Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Tamil

Kakinya Ashtottara Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ காகிந்யஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீஆநந்த³பை⁴ரவ உவாச ।
வத³ கல்யாணி காமேஶி த்ரைலோக்யபரிபூஜிதே ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³நந்தநிலயே கைலாஸஶிக²ரோஜ்ஜ்வலே ॥ 1 ॥

காலிகே காலராத்ரிஸ்தே² மஹாகாலநிஷேவிதே ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபே த்வம் வக்துமர்ஹஸி ஸாத³ராத் ॥ 2 ॥

ஸஹஸ்ரநாமயோகா³க்²யம் அஷ்டோத்தரமநந்தரம் ।
அநந்தகோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ம் ஸாரம் பரமமங்க³ளம் ॥ 3 ॥

ஜ்ஞாநஸித்³தி⁴கரம் ஸாக்ஷாத்³ அத்யந்தாநந்த³வர்த⁴நம் ।
ஸங்கேதஶப்³த³மோக்ஷார்த²ம் காகிநீஶ்வரஸம்யுதம் ॥ 4 ॥

பராநந்த³கரம் ப்³ரஹ்ம நிர்வாணபத³லாலிதம் ।
ஸ்நேஹாத³பி⁴ஸுகா²நந்தா³தா³தௌ³ ப்³ரஹ்ம வராநநே ॥ 5 ॥

இச்சா²மி ஸர்வதா³ மாதர்ஜக³தாம் ஸுரஸுந்த³ரி ।
ஸ்நேஹாநந்த³ரஸோத்³ரேகஸம்ப³ந்தா⁴ந் கத²ய த்³ருதம் ॥ 6 ॥

ஶ்ரீஆநந்த³பை⁴ரவீ உவாச
ஈஶ்வர ஶ்ரீநீலகண்ட² நாக³மாலாவிபூ⁴ஷித: ।
நாகே³ந்த்³ரசித்ரமாலாட்⁴ய நாகா³தி⁴பரமேஶ்வர: ॥ 7 ॥

காகிநீஶ்வரயோகா³ட்⁴யம் ஸஹஸ்ரநாம மங்க³ளம் ।
அஷ்டோத்தரம் வ்ருʼதாகாரம் கோடிஸௌதா³மிநீப்ரப⁴ம் ॥ 8 ॥

ஆயுராரோக்³யஜநநம் ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ மம ।
அநந்தகோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஸாரம் நித்யம் பராத்பரம் ॥ 9 ॥

ஸாத⁴நம் ப்³ரஹ்மணோ ஜ்ஞாநம் யோகா³நாம் யோக³ஸாத⁴நம் ।
ஸார்வஜ்ஞகு³ஹ்யஸம்ஸ்காரம் ஸம்ஸ்காராதி³ப²லப்ரத³ம் ॥ 10 ॥

வாஞ்சா²ஸித்³தி⁴கரம் ஸாக்ஷாந்மஹாபாதகநாஶநம் ।
மஹாதா³ரித்³ர்யஶமநம் மஹைஶ்வர்யப்ரதா³யகம் ॥ 11 ॥

ஜபேத்³ய: ப்ராதரி ப்ரீதோ மத்⁴யாஹ்நேঽஸ்தமிதே ரவௌ ।
நமஸ்க்ருʼத்ய ஜபேந்நாம த்⁴யாநயோக³பராயண: ॥ 12 ॥

காகிநீஶ்வரஸம்யோக³ம் த்⁴யாநம் த்⁴யாநகு³ணோத³யம் ।
ஆதௌ³ த்⁴யாநம் ஸமாசர்ய நிர்மலோঽமலசேதஸா ॥ 13 ॥

த்⁴யாயேத்³ தே³வீம் மஹாகாலீம் காகிநீம் காலரூபிணீம் ।
பராநந்த³ரஸோந்மத்தாம் ஶ்யாமாம் காமது³கா⁴ம் பராம் ॥ 14 ॥

சதுர்பு⁴ஜாம் க²ட்³க³சர்மவரபத்³மத⁴ராம் ஹராம் ।
ஶத்ருக்ஷயகரீம் ரத்நாঽலங்காரகோடிமண்டி³தாம் ॥ 15 ॥

தருணாநந்த³ரஸிகாம் பீதவஸ்த்ராம் மநோரமாம் ।
கேயூரஹாரலலிதாம் தாடங்கத்³வயஶோபி⁴தாம் ॥ 16 ॥

ஈஶ்வரீம் காமரத்நாக்²யாம் காகசஞ்சுபுடாநநாம் ।
ஸுந்த³ரீம் வநமாலாட்⁴யாம் சாருஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தாம் ॥ 17 ॥

ஹ்ருʼத்பத்³மகர்ணிகாமத்⁴யாகாஶஸௌதா³மிநீப்ரபா⁴ம் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா படே²ந்நாமமங்க³ளாநி புந: புந: ॥ 18 ॥

ஈஶ்வரம் கோடிஸூர்யாப⁴ம் த்⁴யாயேத்³த்⁴ருʼத³யமண்ட³லே ।
சதுர்பு⁴ஜம் வீரரூபம் லாவண்யம் பா⁴வஸம்ப⁴வம் ॥ 19 ॥

ஶ்யாமம் ஹிரண்யபூ⁴ஷாங்க³ம் சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலம் ।
அப⁴யம் வரத³ம் பத்³மம் மஹாக²ட்³க³த⁴ரம் விபு⁴ம் ॥ 20 ॥

கிரீடிநம் மஹாகாயம் ஸ்மிதஹாஸ்யம் ப்ரகாஶகம் ।
ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜமத்⁴யஸ்த²ம் நூபுரைருபஶோபி⁴தம் ॥ 21 ॥

கோடிகாலாநலம் தீ³ப்தம் காகிநீத³க்ஷிணஸ்தி²தம் ।
ஏவம் விசிந்த்ய மநஸா யோகி³நம் பரமேஶ்வரம் ॥ 22 ॥

தத: படே²த் ஸஹஸ்ராக்²யம் வதா³மி ஶ்ருʼணு தத்ப்ரபோ⁴ ॥ 23 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீகாகிநீஶ்வரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மாருʼஷி ,
கா³யத்ரீச்ச²ந்த:³ , ஜக³தீ³ஶ்வர காகிநீ தே³வதா ,
நிர்வாணயோகா³ர்த² ஸித்³த⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
ௐ ஈஶ்வர: காகிநீஶாந ஈஶாந கமலேஶ்வரீ ।
ஈஶ: காகேஶ்வரீஶாநீ ஈஶ்வரீஶ: குலேஶ்வரீ ॥ 24 ॥

ஈஶமோக்ஷ: காமதே⁴நு: கபர்தீ³ஶ: கபர்தி³நீ ।
கௌல: குலீநாந்தரகா³ கவி: காவ்யப்ரகாஶிநீ ॥ 25 ॥

கலாதே³ஶ: ஸுகவிதா காரண: கருணாமயீ ।
கஞ்ஜபத்ரேக்ஷண: காலீ காம: கோலாவலீஶ்வரீ ॥ 26 ॥

கிராதரூபீ கைவல்யா கிரண: காமநாஶநா ।
கார்ணாடேஶ: ஸகர்ணாடீ கலிக: காலிகாபுடா ॥ 27 ॥

கிஶோர: கீஶுநமிதா கேஶவேஶ: குலேஶ்வரீ ।
கேஶகிஞ்ஜல்ககுடில: காமராஜகுதூஹலா ॥ 28 ॥

கரகோடித⁴ர: கூடா க்ரியாக்ரூர: க்ரியாவதீ ।
கும்ப⁴ஹா கும்ப⁴ஹந்த்ரீ ச கடகச்ச²கலாவதீ ॥ 29 ॥

கஞ்ஜவக்த்ர: காலமுகீ² கோடிஸூர்யகராநநா ।
கம்ர: கலப: ஸம்ருʼத்³தி⁴ஸ்தா² குபோঽந்தஸ்த:² குலாசலா ॥ 30 ॥

குணப: கௌலபாகாஶா ஸ்வகாந்த: காமவாஸிநீ ।
ஸுக்ருʼதி: ஶாங்கரீ வித்³யா கலக: கலநாஶ்ரயா ॥ 31 ॥

கர்கந்து⁴ஸ்த:² கௌலகந்யா குலீந: கந்யகாகுலா ।
குமார: கேஶரீ வித்³யா காமஹா குலபண்டி³தா ॥ 32 ॥

கல்கீஶ: கமநீயாங்கீ³ குஶல: குஶலாவதீ ।
கேதகீபுஷ்பமாலாட்⁴ய: கேதகீகுஸுமாந்விதா ॥ 33 ॥

குஸுமாநந்த³மாலாட்⁴ய: குஸுமாமலமாலிகா ।
கவீந்த்³ர: காவ்யஸம்பூ⁴த: காமமஞ்ஜீரரஞ்ஜிநீ ॥ 34 ॥

குஶாஸநஸ்த:² கௌஶல்யாகுலப: கல்பபாத³பா ।
கல்பவ்ருʼக்ஷ: கல்பலதா விகல்ப: கல்பகா³மிநீ ॥ 35 ॥

கடோ²ரஸ்த:² காசநிபா⁴ கரால: காலவாஸிநீ ।
காலகூடாஶ்ரயாநந்த:³ கர்கஶாகாஶவாஹிநீ ॥ 36 ॥

கடதூ⁴மாக்ருʼதிச்சா²யோ விகடாஸநஸம்ஸ்தி²தா ।
காயதா⁴ரீ கூபகரீ கரவீராக³த: க்ருʼஷீ ॥ 37 ॥

காலக³ம்பீ⁴ரநாதா³ந்தா விகலாலாபமாநஸா ।
ப்ரக்ருʼதீஶ: ஸத்ப்ரக்ருʼதி: ப்ரக்ருʼஷ்ட: கர்ஷிணீஶ்வரீ ॥ 38 ॥

ப⁴க³வாந் வாருணீவர்ணா விவர்ணோ வர்ணரூபிணீ ।
ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாபோ⁴ மஹாந் மஹேந்த்³ரபூஜிதா ॥ 39 ॥

மஹாத்மா மஹதீஶாநீ மஹேஶோ மத்தகா³மிநீ ।
மஹாவீரோ மஹாவேகா³ மஹாலக்ஷ்மீஶ்வரோ மதி: ॥ 40 ॥

மஹாதே³வோ மஹாதே³வீ மஹாநந்தோ³ மஹாகலா ।
மஹாகாலோ மஹாகாலீ மஹாப³லோ மஹாப³லா ॥ 41 ॥

மஹாமாந்யோ மஹாமாந்யா மஹாத⁴ந்யோ மஹாத⁴நீ ।
மஹாமாலோ மஹாமாலா மஹாகாஶோ மஹாகாஶா ॥ 42 ॥

மஹாயஶோ மஹாயஜ்ஞா மஹாராஜோ மஹாரஜா ।
மஹாவித்³யோ மஹாவித்³யா மஹாமுக்²யோ மஹாமகீ² ॥ 43 ॥

மஹாராத்ரோ மஹாராத்ரிர்மஹாதீ⁴ரோ மஹாஶயா ।
மஹாக்ஷேத்ரோ மஹாக்ஷேத்ரா குருக்ஷேத்ர: குருப்ரியா ॥ 44 ॥

மஹாசண்டோ³ மஹோக்³ரா ச மஹாமத்தோ மஹாமதி: ।
மஹாவேதோ³ மஹாவேதா³ மஹோத்ஸாஹோ மஹோத்ஸவா ॥ 45 ॥

மஹாகல்போ மஹாகல்பா மஹாயோகோ³ மஹாக³தி: ।
மஹாப⁴த்³ரோ மஹாப⁴த்³ரா மஹாஸூக்ஷ்மோ மஹாசலா ॥ 46 ॥

மஹாவாக்யோ மஹாவாணீ மஹாயஜ்வா மஹாஜவா ।
மஹாமூர்தீர்மஹாகாந்தா மஹாத⁴ர்மோ மஹாத⁴நா ॥ 47 ॥

மஹாமஹோக்³ரோ மஹிஷீ மஹாபோ⁴க்³யோ மஹாப்ரபா⁴ ।
மஹாக்ஷேமோ மஹாமாயா மஹாமாயா மஹாரமா ॥ 48 ॥

மஹேந்த்³ரபூஜிதா மாதா விபா⁴லோ மண்ட³லேஶ்வரீ ।
மஹாவிகாலோ விகலா ப்ரதலஸ்த²லலாமகா³ ॥ 49 ॥

கைவல்யதா³தா கைவல்யா கௌதுகஸ்தோ² விகர்ஷிணீ ।
வாலாப்ரதிர்வாலபத்நீ ப³லராமோ வலாங்க³ஜா ॥ 50 ॥

அவலேஶ: காமவீரா ப்ராணேஶ: ப்ராணரக்ஷிணீ ।
பஞ்சமாசாரக:³ பஞ்சாபஞ்சம: பஞ்சமீஶ்வரீ ॥ 51 ॥

ப்ரபஞ்ச: பஞ்சரஸகா³ நிஷ்ப்ரபஞ்ச: க்ருʼபாமயீ ।
காமரூபீ காமரூபா காமக்ரோத⁴விவர்ஜிதா ॥ 52 ॥

காமாத்மா காமநிலயா காமாக்²யா காமசஞ்சலா ।
காமபுஷ்பத⁴ர: காமா காமேஶ: காமபுஷ்பிணீ ॥ 53 ॥

மஹாமுத்³ராத⁴ரோ முத்³ரா ஸந்முத்³ர: காமமுத்³ரிகா ।
சந்த்³ரார்த⁴க்ருʼதபா⁴லாபோ⁴ விது⁴கோடிமுகா²ம்பு³ஜா ॥ 54 ॥

சந்த்³ரகோடிப்ரபா⁴தா⁴ரீ சந்த்³ரஜ்யோதி:ஸ்வரூபிணீ ।
ஸூர்யாபோ⁴ வீரகிரணா ஸூர்யகோடிவிபா⁴விதா ॥ 55 ॥

மிஹிரேஶோ மாநவகா அந்தர்க்³கா³மீ நிராஶ்ரயா ।
ப்ரஜாபதீஶ: கல்யாணீ த³க்ஷேஶ: குலரோஹிணீ ॥ 56 ॥

அப்ரசேதா: ப்ரசேதஸ்தா² வ்யாஸேஶோ வ்யாஸபூஜிதா ।
காஶ்யபேஶ: காஶ்யபேஶீ ப்⁴ருʼக்³வீஶோ பா⁴ர்க³வேஶ்வரீ ॥ 57 ॥

வஶிஷ்ட:² ப்ரியபா⁴வஸ்தோ² வஶிஷ்ட²பா³தி⁴தாபரா ।
புலஸ்த்யபூஜிதோ தே³வ: புலஸ்த்யசித்தஸம்ஸ்தி²தா ॥ 58 ॥

அக³ஸ்த்யார்ச்யோঽக³ஸ்த்யமாதா ப்ரஹ்லாதே³ஶோ வலீஶ்வரீ ।
கர்த³மேஶ: கர்த³மாத்³யா பா³லகோ பா³லபூஜிதா ॥ 59 ॥

மநஸ்த²ஶ்சாந்தரிக்ஷஸ்தா² ஶப்³த³ஜ்ஞாநீ ஸரஸ்வதீ ।
ரூபாதீதா ரூபஶூந்யா விரூபோ ரூபமோஹிநீ ॥ 60 ॥

வித்³யாத⁴ரேஶோ வித்³யேஶீ வ்ருʼஷஸ்தோ² வ்ருʼஷவாஹிநீ ।
ரஸஜ்ஞோ ரஸிகாநந்தா³ விரஸோ ரஸவர்ஜிதா ॥ 61 ॥

ஸௌந: ஸநத்குமாரேஶீ யோக³சர்யேஶ்வர: ப்ரியா ।
து³ர்வாஶா: ப்ராணநிலய: ஸாங்க்²யயோக³ஸமுத்³ப⁴வா ॥ 62 ॥

அஸங்க்²யேயோ மாம்ஸப⁴க்ஷா ஸுமாம்ஸாஶீ மநோரமா ।
நரமாம்ஸவிபோ⁴க்தா ச நரமாம்ஸவிநோதி³நீ ॥ 63 ॥

மீநவக்த்ரப்ரியோ மீநா மீநபு⁴ங்மீநப⁴க்ஷிணீ ।
ரோஹிதாஶீ மத்ஸ்யக³ந்தா⁴ மத்ஸ்யநாதோ² ரஸாபஹா ॥ 64 ॥

பார்வதீப்ரேமநிகரோ விதி⁴தே³வாதி⁴பூஜிதா ।
விதா⁴த்ருʼவரதோ³ வேத்³யா வேதோ³ வேத³குமாரிகா ॥ 65 ॥

ஶ்யாமேஶோ ஸிதவர்ணா ச சாஸிதோঽஸிதரூபிணீ ।
மஹாமத்தாঽঽஸவாஶீ ச மஹாமத்தாঽঽஸவப்ரியா ॥ 66 ॥

ஆஸவாட்⁴யோঽமநாதே³வீ நிர்மலாஸவபாமரா ।
விஸத்தோ மதி³ராமத்தா மத்தகுஞ்ஜரகா³மிநீ ॥ 67 ॥

மணிமாலாத⁴ரோ மாலாமாத்ருʼகேஶ: ப்ரஸந்நதீ:⁴ ।
ஜராம்ருʼத்யுஹரோ கௌ³ரீ கா³யநஸ்தோ² ஜராமரா ॥ 68 ॥

ஸுசஞ்சலோঽதிது³ர்த⁴ர்ஷா கண்ட²ஸ்தோ² ஹ்ருʼத்³க³தா ஸதீ ।
அஶோக: ஶோகரஹிதா மந்த³ரஸ்தோ² ஹி மந்த்ரிணீ ॥ 69 ॥

மந்த்ரமாலாத⁴ராநந்தோ³ மந்த்ரயந்த்ரப்ரகாஶிநீ ।
மந்த்ரார்த²சைதந்யகரோ மந்த்ரஸித்³தி⁴ப்ரகாஶிநீ ॥ 70 ॥

மந்த்ரஜ்ஞோ மந்த்ரநிலயா மந்த்ரார்தா²மந்த்ரமந்த்ரிணீ ।
பீ³ஜத்⁴யாநஸமந்தஸ்தா² மந்த்ரமாலேঽதிஸித்³தி⁴தா³ ॥ 71 ॥

மந்த்ரவேத்தா மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்மந்த்ரஸ்தோ² மாந்த்ரிகாந்தரா ।
பீ³ஜஸ்வரூபோ பீ³ஜேஶீ பீ³ஜமாலேঽதி பீ³ஜிகா ॥ 72 ॥

பீ³ஜாத்மா பீ³ஜநிலயா பீ³ஜாட்⁴யா பீ³ஜமாலிநீ ।
பீ³ஜத்⁴யாநோ பீ³ஜயஜ்ஞா பீ³ஜாட்⁴யா பீ³ஜமாலிநீ ॥ 73 ॥

மஹாபீ³ஜத⁴ரோ பீ³ஜா பீ³ஜாட்⁴யா பீ³ஜவல்லபா⁴ ।
மேக⁴மாலா மேக⁴மாலோ வநமாலீ ஹலாயுதா⁴ ॥ 74 ॥

க்ருʼஷ்ணாஜிநத⁴ரோ ரௌத்³ரா ரௌத்³ரீ ரௌத்³ரக³ணாஶ்ரயா ।
ரௌத்³ரப்ரியோ ரௌத்³ரகர்த்ரீ ரௌத்³ரலோகப்ரத:³ ப்ரபா⁴ ॥ 75 ॥

விநாஶீ ஸர்வகா³நாம் ச ஸர்வாணீ ஸர்வஸம்பதா³ ।
நாரதே³ஶ: ப்ரதா⁴நேஶீ வாரணேஶோ வநேஶ்வரீ ॥ 76 ॥

க்ருʼஷ்ணேஶ்வர: கேஶவேஶீ க்ருʼஷ்ணவர்ணஸ்த்ரிலோசநா ।
காமேஶ்வரோ ராக⁴வேஶீ பா³லேஶீ வா பா³ணபூஜித: ॥ 77 ॥

ப⁴வாநீஶோ ப⁴வாநீ ச ப⁴வேந்த்³ரோ ப⁴வவல்லபா⁴ ।
ப⁴வாநந்தோ³ঽதிஸூக்ஷ்மாக்²யா ப⁴வமூதீர்ப⁴வேஶ்வரீ ॥ 78 ॥

ப⁴வச்சா²யோ ப⁴வாநந்தோ³ ப⁴வபீ⁴திஹரோ வலா ।
பா⁴ஷாஜ்ஞாநீபா⁴ஷமாலா மஹாஜீவோঽதிவாஸநா ॥ 79 ॥

லோபா⁴பதோ³ லோப⁴கர்த்ரீ ப்ரலோபோ⁴ லோப⁴வர்தி⁴நீ ।
மோஹாதீதோ மோஹமாதா மோஹஜாலோ மஹாவதீ ॥ 80 ॥

மோஹமுத்³க³ரதா⁴ரீ ச மோஹமுத்³க³ரதா⁴ரிணீ ।
மோஹாந்விதோ மோஹமுக்³தா⁴ காமேஶ: காமிநீஶ்வரீ ॥ 81 ॥

காமலாபகரோঽகாமா ஸத்காமோ காமநாஶிநீ ।
ப்³ருʼஹந்முகோ² ப்³ருʼஹந்நேத்ரா பத்³மாபோ⁴ঽம்பு³ஜலோசநா ॥ 82 ॥

பத்³மமால: பத்³மமாலா ஶ்ரீதே³வோ தே³வரக்ஷிணீ ।
அஸிதோঽப்யஸிதா சைவ ஆஹ்லாதோ³ தே³வமாத்ருʼகா ॥ 83 ॥

நாகே³ஶ்வர: ஶைலமாதா நாகே³ந்த்³ரோ வை நகா³த்மஜா ।
நாராயணேஶ்வர: கீர்தி: ஸத்கீர்தி: கீர்திவர்தி⁴நீ ॥ 84 ॥

கார்திகேஶ: கார்திகீ ச விகர்தா க³ஹநாஶ்ரயா ।
விரக்தோ க³ருடா³ரூடா⁴ க³ருட³ஸ்தோ² ஹி கா³ருடீ³ ॥ 85 ॥

க³ருடே³ஶோ கு³ருமயீ கு³ருதே³வோ கு³ருப்ரதா³ ।
கௌ³ராங்கே³ஶோ கௌ³ரகந்யா க³ங்கே³ஶ: ப்ராங்க³ணேஶ்வரீ ॥ 86 ॥

ப்ரதிகேஶோ விஶாலா ச நிராலோகோ நிரீந்த்³ரியா ।
ப்ரேதபீ³ஜஸ்வரூபஶ்ச ப்ரேதாঽலங்காரபூ⁴ஷிதா ॥ 87 ॥

ப்ரேமகே³ஹ: ப்ரேமஹந்த்ரீ ஹரீந்த்³ரோ ஹரிணேக்ஷணா ।
காலேஶ: காலிகேஶாநீ கௌலிகேஶஶ்ச காகிநீ ॥ 88 ॥

காலமஞ்ஜீரதா⁴ரீ ச காலமஞ்ஜீரமோஹிநீ ।
கராலவத³ந: காலீ கைவல்யதா³நத:³ கதா² ॥ 89 ॥

கமலாபாலக: குந்தீ கைகேயீஶ: ஸுத: கலா ।
காலாநல: குலஜ்ஞா ச குலகா³மீ குலாஶ்ரயா ॥ 90 ॥

குலத⁴ர்மஸ்தி²த: கௌலா குலமார்க:³ குலாதுரா ।
குலஜிஹ்வ: குலாநந்தா³ க்ருʼஷ்ண: க்ருʼஷ்ணஸமுத்³ப⁴வா ॥ 91 ॥

க்ருʼஷ்ணேஶ: க்ருʼஷ்ணமஹிஷீ காகஸ்த:² காகசஞ்சுகா ।
காலத⁴ர்ம: காலரூபா கால: காலப்ரகாஶிநீ ॥ 92 ॥

காலஜ: காலகந்யா ச காலேஶ: காலஸுந்த³ரீ ।
க²ட்³க³ஹஸ்த: க²ர்பராட்⁴யா க²ரக:³ க²ரக²ட்³க³நீ ॥ 93 ॥

க²லபு³த்³தி⁴ஹர: கே²லா க²ஞ்ஜநேஶ: ஸுகா²ஞ்ஜநீ ।
கீ³தப்ரியோ கா³யநஸ்தா² க³ணபாலோ க்³ருʼஹாஶ்ரயா ॥ 94 ॥

க³ர்க³ப்ரியோ க³யாப்ராப்திர்க³ர்க³ஸ்தோ² ஹி க³பீ⁴ரிணா ।
கா³ருடீ³ஶோ ஹி கா³ந்த⁴ர்வீ க³தீஶோ கா³ர்ஹவஹ்நிஜா ॥ 95 ॥

க³ணக³ந்த⁴ர்வகோ³பாலோ க³ணக³ந்த⁴ர்வகோ³ க³தா ।
க³பீ⁴ரமாநீ ஸம்பே⁴தோ³ க³பீ⁴ரகோடிஸாக³ரா ॥ 96 ॥

க³திஸ்தோ² கா³ணபத்யஸ்தா² க³ணநாத்³யோ க³வா தநூ: ।
க³ந்த⁴த்³வாரோ க³ந்த⁴மாலா க³ந்தா⁴ட்⁴யோ க³ந்த⁴நிர்க³மா ॥ 97 ॥

க³ந்த⁴மோஹிதஸர்வாங்கோ³ க³ந்த⁴சஞ்சலமோஹிநீ ।
க³ந்த⁴புஷ்பதூ⁴பதீ³பநைவேத்³யாதி³ப்ரபூஜிதா ॥ 98 ॥

க³ந்தா⁴கு³ருஸுகஸ்தூரீ குங்குமாதி³விமண்டி³தா ।
கோ³குலா மது⁴ராநந்தா³ புஷ்பக³ந்தா⁴ந்தரஸ்தி²தா ॥ 99 ॥

க³ந்த⁴மாத³நஸம்பூ⁴தபுஷ்பமால்யவிபூ⁴ஷித: ।
ரத்நாத்³யஶேஷாலங்காரமாலாமண்டி³தவிக்³ரஹ: ॥ 100 ॥

ஸ்வர்ணாத்³யஶேஷாலங்காரஹாரமாலாவிமண்டி³தா ।
கரவீரா யுதப்ரக்²யரக்தலோசநபங்கஜ: ॥ 101 ॥

ஜவாகோடிகோடிஶத சாருலோசநபங்கஜா ।
க⁴நகோடிமஹாநாஸ்ய பங்கஜாலோலவிக்³ரஹா ॥ 102 ॥

க⁴ர்க⁴ரத்⁴வநிமாநந்த³காவ்யாம்பு³தி⁴முகா²ம்பு³ஜா ।
கோ⁴ரசித்ரஸர்பராஜ மாலாகோடிஶதாங்கப்⁴ருʼத் ॥ 103 ॥

க⁴நகோ⁴ரமஹாநாக³ சித்ரமாலாவிபூ⁴ஷிதா ।
க⁴ண்டாகோடிமஹாநாத³மாநந்த³லோலவிக்³ரஹ: ॥ 104 ॥

க⁴ண்டாட³மருமந்த்ராதி³ த்⁴யாநாநந்த³கராம்பு³ஜா ।
க⁴டகோடிகோடிஶதஸஹஸ்ரமங்க³ளாஸநா ॥ 105 ॥

க⁴ண்டாஶங்க²பத்³மசக்ரவராப⁴யகராம்பு³ஜா ।
கா⁴தகோ ரிபுகோடீநாம் ஶும்பா⁴தீ³நாம் ததா² ஸதாம் ॥ 106 ॥

கா⁴திநீதை³த்யகோ⁴ராஶ்ச ஶங்கா²நாம் ஸததம் ததா² ।
சார்வாகமதஸங்கா⁴தசதுராநநபங்கஜ: ॥ 107 ॥

சஞ்சலாநந்த³ஸர்வார்த²ஸாரவாக்³வாதி³நீஶ்வரீ ।
சந்த்³ரகோடிஸுநிர்மால மாலாலம்பி³தகண்ட²ப்⁴ருʼத் ॥ 108 ॥

சந்த்³ரகோடிஸமாநஸ்ய பங்கேருஹமநோஹரா ।
சந்த்³ரஜ்யோத்ஸ்நாயுதப்ரக்²யஹாரபூ⁴ஷிதமஸ்தக: ॥ 109 ॥

சந்த்³ரபி³ம்ப³ஸஹஸ்ராபா⁴யுதபூ⁴ஷிதமஸ்தக: ।
சாருசந்த்³ரகாந்தமணிமணிஹாராயுதாங்க³ப்⁴ருʼத் ॥ 110 ॥

சந்த³நாகு³ருகஸ்தூரீ குங்குமாஸக்தமாலிநீ ।
சண்ட³முண்ட³மஹாமுண்டா³யுதநிர்மலமால்யப்⁴ருʼத் ॥ 111 ॥

சண்ட³முண்ட³கோ⁴ரமுண்ட³நிர்மாணகுலமாலிநீ ।
சண்டா³ட்டஹாஸகோ⁴ராட்⁴யவத³நாம்போ⁴ஜசஞ்சல: ॥ 112 ॥

சலத்க²ஞ்ஜநநேத்ராம்போ⁴ருஹமோஹிதஶங்கரா ।
சலத³ம்போ⁴ஜநயநாநந்த³புஷ்பகரமோஹித: ॥ 113 ॥

சலதி³ந்து³பா⁴ஷமாணாவக்³ரஹகே²த³சந்த்³ரிகா ।
சந்த்³ரார்த⁴கோடிகிரணசூடா³மண்ட³லமண்டி³த: ॥ 114 ॥

சந்த்³ரசூடா³ம்போ⁴ஜமாலா உத்தமாங்க³விமண்டி³த: ।
சலத³ர்கஸஹஸ்ராந்த ரத்நஹாரவிபூ⁴ஷித: ॥ 115 ॥

சலத³ர்ககோடிஶதமுகா²ம்போ⁴ஜதபோஜ்ஜ்வலா ।
சாருரத்நாஸநாம்போ⁴ஜசந்த்³ரிகாமத்⁴யஸம்ஸ்தி²த: ॥ 116 ॥

சாருத்³வாத³ஶபத்ராதி³ கர்ணிகாஸுப்ரகாஶிகா ।
சமத்காரக³டங்காரது⁴நர்பா³ணகராம்பு³ஜ: ॥ 117 ॥

சதுர்த²வேத³கா³தா²தி³ ஸ்துதிகோடிஸுஸித்³தி⁴தா³ ।
சலத³ம்பு³ஜநேத்ரார்கவஹ்நிசந்த்³ரத்ரயாந்வித: ॥ 118 ॥

சலத்ஸஹஸ்ரஸங்க்²யாத பங்கஜாதி³ப்ரகாஶிகா ।
சமத்காராட்டஹாஸாஸ்ய ஸ்மிதபங்கஜராஜய: ॥ 119 ॥

சமத்காரமஹாகோ⁴ரஸாட்டாட்டஹாஸஶோபி⁴தா ।
சா²யாஸஹஸ்ரஸம்ஸாரஶீதலாநிலஶீதல: ॥ 120 ॥

ச²த³பத்³மப்ரபா⁴மாநஸிம்ஹாஸநஸமாஸ்தி²தா ।
ச²லத்கோடிதை³த்யராஜமுண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷித: ॥ 121 ॥

சி²ந்நாதி³கோடிமந்த்ரார்த²ஜ்ஞாநசைதந்யகாரிணீ ।
சித்ரமார்க³மஹாத்⁴வாந்தக்³ரந்தி²ஸம்பே⁴த³காரக: ॥ 122 ॥

அஸ்த்ரகாஸ்த்ராதி³ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரஸஹஸ்ரகோடிதா⁴ரிணீ ।
அஜாமாம்ஸாதி³ஸத்³ப⁴க்ஷரஸாமோத³ப்ரவாஹக:³ ॥ 123 ॥

சே²த³நாதி³மஹோக்³ராஸ்த்ரே பு⁴ஜவாமப்ரகாஶிநீ ।
ஜயாக்²யாதி³மஹாஸாம ஜ்ஞாநார்த²ஸ்ய ப்ரகாஶக: ॥ 124 ॥

ஜாயாக³ணஹ்ருʼத³ம்போ⁴ஜ பு³த்³தி⁴ஜ்ஞாநப்ரகாஶிநீ ।
ஜநார்த³நப்ரேமபா⁴வ மஹாத⁴நஸுக²ப்ரத:³ ॥ 125 ॥

ஜக³தீ³ஶகுலாநந்த³ஸிந்து⁴பங்கஜவாஸிநீ ।
ஜீவநாஸ்தா²தி³ஜநக: பரமாநந்த³யோகி³நாம் ॥ 126 ॥

ஜநநீ யோக³ஶாஸ்த்ராணாம் ப⁴க்தாநாம் பாத³பத்³மயோ: ।
ருக்ஷபவநநிர்வாதமஹோல்காபாதகாருண: ॥ 127 ॥

ஜ²ர்ஜ²ரீமது⁴ரீ வீணா வேணுஶங்க²ப்ரவாதி³நீ ।
ஜ²நத்காரௌக⁴ஸம்ஹாரகரத³ண்ட³விஶாநத்⁴ருʼக் ॥ 128 ॥

ஜ²ர்ஜ²ரீநாயிகார்ய்யாதி³கராம்போ⁴ஜநிஷேவிதா ।
டங்காரபா⁴வஸம்ஹாரமஹாஜாக³ரவேஶத்⁴ருʼக் ॥ 129 ॥

டங்காஸிபாஶுபாதாஸ்த்ரசர்மகார்முகதா⁴ரிணீ ।
டலநாநலஸங்க⁴ட்டபட்டாம்ப³ரவிபூ⁴ஷித: ॥ 130 ॥

டுல்டுநீ கிங்கிணீ கோடி விசித்ரத்⁴வநிகா³மிநீ ।
ட²ம் ட²ம் ட²ம் மநுமூலாந்த: ஸ்வப்ரகாஶப்ரபோ³த⁴க: ॥ 131 ॥

ட²ம் ட²ம் ட²ம் ப்ரக²ராஹ்லாத³நாத³ஸம்வாத³வாதி³நீ ।
ட²ம் ட²ம் ட²ம் கூர்மப்ருʼஷ்ட²ஸ்த:² காமசாகாரபா⁴ஸந: ॥ 132 ॥

ட²ம் ட²ம் ட²ம் பீ³ஜவஹ்நிஸ்த² ஹாதுகப்⁴ரூவிபூ⁴ஷிதா ।
டா³மரப்ரக²ராஹ்லாத³ஸித்³தி⁴வித்³யாப்ரகாஶக: ॥ 133 ॥

டி³ண்டி³மத்⁴வாநமது⁴ரவாணீஸம்முக²பங்கஜா ।
ட³ம் ட³ம் ட³ம் க²ரக்ருʼத்யாதி³ மாரணாந்த:ப்ரகாஶிகா ॥ 134 ॥

ட⁴க்காரவாத்³யபூ⁴பூரதாரஸப்தஸ்வராஶ்ரய: ।
டௌ⁴ம் டௌ⁴ம் டௌ⁴ம் டௌ⁴கட⁴க்கலம் வஹ்நிஜாயாமநுப்ரிய: ॥ 135 ॥

ட⁴ம் ட⁴ம் ட⁴ம் டௌ⁴ம் ட⁴ ட⁴ம் ட⁴ க்ருʼத்யேத்தா²ஹேதி வாஸிநீ ।
தாரகப்³ரஹ்மமந்த்ரஸ்த:² ஶ்ரீபாத³பத்³மபா⁴வக: ॥ 136 ॥

தாரிண்யாதி³மஹாமந்த்ர ஸித்³தி⁴ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴தா³ ।
தந்த்ரமந்த்ரமஹாயந்த்ர வேத³யோக³ஸுஸாரவித் ॥ 137 ॥

தாலவேதாலதை³தாலஶ்ரீதாலாதி³ஸுஸித்³த⁴தா³ ।
தருகல்பலதாபுஷ்பகலபீ³ஜப்ரகாஶக: ॥ 138 ॥

டி³ந்திடீ³தாலஹிந்தாலதுளஸீகுலவ்ருʼக்ஷஜா ।
அகாரகூடவிந்த்³விந்து³மாலாமண்டி³தவிக்³ரஹ: ॥ 139 ॥

ஸ்தா²த்ருʼப்ரஸ்த²ப்ரதா²கா³தா²ஸ்தூ²லஸ்தி²த்யந்தஸம்ஹரா ।
த³ரீகுஞ்ஜஹேமமாலாவநமாலாதி³பூ⁴ஷித: ॥ 140 ॥

தா³ரித்³ர்யது:³க²த³ஹநகாலாநலஶதோபம: ।
த³ஶஸாஹஸ்ரவக்த்ராம்போ⁴ருஹஶோபி⁴தவிக்³ரஹ: ॥ 141 ॥

பாஶாப⁴யவராஹ்லாத³த⁴நத⁴ர்மாதி³வர்தி⁴நீ ।
த⁴ர்மகோடிஶதோல்லாஸஸித்³தி⁴ருʼத்³தி⁴ஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ ॥ 142 ॥

த்⁴யாநயோக³ஜ்ஞாநயோக³மந்த்ரயோக³ப²லப்ரதா³ ।
நாமகோடிஶதாநந்தஸுகீர்திகு³ணமோஹந: ॥ 143 ॥

நிமித்தப²லஸத்³பா⁴வபா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜிதா ।
பரமாநந்த³பத³வீ தா³நலோலபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 144 ॥

ப்ரதிஷ்டா²ஸுநிவ்ருʼத்தாதி³ ஸமாதி⁴ப²லஸாதி⁴நீ ।
பே²ரவீக³ணஸந்மாநவஸுஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக: ॥ 145 ॥

பே²த்காரீகுலதந்த்ராதி³ ப²லஸித்³தி⁴ஸ்வரூபிணீ ।
வராங்க³நாகோடிகோடிகராம்போ⁴ஜநிஸேவிதா ॥ 146 ॥

வரதா³நஜ்ஞாநதா³ந மோக்ஷதா³திசஞ்சலா ।
பை⁴ரவாநந்த³நாதா²க்²ய ஶதகோடிமுதா³ந்வித: ॥ 147 ॥

பா⁴வஸித்³தி⁴க்ரியாஸித்³தி⁴ ஸாஷ்டாங்க³ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ।
மகாரபஞ்சகாஹ்லாத³மஹாமோத³ஶரீரத்⁴ருʼக் ॥ 148 ॥

மதி³ராதி³பஞ்சதத்த்வநிர்வாணஜ்ஞாநதா³யிநீ ।
யஜமாநக்ரியாயோக³விபா⁴க³ப²லதா³யக: ॥ 149 ॥

யஶ: ஸஹஸ்ரகோடிஸ்த² கு³ணகா³யநதத்பரா ।
ரணமத்⁴யஸ்த²காலாக்³நி க்ரோத⁴தா⁴ரஸுவிக்³ரஹ: ॥ 150 ॥

காகிநீஶாகிநீஶக்தியோகா³தி³ காகிநீகலா ।
லக்ஷணாயுதகோடீந்து³லலாடதிலகாந்வித: ॥ 151 ॥

லாக்ஷாப³ந்தூ⁴கஸிந்தூ³ரவர்ணலாவண்யலாலிதா ।
வாதாயுதஸஹஸ்ராங்க³கூ⁴ர்ணாயமாநபூ⁴த⁴ர: ॥ 152 ॥

விவஸ்வத்ப்ரேமப⁴க்திஸ்த² சரணத்³வந்த்³வநிர்மலா ।
ஶ்ரீஸீதாபதிஶுத்³தா⁴ங்க³ வ்யாப்தேந்த்³ரநீலஸந்நிப:⁴ ॥ 153 ॥

ஶீதநீலாஶதாநந்த³ஸாக³ரப்ரேமப⁴க்திதா³ ।
ஷட்பங்கேருஹதே³வாதி³ஸ்வப்ரகாஶப்ரபோ³தி⁴நீ ॥ 154 ॥

மஹோமீஸ்த²ஷடா³தா⁴ரப்ரஸந்நஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜா ।
ஶ்யாமப்ரேமகலாப³ந்த⁴ஸர்வாங்க³குலநாயக: ॥ 155 ॥

ஸம்ஸாரஸாரஶாஸ்த்ராதி³ ஸம்ப³ந்த⁴ஸுந்த³ராஶ்ரயா ।
ஹ்ஸௌ: ப்ரேதமஹாபீ³ஜமாலாசித்ரிதகண்ட²த்⁴ருʼக் ॥ 156 ॥

ஹகாரவாமகர்ணாட்⁴ய சந்த்³ரபி³ந்து³விபூ⁴ஷிதா ।
லயஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திக்ஷேத்ரபாநபாலகநாமத்⁴ருʼக் ॥ 157 ॥

லக்ஷ்மீலக்ஷஜபாநந்த³ஸித்³தி⁴ஸித்³தா⁴ந்தவர்ணிநீ ।
க்ஷுந்நிவ்ருʼத்திக்ஷபாரக்ஷா க்ஷுதா⁴க்ஷோப⁴நிவாரக: ॥ 158 ॥

க்ஷத்ரியாதி³குருக்ஷேத்ராருணாக்ஷிப்தத்ரிலோசநா ।
அநந்த இதிஹாஸஸ்த² ஆஜ்ஞாகா³மீ ச ஈஶ்வரீ ॥ 159 ॥

உமேஶ உடகந்யேஶீ ருʼத்³தி⁴ஸ்த²ஹ்ருʼஸ்த²கோ³முகீ² ।
க³காரேஶ்வரஸம்யுக்த த்ரிகுண்ட³தே³வதாரிணீ ॥ 160 ॥

ஐணாசீஶப்ரியாநந்த³ ஐராவதகுலேஶ்வரீ ।
ஓட்⁴ரபுஷ்பாநந்ததீ³ப்த ஓட்⁴ரபுஷ்பாநகா²க்³ரகா ॥ 161 ॥

ஏஹ்ருʼத்யஶதகோடிஸ்த² ஔ தீ³ர்க⁴ப்ரணவாஶ்ரயா ।
அங்க³ஸ்தா²ங்க³தே³வஸ்தா² அர்யஸ்த²ஶ்சார்யமேஶ்வரீ ॥ 162 ॥

மாத்ருʼகாவர்ணநிலய: ஸர்வமாத்ருʼகலாந்விதா ।
மாத்ருʼகாமந்த்ரஜாலஸ்த:² ப்ரஸந்நகு³ணதா³யிநீ ॥ 163 ॥

அத்யுத்கடபதி²ப்ரஜ்ஞா கு³ணமாத்ருʼபதே³ ஸ்தி²தா ।
ஸ்தா²வராநந்த³தே³வேஶோ விஸர்கா³ந்தரகா³மிநீ ॥ 164 ॥

அகலங்கோ நிஷ்கலங்கோ நிராதா⁴ரோ நிராஶ்ரயா ।
நிராஶ்ரயோ நிராதா⁴ரோ நிர்பீ³ஜோ பீ³ஜயோகி³நீ ॥ 165 ॥

நி:ஶங்கோ நிஸ்ப்ருʼஹாநந்தோ³ ஸிந்தூ⁴ரத்நாவளிப்ரபா⁴ ।
ஆகாஶஸ்த:² கே²சரீ ச ஸ்வர்க³தா³தா ஶிவேஶ்வரீ ॥ 166 ॥

ஸூக்ஷ்மாதிஸூக்ஷ்மாத்வைர்ஜ்ஞேயா தா³ராபது:³க²ஹாரிணீ ।
நாநாதே³ஶஸமுத்³பூ⁴தோ நாநாலங்காரலங்க்ருʼதா ॥ 167 ॥

நவீநாக்²யோ நூதநஸ்த² நயநாப்³ஜநிவாஸிநீ ।
விஷயாக்²யவிஷாநந்தா³ விஷயாஶீ விஷாபஹா ॥ 168 ॥

விஷயாதீதபா⁴வஸ்தோ² விஷயாநந்த³கா⁴திநீ ।
விஷயச்சே²த³நாஸ்த்ரஸ்தோ² விஷயஜ்ஞாநநாஶிநீ ॥ 169 ॥

ஸம்ஸாரசே²த³கச்சா²யோ ப⁴வச்சா²யோ ப⁴வாந்தகா ।
ஸம்ஸாரார்த²ப்ரவர்தஶ்ச ஸம்ஸாரபரிவர்திகா ॥ 170 ॥

ஸம்ஸாரமோஹஹந்தா ச ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ।
ஸம்ஸாரக⁴டகஶ்ரீதா³ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தமோஹிநீ ॥ 171 ॥

பஞ்சதத்த்வஸ்வரூபஶ்ச பஞ்சதத்த்வப்ரபோ³தி⁴நீ ।
பார்தி²வ: ப்ருʼதி²வீஶாநீ ப்ருʼது²பூஜ்ய: புராதநீ ॥ 172 ॥

வருணேஶோ வாருணா ச வாரிதே³ஶோ ஜலோத்³யமா ।
மருஸ்தோ² ஜீவநஸ்தா² ச ஜலபு⁴க்³ஜலவாஹநா ॥ 173 ॥

தேஜ: காந்த: ப்ரோஜ்ஜ்வலஸ்தா² தேஜோராஶேஸ்து தேஜஸீ ।
தேஜஸ்த²ஸ்தேஜஸோ மாலா தேஜ: கீர்தி: ஸ்வரஶ்மிகா³ ॥ 174 ॥

பவநேஶஶ்சாநிலஸ்தா² பரமாத்மா நிநாந்தரா ।
வாயுபூரககாரீ ச வாயுகும்ப⁴கவர்தி⁴நீ ॥ 175 ॥

வாயுச்சி²த்³ரகரோ வாதா வாயுநிர்க³மமுத்³ரிகா ।
கும்ப⁴கஸ்தோ² ரேசகஸ்தா² பூரகஸ்தா²திபூரிணீ ॥ 176 ॥

வாய்வாகாஶாதா⁴ரரூபீ வாயுஸஞ்சாரகாரிணீ ।
வாயுஸித்³தி⁴கரோ தா³த்ரீ வாயுயோகீ³ ச வாயுகா³ ॥ 177 ॥

ஆகாஶப்ரகரோ ப்³ராஹ்மீ ஆகாஶாந்தர்க³தத்³ரிகா³ ।
ஆகாஶகும்ப⁴காநந்தோ³ க³க³நாஹ்லாத³வர்தி⁴நீ ॥ 178 ॥

க³க³நாச்ச²ந்நதே³ஹஸ்தோ² க³க³நாபே⁴த³காரிணீ ।
க³க³நாதி³மஹாஸித்³தோ⁴ க³க³நக்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ॥ 179 ॥

கலகர்மா மஹாகாலீ காலயோகீ³ ச காலிகா ।
காலச²த்ர: காலஹத்யா காலதே³வோ ஹி காலிகா ॥ 180 ॥

காலப்³ரஹ்மஸ்வரூபஶ்ச காலிதத்த்வார்த²ரக்ஷிணீ ।
தி³க³ம்ப³ரோ தி³க்பதிஸ்தா² தி³கா³த்மா தி³கி³பா⁴ஸ்வரா ॥ 181 ॥

தி³க்பாலஸ்தோ² தி³க்ப்ரஸந்நா தி³க்³வலோ தி³க்குலேஶ்வரீ ।
தி³க³கோ⁴ரோ தி³க்³வஸநா தி³க்³வீரா தி³க்பதீஶ்வரீ ॥ 182 ॥

ஆத்மார்தோ² வ்யாபிதத்த்வஜ்ஞ ஆத்மஜ்ஞாநீ ச ஸாத்மிகா ।
ஆத்மீயஶ்சாத்மபீ³ஜஸ்தா² சாந்தராத்மாத்மமோஹிநீ ॥ 183 ॥

ஆத்மஸம்ஜ்ஞாநகாரீ ச ஆத்மாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ।
ஆத்மயஜ்ஞோ மஹாத்மஜ்ஞா மஹாத்மாத்மப்ரகாஶிநீ ॥ 184 ॥

ஆத்மவிகாரஹந்தா ச வித்³யாத்மீயாதி³தே³வதா ।
மநோயோக³கரோ து³ர்கா³ மந: ப்ரத்யக்ஷ ஈஶ்வரீ ॥ 185 ॥

மநோப⁴வநிஹந்தா ச மநோப⁴வவிவர்தி⁴நீ ।
மநஶ்சாந்தரீக்ஷயோகோ³ நிராகாரகு³ணோத³யா ॥ 186 ॥

மநோநிராகாரயோகீ³ மநோயோகே³ந்த்³ரஸாக்ஷிணீ ।
மந:ப்ரதிஷ்டோ² மநஸா மாநஶங்கா மநோக³தி: ॥ 187 ॥

நவத்³ரவ்யநிகூ³டா⁴ர்தோ² நரேந்த்³ரவிநிவாரிணீ ।
நவீநகு³ணகர்மாதி³ஸாகார: க²க³கா³மிநீ ॥ 188 ॥

அத்யுந்மத்தா மஹாவாணீ வாயவீஶோ மஹாநிலா ।
ஸர்வபாபாபஹந்தா ச ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரிணீ ॥ 189 ॥

த்³வாரதே³வீஶ்வரீ ப்ரீதி: ப்ரலயாக்³நி: கராலிநீ ।
பூ⁴ஷண்ட³க³ணதாதஶ்ச பூ:⁴ஷண்ட³ருதி⁴ரப்ரதா³ ॥ 190 ॥

காகாவலீஶ: ஸர்வேஶீ காகபுச்ச²த⁴ரோ ஜயா ।
அஜிதேஶோ ஜிதாநந்தா³ வீரப⁴த்³ர: ப்ரபா⁴வதீ ॥ 191 ॥

அந்தர்நாடீ³க³தப்ராணோ வைஶேஷிககு³ணோத³யா ।
ரத்நநிர்மிதபீட²ஸ்த:² ஸிம்ஹஸ்தா² ரத²கா³மிநீ ॥ 192 ॥

குலகோடீஶ்வராசார்யோ வாஸுதே³வநிஷேவிதா ।
ஆதா⁴ரவிரஹஜ்ஞாநீ ஸர்வாதா⁴ரஸ்வரூபிணீ ॥ 193 ॥

ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வவிஜ்ஞாநா மார்தண்டோ³ யஶ இல்வலா ।
இந்த்³ரேஶோ விந்த்⁴யஶைலேஶீ வாரணேஶ: ப்ரகாஶிநீ ॥ 194 ॥

அநந்தபு⁴ஜராஜேந்த்³ரோ அநந்தாக்ஷரநாஶிநீ ।
ஆஶீர்வாத³ஸ்து வரதோ³ঽநுக்³ரஹோঽநுக்³ரஹக்ரியா ॥ 195 ॥

ப்ரேதாஸநஸமாஸீநோ மேருகுஞ்ஜநிவாஸிநீ ।
மணிமந்தி³ரமத்⁴யஸ்தோ² மணிபீட²நிவாஸிநீ ॥ 196 ॥

ஸர்வப்ரஹரண: ப்ரேதோ விதி⁴வித்³யாப்ரகாஶிநீ ।
ப்ரசண்ட³நயநாநந்தோ³ மஞ்ஜீரகலரஞ்ஜிநீ ॥ 197 ॥

கலமஞ்ஜீரபாதா³ப்³ஜோ ப³லம்ருʼத்யுபராயணா ।
குலமாலாவ்யாபிதாங்க:³ குலேந்த்³ர: குலபண்டி³தா ॥ 198 ॥

பா³லிகேஶோ ருத்³ரசண்டா³ பா³லேந்த்³ரா: ப்ராணபா³லிகா ।
குமாரீஶ: காமமாதா மந்தி³ரேஶ: ஸ்வமந்தி³ரா ॥ 199 ॥

அகாலஜநநீநாதோ² வித³க்³தா⁴த்மா ப்ரியங்கரீ ।
வேதா³த்³யோ வேத³ஜநநீ வைராக்³யஸ்தோ² விராக³தா³ ॥ 200 ॥

ஸ்மிதஹாஸ்யாஸ்யகமல: ஸ்மிதஹாஸ்யவிமோஹிநீ ।
த³ந்துரேஶோ த³ந்துரு ச த³ந்தீஶோ த³ர்ஶநப்ரபா⁴ ॥ 201 ॥

தி³க்³த³ந்தோ ஹி தி³க்³த³ஶநா ப்⁴ரஷ்டபு⁴க் சர்வணப்ரியா ।
மாம்ஸப்ரதா⁴நா போ⁴க்தா ச ப்ரதா⁴நமாம்ஸப⁴க்ஷிணீ ॥ 202 ॥

மத்ஸ்யமாம்ஸமஹாமுத்³ரா ரஜோருதி⁴ரபு⁴க்ப்ரியா ।
ஸுராமாம்ஸமஹாமீநமுத்³ராமைது²நஸுப்ரியா ॥ 203 ॥

குலத்³ரவ்யப்ரியாநந்தோ³ மத்³யாதி³குலஸித்³தி⁴தா³ ।
ஹ்ருʼத்கண்ட²ப்⁴ரூஸஹஸ்ராரபே⁴த³நோঽந்தே விபே⁴தி³நீ ॥ 204 ॥

ப்ரஸந்நஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜ: ப்ரஸந்நஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜா ।
ப்ரஸந்நவரதா³நாட்⁴ய: ப்ரஸந்நவரதா³யிநீ ॥ 205 ॥

ப்ரேமப⁴க்திப்ரகாஶாட்⁴ய: ப்ரேமாநந்த³ப்ரகாஶிநீ ॥ 206 ॥

ப்ரபா⁴கரப²லோத³ய: பரமஸூக்ஷ்மபுரப்ரியா ।
ப்ரபா⁴தரவிரஶ்மிக:³ ப்ரத²மபா⁴நுஶோபா⁴ந்விதா ।
ப்ரசண்ட³ரிபுமந்மத:² ப்ரசலிதேந்து³தே³ஹோத்³க³த: ।
ப்ரபா⁴படலபாடலப்ரசயத⁴ர்மபுஞ்ஜாசீதா ॥ 207 ॥

ஸுரேந்த்³ரக³ணபூஜித: ஸுரவரேஶஸம்பூஜிதா ।
ஸுரேந்த்³ரகுல ஸேவிதோ நரபதீந்த்³ரஸம்ஸேவிதா ।
க³ணேந்த்³ர க³ணநாயகோ க³ணபதீந்த்³ர தே³வாத்மஜா ।
ப⁴வார்ணவர்க³தாரகோ ஜலதி⁴கர்ணதா⁴ரப்ரியா ॥ 208 ॥

ஸுராஸுரகுலோத்³ப⁴வ: ஸுரரிபுப்ரஸித்³தி⁴ஸ்தி²தா
ஸுராரிக³ணகா⁴தக: ஸுரக³ணேந்த்³ரஸம்ஸித்³தி⁴தா³ ।
அபீ⁴ப்ஸிதப²லப்ரத:³ ஸுரவராதி³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³
ப்ரியாங்க³ஜ குலார்த²த:³ ஸுதத⁴நாபவர்க³ப்ரதா³ ॥ 209 ॥

ஶிவஸ்வஶிவகாகிநீ ஹரஹரா ச பீ⁴மஸ்வநா
க்ஷிதீஶ இஷுரக்ஷகா ஸமநத³ர்பஹந்தோத³யா ।
கு³ணேஶ்வர உமாபதீ ஹ்ருʼத³யபத்³மபே⁴தீ³ க³தி:
க்ஷபாகரலலாடத்⁴ருʼக் ஸ்வஸுக²மார்க³ஸந்தா³யிநீ ॥ 210 ॥

ஶ்மஶாநதடநிஷ்பட ப்ரசடஹாஸகாலங்க்ருʼதா
ஹட²த்ஶட²மநஸ்தடே ஸுரகபாடஸஞ்சே²த³க: ।
ஸ்மராநநவிவர்த⁴ந: ப்ரியவஸந்தஸம்பா³யவீ
விராஜிதமுகா²ம்பு³ஜ: கமலமஞ்ஜஸிம்ஹாஸநா ॥ 211 ॥

ப⁴வோ ப⁴வபதிப்ரபா⁴ப⁴வ: கவிஶ்ச பா⁴வ்யாஸுரை:
க்ரியேஶ்வர ஈலாவதீ தருணகா³ஹிதாராவதீ ।
முநீந்த்³ரமநுஸித்³தி⁴த:³ ஸுரமுநீந்த்³ரஸித்³தா⁴யுஷீ
முராரிஹரதே³ஹக³ஸ்த்ரிபு⁴வநா விநாஶக்ரியா ॥ 212 ॥

த்³விக: கநககாகிநீ கநகதுங்க³கீலாலக:
கமலாகுல: குலகலார்கமாலாமலா ।
ஸுப⁴க்த தமஸாத⁴கப்ரக்ருʼதியோக³யோக்³யார்சிதோ
விவேகக³தமாநஸ: ப்ரபு⁴பராதி³ஹஸ்தாசீதா ॥ 213 ॥

த்வமேவ குலநாயக: ப்ரலயயோக³வித்³யேஶ்வரீ
ப்ரசண்ட³க³ணகோ³ நகா³பு⁴வநத³ர்பஹாரீ ஹரா ।
சராசரஸஹஸ்ரக:³ ஸகலரூபமத்⁴யஸ்தி²த:
ஸ்வநாமகு³ணபூரக: ஸ்வகு³ணநாமஸம்பூரணீ ॥ 214 ॥

இதி தே கதி²தம் நாத² ஸஹஸ்ரநாம மங்க³ளம் ।
அத்யத்³பு⁴தம் பராநந்த³ரஸஸித்³தா⁴ந்ததா³யகம் ॥ 215 ॥

மாத்ருʼகாமந்த்ரக⁴டிதம் ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தஸாக³ரம் ।
ஸித்³த⁴வித்³யாமஹோல்லாஸ மாநந்த³கு³ணஸாத⁴நம் ॥ 216 ॥

து³ர்லப⁴ம் ஸர்வலோகேஷு யாமலே தத்ப்ரகாஶிதம் ।
தவ ஸ்நேஹரஸாமோத³மோஹிதாநந்த³பை⁴ரவ ॥ 217 ॥

குத்ராபி நாபி கதி²தம் ஸ்வஸித்³த⁴ ஹாநிஶங்கயா ।
ஸர்வாதி³யோக³ ஸித்³தா⁴ந்தஸித்³த⁴யே பு⁴க்திமுக்தயே ॥ 218 ॥

ப்ரேமாஹ்லாத³ரஸேநைவ து³ர்லப⁴ம் தத்ப்ரகாஶிதம் ।
யேந விஜ்ஞாதமாத்ரேண ப⁴வேத்³ச்²ரீபை⁴ரவேஶ்வர: ॥ 219 ॥

ஏதந்நாம ஶுப⁴ப²லம் வக்தும் ந ச ஸமர்த²க: ।
கோடிவர்ஷஶதைநாபி யத்ப²லம் லப⁴தே நர: ॥ 220 ॥

தத்ப²லம் யோகி³நாமேக க்ஷணால்லப்⁴யம் ப⁴வார்ணவே ।
ய: படே²த் ப்ராதருத்தா²ய து³ர்க³க்³ரஹநிவரணாத் ॥ 221 ॥

து³ஷ்டேந்த்³ரியப⁴யேநாபி மஹாப⁴யநிவாரணாத் ।
த்⁴யாத்வா நாம ஜபேந்நித்யம் மத்⁴யாஹ்நே ச விஶேஷத: ॥ 222 ॥

ஸந்த்⁴யாயாம் ராத்ரியோகே³ ச ஸாத⁴யேந்நாமஸாத⁴நம் ।
யோகா³ப்⁴யாஸே க்³ரந்தி²பே⁴தே³ யோக³த்⁴யாநநிரூபணே ॥ 223 ॥

பட²நாத்³ யோக³ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத்³ க்³ரந்தி²பே⁴தோ³ தி³நே தி³நே ।
யோக³ஜ்ஞாநப்ரஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத்³ யோக:³ ஸ்யாதே³கசித்தத: ॥ 224 ॥

தே³ஹஸ்த² தே³வவஶ்யாய மஹாமோஹப்ரஶாந்தயே ।
ஸ்தம்ப⁴நாயாரிஸைந்யாநாம் ப்ரத்யஹம் ப்ரபடே²ச்சு²சி: ॥ 225 ॥

ப⁴க்திபா⁴வேந பாடே²ந ஸர்வகர்மஸு ஸுக்ஷம: ।
ஸ்தம்ப⁴யேத் பரஸைந்யாநி வாரைகபாட²மாத்ரத: ॥ 226 ॥

வாரத்ரயப்ரபட²நாத்³ வஶயேத்³ பு⁴வநத்ரயம் ।
வாரத்ரயம் து ப்ரபடே²த்³ யோ மூர்க:² பண்டி³தோঽபி வா ॥ 227 ॥

ஶாந்திமாப்நோதி பரமாம் வித்³யாம் பு⁴வநமோஹிநீம் ।
ப்ரதிஷ்டா²ஞ்ச தத: ப்ராப்ய மோக்ஷநிர்வாணமாப்நுயாத் ॥ 228 ॥

விநாஶயேத³ரீஞ்சீ²க்⁴ரம் சதுர்வாரப்ரபாட²நே ।
பஞ்சாவ்ருʼத்திப்ரபாடே²ந ஶத்ருமுச்சாடயேத் க்ஷணாத் ॥ 229 ॥

ஷடா³வ்ருʼத்யா ஸாத⁴கேந்த்³ர: ஶத்ரூணாம் நாஶகோ ப⁴வேத் ।
ஆகர்ஷயேத் பரத்³ரவ்யம் ஸப்தவாரம் படே²த்³ யதி³ ॥ 230 ॥

ஏவம் க்ரமக³தம் த்⁴யாத்வா ய: படே²த³திப⁴க்தித: ।
ஸ ப⁴வேத்³ யோகி³நீநாதோ² மஹாகல்பத்³ருமோபம: ॥ 231 ॥

க்³ரந்தி²பே⁴த³ஸமர்த:² ஸ்யாந்மாஸமாத்ரம் படே²த்³ யதி³ ।
தூ³ரத³ர்ஶீ மஹாவீரோ ப³லவாந் பண்டி³தேஶ்வர: ॥ 232 ॥

மஹாஜ்ஞாநீ லோகநாதோ² ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய: ।
மாஸைகேந ஸமர்த:² ஸ்யாந்நிர்வாணமோக்ஷஸித்³தி⁴பா⁴க் ॥ 233 ॥

ப்ரபடே²த்³ யோக³ஸித்³த்⁴யர்த²ம் பா⁴வக: பரமப்ரிய: ।
ஶூந்யாகா³ரே பூ⁴மிக³ர்தமண்ட³பே ஶூந்யதே³ஶகே ॥ 234 ॥

க³ங்கா³க³ர்பே⁴ மஹாரண்யே சைகாந்தே நிர்ஜநேঽபி வா ।
து³ர்பி⁴க்ஷவர்ஜிதே தே³ஶே ஸர்வோபத்³ரவவர்ஜிதே ॥ 235 ॥

ஶ்மஶாநே ப்ராந்தரேঽஶ்வத்த²மூலே வடதருஸ்த²லே ।
இஷ்டகாமயகே³ஹே வா யத்ர லோகோ ந வர்ததே ॥ 236 ॥

தத்ர தத்ராநந்த³ரூபீ மஹாபீட²ஸ்த²லேঽபி ச ।
த்³ருʼடா⁴ஸநஸ்த:² ப்ரஜபேந்நாமமங்க³ளமுத்தமம் ॥ 237 ॥

த்⁴யாநதா⁴ரணஶுத்³தா⁴ங்கோ³ ந்யாஸபூஜாபராயண: ।
த்⁴யாத்வா ஸ்தௌதி ப்ரபா⁴தே ச ம்ருʼத்யுஜேதா ப⁴வேத்³ த்⁴ருவம் ॥ 238 ॥

அஷ்டாங்க³ஸித்³தி⁴மாப்நோதி சாமரத்வமவாப்நுயாத் ।
கு³ருதே³வமஹாமந்த்ரப⁴க்தோ ப⁴வதி நிஶ்சிதம் ॥ 239 ॥

ஶரீரே தஸ்ய து:³கா²நி ந ப⁴வந்தி குவ்ருʼத்³த⁴ய: ।
து³ஷ்டக்³ரஹா: பலாயந்தே தம் த்³ருʼஷ்ட்வா யோகி³நம் பரம் ॥ 240 ॥

ய: படே²த் ஸததம் மந்த்ரீ தஸ்ய ஹஸ்தேঽஷ்டஸித்³த⁴ய: ।
தஸ்ய ஹ்ருʼத்பத்³மலிங்க³ஸ்தா² தே³வா: ஸித்³த்⁴யந்தி சாபரா: ॥ 241 ॥

யுக³கோடிஸஹஸ்ராணி சிராயுர்யோகி³ராட்³ ப⁴வேத் ।
ஶுத்³த⁴ஶீலோ நிராகாரோ ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு: ஶிவ: ஸ ச ।
ஸ நித்ய: கார்யஸித்³த⁴ஶ்ச ஸ ஜீவந்முக்திமாப்நுயாத் ॥ 242 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே உத்தரதந்த்ரே மஹாதந்த்ரோத்³தீ³பநே
ஈஶ்வரஶக்திகாகிந்யஷ்டோத்தர ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Also Read 1000 Names of Kakinya:

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top