Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in English

Kakinya Ashtottara Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ kakinyastottarasahasranamastotra ॥

sriganesaya namah ।
srianandabhairava uvaca ।
vada kalyani kamesi trailokyaparipujite ।
brahmandanantanilaye kailasasikharojjvale ॥ 1 ॥

kalike kalaratristhe mahakalanisevite ।
sabdabrahmasvarupe tvam vaktumarhasi sadarat ॥ 2 ॥

sahasranamayogakhyam astottaramanantaram ।
anantakotibrahmandam saram paramamangalam ॥ 3 ॥

jnanasiddhikaram saksad atyantanandavardhanam ।
sanketasabdamoksartham kakinisvarasamyutam ॥ 4 ॥

paranandakaram brahma nirvanapadalalitam ।
snehadabhisukhanandadadau brahma varanane ॥ 5 ॥

icchami sarvada matarjagatam surasundari ।
snehanandarasodrekasambandhan kathaya drutam ॥ 6 ॥

srianandabhairavi uvaca
isvara srinilakantha nagamalavibhusitah ।
nagendracitramaladhya nagadhiparamesvarah ॥ 7 ॥

kakinisvarayogadhyam sahasranama mangalam ।
astottaram vrtakaram kotisaudaminiprabham ॥ 8 ॥

ayurarogyajananam srnusvavahito mama ।
anantakotibrahmandasaram nityam paratparam ॥ 9 ॥

sadhanam brahmano jnanam yoganam yogasadhanam ।
sarvajnaguhyasamskaram samskaradiphalapradam ॥ 10 ॥

vanchasiddhikaram saksanmahapatakanasanam ।
mahadaridryasamanam mahaisvaryapradayakam ॥ 11 ॥

japedyah pratari prito madhyahne’stamite ravau ।
namaskrtya japennama dhyanayogaparayanah ॥ 12 ॥

kakinisvarasamyogam dhyanam dhyanagunodayam ।
adau dhyanam samacarya nirmalo’malacetasa ॥ 13 ॥

dhyayed devim mahakalim kakinim kalarupinim ।
paranandarasonmattam syamam kamadugham param ॥ 14 ॥

caturbhujam khadgacarmavarapadmadharam haram ।
satruksayakarim ratna’lankarakotimanditam ॥ 15 ॥

tarunanandarasikam pitavastram manoramam ।
keyuraharalalitam tatankadvayasobhitam ॥ 16 ॥

isvarim kamaratnakhyam kakacancuputananam ।
sundarim vanamaladhyam carusimhasanasthitam ॥ 17 ॥

hrtpadmakarnikamadhyakasasaudaminiprabham ।
evam dhyatva pathennamamangalani punah punah ॥ 18 ॥

isvaram kotisuryabham dhyayeddhrdayamandale ।
caturbhujam virarupam lavanyam bhavasambhavam ॥ 19 ॥

syamam hiranyabhusangam candrakotisusitalam ।
abhayam varadam padmam mahakhadgadharam vibhum ॥ 20 ॥

kiritinam mahakayam smitahasyam prakasakam ।
hrdayambujamadhyastham nupurairupasobhitam ॥ 21 ॥

kotikalanalam diptam kakinidaksinasthitam ।
evam vicintya manasa yoginam paramesvaram ॥ 22 ॥

tatah pathet sahasrakhyam vadami srnu tatprabho ॥ 23 ॥

asya srikakinisvarasahasranamastotrasya brahmarsi ,
gayatricchandah , jagadisvara kakini devata ,
nirvanayogartha siddhayarthe jape viniyogah ।
Om̃ isvarah kakinisana isana kamalesvari ।
isah kakesvarisani isvarisah kulesvari ॥ 24 ॥

isamoksah kamadhenuh kapardisah kapardini ।
kaulah kulinantaraga kavih kavyaprakasini ॥ 25 ॥

kaladesah sukavita karanah karunamayi ।
kanjapatreksanah kali kamah kolavalisvari ॥ 26 ॥

kiratarupi kaivalya kiranah kamanasana ।
karnatesah sakarnati kalikah kalikaputa ॥ 27 ॥

kisorah kisunamita kesavesah kulesvari ।
kesakinjalkakutilah kamarajakutuhala ॥ 28 ॥

karakotidharah kuta kriyakrurah kriyavati ।
kumbhaha kumbhahantri ca katakacchakalavati ॥ 29 ॥

kanjavaktrah kalamukhi kotisuryakaranana ।
kamrah kalapah samrddhistha kupo’ntasthah kulacala ॥ 30 ॥

kunapah kaulapakasa svakantah kamavasini ।
sukrtih sankari vidya kalakah kalanasraya ॥ 31 ॥

karkandhusthah kaulakanya kulinah kanyakakula ।
kumarah kesari vidya kamaha kulapandita ॥ 32 ॥

kalkisah kamaniyangi kusalah kusalavati ।
ketakipuspamaladhyah ketakikusumanvita ॥ 33 ॥

kusumanandamaladhyah kusumamalamalika ।
kavindrah kavyasambhutah kamamanjiraranjini ॥ 34 ॥

kusasanasthah kausalyakulapah kalpapadapa ।
kalpavrksah kalpalata vikalpah kalpagamini ॥ 35 ॥

kathorasthah kacanibha karalah kalavasini ।
kalakutasrayanandah karkasakasavahini ॥ 36 ॥

katadhumakrticchayo vikatasanasamsthita ।
kayadhari kupakari karaviragatah krsi ॥ 37 ॥

kalagambhiranadanta vikalalapamanasa ।
prakrtisah satprakrtih prakrstah karsinisvari ॥ 38 ॥

bhagavan varunivarna vivarno varnarupini ।
suvarnavarno hemabho mahan mahendrapujita ॥ 39 ॥

mahatma mahatisani maheso mattagamini ।
mahaviro mahavega mahalaksmisvaro matih ॥ 40 ॥

mahadevo mahadevi mahanando mahakala ।
mahakalo mahakali mahabalo mahabala ॥ 41 ॥

mahamanyo mahamanya mahadhanyo mahadhani ।
mahamalo mahamala mahakaso mahakasa ॥ 42 ॥

mahayaso mahayajna maharajo maharaja ।
mahavidyo mahavidya mahamukhyo mahamakhi ॥ 43 ॥

maharatro maharatrirmahadhiro mahasaya ।
mahaksetro mahaksetra kuruksetrah kurupriya ॥ 44 ॥

mahacando mahogra ca mahamatto mahamatih ।
mahavedo mahaveda mahotsaho mahotsava ॥ 45 ॥

mahakalpo mahakalpa mahayogo mahagatih ।
mahabhadro mahabhadra mahasuksmo mahacala ॥ 46 ॥

mahavakyo mahavani mahayajva mahajava ।
mahamurtirmahakanta mahadharmo mahadhana ॥ 47 ॥

mahamahogro mahisi mahabhogyo mahaprabha ।
mahaksemo mahamaya mahamaya maharama ॥ 48 ॥

mahendrapujita mata vibhalo mandalesvari ।
mahavikalo vikala pratalasthalalamaga ॥ 49 ॥

kaivalyadata kaivalya kautukastho vikarsini ।
valapratirvalapatni balaramo valangaja ॥ 50 ॥

avalesah kamavira pranesah pranaraksini ।
pancamacaragah pancapancamah pancamisvari ॥ 51 ॥

prapancah pancarasaga nisprapancah krpamayi ।
kamarupi kamarupa kamakrodhavivarjita ॥ 52 ॥

kamatma kamanilaya kamakhya kamacancala ।
kamapuspadharah kama kamesah kamapuspini ॥ 53 ॥

mahamudradharo mudra sanmudrah kamamudrika ।
candrardhakrtabhalabho vidhukotimukhambuja ॥ 54 ॥

candrakotiprabhadhari candrajyotihsvarupini ।
suryabho virakirana suryakotivibhavita ॥ 55 ॥

mihireso manavaka antarggami nirasraya ।
prajapatisah kalyani daksesah kularohini ॥ 56 ॥

apracetah pracetastha vyaseso vyasapujita ।
kasyapesah kasyapesi bhrgviso bhargavesvari ॥ 57 ॥

vasisthah priyabhavastho vasisthabadhitapara ।
pulastyapujito devah pulastyacittasamsthita ॥ 58 ॥

agastyarcyo’gastyamata prahladeso valisvari ।
kardamesah kardamadya balako balapujita ॥ 59 ॥

manasthascantariksastha sabdajnani sarasvati ।
rupatita rupasunya virupo rupamohini ॥ 60 ॥

vidyadhareso vidyesi vrsastho vrsavahini ।
rasajno rasikananda viraso rasavarjita ॥ 61 ॥

saunah sanatkumaresi yogacaryesvarah priya ।
durvasah prananilayah sankhyayogasamudbhava ॥ 62 ॥

asankhyeyo mamsabhaksa sumamsasi manorama ।
naramamsavibhokta ca naramamsavinodini ॥ 63 ॥

minavaktrapriyo mina minabhunminabhaksini ।
rohitasi matsyagandha matsyanatho rasapaha ॥ 64 ॥

parvatipremanikaro vidhidevadhipujita ।
vidhatrvarado vedya vedo vedakumarika ॥ 65 ॥

syameso sitavarna ca casito’sitarupini ।
mahamatta”savasi ca mahamatta”savapriya ॥ 66 ॥

asavadhyo’manadevi nirmalasavapamara ।
visatto madiramatta mattakunjaragamini ॥ 67 ॥

manimaladharo malamatrkesah prasannadhih ।
jaramrtyuharo gauri gayanastho jaramara ॥ 68 ॥

sucancalo’tidurdharsa kanthastho hrdgata sati ।
asokah sokarahita mandarastho hi mantrini ॥ 69 ॥

mantramaladharanando mantrayantraprakasini ।
mantrarthacaitanyakaro mantrasiddhiprakasini ॥ 70 ॥

mantrajno mantranilaya mantrarthamantramantrini ।
bijadhyanasamantastha mantramale’tisiddhida ॥ 71 ॥

mantravetta mantrasiddhirmantrastho mantrikantara ।
bijasvarupo bijesi bijamale’ti bijika ॥ 72 ॥

bijatma bijanilaya bijadhya bijamalini ।
bijadhyano bijayajna bijadhya bijamalini ॥ 73 ॥

mahabijadharo bija bijadhya bijavallabha ।
meghamala meghamalo vanamali halayudha ॥ 74 ॥

krsnajinadharo raudra raudri raudraganasraya ।
raudrapriyo raudrakartri raudralokapradah prabha ॥ 75 ॥

vinasi sarvaganam ca sarvani sarvasampada ।
naradesah pradhanesi varaneso vanesvari ॥ 76 ॥

krsnesvarah kesavesi krsnavarnastrilocana ।
kamesvaro raghavesi balesi va banapujitah ॥ 77 ॥

bhavaniso bhavani ca bhavendro bhavavallabha ।
bhavanando’tisuksmakhya bhavamutirbhavesvari ॥ 78 ॥

bhavacchayo bhavanando bhavabhitiharo vala ।
bhasajnanibhasamala mahajivo’tivasana ॥ 79 ॥

lobhapado lobhakartri pralobho lobhavardhini ।
mohatito mohamata mohajalo mahavati ॥ 80 ॥

mohamudgaradhari ca mohamudgaradharini ।
mohanvito mohamugdha kamesah kaminisvari ॥ 81 ॥

kamalapakaro’kama satkamo kamanasini ।
brhanmukho brhannetra padmabho’mbujalocana ॥ 82 ॥

padmamalah padmamala sridevo devaraksini ।
asito’pyasita caiva ahlado devamatrka ॥ 83 ॥

nagesvarah sailamata nagendro vai nagatmaja ।
narayanesvarah kirtih satkirtih kirtivardhini ॥ 84 ॥

kartikesah kartiki ca vikarta gahanasraya ।
virakto garudarudha garudastho hi garudi ॥ 85 ॥

garudeso gurumayi gurudevo guruprada ।
gaurangeso gaurakanya gangesah pranganesvari ॥ 86 ॥

pratikeso visala ca niraloko nirindriya ।
pretabijasvarupasca preta’lankarabhusita ॥ 87 ॥

premagehah premahantri harindro harineksana ।
kalesah kalikesani kaulikesasca kakini ॥ 88 ॥

kalamanjiradhari ca kalamanjiramohini ।
karalavadanah kali kaivalyadanadah katha ॥ 89 ॥

kamalapalakah kunti kaikeyisah sutah kala ।
kalanalah kulajna ca kulagami kulasraya ॥ 90 ॥

kuladharmasthitah kaula kulamargah kulatura ।
kulajihvah kulananda krsnah krsnasamudbhava ॥ 91 ॥

krsnesah krsnamahisi kakasthah kakacancuka ।
kaladharmah kalarupa kalah kalaprakasini ॥ 92 ॥

kalajah kalakanya ca kalesah kalasundari ।
khadgahastah kharparadhya kharagah kharakhadgani ॥ 93 ॥

khalabuddhiharah khela khanjanesah sukhanjani ।
gitapriyo gayanastha ganapalo grhasraya ॥ 94 ॥

gargapriyo gayapraptirgargastho hi gabhirina ।
garudiso hi gandharvi gatiso garhavahnija ॥ 95 ॥

ganagandharvagopalo ganagandharvago gata ।
gabhiramani sambhedo gabhirakotisagara ॥ 96 ॥

gatistho ganapatyastha gananadyo gava tanuh ।
gandhadvaro gandhamala gandhadhyo gandhanirgama ॥ 97 ॥

gandhamohitasarvango gandhacancalamohini ।
gandhapuspadhupadipanaivedyadiprapujita ॥ 98 ॥

gandhagurusukasturi kunkumadivimandita ।
gokula madhurananda puspagandhantarasthita ॥ 99 ॥

gandhamadanasambhutapuspamalyavibhusitah ।
ratnadyasesalankaramalamanditavigrahah ॥ 100 ॥

svarnadyasesalankaraharamalavimandita ।
karavira yutaprakhyaraktalocanapankajah ॥ 101 ॥

javakotikotisata carulocanapankaja ।
ghanakotimahanasya pankajalolavigraha ॥ 102 ॥

ghargharadhvanimanandakavyambudhimukhambuja ।
ghoracitrasarparaja malakotisatankabhrt ॥ 103 ॥

ghanaghoramahanaga citramalavibhusita ।
ghantakotimahanadamanandalolavigrahah ॥ 104 ॥

ghantadamarumantradi dhyananandakarambuja ।
ghatakotikotisatasahasramangalasana ॥ 105 ॥

ghantasankhapadmacakravarabhayakarambuja ।
ghatako ripukotinam sumbhadinam tatha satam ॥ 106 ॥

ghatinidaityaghorasca sankhanam satatam tatha ।
carvakamatasanghatacaturananapankajah ॥ 107 ॥

cancalanandasarvarthasaravagvadinisvari ।
candrakotisunirmala malalambitakanthabhrt ॥ 108 ॥

candrakotisamanasya pankeruhamanohara ।
candrajyotsnayutaprakhyaharabhusitamastakah ॥ 109 ॥

candrabimbasahasrabhayutabhusitamastakah ।
carucandrakantamanimaniharayutangabhrt ॥ 110 ॥

candanagurukasturi kunkumasaktamalini ।
candamundamahamundayutanirmalamalyabhrt ॥ 111 ॥

candamundaghoramundanirmanakulamalini ।
candattahasaghoradhyavadanambhojacancalah ॥ 112 ॥

calatkhanjananetrambhoruhamohitasankara ।
caladambhojanayananandapuspakaramohitah ॥ 113 ॥

caladindubhasamanavagrahakhedacandrika ।
candrardhakotikiranacudamandalamanditah ॥ 114 ॥

candracudambhojamala uttamangavimanditah ।
caladarkasahasranta ratnaharavibhusitah ॥ 115 ॥

caladarkakotisatamukhambhojatapojjvala ।
caruratnasanambhojacandrikamadhyasamsthitah ॥ 116 ॥

carudvadasapatradi karnikasuprakasika ।
camatkaragatankaradhunarbanakarambujah ॥ 117 ॥

caturthavedagathadi stutikotisusiddhida ।
caladambujanetrarkavahnicandratrayanvitah ॥ 118 ॥

calatsahasrasankhyata pankajadiprakasika ।
camatkarattahasasya smitapankajarajayah ॥ 119 ॥

camatkaramahaghorasattattahasasobhita ।
chayasahasrasamsarasitalanilasitalah ॥ 120 ॥

chadapadmaprabhamanasimhasanasamasthita ।
chalatkotidaityarajamundamalavibhusitah ॥ 121 ॥

chinnadikotimantrarthajnanacaitanyakarini ।
citramargamahadhvantagranthisambhedakarakah ॥ 122 ॥

astrakastradibrahmastrasahasrakotidharini ।
ajamamsadisadbhaksarasamodapravahagah ॥ 123 ॥

chedanadimahograstre bhujavamaprakasini ।
jayakhyadimahasama jnanarthasya prakasakah ॥ 124 ॥

jayaganahrdambhoja buddhijnanaprakasini ।
janardanapremabhava mahadhanasukhapradah ॥ 125 ॥

jagadisakulanandasindhupankajavasini ।
jivanasthadijanakah paramanandayoginam ॥ 126 ॥

janani yogasastranam bhaktanam padapadmayoh ।
ruksapavananirvatamaholkapatakarunah ॥ 127 ॥

jharjharimadhuri vina venusankhapravadini ।
jhanatkaraughasamharakaradandavisanadhrk ॥ 128 ॥

jharjharinayikaryyadikarambhojanisevita ।
tankarabhavasamharamahajagaravesadhrk ॥ 129 ॥

tankasipasupatastracarmakarmukadharini ।
talananalasanghattapattambaravibhusitah ॥ 130 ॥

tultuni kinkini koti vicitradhvanigamini ।
tham tham tham manumulantah svaprakasaprabodhakah ॥ 131 ॥

tham tham tham prakharahladanadasamvadavadini ।
tham tham tham kurmaprsthasthah kamacakarabhasanah ॥ 132 ॥

tham tham tham bijavahnistha hatukabhruvibhusita ।
damaraprakharahladasiddhividyaprakasakah ॥ 133 ॥

dindimadhvanamadhuravanisammukhapankaja ।
dam dam dam kharakrtyadi maranantahprakasika ॥ 134 ॥

dhakkaravadyabhupuratarasaptasvarasrayah ।
dhaum dhaum dhaum dhaukadhakkalam vahnijayamanupriyah ॥ 135 ॥

dham dham dham dhaum dha dham dha krtyetthaheti vasini ।
tarakabrahmamantrasthah sripadapadmabhavakah ॥ 136 ॥

tarinyadimahamantra siddhisarvarthasiddhida ।
tantramantramahayantra vedayogasusaravit ॥ 137 ॥

talavetaladaitalasritaladisusiddhada ।
tarukalpalatapuspakalabijaprakasakah ॥ 138 ॥

dintiditalahintalatulasikulavrksaja ।
akarakutavindvindumalamanditavigrahah ॥ 139 ॥

sthatrprasthaprathagathasthulasthityantasamhara ।
darikunjahemamalavanamaladibhusitah ॥ 140 ॥

daridryaduhkhadahanakalanalasatopamah ।
dasasahasravaktrambhoruhasobhitavigrahah ॥ 141 ॥

pasabhayavarahladadhanadharmadivardhini ।
dharmakotisatollasasiddhirddhisamrddhida ॥ 142 ॥

dhyanayogajnanayogamantrayogaphalaprada ।
namakotisatanantasukirtigunamohanah ॥ 143 ॥

nimittaphalasadbhavabhavabhavavivarjita ।
paramanandapadavi danalolapadambujah ॥ 144 ॥

pratisthasunivrttadi samadhiphalasadhini ।
pheraviganasanmanavasusiddhipradayakah ॥ 145 ॥

phetkarikulatantradi phalasiddhisvarupini ।
varanganakotikotikarambhojanisevita ॥ 146 ॥

varadanajnanadana moksadaticancala ।
bhairavanandanathakhya satakotimudanvitah ॥ 147 ॥

bhavasiddhikriyasiddhi sastangasiddhidayini ।
makarapancakahladamahamodasariradhrk ॥ 148 ॥

madiradipancatattvanirvanajnanadayini ।
yajamanakriyayogavibhagaphaladayakah ॥ 149 ॥

yasah sahasrakotistha gunagayanatatpara ।
ranamadhyasthakalagni krodhadharasuvigrahah ॥ 150 ॥

kakinisakinisaktiyogadi kakinikala ।
laksanayutakotindulalatatilakanvitah ॥ 151 ॥

laksabandhukasinduravarnalavanyalalita ।
vatayutasahasrangaghurnayamanabhudharah ॥ 152 ॥

vivasvatpremabhaktistha caranadvandvanirmala ।
srisitapatisuddhanga vyaptendranilasannibhah ॥ 153 ॥

sitanilasatanandasagarapremabhaktida ।
satpankeruhadevadisvaprakasaprabodhini ॥ 154 ॥

mahomisthasadadharaprasannahrdayambuja ।
syamapremakalabandhasarvangakulanayakah ॥ 155 ॥

samsarasarasastradi sambandhasundarasraya ।
hsauh pretamahabijamalacitritakanthadhrk ॥ 156 ॥

hakaravamakarnadhya candrabinduvibhusita ।
layasrstisthitiksetrapanapalakanamadhrk ॥ 157 ॥

laksmilaksajapanandasiddhisiddhantavarnini ।
ksunnivrttiksaparaksa ksudhaksobhanivarakah ॥ 158 ॥

ksatriyadikuruksetrarunaksiptatrilocana ।
ananta itihasastha ajnagami ca isvari ॥ 159 ॥

umesa utakanyesi rddhisthahrsthagomukhi ।
gakaresvarasamyukta trikundadevatarini ॥ 160 ॥

ainacisapriyananda airavatakulesvari ।
odhrapuspanantadipta odhrapuspanakhagraka ॥ 161 ॥

ehrtyasatakotistha au dirghapranavasraya ।
angasthangadevastha aryasthascaryamesvari ॥ 162 ॥

matrkavarnanilayah sarvamatrkalanvita ।
matrkamantrajalasthah prasannagunadayini ॥ 163 ॥

atyutkatapathiprajna gunamatrpade sthita ।
sthavaranandadeveso visargantaragamini ॥ 164 ॥

akalanko niskalanko niradharo nirasraya ।
nirasrayo niradharo nirbijo bijayogini ॥ 165 ॥

nihsanko nisprhanando sindhuratnavaliprabha ।
akasasthah khecari ca svargadata sivesvari ॥ 166 ॥

suksmatisuksmatvairjneya darapaduhkhaharini ।
nanadesasamudbhuto nanalankaralankrta ॥ 167 ॥

navinakhyo nutanastha nayanabjanivasini ।
visayakhyavisananda visayasi visapaha ॥ 168 ॥

visayatitabhavastho visayanandaghatini ।
visayacchedanastrastho visayajnananasini ॥ 169 ॥

samsarachedakacchayo bhavacchayo bhavantaka ।
samsararthapravartasca samsaraparivartika ॥ 170 ॥

samsaramohahanta ca samsararnavatarini ।
samsaraghatakasridasamsaradhvantamohini ॥ 171 ॥

pancatattvasvarupasca pancatattvaprabodhini ।
parthivah prthivisani prthupujyah puratani ॥ 172 ॥

varuneso varuna ca varideso jalodyama ।
marustho jivanastha ca jalabhugjalavahana ॥ 173 ॥

tejah kantah projjvalastha tejorasestu tejasi ।
tejasthastejaso mala tejah kirtih svarasmiga ॥ 174 ॥

pavanesascanilastha paramatma ninantara ।
vayupurakakari ca vayukumbhakavardhini ॥ 175 ॥

vayucchidrakaro vata vayunirgamamudrika ।
kumbhakastho recakastha purakasthatipurini ॥ 176 ॥

vayvakasadhararupi vayusancarakarini ।
vayusiddhikaro datri vayuyogi ca vayuga ॥ 177 ॥

akasaprakaro brahmi akasantargatadriga ।
akasakumbhakanando gaganahladavardhini ॥ 178 ॥

gaganacchannadehastho gaganabhedakarini ।
gaganadimahasiddho gaganagranthibhedini ॥ 179 ॥

kalakarma mahakali kalayogi ca kalika ।
kalachatrah kalahatya kaladevo hi kalika ॥ 180 ॥

kalabrahmasvarupasca kalitattvartharaksini ।
digambaro dikpatistha digatma digibhasvara ॥ 181 ॥

dikpalastho dikprasanna digvalo dikkulesvari ।
digaghoro digvasana digvira dikpatisvari ॥ 182 ॥

atmartho vyapitattvajna atmajnani ca satmika ।
atmiyascatmabijastha cantaratmatmamohini ॥ 183 ॥

atmasanjnanakari ca atmanandasvarupini ।
atmayajno mahatmajna mahatmatmaprakasini ॥ 184 ॥

atmavikarahanta ca vidyatmiyadidevata ।
manoyogakaro durga manah pratyaksa isvari ॥ 185 ॥

manobhavanihanta ca manobhavavivardhini ।
manascantariksayogo nirakaragunodaya ॥ 186 ॥

manonirakarayogi manoyogendrasaksini ।
manahpratistho manasa manasanka manogatih ॥ 187 ॥

navadravyanigudhartho narendravinivarini ।
navinagunakarmadisakarah khagagamini ॥ 188 ॥

atyunmatta mahavani vayaviso mahanila ।
sarvapapapahanta ca sarvavyadhinivarini ॥ 189 ॥

dvaradevisvari pritih pralayagnih karalini ।
bhusandaganatatasca bhuhsandarudhiraprada ॥ 190 ॥

kakavalisah sarvesi kakapucchadharo jaya ।
ajiteso jitananda virabhadrah prabhavati ॥ 191 ॥

antarnadigataprano vaisesikagunodaya ।
ratnanirmitapithasthah simhastha rathagamini ॥ 192 ॥

kulakotisvaracaryo vasudevanisevita ।
adharavirahajnani sarvadharasvarupini ॥ 193 ॥

sarvajnah sarvavijnana martando yasa ilvala ।
indreso vindhyasailesi varanesah prakasini ॥ 194 ॥

anantabhujarajendro anantaksaranasini ।
asirvadastu varado’nugraho’nugrahakriya ॥ 195 ॥

pretasanasamasino merukunjanivasini ।
manimandiramadhyastho manipithanivasini ॥ 196 ॥

sarvapraharanah preto vidhividyaprakasini ।
pracandanayananando manjirakalaranjini ॥ 197 ॥

kalamanjirapadabjo balamrtyuparayana ।
kulamalavyapitangah kulendrah kulapandita ॥ 198 ॥

balikeso rudracanda balendrah pranabalika ।
kumarisah kamamata mandiresah svamandira ॥ 199 ॥

akalajananinatho vidagdhatma priyankari ।
vedadyo vedajanani vairagyastho viragada ॥ 200 ॥

smitahasyasyakamalah smitahasyavimohini ।
dantureso danturu ca dantiso darsanaprabha ॥ 201 ॥

digdanto hi digdasana bhrastabhuk carvanapriya ।
mamsapradhana bhokta ca pradhanamamsabhaksini ॥ 202 ॥

matsyamamsamahamudra rajorudhirabhukpriya ।
suramamsamahaminamudramaithunasupriya ॥ 203 ॥

kuladravyapriyanando madyadikulasiddhida ।
hrtkanthabhrusahasrarabhedano’nte vibhedini ॥ 204 ॥

prasannahrdayambhojah prasannahrdayambuja ।
prasannavaradanadhyah prasannavaradayini ॥ 205 ॥

premabhaktiprakasadhyah premanandaprakasini ॥ 206 ॥

prabhakaraphalodayah paramasuksmapurapriya ।
prabhataravirasmigah prathamabhanusobhanvita ।
pracandaripumanmathah pracalitendudehodgatah ।
prabhapatalapatalapracayadharmapunjacita ॥ 207 ॥

surendraganapujitah suravaresasampujita ।
surendrakula sevito narapatindrasamsevita ।
ganendra gananayako ganapatindra devatmaja ।
bhavarnavargatarako jaladhikarnadharapriya ॥ 208 ॥

surasurakulodbhavah suraripuprasiddhisthita
surariganaghatakah suraganendrasamsiddhida ।
abhipsitaphalapradah suravaradisiddhiprada
priyangaja kularthadah sutadhanapavargaprada ॥ 209 ॥

sivasvasivakakini harahara ca bhimasvana
ksitisa isuraksaka samanadarpahantodaya ।
gunesvara umapati hrdayapadmabhedi gatih
ksapakaralalatadhrk svasukhamargasandayini ॥ 210 ॥

smasanatatanispata pracatahasakalankrta
hathatsathamanastate surakapatasamchedakah ।
smarananavivardhanah priyavasantasambayavi
virajitamukhambujah kamalamanjasimhasana ॥ 211 ॥

bhavo bhavapatiprabhabhavah kavisca bhavyasuraih
kriyesvara ilavati tarunagahitaravati ।
munindramanusiddhidah suramunindrasiddhayusi
murariharadehagastribhuvana vinasakriya ॥ 212 ॥

dvikah kanakakakini kanakatungakilalakah
kamalakulah kulakalarkamalamala ।
subhakta tamasadhakaprakrtiyogayogyarcito
vivekagatamanasah prabhuparadihastacita ॥ 213 ॥

tvameva kulanayakah pralayayogavidyesvari
pracandaganago nagabhuvanadarpahari hara ।
caracarasahasragah sakalarupamadhyasthitah
svanamagunapurakah svagunanamasampurani ॥ 214 ॥

iti te kathitam natha sahasranama mangalam ।
atyadbhutam paranandarasasiddhantadayakam ॥ 215 ॥

matrkamantraghatitam sarvasiddhantasagaram ।
siddhavidyamahollasa manandagunasadhanam ॥ 216 ॥

durlabham sarvalokesu yamale tatprakasitam ।
tava sneharasamodamohitanandabhairava ॥ 217 ॥

kutrapi napi kathitam svasiddha hanisankaya ।
sarvadiyoga siddhantasiddhaye bhuktimuktaye ॥ 218 ॥

premahladarasenaiva durlabham tatprakasitam ।
yena vijnatamatrena bhavedchribhairavesvarah ॥ 219 ॥

etannama subhaphalam vaktum na ca samarthakah ।
kotivarsasatainapi yatphalam labhate narah ॥ 220 ॥

tatphalam yoginameka ksanallabhyam bhavarnave ।
yah pathet pratarutthaya durgagrahanivaranat ॥ 221 ॥

dustendriyabhayenapi mahabhayanivaranat ।
dhyatva nama japennityam madhyahne ca visesatah ॥ 222 ॥

sandhyayam ratriyoge ca sadhayennamasadhanam ।
yogabhyase granthibhede yogadhyananirupane ॥ 223 ॥

pathanad yogasiddhih syad granthibhedo dine dine ।
yogajnanaprasiddhih syad yogah syadekacittatah ॥ 224 ॥

dehastha devavasyaya mahamohaprasantaye ।
stambhanayarisainyanam pratyaham prapathecchucih ॥ 225 ॥

bhaktibhavena pathena sarvakarmasu suksamah ।
stambhayet parasainyani varaikapathamatratah ॥ 226 ॥

varatrayaprapathanad vasayed bhuvanatrayam ।
varatrayam tu prapathed yo murkhah pandito’pi va ॥ 227 ॥

santimapnoti paramam vidyam bhuvanamohinim ।
pratisthanca tatah prapya moksanirvanamapnuyat ॥ 228 ॥

vinasayedarinchighram caturvaraprapathane ।
pancavrttiprapathena satrumuccatayet ksanat ॥ 229 ॥

sadavrtya sadhakendrah satrunam nasako bhavet ।
akarsayet paradravyam saptavaram pathed yadi ॥ 230 ॥

evam kramagatam dhyatva yah pathedatibhaktitah ।
sa bhaved yogininatho mahakalpadrumopamah ॥ 231 ॥

granthibhedasamarthah syanmasamatram pathed yadi ।
duradarsi mahaviro balavan panditesvarah ॥ 232 ॥

mahajnani lokanatho bhavatyeva na samsayah ।
masaikena samarthah syannirvanamoksasiddhibhak ॥ 233 ॥

prapathed yogasiddhyartham bhavakah paramapriyah ।
sunyagare bhumigartamandape sunyadesake ॥ 234 ॥

gangagarbhe maharanye caikante nirjane’pi va ।
durbhiksavarjite dese sarvopadravavarjite ॥ 235 ॥

smasane prantare’svatthamule vatatarusthale ।
istakamayagehe va yatra loko na vartate ॥ 236 ॥

tatra tatranandarupi mahapithasthale’pi ca ।
drdhasanasthah prajapennamamangalamuttamam ॥ 237 ॥

dhyanadharanasuddhango nyasapujaparayanah ।
dhyatva stauti prabhate ca mrtyujeta bhaved dhruvam ॥ 238 ॥

astangasiddhimapnoti camaratvamavapnuyat ।
gurudevamahamantrabhakto bhavati niscitam ॥ 239 ॥

sarire tasya duhkhani na bhavanti kuvrddhayah ।
dustagrahah palayante tam drstva yoginam param ॥ 240 ॥

yah pathet satatam mantri tasya haste’stasiddhayah ।
tasya hrtpadmalingastha devah siddhyanti caparah ॥ 241 ॥

yugakotisahasrani cirayuryogirad bhavet ।
suddhasilo nirakaro brahma visnuh sivah sa ca ।
sa nityah karyasiddhasca sa jivanmuktimapnuyat ॥ 242 ॥

॥ iti srirudrayamale uttaratantre mahatantroddipane
isvarasaktikakinyastottara sahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Kakinya:

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top