Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Gujarati

Kakinya Ashtottara Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ કાકિન્યષ્ટોત્તરસહસ્રનામસ્તોત્ર ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીઆનન્દભૈરવ ઉવાચ ।
વદ કલ્યાણિ કામેશિ ત્રૈલોક્યપરિપૂજિતે ।
બ્રહ્માણ્ડાનન્તનિલયે કૈલાસશિખરોજ્જ્વલે ॥ ૧ ॥

કાલિકે કાલરાત્રિસ્થે મહાકાલનિષેવિતે ।
શબ્દબ્રહ્મસ્વરૂપે ત્વં વક્તુમર્હસિ સાદરાત્ ॥ ૨ ॥

સહસ્રનામયોગાખ્યમ્ અષ્ટોત્તરમનન્તરમ્ ।
અનન્તકોટિબ્રહ્માણ્ડં સારં પરમમઙ્ગલમ્ ॥ ૩ ॥

જ્ઞાનસિદ્ધિકરં સાક્ષાદ્ અત્યન્તાનન્દવર્ધનમ્ ।
સઙ્કેતશબ્દમોક્ષાર્થં કાકિનીશ્વરસંયુતમ્ ॥ ૪ ॥

પરાનન્દકરં બ્રહ્મ નિર્વાણપદલાલિતમ્ ।
સ્નેહાદભિસુખાનન્દાદાદૌ બ્રહ્મ વરાનને ॥ ૫ ॥

ઇચ્છામિ સર્વદા માતર્જગતાં સુરસુન્દરિ ।
સ્નેહાનન્દરસોદ્રેકસમ્બન્ધાન્ કથય દ્રુતમ્ ॥ ૬ ॥

શ્રીઆનન્દભૈરવી ઉવાચ
ઈશ્વર શ્રીનીલકણ્ઠ નાગમાલાવિભૂષિતઃ ।
નાગેન્દ્રચિત્રમાલાઢ્ય નાગાધિપરમેશ્વરઃ ॥ ૭ ॥

કાકિનીશ્વરયોગાઢ્યં સહસ્રનામ મઙ્ગલમ્ ।
અષ્ટોત્તરં વૃતાકારં કોટિસૌદામિનીપ્રભમ્ ॥ ૮ ॥

આયુરારોગ્યજનનં શૃણુષ્વાવહિતો મમ ।
અનન્તકોટિબ્રહ્માણ્ડસારં નિત્યં પરાત્પરમ્ ॥ ૯ ॥

સાધનં બ્રહ્મણો જ્ઞાનં યોગાનાં યોગસાધનમ્ ।
સાર્વજ્ઞગુહ્યસંસ્કારં સંસ્કારાદિફલપ્રદમ્ ॥ ૧૦ ॥

વાઞ્છાસિદ્ધિકરં સાક્ષાન્મહાપાતકનાશનમ્ ।
મહાદારિદ્ર્યશમનં મહૈશ્વર્યપ્રદાયકમ્ ॥ ૧૧ ॥

જપેદ્યઃ પ્રાતરિ પ્રીતો મધ્યાહ્નેઽસ્તમિતે રવૌ ।
નમસ્કૃત્ય જપેન્નામ ધ્યાનયોગપરાયણઃ ॥ ૧૨ ॥

કાકિનીશ્વરસંયોગં ધ્યાનં ધ્યાનગુણોદયમ્ ।
આદૌ ધ્યાનં સમાચર્ય નિર્મલોઽમલચેતસા ॥ ૧૩ ॥

ધ્યાયેદ્ દેવીં મહાકાલીં કાકિનીં કાલરૂપિણીમ્ ।
પરાનન્દરસોન્મત્તાં શ્યામાં કામદુઘાં પરામ્ ॥ ૧૪ ॥

ચતુર્ભુજાં ખડ્ગચર્મવરપદ્મધરાં હરામ્ ।
શત્રુક્ષયકરીં રત્નાઽલઙ્કારકોટિમણ્ડિતામ્ ॥ ૧૫ ॥

તરુણાનન્દરસિકાં પીતવસ્ત્રાં મનોરમામ્ ।
કેયૂરહારલલિતાં તાટઙ્કદ્વયશોભિતામ્ ॥ ૧૬ ॥

ઈશ્વરીં કામરત્નાખ્યાં કાકચઞ્ચુપુટાનનામ્ ।
સુન્દરીં વનમાલાઢ્યાં ચારુસિંહાસનસ્થિતામ્ ॥ ૧૭ ॥

હૃત્પદ્મકર્ણિકામધ્યાકાશસૌદામિનીપ્રભામ્ ।
એવં ધ્યાત્વા પઠેન્નામમઙ્ગલાનિ પુનઃ પુનઃ ॥ ૧૮ ॥

ઈશ્વરં કોટિસૂર્યાભં ધ્યાયેદ્ધૃદયમણ્ડલે ।
ચતુર્ભુજં વીરરૂપં લાવણ્યં ભાવસમ્ભવમ્ ॥ ૧૯ ॥

શ્યામં હિરણ્યભૂષાઙ્ગં ચન્દ્રકોટિસુશીતલમ્ ।
અભયં વરદં પદ્મં મહાખડ્ગધરં વિભુમ્ ॥ ૨૦ ॥

કિરીટિનં મહાકાયં સ્મિતહાસ્યં પ્રકાશકમ્ ।
હૃદયામ્બુજમધ્યસ્થં નૂપુરૈરુપશોભિતમ્ ॥ ૨૧ ॥

કોટિકાલાનલં દીપ્તં કાકિનીદક્ષિણસ્થિતમ્ ।
એવં વિચિન્ત્ય મનસા યોગિનં પરમેશ્વરમ્ ॥ ૨૨ ॥

તતઃ પઠેત્ સહસ્રાખ્યં વદામિ શૃણુ તત્પ્રભો ॥ ૨૩ ॥

અસ્ય શ્રીકાકિનીશ્વરસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય બ્રહ્માઋષિ ,
ગાયત્રીચ્છન્દઃ , જગદીશ્વર કાકિની દેવતા ,
નિર્વાણયોગાર્થ સિદ્ધયર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
ૐ ઈશ્વરઃ કાકિનીશાન ઈશાન કમલેશ્વરી ।
ઈશઃ કાકેશ્વરીશાની ઈશ્વરીશઃ કુલેશ્વરી ॥ ૨૪ ॥

ઈશમોક્ષઃ કામધેનુઃ કપર્દીશઃ કપર્દિની ।
કૌલઃ કુલીનાન્તરગા કવિઃ કાવ્યપ્રકાશિની ॥ ૨૫ ॥

કલાદેશઃ સુકવિતા કારણઃ કરુણામયી ।
કઞ્જપત્રેક્ષણઃ કાલી કામઃ કોલાવલીશ્વરી ॥ ૨૬ ॥

કિરાતરૂપી કૈવલ્યા કિરણઃ કામનાશના ।
કાર્ણાટેશઃ સકર્ણાટી કલિકઃ કાલિકાપુટા ॥ ૨૭ ॥

કિશોરઃ કીશુનમિતા કેશવેશઃ કુલેશ્વરી ।
કેશકિઞ્જલ્કકુટિલઃ કામરાજકુતૂહલા ॥ ૨૮ ॥

કરકોટિધરઃ કૂટા ક્રિયાક્રૂરઃ ક્રિયાવતી ।
કુમ્ભહા કુમ્ભહન્ત્રી ચ કટકચ્છકલાવતી ॥ ૨૯ ॥

કઞ્જવક્ત્રઃ કાલમુખી કોટિસૂર્યકરાનના ।
કમ્રઃ કલપઃ સમૃદ્ધિસ્થા કુપોઽન્તસ્થઃ કુલાચલા ॥ ૩૦ ॥

કુણપઃ કૌલપાકાશા સ્વકાન્તઃ કામવાસિની ।
સુકૃતિઃ શાઙ્કરી વિદ્યા કલકઃ કલનાશ્રયા ॥ ૩૧ ॥

કર્કન્ધુસ્થઃ કૌલકન્યા કુલીનઃ કન્યકાકુલા ।
કુમારઃ કેશરી વિદ્યા કામહા કુલપણ્ડિતા ॥ ૩૨ ॥

કલ્કીશઃ કમનીયાઙ્ગી કુશલઃ કુશલાવતી ।
કેતકીપુષ્પમાલાઢ્યઃ કેતકીકુસુમાન્વિતા ॥ ૩૩ ॥

કુસુમાનન્દમાલાઢ્યઃ કુસુમામલમાલિકા ।
કવીન્દ્રઃ કાવ્યસમ્ભૂતઃ કામમઞ્જીરરઞ્જિની ॥ ૩૪ ॥

કુશાસનસ્થઃ કૌશલ્યાકુલપઃ કલ્પપાદપા ।
કલ્પવૃક્ષઃ કલ્પલતા વિકલ્પઃ કલ્પગામિની ॥ ૩૫ ॥

કઠોરસ્થઃ કાચનિભા કરાલઃ કાલવાસિની ।
કાલકૂટાશ્રયાનન્દઃ કર્કશાકાશવાહિની ॥ ૩૬ ॥

કટધૂમાકૃતિચ્છાયો વિકટાસનસંસ્થિતા ।
કાયધારી કૂપકરી કરવીરાગતઃ કૃષી ॥ ૩૭ ॥

કાલગમ્ભીરનાદાન્તા વિકલાલાપમાનસા ।
પ્રકૃતીશઃ સત્પ્રકૃતિઃ પ્રકૃષ્ટઃ કર્ષિણીશ્વરી ॥ ૩૮ ॥

ભગવાન્ વારુણીવર્ણા વિવર્ણો વર્ણરૂપિણી ।
સુવર્ણવર્ણો હેમાભો મહાન્ મહેન્દ્રપૂજિતા ॥ ૩૯ ॥

મહાત્મા મહતીશાની મહેશો મત્તગામિની ।
મહાવીરો મહાવેગા મહાલક્ષ્મીશ્વરો મતિઃ ॥ ૪૦ ॥

મહાદેવો મહાદેવી મહાનન્દો મહાકલા ।
મહાકાલો મહાકાલી મહાબલો મહાબલા ॥ ૪૧ ॥

મહામાન્યો મહામાન્યા મહાધન્યો મહાધની ।
મહામાલો મહામાલા મહાકાશો મહાકાશા ॥ ૪૨ ॥

મહાયશો મહાયજ્ઞા મહારાજો મહારજા ।
મહાવિદ્યો મહાવિદ્યા મહામુખ્યો મહામખી ॥ ૪૩ ॥

મહારાત્રો મહારાત્રિર્મહાધીરો મહાશયા ।
મહાક્ષેત્રો મહાક્ષેત્રા કુરુક્ષેત્રઃ કુરુપ્રિયા ॥ ૪૪ ॥

મહાચણ્ડો મહોગ્રા ચ મહામત્તો મહામતિઃ ।
મહાવેદો મહાવેદા મહોત્સાહો મહોત્સવા ॥ ૪૫ ॥

મહાકલ્પો મહાકલ્પા મહાયોગો મહાગતિઃ ।
મહાભદ્રો મહાભદ્રા મહાસૂક્ષ્મો મહાચલા ॥ ૪૬ ॥

મહાવાક્યો મહાવાણી મહાયજ્વા મહાજવા ।
મહામૂર્તીર્મહાકાન્તા મહાધર્મો મહાધના ॥ ૪૭ ॥

મહામહોગ્રો મહિષી મહાભોગ્યો મહાપ્રભા ।
મહાક્ષેમો મહામાયા મહામાયા મહારમા ॥ ૪૮ ॥

મહેન્દ્રપૂજિતા માતા વિભાલો મણ્ડલેશ્વરી ।
મહાવિકાલો વિકલા પ્રતલસ્થલલામગા ॥ ૪૯ ॥

કૈવલ્યદાતા કૈવલ્યા કૌતુકસ્થો વિકર્ષિણી ।
વાલાપ્રતિર્વાલપત્ની બલરામો વલાઙ્ગજા ॥ ૫૦ ॥

અવલેશઃ કામવીરા પ્રાણેશઃ પ્રાણરક્ષિણી ।
પઞ્ચમાચારગઃ પઞ્ચાપઞ્ચમઃ પઞ્ચમીશ્વરી ॥ ૫૧ ॥

પ્રપઞ્ચઃ પઞ્ચરસગા નિષ્પ્રપઞ્ચઃ કૃપામયી ।
કામરૂપી કામરૂપા કામક્રોધવિવર્જિતા ॥ ૫૨ ॥

કામાત્મા કામનિલયા કામાખ્યા કામચઞ્ચલા ।
કામપુષ્પધરઃ કામા કામેશઃ કામપુષ્પિણી ॥ ૫૩ ॥

મહામુદ્રાધરો મુદ્રા સન્મુદ્રઃ કામમુદ્રિકા ।
ચન્દ્રાર્ધકૃતભાલાભો વિધુકોટિમુખામ્બુજા ॥ ૫૪ ॥

ચન્દ્રકોટિપ્રભાધારી ચન્દ્રજ્યોતિઃસ્વરૂપિણી ।
સૂર્યાભો વીરકિરણા સૂર્યકોટિવિભાવિતા ॥ ૫૫ ॥

મિહિરેશો માનવકા અન્તર્ગ્ગામી નિરાશ્રયા ।
પ્રજાપતીશઃ કલ્યાણી દક્ષેશઃ કુલરોહિણી ॥ ૫૬ ॥

અપ્રચેતાઃ પ્રચેતસ્થા વ્યાસેશો વ્યાસપૂજિતા ।
કાશ્યપેશઃ કાશ્યપેશી ભૃગ્વીશો ભાર્ગવેશ્વરી ॥ ૫૭ ॥

વશિષ્ઠઃ પ્રિયભાવસ્થો વશિષ્ઠબાધિતાપરા ।
પુલસ્ત્યપૂજિતો દેવઃ પુલસ્ત્યચિત્તસંસ્થિતા ॥ ૫૮ ॥

અગસ્ત્યાર્ચ્યોઽગસ્ત્યમાતા પ્રહ્લાદેશો વલીશ્વરી ।
કર્દમેશઃ કર્દમાદ્યા બાલકો બાલપૂજિતા ॥ ૫૯ ॥

મનસ્થશ્ચાન્તરિક્ષસ્થા શબ્દજ્ઞાની સરસ્વતી ।
રૂપાતીતા રૂપશૂન્યા વિરૂપો રૂપમોહિની ॥ ૬૦ ॥

વિદ્યાધરેશો વિદ્યેશી વૃષસ્થો વૃષવાહિની ।
રસજ્ઞો રસિકાનન્દા વિરસો રસવર્જિતા ॥ ૬૧ ॥

સૌનઃ સનત્કુમારેશી યોગચર્યેશ્વરઃ પ્રિયા ।
દુર્વાશાઃ પ્રાણનિલયઃ સાઙ્ખ્યયોગસમુદ્ભવા ॥ ૬૨ ॥

અસઙ્ખ્યેયો માંસભક્ષા સુમાંસાશી મનોરમા ।
નરમાંસવિભોક્તા ચ નરમાંસવિનોદિની ॥ ૬૩ ॥

મીનવક્ત્રપ્રિયો મીના મીનભુઙ્મીનભક્ષિણી ।
રોહિતાશી મત્સ્યગન્ધા મત્સ્યનાથો રસાપહા ॥ ૬૪ ॥

પાર્વતીપ્રેમનિકરો વિધિદેવાધિપૂજિતા ।
વિધાતૃવરદો વેદ્યા વેદો વેદકુમારિકા ॥ ૬૫ ॥

શ્યામેશો સિતવર્ણા ચ ચાસિતોઽસિતરૂપિણી ।
મહામત્તાઽઽસવાશી ચ મહામત્તાઽઽસવપ્રિયા ॥ ૬૬ ॥

આસવાઢ્યોઽમનાદેવી નિર્મલાસવપામરા ।
વિસત્તો મદિરામત્તા મત્તકુઞ્જરગામિની ॥ ૬૭ ॥

મણિમાલાધરો માલામાતૃકેશઃ પ્રસન્નધીઃ ।
જરામૃત્યુહરો ગૌરી ગાયનસ્થો જરામરા ॥ ૬૮ ॥

સુચઞ્ચલોઽતિદુર્ધર્ષા કણ્ઠસ્થો હૃદ્ગતા સતી ।
અશોકઃ શોકરહિતા મન્દરસ્થો હિ મન્ત્રિણી ॥ ૬૯ ॥

મન્ત્રમાલાધરાનન્દો મન્ત્રયન્ત્રપ્રકાશિની ।
મન્ત્રાર્થચૈતન્યકરો મન્ત્રસિદ્ધિપ્રકાશિની ॥ ૭૦ ॥

મન્ત્રજ્ઞો મન્ત્રનિલયા મન્ત્રાર્થામન્ત્રમન્ત્રિણી ।
બીજધ્યાનસમન્તસ્થા મન્ત્રમાલેઽતિસિદ્ધિદા ॥ ૭૧ ॥

મન્ત્રવેત્તા મન્ત્રસિદ્ધિર્મન્ત્રસ્થો માન્ત્રિકાન્તરા ।
બીજસ્વરૂપો બીજેશી બીજમાલેઽતિ બીજિકા ॥ ૭૨ ॥

બીજાત્મા બીજનિલયા બીજાઢ્યા બીજમાલિની ।
બીજધ્યાનો બીજયજ્ઞા બીજાઢ્યા બીજમાલિની ॥ ૭૩ ॥

મહાબીજધરો બીજા બીજાઢ્યા બીજવલ્લભા ।
મેઘમાલા મેઘમાલો વનમાલી હલાયુધા ॥ ૭૪ ॥

કૃષ્ણાજિનધરો રૌદ્રા રૌદ્રી રૌદ્રગણાશ્રયા ।
રૌદ્રપ્રિયો રૌદ્રકર્ત્રી રૌદ્રલોકપ્રદઃ પ્રભા ॥ ૭૫ ॥

વિનાશી સર્વગાનાં ચ સર્વાણી સર્વસમ્પદા ।
નારદેશઃ પ્રધાનેશી વારણેશો વનેશ્વરી ॥ ૭૬ ॥

કૃષ્ણેશ્વરઃ કેશવેશી કૃષ્ણવર્ણસ્ત્રિલોચના ।
કામેશ્વરો રાઘવેશી બાલેશી વા બાણપૂજિતઃ ॥ ૭૭ ॥

ભવાનીશો ભવાની ચ ભવેન્દ્રો ભવવલ્લભા ।
ભવાનન્દોઽતિસૂક્ષ્માખ્યા ભવમૂતીર્ભવેશ્વરી ॥ ૭૮ ॥

ભવચ્છાયો ભવાનન્દો ભવભીતિહરો વલા ।
ભાષાજ્ઞાનીભાષમાલા મહાજીવોઽતિવાસના ॥ ૭૯ ॥

લોભાપદો લોભકર્ત્રી પ્રલોભો લોભવર્ધિની ।
મોહાતીતો મોહમાતા મોહજાલો મહાવતી ॥ ૮૦ ॥

મોહમુદ્ગરધારી ચ મોહમુદ્ગરધારિણી ।
મોહાન્વિતો મોહમુગ્ધા કામેશઃ કામિનીશ્વરી ॥ ૮૧ ॥

કામલાપકરોઽકામા સત્કામો કામનાશિની ।
બૃહન્મુખો બૃહન્નેત્રા પદ્માભોઽમ્બુજલોચના ॥ ૮૨ ॥

પદ્મમાલઃ પદ્મમાલા શ્રીદેવો દેવરક્ષિણી ।
અસિતોઽપ્યસિતા ચૈવ આહ્લાદો દેવમાતૃકા ॥ ૮૩ ॥

નાગેશ્વરઃ શૈલમાતા નાગેન્દ્રો વૈ નગાત્મજા ।
નારાયણેશ્વરઃ કીર્તિઃ સત્કીર્તિઃ કીર્તિવર્ધિની ॥ ૮૪ ॥

કાર્તિકેશઃ કાર્તિકી ચ વિકર્તા ગહનાશ્રયા ।
વિરક્તો ગરુડારૂઢા ગરુડસ્થો હિ ગારુડી ॥ ૮૫ ॥

ગરુડેશો ગુરુમયી ગુરુદેવો ગુરુપ્રદા ।
ગૌરાઙ્ગેશો ગૌરકન્યા ગઙ્ગેશઃ પ્રાઙ્ગણેશ્વરી ॥ ૮૬ ॥

પ્રતિકેશો વિશાલા ચ નિરાલોકો નિરીન્દ્રિયા ।
પ્રેતબીજસ્વરૂપશ્ચ પ્રેતાઽલઙ્કારભૂષિતા ॥ ૮૭ ॥

પ્રેમગેહઃ પ્રેમહન્ત્રી હરીન્દ્રો હરિણેક્ષણા ।
કાલેશઃ કાલિકેશાની કૌલિકેશશ્ચ કાકિની ॥ ૮૮ ॥

કાલમઞ્જીરધારી ચ કાલમઞ્જીરમોહિની ।
કરાલવદનઃ કાલી કૈવલ્યદાનદઃ કથા ॥ ૮૯ ॥

કમલાપાલકઃ કુન્તી કૈકેયીશઃ સુતઃ કલા ।
કાલાનલઃ કુલજ્ઞા ચ કુલગામી કુલાશ્રયા ॥ ૯૦ ॥

કુલધર્મસ્થિતઃ કૌલા કુલમાર્ગઃ કુલાતુરા ।
કુલજિહ્વઃ કુલાનન્દા કૃષ્ણઃ કૃષ્ણસમુદ્ભવા ॥ ૯૧ ॥

કૃષ્ણેશઃ કૃષ્ણમહિષી કાકસ્થઃ કાકચઞ્ચુકા ।
કાલધર્મઃ કાલરૂપા કાલઃ કાલપ્રકાશિની ॥ ૯૨ ॥

કાલજઃ કાલકન્યા ચ કાલેશઃ કાલસુન્દરી ।
ખડ્ગહસ્તઃ ખર્પરાઢ્યા ખરગઃ ખરખડ્ગની ॥ ૯૩ ॥

ખલબુદ્ધિહરઃ ખેલા ખઞ્જનેશઃ સુખાઞ્જની ।
ગીતપ્રિયો ગાયનસ્થા ગણપાલો ગૃહાશ્રયા ॥ ૯૪ ॥

ગર્ગપ્રિયો ગયાપ્રાપ્તિર્ગર્ગસ્થો હિ ગભીરિણા ।
ગારુડીશો હિ ગાન્ધર્વી ગતીશો ગાર્હવહ્નિજા ॥ ૯૫ ॥

ગણગન્ધર્વગોપાલો ગણગન્ધર્વગો ગતા ।
ગભીરમાની સમ્ભેદો ગભીરકોટિસાગરા ॥ ૯૬ ॥

ગતિસ્થો ગાણપત્યસ્થા ગણનાદ્યો ગવા તનૂઃ ।
ગન્ધદ્વારો ગન્ધમાલા ગન્ધાઢ્યો ગન્ધનિર્ગમા ॥ ૯૭ ॥

ગન્ધમોહિતસર્વાઙ્ગો ગન્ધચઞ્ચલમોહિની ।
ગન્ધપુષ્પધૂપદીપનૈવેદ્યાદિપ્રપૂજિતા ॥ ૯૮ ॥

ગન્ધાગુરુસુકસ્તૂરી કુઙ્કુમાદિવિમણ્ડિતા ।
ગોકુલા મધુરાનન્દા પુષ્પગન્ધાન્તરસ્થિતા ॥ ૯૯ ॥

ગન્ધમાદનસમ્ભૂતપુષ્પમાલ્યવિભૂષિતઃ ।
રત્નાદ્યશેષાલઙ્કારમાલામણ્ડિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૦ ॥

સ્વર્ણાદ્યશેષાલઙ્કારહારમાલાવિમણ્ડિતા ।
કરવીરા યુતપ્રખ્યરક્તલોચનપઙ્કજઃ ॥ ૧૦૧ ॥

જવાકોટિકોટિશત ચારુલોચનપઙ્કજા ।
ઘનકોટિમહાનાસ્ય પઙ્કજાલોલવિગ્રહા ॥ ૧૦૨ ॥

ઘર્ઘરધ્વનિમાનન્દકાવ્યામ્બુધિમુખામ્બુજા ।
ઘોરચિત્રસર્પરાજ માલાકોટિશતાઙ્કભૃત્ ॥ ૧૦૩ ॥

ઘનઘોરમહાનાગ ચિત્રમાલાવિભૂષિતા ।
ઘણ્ટાકોટિમહાનાદમાનન્દલોલવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ઘણ્ટાડમરુમન્ત્રાદિ ધ્યાનાનન્દકરામ્બુજા ।
ઘટકોટિકોટિશતસહસ્રમઙ્ગલાસના ॥ ૧૦૫ ॥

ઘણ્ટાશઙ્ખપદ્મચક્રવરાભયકરામ્બુજા ।
ઘાતકો રિપુકોટીનાં શુમ્ભાદીનાં તથા સતામ્ ॥ ૧૦૬ ॥

ઘાતિનીદૈત્યઘોરાશ્ચ શઙ્ખાનાં સતતં તથા ।
ચાર્વાકમતસઙ્ઘાતચતુરાનનપઙ્કજઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ચઞ્ચલાનન્દસર્વાર્થસારવાગ્વાદિનીશ્વરી ।
ચન્દ્રકોટિસુનિર્માલ માલાલમ્બિતકણ્ઠભૃત્ ॥ ૧૦૮ ॥

ચન્દ્રકોટિસમાનસ્ય પઙ્કેરુહમનોહરા ।
ચન્દ્રજ્યોત્સ્નાયુતપ્રખ્યહારભૂષિતમસ્તકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ચન્દ્રબિમ્બસહસ્રાભાયુતભૂષિતમસ્તકઃ ।
ચારુચન્દ્રકાન્તમણિમણિહારાયુતાઙ્ગભૃત્ ॥ ૧૧૦ ॥

ચન્દનાગુરુકસ્તૂરી કુઙ્કુમાસક્તમાલિની ।
ચણ્ડમુણ્ડમહામુણ્ડાયુતનિર્મલમાલ્યભૃત્ ॥ ૧૧૧ ॥

ચણ્ડમુણ્ડઘોરમુણ્ડનિર્માણકુલમાલિની ।
ચણ્ડાટ્ટહાસઘોરાઢ્યવદનામ્ભોજચઞ્ચલઃ ॥ ૧૧૨ ॥

ચલત્ખઞ્જનનેત્રામ્ભોરુહમોહિતશઙ્કરા ।
ચલદમ્ભોજનયનાનન્દપુષ્પકરમોહિતઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ચલદિન્દુભાષમાણાવગ્રહખેદચન્દ્રિકા ।
ચન્દ્રાર્ધકોટિકિરણચૂડામણ્ડલમણ્ડિતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ચન્દ્રચૂડામ્ભોજમાલા ઉત્તમાઙ્ગવિમણ્ડિતઃ ।
ચલદર્કસહસ્રાન્ત રત્નહારવિભૂષિતઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ચલદર્કકોટિશતમુખામ્ભોજતપોજ્જ્વલા ।
ચારુરત્નાસનામ્ભોજચન્દ્રિકામધ્યસંસ્થિતઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ચારુદ્વાદશપત્રાદિ કર્ણિકાસુપ્રકાશિકા ।
ચમત્કારગટઙ્કારધુનર્બાણકરામ્બુજઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ચતુર્થવેદગાથાદિ સ્તુતિકોટિસુસિદ્ધિદા ।
ચલદમ્બુજનેત્રાર્કવહ્નિચન્દ્રત્રયાન્વિતઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ચલત્સહસ્રસઙ્ખ્યાત પઙ્કજાદિપ્રકાશિકા ।
ચમત્કારાટ્ટહાસાસ્ય સ્મિતપઙ્કજરાજયઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ચમત્કારમહાઘોરસાટ્ટાટ્ટહાસશોભિતા ।
છાયાસહસ્રસંસારશીતલાનિલશીતલઃ ॥ ૧૨૦ ॥

છદપદ્મપ્રભામાનસિંહાસનસમાસ્થિતા ।
છલત્કોટિદૈત્યરાજમુણ્ડમાલાવિભૂષિતઃ ॥ ૧૨૧ ॥

છિન્નાદિકોટિમન્ત્રાર્થજ્ઞાનચૈતન્યકારિણી ।
ચિત્રમાર્ગમહાધ્વાન્તગ્રન્થિસમ્ભેદકારકઃ ॥ ૧૨૨ ॥

અસ્ત્રકાસ્ત્રાદિબ્રહ્માસ્ત્રસહસ્રકોટિધારિણી ।
અજામાંસાદિસદ્ભક્ષરસામોદપ્રવાહગઃ ॥ ૧૨૩ ॥

છેદનાદિમહોગ્રાસ્ત્રે ભુજવામપ્રકાશિની ।
જયાખ્યાદિમહાસામ જ્ઞાનાર્થસ્ય પ્રકાશકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

જાયાગણહૃદમ્ભોજ બુદ્ધિજ્ઞાનપ્રકાશિની ।
જનાર્દનપ્રેમભાવ મહાધનસુખપ્રદઃ ॥ ૧૨૫ ॥

જગદીશકુલાનન્દસિન્ધુપઙ્કજવાસિની ।
જીવનાસ્થાદિજનકઃ પરમાનન્દયોગિનામ્ ॥ ૧૨૬ ॥

જનની યોગશાસ્ત્રાણાં ભક્તાનાં પાદપદ્મયોઃ ।
રુક્ષપવનનિર્વાતમહોલ્કાપાતકારુણઃ ॥ ૧૨૭ ॥

ઝર્ઝરીમધુરી વીણા વેણુશઙ્ખપ્રવાદિની ।
ઝનત્કારૌઘસંહારકરદણ્ડવિશાનધૃક્ ॥ ૧૨૮ ॥

ઝર્ઝરીનાયિકાર્ય્યાદિકરામ્ભોજનિષેવિતા ।
ટઙ્કારભાવસંહારમહાજાગરવેશધૃક્ ॥ ૧૨૯ ॥

ટઙ્કાસિપાશુપાતાસ્ત્રચર્મકાર્મુકધારિણી ।
ટલનાનલસઙ્ઘટ્ટપટ્ટામ્બરવિભૂષિતઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ટુલ્ટુની કિઙ્કિણી કોટિ વિચિત્રધ્વનિગામિની ।
ઠં ઠં ઠં મનુમૂલાન્તઃ સ્વપ્રકાશપ્રબોધકઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ઠં ઠં ઠં પ્રખરાહ્લાદનાદસંવાદવાદિની ।
ઠં ઠં ઠં કૂર્મપૃષ્ઠસ્થઃ કામચાકારભાસનઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ઠં ઠં ઠં બીજવહ્નિસ્થ હાતુકભ્રૂવિભૂષિતા ।
ડામરપ્રખરાહ્લાદસિદ્ધિવિદ્યાપ્રકાશકઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ડિણ્ડિમધ્વાનમધુરવાણીસમ્મુખપઙ્કજા ।
ડં ડં ડં ખરકૃત્યાદિ મારણાન્તઃપ્રકાશિકા ॥ ૧૩૪ ॥

ઢક્કારવાદ્યભૂપૂરતારસપ્તસ્વરાશ્રયઃ ।
ઢૌં ઢૌં ઢૌં ઢૌકઢક્કલં વહ્નિજાયામનુપ્રિયઃ ॥ ૧૩૫ ॥

ઢં ઢં ઢં ઢૌં ઢ ઢં ઢ કૃત્યેત્થાહેતિ વાસિની ।
તારકબ્રહ્મમન્ત્રસ્થઃ શ્રીપાદપદ્મભાવકઃ ॥ ૧૩૬ ॥

તારિણ્યાદિમહામન્ત્ર સિદ્ધિસર્વાર્થસિદ્ધિદા ।
તન્ત્રમન્ત્રમહાયન્ત્ર વેદયોગસુસારવિત્ ॥ ૧૩૭ ॥

તાલવેતાલદૈતાલશ્રીતાલાદિસુસિદ્ધદા ।
તરુકલ્પલતાપુષ્પકલબીજપ્રકાશકઃ ॥ ૧૩૮ ॥

ડિન્તિડીતાલહિન્તાલતુલસીકુલવૃક્ષજા ।
અકારકૂટવિન્દ્વિન્દુમાલામણ્ડિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૯ ॥

સ્થાતૃપ્રસ્થપ્રથાગાથાસ્થૂલસ્થિત્યન્તસંહરા ।
દરીકુઞ્જહેમમાલાવનમાલાદિભૂષિતઃ ॥ ૧૪૦ ॥

દારિદ્ર્યદુઃખદહનકાલાનલશતોપમઃ ।
દશસાહસ્રવક્ત્રામ્ભોરુહશોભિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૪૧ ॥

પાશાભયવરાહ્લાદધનધર્માદિવર્ધિની ।
ધર્મકોટિશતોલ્લાસસિદ્ધિઋદ્ધિસમૃદ્ધિદા ॥ ૧૪૨ ॥

ધ્યાનયોગજ્ઞાનયોગમન્ત્રયોગફલપ્રદા ।
નામકોટિશતાનન્તસુકીર્તિગુણમોહનઃ ॥ ૧૪૩ ॥

નિમિત્તફલસદ્ભાવભાવાભાવવિવર્જિતા ।
પરમાનન્દપદવી દાનલોલપદામ્બુજઃ ॥ ૧૪૪ ॥

પ્રતિષ્ઠાસુનિવૃત્તાદિ સમાધિફલસાધિની ।
ફેરવીગણસન્માનવસુસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ફેત્કારીકુલતન્ત્રાદિ ફલસિદ્ધિસ્વરૂપિણી ।
વરાઙ્ગનાકોટિકોટિકરામ્ભોજનિસેવિતા ॥ ૧૪૬ ॥

વરદાનજ્ઞાનદાન મોક્ષદાતિચઞ્ચલા ।
ભૈરવાનન્દનાથાખ્ય શતકોટિમુદાન્વિતઃ ॥ ૧૪૭ ॥

ભાવસિદ્ધિક્રિયાસિદ્ધિ સાષ્ટાઙ્ગસિદ્ધિદાયિની ।
મકારપઞ્ચકાહ્લાદમહામોદશરીરધૃક્ ॥ ૧૪૮ ॥

મદિરાદિપઞ્ચતત્ત્વનિર્વાણજ્ઞાનદાયિની ।
યજમાનક્રિયાયોગવિભાગફલદાયકઃ ॥ ૧૪૯ ॥

યશઃ સહસ્રકોટિસ્થ ગુણગાયનતત્પરા ।
રણમધ્યસ્થકાલાગ્નિ ક્રોધધારસુવિગ્રહઃ ॥ ૧૫૦ ॥

કાકિનીશાકિનીશક્તિયોગાદિ કાકિનીકલા ।
લક્ષણાયુતકોટીન્દુલલાટતિલકાન્વિતઃ ॥ ૧૫૧ ॥

લાક્ષાબન્ધૂકસિન્દૂરવર્ણલાવણ્યલાલિતા ।
વાતાયુતસહસ્રાઙ્ગઘૂર્ણાયમાનભૂધરઃ ॥ ૧૫૨ ॥

વિવસ્વત્પ્રેમભક્તિસ્થ ચરણદ્વન્દ્વનિર્મલા ।
શ્રીસીતાપતિશુદ્ધાઙ્ગ વ્યાપ્તેન્દ્રનીલસન્નિભઃ ॥ ૧૫૩ ॥

શીતનીલાશતાનન્દસાગરપ્રેમભક્તિદા ।
ષટ્પઙ્કેરુહદેવાદિસ્વપ્રકાશપ્રબોધિની ॥ ૧૫૪ ॥

મહોમીસ્થષડાધારપ્રસન્નહૃદયામ્બુજા ।
શ્યામપ્રેમકલાબન્ધસર્વાઙ્ગકુલનાયકઃ ॥ ૧૫૫ ॥

સંસારસારશાસ્ત્રાદિ સમ્બન્ધસુન્દરાશ્રયા ।
હ્સૌઃ પ્રેતમહાબીજમાલાચિત્રિતકણ્ઠધૃક્ ॥ ૧૫૬ ॥

હકારવામકર્ણાઢ્ય ચન્દ્રબિન્દુવિભૂષિતા ।
લયસૃષ્ટિસ્થિતિક્ષેત્રપાનપાલકનામધૃક્ ॥ ૧૫૭ ॥

લક્ષ્મીલક્ષજપાનન્દસિદ્ધિસિદ્ધાન્તવર્ણિની ।
ક્ષુન્નિવૃત્તિક્ષપારક્ષા ક્ષુધાક્ષોભનિવારકઃ ॥ ૧૫૮ ॥

ક્ષત્રિયાદિકુરુક્ષેત્રારુણાક્ષિપ્તત્રિલોચના ।
અનન્ત ઇતિહાસસ્થ આજ્ઞાગામી ચ ઈશ્વરી ॥ ૧૫૯ ॥

ઉમેશ ઉટકન્યેશી ઋદ્ધિસ્થહૃસ્થગોમુખી ।
ગકારેશ્વરસંયુક્ત ત્રિકુણ્ડદેવતારિણી ॥ ૧૬૦ ॥

ઐણાચીશપ્રિયાનન્દ ઐરાવતકુલેશ્વરી ।
ઓઢ્રપુષ્પાનન્તદીપ્ત ઓઢ્રપુષ્પાનખાગ્રકા ॥ ૧૬૧ ॥

એહૃત્યશતકોટિસ્થ ઔ દીર્ઘપ્રણવાશ્રયા ।
અઙ્ગસ્થાઙ્ગદેવસ્થા અર્યસ્થશ્ચાર્યમેશ્વરી ॥ ૧૬૨ ॥

માતૃકાવર્ણનિલયઃ સર્વમાતૃકલાન્વિતા ।
માતૃકામન્ત્રજાલસ્થઃ પ્રસન્નગુણદાયિની ॥ ૧૬૩ ॥

અત્યુત્કટપથિપ્રજ્ઞા ગુણમાતૃપદે સ્થિતા ।
સ્થાવરાનન્દદેવેશો વિસર્ગાન્તરગામિની ॥ ૧૬૪ ॥

અકલઙ્કો નિષ્કલઙ્કો નિરાધારો નિરાશ્રયા ।
નિરાશ્રયો નિરાધારો નિર્બીજો બીજયોગિની ॥ ૧૬૫ ॥

નિઃશઙ્કો નિસ્પૃહાનન્દો સિન્ધૂરત્નાવલિપ્રભા ।
આકાશસ્થઃ ખેચરી ચ સ્વર્ગદાતા શિવેશ્વરી ॥ ૧૬૬ ॥

સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્માત્વૈર્જ્ઞેયા દારાપદુઃખહારિણી ।
નાનાદેશસમુદ્ભૂતો નાનાલઙ્કારલઙ્કૃતા ॥ ૧૬૭ ॥

નવીનાખ્યો નૂતનસ્થ નયનાબ્જનિવાસિની ।
વિષયાખ્યવિષાનન્દા વિષયાશી વિષાપહા ॥ ૧૬૮ ॥

વિષયાતીતભાવસ્થો વિષયાનન્દઘાતિની ।
વિષયચ્છેદનાસ્ત્રસ્થો વિષયજ્ઞાનનાશિની ॥ ૧૬૯ ॥

સંસારછેદકચ્છાયો ભવચ્છાયો ભવાન્તકા ।
સંસારાર્થપ્રવર્તશ્ચ સંસારપરિવર્તિકા ॥ ૧૭૦ ॥

સંસારમોહહન્તા ચ સંસારાર્ણવતારિણી ।
સંસારઘટકશ્રીદાસંસારધ્વાન્તમોહિની ॥ ૧૭૧ ॥

પઞ્ચતત્ત્વસ્વરૂપશ્ચ પઞ્ચતત્ત્વપ્રબોધિની ।
પાર્થિવઃ પૃથિવીશાની પૃથુપૂજ્યઃ પુરાતની ॥ ૧૭૨ ॥

વરુણેશો વારુણા ચ વારિદેશો જલોદ્યમા ।
મરુસ્થો જીવનસ્થા ચ જલભુગ્જલવાહના ॥ ૧૭૩ ॥

તેજઃ કાન્તઃ પ્રોજ્જ્વલસ્થા તેજોરાશેસ્તુ તેજસી ।
તેજસ્થસ્તેજસો માલા તેજઃ કીર્તિઃ સ્વરશ્મિગા ॥ ૧૭૪ ॥

પવનેશશ્ચાનિલસ્થા પરમાત્મા નિનાન્તરા ।
વાયુપૂરકકારી ચ વાયુકુમ્ભકવર્ધિની ॥ ૧૭૫ ॥

વાયુચ્છિદ્રકરો વાતા વાયુનિર્ગમમુદ્રિકા ।
કુમ્ભકસ્થો રેચકસ્થા પૂરકસ્થાતિપૂરિણી ॥ ૧૭૬ ॥

વાય્વાકાશાધારરૂપી વાયુસઞ્ચારકારિણી ।
વાયુસિદ્ધિકરો દાત્રી વાયુયોગી ચ વાયુગા ॥ ૧૭૭ ॥

આકાશપ્રકરો બ્રાહ્મી આકાશાન્તર્ગતદ્રિગા ।
આકાશકુમ્ભકાનન્દો ગગનાહ્લાદવર્ધિની ॥ ૧૭૮ ॥

ગગનાચ્છન્નદેહસ્થો ગગનાભેદકારિણી ।
ગગનાદિમહાસિદ્ધો ગગનગ્રન્થિભેદિની ॥ ૧૭૯ ॥

કલકર્મા મહાકાલી કાલયોગી ચ કાલિકા ।
કાલછત્રઃ કાલહત્યા કાલદેવો હિ કાલિકા ॥ ૧૮૦ ॥

કાલબ્રહ્મસ્વરૂપશ્ચ કાલિતત્ત્વાર્થરક્ષિણી ।
દિગમ્બરો દિક્પતિસ્થા દિગાત્મા દિગિભાસ્વરા ॥ ૧૮૧ ॥

દિક્પાલસ્થો દિક્પ્રસન્ના દિગ્વલો દિક્કુલેશ્વરી ।
દિગઘોરો દિગ્વસના દિગ્વીરા દિક્પતીશ્વરી ॥ ૧૮૨ ॥

આત્માર્થો વ્યાપિતત્ત્વજ્ઞ આત્મજ્ઞાની ચ સાત્મિકા ।
આત્મીયશ્ચાત્મબીજસ્થા ચાન્તરાત્માત્મમોહિની ॥ ૧૮૩ ॥

આત્મસઞ્જ્ઞાનકારી ચ આત્માનન્દસ્વરૂપિણી ।
આત્મયજ્ઞો મહાત્મજ્ઞા મહાત્માત્મપ્રકાશિની ॥ ૧૮૪ ॥

આત્મવિકારહન્તા ચ વિદ્યાત્મીયાદિદેવતા ।
મનોયોગકરો દુર્ગા મનઃ પ્રત્યક્ષ ઈશ્વરી ॥ ૧૮૫ ॥

મનોભવનિહન્તા ચ મનોભવવિવર્ધિની ।
મનશ્ચાન્તરીક્ષયોગો નિરાકારગુણોદયા ॥ ૧૮૬ ॥

મનોનિરાકારયોગી મનોયોગેન્દ્રસાક્ષિણી ।
મનઃપ્રતિષ્ઠો મનસા માનશઙ્કા મનોગતિઃ ॥ ૧૮૭ ॥

નવદ્રવ્યનિગૂઢાર્થો નરેન્દ્રવિનિવારિણી ।
નવીનગુણકર્માદિસાકારઃ ખગગામિની ॥ ૧૮૮ ॥

અત્યુન્મત્તા મહાવાણી વાયવીશો મહાનિલા ।
સર્વપાપાપહન્તા ચ સર્વવ્યાધિનિવારિણી ॥ ૧૮૯ ॥

દ્વારદેવીશ્વરી પ્રીતિઃ પ્રલયાગ્નિઃ કરાલિની ।
ભૂષણ્ડગણતાતશ્ચ ભૂઃષણ્ડરુધિરપ્રદા ॥ ૧૯૦ ॥

કાકાવલીશઃ સર્વેશી કાકપુચ્છધરો જયા ।
અજિતેશો જિતાનન્દા વીરભદ્રઃ પ્રભાવતી ॥ ૧૯૧ ॥

અન્તર્નાડીગતપ્રાણો વૈશેષિકગુણોદયા ।
રત્નનિર્મિતપીઠસ્થઃ સિંહસ્થા રથગામિની ॥ ૧૯૨ ॥

કુલકોટીશ્વરાચાર્યો વાસુદેવનિષેવિતા ।
આધારવિરહજ્ઞાની સર્વાધારસ્વરૂપિણી ॥ ૧૯૩ ॥

સર્વજ્ઞઃ સર્વવિજ્ઞાના માર્તણ્ડો યશ ઇલ્વલા ।
ઇન્દ્રેશો વિન્ધ્યશૈલેશી વારણેશઃ પ્રકાશિની ॥ ૧૯૪ ॥

અનન્તભુજરાજેન્દ્રો અનન્તાક્ષરનાશિની ।
આશીર્વાદસ્તુ વરદોઽનુગ્રહોઽનુગ્રહક્રિયા ॥ ૧૯૫ ॥

પ્રેતાસનસમાસીનો મેરુકુઞ્જનિવાસિની ।
મણિમન્દિરમધ્યસ્થો મણિપીઠનિવાસિની ॥ ૧૯૬ ॥

સર્વપ્રહરણઃ પ્રેતો વિધિવિદ્યાપ્રકાશિની ।
પ્રચણ્ડનયનાનન્દો મઞ્જીરકલરઞ્જિની ॥ ૧૯૭ ॥

કલમઞ્જીરપાદાબ્જો બલમૃત્યુપરાયણા ।
કુલમાલાવ્યાપિતાઙ્ગઃ કુલેન્દ્રઃ કુલપણ્ડિતા ॥ ૧૯૮ ॥

બાલિકેશો રુદ્રચણ્ડા બાલેન્દ્રાઃ પ્રાણબાલિકા ।
કુમારીશઃ કામમાતા મન્દિરેશઃ સ્વમન્દિરા ॥ ૧૯૯ ॥

અકાલજનનીનાથો વિદગ્ધાત્મા પ્રિયઙ્કરી ।
વેદાદ્યો વેદજનની વૈરાગ્યસ્થો વિરાગદા ॥ ૨૦૦ ॥

સ્મિતહાસ્યાસ્યકમલઃ સ્મિતહાસ્યવિમોહિની ।
દન્તુરેશો દન્તુરુ ચ દન્તીશો દર્શનપ્રભા ॥ ૨૦૧ ॥

દિગ્દન્તો હિ દિગ્દશના ભ્રષ્ટભુક્ ચર્વણપ્રિયા ।
માંસપ્રધાના ભોક્તા ચ પ્રધાનમાંસભક્ષિણી ॥ ૨૦૨ ॥

મત્સ્યમાંસમહામુદ્રા રજોરુધિરભુક્પ્રિયા ।
સુરામાંસમહામીનમુદ્રામૈથુનસુપ્રિયા ॥ ૨૦૩ ॥

કુલદ્રવ્યપ્રિયાનન્દો મદ્યાદિકુલસિદ્ધિદા ।
હૃત્કણ્ઠભ્રૂસહસ્રારભેદનોઽન્તે વિભેદિની ॥ ૨૦૪ ॥

પ્રસન્નહૃદયામ્ભોજઃ પ્રસન્નહૃદયામ્બુજા ।
પ્રસન્નવરદાનાઢ્યઃ પ્રસન્નવરદાયિની ॥ ૨૦૫ ॥

પ્રેમભક્તિપ્રકાશાઢ્યઃ પ્રેમાનન્દપ્રકાશિની ॥ ૨૦૬ ॥

પ્રભાકરફલોદયઃ પરમસૂક્ષ્મપુરપ્રિયા ।
પ્રભાતરવિરશ્મિગઃ પ્રથમભાનુશોભાન્વિતા ।
પ્રચણ્ડરિપુમન્મથઃ પ્રચલિતેન્દુદેહોદ્ગતઃ ।
પ્રભાપટલપાટલપ્રચયધર્મપુઞ્જાચીતા ॥ ૨૦૭ ॥

સુરેન્દ્રગણપૂજિતઃ સુરવરેશસમ્પૂજિતા ।
સુરેન્દ્રકુલ સેવિતો નરપતીન્દ્રસંસેવિતા ।
ગણેન્દ્ર ગણનાયકો ગણપતીન્દ્ર દેવાત્મજા ।
ભવાર્ણવર્ગતારકો જલધિકર્ણધારપ્રિયા ॥ ૨૦૮ ॥

સુરાસુરકુલોદ્ભવઃ સુરરિપુપ્રસિદ્ધિસ્થિતા
સુરારિગણઘાતકઃ સુરગણેન્દ્રસંસિદ્ધિદા ।
અભીપ્સિતફલપ્રદઃ સુરવરાદિસિદ્ધિપ્રદા
પ્રિયાઙ્ગજ કુલાર્થદઃ સુતધનાપવર્ગપ્રદા ॥ ૨૦૯ ॥

શિવસ્વશિવકાકિની હરહરા ચ ભીમસ્વના
ક્ષિતીશ ઇષુરક્ષકા સમનદર્પહન્તોદયા ।
ગુણેશ્વર ઉમાપતી હૃદયપદ્મભેદી ગતિઃ
ક્ષપાકરલલાટધૃક્ સ્વસુખમાર્ગસન્દાયિની ॥ ૨૧૦ ॥

શ્મશાનતટનિષ્પટ પ્રચટહાસકાલઙ્કૃતા
હઠત્શઠમનસ્તટે સુરકપાટસંછેદકઃ ।
સ્મરાનનવિવર્ધનઃ પ્રિયવસન્તસમ્બાયવી
વિરાજિતમુખામ્બુજઃ કમલમઞ્જસિંહાસના ॥ ૨૧૧ ॥

ભવો ભવપતિપ્રભાભવઃ કવિશ્ચ ભાવ્યાસુરૈઃ
ક્રિયેશ્વર ઈલાવતી તરુણગાહિતારાવતી ।
મુનીન્દ્રમનુસિદ્ધિદઃ સુરમુનીન્દ્રસિદ્ધાયુષી
મુરારિહરદેહગસ્ત્રિભુવના વિનાશક્રિયા ॥ ૨૧૨ ॥

દ્વિકઃ કનકકાકિની કનકતુઙ્ગકીલાલકઃ
કમલાકુલઃ કુલકલાર્કમાલામલા ।
સુભક્ત તમસાધકપ્રકૃતિયોગયોગ્યાર્ચિતો
વિવેકગતમાનસઃ પ્રભુપરાદિહસ્તાચીતા ॥ ૨૧૩ ॥

ત્વમેવ કુલનાયકઃ પ્રલયયોગવિદ્યેશ્વરી
પ્રચણ્ડગણગો નગાભુવનદર્પહારી હરા ।
ચરાચરસહસ્રગઃ સકલરૂપમધ્યસ્થિતઃ
સ્વનામગુણપૂરકઃ સ્વગુણનામસમ્પૂરણી ॥ ૨૧૪ ॥

ઇતિ તે કથિતં નાથ સહસ્રનામ મઙ્ગલમ્ ।
અત્યદ્ભુતં પરાનન્દરસસિદ્ધાન્તદાયકમ્ ॥ ૨૧૫ ॥

માતૃકામન્ત્રઘટિતં સર્વસિદ્ધાન્તસાગરમ્ ।
સિદ્ધવિદ્યામહોલ્લાસ માનન્દગુણસાધનમ્ ॥ ૨૧૬ ॥

દુર્લભં સર્વલોકેષુ યામલે તત્પ્રકાશિતમ્ ।
તવ સ્નેહરસામોદમોહિતાનન્દભૈરવ ॥ ૨૧૭ ॥

કુત્રાપિ નાપિ કથિતં સ્વસિદ્ધ હાનિશઙ્કયા ।
સર્વાદિયોગ સિદ્ધાન્તસિદ્ધયે ભુક્તિમુક્તયે ॥ ૨૧૮ ॥

પ્રેમાહ્લાદરસેનૈવ દુર્લભં તત્પ્રકાશિતમ્ ।
યેન વિજ્ઞાતમાત્રેણ ભવેદ્છ્રીભૈરવેશ્વરઃ ॥ ૨૧૯ ॥

એતન્નામ શુભફલં વક્તું ન ચ સમર્થકઃ ।
કોટિવર્ષશતૈનાપિ યત્ફલં લભતે નરઃ ॥ ૨૨૦ ॥

તત્ફલં યોગિનામેક ક્ષણાલ્લભ્યં ભવાર્ણવે ।
યઃ પઠેત્ પ્રાતરુત્થાય દુર્ગગ્રહનિવરણાત્ ॥ ૨૨૧ ॥

દુષ્ટેન્દ્રિયભયેનાપિ મહાભયનિવારણાત્ ।
ધ્યાત્વા નામ જપેન્નિત્યં મધ્યાહ્ને ચ વિશેષતઃ ॥ ૨૨૨ ॥

સન્ધ્યાયાં રાત્રિયોગે ચ સાધયેન્નામસાધનમ્ ।
યોગાભ્યાસે ગ્રન્થિભેદે યોગધ્યાનનિરૂપણે ॥ ૨૨૩ ॥

પઠનાદ્ યોગસિદ્ધિઃ સ્યાદ્ ગ્રન્થિભેદો દિને દિને ।
યોગજ્ઞાનપ્રસિદ્ધિઃ સ્યાદ્ યોગઃ સ્યાદેકચિત્તતઃ ॥ ૨૨૪ ॥

દેહસ્થ દેવવશ્યાય મહામોહપ્રશાન્તયે ।
સ્તમ્ભનાયારિસૈન્યાનાં પ્રત્યહં પ્રપઠેચ્છુચિઃ ॥ ૨૨૫ ॥

ભક્તિભાવેન પાઠેન સર્વકર્મસુ સુક્ષમઃ ।
સ્તમ્ભયેત્ પરસૈન્યાનિ વારૈકપાઠમાત્રતઃ ॥ ૨૨૬ ॥

વારત્રયપ્રપઠનાદ્ વશયેદ્ ભુવનત્રયમ્ ।
વારત્રયં તુ પ્રપઠેદ્ યો મૂર્ખઃ પણ્ડિતોઽપિ વા ॥ ૨૨૭ ॥

શાન્તિમાપ્નોતિ પરમાં વિદ્યાં ભુવનમોહિનીમ્ ।
પ્રતિષ્ઠાઞ્ચ તતઃ પ્રાપ્ય મોક્ષનિર્વાણમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૨૮ ॥

વિનાશયેદરીઞ્છીઘ્રં ચતુર્વારપ્રપાઠને ।
પઞ્ચાવૃત્તિપ્રપાઠેન શત્રુમુચ્ચાટયેત્ ક્ષણાત્ ॥ ૨૨૯ ॥

ષડાવૃત્યા સાધકેન્દ્રઃ શત્રૂણાં નાશકો ભવેત્ ।
આકર્ષયેત્ પરદ્રવ્યં સપ્તવારં પઠેદ્ યદિ ॥ ૨૩૦ ॥

એવં ક્રમગતં ધ્યાત્વા યઃ પઠેદતિભક્તિતઃ ।
સ ભવેદ્ યોગિનીનાથો મહાકલ્પદ્રુમોપમઃ ॥ ૨૩૧ ॥

ગ્રન્થિભેદસમર્થઃ સ્યાન્માસમાત્રં પઠેદ્ યદિ ।
દૂરદર્શી મહાવીરો બલવાન્ પણ્ડિતેશ્વરઃ ॥ ૨૩૨ ॥

મહાજ્ઞાની લોકનાથો ભવત્યેવ ન સંશયઃ ।
માસૈકેન સમર્થઃ સ્યાન્નિર્વાણમોક્ષસિદ્ધિભાક્ ॥ ૨૩૩ ॥

પ્રપઠેદ્ યોગસિદ્ધ્યર્થં ભાવકઃ પરમપ્રિયઃ ।
શૂન્યાગારે ભૂમિગર્તમણ્ડપે શૂન્યદેશકે ॥ ૨૩૪ ॥

ગઙ્ગાગર્ભે મહારણ્યે ચૈકાન્તે નિર્જનેઽપિ વા ।
દુર્ભિક્ષવર્જિતે દેશે સર્વોપદ્રવવર્જિતે ॥ ૨૩૫ ॥

શ્મશાને પ્રાન્તરેઽશ્વત્થમૂલે વટતરુસ્થલે ।
ઇષ્ટકામયગેહે વા યત્ર લોકો ન વર્તતે ॥ ૨૩૬ ॥

તત્ર તત્રાનન્દરૂપી મહાપીઠસ્થલેઽપિ ચ ।
દૃઢાસનસ્થઃ પ્રજપેન્નામમઙ્ગલમુત્તમમ્ ॥ ૨૩૭ ॥

ધ્યાનધારણશુદ્ધાઙ્ગો ન્યાસપૂજાપરાયણઃ ।
ધ્યાત્વા સ્તૌતિ પ્રભાતે ચ મૃત્યુજેતા ભવેદ્ ધ્રુવમ્ ॥ ૨૩૮ ॥

અષ્ટાઙ્ગસિદ્ધિમાપ્નોતિ ચામરત્વમવાપ્નુયાત્ ।
ગુરુદેવમહામન્ત્રભક્તો ભવતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૨૩૯ ॥

શરીરે તસ્ય દુઃખાનિ ન ભવન્તિ કુવૃદ્ધયઃ ।
દુષ્ટગ્રહાઃ પલાયન્તે તં દૃષ્ટ્વા યોગિનં પરમ્ ॥ ૨૪૦ ॥

યઃ પઠેત્ સતતં મન્ત્રી તસ્ય હસ્તેઽષ્ટસિદ્ધયઃ ।
તસ્ય હૃત્પદ્મલિઙ્ગસ્થા દેવાઃ સિદ્ધ્યન્તિ ચાપરાઃ ॥ ૨૪૧ ॥

યુગકોટિસહસ્રાણિ ચિરાયુર્યોગિરાડ્ ભવેત્ ।
શુદ્ધશીલો નિરાકારો બ્રહ્મા વિષ્ણુઃ શિવઃ સ ચ ।
સ નિત્યઃ કાર્યસિદ્ધશ્ચ સ જીવન્મુક્તિમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૪૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે ઉત્તરતન્ત્રે મહાતન્ત્રોદ્દીપને
ઈશ્વરશક્તિકાકિન્યષ્ટોત્તર સહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Kakinya:

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top