॥

അസ്വതന്ത്രഃ സാധുമയഃ സാധുഗ്രസ്തമനാ മനാക് ।
സാധുപ്രിയഃ സാധുധനഃ സാധുജ്ഞാതിഃ സുധാഘനഃ ॥ 130 ॥

സാധുചാരീ സാധുചിത്തഃ സാധുവാസീ ശുഭാസ്പദഃ ।
ഇതി നാംനാം സഹസ്രം തു ബലഭദ്രസ്യ കീര്‍തിതം ॥ 131 ॥

സര്‍വസിദ്ധിപ്രദം നൄണാം ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദം ।
ശതവാരം പഠേദ്യസ്തു സ വിദ്യാവാന്‍ ഭവേദിഹ ॥ 132 ॥

ഇന്ദിരാം ച വിഭൂതിം ചാഭിജനം രൂപമേവ ച ।
ബലമോജശ്ച പഠനാത്സര്‍വം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ ॥ 133 ॥

ഗങ്ഗാകൂലേഽഥ കാലിന്ദികൂലേ ദേവാലയേ തഥാ ।
സഹസ്രാവര്‍തപാഠേന ബലാത്സിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ॥ 134 ॥

പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ പുത്രം ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ।
ബന്ധാത്പ്രമുച്യതേ ബദ്ധോ രോഗീ രോഗാന്നിവര്‍തതേ ॥ 135 ॥

അയുതാവര്‍തപാഠേ ച പുരശ്ചര്യാവിധാനതഃ ।
ഹോമതര്‍പണഗോദാനവിപ്രാര്‍ചനകൃതോദ്യമാത് ॥ 136 ॥

പടലം പദ്ധതിം സ്തോത്രം കവചം തു വിധായ ച ।
മഹാമണ്ഡലഭര്‍താ സ്യാന്‍മണ്ഡിതോ മണ്ഡലേശ്വരൈഃ ॥ 137 ॥

മത്തേഭകര്‍ണപ്രഹിതാ മദഗന്ധേന വിഹ്വലാ ।
അലങ്കരോതി തദ്ദ്വാരാം ഭ്രമദ്ഭൃങ്ഗാവലീ ഭൃശം ॥ 138 ॥

നിഷ്കാരണഃ പഠേദ്യസ്തു പ്രീത്യര്‍ഥം രേവതീപതേഃ ।
നാംനാം സഹസ്രം രാജേന്ദ്ര സ ജീവന്‍മുക്ത ഉച്യതേ ॥ 139 ॥

സദാ വസേത്തസ്യ ഗൃഹേ ബലഭദ്രോഽച്യുതാഗ്രജഃ ।
മഹാപാതക്യപി ജനഃ പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 140 ॥

ഛിത്ത്വാ മേരുസമം പാപം ഭുക്ത്വാ സര്‍വസുഖം ത്വിഹ ।
പരാത്പരം മഹാരാജ ഗോലോകം ധാമ യാതി ഹി ॥ 141 ॥

ശ്രീനാരദ ഉവാച –

ഇതി ശ്രുത്വാച്യുതാഗ്രജസ്യ ബലദേവസ്യ പഞ്ചാങ്ഗം
ധൃതിമാന്‍ ധാര്‍തരാഷ്ട്രഃ സപര്യയാ സഹിതയാ പരയാ
ഭക്ത്യാ പ്രാഡ്വിപാകം പൂജയാമാസ ॥

തമനുജ്ഞാപ്യാശിഷം ദത്വാ പ്രാഡ്വിപാകോ മുനീന്ദ്രോ
ഗജാഹ്വയാത്സ്വാശ്രമം ജഗാമ ॥ 142 ॥

ഭഗവതോഽനന്തസ്യ ബലഭദ്രസ്യ പരബ്രഹ്മണഃ കഥാം
യഃ ശൃണുതേ ശ്രാവയതേ തയാഽഽനന്ദമയോ ഭവതി ॥ 143 ॥

ഇദം മയാ തേ കഥിതം നൃപേന്ദ്ര സര്‍വാര്‍ഥദം ശ്രീബലഭദ്രഖണ്ഡം ।
ശൃണോതി യോ ധാമ ഹരേഃ സ യാതി വിശോകമാനന്ദമഖണ്ഡരൂപം ॥ 144 ॥

ഇതി ശ്രീഗര്‍ഗസംഹിതായാം ബലഭദ്രഖണ്ഡേ പ്രാഡ്വിപാകദുര്യോധനസംവാദേ
ബലഭദ്രസഹസ്രനാമവര്‍ണനം നാമ ത്രയോദശോഽധ്യായഃ ॥ ഗ. സം. അധായ 13 ॥

Also Read 1000 Names of Bala Rama :

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top