Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Goraksahasranama Stotram Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীগোরক্ষসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥

শ্রীগোরক্ষ বিধি বিধান

ওঁ শ্রী গণেশায় নমঃ ॥ ওঁ গোরক্ষনাথায় নমঃ ॥

য়োগীন্দ্রং য়োগগম্যং য়তিপতিমমলং সচ্চিদানন্দরূপং
শূন্যাধারং নিরীহং জগদুদয়লয়স্থৈর্যংহেতুং মুনীন্দ্রম্ ।
স্বাত্মারামাভিরামং ভবভয় হরণং ভুক্তিমুক্ত্যোর্নিদানং
পুণ্যং বন্দারুবন্দ্যং সুবিদিতয়শসং নৌমি গোরক্ষনাথম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ –
গোরক্ষনাথঃ কো দেবঃ কো মন্ত্রস্তস্য পূজনে ।
সেব্যতে কেন বিধিনা তন্মে ব্রূহি মহামুনে ॥ ১ ॥

গর্গ উবাচ –
দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্বে প্রপচ্ছুর্ধর্মবাদিনঃ ।
দেবদেবং মহাদেবং গোরক্ষস্য চ কীর্তনম্ ॥ ২ ॥

দেবাঃ উবাচ –
কাঽসৌ গোরক্ষনাথো বৈ তপস্বী জটিলাভিধঃ ।
কথং জাতো মহাবুদ্ধিরেতদ্ ব্রূহি সবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ –
স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপোঽয়ং শূন্যাধারো নিরঞ্জনঃ ।
সমুদ্ভূতো দক্ষিণাস্যাং দিশি গোরক্ষসংজ্ঞকঃ ॥ ৪ ॥

মাতা শূন্যময়ী তস্য ব্যবহারময়ঃ পিতা ।
নিরঞ্জনো মহায়োগী গোরক্ষো জগতো গুরুঃ ॥ ৫ ॥

অহমেবাস্মি গোরক্ষো মদ্রূপং তন্নিবোধত ।
য়োগমার্গপ্রচারায় ময়া রূপমিদং ধৃতম্ ॥ ৬ ॥

গোরক্ষনাথমন্ত্রে তু গৃহিতে বিধিপূর্বকম্ ।
তস্যাঽনুষ্ঠানমাত্রেণ ভবেত্ সিদ্ধির্ধ্রুবং নৃণাম্ ॥ ৭ ॥

দেবাঃ উবাচ –
দেবদেব মহাদেব গোরক্ষস্য চ পূজনে ।
কো মন্ত্রঃ কো বিধিশ্চাস্য তত্সর্বং কথয়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥

মহাদেব উবাচ্চ –
দেবাঃ ! শৃণুত বৈ সর্বে গোরক্ষস্য বিধিক্রিয়াঃ ।
গোরক্ষা মনসি ধ্যাত্বা য়োগীন্দ্রো ভবিতা নরঃ ॥ ৯ ॥

বিনা গোরক্ষমন্ত্রেণ য়োগসিদ্ধির্ন জায়তে ।
গোরক্ষস্য প্রসাদেন সর্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ –
ধন্যোঽসি মুনিশার্দূল গোরক্ষস্য বিধিক্রিয়াঃ ।
য়াঃপ্রোক্তা ভবতা শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১১ ॥

গর্গ উবাচ –
শৃণু ত্বং রাধিকানাথ বিধিপূর্বকজাং ক্রিয়াম্ ।
গুহ্যাতিগৃহ্যমন্ত্রস্য বেদস্যাগমনং বিধিঃ ॥ ১২ ॥

গুহ্যাতিগুহ্যাঃ পরমাঃ গোরক্ষস্য বিধিক্রিয়াঃ ।
বদামি ভবতামগ্রে শৃণ্বন্তু খলু তত্ত্বতঃ ॥ ১৩ ॥

অঙ্গন্যাসং করন্যাসং দিঙ্ন্যাসং মন্ত্রমেব চ ।
ধ্যানং নাম্নাং সহস্রং চ সর্বং ব্যাখ্যায়তে ময়া ॥ ১৪ ॥

সঙ্কল্পং প্রথমং কুর্যাত্ তত্তো ন্যাসং সমাচরেত্ ।
আদৌ ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চাত্ পূজাং সমাচরেত্ ॥ ১৫ ॥

প্রথমং তু অঙ্গন্যাসং করন্যাসং মথাপরম্ ।
তৃতীয়ং তু দিশান্যাসং ততো ধ্যানমুদীরয়েত্ ॥ ১৬ ॥

অথ সঙ্কল্পঃ ।
ওঁ অস্য শ্রীগোরক্ষ সহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য বৃহদারণ্যক ঋষিঃ ।
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ । শ্রীগোরক্ষনাথো দেবতা । গোম্ বীজম্ । বিমলেতি শক্তিঃ ।
হঁসেতি নিরঞ্জনাত্মকম্ কীলকম্ । অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ ॥

এবং সঙ্কল্পং বিধায়াসনশুদ্ধিং কুর্যাত্ ।
তদনন্তরশ্চ অঙ্গন্যাসং কুর্যাত্ ।

অথ অঙ্গন্যাসঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ হৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ শিরসে স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ শিখায়ৈ বষট্ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ কবচায় হুঁ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ অস্ত্রায় ফট্ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথসর্ববিদ্যাপতয়ে তুভ্যং নমঃ ॥

অথ করন্যাসঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ অনুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ তর্জনীভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ অনামিকাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ পঞ্চাঙ্গুলিনখাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ মূলাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ মণিবন্ধকন্ধরাভ্যাং নমঃ
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ চিবুকজানুভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ বাহুকবচাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং শ্রী গোং গোরক্ষনাথ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইতি করন্যাসঃ ॥

অথ দিগ্বন্ধ –
ওঁ হ্রীং শ্রীং গো গোরক্ষনাথ পুর্বদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ আগ্নেয় দিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ দক্ষিণদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ নৈঋত্যদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ পশ্চিমদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ বায়ব্যদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ উত্তরদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ ঈশানদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রী গোং গোরক্ষনাথ অধোদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথ ঊর্ধ্বদিক্পালমারভ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ॥

অথ ধ্যানম্ ।
জটিলং নির্গুণং শান্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং
কমণ্ডলুধরং দেবং কুণ্ডলালঙ্কৃতং গুরুম্ ।
শূন্যাত্মকং নিরাকারং য়োগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনং
বিশ্বারাধ্যমহং বন্দে নাথং গোরক্ষনামকম্ ॥

বন্দে গোরক্ষনাথং সকলগুরুবর য়োগিভির্ধ্যানগম্যং
বিশ্বাধারং নিরীহং নিখিলগুণগণালঙ্কৃতং বিশ্বরূপম্ ।
য়োগাভ্যাসে বিলগ্নং মুনিবরভয়ং চিন্ময়ং শূন্যরূপং
আনন্দৈকাব্ধিমগনং সমধিগতশিবং ধ্যানগম্যং শুভাঙ্গম্ ॥

গোরক্ষং গুণসাগরং য়তিপতিং য়োগীশ্বরং গোপতিং
শূন্যাভারমনন্তমব্যয়মজং দেবদেবাধিদেবং গুরুম্ ।
ব্রহ্মারুদ্রমহেন্দ্র বন্দিতপদং ভক্তার্তিবিদ্রাবণং
য়োগাভ্যাসরতং মৃগাজিনধরং বন্দে বদান্যং বরম্ ॥

হে গোরক্ষগুরো ! দয়ার্ণব বিভো ! য়োগীশ দিব্যাম্বরম্ !
ভক্তানামভয়প্রদ ! প্রভুবর ! হে নির্বিকারাত্মজ ! ।
বন্দে ত্বাং ভগবন্ ! কৃপাং কুরুময়ি ত্বত্পাদপাথোরুহা
মন্দানন্দরসৈকতত্পর মতৌ ভৃঙ্গে ভবত্প্রেয়সি ॥

ইতি ধ্যানম্ ।

এবং ধ্যাত্বা জপেত্ সিদ্ধির্গোরক্ষস্য প্রসাদতঃ ।
নিয়মেন মনুষ্যাণাং ভবিষ্যতি ন সংশয় ॥ ১৭ ॥

অথ মন্ত্র ।
অত্র মন্ত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণু তবং য়দুনন্দন ।
শ্রী কল্পদ্রুমতন্ত্রে তু য়ে মন্ত্রাঃ কথিতাঃ পুরা ॥ ১৮ ॥

জপন্তি সাধকা ধীরাস্তান্ মন্ত্রান্ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
শীঘ্রং ভবতি সংসিদ্ধিঃ সাধকানাং শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৯ ॥

গোরক্ষনাথমন্ত্রাণাং প্রভাবো বর্ণিতঃ পুরা ।
কল্পদ্রুমাদিতন্ত্রেষু বহুভির্মুনিভিঃ কলৌঃ ॥ ২০ ॥

গোরক্ষ গায়ত্রী ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনাথায় বিদ্মহে, শূন্যপুত্রায় ধীমহি ।
তন্নো গোরক্ষনিরঞ্জনঃ প্রচোদয়াত ।

গোরক্ষ মন্ত্র ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং গোং গোরক্ষনিরঞ্জনাত্মনে হুঁ ফট্ স্বাহা ।

শতলক্ষমিতং জপ্ত্বা সাধকঃ শুদ্ধ মানসঃ ।
সাধয়েত্ সর্বকার্যাণি নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ২১ ॥

য়ো ধারয়েন্নরো নিত্যং মন্ত্ররাজং বিশেষতঃ ।
স য়োগসিদ্ধিমাপ্নোতি গোরক্ষস্য প্রসাদতঃ ॥ ২২ ॥

অথ নাম্নাং সহস্রঞ্চ গোরক্ষস্য বদাম্যহম্ ।
স্নেহাদ্ গুহ্যতমং কৃষ্ণ ! মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২৩ ॥

॥ সত্যং শিবং সুন্দরম্ ॥

অথ গোরক্ষসহস্রনামপ্রারম্ভঃ ।

গোসেবী গোরক্ষনাথো গায়ত্রীধরসম্ভবঃ ।
য়োগীন্দ্রঃ সিদ্ধিদো গোপ্তা য়োগিনাথো য়ুগেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

য়তিশ্চ ধার্মিকো ধীরো লঙ্কানাথো দিগম্বরঃ ।
য়োগানন্দো য়োগচরো য়োগবেত্তা য়তিপ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

য়োগরাশির্যোগগম্যো য়োগিরাট্ য়োগবিত্তমঃ ।
য়োগমার্গয়ুতো য়াতা ব্রহ্মচারী বৃহত্তপাঃ ॥ ৩ ॥

শঙ্করৈকস্বরূপশ্চ শঙ্করধ্যানতত্পরঃ ॥ ৪ ॥

য়োগানন্দো য়োগধারী য়োগমায়াপ্রসেবকঃ ।
য়োগয়ুক্তো য়োগধীরো য়োগজ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ৫ ॥

য়োগচারো য়োগবিদ্যো য়ুক্তাহারসমন্বিতঃ ।
নাগহারী নাগরূপো নাগমালো নগেশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

নাগধারী নাগরূপী নানাবর্ণবিভূষিতঃ ।
নানাবেষো নরাকারো নানারূপো নিরঞ্জনঃ ॥ ৭ ॥

আদিনাথো সোমনাথো সিদ্ধিনাথো মহেশ্বরঃ ।
নাথনাথো মহানাথো সর্বনাথো নরেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

ক্ষেত্রনাথোঽজপানাথো বালনাথো গিরাম্পতিঃ ।
গঙ্গাধরঃ পাত্রধরো ভস্মভূষিতবিগ্রহ ॥ ৯ ॥

মৃগাজিনধরো মৃগয়ো মৃগাক্ষো মৃগবেষধৃক্ ।
মেঘনাদো মেঘবর্ণো মহাসত্ত্বো মহামনাঃ ॥ ১০ ॥

দিগীশ্বরো দয়াকারী দিব্যাভরণভূষিতঃ ।
দিগম্বরো দূরদর্শী দিব্যো দিব্যতমো দমঃ ॥ ১১ ॥

জলনাথো জগন্নাথো গঙ্গানাথো জনাধিপঃ ।
ভূতনাথো বিপন্নাথো কুনাথো ভুবনেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

জ্ঞপতির্গোপিকাকান্তো গোপী গোপারিমর্দনঃ ।
গুপ্তো গুরুর্গিরাং নাথো প্রাণায়ামপরায়ণঃ ॥ ১৩ ॥

য়জ্ঞনাথো য়জ্ঞরূপো নিত্যানন্দো মহায়তিঃ ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যোদ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধনাথো বৃদ্ধনাথো বৃদ্ধো বৃদ্ধগতিপ্রিয়ঃ ।
খেচরঃ খেচরাধ্যক্ষো বিদ্যানন্দো গণাধিপঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যাপতির্মন্ত্রনাথো ধ্যাননাথো ধনাধিপঃ ।
সর্বারাধ্যঃ পূর্ণনাথো দ্যুতিনাথো দ্যুতিপ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিধর্তা জগত্প্রলয়কারকঃ ।
ভৈরবো ভৈরবাকারো ভয়হর্তা ভবাপহা ॥ ১৭ ॥

সৃষ্টিনাথঃ স্থিতের্নাথো বিশ্বারাধ্যো মহামতিঃ ।
দিব্যনাদো দিশানাথো দিব্যভোগসমন্বিতঃ ॥ ১৮ ॥

অব্যক্তো বাসুদেবশ্চ শতমূর্তিঃ সনাতনঃ ।
পূর্ণনাথঃ কান্তিনাথো সর্বেশং হৃদয়স্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

অঙ্গনাথো রঙ্গনাথো মঙ্গলো মঙ্গলেশ্বরঃ ।
অম্বাসেবী ধৈর্যনাথো বপুর্গোপ্তা গুহাশয়ঃ ॥ ২০ ॥

অকারোঽনিধনোঽমর্ত্যো সাধুরাত্মপরায়ণঃ ।
ইকারস্ত্বিন্দ্রনাথশ্চ য়তির্ধন্যো ধনেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

উকার ঊকারো নিত্যো মায়ানাথো মহাতপাঃ ।
একারস্ত্বেক ঐকার একমূর্তিস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২২ ॥

ঋকারো লাকৃতির্লোকনাথো ৠসুতমর্দনঃ ।
ঌকারো ৡসুতো লাভো ললোপ্তা লকরো ললঃ ॥ ২৩ ॥

খবর্ণংঃ খর্বহস্তশ্চ খখনাথঃ খগেশ্বরঃ ।
গৌরীনাথো গিরাংনাথো গর্গপূজ্যো গণেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

গংনাথো গণনাথশ্চ গঙ্গাসেবী গুরুপ্রিয়ঃ ।
চকারশ্চপতিশ্চন্দ্রশ্চং চং শব্দশ্চকৃচ্চরঃ ॥ ২৫ ॥

চোরনাথো দণ্ডনাথো দেবনাথঃ শিবাকৃতিঃ ।
চম্পানাথঃ সোমনাথো বৃদ্ধিনাথো বিভাবসুঃ ॥ ২৬ ॥

চিরনাথঃ চারুরূপঃ কবীশঃ কবিতাপতিঃ ।
ঋদ্ধিনাথো বিভানাথো বিশ্বব্যাপী চরাচরঃ ॥ ২৭ ॥

চারুশৃঙ্গশ্চারুনাথশ্চিত্রনাথশ্চিরন্তপাঃ ।
শক্তিনাথো বুদ্ধিনাথশ্ছেত্তা সর্বগুণাশ্রয়ঃ ॥ ২৮ ॥

জয়াধীশো জয়াধারো জয়াদাতা সদাজয়ঃ ।
জপাধীশো জপাধারো জপদাতা সদাজপঃ ॥ ২৯ ॥

শঙ্খনাথঃ শঙ্খনাদঃ শঙ্খরূপো জনেশ্বরঃ ।
সোঽহং রূপশ্চ সংসারী সুস্বরূপঃ সদাসুখী ॥ ৩০ ॥

ওঙ্কার ইন্দ্রনাথশ্চ ইন্দ্ররূপঃ শুভঃ সুধীঃ ।
জকারো জঞ্জপকশ্চ ঝাকারো মৃত্যুজিন্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥

টঙ্কারঃ টণ্টনাথশ্চ টোকারো টোপতিষ্টরঃ ।
ঠকারো ঠণ্ঠনাথশ্চ ঠন্নাথঃ ঠময়শ্চ ঠ ॥ ৩২ ॥

ডময়ো ঢময়ো নিত্যো ডবাদ্যো ডমরুপ্রিয়ঃ ।
বদপ্রদাঽভয়ো ভোগো ভবো ভীমো ভয়ানকঃ ॥ ৩৩ ॥

দণ্ডধারী দণ্ডরূপো দণ্ডসিদ্ধো গুণাশ্রয়ঃ ।
দণ্ডো দণ্ডময়ো দম্যো দরূপো দমনো দমঃ ॥ ৩৪ ॥

ণকারো নন্দনাথশ্চ বুধনাথো নিরাপদঃ ।
নন্দীভক্তো নমস্কারো সর্বলোকপ্রিয়ো নরঃ ৩৫ ॥

থকারো থকারঃ স্তুত্যো জুতা জিষ্ণুর্জিতো গতিঃ ।
থসেবী থন্থশব্দশ্চ থবাসী জিত্বরো জয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

দানদো দানসিদ্ধো দঃ দয়োঃ দীনপ্রিয়োঽদমঃ ।
অদীনো দিব্যরূপশ্চ দিব্যো দিব্যাসনো দ্যূতিঃ ॥ ৩৭ ॥

দয়ালুর্দয়িতো দান্তোঽদূরো দূরেক্ষণো দিনম্ ।
দিব্যমাল্যো দিব্যভোগো দিব্যবস্ত্রো দিবাপতিঃ ॥ ৩৮ ॥

ধকারো ধনদাতা চ ধনদো ধর্মদোঽধনঃ ।
ধনী ধর্মধরো ধীরো ধরাধীশো ধরাধরঃ ॥ ৩৯ ॥

ধীমান্ শ্রীমান্ ধরধরো ধ্বান্তনাথোঽধমোদ্ধরঃ ।
ধর্মিষ্ঠো ধার্মিকো ধুর্যোধীরো ধীরোগনাশনঃ ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধান্তকৃতচ্ছুদ্ধমতিঃ শুদ্ধ শুদ্ধৈকরঃ কৃতী ।
অন্ধকারহরো হর্ষো হর্ষবান্ হর্ষিতপ্রজঃ ॥ ৪১ ॥

পাণ্ডুনাথঃ পীতবর্ণঃ পাণ্ডুহা পন্নগাসনঃ ।
প্রসন্নাস্য প্রপন্নার্তিহরঃ পরমপাবনঃ ॥ ৪২ ॥

ফঙ্কারঃ ফূকারঃ পাতা ফণীন্দ্রঃ ফলসংস্থিতঃ ।
ফণীরাজঃ ফলাধ্যক্ষো ফলদাতা ফলী ফলঃ ॥ ৪৩ ॥

বং বং প্রিয়ো বকারশ্চ বামনো বারুণো বরঃ ।
বরদস্তু বরাধিশো বালো বালপ্রিয়ো বলঃ ॥ ৪৪ ॥

বরাহো বারুণীনাথো বিদ্বান্ বিদ্বত্প্রিয়ো বলী ।
ভবানীপূজকো ভৌমো ভদ্রাকারো ভবান্তকঃ ॥ ৪৫ ॥

ভদ্রপ্রিয়োঽর্ভকানন্দো ভবানীপতিসেবকঃ ।
ভবপ্রিয়ো ভবাধীশো ভবো ভব্যো ভয়াপহা ॥ ৪৬ ॥

মহাদেবপ্রিয়ো মান্যো মননীয়ো মহাশয়ঃ ।
মহায়োগী মহাধীরো মহাসিদ্ধো মহাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

মনোগম্যো মনস্বী চ মহামোদময়ো মহঃ ।
মার্গপ্রিয়ো মার্গসেবী মহাত্মা মুদিতোঽমলঃ ॥ ৪৮ ॥

মধ্যনাথো মহাকারো মকারো মখপূজিতঃ ।
মখো মখকরো মোহো মোহনাশো মরুত্প্রিয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

য়কারো য়জ্ঞকর্তা চ য়মো য়াগো য়মপ্রিয়ঃ ।
য়শোধরো য়শস্বী চ য়শোদাতা য়শঃপ্রিয়ঃ ॥ ৫০ ॥

নমস্কারপ্রিয়োনাথো নরনাথো নিরাময়ঃ ।
নিত্যয়োগরতো নিত্যো নন্দিনাথো নরোত্তমঃ ॥ ৫১ ॥

রমণো রামনাথশ্চ রামভদ্রো রমাপতিঃ ।
রাংরাংরবো রামরামো রামরাধনতত্পরঃ ॥ ৫২ ॥

রাজীবলোচনো রম্যো রাগবেত্তা রতীশ্বরঃ ।
রাজধর্মপ্রিয়ো রাজনীতিতত্ত্ববিশারদঃ ॥ ৫৩ ॥

রঞ্জকো রণমূর্তিশ্চ রাজ্যভোগপ্রদঃ প্রভুঃ ।
রমাপ্রিয়ো রমাদাতা রমাভাগ্যবিবর্ধনঃ ॥ ৫৪ ॥

রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গো রক্তগন্ঘানুলেপনঃ ।
রক্তবস্ত্রবিলাসী চ রক্তভক্তফলপ্রদঃ ॥ ৫৫ ॥

অতীন্দ্রিয়ো বিশ্বয়োনিরমেয়াত্মা পুনর্বসুঃ ।
সত্যধর্মো বৃহদ্রূপো নৈকরূপো মহীধরঃ ॥ ৫৬ ॥

অদৃশ্যোঽব্যক্তরূপশ্চ বিশ্ববাহুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
অতুলো বরদস্তার পরর্দ্ধিস্তু শুভেক্ষণঃ ॥ ৫৭ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ প্রণয়ো ধর্মো ধর্মবিদুত্তমঃ ।
বত্সলো বীরহা সিংহঃ স্ববশো ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ৫৮ ॥

গঙ্গাধর গুরুর্গেয়ো গতরাগো গতস্ময়ঃ ।
সিদ্ধগীতঃ সিদ্ধকথো গুণপাত্রো গুণাকরঃ ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্টঃ শ্রুতো ভবদ্ভূতঃ সমবুদ্ধিঃ সমপ্রভঃ ।
মহাবায়ুর্মহাবীরো মহাভূতস্তনুস্থিতঃ ॥ ৬০ ॥

নক্ষত্রেশঃ সুধানাথো ধবঃ কল্পান্ত ভৈরবঃ ।
সুধন্বা সর্বদৃগ্ দ্রষ্টা বাচস্পতিরয়োনিজঃ ॥ ৬১ ॥

শুভাঙ্গ শ্রীকরঃ শ্রেয়ঃ সত্কীর্তিঃ শাশ্বতঃ স্থিরঃ ।
বিশোকঃ শোকহা শান্তঃ কামপালঃ কলানিধিঃ ॥ ৬২ ॥

বিশুদ্ধাত্মা মহায়জ্ঞা ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ।
পূর্ণঃ পূর্ণকরঃ স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্যো মনোজবঃ ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম সদ্ভূতিঃ সত্পরাক্রমঃ ।
প্রকৃতিঃ পুরুষো ভোক্তা সুখদঃ শিশিরঃ শমঃ ॥ ৬৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তমঃ সোমো সোমপাঃ সৌম্যদর্শনঃ ।
ত্রিগুণস্ত্রিগুণাতীতো ত্রয়ীরূপস্ত্রিলোকপঃ ॥ ৬৫ ॥

দক্ষিণঃ পেশলঃ স্বাস্যো দুর্গো দুঃস্বপ্ননাশনঃ ।
জিতমন্যুর্গম্ভীরাত্মা প্রাণভৃত্ ব্যাদিশো দিশঃ ॥ ৬৬ ॥

মুকুটী কুণ্ডলী দণ্ডী কটকী কনকাঙ্গদী ।
অহঃ সংবত্সরঃ কালঃ জ্ঞাপকো ব্যাপকঃ কবিঃ ॥ ৬৭ ॥

ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বরূপশ্চ আশ্রমঃ শ্রমণঃ ক্ষমো ।
ক্ষমায়ুক্তো ক্ষয়ঃ ক্ষান্তঃ কৃশঃ স্থূলো নিরন্তরঃ ॥ ৬৮ ॥

সর্বগঃ সর্ববিত্ সর্বঃ সুরেশশ্চ সুরোত্তমঃ ।
সমাত্মা সংমিতঃ সত্যঃ সুপর্বা শুচিরচ্যুতঃ ॥ ৬৯ ॥

সর্বাদিঃ শর্মকৃচ্ছান্তো শরণ্যঃ য়শরণার্তিহা ।
শুভলক্ষণয়ুক্তাঙ্গঃ শুভাঙ্গঃ শুভদর্শনঃ ॥ ৭০ ॥

পাবকঃ পাবনো পূতো মহাকালো মহাপহা ।
লিঙ্গমূর্তিরলিঙ্গাত্মা লিঙ্গালিঙ্গাত্মবিগ্রহঃ ॥ ৭১ ॥

কপালমালাভরণঃ কপালী বিষ্ণুবল্লভঃ ।
কালাধীশঃ কালকর্তা দুষ্টাবগ্রহকারকঃ ॥ ৭২ ॥

নাট্যকর্তা নটবরো নাট্যশাস্ত্রবিশারদঃ ।
অতিরাগো রাগহেতুর্বীতরাগো বিরাগবিত্ ॥ ৭৩ ॥

বসন্তকৃদ্ বসন্তাত্মা বসন্তেশো বসন্তদঃ ।
জীবাধ্যক্ষো জীবরূপো জীবো জীবপ্রদঃ সদা ॥ ৭৪ ॥

জীববন্ধহরো জীবজীবনম্ জীব সংশ্রয়ঃ ।
বজ্রাত্মাবজ্রহস্তশ্চ সুপর্ণঃ সুপ্রতাপবান্ ॥ ৭৫ ॥

রুদ্রাক্ষমালাভরণো ভুজঙ্গাভরণপ্রিয়ঃ ।
রুদ্রাক্ষবক্ষা রুদ্রাক্ষশিরঃ রুদ্রাক্ষভক্ষকঃ ॥ ৭৬ ॥

ভুজঙ্গেন্দ্রলসত্কণ্ঠো ভুজঙ্গবলয়াবৃতঃ ।
ভুজঙ্গেন্দ্রলসত্কর্ণো ভুজঙ্গকৃতভূষণঃ ॥ ৭৭ ॥

উগ্রোঽনুগ্রো ভীমকর্মা ভোগী ভীমপরাক্রমঃ ।
মেধ্মোঽবধ্যোঽমোধশক্তির্নির্দ্বন্দোঽমোধবিক্রমঃ ॥ ৭৮ ॥

কল্প্যোঽকল্প্যো নিরাকল্পো বিকল্পঃ কল্পনাশনঃ ।
কল্পাকৃতিঃ কল্পকর্তা কল্পান্তঃ কল্পরক্ষকঃ ॥ ৭৯ ॥

সুলভোঽসুলভো লভ্যোঽলভ্যো লাভপ্রবর্ধকঃ ।
লাভাত্মা লাভদো লাভো লোকবন্ধুস্ত্রয়ীতনুঃ ॥ ৮০ ॥

ভূশয়োঽন্নময়ো ভূকৃন্কমনীয়ো মহীতনুঃ ।
বিজ্ঞানময় আনন্দময়ঃ প্রাণময়োঽন্নদঃ ॥ ৮১ ॥

দয়াসুধার্দ্রনয়নো নিরাশীরপরিগ্রহঃ ।
পদার্থবৃত্তি রাশাস্যো মায়াবী মূকনাশনঃ ॥ ৮২ ॥

হিতৈষী হিতকৃত্ য়ুগ্যো পরার্থৈকপ্রয়োজনঃ ।
কর্পূরগৌর পরদো জটা মণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৮৩ ॥

নিষ্প্রপঞ্চী নিরাধারো সত্বেশো সত্ত্ববিত্ সদঃ ।
সমস্তজগদাধারো স্মস্তানন্দকারণঃ ॥ ৮৪ ॥

মুনিবন্দ্যো বীরভদ্রো মুনিবৃন্দনিশেবিতঃ ।
মুনিহৃত্পুণ্ডরীকস্থো মুনিসঙ্ঘৈকজীবনঃ ॥ ৮৫ ॥

উচ্চৈর্ঘোষো ঘোষরূপঃ পত্তীশঃ পাপমোচনঃ ।
ওষধীশো গিরিশয়ঃ কৃত্স্নবীতঃ শুচিস্মিতঃ ॥ ৮৬ ॥

অরণ্যেশো পরিচরো মন্ত্রাত্মা মন্ত্রবিত্তমঃ ।
প্রলয়ানলকৃত্ পুষ্টঃ সোমসূর্যাগ্নিলোচনঃ ॥ ৮৭ ॥

অক্ষোভ্যঃ ক্ষোভরহিতো ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহঃ ।
শার্দূলচর্মবসনঃ সামগঃ সামগপ্রিয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

কৈলাশশিখরাবাসো স্বর্ণকেশ সুবর্ণদৃক ।
স্বতন্ত্র সর্বতন্ত্রাত্মা প্রণতার্তিপভঞ্জনঃ ॥ ৮৯ ॥

নিকটস্থোঽতিদূরস্থো মহোত্সাহো মহোদয়ঃ ।
ব্রহ্মচারী দৃঢাচারী সদাচারী সনাতনঃ ॥ ৯০ ॥

অপধৃষ্যঃ পিঙ্গলাক্ষ্যঃ সর্বধর্মফলপ্রদঃ ।
অবিদ্যা রহিতো বিদ্যাসংশ্রয়ঃ ক্ষেত্রপালকঃ ॥ ৯১ ॥

গজারিঃ করুণাসিন্ধুঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুপাতনঃ ।
কমঠো ভার্গবঃ কল্কি ঋর্ষভঃ কপিলো ভবঃ ॥ ৯২ ॥

শূন্য শূন্যময়ঃ শূন্যজন্মা শূন্যলয়োঽলয়ঃ ।
শূন্যাকারঃ শূন্যদেবো প্রকাশাত্মা নিরীশ্বরঃ ॥ ৯৩ ॥

গোরাজো গোগণোপেতো গোদেবো গোপতিপ্রিয়ঃ ।
গবীশ্বরো গবা দাতা গোরক্ষকারকো গিরিঃ ॥ ৯৪ ॥

চেতনশ্চেতনাধ্যক্ষো মহাকাশো নিরাপদঃ ।
জডো জডগতো জাড্যনাশনো জডতাপহা ॥ ৯৫ ॥

রামপ্রিয়ো লক্ষ্মণাঢ্যো বিতস্তানন্দদায়কঃ ।
কাশীবাসপ্রিয়ো রঙ্গো লোকরঞ্জনকারকঃ ॥ ৯৬ ॥

নির্বেদকারী নির্বিণ্ণো মহনীয়ো মহাধনঃ ।
য়োগিনীবল্লভো ভর্তা ভক্তকল্পতরূর্গ্রহীঃ ॥ ৯৭ ॥

ঋষভো গৌতমঃ স্ত্রগ্বী বুদ্ধো বুদ্ধিমত্তাং গুরুঃ ।
নীরূপো নির্মমোঽক্রূরো নিরাগ্রহঃ ॥ ৯৮ ॥

নির্দম্ভো নীরসো নীলো নায়কো নায়কোত্তমঃ ।
নির্বাণনায়কো নিত্যস্থিতো নির্ণয়কারকঃ ॥ ৯৯ ॥

ভাবিকো ভাবুকো ভাবো ভবাত্মা ভবমোচনঃ ।
ভব্যদাতা ভবত্রাতা ভগবান্ ভূতিমান ভবঃ ॥ ১০০ ॥

প্রেমী প্রিয়ঃ প্রেমকরঃ প্রেমাত্মাঃ প্রেমবিত্তমঃ ।
ফুল্লারবিন্দনয়নো নয়াত্মা নীতিমান্ নয়ী ॥ ১০১ ॥

পরংতেজঃ পরংধাম পরমেষ্ঠী পুরাতনঃ ।
পুষ্করঃ পুষ্করাধ্যক্ষঃ পুষ্করক্ষেত্রসংস্থিতঃ ॥ ১০২ ॥

প্রত্যগাত্মাঽপ্রতর্ক্যস্তু রাজমান্যো জগত্পতিঃ ।
পুণ্যাত্মা পুণ্যকৃত পুণ্যপ্রিয়ঃ পুণ্যবদাশ্রিতঃ ॥ ১০৩ ॥

বায়ুদো বায়ুসেবী চ বাতাহারো বিমত্সরঃ ।
বিল্বপ্রিয়ো বিল্বধারী বিল্বমাল্যো লয়াশ্রয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

বিল্বভক্তো বিল্বনাথো বিল্বভক্তিপ্রিয়ো বশী ।
শম্ভুমন্ত্রধরঃ শম্ভুয়োগঃ শম্ভুপ্রিয়ো হরঃ ॥ ১০৫ ॥

স্কন্দপ্রিয়ো নিরাস্কন্দো সুখয়োগঃ সুখাসনঃ ।
ক্ষমাপ্রিয়ঃ ক্ষমাদাতা ক্ষমাশীলো নিরক্ষমঃ ॥ ১০৬ ॥

জ্ঞানজ্ঞো জ্ঞানদো জ্ঞানো জ্ঞানগম্যঃ ক্ষমাপতিঃ ।
ক্ষমাচারস্তত্ত্বদর্শী তন্ত্রজ্ঞস্তন্ত্রকারকঃ ॥ ১০৭ ॥

তন্ত্রসাধন তত্ত্বজ্ঞস্তন্ত্রমার্গপ্রবর্তকঃ ।
তন্ত্রাত্মা বালতন্ত্রজ্ঞো য়ন্ত্রমন্ত্রফলপ্রদঃ ॥ ১০৮ ॥

গোরসো গোরসাধীশো গোসিদ্ধা গোমতীপ্রিয়ঃ ।
গোরক্ষকারকো গোমী গোরাঙ্গোপপির্গুরুঃ ॥ ১০৯ ॥

সম্পূর্ণকামঃ সর্বেষ্ঠ দাতা সর্বাত্মকঃ শমী ।
শুদ্ধোঽরুদ্ধোঽবিরুদ্ধশ্চ প্রবুদ্ধঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥ ১১০ ॥

ধর্মো ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ধর্মজ্ঞো ধর্মধারকঃ ।
ধর্মসেতুর্ধর্মরাজো ধর্মমার্গপ্রবর্তকঃ ॥ ১১১ ॥

ধর্মাচার্যো ধর্মকর্তা ধর্ম্যো ধর্মবিদগ্রণীঃ ।
ধর্মাত্মা ধর্মমর্মজ্ঞো ধর্মশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১১২ ॥

কর্তা ধর্তা জগদ্ভর্তাঽপহর্তাসুর রক্ষসাম্ ।
বেত্তা ছেত্তা ভবাপত্তের্ভেংতা পাপস্য পুণ্যকৃত্ ॥ ১১৩ ॥

গুণবান্ গুণস্মপন্নো গুণ্যো গণ্যো গুণপ্রিয়ঃ ।
গুণজ্ঞো গুণসম্পূজ্যো গুণানন্দিতমানসঃ ॥ ১১৪ ॥

গুণাধারো গুণাধীশো গুণিগীতো গুণিপ্রিয়ঃ ।
গুণাকারো গুণশ্রেষ্ঠো গুণদাতা গুণোজ্বলঃ ॥ ১১৫ ॥

গর্গপ্রিয়ো গর্গদেবো গর্গদেবনমস্কৃতঃ ।
গর্গনন্দকরো গর্গ গীতো গর্গবরপ্রদঃ ॥ ১১৬ ॥

বেদবেদ্যো বেদবিদো বেদবন্দ্যো বিদাম্পতিঃ ।
বেদান্তবেদ্যো বেদান্তকর্তা বেদান্তপারগঃ ॥ ১১৭ ॥

হিরণ্যরেতা হুতভুক্ হিমবর্ণো হিমালয়ঃ । হৃতভুক্
হয়গ্রীবো হিরণ্যস্ত্রক্ হয়নাথো হিরণ্যময়ঃ ॥ ১১৮ ॥

শক্তিমান্ শক্তিদাতা চ শক্তিনাথঃ সুশক্তিকঃ ।
শক্তিঽশক্তঃ শক্তিসাধ্য শক্তিহৃত্ শক্তিকারণম্ ॥ ১১৯ ॥

সর্বাশাস্যগুণোপেতঃ সর্ব সৌভাগ্যদায়কঃ ।
ত্রিপুণ্ড্রধারী সংন্যাসী গজচর্মপরিবৃতঃ ॥ ১২০ ॥

গজাসুরবিমর্দী চ ভূতবৈতালশোভিতঃ ।
শ্মশানারণ্যসংবাসী কর্পরালঙ্কৃতঃ শিবঃ ॥ ১২১ ॥

কর্মসাক্ষী কর্মকর্তা কর্মা কর্মফলপ্রদঃ ।
কর্মণ্যঃ কর্মদঃ কর্মী কর্মহা কর্মকৃদ্ গুরুঃ ॥ ১২২ ॥

গোসঙ্কষ্টসন্ত্রাতা গোসন্তাপনিবর্তকঃ ।
গোবর্ধনো গবাংদাতা গোসৌভাগ্যবিবর্ধনঃ ॥ ১২৩ ॥

গর্গ উবাচ –
ইদং গোরক্ষনাথস্য স্তোত্রমুক্তম্ ময়া প্রভো ।
নাম্নাং সহস্রমেতদ্ধি গুহ্যাদ্গুহ্যতমং পরম্ ॥ ১২৪ ॥

এতস্য পঠনং নিত্যং সর্বাভীষ্টপ্রদং নৃণাম্ ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥ ১২৫ ॥

পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ মোক্ষার্থী মুক্তিমাপ্নুয়াত্ ।
য়ং য়ং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ১২৬ ॥

রাজ্যার্থী লভতে রাজ্যং য়োগার্থী য়োগবান্ ভবেত্ ।
ভোগার্থী লভতে ভোগান্ গোরক্ষস্য প্রসাদতঃ ॥ ১২৭ ॥

অরণ্যে বিষমে ঘেরে শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
সহস্রনাম পঠনান্নরো মুচ্যেত্ তত্ক্ষণম্ ॥ ১২৮ ॥

রাজদ্বারে মহামারী রোগে চ ভয়দে নৃণাম্ ।
সর্বেষ্বপি চ রোগেষু গোরক্ষ স্মরণং হিতম্ ॥ ১২৯ ॥

নাম্নাং সহস্রং য়ত্রস্যাদ্ গৃহে গৃহবতাং শুভম্ ।
ধনধান্যাদিকং তত্র পুত্রপৌত্রাদিকং তথা ॥ ১৩০ ॥।

আরোগ্যং পশুবৃদ্ধিশ্চ শুভকর্মাণি ভূরিশঃ ।
ন ভয়ং তত্র রোগাণাং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১৩১ ॥

সহস্রনাম শ্রবণাত্ পঠনাচ্চ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
কন্যাদান সহস্রস্য বাজপেয় শতস্য চ ॥ ১৩২ ॥

গবাং কোটি প্রদানস্য জ্যোতিষ্টোমস্য য়ত্ ফলম্ ।
দশাশ্বমেধ য়জ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৩৩ ॥

সহস্রনামস্তোত্রস্য পুস্তকানি দদাতি তঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তু সম্পূজ্য তস্য লক্ষ্মী স্থিরো ভবেত্ ॥ ১৩৪ ॥

লভতে রাজসম্মানং ব্যাপারস্য ফলং লভেত্ । রাজসন্মানং
প্রাপ্নুয়াচ্চ গতাং লক্ষ্মী সর্বজ্ঞবিজয়ী ভবেত্ ॥ ১৩৫ ॥

চতুর্দশ্যাং প্রদোষে চ শিবং গোরক্ষ সংজ্ঞিতম্ ।
পূজয়েদ্বিবিধাচারৈর্গন্ধপূষ্পাদিভির্নরঃ ॥ ১৩৬ ॥

সংস্থাপ্য পার্থিবং লিঙ্গং গোরক্ষ জগদ্গুরোঃ ।
ভক্তয়া সমর্চয়েন্ নিত্যং সাধকঃ শুদ্ধ মানসঃ ॥ ১৩৭ ॥

স্তোত্রপাঠং প্রকুর্বীত কারয়েদ্ ব্রাহ্মণৈস্তথা ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ১৩৮ ॥

ধ্যায়েদন্তে মহেশানং পূজয়িত্বা য়থাবিধি ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েত্তত্র ধনবস্ত্রাদিভিঃ শুভৈঃ ॥ ১৩৯ ॥

ধ্যানম্ –
য়স্মাদুদ্ভবতী দমদ্ভ ত তমং য়েনৈব তত্পাল্যতে
য়স্মিন্ বিশ্বমিদং চরাচরময়ং সংলোয়তে সর্বথা ।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়োঽপি ন পর পারং গতা য়স্য তে
গোরক্ষপ্রভবং পরাত্পরতরং শূন্যং পরং ধীমহি ॥ ১৪০ ॥

॥ ইতি শ্রীকল্পদ্রুমতন্ত্রে মহাসিদ্ধিসারে মহর্ষি গর্গপ্রোক্তং
নিরঞ্জনাত্মকং শ্রীগোরক্ষসহস্রনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read 1000 Names of Gorak:

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top