Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Kannada

Kakinya Ashtottara Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಕಾಕಿನ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಆನನ್ದಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ವದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಮೇಶಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿಪೂಜಿತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನನ್ತನಿಲಯೇ ಕೈಲಾಸಶಿಖರೋಜ್ಜ್ವಲೇ ॥ 1 ॥

ಕಾಲಿಕೇ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ಥೇ ಮಹಾಕಾಲನಿಷೇವಿತೇ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ತ್ವಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಸಾದರಾತ್ ॥ 2 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಯೋಗಾಖ್ಯಮ್ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಮನನ್ತರಮ್ ।
ಅನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಸಾರಂ ಪರಮಮಂಗಲಮ್ ॥ 3 ॥

ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅತ್ಯನ್ತಾನನ್ದವರ್ಧನಮ್ ।
ಸಂಕೇತಶಬ್ದಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕಾಕಿನೀಶ್ವರಸಂಯುತಮ್ ॥ 4 ॥

ಪರಾನನ್ದಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಪದಲಾಲಿತಮ್ ।
ಸ್ನೇಹಾದಭಿಸುಖಾನನ್ದಾದಾದೌ ಬ್ರಹ್ಮ ವರಾನನೇ ॥ 5 ॥

ಇಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವದಾ ಮಾತರ್ಜಗತಾಂ ಸುರಸುನ್ದರಿ ।
ಸ್ನೇಹಾನನ್ದರಸೋದ್ರೇಕಸಮ್ಬನ್ಧಾನ್ ಕಥಯ ದ್ರುತಮ್ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಆನನ್ದಭೈರವೀ ಉವಾಚ
ಈಶ್ವರ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠ ನಾಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ।
ನಾಗೇನ್ದ್ರಚಿತ್ರಮಾಲಾಢ್ಯ ನಾಗಾಧಿಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 7 ॥

ಕಾಕಿನೀಶ್ವರಯೋಗಾಢ್ಯಂ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಂಗಲಮ್ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ವೃತಾಕಾರಂ ಕೋಟಿಸೌದಾಮಿನೀಪ್ರಭಮ್ ॥ 8 ॥

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಜನನಂ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಮಮ ।
ಅನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಾರಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 9 ॥

ಸಾಧನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜ್ಞಾನಂ ಯೋಗಾನಾಂ ಯೋಗಸಾಧನಮ್ ।
ಸಾರ್ವಜ್ಞಗುಹ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಂ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 10 ॥

ವಾಂಛಾಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 11 ॥

ಜಪೇದ್ಯಃ ಪ್ರಾತರಿ ಪ್ರೀತೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇಽಸ್ತಮಿತೇ ರವೌ ।
ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಜಪೇನ್ನಾಮ ಧ್ಯಾನಯೋಗಪರಾಯಣಃ ॥ 12 ॥

ಕಾಕಿನೀಶ್ವರಸಂಯೋಗಂ ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾನಗುಣೋದಯಮ್ ।
ಆದೌ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮಾಚರ್ಯ ನಿರ್ಮಲೋಽಮಲಚೇತಸಾ ॥ 13 ॥

ಧ್ಯಾಯೇದ್ ದೇವೀಂ ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಕಾಕಿನೀಂ ಕಾಲರೂಪಿಣೀಮ್ ।
ಪರಾನನ್ದರಸೋನ್ಮತ್ತಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಂ ಕಾಮದುಘಾಂ ಪರಾಮ್ ॥ 14 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮವರಪದ್ಮಧರಾಂ ಹರಾಮ್ ।
ಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರೀಂ ರತ್ನಾಽಲಂಕಾರಕೋಟಿಮಂಡಿತಾಮ್ ॥ 15 ॥

ತರುಣಾನನ್ದರಸಿಕಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಮನೋರಮಾಮ್ ।
ಕೇಯೂರಹಾರಲಲಿತಾಂ ತಾಟಂಕದ್ವಯಶೋಭಿತಾಮ್ ॥ 16 ॥

ಈಶ್ವರೀಂ ಕಾಮರತ್ನಾಖ್ಯಾಂ ಕಾಕಚಂಚುಪುಟಾನನಾಮ್ ।
ಸುನ್ದರೀಂ ವನಮಾಲಾಢ್ಯಾಂ ಚಾರುಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಮ್ ॥ 17 ॥

ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯಾಕಾಶಸೌದಾಮಿನೀಪ್ರಭಾಮ್ ।
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಠೇನ್ನಾಮಮಂಗಲಾನಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 18 ॥

ಈಶ್ವರಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಭಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಧೃದಯಮಂಡಲೇ ।
ಚತುರ್ಭುಜಂ ವೀರರೂಪಂ ಲಾವಣ್ಯಂ ಭಾವಸಮ್ಭವಮ್ ॥ 19 ॥

ಶ್ಯಾಮಂ ಹಿರಣ್ಯಭೂಷಾಂಗಂ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಮ್ ।
ಅಭಯಂ ವರದಂ ಪದ್ಮಂ ಮಹಾಖಡ್ಗಧರಂ ವಿಭುಮ್ ॥ 20 ॥

ಕಿರೀಟಿನಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಸ್ಮಿತಹಾಸ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಶಕಮ್ ।
ಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ನೂಪುರೈರುಪಶೋಭಿತಮ್ ॥ 21 ॥

ಕೋಟಿಕಾಲಾನಲಂ ದೀಪ್ತಂ ಕಾಕಿನೀದಕ್ಷಿಣಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಏವಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಮನಸಾ ಯೋಗಿನಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 22 ॥

ತತಃ ಪಠೇತ್ ಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಶೃಣು ತತ್ಪ್ರಭೋ ॥ 23 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಕಿನೀಶ್ವರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಋಷಿ ,
ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛನ್ದಃ , ಜಗದೀಶ್ವರ ಕಾಕಿನೀ ದೇವತಾ ,
ನಿರ್ವಾಣಯೋಗಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಃ ಕಾಕಿನೀಶಾನ ಈಶಾನ ಕಮಲೇಶ್ವರೀ ।
ಈಶಃ ಕಾಕೇಶ್ವರೀಶಾನೀ ಈಶ್ವರೀಶಃ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 24 ॥

ಈಶಮೋಕ್ಷಃ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಪರ್ದೀಶಃ ಕಪರ್ದಿನೀ ।
ಕೌಲಃ ಕುಲೀನಾನ್ತರಗಾ ಕವಿಃ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 25 ॥

ಕಲಾದೇಶಃ ಸುಕವಿತಾ ಕಾರಣಃ ಕರುಣಾಮಯೀ ।
ಕಂಜಪತ್ರೇಕ್ಷಣಃ ಕಾಲೀ ಕಾಮಃ ಕೋಲಾವಲೀಶ್ವರೀ ॥ 26 ॥

ಕಿರಾತರೂಪೀ ಕೈವಲ್ಯಾ ಕಿರಣಃ ಕಾಮನಾಶನಾ ।
ಕಾರ್ಣಾಟೇಶಃ ಸಕರ್ಣಾಟೀ ಕಲಿಕಃ ಕಾಲಿಕಾಪುಟಾ ॥ 27 ॥

ಕಿಶೋರಃ ಕೀಶುನಮಿತಾ ಕೇಶವೇಶಃ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಕೇಶಕಿಂಜಲ್ಕಕುಟಿಲಃ ಕಾಮರಾಜಕುತೂಹಲಾ ॥ 28 ॥

ಕರಕೋಟಿಧರಃ ಕೂಟಾ ಕ್ರಿಯಾಕ್ರೂರಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ।
ಕುಮ್ಭಹಾ ಕುಮ್ಭಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಕಟಕಚ್ಛಕಲಾವತೀ ॥ 29 ॥

ಕಂಜವಕ್ತ್ರಃ ಕಾಲಮುಖೀ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಕರಾನನಾ ।
ಕಮ್ರಃ ಕಲಪಃ ಸಮೃದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಕುಪೋಽನ್ತಸ್ಥಃ ಕುಲಾಚಲಾ ॥ 30 ॥

ಕುಣಪಃ ಕೌಲಪಾಕಾಶಾ ಸ್ವಕಾನ್ತಃ ಕಾಮವಾಸಿನೀ ।
ಸುಕೃತಿಃ ಶಾಂಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಕಃ ಕಲನಾಶ್ರಯಾ ॥ 31 ॥

ಕರ್ಕನ್ಧುಸ್ಥಃ ಕೌಲಕನ್ಯಾ ಕುಲೀನಃ ಕನ್ಯಕಾಕುಲಾ ।
ಕುಮಾರಃ ಕೇಶರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಹಾ ಕುಲಪಂಡಿತಾ ॥ 32 ॥

ಕಲ್ಕೀಶಃ ಕಮನೀಯಾಂಗೀ ಕುಶಲಃ ಕುಶಲಾವತೀ ।
ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಮಾಲಾಢ್ಯಃ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾನ್ವಿತಾ ॥ 33 ॥

ಕುಸುಮಾನನ್ದಮಾಲಾಢ್ಯಃ ಕುಸುಮಾಮಲಮಾಲಿಕಾ ।
ಕವೀನ್ದ್ರಃ ಕಾವ್ಯಸಮ್ಭೂತಃ ಕಾಮಮಂಜೀರರಂಜಿನೀ ॥ 34 ॥

ಕುಶಾಸನಸ್ಥಃ ಕೌಶಲ್ಯಾಕುಲಪಃ ಕಲ್ಪಪಾದಪಾ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲ್ಪಲತಾ ವಿಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪಗಾಮಿನೀ ॥ 35 ॥

ಕಠೋರಸ್ಥಃ ಕಾಚನಿಭಾ ಕರಾಲಃ ಕಾಲವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಲಕೂಟಾಶ್ರಯಾನನ್ದಃ ಕರ್ಕಶಾಕಾಶವಾಹಿನೀ ॥ 36 ॥

ಕಟಧೂಮಾಕೃತಿಚ್ಛಾಯೋ ವಿಕಟಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಕಾಯಧಾರೀ ಕೂಪಕರೀ ಕರವೀರಾಗತಃ ಕೃಷೀ ॥ 37 ॥

ಕಾಲಗಮ್ಭೀರನಾದಾನ್ತಾ ವಿಕಲಾಲಾಪಮಾನಸಾ ।
ಪ್ರಕೃತೀಶಃ ಸತ್ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಃ ಕರ್ಷಿಣೀಶ್ವರೀ ॥ 38 ॥

ಭಗವಾನ್ ವಾರುಣೀವರ್ಣಾ ವಿವರ್ಣೋ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ।
ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಭೋ ಮಹಾನ್ ಮಹೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 39 ॥

ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಹತೀಶಾನೀ ಮಹೇಶೋ ಮತ್ತಗಾಮಿನೀ ।
ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರೋ ಮತಿಃ ॥ 40 ॥

ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾನನ್ದೋ ಮಹಾಕಲಾ ।
ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾಬಲಾ ॥ 41 ॥

ಮಹಾಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾಮಾನ್ಯಾ ಮಹಾಧನ್ಯೋ ಮಹಾಧನೀ ।
ಮಹಾಮಾಲೋ ಮಹಾಮಾಲಾ ಮಹಾಕಾಶೋ ಮಹಾಕಾಶಾ ॥ 42 ॥

ಮಹಾಯಶೋ ಮಹಾಯಜ್ಞಾ ಮಹಾರಾಜೋ ಮಹಾರಜಾ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯೋ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮುಖ್ಯೋ ಮಹಾಮಖೀ ॥ 43 ॥

ಮಹಾರಾತ್ರೋ ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾಶಯಾ ।
ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರೋ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಃ ಕುರುಪ್ರಿಯಾ ॥ 44 ॥

ಮಹಾಚಂಡೋ ಮಹೋಗ್ರಾ ಚ ಮಹಾಮತ್ತೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಮಹಾವೇದೋ ಮಹಾವೇದಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹೋತ್ಸವಾ ॥ 45 ॥

ಮಹಾಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಕಲ್ಪಾ ಮಹಾಯೋಗೋ ಮಹಾಗತಿಃ ।
ಮಹಾಭದ್ರೋ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಮಹಾಚಲಾ ॥ 46 ॥

ಮಹಾವಾಕ್ಯೋ ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹಾಯಜ್ವಾ ಮಹಾಜವಾ ।
ಮಹಾಮೂರ್ತೀರ್ಮಹಾಕಾನ್ತಾ ಮಹಾಧರ್ಮೋ ಮಹಾಧನಾ ॥ 47 ॥

ಮಹಾಮಹೋಗ್ರೋ ಮಹಿಷೀ ಮಹಾಭೋಗ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಭಾ ।
ಮಹಾಕ್ಷೇಮೋ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾರಮಾ ॥ 48 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾ ಮಾತಾ ವಿಭಾಲೋ ಮಂಡಲೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹಾವಿಕಾಲೋ ವಿಕಲಾ ಪ್ರತಲಸ್ಥಲಲಾಮಗಾ ॥ 49 ॥

ಕೈವಲ್ಯದಾತಾ ಕೈವಲ್ಯಾ ಕೌತುಕಸ್ಥೋ ವಿಕರ್ಷಿಣೀ ।
ವಾಲಾಪ್ರತಿರ್ವಾಲಪತ್ನೀ ಬಲರಾಮೋ ವಲಾಂಗಜಾ ॥ 50 ॥

ಅವಲೇಶಃ ಕಾಮವೀರಾ ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಪಂಚಮಾಚಾರಗಃ ಪಂಚಾಪಂಚಮಃ ಪಂಚಮೀಶ್ವರೀ ॥ 51 ॥

ಪ್ರಪಂಚಃ ಪಂಚರಸಗಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಃ ಕೃಪಾಮಯೀ ।
ಕಾಮರೂಪೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 52 ॥

ಕಾಮಾತ್ಮಾ ಕಾಮನಿಲಯಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮಚಂಚಲಾ ।
ಕಾಮಪುಷ್ಪಧರಃ ಕಾಮಾ ಕಾಮೇಶಃ ಕಾಮಪುಷ್ಪಿಣೀ ॥ 53 ॥

ಮಹಾಮುದ್ರಾಧರೋ ಮುದ್ರಾ ಸನ್ಮುದ್ರಃ ಕಾಮಮುದ್ರಿಕಾ ।
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಕೃತಭಾಲಾಭೋ ವಿಧುಕೋಟಿಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 54 ॥

ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಪ್ರಭಾಧಾರೀ ಚನ್ದ್ರಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸೂರ್ಯಾಭೋ ವೀರಕಿರಣಾ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿವಿಭಾವಿತಾ ॥ 55 ॥

ಮಿಹಿರೇಶೋ ಮಾನವಕಾ ಅನ್ತರ್ಗ್ಗಾಮೀ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ಪ್ರಜಾಪತೀಶಃ ಕಲ್ಯಾಣೀ ದಕ್ಷೇಶಃ ಕುಲರೋಹಿಣೀ ॥ 56 ॥

ಅಪ್ರಚೇತಾಃ ಪ್ರಚೇತಸ್ಥಾ ವ್ಯಾಸೇಶೋ ವ್ಯಾಸಪೂಜಿತಾ ।
ಕಾಶ್ಯಪೇಶಃ ಕಾಶ್ಯಪೇಶೀ ಭೃಗ್ವೀಶೋ ಭಾರ್ಗವೇಶ್ವರೀ ॥ 57 ॥

ವಶಿಷ್ಠಃ ಪ್ರಿಯಭಾವಸ್ಥೋ ವಶಿಷ್ಠಬಾಧಿತಾಪರಾ ।
ಪುಲಸ್ತ್ಯಪೂಜಿತೋ ದೇವಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 58 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯಾರ್ಚ್ಯೋಽಗಸ್ತ್ಯಮಾತಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇಶೋ ವಲೀಶ್ವರೀ ।
ಕರ್ದಮೇಶಃ ಕರ್ದಮಾದ್ಯಾ ಬಾಲಕೋ ಬಾಲಪೂಜಿತಾ ॥ 59 ॥

ಮನಸ್ಥಶ್ಚಾನ್ತರಿಕ್ಷಸ್ಥಾ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನೀ ಸರಸ್ವತೀ ।
ರೂಪಾತೀತಾ ರೂಪಶೂನ್ಯಾ ವಿರೂಪೋ ರೂಪಮೋಹಿನೀ ॥ 60 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರೇಶೋ ವಿದ್ಯೇಶೀ ವೃಷಸ್ಥೋ ವೃಷವಾಹಿನೀ ।
ರಸಜ್ಞೋ ರಸಿಕಾನನ್ದಾ ವಿರಸೋ ರಸವರ್ಜಿತಾ ॥ 61 ॥

ಸೌನಃ ಸನತ್ಕುಮಾರೇಶೀ ಯೋಗಚರ್ಯೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಿಯಾ ।
ದುರ್ವಾಶಾಃ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 62 ॥

ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಾ ಸುಮಾಂಸಾಶೀ ಮನೋರಮಾ ।
ನರಮಾಂಸವಿಭೋಕ್ತಾ ಚ ನರಮಾಂಸವಿನೋದಿನೀ ॥ 63 ॥

ಮೀನವಕ್ತ್ರಪ್ರಿಯೋ ಮೀನಾ ಮೀನಭುಙ್ಮೀನಭಕ್ಷಿಣೀ ।
ರೋಹಿತಾಶೀ ಮತ್ಸ್ಯಗನ್ಧಾ ಮತ್ಸ್ಯನಾಥೋ ರಸಾಪಹಾ ॥ 64 ॥

ಪಾರ್ವತೀಪ್ರೇಮನಿಕರೋ ವಿಧಿದೇವಾಧಿಪೂಜಿತಾ ।
ವಿಧಾತೃವರದೋ ವೇದ್ಯಾ ವೇದೋ ವೇದಕುಮಾರಿಕಾ ॥ 65 ॥

ಶ್ಯಾಮೇಶೋ ಸಿತವರ್ಣಾ ಚ ಚಾಸಿತೋಽಸಿತರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾಮತ್ತಾಽಽಸವಾಶೀ ಚ ಮಹಾಮತ್ತಾಽಽಸವಪ್ರಿಯಾ ॥ 66 ॥

ಆಸವಾಢ್ಯೋಽಮನಾದೇವೀ ನಿರ್ಮಲಾಸವಪಾಮರಾ ।
ವಿಸತ್ತೋ ಮದಿರಾಮತ್ತಾ ಮತ್ತಕುಂಜರಗಾಮಿನೀ ॥ 67 ॥

ಮಣಿಮಾಲಾಧರೋ ಮಾಲಾಮಾತೃಕೇಶಃ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ ।
ಜರಾಮೃತ್ಯುಹರೋ ಗೌರೀ ಗಾಯನಸ್ಥೋ ಜರಾಮರಾ ॥ 68 ॥

ಸುಚಂಚಲೋಽತಿದುರ್ಧರ್ಷಾ ಕಂಠಸ್ಥೋ ಹೃದ್ಗತಾ ಸತೀ ।
ಅಶೋಕಃ ಶೋಕರಹಿತಾ ಮನ್ದರಸ್ಥೋ ಹಿ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ॥ 69 ॥

ಮನ್ತ್ರಮಾಲಾಧರಾನನ್ದೋ ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಚೈತನ್ಯಕರೋ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 70 ॥

ಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರನಿಲಯಾ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಿಣೀ ।
ಬೀಜಧ್ಯಾನಸಮನ್ತಸ್ಥಾ ಮನ್ತ್ರಮಾಲೇಽತಿಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 71 ॥

ಮನ್ತ್ರವೇತ್ತಾ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಮನ್ತ್ರಸ್ಥೋ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಾನ್ತರಾ ।
ಬೀಜಸ್ವರೂಪೋ ಬೀಜೇಶೀ ಬೀಜಮಾಲೇಽತಿ ಬೀಜಿಕಾ ॥ 72 ॥

ಬೀಜಾತ್ಮಾ ಬೀಜನಿಲಯಾ ಬೀಜಾಢ್ಯಾ ಬೀಜಮಾಲಿನೀ ।
ಬೀಜಧ್ಯಾನೋ ಬೀಜಯಜ್ಞಾ ಬೀಜಾಢ್ಯಾ ಬೀಜಮಾಲಿನೀ ॥ 73 ॥

ಮಹಾಬೀಜಧರೋ ಬೀಜಾ ಬೀಜಾಢ್ಯಾ ಬೀಜವಲ್ಲಭಾ ।
ಮೇಘಮಾಲಾ ಮೇಘಮಾಲೋ ವನಮಾಲೀ ಹಲಾಯುಧಾ ॥ 74 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರೋ ರೌದ್ರಾ ರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರಗಣಾಶ್ರಯಾ ।
ರೌದ್ರಪ್ರಿಯೋ ರೌದ್ರಕರ್ತ್ರೀ ರೌದ್ರಲೋಕಪ್ರದಃ ಪ್ರಭಾ ॥ 75 ॥

ವಿನಾಶೀ ಸರ್ವಗಾನಾಂ ಚ ಸರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪದಾ ।
ನಾರದೇಶಃ ಪ್ರಧಾನೇಶೀ ವಾರಣೇಶೋ ವನೇಶ್ವರೀ ॥ 76 ॥

ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರಃ ಕೇಶವೇಶೀ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ರಾಘವೇಶೀ ಬಾಲೇಶೀ ವಾ ಬಾಣಪೂಜಿತಃ ॥ 77 ॥

ಭವಾನೀಶೋ ಭವಾನೀ ಚ ಭವೇನ್ದ್ರೋ ಭವವಲ್ಲಭಾ ।
ಭವಾನನ್ದೋಽತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಖ್ಯಾ ಭವಮೂತೀರ್ಭವೇಶ್ವರೀ ॥ 78 ॥

ಭವಚ್ಛಾಯೋ ಭವಾನನ್ದೋ ಭವಭೀತಿಹರೋ ವಲಾ ।
ಭಾಷಾಜ್ಞಾನೀಭಾಷಮಾಲಾ ಮಹಾಜೀವೋಽತಿವಾಸನಾ ॥ 79 ॥

ಲೋಭಾಪದೋ ಲೋಭಕರ್ತ್ರೀ ಪ್ರಲೋಭೋ ಲೋಭವರ್ಧಿನೀ ।
ಮೋಹಾತೀತೋ ಮೋಹಮಾತಾ ಮೋಹಜಾಲೋ ಮಹಾವತೀ ॥ 80 ॥

ಮೋಹಮುದ್ಗರಧಾರೀ ಚ ಮೋಹಮುದ್ಗರಧಾರಿಣೀ ।
ಮೋಹಾನ್ವಿತೋ ಮೋಹಮುಗ್ಧಾ ಕಾಮೇಶಃ ಕಾಮಿನೀಶ್ವರೀ ॥ 81 ॥

ಕಾಮಲಾಪಕರೋಽಕಾಮಾ ಸತ್ಕಾಮೋ ಕಾಮನಾಶಿನೀ ।
ಬೃಹನ್ಮುಖೋ ಬೃಹನ್ನೇತ್ರಾ ಪದ್ಮಾಭೋಽಮ್ಬುಜಲೋಚನಾ ॥ 82 ॥

ಪದ್ಮಮಾಲಃ ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಶ್ರೀದೇವೋ ದೇವರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಅಸಿತೋಽಪ್ಯಸಿತಾ ಚೈವ ಆಹ್ಲಾದೋ ದೇವಮಾತೃಕಾ ॥ 83 ॥

ನಾಗೇಶ್ವರಃ ಶೈಲಮಾತಾ ನಾಗೇನ್ದ್ರೋ ವೈ ನಗಾತ್ಮಜಾ ।
ನಾರಾಯಣೇಶ್ವರಃ ಕೀರ್ತಿಃ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 84 ॥

ಕಾರ್ತಿಕೇಶಃ ಕಾರ್ತಿಕೀ ಚ ವಿಕರ್ತಾ ಗಹನಾಶ್ರಯಾ ।
ವಿರಕ್ತೋ ಗರುಡಾರೂಢಾ ಗರುಡಸ್ಥೋ ಹಿ ಗಾರುಡೀ ॥ 85 ॥

ಗರುಡೇಶೋ ಗುರುಮಯೀ ಗುರುದೇವೋ ಗುರುಪ್ರದಾ ।
ಗೌರಾಂಗೇಶೋ ಗೌರಕನ್ಯಾ ಗಂಗೇಶಃ ಪ್ರಾಂಗಣೇಶ್ವರೀ ॥ 86 ॥

ಪ್ರತಿಕೇಶೋ ವಿಶಾಲಾ ಚ ನಿರಾಲೋಕೋ ನಿರೀನ್ದ್ರಿಯಾ ।
ಪ್ರೇತಬೀಜಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪ್ರೇತಾಽಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ ॥ 87 ॥

ಪ್ರೇಮಗೇಹಃ ಪ್ರೇಮಹನ್ತ್ರೀ ಹರೀನ್ದ್ರೋ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾ ।
ಕಾಲೇಶಃ ಕಾಲಿಕೇಶಾನೀ ಕೌಲಿಕೇಶಶ್ಚ ಕಾಕಿನೀ ॥ 88 ॥

ಕಾಲಮಂಜೀರಧಾರೀ ಚ ಕಾಲಮಂಜೀರಮೋಹಿನೀ ।
ಕರಾಲವದನಃ ಕಾಲೀ ಕೈವಲ್ಯದಾನದಃ ಕಥಾ ॥ 89 ॥

ಕಮಲಾಪಾಲಕಃ ಕುನ್ತೀ ಕೈಕೇಯೀಶಃ ಸುತಃ ಕಲಾ ।
ಕಾಲಾನಲಃ ಕುಲಜ್ಞಾ ಚ ಕುಲಗಾಮೀ ಕುಲಾಶ್ರಯಾ ॥ 90 ॥

ಕುಲಧರ್ಮಸ್ಥಿತಃ ಕೌಲಾ ಕುಲಮಾರ್ಗಃ ಕುಲಾತುರಾ ।
ಕುಲಜಿಹ್ವಃ ಕುಲಾನನ್ದಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 91 ॥

ಕೃಷ್ಣೇಶಃ ಕೃಷ್ಣಮಹಿಷೀ ಕಾಕಸ್ಥಃ ಕಾಕಚಂಚುಕಾ ।
ಕಾಲಧರ್ಮಃ ಕಾಲರೂಪಾ ಕಾಲಃ ಕಾಲಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 92 ॥

ಕಾಲಜಃ ಕಾಲಕನ್ಯಾ ಚ ಕಾಲೇಶಃ ಕಾಲಸುನ್ದರೀ ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಃ ಖರ್ಪರಾಢ್ಯಾ ಖರಗಃ ಖರಖಡ್ಗನೀ ॥ 93 ॥

ಖಲಬುದ್ಧಿಹರಃ ಖೇಲಾ ಖಂಜನೇಶಃ ಸುಖಾಂಜನೀ ।
ಗೀತಪ್ರಿಯೋ ಗಾಯನಸ್ಥಾ ಗಣಪಾಲೋ ಗೃಹಾಶ್ರಯಾ ॥ 94 ॥

ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಗರ್ಗಸ್ಥೋ ಹಿ ಗಭೀರಿಣಾ ।
ಗಾರುಡೀಶೋ ಹಿ ಗಾನ್ಧರ್ವೀ ಗತೀಶೋ ಗಾರ್ಹವಹ್ನಿಜಾ ॥ 95 ॥

ಗಣಗನ್ಧರ್ವಗೋಪಾಲೋ ಗಣಗನ್ಧರ್ವಗೋ ಗತಾ ।
ಗಭೀರಮಾನೀ ಸಮ್ಭೇದೋ ಗಭೀರಕೋಟಿಸಾಗರಾ ॥ 96 ॥

ಗತಿಸ್ಥೋ ಗಾಣಪತ್ಯಸ್ಥಾ ಗಣನಾದ್ಯೋ ಗವಾ ತನೂಃ ।
ಗನ್ಧದ್ವಾರೋ ಗನ್ಧಮಾಲಾ ಗನ್ಧಾಢ್ಯೋ ಗನ್ಧನಿರ್ಗಮಾ ॥ 97 ॥

ಗನ್ಧಮೋಹಿತಸರ್ವಾಂಗೋ ಗನ್ಧಚಂಚಲಮೋಹಿನೀ ।
ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಧೂಪದೀಪನೈವೇದ್ಯಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 98 ॥

ಗನ್ಧಾಗುರುಸುಕಸ್ತೂರೀ ಕುಂಕುಮಾದಿವಿಮಂಡಿತಾ ।
ಗೋಕುಲಾ ಮಧುರಾನನ್ದಾ ಪುಷ್ಪಗನ್ಧಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾ ॥ 99 ॥

ಗನ್ಧಮಾದನಸಮ್ಭೂತಪುಷ್ಪಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ ।
ರತ್ನಾದ್ಯಶೇಷಾಲಂಕಾರಮಾಲಾಮಂಡಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 100 ॥

ಸ್ವರ್ಣಾದ್ಯಶೇಷಾಲಂಕಾರಹಾರಮಾಲಾವಿಮಂಡಿತಾ ।
ಕರವೀರಾ ಯುತಪ್ರಖ್ಯರಕ್ತಲೋಚನಪಂಕಜಃ ॥ 101 ॥

ಜವಾಕೋಟಿಕೋಟಿಶತ ಚಾರುಲೋಚನಪಂಕಜಾ ।
ಘನಕೋಟಿಮಹಾನಾಸ್ಯ ಪಂಕಜಾಲೋಲವಿಗ್ರಹಾ ॥ 102 ॥

ಘರ್ಘರಧ್ವನಿಮಾನನ್ದಕಾವ್ಯಾಮ್ಬುಧಿಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಘೋರಚಿತ್ರಸರ್ಪರಾಜ ಮಾಲಾಕೋಟಿಶತಾಂಕಭೃತ್ ॥ 103 ॥

ಘನಘೋರಮಹಾನಾಗ ಚಿತ್ರಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಘಂಟಾಕೋಟಿಮಹಾನಾದಮಾನನ್ದಲೋಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 104 ॥

ಘಂಟಾಡಮರುಮನ್ತ್ರಾದಿ ಧ್ಯಾನಾನನ್ದಕರಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಘಟಕೋಟಿಕೋಟಿಶತಸಹಸ್ರಮಂಗಲಾಸನಾ ॥ 105 ॥

ಘಂಟಾಶಂಖಪದ್ಮಚಕ್ರವರಾಭಯಕರಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಘಾತಕೋ ರಿಪುಕೋಟೀನಾಂ ಶುಮ್ಭಾದೀನಾಂ ತಥಾ ಸತಾಮ್ ॥ 106 ॥

ಘಾತಿನೀದೈತ್ಯಘೋರಾಶ್ಚ ಶಂಖಾನಾಂ ಸತತಂ ತಥಾ ।
ಚಾರ್ವಾಕಮತಸಂಘಾತಚತುರಾನನಪಂಕಜಃ ॥ 107 ॥

ಚಂಚಲಾನನ್ದಸರ್ವಾರ್ಥಸಾರವಾಗ್ವಾದಿನೀಶ್ವರೀ ।
ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುನಿರ್ಮಾಲ ಮಾಲಾಲಮ್ಬಿತಕಂಠಭೃತ್ ॥ 108 ॥

ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಾನಸ್ಯ ಪಂಕೇರುಹಮನೋಹರಾ ।
ಚನ್ದ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯುತಪ್ರಖ್ಯಹಾರಭೂಷಿತಮಸ್ತಕಃ ॥ 109 ॥

ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಸಹಸ್ರಾಭಾಯುತಭೂಷಿತಮಸ್ತಕಃ ।
ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಮಣಿಮಣಿಹಾರಾಯುತಾಂಗಭೃತ್ ॥ 110 ॥

ಚನ್ದನಾಗುರುಕಸ್ತೂರೀ ಕುಂಕುಮಾಸಕ್ತಮಾಲಿನೀ ।
ಚಂಡಮುಂಡಮಹಾಮುಂಡಾಯುತನಿರ್ಮಲಮಾಲ್ಯಭೃತ್ ॥ 111 ॥

ಚಂಡಮುಂಡಘೋರಮುಂಡನಿರ್ಮಾಣಕುಲಮಾಲಿನೀ ।
ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಘೋರಾಢ್ಯವದನಾಮ್ಭೋಜಚಂಚಲಃ ॥ 112 ॥

ಚಲತ್ಖಂಜನನೇತ್ರಾಮ್ಭೋರುಹಮೋಹಿತಶಂಕರಾ ।
ಚಲದಮ್ಭೋಜನಯನಾನನ್ದಪುಷ್ಪಕರಮೋಹಿತಃ ॥ 113 ॥

ಚಲದಿನ್ದುಭಾಷಮಾಣಾವಗ್ರಹಖೇದಚನ್ದ್ರಿಕಾ ।
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಕೋಟಿಕಿರಣಚೂಡಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ॥ 114 ॥

ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಮ್ಭೋಜಮಾಲಾ ಉತ್ತಮಾಂಗವಿಮಂಡಿತಃ ।
ಚಲದರ್ಕಸಹಸ್ರಾನ್ತ ರತ್ನಹಾರವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 115 ॥

ಚಲದರ್ಕಕೋಟಿಶತಮುಖಾಮ್ಭೋಜತಪೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಚಾರುರತ್ನಾಸನಾಮ್ಭೋಜಚನ್ದ್ರಿಕಾಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 116 ॥

ಚಾರುದ್ವಾದಶಪತ್ರಾದಿ ಕರ್ಣಿಕಾಸುಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ।
ಚಮತ್ಕಾರಗಟಂಕಾರಧುನರ್ಬಾಣಕರಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 117 ॥

ಚತುರ್ಥವೇದಗಾಥಾದಿ ಸ್ತುತಿಕೋಟಿಸುಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಚಲದಮ್ಬುಜನೇತ್ರಾರ್ಕವಹ್ನಿಚನ್ದ್ರತ್ರಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 118 ॥

ಚಲತ್ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾತ ಪಂಕಜಾದಿಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ।
ಚಮತ್ಕಾರಾಟ್ಟಹಾಸಾಸ್ಯ ಸ್ಮಿತಪಂಕಜರಾಜಯಃ ॥ 119 ॥

ಚಮತ್ಕಾರಮಹಾಘೋರಸಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಶೋಭಿತಾ ।
ಛಾಯಾಸಹಸ್ರಸಂಸಾರಶೀತಲಾನಿಲಶೀತಲಃ ॥ 120 ॥

ಛದಪದ್ಮಪ್ರಭಾಮಾನಸಿಂಹಾಸನಸಮಾಸ್ಥಿತಾ ।
ಛಲತ್ಕೋಟಿದೈತ್ಯರಾಜಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 121 ॥

ಛಿನ್ನಾದಿಕೋಟಿಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಜ್ಞಾನಚೈತನ್ಯಕಾರಿಣೀ ।
ಚಿತ್ರಮಾರ್ಗಮಹಾಧ್ವಾನ್ತಗ್ರನ್ಥಿಸಮ್ಭೇದಕಾರಕಃ ॥ 122 ॥

ಅಸ್ತ್ರಕಾಸ್ತ್ರಾದಿಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸಹಸ್ರಕೋಟಿಧಾರಿಣೀ ।
ಅಜಾಮಾಂಸಾದಿಸದ್ಭಕ್ಷರಸಾಮೋದಪ್ರವಾಹಗಃ ॥ 123 ॥

ಛೇದನಾದಿಮಹೋಗ್ರಾಸ್ತ್ರೇ ಭುಜವಾಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಜಯಾಖ್ಯಾದಿಮಹಾಸಾಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 124 ॥

ಜಾಯಾಗಣಹೃದಮ್ಭೋಜ ಬುದ್ಧಿಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಜನಾರ್ದನಪ್ರೇಮಭಾವ ಮಹಾಧನಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 125 ॥

ಜಗದೀಶಕುಲಾನನ್ದಸಿನ್ಧುಪಂಕಜವಾಸಿನೀ ।
ಜೀವನಾಸ್ಥಾದಿಜನಕಃ ಪರಮಾನನ್ದಯೋಗಿನಾಮ್ ॥ 126 ॥

ಜನನೀ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪಾದಪದ್ಮಯೋಃ ।
ರುಕ್ಷಪವನನಿರ್ವಾತಮಹೋಲ್ಕಾಪಾತಕಾರುಣಃ ॥ 127 ॥

ಝರ್ಝರೀಮಧುರೀ ವೀಣಾ ವೇಣುಶಂಖಪ್ರವಾದಿನೀ ।
ಝನತ್ಕಾರೌಘಸಂಹಾರಕರದಂಡವಿಶಾನಧೃಕ್ ॥ 128 ॥

ಝರ್ಝರೀನಾಯಿಕಾರ್ಯ್ಯಾದಿಕರಾಮ್ಭೋಜನಿಷೇವಿತಾ ।
ಟಂಕಾರಭಾವಸಂಹಾರಮಹಾಜಾಗರವೇಶಧೃಕ್ ॥ 129 ॥

ಟಂಕಾಸಿಪಾಶುಪಾತಾಸ್ತ್ರಚರ್ಮಕಾರ್ಮುಕಧಾರಿಣೀ ।
ಟಲನಾನಲಸಂಘಟ್ಟಪಟ್ಟಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 130 ॥

ಟುಲ್ಟುನೀ ಕಿಂಕಿಣೀ ಕೋಟಿ ವಿಚಿತ್ರಧ್ವನಿಗಾಮಿನೀ ।
ಠಂ ಠಂ ಠಂ ಮನುಮೂಲಾನ್ತಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಪ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 131 ॥

ಠಂ ಠಂ ಠಂ ಪ್ರಖರಾಹ್ಲಾದನಾದಸಂವಾದವಾದಿನೀ ।
ಠಂ ಠಂ ಠಂ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಸ್ಥಃ ಕಾಮಚಾಕಾರಭಾಸನಃ ॥ 132 ॥

ಠಂ ಠಂ ಠಂ ಬೀಜವಹ್ನಿಸ್ಥ ಹಾತುಕಭ್ರೂವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಡಾಮರಪ್ರಖರಾಹ್ಲಾದಸಿದ್ಧಿವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 133 ॥

ಡಿಂಡಿಮಧ್ವಾನಮಧುರವಾಣೀಸಮ್ಮುಖಪಂಕಜಾ ।
ಡಂ ಡಂ ಡಂ ಖರಕೃತ್ಯಾದಿ ಮಾರಣಾನ್ತಃಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ॥ 134 ॥

ಢಕ್ಕಾರವಾದ್ಯಭೂಪೂರತಾರಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ ।
ಢೌಂ ಢೌಂ ಢೌಂ ಢೌಕಢಕ್ಕಲಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಮನುಪ್ರಿಯಃ ॥ 135 ॥

ಢಂ ಢಂ ಢಂ ಢೌಂ ಢ ಢಂ ಢ ಕೃತ್ಯೇತ್ಥಾಹೇತಿ ವಾಸಿನೀ ।
ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಮನ್ತ್ರಸ್ಥಃ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮಭಾವಕಃ ॥ 136 ॥

ತಾರಿಣ್ಯಾದಿಮಹಾಮನ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಮಹಾಯನ್ತ್ರ ವೇದಯೋಗಸುಸಾರವಿತ್ ॥ 137 ॥

ತಾಲವೇತಾಲದೈತಾಲಶ್ರೀತಾಲಾದಿಸುಸಿದ್ಧದಾ ।
ತರುಕಲ್ಪಲತಾಪುಷ್ಪಕಲಬೀಜಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 138 ॥

ಡಿನ್ತಿಡೀತಾಲಹಿನ್ತಾಲತುಲಸೀಕುಲವೃಕ್ಷಜಾ ।
ಅಕಾರಕೂಟವಿನ್ದ್ವಿನ್ದುಮಾಲಾಮಂಡಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 139 ॥

ಸ್ಥಾತೃಪ್ರಸ್ಥಪ್ರಥಾಗಾಥಾಸ್ಥೂಲಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಸಂಹರಾ ।
ದರೀಕುಂಜಹೇಮಮಾಲಾವನಮಾಲಾದಿಭೂಷಿತಃ ॥ 140 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಕಾಲಾನಲಶತೋಪಮಃ ।
ದಶಸಾಹಸ್ರವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋರುಹಶೋಭಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 141 ॥

ಪಾಶಾಭಯವರಾಹ್ಲಾದಧನಧರ್ಮಾದಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಧರ್ಮಕೋಟಿಶತೋಲ್ಲಾಸಸಿದ್ಧಿಋದ್ಧಿಸಮೃದ್ಧಿದಾ ॥ 142 ॥

ಧ್ಯಾನಯೋಗಜ್ಞಾನಯೋಗಮನ್ತ್ರಯೋಗಫಲಪ್ರದಾ ।
ನಾಮಕೋಟಿಶತಾನನ್ತಸುಕೀರ್ತಿಗುಣಮೋಹನಃ ॥ 143 ॥

ನಿಮಿತ್ತಫಲಸದ್ಭಾವಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಪರಮಾನನ್ದಪದವೀ ದಾನಲೋಲಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 144 ॥

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸುನಿವೃತ್ತಾದಿ ಸಮಾಧಿಫಲಸಾಧಿನೀ ।
ಫೇರವೀಗಣಸನ್ಮಾನವಸುಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 145 ॥

ಫೇತ್ಕಾರೀಕುಲತನ್ತ್ರಾದಿ ಫಲಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವರಾಂಗನಾಕೋಟಿಕೋಟಿಕರಾಮ್ಭೋಜನಿಸೇವಿತಾ ॥ 146 ॥

ವರದಾನಜ್ಞಾನದಾನ ಮೋಕ್ಷದಾತಿಚಂಚಲಾ ।
ಭೈರವಾನನ್ದನಾಥಾಖ್ಯ ಶತಕೋಟಿಮುದಾನ್ವಿತಃ ॥ 147 ॥

ಭಾವಸಿದ್ಧಿಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ।
ಮಕಾರಪಂಚಕಾಹ್ಲಾದಮಹಾಮೋದಶರೀರಧೃಕ್ ॥ 148 ॥

ಮದಿರಾದಿಪಂಚತತ್ತ್ವನಿರ್ವಾಣಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ।
ಯಜಮಾನಕ್ರಿಯಾಯೋಗವಿಭಾಗಫಲದಾಯಕಃ ॥ 149 ॥

ಯಶಃ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸ್ಥ ಗುಣಗಾಯನತತ್ಪರಾ ।
ರಣಮಧ್ಯಸ್ಥಕಾಲಾಗ್ನಿ ಕ್ರೋಧಧಾರಸುವಿಗ್ರಹಃ ॥ 150 ॥

ಕಾಕಿನೀಶಾಕಿನೀಶಕ್ತಿಯೋಗಾದಿ ಕಾಕಿನೀಕಲಾ ।
ಲಕ್ಷಣಾಯುತಕೋಟೀನ್ದುಲಲಾಟತಿಲಕಾನ್ವಿತಃ ॥ 151 ॥

ಲಾಕ್ಷಾಬನ್ಧೂಕಸಿನ್ದೂರವರ್ಣಲಾವಣ್ಯಲಾಲಿತಾ ।
ವಾತಾಯುತಸಹಸ್ರಾಂಗಘೂರ್ಣಾಯಮಾನಭೂಧರಃ ॥ 152 ॥

ವಿವಸ್ವತ್ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಸ್ಥ ಚರಣದ್ವನ್ದ್ವನಿರ್ಮಲಾ ।
ಶ್ರೀಸೀತಾಪತಿಶುದ್ಧಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತೇನ್ದ್ರನೀಲಸನ್ನಿಭಃ ॥ 153 ॥

ಶೀತನೀಲಾಶತಾನನ್ದಸಾಗರಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿದಾ ।
ಷಟ್ಪಂಕೇರುಹದೇವಾದಿಸ್ವಪ್ರಕಾಶಪ್ರಬೋಧಿನೀ ॥ 154 ॥

ಮಹೋಮೀಸ್ಥಷಡಾಧಾರಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಶ್ಯಾಮಪ್ರೇಮಕಲಾಬನ್ಧಸರ್ವಾಂಗಕುಲನಾಯಕಃ ॥ 155 ॥

ಸಂಸಾರಸಾರಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಮ್ಬನ್ಧಸುನ್ದರಾಶ್ರಯಾ ।
ಹ್ಸೌಃ ಪ್ರೇತಮಹಾಬೀಜಮಾಲಾಚಿತ್ರಿತಕಂಠಧೃಕ್ ॥ 156 ॥

ಹಕಾರವಾಮಕರ್ಣಾಢ್ಯ ಚನ್ದ್ರಬಿನ್ದುವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಲಯಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಕ್ಷೇತ್ರಪಾನಪಾಲಕನಾಮಧೃಕ್ ॥ 157 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಕ್ಷಜಪಾನನ್ದಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ಧಾನ್ತವರ್ಣಿನೀ ।
ಕ್ಷುನ್ನಿವೃತ್ತಿಕ್ಷಪಾರಕ್ಷಾ ಕ್ಷುಧಾಕ್ಷೋಭನಿವಾರಕಃ ॥ 158 ॥

ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದಿಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾರುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ಅನನ್ತ ಇತಿಹಾಸಸ್ಥ ಆಜ್ಞಾಗಾಮೀ ಚ ಈಶ್ವರೀ ॥ 159 ॥

ಉಮೇಶ ಉಟಕನ್ಯೇಶೀ ಋದ್ಧಿಸ್ಥಹೃಸ್ಥಗೋಮುಖೀ ।
ಗಕಾರೇಶ್ವರಸಂಯುಕ್ತ ತ್ರಿಕುಂಡದೇವತಾರಿಣೀ ॥ 160 ॥

ಐಣಾಚೀಶಪ್ರಿಯಾನನ್ದ ಐರಾವತಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಓಢ್ರಪುಷ್ಪಾನನ್ತದೀಪ್ತ ಓಢ್ರಪುಷ್ಪಾನಖಾಗ್ರಕಾ ॥ 161 ॥

ಏಹೃತ್ಯಶತಕೋಟಿಸ್ಥ ಔ ದೀರ್ಘಪ್ರಣವಾಶ್ರಯಾ ।
ಅಂಗಸ್ಥಾಂಗದೇವಸ್ಥಾ ಅರ್ಯಸ್ಥಶ್ಚಾರ್ಯಮೇಶ್ವರೀ ॥ 162 ॥

ಮಾತೃಕಾವರ್ಣನಿಲಯಃ ಸರ್ವಮಾತೃಕಲಾನ್ವಿತಾ ।
ಮಾತೃಕಾಮನ್ತ್ರಜಾಲಸ್ಥಃ ಪ್ರಸನ್ನಗುಣದಾಯಿನೀ ॥ 163 ॥

ಅತ್ಯುತ್ಕಟಪಥಿಪ್ರಜ್ಞಾ ಗುಣಮಾತೃಪದೇ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಸ್ಥಾವರಾನನ್ದದೇವೇಶೋ ವಿಸರ್ಗಾನ್ತರಗಾಮಿನೀ ॥ 164 ॥

ಅಕಲಂಕೋ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ನಿರಾಶ್ರಯೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರ್ಬೀಜೋ ಬೀಜಯೋಗಿನೀ ॥ 165 ॥

ನಿಃಶಂಕೋ ನಿಸ್ಪೃಹಾನನ್ದೋ ಸಿನ್ಧೂರತ್ನಾವಲಿಪ್ರಭಾ ।
ಆಕಾಶಸ್ಥಃ ಖೇಚರೀ ಚ ಸ್ವರ್ಗದಾತಾ ಶಿವೇಶ್ವರೀ ॥ 166 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ವೈರ್ಜ್ಞೇಯಾ ದಾರಾಪದುಃಖಹಾರಿಣೀ ।
ನಾನಾದೇಶಸಮುದ್ಭೂತೋ ನಾನಾಲಂಕಾರಲಂಕೃತಾ ॥ 167 ॥

ನವೀನಾಖ್ಯೋ ನೂತನಸ್ಥ ನಯನಾಬ್ಜನಿವಾಸಿನೀ ।
ವಿಷಯಾಖ್ಯವಿಷಾನನ್ದಾ ವಿಷಯಾಶೀ ವಿಷಾಪಹಾ ॥ 168 ॥

ವಿಷಯಾತೀತಭಾವಸ್ಥೋ ವಿಷಯಾನನ್ದಘಾತಿನೀ ।
ವಿಷಯಚ್ಛೇದನಾಸ್ತ್ರಸ್ಥೋ ವಿಷಯಜ್ಞಾನನಾಶಿನೀ ॥ 169 ॥

ಸಂಸಾರಛೇದಕಚ್ಛಾಯೋ ಭವಚ್ಛಾಯೋ ಭವಾನ್ತಕಾ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಥಪ್ರವರ್ತಶ್ಚ ಸಂಸಾರಪರಿವರ್ತಿಕಾ ॥ 170 ॥

ಸಂಸಾರಮೋಹಹನ್ತಾ ಚ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ।
ಸಂಸಾರಘಟಕಶ್ರೀದಾಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತಮೋಹಿನೀ ॥ 171 ॥

ಪಂಚತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪಂಚತತ್ತ್ವಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಪಾರ್ಥಿವಃ ಪೃಥಿವೀಶಾನೀ ಪೃಥುಪೂಜ್ಯಃ ಪುರಾತನೀ ॥ 172 ॥

ವರುಣೇಶೋ ವಾರುಣಾ ಚ ವಾರಿದೇಶೋ ಜಲೋದ್ಯಮಾ ।
ಮರುಸ್ಥೋ ಜೀವನಸ್ಥಾ ಚ ಜಲಭುಗ್ಜಲವಾಹನಾ ॥ 173 ॥

ತೇಜಃ ಕಾನ್ತಃ ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಸ್ಥಾ ತೇಜೋರಾಶೇಸ್ತು ತೇಜಸೀ ।
ತೇಜಸ್ಥಸ್ತೇಜಸೋ ಮಾಲಾ ತೇಜಃ ಕೀರ್ತಿಃ ಸ್ವರಶ್ಮಿಗಾ ॥ 174 ॥

ಪವನೇಶಶ್ಚಾನಿಲಸ್ಥಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ನಿನಾನ್ತರಾ ।
ವಾಯುಪೂರಕಕಾರೀ ಚ ವಾಯುಕುಮ್ಭಕವರ್ಧಿನೀ ॥ 175 ॥

ವಾಯುಚ್ಛಿದ್ರಕರೋ ವಾತಾ ವಾಯುನಿರ್ಗಮಮುದ್ರಿಕಾ ।
ಕುಮ್ಭಕಸ್ಥೋ ರೇಚಕಸ್ಥಾ ಪೂರಕಸ್ಥಾತಿಪೂರಿಣೀ ॥ 176 ॥

ವಾಯ್ವಾಕಾಶಾಧಾರರೂಪೀ ವಾಯುಸಂಚಾರಕಾರಿಣೀ ।
ವಾಯುಸಿದ್ಧಿಕರೋ ದಾತ್ರೀ ವಾಯುಯೋಗೀ ಚ ವಾಯುಗಾ ॥ 177 ॥

ಆಕಾಶಪ್ರಕರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಆಕಾಶಾನ್ತರ್ಗತದ್ರಿಗಾ ।
ಆಕಾಶಕುಮ್ಭಕಾನನ್ದೋ ಗಗನಾಹ್ಲಾದವರ್ಧಿನೀ ॥ 178 ॥

ಗಗನಾಚ್ಛನ್ನದೇಹಸ್ಥೋ ಗಗನಾಭೇದಕಾರಿಣೀ ।
ಗಗನಾದಿಮಹಾಸಿದ್ಧೋ ಗಗನಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ॥ 179 ॥

ಕಲಕರ್ಮಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಕಾಲಯೋಗೀ ಚ ಕಾಲಿಕಾ ।
ಕಾಲಛತ್ರಃ ಕಾಲಹತ್ಯಾ ಕಾಲದೇವೋ ಹಿ ಕಾಲಿಕಾ ॥ 180 ॥

ಕಾಲಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಕಾಲಿತತ್ತ್ವಾರ್ಥರಕ್ಷಿಣೀ ।
ದಿಗಮ್ಬರೋ ದಿಕ್ಪತಿಸ್ಥಾ ದಿಗಾತ್ಮಾ ದಿಗಿಭಾಸ್ವರಾ ॥ 181 ॥

ದಿಕ್ಪಾಲಸ್ಥೋ ದಿಕ್ಪ್ರಸನ್ನಾ ದಿಗ್ವಲೋ ದಿಕ್ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ದಿಗಘೋರೋ ದಿಗ್ವಸನಾ ದಿಗ್ವೀರಾ ದಿಕ್ಪತೀಶ್ವರೀ ॥ 182 ॥

ಆತ್ಮಾರ್ಥೋ ವ್ಯಾಪಿತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೀ ಚ ಸಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಆತ್ಮೀಯಶ್ಚಾತ್ಮಬೀಜಸ್ಥಾ ಚಾನ್ತರಾತ್ಮಾತ್ಮಮೋಹಿನೀ ॥ 183 ॥

ಆತ್ಮಸಂಜ್ಞಾನಕಾರೀ ಚ ಆತ್ಮಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಆತ್ಮಯಜ್ಞೋ ಮಹಾತ್ಮಜ್ಞಾ ಮಹಾತ್ಮಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 184 ॥

ಆತ್ಮವಿಕಾರಹನ್ತಾ ಚ ವಿದ್ಯಾತ್ಮೀಯಾದಿದೇವತಾ ।
ಮನೋಯೋಗಕರೋ ದುರ್ಗಾ ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರೀ ॥ 185 ॥

ಮನೋಭವನಿಹನ್ತಾ ಚ ಮನೋಭವವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಮನಶ್ಚಾನ್ತರೀಕ್ಷಯೋಗೋ ನಿರಾಕಾರಗುಣೋದಯಾ ॥ 186 ॥

ಮನೋನಿರಾಕಾರಯೋಗೀ ಮನೋಯೋಗೇನ್ದ್ರಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಮನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ಮನಸಾ ಮಾನಶಂಕಾ ಮನೋಗತಿಃ ॥ 187 ॥

ನವದ್ರವ್ಯನಿಗೂಢಾರ್ಥೋ ನರೇನ್ದ್ರವಿನಿವಾರಿಣೀ ।
ನವೀನಗುಣಕರ್ಮಾದಿಸಾಕಾರಃ ಖಗಗಾಮಿನೀ ॥ 188 ॥

ಅತ್ಯುನ್ಮತ್ತಾ ಮಹಾವಾಣೀ ವಾಯವೀಶೋ ಮಹಾನಿಲಾ ।
ಸರ್ವಪಾಪಾಪಹನ್ತಾ ಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಿಣೀ ॥ 189 ॥

ದ್ವಾರದೇವೀಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತಿಃ ಪ್ರಲಯಾಗ್ನಿಃ ಕರಾಲಿನೀ ।
ಭೂಷಂಡಗಣತಾತಶ್ಚ ಭೂಃಷಂಡರುಧಿರಪ್ರದಾ ॥ 190 ॥

ಕಾಕಾವಲೀಶಃ ಸರ್ವೇಶೀ ಕಾಕಪುಚ್ಛಧರೋ ಜಯಾ ।
ಅಜಿತೇಶೋ ಜಿತಾನನ್ದಾ ವೀರಭದ್ರಃ ಪ್ರಭಾವತೀ ॥ 191 ॥

ಅನ್ತರ್ನಾಡೀಗತಪ್ರಾಣೋ ವೈಶೇಷಿಕಗುಣೋದಯಾ ।
ರತ್ನನಿರ್ಮಿತಪೀಠಸ್ಥಃ ಸಿಂಹಸ್ಥಾ ರಥಗಾಮಿನೀ ॥ 192 ॥

ಕುಲಕೋಟೀಶ್ವರಾಚಾರ್ಯೋ ವಾಸುದೇವನಿಷೇವಿತಾ ।
ಆಧಾರವಿರಹಜ್ಞಾನೀ ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 193 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಾ ಮಾರ್ತಂಡೋ ಯಶ ಇಲ್ವಲಾ ।
ಇನ್ದ್ರೇಶೋ ವಿನ್ಧ್ಯಶೈಲೇಶೀ ವಾರಣೇಶಃ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 194 ॥

ಅನನ್ತಭುಜರಾಜೇನ್ದ್ರೋ ಅನನ್ತಾಕ್ಷರನಾಶಿನೀ ।
ಆಶೀರ್ವಾದಸ್ತು ವರದೋಽನುಗ್ರಹೋಽನುಗ್ರಹಕ್ರಿಯಾ ॥ 195 ॥

ಪ್ರೇತಾಸನಸಮಾಸೀನೋ ಮೇರುಕುಂಜನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಣಿಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಮಣಿಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ॥ 196 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಃ ಪ್ರೇತೋ ವಿಧಿವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರಚಂಡನಯನಾನನ್ದೋ ಮಂಜೀರಕಲರಂಜಿನೀ ॥ 197 ॥

ಕಲಮಂಜೀರಪಾದಾಬ್ಜೋ ಬಲಮೃತ್ಯುಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಲಮಾಲಾವ್ಯಾಪಿತಾಂಗಃ ಕುಲೇನ್ದ್ರಃ ಕುಲಪಂಡಿತಾ ॥ 198 ॥

ಬಾಲಿಕೇಶೋ ರುದ್ರಚಂಡಾ ಬಾಲೇನ್ದ್ರಾಃ ಪ್ರಾಣಬಾಲಿಕಾ ।
ಕುಮಾರೀಶಃ ಕಾಮಮಾತಾ ಮನ್ದಿರೇಶಃ ಸ್ವಮನ್ದಿರಾ ॥ 199 ॥

ಅಕಾಲಜನನೀನಾಥೋ ವಿದಗ್ಧಾತ್ಮಾ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ವೇದಾದ್ಯೋ ವೇದಜನನೀ ವೈರಾಗ್ಯಸ್ಥೋ ವಿರಾಗದಾ ॥ 200 ॥

ಸ್ಮಿತಹಾಸ್ಯಾಸ್ಯಕಮಲಃ ಸ್ಮಿತಹಾಸ್ಯವಿಮೋಹಿನೀ ।
ದನ್ತುರೇಶೋ ದನ್ತುರು ಚ ದನ್ತೀಶೋ ದರ್ಶನಪ್ರಭಾ ॥ 201 ॥

ದಿಗ್ದನ್ತೋ ಹಿ ದಿಗ್ದಶನಾ ಭ್ರಷ್ಟಭುಕ್ ಚರ್ವಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಾಂಸಪ್ರಧಾನಾ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಧಾನಮಾಂಸಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 202 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಮಹಾಮುದ್ರಾ ರಜೋರುಧಿರಭುಕ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಸುರಾಮಾಂಸಮಹಾಮೀನಮುದ್ರಾಮೈಥುನಸುಪ್ರಿಯಾ ॥ 203 ॥

ಕುಲದ್ರವ್ಯಪ್ರಿಯಾನನ್ದೋ ಮದ್ಯಾದಿಕುಲಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಹೃತ್ಕಂಠಭ್ರೂಸಹಸ್ರಾರಭೇದನೋಽನ್ತೇ ವಿಭೇದಿನೀ ॥ 204 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜಃ ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಪ್ರಸನ್ನವರದಾನಾಢ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನವರದಾಯಿನೀ ॥ 205 ॥

ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಾಢ್ಯಃ ಪ್ರೇಮಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 206 ॥

ಪ್ರಭಾಕರಫಲೋದಯಃ ಪರಮಸೂಕ್ಷ್ಮಪುರಪ್ರಿಯಾ ।
ಪ್ರಭಾತರವಿರಶ್ಮಿಗಃ ಪ್ರಥಮಭಾನುಶೋಭಾನ್ವಿತಾ ।
ಪ್ರಚಂಡರಿಪುಮನ್ಮಥಃ ಪ್ರಚಲಿತೇನ್ದುದೇಹೋದ್ಗತಃ ।
ಪ್ರಭಾಪಟಲಪಾಟಲಪ್ರಚಯಧರ್ಮಪುಂಜಾಚೀತಾ ॥ 207 ॥

ಸುರೇನ್ದ್ರಗಣಪೂಜಿತಃ ಸುರವರೇಶಸಮ್ಪೂಜಿತಾ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಕುಲ ಸೇವಿತೋ ನರಪತೀನ್ದ್ರಸಂಸೇವಿತಾ ।
ಗಣೇನ್ದ್ರ ಗಣನಾಯಕೋ ಗಣಪತೀನ್ದ್ರ ದೇವಾತ್ಮಜಾ ।
ಭವಾರ್ಣವರ್ಗತಾರಕೋ ಜಲಧಿಕರ್ಣಧಾರಪ್ರಿಯಾ ॥ 208 ॥

ಸುರಾಸುರಕುಲೋದ್ಭವಃ ಸುರರಿಪುಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಿತಾ
ಸುರಾರಿಗಣಘಾತಕಃ ಸುರಗಣೇನ್ದ್ರಸಂಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಅಭೀಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಃ ಸುರವರಾದಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ
ಪ್ರಿಯಾಂಗಜ ಕುಲಾರ್ಥದಃ ಸುತಧನಾಪವರ್ಗಪ್ರದಾ ॥ 209 ॥

ಶಿವಸ್ವಶಿವಕಾಕಿನೀ ಹರಹರಾ ಚ ಭೀಮಸ್ವನಾ
ಕ್ಷಿತೀಶ ಇಷುರಕ್ಷಕಾ ಸಮನದರ್ಪಹನ್ತೋದಯಾ ।
ಗುಣೇಶ್ವರ ಉಮಾಪತೀ ಹೃದಯಪದ್ಮಭೇದೀ ಗತಿಃ
ಕ್ಷಪಾಕರಲಲಾಟಧೃಕ್ ಸ್ವಸುಖಮಾರ್ಗಸನ್ದಾಯಿನೀ ॥ 210 ॥

ಶ್ಮಶಾನತಟನಿಷ್ಪಟ ಪ್ರಚಟಹಾಸಕಾಲಂಕೃತಾ
ಹಠತ್ಶಠಮನಸ್ತಟೇ ಸುರಕಪಾಟಸಂಛೇದಕಃ ।
ಸ್ಮರಾನನವಿವರ್ಧನಃ ಪ್ರಿಯವಸನ್ತಸಮ್ಬಾಯವೀ
ವಿರಾಜಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಃ ಕಮಲಮಂಜಸಿಂಹಾಸನಾ ॥ 211 ॥

ಭವೋ ಭವಪತಿಪ್ರಭಾಭವಃ ಕವಿಶ್ಚ ಭಾವ್ಯಾಸುರೈಃ
ಕ್ರಿಯೇಶ್ವರ ಈಲಾವತೀ ತರುಣಗಾಹಿತಾರಾವತೀ ।
ಮುನೀನ್ದ್ರಮನುಸಿದ್ಧಿದಃ ಸುರಮುನೀನ್ದ್ರಸಿದ್ಧಾಯುಷೀ
ಮುರಾರಿಹರದೇಹಗಸ್ತ್ರಿಭುವನಾ ವಿನಾಶಕ್ರಿಯಾ ॥ 212 ॥

ದ್ವಿಕಃ ಕನಕಕಾಕಿನೀ ಕನಕತುಂಗಕೀಲಾಲಕಃ
ಕಮಲಾಕುಲಃ ಕುಲಕಲಾರ್ಕಮಾಲಾಮಲಾ ।
ಸುಭಕ್ತ ತಮಸಾಧಕಪ್ರಕೃತಿಯೋಗಯೋಗ್ಯಾರ್ಚಿತೋ
ವಿವೇಕಗತಮಾನಸಃ ಪ್ರಭುಪರಾದಿಹಸ್ತಾಚೀತಾ ॥ 213 ॥

ತ್ವಮೇವ ಕುಲನಾಯಕಃ ಪ್ರಲಯಯೋಗವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀ
ಪ್ರಚಂಡಗಣಗೋ ನಗಾಭುವನದರ್ಪಹಾರೀ ಹರಾ ।
ಚರಾಚರಸಹಸ್ರಗಃ ಸಕಲರೂಪಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಃ
ಸ್ವನಾಮಗುಣಪೂರಕಃ ಸ್ವಗುಣನಾಮಸಮ್ಪೂರಣೀ ॥ 214 ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ನಾಥ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಂಗಲಮ್ ।
ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಪರಾನನ್ದರಸಸಿದ್ಧಾನ್ತದಾಯಕಮ್ ॥ 215 ॥

ಮಾತೃಕಾಮನ್ತ್ರಘಟಿತಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಾಗರಮ್ ।
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಮಹೋಲ್ಲಾಸ ಮಾನನ್ದಗುಣಸಾಧನಮ್ ॥ 216 ॥

ದುರ್ಲಭಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಯಾಮಲೇ ತತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ತವ ಸ್ನೇಹರಸಾಮೋದಮೋಹಿತಾನನ್ದಭೈರವ ॥ 217 ॥

ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾಪಿ ಕಥಿತಂ ಸ್ವಸಿದ್ಧ ಹಾನಿಶಂಕಯಾ ।
ಸರ್ವಾದಿಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಿದ್ಧಯೇ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಯೇ ॥ 218 ॥

ಪ್ರೇಮಾಹ್ಲಾದರಸೇನೈವ ದುರ್ಲಭಂ ತತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ಯೇನ ವಿಜ್ಞಾತಮಾತ್ರೇಣ ಭವೇದ್ಛ್ರೀಭೈರವೇಶ್ವರಃ ॥ 219 ॥

ಏತನ್ನಾಮ ಶುಭಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಚ ಸಮರ್ಥಕಃ ।
ಕೋಟಿವರ್ಷಶತೈನಾಪಿ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನರಃ ॥ 220 ॥

ತತ್ಫಲಂ ಯೋಗಿನಾಮೇಕ ಕ್ಷಣಾಲ್ಲಭ್ಯಂ ಭವಾರ್ಣವೇ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ದುರ್ಗಗ್ರಹನಿವರಣಾತ್ ॥ 221 ॥

ದುಷ್ಟೇನ್ದ್ರಿಯಭಯೇನಾಪಿ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾತ್ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಾಮ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 222 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ರಾತ್ರಿಯೋಗೇ ಚ ಸಾಧಯೇನ್ನಾಮಸಾಧನಮ್ ।
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೇ ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದೇ ಯೋಗಧ್ಯಾನನಿರೂಪಣೇ ॥ 223 ॥

ಪಠನಾದ್ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದ್ ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದೋ ದಿನೇ ದಿನೇ ।
ಯೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದ್ ಯೋಗಃ ಸ್ಯಾದೇಕಚಿತ್ತತಃ ॥ 224 ॥

ದೇಹಸ್ಥ ದೇವವಶ್ಯಾಯ ಮಹಾಮೋಹಪ್ರಶಾನ್ತಯೇ ।
ಸ್ತಮ್ಭನಾಯಾರಿಸೈನ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಪಠೇಚ್ಛುಚಿಃ ॥ 225 ॥

ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಪಾಠೇನ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸುಕ್ಷಮಃ ।
ಸ್ತಮ್ಭಯೇತ್ ಪರಸೈನ್ಯಾನಿ ವಾರೈಕಪಾಠಮಾತ್ರತಃ ॥ 226 ॥

ವಾರತ್ರಯಪ್ರಪಠನಾದ್ ವಶಯೇದ್ ಭುವನತ್ರಯಮ್ ।
ವಾರತ್ರಯಂ ತು ಪ್ರಪಠೇದ್ ಯೋ ಮೂರ್ಖಃ ಪಂಡಿತೋಽಪಿ ವಾ ॥ 227 ॥

ಶಾನ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಭುವನಮೋಹಿನೀಮ್ ।
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಚ ತತಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೋಕ್ಷನಿರ್ವಾಣಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 228 ॥

ವಿನಾಶಯೇದರೀಂಛೀಘ್ರಂ ಚತುರ್ವಾರಪ್ರಪಾಠನೇ ।
ಪಂಚಾವೃತ್ತಿಪ್ರಪಾಠೇನ ಶತ್ರುಮುಚ್ಚಾಟಯೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 229 ॥

ಷಡಾವೃತ್ಯಾ ಸಾಧಕೇನ್ದ್ರಃ ಶತ್ರೂಣಾಂ ನಾಶಕೋ ಭವೇತ್ ।
ಆಕರ್ಷಯೇತ್ ಪರದ್ರವ್ಯಂ ಸಪ್ತವಾರಂ ಪಠೇದ್ ಯದಿ ॥ 230 ॥

ಏವಂ ಕ್ರಮಗತಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಯಃ ಪಠೇದತಿಭಕ್ತಿತಃ ।
ಸ ಭವೇದ್ ಯೋಗಿನೀನಾಥೋ ಮಹಾಕಲ್ಪದ್ರುಮೋಪಮಃ ॥ 231 ॥

ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಸಮರ್ಥಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಾಸಮಾತ್ರಂ ಪಠೇದ್ ಯದಿ ।
ದೂರದರ್ಶೀ ಮಹಾವೀರೋ ಬಲವಾನ್ ಪಂಡಿತೇಶ್ವರಃ ॥ 232 ॥

ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಲೋಕನಾಥೋ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಮಾಸೈಕೇನ ಸಮರ್ಥಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿರ್ವಾಣಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಭಾಕ್ ॥ 233 ॥

ಪ್ರಪಠೇದ್ ಯೋಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಾವಕಃ ಪರಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಭೂಮಿಗರ್ತಮಂಡಪೇ ಶೂನ್ಯದೇಶಕೇ ॥ 234 ॥

ಗಂಗಾಗರ್ಭೇ ಮಹಾರಣ್ಯೇ ಚೈಕಾನ್ತೇ ನಿರ್ಜನೇಽಪಿ ವಾ ।
ದುರ್ಭಿಕ್ಷವರ್ಜಿತೇ ದೇಶೇ ಸರ್ವೋಪದ್ರವವರ್ಜಿತೇ ॥ 235 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇಽಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇ ವಟತರುಸ್ಥಲೇ ।
ಇಷ್ಟಕಾಮಯಗೇಹೇ ವಾ ಯತ್ರ ಲೋಕೋ ನ ವರ್ತತೇ ॥ 236 ॥

ತತ್ರ ತತ್ರಾನನ್ದರೂಪೀ ಮಹಾಪೀಠಸ್ಥಲೇಽಪಿ ಚ ।
ದೃಢಾಸನಸ್ಥಃ ಪ್ರಜಪೇನ್ನಾಮಮಂಗಲಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 237 ॥

ಧ್ಯಾನಧಾರಣಶುದ್ಧಾಂಗೋ ನ್ಯಾಸಪೂಜಾಪರಾಯಣಃ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸ್ತೌತಿ ಪ್ರಭಾತೇ ಚ ಮೃತ್ಯುಜೇತಾ ಭವೇದ್ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 238 ॥

ಅಷ್ಟಾಂಗಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಚಾಮರತ್ವಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಗುರುದೇವಮಹಾಮನ್ತ್ರಭಕ್ತೋ ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 239 ॥

ಶರೀರೇ ತಸ್ಯ ದುಃಖಾನಿ ನ ಭವನ್ತಿ ಕುವೃದ್ಧಯಃ ।
ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾಃ ಪಲಾಯನ್ತೇ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯೋಗಿನಂ ಪರಮ್ ॥ 240 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸತತಂ ಮನ್ತ್ರೀ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇಽಷ್ಟಸಿದ್ಧಯಃ ।
ತಸ್ಯ ಹೃತ್ಪದ್ಮಲಿಂಗಸ್ಥಾ ದೇವಾಃ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ಚಾಪರಾಃ ॥ 241 ॥

ಯುಗಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚಿರಾಯುರ್ಯೋಗಿರಾಡ್ ಭವೇತ್ ।
ಶುದ್ಧಶೀಲೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವಃ ಸ ಚ ।
ಸ ನಿತ್ಯಃ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಶ್ಚ ಸ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 242 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉತ್ತರತನ್ತ್ರೇ ಮಹಾತನ್ತ್ರೋದ್ದೀಪನೇ
ಈಶ್ವರಶಕ್ತಿಕಾಕಿನ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top