Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Goraksahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಓಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಾಯ ನಮಃ ॥

ಯೋಗೀನ್ದ್ರಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಂ ಯತಿಪತಿಮಮಲಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಂ
ಶೂನ್ಯಾಧಾರಂ ನಿರೀಹಂ ಜಗದುದಯಲಯಸ್ಥೈರ್ಯಂಹೇತುಂ ಮುನೀನ್ದ್ರಮ್ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಭಿರಾಮಂ ಭವಭಯ ಹರಣಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯೋರ್ನಿದಾನಂ
ಪುಣ್ಯಂ ವನ್ದಾರುವನ್ದ್ಯಂ ಸುವಿದಿತಯಶಸಂ ನೌಮಿ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಮ್ ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –
ಗೋರಕ್ಷನಾಥಃ ಕೋ ದೇವಃ ಕೋ ಮನ್ತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಪೂಜನೇ ।
ಸೇವ್ಯತೇ ಕೇನ ವಿಧಿನಾ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹಾಮುನೇ ॥ 1 ॥

ಗರ್ಗ ಉವಾಚ –
ದೇವಾಶ್ಚ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಪಚ್ಛುರ್ಧರ್ಮವಾದಿನಃ ।
ದೇವದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ಚ ಕೀರ್ತನಮ್ ॥ 2 ॥

ದೇವಾಃ ಉವಾಚ –
ಕಾಽಸೌ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೋ ವೈ ತಪಸ್ವೀ ಜಟಿಲಾಭಿಧಃ ।
ಕಥಂ ಜಾತೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರೇತದ್ ಬ್ರೂಹಿ ಸವಿಸ್ತರಮ್ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪೋಽಯಂ ಶೂನ್ಯಾಧಾರೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ಸಮುದ್ಭೂತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಗೋರಕ್ಷಸಂಜ್ಞಕಃ ॥ 4 ॥

ಮಾತಾ ಶೂನ್ಯಮಯೀ ತಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಮಯಃ ಪಿತಾ ।
ನಿರಂಜನೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಗೋರಕ್ಷೋ ಜಗತೋ ಗುರುಃ ॥ 5 ॥

ಅಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ಗೋರಕ್ಷೋ ಮದ್ರೂಪಂ ತನ್ನಿಬೋಧತ ।
ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರಾಯ ಮಯಾ ರೂಪಮಿದಂ ಧೃತಮ್ ॥ 6 ॥

ಗೋರಕ್ಷನಾಥಮನ್ತ್ರೇ ತು ಗೃಹಿತೇ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ತಸ್ಯಾಽನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ಭವೇತ್ ಸಿದ್ಧಿರ್ಧ್ರುವಂ ನೃಣಾಮ್ ॥ 7 ॥

ದೇವಾಃ ಉವಾಚ –
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ಚ ಪೂಜನೇ ।
ಕೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಕೋ ವಿಧಿಶ್ಚಾಸ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕಥಯಸ್ವ ನಃ ॥ 8 ॥

ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ್ಚ –
ದೇವಾಃ ! ಶೃಣುತ ವೈ ಸರ್ವೇ ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ವಿಧಿಕ್ರಿಯಾಃ ।
ಗೋರಕ್ಷಾ ಮನಸಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಯೋಗೀನ್ದ್ರೋ ಭವಿತಾ ನರಃ ॥ 9 ॥

ವಿನಾ ಗೋರಕ್ಷಮನ್ತ್ರೇಣ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಜಾಯತೇ ।
ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 10 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –
ಧನ್ಯೋಽಸಿ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ವಿಧಿಕ್ರಿಯಾಃ ।
ಯಾಃಪ್ರೋಕ್ತಾ ಭವತಾ ಶ್ರೋತುಂ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ ॥ 11 ॥

ಗರ್ಗ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ತ್ವಂ ರಾಧಿಕಾನಾಥ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಜಾಂ ಕ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಗುಹ್ಯಾತಿಗೃಹ್ಯಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯಾಗಮನಂ ವಿಧಿಃ ॥ 12 ॥

ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಾಃ ಪರಮಾಃ ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ವಿಧಿಕ್ರಿಯಾಃ ।
ವದಾಮಿ ಭವತಾಮಗ್ರೇ ಶೃಣ್ವನ್ತು ಖಲು ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 13 ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕರನ್ಯಾಸಂ ದಿಙ್ನ್ಯಾಸಂ ಮನ್ತ್ರಮೇವ ಚ ।
ಧ್ಯಾನಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ ಮಯಾ ॥ 14 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಂ ಪ್ರಥಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತತ್ತೋ ನ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ।
ಆದೌ ನ್ಯಾಸವಿಧಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪೂಜಾಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ 15 ॥

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಅಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕರನ್ಯಾಸಂ ಮಥಾಪರಮ್ ।
ತೃತೀಯಂ ತು ದಿಶಾನ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಧ್ಯಾನಮುದೀರಯೇತ್ ॥ 16 ॥

ಅಥ ಸಂಕಲ್ಪಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷನಾಥೋ ದೇವತಾ । ಗೋಮ್ ಬೀಜಮ್ । ವಿಮಲೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಹँಸೇತಿ ನಿರಂಜನಾತ್ಮಕಮ್ ಕೀಲಕಮ್ । ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಏವಂ ಸಂಕಲ್ಪಂ ವಿಧಾಯಾಸನಶುದ್ಧಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ।
ತದನನ್ತರಶ್ಚ ಅಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ।

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕವಚಾಯ ಹುँ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಅನುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಪಂಚಾಂಗುಲಿನಖಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಮೂಲಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಮಣಿಬನ್ಧಕನ್ಧರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಚಿಬುಕಜಾನುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಬಾಹುಕವಚಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಇತಿ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಅಥ ದಿಗ್ಬನ್ಧ –
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಪುರ್ವದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ನೈಋತ್ಯದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ವಾಯವ್ಯದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಉತ್ತರದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಈಶಾನದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಅಧೋದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಊರ್ಧ್ವದಿಕ್ಪಾಲಮಾರಭ್ಯ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಜಟಿಲಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಶಾನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಂ
ಕಮಂಡಲುಧರಂ ದೇವಂ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತಂ ಗುರುಮ್ ।
ಶೂನ್ಯಾತ್ಮಕಂ ನಿರಾಕಾರಂ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಂ ನಿರಂಜನಂ
ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಮಹಂ ವನ್ದೇ ನಾಥಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಮಕಮ್ ॥

ವನ್ದೇ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಂ ಸಕಲಗುರುವರ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ನಿರೀಹಂ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾಲಂಕೃತಂ ವಿಶ್ವರೂಪಮ್ ।
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೇ ವಿಲಗ್ನಂ ಮುನಿವರಭಯಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ಶೂನ್ಯರೂಪಂ
ಆನನ್ದೈಕಾಬ್ಧಿಮಗನಂ ಸಮಧಿಗತಶಿವಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ಶುಭಾಂಗಮ್ ॥

ಗೋರಕ್ಷಂ ಗುಣಸಾಗರಂ ಯತಿಪತಿಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಗೋಪತಿಂ
ಶೂನ್ಯಾಭಾರಮನನ್ತಮವ್ಯಯಮಜಂ ದೇವದೇವಾಧಿದೇವಂ ಗುರುಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾರುದ್ರಮಹೇನ್ದ್ರ ವನ್ದಿತಪದಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿವಿದ್ರಾವಣಂ
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸರತಂ ಮೃಗಾಜಿನಧರಂ ವನ್ದೇ ವದಾನ್ಯಂ ವರಮ್ ॥

ಹೇ ಗೋರಕ್ಷಗುರೋ ! ದಯಾರ್ಣವ ವಿಭೋ ! ಯೋಗೀಶ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಮ್ !
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದ ! ಪ್ರಭುವರ ! ಹೇ ನಿರ್ವಿಕಾರಾತ್ಮಜ ! ।
ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಭಗವನ್ ! ಕೃಪಾಂ ಕುರುಮಯಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪಾಥೋರುಹಾ
ಮನ್ದಾನನ್ದರಸೈಕತತ್ಪರ ಮತೌ ಭೃಂಗೇ ಭವತ್ಪ್ರೇಯಸಿ ॥

ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ।

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇತ್ ಸಿದ್ಧಿರ್ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ನಿಯಮೇನ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯ ॥ 17 ॥

ಅಥ ಮನ್ತ್ರ ।
ಅತ್ರ ಮನ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ತವಂ ಯದುನನ್ದನ ।
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪದ್ರುಮತನ್ತ್ರೇ ತು ಯೇ ಮನ್ತ್ರಾಃ ಕಥಿತಾಃ ಪುರಾ ॥ 18 ॥

ಜಪನ್ತಿ ಸಾಧಕಾ ಧೀರಾಸ್ತಾನ್ ಮನ್ತ್ರಾನ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ ।
ಶೀಘ್ರಂ ಭವತಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಶಿವಾಜ್ಞಯಾ ॥ 19 ॥

ಗೋರಕ್ಷನಾಥಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಭಾವೋ ವರ್ಣಿತಃ ಪುರಾ ।
ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದಿತನ್ತ್ರೇಷು ಬಹುಭಿರ್ಮುನಿಭಿಃ ಕಲೌಃ ॥ 20 ॥

ಗೋರಕ್ಷ ಗಾಯತ್ರೀ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಶೂನ್ಯಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ಗೋರಕ್ಷನಿರಂಜನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ ।

ಗೋರಕ್ಷ ಮನ್ತ್ರ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಂ ಗೋರಕ್ಷನಿರಂಜನಾತ್ಮನೇ ಹುँ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಶತಲಕ್ಷಮಿತಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಾಧಕಃ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸಃ ।
ಸಾಧಯೇತ್ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 21 ॥

ಯೋ ಧಾರಯೇನ್ನರೋ ನಿತ್ಯಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಸ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 22 ॥

ಅಥ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂಚ ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸ್ನೇಹಾದ್ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಕೃಷ್ಣ ! ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ॥ 23 ॥

॥ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥

ಅಥ ಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮಪ್ರಾರಮ್ಭಃ ।

ಗೋಸೇವೀ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೋ ಗಾಯತ್ರೀಧರಸಮ್ಭವಃ ।
ಯೋಗೀನ್ದ್ರಃ ಸಿದ್ಧಿದೋ ಗೋಪ್ತಾ ಯೋಗಿನಾಥೋ ಯುಗೇಶ್ವರಃ ॥ 1 ॥

ಯತಿಶ್ಚ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಧೀರೋ ಲಂಕಾನಾಥೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಯೋಗಾನನ್ದೋ ಯೋಗಚರೋ ಯೋಗವೇತ್ತಾ ಯತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 2 ॥

ಯೋಗರಾಶಿರ್ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯೋಗಿರಾಟ್ ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ ।
ಯೋಗಮಾರ್ಗಯುತೋ ಯಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬೃಹತ್ತಪಾಃ ॥ 3 ॥

ಶಂಕರೈಕಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಶಂಕರಧ್ಯಾನತತ್ಪರಃ ॥ 4 ॥

ಯೋಗಾನನ್ದೋ ಯೋಗಧಾರೀ ಯೋಗಮಾಯಾಪ್ರಸೇವಕಃ ।
ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಯೋಗಧೀರೋ ಯೋಗಜ್ಞಾನಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 5 ॥

ಯೋಗಚಾರೋ ಯೋಗವಿದ್ಯೋ ಯುಕ್ತಾಹಾರಸಮನ್ವಿತಃ ।
ನಾಗಹಾರೀ ನಾಗರೂಪೋ ನಾಗಮಾಲೋ ನಗೇಶ್ವರಃ ॥ 6 ॥

ನಾಗಧಾರೀ ನಾಗರೂಪೀ ನಾನಾವರ್ಣವಿಭೂಷಿತಃ ।
ನಾನಾವೇಷೋ ನರಾಕಾರೋ ನಾನಾರೂಪೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 7 ॥

ಆದಿನಾಥೋ ಸೋಮನಾಥೋ ಸಿದ್ಧಿನಾಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ನಾಥನಾಥೋ ಮಹಾನಾಥೋ ಸರ್ವನಾಥೋ ನರೇಶ್ವರಃ ॥ 8 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥೋಽಜಪಾನಾಥೋ ಬಾಲನಾಥೋ ಗಿರಾಮ್ಪತಿಃ ।
ಗಂಗಾಧರಃ ಪಾತ್ರಧರೋ ಭಸ್ಮಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹ ॥ 9 ॥

ಮೃಗಾಜಿನಧರೋ ಮೃಗಯೋ ಮೃಗಾಕ್ಷೋ ಮೃಗವೇಷಧೃಕ್ ।
ಮೇಘನಾದೋ ಮೇಘವರ್ಣೋ ಮಹಾಸತ್ತ್ವೋ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ 10 ॥

ದಿಗೀಶ್ವರೋ ದಯಾಕಾರೀ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ।
ದಿಗಮ್ಬರೋ ದೂರದರ್ಶೀ ದಿವ್ಯೋ ದಿವ್ಯತಮೋ ದಮಃ ॥ 11 ॥

ಜಲನಾಥೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಗಂಗಾನಾಥೋ ಜನಾಧಿಪಃ ।
ಭೂತನಾಥೋ ವಿಪನ್ನಾಥೋ ಕುನಾಥೋ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 12 ॥

ಜ್ಞಪತಿರ್ಗೋಪಿಕಾಕಾನ್ತೋ ಗೋಪೀ ಗೋಪಾರಿಮರ್ದನಃ ।
ಗುಪ್ತೋ ಗುರುರ್ಗಿರಾಂ ನಾಥೋ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಃ ॥ 13 ॥

ಯಜ್ಞನಾಥೋ ಯಜ್ಞರೂಪೋ ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ಮಹಾಯತಿಃ ।
ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಮಹಾವೀರ್ಯೋದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಧೃತಿಮಾನ್ ವಶೀ ॥ 14 ॥

ಸಿದ್ಧನಾಥೋ ವೃದ್ಧನಾಥೋ ವೃದ್ಧೋ ವೃದ್ಧಗತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಖೇಚರಃ ಖೇಚರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿದ್ಯಾನನ್ದೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 15 ॥

ವಿದ್ಯಾಪತಿರ್ಮನ್ತ್ರನಾಥೋ ಧ್ಯಾನನಾಥೋ ಧನಾಧಿಪಃ ।
ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಃ ಪೂರ್ಣನಾಥೋ ದ್ಯುತಿನಾಥೋ ದ್ಯುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 16 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿಧರ್ತಾ ಜಗತ್ಪ್ರಲಯಕಾರಕಃ ।
ಭೈರವೋ ಭೈರವಾಕಾರೋ ಭಯಹರ್ತಾ ಭವಾಪಹಾ ॥ 17 ॥

ಸೃಷ್ಟಿನಾಥಃ ಸ್ಥಿತೇರ್ನಾಥೋ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ದಿವ್ಯನಾದೋ ದಿಶಾನಾಥೋ ದಿವ್ಯಭೋಗಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 18 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಸನಾತನಃ ।
ಪೂರ್ಣನಾಥಃ ಕಾನ್ತಿನಾಥೋ ಸರ್ವೇಶಂ ಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ॥ 19 ॥

ಅಂಗನಾಥೋ ರಂಗನಾಥೋ ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲೇಶ್ವರಃ ।
ಅಮ್ಬಾಸೇವೀ ಧೈರ್ಯನಾಥೋ ವಪುರ್ಗೋಪ್ತಾ ಗುಹಾಶಯಃ ॥ 20 ॥

ಅಕಾರೋಽನಿಧನೋಽಮರ್ತ್ಯೋ ಸಾಧುರಾತ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ಇಕಾರಸ್ತ್ವಿನ್ದ್ರನಾಥಶ್ಚ ಯತಿರ್ಧನ್ಯೋ ಧನೇಶ್ವರಃ ॥ 21 ॥

ಉಕಾರ ಊಕಾರೋ ನಿತ್ಯೋ ಮಾಯಾನಾಥೋ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಏಕಾರಸ್ತ್ವೇಕ ಐಕಾರ ಏಕಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ॥ 22 ॥

ಋಕಾರೋ ಲಾಕೃತಿರ್ಲೋಕನಾಥೋ ೠಸುತಮರ್ದನಃ ।
ಌಕಾರೋ ೡಸುತೋ ಲಾಭೋ ಲಲೋಪ್ತಾ ಲಕರೋ ಲಲಃ ॥ 23 ॥

ಖವರ್ಣಂಃ ಖರ್ವಹಸ್ತಶ್ಚ ಖಖನಾಥಃ ಖಗೇಶ್ವರಃ ।
ಗೌರೀನಾಥೋ ಗಿರಾಂನಾಥೋ ಗರ್ಗಪೂಜ್ಯೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 24 ॥

ಗಂನಾಥೋ ಗಣನಾಥಶ್ಚ ಗಂಗಾಸೇವೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಃ ।
ಚಕಾರಶ್ಚಪತಿಶ್ಚನ್ದ್ರಶ್ಚಂ ಚಂ ಶಬ್ದಶ್ಚಕೃಚ್ಚರಃ ॥ 25 ॥

ಚೋರನಾಥೋ ದಂಡನಾಥೋ ದೇವನಾಥಃ ಶಿವಾಕೃತಿಃ ।
ಚಮ್ಪಾನಾಥಃ ಸೋಮನಾಥೋ ವೃದ್ಧಿನಾಥೋ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 26 ॥

ಚಿರನಾಥಃ ಚಾರುರೂಪಃ ಕವೀಶಃ ಕವಿತಾಪತಿಃ ।
ಋದ್ಧಿನಾಥೋ ವಿಭಾನಾಥೋ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ಚರಾಚರಃ ॥ 27 ॥

ಚಾರುಶೃಂಗಶ್ಚಾರುನಾಥಶ್ಚಿತ್ರನಾಥಶ್ಚಿರನ್ತಪಾಃ ।
ಶಕ್ತಿನಾಥೋ ಬುದ್ಧಿನಾಥಶ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಗುಣಾಶ್ರಯಃ ॥ 28 ॥

ಜಯಾಧೀಶೋ ಜಯಾಧಾರೋ ಜಯಾದಾತಾ ಸದಾಜಯಃ ।
ಜಪಾಧೀಶೋ ಜಪಾಧಾರೋ ಜಪದಾತಾ ಸದಾಜಪಃ ॥ 29 ॥

ಶಂಖನಾಥಃ ಶಂಖನಾದಃ ಶಂಖರೂಪೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಸೋಽಹಂ ರೂಪಶ್ಚ ಸಂಸಾರೀ ಸುಸ್ವರೂಪಃ ಸದಾಸುಖೀ ॥ 30 ॥

ಓಂಕಾರ ಇನ್ದ್ರನಾಥಶ್ಚ ಇನ್ದ್ರರೂಪಃ ಶುಭಃ ಸುಧೀಃ ।
ಜಕಾರೋ ಜಂಜಪಕಶ್ಚ ಝಾಕಾರೋ ಮೃತ್ಯುಜಿನ್ಮುನಿಃ ॥ 31 ॥

ಟಂಕಾರಃ ಟಂಟನಾಥಶ್ಚ ಟೋಕಾರೋ ಟೋಪತಿಷ್ಟರಃ ।
ಠಕಾರೋ ಠಂಠನಾಥಶ್ಚ ಠನ್ನಾಥಃ ಠಮಯಶ್ಚ ಠ ॥ 32 ॥

ಡಮಯೋ ಢಮಯೋ ನಿತ್ಯೋ ಡವಾದ್ಯೋ ಡಮರುಪ್ರಿಯಃ ।
ವದಪ್ರದಾಽಭಯೋ ಭೋಗೋ ಭವೋ ಭೀಮೋ ಭಯಾನಕಃ ॥ 33 ॥

ದಂಡಧಾರೀ ದಂಡರೂಪೋ ದಂಡಸಿದ್ಧೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ದಂಡೋ ದಂಡಮಯೋ ದಮ್ಯೋ ದರೂಪೋ ದಮನೋ ದಮಃ ॥ 34 ॥

ಣಕಾರೋ ನನ್ದನಾಥಶ್ಚ ಬುಧನಾಥೋ ನಿರಾಪದಃ ।
ನನ್ದೀಭಕ್ತೋ ನಮಸ್ಕಾರೋ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯೋ ನರಃ 35 ॥

ಥಕಾರೋ ಥಕಾರಃ ಸ್ತುತ್ಯೋ ಜುತಾ ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿತೋ ಗತಿಃ ।
ಥಸೇವೀ ಥನ್ಥಶಬ್ದಶ್ಚ ಥವಾಸೀ ಜಿತ್ವರೋ ಜಯಃ ॥ 36 ॥

ದಾನದೋ ದಾನಸಿದ್ಧೋ ದಃ ದಯೋಃ ದೀನಪ್ರಿಯೋಽದಮಃ ।
ಅದೀನೋ ದಿವ್ಯರೂಪಶ್ಚ ದಿವ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಸನೋ ದ್ಯೂತಿಃ ॥ 37 ॥

ದಯಾಲುರ್ದಯಿತೋ ದಾನ್ತೋಽದೂರೋ ದೂರೇಕ್ಷಣೋ ದಿನಮ್ ।
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋ ದಿವ್ಯಭೋಗೋ ದಿವ್ಯವಸ್ತ್ರೋ ದಿವಾಪತಿಃ ॥ 38 ॥

ಧಕಾರೋ ಧನದಾತಾ ಚ ಧನದೋ ಧರ್ಮದೋಽಧನಃ ।
ಧನೀ ಧರ್ಮಧರೋ ಧೀರೋ ಧರಾಧೀಶೋ ಧರಾಧರಃ ॥ 39 ॥

ಧೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧರಧರೋ ಧ್ವಾನ್ತನಾಥೋಽಧಮೋದ್ಧರಃ ।
ಧರ್ಮಿಷ್ಠೋ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಧುರ್ಯೋಧೀರೋ ಧೀರೋಗನಾಶನಃ ॥ 40 ॥

ಸಿದ್ಧಾನ್ತಕೃತಚ್ಛುದ್ಧಮತಿಃ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧೈಕರಃ ಕೃತೀ ।
ಅನ್ಧಕಾರಹರೋ ಹರ್ಷೋ ಹರ್ಷವಾನ್ ಹರ್ಷಿತಪ್ರಜಃ ॥ 41 ॥

ಪಾಂಡುನಾಥಃ ಪೀತವರ್ಣಃ ಪಾಂಡುಹಾ ಪನ್ನಗಾಸನಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಃ ಪರಮಪಾವನಃ ॥ 42 ॥

ಫಂಕಾರಃ ಫೂಕಾರಃ ಪಾತಾ ಫಣೀನ್ದ್ರಃ ಫಲಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಫಣೀರಾಜಃ ಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಫಲದಾತಾ ಫಲೀ ಫಲಃ ॥ 43 ॥

ಬಂ ಬಂ ಪ್ರಿಯೋ ಬಕಾರಶ್ಚ ಬಾಮನೋ ಬಾರುಣೋ ವರಃ ।
ವರದಸ್ತು ವರಾಧಿಶೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಪ್ರಿಯೋ ಬಲಃ ॥ 44 ॥

ವರಾಹೋ ವಾರುಣೀನಾಥೋ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯೋ ಬಲೀ ।
ಭವಾನೀಪೂಜಕೋ ಭೌಮೋ ಭದ್ರಾಕಾರೋ ಭವಾನ್ತಕಃ ॥ 45 ॥

ಭದ್ರಪ್ರಿಯೋಽರ್ಭಕಾನನ್ದೋ ಭವಾನೀಪತಿಸೇವಕಃ ।
ಭವಪ್ರಿಯೋ ಭವಾಧೀಶೋ ಭವೋ ಭವ್ಯೋ ಭಯಾಪಹಾ ॥ 46 ॥

ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮನನೀಯೋ ಮಹಾಶಯಃ ।
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾಸಿದ್ಧೋ ಮಹಾಶ್ರಯಃ ॥ 47 ॥

ಮನೋಗಮ್ಯೋ ಮನಸ್ವೀ ಚ ಮಹಾಮೋದಮಯೋ ಮಹಃ ।
ಮಾರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಮಾರ್ಗಸೇವೀ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮುದಿತೋಽಮಲಃ ॥ 48 ॥

ಮಧ್ಯನಾಥೋ ಮಹಾಕಾರೋ ಮಕಾರೋ ಮಖಪೂಜಿತಃ ।
ಮಖೋ ಮಖಕರೋ ಮೋಹೋ ಮೋಹನಾಶೋ ಮರುತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 49 ॥

ಯಕಾರೋ ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಚ ಯಮೋ ಯಾಗೋ ಯಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಯಶೋಧರೋ ಯಶಸ್ವೀ ಚ ಯಶೋದಾತಾ ಯಶಃಪ್ರಿಯಃ ॥ 50 ॥

ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯೋನಾಥೋ ನರನಾಥೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ನಿತ್ಯಯೋಗರತೋ ನಿತ್ಯೋ ನನ್ದಿನಾಥೋ ನರೋತ್ತಮಃ ॥ 51 ॥

ರಮಣೋ ರಾಮನಾಥಶ್ಚ ರಾಮಭದ್ರೋ ರಮಾಪತಿಃ ।
ರಾಂರಾಂರವೋ ರಾಮರಾಮೋ ರಾಮರಾಧನತತ್ಪರಃ ॥ 52 ॥

ರಾಜೀವಲೋಚನೋ ರಮ್ಯೋ ರಾಗವೇತ್ತಾ ರತೀಶ್ವರಃ ।
ರಾಜಧರ್ಮಪ್ರಿಯೋ ರಾಜನೀತಿತತ್ತ್ವವಿಶಾರದಃ ॥ 53 ॥

ರಂಜಕೋ ರಣಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ರಾಜ್ಯಭೋಗಪ್ರದಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ರಮಾಪ್ರಿಯೋ ರಮಾದಾತಾ ರಮಾಭಾಗ್ಯವಿವರ್ಧನಃ ॥ 54 ॥

ರಕ್ತಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ರಕ್ತಗನ್ಘಾನುಲೇಪನಃ ।
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರವಿಲಾಸೀ ಚ ರಕ್ತಭಕ್ತಫಲಪ್ರದಃ ॥ 55 ॥

ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ವಿಶ್ವಯೋನಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಪುನರ್ವಸುಃ ।
ಸತ್ಯಧರ್ಮೋ ಬೃಹದ್ರೂಪೋ ನೈಕರೂಪೋ ಮಹೀಧರಃ ॥ 56 ॥

ಅದೃಶ್ಯೋಽವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ವಿಶ್ವಬಾಹುಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಅತುಲೋ ವರದಸ್ತಾರ ಪರರ್ದ್ಧಿಸ್ತು ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ ॥ 57 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಪ್ರಣಯೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ ।
ವತ್ಸಲೋ ವೀರಹಾ ಸಿಂಹಃ ಸ್ವವಶೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 58 ॥

ಗಂಗಾಧರ ಗುರುರ್ಗೇಯೋ ಗತರಾಗೋ ಗತಸ್ಮಯಃ ।
ಸಿದ್ಧಗೀತಃ ಸಿದ್ಧಕಥೋ ಗುಣಪಾತ್ರೋ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 59 ॥

ದೃಷ್ಟಃ ಶ್ರುತೋ ಭವದ್ಭೂತಃ ಸಮಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಮಹಾವಾಯುರ್ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾಭೂತಸ್ತನುಸ್ಥಿತಃ ॥ 60 ॥

ನಕ್ಷತ್ರೇಶಃ ಸುಧಾನಾಥೋ ಧವಃ ಕಲ್ಪಾನ್ತ ಭೈರವಃ ।
ಸುಧನ್ವಾ ಸರ್ವದೃಗ್ ದ್ರಷ್ಟಾ ವಾಚಸ್ಪತಿರಯೋನಿಜಃ ॥ 61 ॥

ಶುಭಾಂಗ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೇಯಃ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಸ್ಥಿರಃ ।
ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕಹಾ ಶಾನ್ತಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 62 ॥

ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಮಹಾಯಜ್ಞಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರ್ಣಕರಃ ಸ್ತೋತಾ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತವ್ಯೋ ಮನೋಜವಃ ॥ 63 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಭೂತಿಃ ಸತ್ಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋ ಭೋಕ್ತಾ ಸುಖದಃ ಶಿಶಿರಃ ಶಮಃ ॥ 64 ॥

ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಃ ಸೋಮೋ ಸೋಮಪಾಃ ಸೌಮ್ಯದರ್ಶನಃ ।
ತ್ರಿಗುಣಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತೀತೋ ತ್ರಯೀರೂಪಸ್ತ್ರಿಲೋಕಪಃ ॥ 65 ॥

ದಕ್ಷಿಣಃ ಪೇಶಲಃ ಸ್ವಾಸ್ಯೋ ದುರ್ಗೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ।
ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಗಮ್ಭೀರಾತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶಃ ॥ 66 ॥

ಮುಕುಟೀ ಕುಂಡಲೀ ದಂಡೀ ಕಟಕೀ ಕನಕಾಂಗದೀ ।
ಅಹಃ ಸಂವತ್ಸರಃ ಕಾಲಃ ಜ್ಞಾಪಕೋ ವ್ಯಾಪಕಃ ಕವಿಃ ॥ 67 ॥

ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಆಶ್ರಮಃ ಶ್ರಮಣಃ ಕ್ಷಮೋ ।
ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತೋ ಕ್ಷಯಃ ಕ್ಷಾನ್ತಃ ಕೃಶಃ ಸ್ಥೂಲೋ ನಿರನ್ತರಃ ॥ 68 ॥

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಿತ್ ಸರ್ವಃ ಸುರೇಶಶ್ಚ ಸುರೋತ್ತಮಃ ।
ಸಮಾತ್ಮಾ ಸಂಮಿತಃ ಸತ್ಯಃ ಸುಪರ್ವಾ ಶುಚಿರಚ್ಯುತಃ ॥ 69 ॥

ಸರ್ವಾದಿಃ ಶರ್ಮಕೃಚ್ಛಾನ್ತೋ ಶರಣ್ಯಃ ಯಶರಣಾರ್ತಿಹಾ ।
ಶುಭಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತಾಂಗಃ ಶುಭಾಂಗಃ ಶುಭದರ್ಶನಃ ॥ 70 ॥

ಪಾವಕಃ ಪಾವನೋ ಪೂತೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾಪಹಾ ।
ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿರಲಿಂಗಾತ್ಮಾ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಃ ॥ 71 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಃ ಕಪಾಲೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ ।
ಕಾಲಾಧೀಶಃ ಕಾಲಕರ್ತಾ ದುಷ್ಟಾವಗ್ರಹಕಾರಕಃ ॥ 72 ॥

ನಾಟ್ಯಕರ್ತಾ ನಟವರೋ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ।
ಅತಿರಾಗೋ ರಾಗಹೇತುರ್ವೀತರಾಗೋ ವಿರಾಗವಿತ್ ॥ 73 ॥

ವಸನ್ತಕೃದ್ ವಸನ್ತಾತ್ಮಾ ವಸನ್ತೇಶೋ ವಸನ್ತದಃ ।
ಜೀವಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜೀವರೂಪೋ ಜೀವೋ ಜೀವಪ್ರದಃ ಸದಾ ॥ 74 ॥

ಜೀವಬನ್ಧಹರೋ ಜೀವಜೀವನಮ್ ಜೀವ ಸಂಶ್ರಯಃ ।
ವಜ್ರಾತ್ಮಾವಜ್ರಹಸ್ತಶ್ಚ ಸುಪರ್ಣಃ ಸುಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 75 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣೋ ಭುಜಂಗಾಭರಣಪ್ರಿಯಃ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷವಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಶಿರಃ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭಕ್ಷಕಃ ॥ 76 ॥

ಭುಜಂಗೇನ್ದ್ರಲಸತ್ಕಂಠೋ ಭುಜಂಗವಲಯಾವೃತಃ ।
ಭುಜಂಗೇನ್ದ್ರಲಸತ್ಕರ್ಣೋ ಭುಜಂಗಕೃತಭೂಷಣಃ ॥ 77 ॥

ಉಗ್ರೋಽನುಗ್ರೋ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಭೋಗೀ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಮೇಧ್ಮೋಽವಧ್ಯೋಽಮೋಧಶಕ್ತಿರ್ನಿರ್ದ್ವನ್ದೋಽಮೋಧವಿಕ್ರಮಃ ॥ 78 ॥

ಕಲ್ಪ್ಯೋಽಕಲ್ಪ್ಯೋ ನಿರಾಕಲ್ಪೋ ವಿಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪನಾಶನಃ ।
ಕಲ್ಪಾಕೃತಿಃ ಕಲ್ಪಕರ್ತಾ ಕಲ್ಪಾನ್ತಃ ಕಲ್ಪರಕ್ಷಕಃ ॥ 79 ॥

ಸುಲಭೋಽಸುಲಭೋ ಲಭ್ಯೋಽಲಭ್ಯೋ ಲಾಭಪ್ರವರ್ಧಕಃ ।
ಲಾಭಾತ್ಮಾ ಲಾಭದೋ ಲಾಭೋ ಲೋಕಬನ್ಧುಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ॥ 80 ॥

ಭೂಶಯೋಽನ್ನಮಯೋ ಭೂಕೃನ್ಕಮನೀಯೋ ಮಹೀತನುಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನನ್ದಮಯಃ ಪ್ರಾಣಮಯೋಽನ್ನದಃ ॥ 81 ॥

ದಯಾಸುಧಾರ್ದ್ರನಯನೋ ನಿರಾಶೀರಪರಿಗ್ರಹಃ ।
ಪದಾರ್ಥವೃತ್ತಿ ರಾಶಾಸ್ಯೋ ಮಾಯಾವೀ ಮೂಕನಾಶನಃ ॥ 82 ॥

ಹಿತೈಷೀ ಹಿತಕೃತ್ ಯುಗ್ಯೋ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜನಃ ।
ಕರ್ಪೂರಗೌರ ಪರದೋ ಜಟಾ ಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ॥ 83 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೀ ನಿರಾಧಾರೋ ಸತ್ವೇಶೋ ಸತ್ತ್ವವಿತ್ ಸದಃ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಸ್ಮಸ್ತಾನನ್ದಕಾರಣಃ ॥ 84 ॥

ಮುನಿವನ್ದ್ಯೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಮುನಿವೃನ್ದನಿಶೇವಿತಃ ।
ಮುನಿಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಸ್ಥೋ ಮುನಿಸಂಘೈಕಜೀವನಃ ॥ 85 ॥

ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷೋ ಘೋಷರೂಪಃ ಪತ್ತೀಶಃ ಪಾಪಮೋಚನಃ ।
ಓಷಧೀಶೋ ಗಿರಿಶಯಃ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ॥ 86 ॥

ಅರಣ್ಯೇಶೋ ಪರಿಚರೋ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಮನ್ತ್ರವಿತ್ತಮಃ ।
ಪ್ರಲಯಾನಲಕೃತ್ ಪುಷ್ಟಃ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ 87 ॥

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕ್ಷೋಭರಹಿತೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಸನಃ ಸಾಮಗಃ ಸಾಮಗಪ್ರಿಯಃ ॥ 88 ॥

ಕೈಲಾಶಶಿಖರಾವಾಸೋ ಸ್ವರ್ಣಕೇಶ ಸುವರ್ಣದೃಕ ।
ಸ್ವತನ್ತ್ರ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಪಭಂಜನಃ ॥ 89 ॥

ನಿಕಟಸ್ಥೋಽತಿದೂರಸ್ಥೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹೋದಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ದೃಢಾಚಾರೀ ಸದಾಚಾರೀ ಸನಾತನಃ ॥ 90 ॥

ಅಪಧೃಷ್ಯಃ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷ್ಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ಅವಿದ್ಯಾ ರಹಿತೋ ವಿದ್ಯಾಸಂಶ್ರಯಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 91 ॥

ಗಜಾರಿಃ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶತ್ರುಪಾತನಃ ।
ಕಮಠೋ ಭಾರ್ಗವಃ ಕಲ್ಕಿ ಋರ್ಷಭಃ ಕಪಿಲೋ ಭವಃ ॥ 92 ॥

ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯಮಯಃ ಶೂನ್ಯಜನ್ಮಾ ಶೂನ್ಯಲಯೋಽಲಯಃ ।
ಶೂನ್ಯಾಕಾರಃ ಶೂನ್ಯದೇವೋ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ನಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 93 ॥

ಗೋರಾಜೋ ಗೋಗಣೋಪೇತೋ ಗೋದೇವೋ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಗವೀಶ್ವರೋ ಗವಾ ದಾತಾ ಗೋರಕ್ಷಕಾರಕೋ ಗಿರಿಃ ॥ 94 ॥

ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಕಾಶೋ ನಿರಾಪದಃ ।
ಜಡೋ ಜಡಗತೋ ಜಾಡ್ಯನಾಶನೋ ಜಡತಾಪಹಾ ॥ 95 ॥

ರಾಮಪ್ರಿಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಢ್ಯೋ ವಿತಸ್ತಾನನ್ದದಾಯಕಃ ।
ಕಾಶೀವಾಸಪ್ರಿಯೋ ರಂಗೋ ಲೋಕರಂಜನಕಾರಕಃ ॥ 96 ॥

ನಿರ್ವೇದಕಾರೀ ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಮಹನೀಯೋ ಮಹಾಧನಃ ।
ಯೋಗಿನೀವಲ್ಲಭೋ ಭರ್ತಾ ಭಕ್ತಕಲ್ಪತರೂರ್ಗ್ರಹೀಃ ॥ 97 ॥

ಋಷಭೋ ಗೌತಮಃ ಸ್ತ್ರಗ್ವೀ ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತಾಂ ಗುರುಃ ।
ನೀರೂಪೋ ನಿರ್ಮಮೋಽಕ್ರೂರೋ ನಿರಾಗ್ರಹಃ ॥ 98 ॥

ನಿರ್ದಮ್ಭೋ ನೀರಸೋ ನೀಲೋ ನಾಯಕೋ ನಾಯಕೋತ್ತಮಃ ।
ನಿರ್ವಾಣನಾಯಕೋ ನಿತ್ಯಸ್ಥಿತೋ ನಿರ್ಣಯಕಾರಕಃ ॥ 99 ॥

ಭಾವಿಕೋ ಭಾವುಕೋ ಭಾವೋ ಭವಾತ್ಮಾ ಭವಮೋಚನಃ ।
ಭವ್ಯದಾತಾ ಭವತ್ರಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭೂತಿಮಾನ ಭವಃ ॥ 100 ॥

ಪ್ರೇಮೀ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರೇಮಕರಃ ಪ್ರೇಮಾತ್ಮಾಃ ಪ್ರೇಮವಿತ್ತಮಃ ।
ಫುಲ್ಲಾರವಿನ್ದನಯನೋ ನಯಾತ್ಮಾ ನೀತಿಮಾನ್ ನಯೀ ॥ 101 ॥

ಪರಂತೇಜಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪುರಾತನಃ ।
ಪುಷ್ಕರಃ ಪುಷ್ಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪುಷ್ಕರಕ್ಷೇತ್ರಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 102 ॥

ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾಽಪ್ರತರ್ಕ್ಯಸ್ತು ರಾಜಮಾನ್ಯೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಕೃತ ಪುಣ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಪುಣ್ಯವದಾಶ್ರಿತಃ ॥ 103 ॥

ವಾಯುದೋ ವಾಯುಸೇವೀ ಚ ವಾತಾಹಾರೋ ವಿಮತ್ಸರಃ ।
ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯೋ ಬಿಲ್ವಧಾರೀ ಬಿಲ್ವಮಾಲ್ಯೋ ಲಯಾಶ್ರಯಃ ॥ 104 ॥

ಬಿಲ್ವಭಕ್ತೋ ಬಿಲ್ವನಾಥೋ ಬಿಲ್ವಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋ ವಶೀ ।
ಶಮ್ಭುಮನ್ತ್ರಧರಃ ಶಮ್ಭುಯೋಗಃ ಶಮ್ಭುಪ್ರಿಯೋ ಹರಃ ॥ 105 ॥

ಸ್ಕನ್ದಪ್ರಿಯೋ ನಿರಾಸ್ಕನ್ದೋ ಸುಖಯೋಗಃ ಸುಖಾಸನಃ ।
ಕ್ಷಮಾಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಮಾದಾತಾ ಕ್ಷಮಾಶೀಲೋ ನಿರಕ್ಷಮಃ ॥ 106 ॥

ಜ್ಞಾನಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನದೋ ಜ್ಞಾನೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ ಕ್ಷಮಾಪತಿಃ ।
ಕ್ಷಮಾಚಾರಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶೀ ತನ್ತ್ರಜ್ಞಸ್ತನ್ತ್ರಕಾರಕಃ ॥ 107 ॥

ತನ್ತ್ರಸಾಧನ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ತನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಬಾಲತನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಃ ॥ 108 ॥

ಗೋರಸೋ ಗೋರಸಾಧೀಶೋ ಗೋಸಿದ್ಧಾ ಗೋಮತೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋರಕ್ಷಕಾರಕೋ ಗೋಮೀ ಗೋರಾಂಗೋಪಪಿರ್ಗುರುಃ ॥ 109 ॥

ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಃ ಸರ್ವೇಷ್ಠ ದಾತಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶಮೀ ।
ಶುದ್ಧೋಽರುದ್ಧೋಽವಿರುದ್ಧಶ್ಚ ಪ್ರಬುದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಃ ॥ 110 ॥

ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಧಾರಕಃ ।
ಧರ್ಮಸೇತುರ್ಧರ್ಮರಾಜೋ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 111 ॥

ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯೋ ಧರ್ಮಕರ್ತಾ ಧರ್ಮ್ಯೋ ಧರ್ಮವಿದಗ್ರಣೀಃ ।
ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಮರ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ॥ 112 ॥

ಕರ್ತಾ ಧರ್ತಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾಽಪಹರ್ತಾಸುರ ರಕ್ಷಸಾಮ್ ।
ವೇತ್ತಾ ಛೇತ್ತಾ ಭವಾಪತ್ತೇರ್ಭೇಂತಾ ಪಾಪಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ ॥ 113 ॥

ಗುಣವಾನ್ ಗುಣಸ್ಮಪನ್ನೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗಣ್ಯೋ ಗುಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಗುಣಜ್ಞೋ ಗುಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಗುಣಾನನ್ದಿತಮಾನಸಃ ॥ 114 ॥

ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಾಧೀಶೋ ಗುಣಿಗೀತೋ ಗುಣಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಗುಣಾಕಾರೋ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣದಾತಾ ಗುಣೋಜ್ವಲಃ ॥ 115 ॥

ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗದೇವೋ ಗರ್ಗದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಗರ್ಗನನ್ದಕರೋ ಗರ್ಗ ಗೀತೋ ಗರ್ಗವರಪ್ರದಃ ॥ 116 ॥

ವೇದವೇದ್ಯೋ ವೇದವಿದೋ ವೇದವನ್ದ್ಯೋ ವಿದಾಮ್ಪತಿಃ ।
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ವೇದಾನ್ತಕರ್ತಾ ವೇದಾನ್ತಪಾರಗಃ ॥ 117 ॥

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ಹುತಭುಕ್ ಹಿಮವರ್ಣೋ ಹಿಮಾಲಯಃ । ಹೃತಭುಕ್
ಹಯಗ್ರೀವೋ ಹಿರಣ್ಯಸ್ತ್ರಕ್ ಹಯನಾಥೋ ಹಿರಣ್ಯಮಯಃ ॥ 118 ॥

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿದಾತಾ ಚ ಶಕ್ತಿನಾಥಃ ಸುಶಕ್ತಿಕಃ ।
ಶಕ್ತಿಽಶಕ್ತಃ ಶಕ್ತಿಸಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಹೃತ್ ಶಕ್ತಿಕಾರಣಮ್ ॥ 119 ॥

ಸರ್ವಾಶಾಸ್ಯಗುಣೋಪೇತಃ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ ।
ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಧಾರೀ ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಗಜಚರ್ಮಪರಿವೃತಃ ॥ 120 ॥

ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದೀ ಚ ಭೂತವೈತಾಲಶೋಭಿತಃ ।
ಶ್ಮಶಾನಾರಣ್ಯಸಂವಾಸೀ ಕರ್ಪರಾಲಂಕೃತಃ ಶಿವಃ ॥ 121 ॥

ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾ ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ಕರ್ಮಣ್ಯಃ ಕರ್ಮದಃ ಕರ್ಮೀ ಕರ್ಮಹಾ ಕರ್ಮಕೃದ್ ಗುರುಃ ॥ 122 ॥

ಗೋಸಂಕಷ್ಟಸನ್ತ್ರಾತಾ ಗೋಸನ್ತಾಪನಿವರ್ತಕಃ ।
ಗೋವರ್ಧನೋ ಗವಾಂದಾತಾ ಗೋಸೌಭಾಗ್ಯವಿವರ್ಧನಃ ॥ 123 ॥

ಗರ್ಗ ಉವಾಚ –
ಇದಂ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮುಕ್ತಮ್ ಮಯಾ ಪ್ರಭೋ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮೇತದ್ಧಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರಮ್ ॥ 124 ॥

ಏತಸ್ಯ ಪಠನಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ॥ 125 ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಯಂ ಯಂ ಚಿನ್ತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 126 ॥

ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ರಾಜ್ಯಂ ಯೋಗಾರ್ಥೀ ಯೋಗವಾನ್ ಭವೇತ್ ।
ಭೋಗಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಭೋಗಾನ್ ಗೋರಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 127 ॥

ಅರಣ್ಯೇ ವಿಷಮೇ ಘೇರೇ ಶತ್ರುಭಿಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಃ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನಾನ್ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ್ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ॥ 128 ॥

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಮಾರೀ ರೋಗೇ ಚ ಭಯದೇ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ಚ ರೋಗೇಷು ಗೋರಕ್ಷ ಸ್ಮರಣಂ ಹಿತಮ್ ॥ 129 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಯತ್ರಸ್ಯಾದ್ ಗೃಹೇ ಗೃಹವತಾಂ ಶುಭಮ್ ।
ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಕಂ ತತ್ರ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ತಥಾ ॥ 130 ॥।

ಆರೋಗ್ಯಂ ಪಶುವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಶುಭಕರ್ಮಾಣಿ ಭೂರಿಶಃ ।
ನ ಭಯಂ ತತ್ರ ರೋಗಾಣಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 131 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ ಶ್ರವಣಾತ್ ಪಠನಾಚ್ಚ ಭವೇದ್ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಕನ್ಯಾದಾನ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯ ಶತಸ್ಯ ಚ ॥ 132 ॥

ಗವಾಂ ಕೋಟಿ ಪ್ರದಾನಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಸ್ಯ ಯತ್ ಫಲಮ್ ।
ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ 133 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ದದಾತಿ ತಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಸ್ತು ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥಿರೋ ಭವೇತ್ ॥ 134 ॥

ಲಭತೇ ರಾಜಸಮ್ಮಾನಂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಯ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ । ರಾಜಸನ್ಮಾನಂ
ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಚ್ಚ ಗತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್ವಜ್ಞವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 135 ॥

ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಪ್ರದೋಷೇ ಚ ಶಿವಂ ಗೋರಕ್ಷ ಸಂಜ್ಞಿತಮ್ ।
ಪೂಜಯೇದ್ವಿವಿಧಾಚಾರೈರ್ಗನ್ಧಪೂಷ್ಪಾದಿಭಿರ್ನರಃ ॥ 136 ॥

ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಪಾರ್ಥಿವಂ ಲಿಂಗಂ ಗೋರಕ್ಷ ಜಗದ್ಗುರೋಃ ।
ಭಕ್ತಯಾ ಸಮರ್ಚಯೇನ್ ನಿತ್ಯಂ ಸಾಧಕಃ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸಃ ॥ 137 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಕಾರಯೇದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಸ್ತಥಾ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 138 ॥

ಧ್ಯಾಯೇದನ್ತೇ ಮಹೇಶಾನಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಯಥಾವಿಧಿ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಪೂಜಯೇತ್ತತ್ರ ಧನವಸ್ತ್ರಾದಿಭಿಃ ಶುಭೈಃ ॥ 139 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಯಸ್ಮಾದುದ್ಭವತೀ ದಮದ್ಭ ತ ತಮಂ ಯೇನೈವ ತತ್ಪಾಲ್ಯತೇ
ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಚರಾಚರಮಯಂ ಸಂಲೋಯತೇ ಸರ್ವಥಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಯೋಽಪಿ ನ ಪರ ಪಾರಂ ಗತಾ ಯಸ್ಯ ತೇ
ಗೋರಕ್ಷಪ್ರಭವಂ ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಶೂನ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ॥ 140 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಪದ್ರುಮತನ್ತ್ರೇ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಸಾರೇ ಮಹರ್ಷಿ ಗರ್ಗಪ್ರೋಕ್ತಂ
ನಿರಂಜನಾತ್ಮಕಂ ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Gorak:

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top