Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Malayalam

Kakinya Ashtottara Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ കാകിന്യഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമസ്തോത്ര ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീആനന്ദഭൈരവ ഉവാച ।
വദ കല്യാണി കാമേശി ത്രൈലോക്യപരിപൂജിതേ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡാനന്തനിലയേ കൈലാസശിഖരോജ്ജ്വലേ ॥ 1 ॥

കാലികേ കാലരാത്രിസ്ഥേ മഹാകാലനിഷേവിതേ ।
ശബ്ദബ്രഹ്മസ്വരൂപേ ത്വം വക്തുമര്‍ഹസി സാദരാത് ॥ 2 ॥

സഹസ്രനാമയോഗാഖ്യം അഷ്ടോത്തരമനന്തരം ।
അനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡം സാരം പരമമങ്ഗലം ॥ 3 ॥

ജ്ഞാനസിദ്ധികരം സാക്ഷാദ് അത്യന്താനന്ദവര്‍ധനം ।
സങ്കേതശബ്ദമോക്ഷാര്‍ഥം കാകിനീശ്വരസംയുതം ॥ 4 ॥

പരാനന്ദകരം ബ്രഹ്മ നിര്‍വാണപദലാലിതം ।
സ്നേഹാദഭിസുഖാനന്ദാദാദൌ ബ്രഹ്മ വരാനനേ ॥ 5 ॥

ഇച്ഛാമി സര്‍വദാ മാതര്‍ജഗതാം സുരസുന്ദരി ।
സ്നേഹാനന്ദരസോദ്രേകസംബന്ധാന്‍ കഥയ ദ്രുതം ॥ 6 ॥

ശ്രീആനന്ദഭൈരവീ ഉവാച
ഈശ്വര ശ്രീനീലകണ്ഠ നാഗമാലാവിഭൂഷിതഃ ।
നാഗേന്ദ്രചിത്രമാലാഢ്യ നാഗാധിപരമേശ്വരഃ ॥ 7 ॥

കാകിനീശ്വരയോഗാഢ്യം സഹസ്രനാമ മങ്ഗലം ।
അഷ്ടോത്തരം വൃതാകാരം കോടിസൌദാമിനീപ്രഭം ॥ 8 ॥

ആയുരാരോഗ്യജനനം ശൃണുഷ്വാവഹിതോ മമ ।
അനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡസാരം നിത്യം പരാത്പരം ॥ 9 ॥

സാധനം ബ്രഹ്മണോ ജ്ഞാനം യോഗാനാം യോഗസാധനം ।
സാര്‍വജ്ഞഗുഹ്യസംസ്കാരം സംസ്കാരാദിഫലപ്രദം ॥ 10 ॥

വാഞ്ഛാസിദ്ധികരം സാക്ഷാന്‍മഹാപാതകനാശനം ।
മഹാദാരിദ്ര്യശമനം മഹൈശ്വര്യപ്രദായകം ॥ 11 ॥

ജപേദ്യഃ പ്രാതരി പ്രീതോ മധ്യാഹ്നേഽസ്തമിതേ രവൌ ।
നമസ്കൃത്യ ജപേന്നാമ ധ്യാനയോഗപരായണഃ ॥ 12 ॥

കാകിനീശ്വരസംയോഗം ധ്യാനം ധ്യാനഗുണോദയം ।
ആദൌ ധ്യാനം സമാചര്യ നിര്‍മലോഽമലചേതസാ ॥ 13 ॥

ധ്യായേദ് ദേവീം മഹാകാലീം കാകിനീം കാലരൂപിണീം ।
പരാനന്ദരസോന്‍മത്താം ശ്യാമാം കാമദുഘാം പരാം ॥ 14 ॥

ചതുര്‍ഭുജാം ഖഡ്ഗചര്‍മവരപദ്മധരാം ഹരാം ।
ശത്രുക്ഷയകരീം രത്നാഽലങ്കാരകോടിമണ്ഡിതാം ॥ 15 ॥

തരുണാനന്ദരസികാം പീതവസ്ത്രാം മനോരമാം ।
കേയൂരഹാരലലിതാം താടങ്കദ്വയശോഭിതാം ॥ 16 ॥

ഈശ്വരീം കാമരത്നാഖ്യാം കാകചഞ്ചുപുടാനനാം ।
സുന്ദരീം വനമാലാഢ്യാം ചാരുസിംഹാസനസ്ഥിതാം ॥ 17 ॥

ഹൃത്പദ്മകര്‍ണികാമധ്യാകാശസൌദാമിനീപ്രഭാം ।
ഏവം ധ്യാത്വാ പഠേന്നാമമങ്ഗലാനി പുനഃ പുനഃ ॥ 18 ॥

ഈശ്വരം കോടിസൂര്യാഭം ധ്യായേദ്ധൃദയമണ്ഡലേ ।
ചതുര്‍ഭുജം വീരരൂപം ലാവണ്യം ഭാവസംഭവം ॥ 19 ॥

ശ്യാമം ഹിരണ്യഭൂഷാങ്ഗം ചന്ദ്രകോടിസുശീതലം ।
അഭയം വരദം പദ്മം മഹാഖഡ്ഗധരം വിഭും ॥ 20 ॥

കിരീടിനം മഹാകായം സ്മിതഹാസ്യം പ്രകാശകം ।
ഹൃദയാംബുജമധ്യസ്ഥം നൂപുരൈരുപശോഭിതം ॥ 21 ॥

കോടികാലാനലം ദീപ്തം കാകിനീദക്ഷിണസ്ഥിതം ।
ഏവം വിചിന്ത്യ മനസാ യോഗിനം പരമേശ്വരം ॥ 22 ॥

തതഃ പഠേത് സഹസ്രാഖ്യം വദാമി ശൃണു തത്പ്രഭോ ॥ 23 ॥

അസ്യ ശ്രീകാകിനീശ്വരസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ ബ്രഹ്മാഋഷി ,
ഗായത്രീച്ഛന്ദഃ , ജഗദീശ്വര കാകിനീ ദേവതാ ,
നിര്‍വാണയോഗാര്‍ഥ സിദ്ധയര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം ഈശ്വരഃ കാകിനീശാന ഈശാന കമലേശ്വരീ ।
ഈശഃ കാകേശ്വരീശാനീ ഈശ്വരീശഃ കുലേശ്വരീ ॥ 24 ॥

ഈശമോക്ഷഃ കാമധേനുഃ കപര്‍ദീശഃ കപര്‍ദിനീ ।
കൌലഃ കുലീനാന്തരഗാ കവിഃ കാവ്യപ്രകാശിനീ ॥ 25 ॥

കലാദേശഃ സുകവിതാ കാരണഃ കരുണാമയീ ।
കഞ്ജപത്രേക്ഷണഃ കാലീ കാമഃ കോലാവലീശ്വരീ ॥ 26 ॥

കിരാതരൂപീ കൈവല്യാ കിരണഃ കാമനാശനാ ।
കാര്‍ണാടേശഃ സകര്‍ണാടീ കലികഃ കാലികാപുടാ ॥ 27 ॥

കിശോരഃ കീശുനമിതാ കേശവേശഃ കുലേശ്വരീ ।
കേശകിഞ്ജല്‍കകുടിലഃ കാമരാജകുതൂഹലാ ॥ 28 ॥

കരകോടിധരഃ കൂടാ ക്രിയാക്രൂരഃ ക്രിയാവതീ ।
കുംഭഹാ കുംഭഹന്ത്രീ ച കടകച്ഛകലാവതീ ॥ 29 ॥

കഞ്ജവക്ത്രഃ കാലമുഖീ കോടിസൂര്യകരാനനാ ।
കംരഃ കലപഃ സമൃദ്ധിസ്ഥാ കുപോഽന്തസ്ഥഃ കുലാചലാ ॥ 30 ॥

കുണപഃ കൌലപാകാശാ സ്വകാന്തഃ കാമവാസിനീ ।
സുകൃതിഃ ശാങ്കരീ വിദ്യാ കലകഃ കലനാശ്രയാ ॥ 31 ॥

കര്‍കന്ധുസ്ഥഃ കൌലകന്യാ കുലീനഃ കന്യകാകുലാ ।
കുമാരഃ കേശരീ വിദ്യാ കാമഹാ കുലപണ്ഡിതാ ॥ 32 ॥

കല്‍കീശഃ കമനീയാങ്ഗീ കുശലഃ കുശലാവതീ ।
കേതകീപുഷ്പമാലാഢ്യഃ കേതകീകുസുമാന്വിതാ ॥ 33 ॥

കുസുമാനന്ദമാലാഢ്യഃ കുസുമാമലമാലികാ ।
കവീന്ദ്രഃ കാവ്യസംഭൂതഃ കാമമഞ്ജീരരഞ്ജിനീ ॥ 34 ॥

കുശാസനസ്ഥഃ കൌശല്യാകുലപഃ കല്‍പപാദപാ ।
കല്‍പവൃക്ഷഃ കല്‍പലതാ വികല്‍പഃ കല്‍പഗാമിനീ ॥ 35 ॥

കഠോരസ്ഥഃ കാചനിഭാ കരാലഃ കാലവാസിനീ ।
കാലകൂടാശ്രയാനന്ദഃ കര്‍കശാകാശവാഹിനീ ॥ 36 ॥

കടധൂമാകൃതിച്ഛായോ വികടാസനസംസ്ഥിതാ ।
കായധാരീ കൂപകരീ കരവീരാഗതഃ കൃഷീ ॥ 37 ॥

കാലഗംഭീരനാദാന്താ വികലാലാപമാനസാ ।
പ്രകൃതീശഃ സത്പ്രകൃതിഃ പ്രകൃഷ്ടഃ കര്‍ഷിണീശ്വരീ ॥ 38 ॥

ഭഗവാന്‍ വാരുണീവര്‍ണാ വിവര്‍ണോ വര്‍ണരൂപിണീ ।
സുവര്‍ണവര്‍ണോ ഹേമാഭോ മഹാന്‍ മഹേന്ദ്രപൂജിതാ ॥ 39 ॥

മഹാത്മാ മഹതീശാനീ മഹേശോ മത്തഗാമിനീ ।
മഹാവീരോ മഹാവേഗാ മഹാലക്ഷ്മീശ്വരോ മതിഃ ॥ 40 ॥

മഹാദേവോ മഹാദേവീ മഹാനന്ദോ മഹാകലാ ।
മഹാകാലോ മഹാകാലീ മഹാബലോ മഹാബലാ ॥ 41 ॥

മഹാമാന്യോ മഹാമാന്യാ മഹാധന്യോ മഹാധനീ ।
മഹാമാലോ മഹാമാലാ മഹാകാശോ മഹാകാശാ ॥ 42 ॥

മഹായശോ മഹായജ്ഞാ മഹാരാജോ മഹാരജാ ।
മഹാവിദ്യോ മഹാവിദ്യാ മഹാമുഖ്യോ മഹാമഖീ ॥ 43 ॥

മഹാരാത്രോ മഹാരാത്രിര്‍മഹാധീരോ മഹാശയാ ।
മഹാക്ഷേത്രോ മഹാക്ഷേത്രാ കുരുക്ഷേത്രഃ കുരുപ്രിയാ ॥ 44 ॥

മഹാചണ്ഡോ മഹോഗ്രാ ച മഹാമത്തോ മഹാമതിഃ ।
മഹാവേദോ മഹാവേദാ മഹോത്സാഹോ മഹോത്സവാ ॥ 45 ॥

മഹാകല്‍പോ മഹാകല്‍പാ മഹായോഗോ മഹാഗതിഃ ।
മഹാഭദ്രോ മഹാഭദ്രാ മഹാസൂക്ഷ്മോ മഹാചലാ ॥ 46 ॥

മഹാവാക്യോ മഹാവാണീ മഹായജ്വാ മഹാജവാ ।
മഹാമൂര്‍തീര്‍മഹാകാന്താ മഹാധര്‍മോ മഹാധനാ ॥ 47 ॥

മഹാമഹോഗ്രോ മഹിഷീ മഹാഭോഗ്യോ മഹാപ്രഭാ ।
മഹാക്ഷേമോ മഹാമായാ മഹാമായാ മഹാരമാ ॥ 48 ॥

മഹേന്ദ്രപൂജിതാ മാതാ വിഭാലോ മണ്ഡലേശ്വരീ ।
മഹാവികാലോ വികലാ പ്രതലസ്ഥലലാമഗാ ॥ 49 ॥

കൈവല്യദാതാ കൈവല്യാ കൌതുകസ്ഥോ വികര്‍ഷിണീ ।
വാലാപ്രതിര്‍വാലപത്നീ ബലരാമോ വലാങ്ഗജാ ॥ 50 ॥

അവലേശഃ കാമവീരാ പ്രാണേശഃ പ്രാണരക്ഷിണീ ।
പഞ്ചമാചാരഗഃ പഞ്ചാപഞ്ചമഃ പഞ്ചമീശ്വരീ ॥ 51 ॥

പ്രപഞ്ചഃ പഞ്ചരസഗാ നിഷ്പ്രപഞ്ചഃ കൃപാമയീ ।
കാമരൂപീ കാമരൂപാ കാമക്രോധവിവര്‍ജിതാ ॥ 52 ॥

കാമാത്മാ കാമനിലയാ കാമാഖ്യാ കാമചഞ്ചലാ ।
കാമപുഷ്പധരഃ കാമാ കാമേശഃ കാമപുഷ്പിണീ ॥ 53 ॥

മഹാമുദ്രാധരോ മുദ്രാ സന്‍മുദ്രഃ കാമമുദ്രികാ ।
ചന്ദ്രാര്‍ധകൃതഭാലാഭോ വിധുകോടിമുഖാംബുജാ ॥ 54 ॥

ചന്ദ്രകോടിപ്രഭാധാരീ ചന്ദ്രജ്യോതിഃസ്വരൂപിണീ ।
സൂര്യാഭോ വീരകിരണാ സൂര്യകോടിവിഭാവിതാ ॥ 55 ॥

മിഹിരേശോ മാനവകാ അന്തര്‍ഗ്ഗാമീ നിരാശ്രയാ ।
പ്രജാപതീശഃ കല്യാണീ ദക്ഷേശഃ കുലരോഹിണീ ॥ 56 ॥

അപ്രചേതാഃ പ്രചേതസ്ഥാ വ്യാസേശോ വ്യാസപൂജിതാ ।
കാശ്യപേശഃ കാശ്യപേശീ ഭൃഗ്വീശോ ഭാര്‍ഗവേശ്വരീ ॥ 57 ॥

വശിഷ്ഠഃ പ്രിയഭാവസ്ഥോ വശിഷ്ഠബാധിതാപരാ ।
പുലസ്ത്യപൂജിതോ ദേവഃ പുലസ്ത്യചിത്തസംസ്ഥിതാ ॥ 58 ॥

അഗസ്ത്യാര്‍ച്യോഽഗസ്ത്യമാതാ പ്രഹ്ലാദേശോ വലീശ്വരീ ।
കര്‍ദമേശഃ കര്‍ദമാദ്യാ ബാലകോ ബാലപൂജിതാ ॥ 59 ॥

മനസ്ഥശ്ചാന്തരിക്ഷസ്ഥാ ശബ്ദജ്ഞാനീ സരസ്വതീ ।
രൂപാതീതാ രൂപശൂന്യാ വിരൂപോ രൂപമോഹിനീ ॥ 60 ॥

വിദ്യാധരേശോ വിദ്യേശീ വൃഷസ്ഥോ വൃഷവാഹിനീ ।
രസജ്ഞോ രസികാനന്ദാ വിരസോ രസവര്‍ജിതാ ॥ 61 ॥

സൌനഃ സനത്കുമാരേശീ യോഗചര്യേശ്വരഃ പ്രിയാ ।
ദുര്‍വാശാഃ പ്രാണനിലയഃ സാങ്ഖ്യയോഗസമുദ്ഭവാ ॥ 62 ॥

അസങ്ഖ്യേയോ മാംസഭക്ഷാ സുമാംസാശീ മനോരമാ ।
നരമാംസവിഭോക്താ ച നരമാംസവിനോദിനീ ॥ 63 ॥

മീനവക്ത്രപ്രിയോ മീനാ മീനഭുങ്മീനഭക്ഷിണീ ।
രോഹിതാശീ മത്സ്യഗന്ധാ മത്സ്യനാഥോ രസാപഹാ ॥ 64 ॥

പാര്‍വതീപ്രേമനികരോ വിധിദേവാധിപൂജിതാ ।
വിധാതൃവരദോ വേദ്യാ വേദോ വേദകുമാരികാ ॥ 65 ॥

ശ്യാമേശോ സിതവര്‍ണാ ച ചാസിതോഽസിതരൂപിണീ ।
മഹാമത്താഽഽസവാശീ ച മഹാമത്താഽഽസവപ്രിയാ ॥ 66 ॥

ആസവാഢ്യോഽമനാദേവീ നിര്‍മലാസവപാമരാ ।
വിസത്തോ മദിരാമത്താ മത്തകുഞ്ജരഗാമിനീ ॥ 67 ॥

മണിമാലാധരോ മാലാമാതൃകേശഃ പ്രസന്നധീഃ ।
ജരാമൃത്യുഹരോ ഗൌരീ ഗായനസ്ഥോ ജരാമരാ ॥ 68 ॥

സുചഞ്ചലോഽതിദുര്‍ധര്‍ഷാ കണ്ഠസ്ഥോ ഹൃദ്ഗതാ സതീ ।
അശോകഃ ശോകരഹിതാ മന്ദരസ്ഥോ ഹി മന്ത്രിണീ ॥ 69 ॥

മന്ത്രമാലാധരാനന്ദോ മന്ത്രയന്ത്രപ്രകാശിനീ ।
മന്ത്രാര്‍ഥചൈതന്യകരോ മന്ത്രസിദ്ധിപ്രകാശിനീ ॥ 70 ॥

മന്ത്രജ്ഞോ മന്ത്രനിലയാ മന്ത്രാര്‍ഥാമന്ത്രമന്ത്രിണീ ।
ബീജധ്യാനസമന്തസ്ഥാ മന്ത്രമാലേഽതിസിദ്ധിദാ ॥ 71 ॥

മന്ത്രവേത്താ മന്ത്രസിദ്ധിര്‍മന്ത്രസ്ഥോ മാന്ത്രികാന്തരാ ।
ബീജസ്വരൂപോ ബീജേശീ ബീജമാലേഽതി ബീജികാ ॥ 72 ॥

ബീജാത്മാ ബീജനിലയാ ബീജാഢ്യാ ബീജമാലിനീ ।
ബീജധ്യാനോ ബീജയജ്ഞാ ബീജാഢ്യാ ബീജമാലിനീ ॥ 73 ॥

മഹാബീജധരോ ബീജാ ബീജാഢ്യാ ബീജവല്ലഭാ ।
മേഘമാലാ മേഘമാലോ വനമാലീ ഹലായുധാ ॥ 74 ॥

കൃഷ്ണാജിനധരോ രൌദ്രാ രൌദ്രീ രൌദ്രഗണാശ്രയാ ।
രൌദ്രപ്രിയോ രൌദ്രകര്‍ത്രീ രൌദ്രലോകപ്രദഃ പ്രഭാ ॥ 75 ॥

വിനാശീ സര്‍വഗാനാം ച സര്‍വാണീ സര്‍വസമ്പദാ ।
നാരദേശഃ പ്രധാനേശീ വാരണേശോ വനേശ്വരീ ॥ 76 ॥

കൃഷ്ണേശ്വരഃ കേശവേശീ കൃഷ്ണവര്‍ണസ്ത്രിലോചനാ ।
കാമേശ്വരോ രാഘവേശീ ബാലേശീ വാ ബാണപൂജിതഃ ॥ 77 ॥

ഭവാനീശോ ഭവാനീ ച ഭവേന്ദ്രോ ഭവവല്ലഭാ ।
ഭവാനന്ദോഽതിസൂക്ഷ്മാഖ്യാ ഭവമൂതീര്‍ഭവേശ്വരീ ॥ 78 ॥

ഭവച്ഛായോ ഭവാനന്ദോ ഭവഭീതിഹരോ വലാ ।
ഭാഷാജ്ഞാനീഭാഷമാലാ മഹാജീവോഽതിവാസനാ ॥ 79 ॥

ലോഭാപദോ ലോഭകര്‍ത്രീ പ്രലോഭോ ലോഭവര്‍ധിനീ ।
മോഹാതീതോ മോഹമാതാ മോഹജാലോ മഹാവതീ ॥ 80 ॥

മോഹമുദ്ഗരധാരീ ച മോഹമുദ്ഗരധാരിണീ ।
മോഹാന്വിതോ മോഹമുഗ്ധാ കാമേശഃ കാമിനീശ്വരീ ॥ 81 ॥

കാമലാപകരോഽകാമാ സത്കാമോ കാമനാശിനീ ।
ബൃഹന്‍മുഖോ ബൃഹന്നേത്രാ പദ്മാഭോഽംബുജലോചനാ ॥ 82 ॥

പദ്മമാലഃ പദ്മമാലാ ശ്രീദേവോ ദേവരക്ഷിണീ ।
അസിതോഽപ്യസിതാ ചൈവ ആഹ്ലാദോ ദേവമാതൃകാ ॥ 83 ॥

നാഗേശ്വരഃ ശൈലമാതാ നാഗേന്ദ്രോ വൈ നഗാത്മജാ ।
നാരായണേശ്വരഃ കീര്‍തിഃ സത്കീര്‍തിഃ കീര്‍തിവര്‍ധിനീ ॥ 84 ॥

കാര്‍തികേശഃ കാര്‍തികീ ച വികര്‍താ ഗഹനാശ്രയാ ।
വിരക്തോ ഗരുഡാരൂഢാ ഗരുഡസ്ഥോ ഹി ഗാരുഡീ ॥ 85 ॥

ഗരുഡേശോ ഗുരുമയീ ഗുരുദേവോ ഗുരുപ്രദാ ।
ഗൌരാങ്ഗേശോ ഗൌരകന്യാ ഗങ്ഗേശഃ പ്രാങ്ഗണേശ്വരീ ॥ 86 ॥

പ്രതികേശോ വിശാലാ ച നിരാലോകോ നിരീന്ദ്രിയാ ।
പ്രേതബീജസ്വരൂപശ്ച പ്രേതാഽലങ്കാരഭൂഷിതാ ॥ 87 ॥

പ്രേമഗേഹഃ പ്രേമഹന്ത്രീ ഹരീന്ദ്രോ ഹരിണേക്ഷണാ ।
കാലേശഃ കാലികേശാനീ കൌലികേശശ്ച കാകിനീ ॥ 88 ॥

കാലമഞ്ജീരധാരീ ച കാലമഞ്ജീരമോഹിനീ ।
കരാലവദനഃ കാലീ കൈവല്യദാനദഃ കഥാ ॥ 89 ॥

കമലാപാലകഃ കുന്തീ കൈകേയീശഃ സുതഃ കലാ ।
കാലാനലഃ കുലജ്ഞാ ച കുലഗാമീ കുലാശ്രയാ ॥ 90 ॥

കുലധര്‍മസ്ഥിതഃ കൌലാ കുലമാര്‍ഗഃ കുലാതുരാ ।
കുലജിഹ്വഃ കുലാനന്ദാ കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണസമുദ്ഭവാ ॥ 91 ॥

കൃഷ്ണേശഃ കൃഷ്ണമഹിഷീ കാകസ്ഥഃ കാകചഞ്ചുകാ ।
കാലധര്‍മഃ കാലരൂപാ കാലഃ കാലപ്രകാശിനീ ॥ 92 ॥

കാലജഃ കാലകന്യാ ച കാലേശഃ കാലസുന്ദരീ ।
ഖഡ്ഗഹസ്തഃ ഖര്‍പരാഢ്യാ ഖരഗഃ ഖരഖഡ്ഗനീ ॥ 93 ॥

ഖലബുദ്ധിഹരഃ ഖേലാ ഖഞ്ജനേശഃ സുഖാഞ്ജനീ ।
ഗീതപ്രിയോ ഗായനസ്ഥാ ഗണപാലോ ഗൃഹാശ്രയാ ॥ 94 ॥

ഗര്‍ഗപ്രിയോ ഗയാപ്രാപ്തിര്‍ഗര്‍ഗസ്ഥോ ഹി ഗഭീരിണാ ।
ഗാരുഡീശോ ഹി ഗാന്ധര്‍വീ ഗതീശോ ഗാര്‍ഹവഹ്നിജാ ॥ 95 ॥

ഗണഗന്ധര്‍വഗോപാലോ ഗണഗന്ധര്‍വഗോ ഗതാ ।
ഗഭീരമാനീ സംഭേദോ ഗഭീരകോടിസാഗരാ ॥ 96 ॥

ഗതിസ്ഥോ ഗാണപത്യസ്ഥാ ഗണനാദ്യോ ഗവാ തനൂഃ ।
ഗന്ധദ്വാരോ ഗന്ധമാലാ ഗന്ധാഢ്യോ ഗന്ധനിര്‍ഗമാ ॥ 97 ॥

ഗന്ധമോഹിതസര്‍വാങ്ഗോ ഗന്ധചഞ്ചലമോഹിനീ ।
ഗന്ധപുഷ്പധൂപദീപനൈവേദ്യാദിപ്രപൂജിതാ ॥ 98 ॥

ഗന്ധാഗുരുസുകസ്തൂരീ കുങ്കുമാദിവിമണ്ഡിതാ ।
ഗോകുലാ മധുരാനന്ദാ പുഷ്പഗന്ധാന്തരസ്ഥിതാ ॥ 99 ॥

ഗന്ധമാദനസംഭൂതപുഷ്പമാല്യവിഭൂഷിതഃ ।
രത്നാദ്യശേഷാലങ്കാരമാലാമണ്ഡിതവിഗ്രഹഃ ॥ 100 ॥

സ്വര്‍ണാദ്യശേഷാലങ്കാരഹാരമാലാവിമണ്ഡിതാ ।
കരവീരാ യുതപ്രഖ്യരക്തലോചനപങ്കജഃ ॥ 101 ॥

ജവാകോടികോടിശത ചാരുലോചനപങ്കജാ ।
ഘനകോടിമഹാനാസ്യ പങ്കജാലോലവിഗ്രഹാ ॥ 102 ॥

ഘര്‍ഘരധ്വനിമാനന്ദകാവ്യാംബുധിമുഖാംബുജാ ।
ഘോരചിത്രസര്‍പരാജ മാലാകോടിശതാങ്കഭൃത് ॥ 103 ॥

ഘനഘോരമഹാനാഗ ചിത്രമാലാവിഭൂഷിതാ ।
ഘണ്ടാകോടിമഹാനാദമാനന്ദലോലവിഗ്രഹഃ ॥ 104 ॥

ഘണ്ടാഡമരുമന്ത്രാദി ധ്യാനാനന്ദകരാംബുജാ ।
ഘടകോടികോടിശതസഹസ്രമങ്ഗലാസനാ ॥ 105 ॥

ഘണ്ടാശങ്ഖപദ്മചക്രവരാഭയകരാംബുജാ ।
ഘാതകോ രിപുകോടീനാം ശുംഭാദീനാം തഥാ സതാം ॥ 106 ॥

ഘാതിനീദൈത്യഘോരാശ്ച ശങ്ഖാനാം സതതം തഥാ ।
ചാര്‍വാകമതസങ്ഘാതചതുരാനനപങ്കജഃ ॥ 107 ॥

ചഞ്ചലാനന്ദസര്‍വാര്‍ഥസാരവാഗ്വാദിനീശ്വരീ ।
ചന്ദ്രകോടിസുനിര്‍മാല മാലാലംബിതകണ്ഠഭൃത് ॥ 108 ॥

ചന്ദ്രകോടിസമാനസ്യ പങ്കേരുഹമനോഹരാ ।
ചന്ദ്രജ്യോത്സ്നായുതപ്രഖ്യഹാരഭൂഷിതമസ്തകഃ ॥ 109 ॥

ചന്ദ്രബിംബസഹസ്രാഭായുതഭൂഷിതമസ്തകഃ ।
ചാരുചന്ദ്രകാന്തമണിമണിഹാരായുതാങ്ഗഭൃത് ॥ 110 ॥

ചന്ദനാഗുരുകസ്തൂരീ കുങ്കുമാസക്തമാലിനീ ।
ചണ്ഡമുണ്ഡമഹാമുണ്ഡായുതനിര്‍മലമാല്യഭൃത് ॥ 111 ॥

ചണ്ഡമുണ്ഡഘോരമുണ്ഡനിര്‍മാണകുലമാലിനീ ।
ചണ്ഡാട്ടഹാസഘോരാഢ്യവദനാംഭോജചഞ്ചലഃ ॥ 112 ॥

ചലത്ഖഞ്ജനനേത്രാംഭോരുഹമോഹിതശങ്കരാ ।
ചലദംഭോജനയനാനന്ദപുഷ്പകരമോഹിതഃ ॥ 113 ॥

ചലദിന്ദുഭാഷമാണാവഗ്രഹഖേദചന്ദ്രികാ ।
ചന്ദ്രാര്‍ധകോടികിരണചൂഡാമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ॥ 114 ॥

ചന്ദ്രചൂഡാംഭോജമാലാ ഉത്തമാങ്ഗവിമണ്ഡിതഃ ।
ചലദര്‍കസഹസ്രാന്ത രത്നഹാരവിഭൂഷിതഃ ॥ 115 ॥

ചലദര്‍കകോടിശതമുഖാംഭോജതപോജ്ജ്വലാ ।
ചാരുരത്നാസനാംഭോജചന്ദ്രികാമധ്യസംസ്ഥിതഃ ॥ 116 ॥

ചാരുദ്വാദശപത്രാദി കര്‍ണികാസുപ്രകാശികാ ।
ചമത്കാരഗടങ്കാരധുനര്‍ബാണകരാംബുജഃ ॥ 117 ॥

ചതുര്‍ഥവേദഗാഥാദി സ്തുതികോടിസുസിദ്ധിദാ ।
ചലദംബുജനേത്രാര്‍കവഹ്നിചന്ദ്രത്രയാന്വിതഃ ॥ 118 ॥

ചലത്സഹസ്രസങ്ഖ്യാത പങ്കജാദിപ്രകാശികാ ।
ചമത്കാരാട്ടഹാസാസ്യ സ്മിതപങ്കജരാജയഃ ॥ 119 ॥

ചമത്കാരമഹാഘോരസാട്ടാട്ടഹാസശോഭിതാ ।
ഛായാസഹസ്രസംസാരശീതലാനിലശീതലഃ ॥ 120 ॥

ഛദപദ്മപ്രഭാമാനസിംഹാസനസമാസ്ഥിതാ ।
ഛലത്കോടിദൈത്യരാജമുണ്ഡമാലാവിഭൂഷിതഃ ॥ 121 ॥

ഛിന്നാദികോടിമന്ത്രാര്‍ഥജ്ഞാനചൈതന്യകാരിണീ ।
ചിത്രമാര്‍ഗമഹാധ്വാന്തഗ്രന്ഥിസംഭേദകാരകഃ ॥ 122 ॥

അസ്ത്രകാസ്ത്രാദിബ്രഹ്മാസ്ത്രസഹസ്രകോടിധാരിണീ ।
അജാമാംസാദിസദ്ഭക്ഷരസാമോദപ്രവാഹഗഃ ॥ 123 ॥

ഛേദനാദിമഹോഗ്രാസ്ത്രേ ഭുജവാമപ്രകാശിനീ ।
ജയാഖ്യാദിമഹാസാമ ജ്ഞാനാര്‍ഥസ്യ പ്രകാശകഃ ॥ 124 ॥

ജായാഗണഹൃദംഭോജ ബുദ്ധിജ്ഞാനപ്രകാശിനീ ।
ജനാര്‍ദനപ്രേമഭാവ മഹാധനസുഖപ്രദഃ ॥ 125 ॥

ജഗദീശകുലാനന്ദസിന്ധുപങ്കജവാസിനീ ।
ജീവനാസ്ഥാദിജനകഃ പരമാനന്ദയോഗിനാം ॥ 126 ॥

ജനനീ യോഗശാസ്ത്രാണാം ഭക്താനാം പാദപദ്മയോഃ ।
രുക്ഷപവനനിര്‍വാതമഹോല്‍കാപാതകാരുണഃ ॥ 127 ॥

ഝര്‍ഝരീമധുരീ വീണാ വേണുശങ്ഖപ്രവാദിനീ ।
ഝനത്കാരൌഘസംഹാരകരദണ്ഡവിശാനധൃക് ॥ 128 ॥

ഝര്‍ഝരീനായികാര്യ്യാദികരാംഭോജനിഷേവിതാ ।
ടങ്കാരഭാവസംഹാരമഹാജാഗരവേശധൃക് ॥ 129 ॥

ടങ്കാസിപാശുപാതാസ്ത്രചര്‍മകാര്‍മുകധാരിണീ ।
ടലനാനലസങ്ഘട്ടപട്ടാംബരവിഭൂഷിതഃ ॥ 130 ॥

ടുല്‍ടുനീ കിങ്കിണീ കോടി വിചിത്രധ്വനിഗാമിനീ ।
ഠം ഠം ഠം മനുമൂലാന്തഃ സ്വപ്രകാശപ്രബോധകഃ ॥ 131 ॥

ഠം ഠം ഠം പ്രഖരാഹ്ലാദനാദസംവാദവാദിനീ ।
ഠം ഠം ഠം കൂര്‍മപൃഷ്ഠസ്ഥഃ കാമചാകാരഭാസനഃ ॥ 132 ॥

ഠം ഠം ഠം ബീജവഹ്നിസ്ഥ ഹാതുകഭ്രൂവിഭൂഷിതാ ।
ഡാമരപ്രഖരാഹ്ലാദസിദ്ധിവിദ്യാപ്രകാശകഃ ॥ 133 ॥

ഡിണ്ഡിമധ്വാനമധുരവാണീസമ്മുഖപങ്കജാ ।
ഡം ഡം ഡം ഖരകൃത്യാദി മാരണാന്തഃപ്രകാശികാ ॥ 134 ॥

ഢക്കാരവാദ്യഭൂപൂരതാരസപ്തസ്വരാശ്രയഃ ।
ഢൌം ഢൌം ഢൌം ഢൌകഢക്കലം വഹ്നിജായാമനുപ്രിയഃ ॥ 135 ॥

ഢം ഢം ഢം ഢൌം ഢ ഢം ഢ കൃത്യേത്ഥാഹേതി വാസിനീ ।
താരകബ്രഹ്മമന്ത്രസ്ഥഃ ശ്രീപാദപദ്മഭാവകഃ ॥ 136 ॥

താരിണ്യാദിമഹാമന്ത്ര സിദ്ധിസര്‍വാര്‍ഥസിദ്ധിദാ ।
തന്ത്രമന്ത്രമഹായന്ത്ര വേദയോഗസുസാരവിത് ॥ 137 ॥

താലവേതാലദൈതാലശ്രീതാലാദിസുസിദ്ധദാ ।
തരുകല്‍പലതാപുഷ്പകലബീജപ്രകാശകഃ ॥ 138 ॥

ഡിന്തിഡീതാലഹിന്താലതുലസീകുലവൃക്ഷജാ ।
അകാരകൂടവിന്ദ്വിന്ദുമാലാമണ്ഡിതവിഗ്രഹഃ ॥ 139 ॥

സ്ഥാതൃപ്രസ്ഥപ്രഥാഗാഥാസ്ഥൂലസ്ഥിത്യന്തസംഹരാ ।
ദരീകുഞ്ജഹേമമാലാവനമാലാദിഭൂഷിതഃ ॥ 140 ॥

ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനകാലാനലശതോപമഃ ।
ദശസാഹസ്രവക്ത്രാംഭോരുഹശോഭിതവിഗ്രഹഃ ॥ 141 ॥

പാശാഭയവരാഹ്ലാദധനധര്‍മാദിവര്‍ധിനീ ।
ധര്‍മകോടിശതോല്ലാസസിദ്ധിഋദ്ധിസമൃദ്ധിദാ ॥ 142 ॥

ധ്യാനയോഗജ്ഞാനയോഗമന്ത്രയോഗഫലപ്രദാ ।
നാമകോടിശതാനന്തസുകീര്‍തിഗുണമോഹനഃ ॥ 143 ॥

നിമിത്തഫലസദ്ഭാവഭാവാഭാവവിവര്‍ജിതാ ।
പരമാനന്ദപദവീ ദാനലോലപദാംബുജഃ ॥ 144 ॥

പ്രതിഷ്ഠാസുനിവൃത്താദി സമാധിഫലസാധിനീ ।
ഫേരവീഗണസന്‍മാനവസുസിദ്ധിപ്രദായകഃ ॥ 145 ॥

ഫേത്കാരീകുലതന്ത്രാദി ഫലസിദ്ധിസ്വരൂപിണീ ।
വരാങ്ഗനാകോടികോടികരാംഭോജനിസേവിതാ ॥ 146 ॥

വരദാനജ്ഞാനദാന മോക്ഷദാതിചഞ്ചലാ ।
ഭൈരവാനന്ദനാഥാഖ്യ ശതകോടിമുദാന്വിതഃ ॥ 147 ॥

ഭാവസിദ്ധിക്രിയാസിദ്ധി സാഷ്ടാങ്ഗസിദ്ധിദായിനീ ।
മകാരപഞ്ചകാഹ്ലാദമഹാമോദശരീരധൃക് ॥ 148 ॥

മദിരാദിപഞ്ചതത്ത്വനിര്‍വാണജ്ഞാനദായിനീ ।
യജമാനക്രിയായോഗവിഭാഗഫലദായകഃ ॥ 149 ॥

യശഃ സഹസ്രകോടിസ്ഥ ഗുണഗായനതത്പരാ ।
രണമധ്യസ്ഥകാലാഗ്നി ക്രോധധാരസുവിഗ്രഹഃ ॥ 150 ॥

കാകിനീശാകിനീശക്തിയോഗാദി കാകിനീകലാ ।
ലക്ഷണായുതകോടീന്ദുലലാടതിലകാന്വിതഃ ॥ 151 ॥

ലാക്ഷാബന്ധൂകസിന്ദൂരവര്‍ണലാവണ്യലാലിതാ ।
വാതായുതസഹസ്രാങ്ഗഘൂര്‍ണായമാനഭൂധരഃ ॥ 152 ॥

വിവസ്വത്പ്രേമഭക്തിസ്ഥ ചരണദ്വന്ദ്വനിര്‍മലാ ।
ശ്രീസീതാപതിശുദ്ധാങ്ഗ വ്യാപ്തേന്ദ്രനീലസന്നിഭഃ ॥ 153 ॥

ശീതനീലാശതാനന്ദസാഗരപ്രേമഭക്തിദാ ।
ഷട്പങ്കേരുഹദേവാദിസ്വപ്രകാശപ്രബോധിനീ ॥ 154 ॥

മഹോമീസ്ഥഷഡാധാരപ്രസന്നഹൃദയാംബുജാ ।
ശ്യാമപ്രേമകലാബന്ധസര്‍വാങ്ഗകുലനായകഃ ॥ 155 ॥

സംസാരസാരശാസ്ത്രാദി സംബന്ധസുന്ദരാശ്രയാ ।
ഹ്സൌഃ പ്രേതമഹാബീജമാലാചിത്രിതകണ്ഠധൃക് ॥ 156 ॥

ഹകാരവാമകര്‍ണാഢ്യ ചന്ദ്രബിന്ദുവിഭൂഷിതാ ।
ലയസൃഷ്ടിസ്ഥിതിക്ഷേത്രപാനപാലകനാമധൃക് ॥ 157 ॥

ലക്ഷ്മീലക്ഷജപാനന്ദസിദ്ധിസിദ്ധാന്തവര്‍ണിനീ ।
ക്ഷുന്നിവൃത്തിക്ഷപാരക്ഷാ ക്ഷുധാക്ഷോഭനിവാരകഃ ॥ 158 ॥

ക്ഷത്രിയാദികുരുക്ഷേത്രാരുണാക്ഷിപ്തത്രിലോചനാ ।
അനന്ത ഇതിഹാസസ്ഥ ആജ്ഞാഗാമീ ച ഈശ്വരീ ॥ 159 ॥

ഉമേശ ഉടകന്യേശീ ഋദ്ധിസ്ഥഹൃസ്ഥഗോമുഖീ ।
ഗകാരേശ്വരസംയുക്ത ത്രികുണ്ഡദേവതാരിണീ ॥ 160 ॥

ഐണാചീശപ്രിയാനന്ദ ഐരാവതകുലേശ്വരീ ।
ഓഢ്രപുഷ്പാനന്തദീപ്ത ഓഢ്രപുഷ്പാനഖാഗ്രകാ ॥ 161 ॥

ഏഹൃത്യശതകോടിസ്ഥ ഔ ദീര്‍ഘപ്രണവാശ്രയാ ।
അങ്ഗസ്ഥാങ്ഗദേവസ്ഥാ അര്യസ്ഥശ്ചാര്യമേശ്വരീ ॥ 162 ॥

മാതൃകാവര്‍ണനിലയഃ സര്‍വമാതൃകലാന്വിതാ ।
മാതൃകാമന്ത്രജാലസ്ഥഃ പ്രസന്നഗുണദായിനീ ॥ 163 ॥

അത്യുത്കടപഥിപ്രജ്ഞാ ഗുണമാതൃപദേ സ്ഥിതാ ।
സ്ഥാവരാനന്ദദേവേശോ വിസര്‍ഗാന്തരഗാമിനീ ॥ 164 ॥

അകലങ്കോ നിഷ്കലങ്കോ നിരാധാരോ നിരാശ്രയാ ।
നിരാശ്രയോ നിരാധാരോ നിര്‍ബീജോ ബീജയോഗിനീ ॥ 165 ॥

നിഃശങ്കോ നിസ്പൃഹാനന്ദോ സിന്ധൂരത്നാവലിപ്രഭാ ।
ആകാശസ്ഥഃ ഖേചരീ ച സ്വര്‍ഗദാതാ ശിവേശ്വരീ ॥ 166 ॥

സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മാത്വൈര്‍ജ്ഞേയാ ദാരാപദുഃഖഹാരിണീ ।
നാനാദേശസമുദ്ഭൂതോ നാനാലങ്കാരലങ്കൃതാ ॥ 167 ॥

നവീനാഖ്യോ നൂതനസ്ഥ നയനാബ്ജനിവാസിനീ ।
വിഷയാഖ്യവിഷാനന്ദാ വിഷയാശീ വിഷാപഹാ ॥ 168 ॥

വിഷയാതീതഭാവസ്ഥോ വിഷയാനന്ദഘാതിനീ ।
വിഷയച്ഛേദനാസ്ത്രസ്ഥോ വിഷയജ്ഞാനനാശിനീ ॥ 169 ॥

സംസാരഛേദകച്ഛായോ ഭവച്ഛായോ ഭവാന്തകാ ।
സംസാരാര്‍ഥപ്രവര്‍തശ്ച സംസാരപരിവര്‍തികാ ॥ 170 ॥

സംസാരമോഹഹന്താ ച സംസാരാര്‍ണവതാരിണീ ।
സംസാരഘടകശ്രീദാസംസാരധ്വാന്തമോഹിനീ ॥ 171 ॥

പഞ്ചതത്ത്വസ്വരൂപശ്ച പഞ്ചതത്ത്വപ്രബോധിനീ ।
പാര്‍ഥിവഃ പൃഥിവീശാനീ പൃഥുപൂജ്യഃ പുരാതനീ ॥ 172 ॥

വരുണേശോ വാരുണാ ച വാരിദേശോ ജലോദ്യമാ ।
മരുസ്ഥോ ജീവനസ്ഥാ ച ജലഭുഗ്ജലവാഹനാ ॥ 173 ॥

തേജഃ കാന്തഃ പ്രോജ്ജ്വലസ്ഥാ തേജോരാശേസ്തു തേജസീ ।
തേജസ്ഥസ്തേജസോ മാലാ തേജഃ കീര്‍തിഃ സ്വരശ്മിഗാ ॥ 174 ॥

പവനേശശ്ചാനിലസ്ഥാ പരമാത്മാ നിനാന്തരാ ।
വായുപൂരകകാരീ ച വായുകുംഭകവര്‍ധിനീ ॥ 175 ॥

വായുച്ഛിദ്രകരോ വാതാ വായുനിര്‍ഗമമുദ്രികാ ।
കുംഭകസ്ഥോ രേചകസ്ഥാ പൂരകസ്ഥാതിപൂരിണീ ॥ 176 ॥

വായ്വാകാശാധാരരൂപീ വായുസഞ്ചാരകാരിണീ ।
വായുസിദ്ധികരോ ദാത്രീ വായുയോഗീ ച വായുഗാ ॥ 177 ॥

ആകാശപ്രകരോ ബ്രാഹ്മീ ആകാശാന്തര്‍ഗതദ്രിഗാ ।
ആകാശകുംഭകാനന്ദോ ഗഗനാഹ്ലാദവര്‍ധിനീ ॥ 178 ॥

ഗഗനാച്ഛന്നദേഹസ്ഥോ ഗഗനാഭേദകാരിണീ ।
ഗഗനാദിമഹാസിദ്ധോ ഗഗനഗ്രന്ഥിഭേദിനീ ॥ 179 ॥

കലകര്‍മാ മഹാകാലീ കാലയോഗീ ച കാലികാ ।
കാലഛത്രഃ കാലഹത്യാ കാലദേവോ ഹി കാലികാ ॥ 180 ॥

കാലബ്രഹ്മസ്വരൂപശ്ച കാലിതത്ത്വാര്‍ഥരക്ഷിണീ ।
ദിഗംബരോ ദിക്പതിസ്ഥാ ദിഗാത്മാ ദിഗിഭാസ്വരാ ॥ 181 ॥

ദിക്പാലസ്ഥോ ദിക്പ്രസന്നാ ദിഗ്വലോ ദിക്കുലേശ്വരീ ।
ദിഗഘോരോ ദിഗ്വസനാ ദിഗ്വീരാ ദിക്പതീശ്വരീ ॥ 182 ॥

ആത്മാര്‍ഥോ വ്യാപിതത്ത്വജ്ഞ ആത്മജ്ഞാനീ ച സാത്മികാ ।
ആത്മീയശ്ചാത്മബീജസ്ഥാ ചാന്തരാത്മാത്മമോഹിനീ ॥ 183 ॥

ആത്മസഞ്ജ്ഞാനകാരീ ച ആത്മാനന്ദസ്വരൂപിണീ ।
ആത്മയജ്ഞോ മഹാത്മജ്ഞാ മഹാത്മാത്മപ്രകാശിനീ ॥ 184 ॥

ആത്മവികാരഹന്താ ച വിദ്യാത്മീയാദിദേവതാ ।
മനോയോഗകരോ ദുര്‍ഗാ മനഃ പ്രത്യക്ഷ ഈശ്വരീ ॥ 185 ॥

മനോഭവനിഹന്താ ച മനോഭവവിവര്‍ധിനീ ।
മനശ്ചാന്തരീക്ഷയോഗോ നിരാകാരഗുണോദയാ ॥ 186 ॥

മനോനിരാകാരയോഗീ മനോയോഗേന്ദ്രസാക്ഷിണീ ।
മനഃപ്രതിഷ്ഠോ മനസാ മാനശങ്കാ മനോഗതിഃ ॥ 187 ॥

നവദ്രവ്യനിഗൂഢാര്‍ഥോ നരേന്ദ്രവിനിവാരിണീ ।
നവീനഗുണകര്‍മാദിസാകാരഃ ഖഗഗാമിനീ ॥ 188 ॥

അത്യുന്‍മത്താ മഹാവാണീ വായവീശോ മഹാനിലാ ।
സര്‍വപാപാപഹന്താ ച സര്‍വവ്യാധിനിവാരിണീ ॥ 189 ॥

ദ്വാരദേവീശ്വരീ പ്രീതിഃ പ്രലയാഗ്നിഃ കരാലിനീ ।
ഭൂഷണ്ഡഗണതാതശ്ച ഭൂഃഷണ്ഡരുധിരപ്രദാ ॥ 190 ॥

കാകാവലീശഃ സര്‍വേശീ കാകപുച്ഛധരോ ജയാ ।
അജിതേശോ ജിതാനന്ദാ വീരഭദ്രഃ പ്രഭാവതീ ॥ 191 ॥

അന്തര്‍നാഡീഗതപ്രാണോ വൈശേഷികഗുണോദയാ ।
രത്നനിര്‍മിതപീഠസ്ഥഃ സിംഹസ്ഥാ രഥഗാമിനീ ॥ 192 ॥

കുലകോടീശ്വരാചാര്യോ വാസുദേവനിഷേവിതാ ।
ആധാരവിരഹജ്ഞാനീ സര്‍വാധാരസ്വരൂപിണീ ॥ 193 ॥

സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വവിജ്ഞാനാ മാര്‍തണ്ഡോ യശ ഇല്വലാ ।
ഇന്ദ്രേശോ വിന്ധ്യശൈലേശീ വാരണേശഃ പ്രകാശിനീ ॥ 194 ॥

അനന്തഭുജരാജേന്ദ്രോ അനന്താക്ഷരനാശിനീ ।
ആശീര്‍വാദസ്തു വരദോഽനുഗ്രഹോഽനുഗ്രഹക്രിയാ ॥ 195 ॥

പ്രേതാസനസമാസീനോ മേരുകുഞ്ജനിവാസിനീ ।
മണിമന്ദിരമധ്യസ്ഥോ മണിപീഠനിവാസിനീ ॥ 196 ॥

സര്‍വപ്രഹരണഃ പ്രേതോ വിധിവിദ്യാപ്രകാശിനീ ।
പ്രചണ്ഡനയനാനന്ദോ മഞ്ജീരകലരഞ്ജിനീ ॥ 197 ॥

കലമഞ്ജീരപാദാബ്ജോ ബലമൃത്യുപരായണാ ।
കുലമാലാവ്യാപിതാങ്ഗഃ കുലേന്ദ്രഃ കുലപണ്ഡിതാ ॥ 198 ॥

ബാലികേശോ രുദ്രചണ്ഡാ ബാലേന്ദ്രാഃ പ്രാണബാലികാ ।
കുമാരീശഃ കാമമാതാ മന്ദിരേശഃ സ്വമന്ദിരാ ॥ 199 ॥

അകാലജനനീനാഥോ വിദഗ്ധാത്മാ പ്രിയങ്കരീ ।
വേദാദ്യോ വേദജനനീ വൈരാഗ്യസ്ഥോ വിരാഗദാ ॥ 200 ॥

സ്മിതഹാസ്യാസ്യകമലഃ സ്മിതഹാസ്യവിമോഹിനീ ।
ദന്തുരേശോ ദന്തുരു ച ദന്തീശോ ദര്‍ശനപ്രഭാ ॥ 201 ॥

ദിഗ്ദന്തോ ഹി ദിഗ്ദശനാ ഭ്രഷ്ടഭുക് ചര്‍വണപ്രിയാ ।
മാംസപ്രധാനാ ഭോക്താ ച പ്രധാനമാംസഭക്ഷിണീ ॥ 202 ॥

മത്സ്യമാംസമഹാമുദ്രാ രജോരുധിരഭുക്പ്രിയാ ।
സുരാമാംസമഹാമീനമുദ്രാമൈഥുനസുപ്രിയാ ॥ 203 ॥

കുലദ്രവ്യപ്രിയാനന്ദോ മദ്യാദികുലസിദ്ധിദാ ।
ഹൃത്കണ്ഠഭ്രൂസഹസ്രാരഭേദനോഽന്തേ വിഭേദിനീ ॥ 204 ॥

പ്രസന്നഹൃദയാംഭോജഃ പ്രസന്നഹൃദയാംബുജാ ।
പ്രസന്നവരദാനാഢ്യഃ പ്രസന്നവരദായിനീ ॥ 205 ॥

പ്രേമഭക്തിപ്രകാശാഢ്യഃ പ്രേമാനന്ദപ്രകാശിനീ ॥ 206 ॥

പ്രഭാകരഫലോദയഃ പരമസൂക്ഷ്മപുരപ്രിയാ ।
പ്രഭാതരവിരശ്മിഗഃ പ്രഥമഭാനുശോഭാന്വിതാ ।
പ്രചണ്ഡരിപുമന്‍മഥഃ പ്രചലിതേന്ദുദേഹോദ്ഗതഃ ।
പ്രഭാപടലപാടലപ്രചയധര്‍മപുഞ്ജാചീതാ ॥ 207 ॥

സുരേന്ദ്രഗണപൂജിതഃ സുരവരേശസമ്പൂജിതാ ।
സുരേന്ദ്രകുല സേവിതോ നരപതീന്ദ്രസംസേവിതാ ।
ഗണേന്ദ്ര ഗണനായകോ ഗണപതീന്ദ്ര ദേവാത്മജാ ।
ഭവാര്‍ണവര്‍ഗതാരകോ ജലധികര്‍ണധാരപ്രിയാ ॥ 208 ॥

സുരാസുരകുലോദ്ഭവഃ സുരരിപുപ്രസിദ്ധിസ്ഥിതാ
സുരാരിഗണഘാതകഃ സുരഗണേന്ദ്രസംസിദ്ധിദാ ।
അഭീപ്സിതഫലപ്രദഃ സുരവരാദിസിദ്ധിപ്രദാ
പ്രിയാങ്ഗജ കുലാര്‍ഥദഃ സുതധനാപവര്‍ഗപ്രദാ ॥ 209 ॥

ശിവസ്വശിവകാകിനീ ഹരഹരാ ച ഭീമസ്വനാ
ക്ഷിതീശ ഇഷുരക്ഷകാ സമനദര്‍പഹന്തോദയാ ।
ഗുണേശ്വര ഉമാപതീ ഹൃദയപദ്മഭേദീ ഗതിഃ
ക്ഷപാകരലലാടധൃക് സ്വസുഖമാര്‍ഗസന്ദായിനീ ॥ 210 ॥

ശ്മശാനതടനിഷ്പട പ്രചടഹാസകാലങ്കൃതാ
ഹഠത്ശഠമനസ്തടേ സുരകപാടസംഛേദകഃ ।
സ്മരാനനവിവര്‍ധനഃ പ്രിയവസന്തസംബായവീ
വിരാജിതമുഖാംബുജഃ കമലമഞ്ജസിംഹാസനാ ॥ 211 ॥

ഭവോ ഭവപതിപ്രഭാഭവഃ കവിശ്ച ഭാവ്യാസുരൈഃ
ക്രിയേശ്വര ഈലാവതീ തരുണഗാഹിതാരാവതീ ।
മുനീന്ദ്രമനുസിദ്ധിദഃ സുരമുനീന്ദ്രസിദ്ധായുഷീ
മുരാരിഹരദേഹഗസ്ത്രിഭുവനാ വിനാശക്രിയാ ॥ 212 ॥

ദ്വികഃ കനകകാകിനീ കനകതുങ്ഗകീലാലകഃ
കമലാകുലഃ കുലകലാര്‍കമാലാമലാ ।
സുഭക്ത തമസാധകപ്രകൃതിയോഗയോഗ്യാര്‍ചിതോ
വിവേകഗതമാനസഃ പ്രഭുപരാദിഹസ്താചീതാ ॥ 213 ॥

ത്വമേവ കുലനായകഃ പ്രലയയോഗവിദ്യേശ്വരീ
പ്രചണ്ഡഗണഗോ നഗാഭുവനദര്‍പഹാരീ ഹരാ ।
ചരാചരസഹസ്രഗഃ സകലരൂപമധ്യസ്ഥിതഃ
സ്വനാമഗുണപൂരകഃ സ്വഗുണനാമസമ്പൂരണീ ॥ 214 ॥

ഇതി തേ കഥിതം നാഥ സഹസ്രനാമ മങ്ഗലം ।
അത്യദ്ഭുതം പരാനന്ദരസസിദ്ധാന്തദായകം ॥ 215 ॥

മാതൃകാമന്ത്രഘടിതം സര്‍വസിദ്ധാന്തസാഗരം ।
സിദ്ധവിദ്യാമഹോല്ലാസ മാനന്ദഗുണസാധനം ॥ 216 ॥

ദുര്ലഭം സര്‍വലോകേഷു യാമലേ തത്പ്രകാശിതം ।
തവ സ്നേഹരസാമോദമോഹിതാനന്ദഭൈരവ ॥ 217 ॥

കുത്രാപി നാപി കഥിതം സ്വസിദ്ധ ഹാനിശങ്കയാ ।
സര്‍വാദിയോഗ സിദ്ധാന്തസിദ്ധയേ ഭുക്തിമുക്തയേ ॥ 218 ॥

പ്രേമാഹ്ലാദരസേനൈവ ദുര്ലഭം തത്പ്രകാശിതം ।
യേന വിജ്ഞാതമാത്രേണ ഭവേദ്ഛ്രീഭൈരവേശ്വരഃ ॥ 219 ॥

ഏതന്നാമ ശുഭഫലം വക്തും ന ച സമര്‍ഥകഃ ।
കോടിവര്‍ഷശതൈനാപി യത്ഫലം ലഭതേ നരഃ ॥ 220 ॥

തത്ഫലം യോഗിനാമേക ക്ഷണാല്ലഭ്യം ഭവാര്‍ണവേ ।
യഃ പഠേത് പ്രാതരുത്ഥായ ദുര്‍ഗഗ്രഹനിവരണാത് ॥ 221 ॥

ദുഷ്ടേന്ദ്രിയഭയേനാപി മഹാഭയനിവാരണാത് ।
ധ്യാത്വാ നാമ ജപേന്നിത്യം മധ്യാഹ്നേ ച വിശേഷതഃ ॥ 222 ॥

സന്ധ്യായാം രാത്രിയോഗേ ച സാധയേന്നാമസാധനം ।
യോഗാഭ്യാസേ ഗ്രന്ഥിഭേദേ യോഗധ്യാനനിരൂപണേ ॥ 223 ॥

പഠനാദ് യോഗസിദ്ധിഃ സ്യാദ് ഗ്രന്ഥിഭേദോ ദിനേ ദിനേ ।
യോഗജ്ഞാനപ്രസിദ്ധിഃ സ്യാദ് യോഗഃ സ്യാദേകചിത്തതഃ ॥ 224 ॥

ദേഹസ്ഥ ദേവവശ്യായ മഹാമോഹപ്രശാന്തയേ ।
സ്തംഭനായാരിസൈന്യാനാം പ്രത്യഹം പ്രപഠേച്ഛുചിഃ ॥ 225 ॥

ഭക്തിഭാവേന പാഠേന സര്‍വകര്‍മസു സുക്ഷമഃ ।
സ്തംഭയേത് പരസൈന്യാനി വാരൈകപാഠമാത്രതഃ ॥ 226 ॥

വാരത്രയപ്രപഠനാദ് വശയേദ് ഭുവനത്രയം ।
വാരത്രയം തു പ്രപഠേദ് യോ മൂര്‍ഖഃ പണ്ഡിതോഽപി വാ ॥ 227 ॥

ശാന്തിമാപ്നോതി പരമാം വിദ്യാം ഭുവനമോഹിനീം ।
പ്രതിഷ്ഠാഞ്ച തതഃ പ്രാപ്യ മോക്ഷനിര്‍വാണമാപ്നുയാത് ॥ 228 ॥

വിനാശയേദരീഞ്ഛീഘ്രം ചതുര്‍വാരപ്രപാഠനേ ।
പഞ്ചാവൃത്തിപ്രപാഠേന ശത്രുമുച്ചാടയേത് ക്ഷണാത് ॥ 229 ॥

ഷഡാവൃത്യാ സാധകേന്ദ്രഃ ശത്രൂണാം നാശകോ ഭവേത് ।
ആകര്‍ഷയേത് പരദ്രവ്യം സപ്തവാരം പഠേദ് യദി ॥ 230 ॥

ഏവം ക്രമഗതം ധ്യാത്വാ യഃ പഠേദതിഭക്തിതഃ ।
സ ഭവേദ് യോഗിനീനാഥോ മഹാകല്‍പദ്രുമോപമഃ ॥ 231 ॥

ഗ്രന്ഥിഭേദസമര്‍ഥഃ സ്യാന്‍മാസമാത്രം പഠേദ് യദി ।
ദൂരദര്‍ശീ മഹാവീരോ ബലവാന്‍ പണ്ഡിതേശ്വരഃ ॥ 232 ॥

മഹാജ്ഞാനീ ലോകനാഥോ ഭവത്യേവ ന സംശയഃ ।
മാസൈകേന സമര്‍ഥഃ സ്യാന്നിര്‍വാണമോക്ഷസിദ്ധിഭാക് ॥ 233 ॥

പ്രപഠേദ് യോഗസിദ്ധ്യര്‍ഥം ഭാവകഃ പരമപ്രിയഃ ।
ശൂന്യാഗാരേ ഭൂമിഗര്‍തമണ്ഡപേ ശൂന്യദേശകേ ॥ 234 ॥

ഗങ്ഗാഗര്‍ഭേ മഹാരണ്യേ ചൈകാന്തേ നിര്‍ജനേഽപി വാ ।
ദുര്‍ഭിക്ഷവര്‍ജിതേ ദേശേ സര്‍വോപദ്രവവര്‍ജിതേ ॥ 235 ॥

ശ്മശാനേ പ്രാന്തരേഽശ്വത്ഥമൂലേ വടതരുസ്ഥലേ ।
ഇഷ്ടകാമയഗേഹേ വാ യത്ര ലോകോ ന വര്‍തതേ ॥ 236 ॥

തത്ര തത്രാനന്ദരൂപീ മഹാപീഠസ്ഥലേഽപി ച ।
ദൃഢാസനസ്ഥഃ പ്രജപേന്നാമമങ്ഗലമുത്തമം ॥ 237 ॥

ധ്യാനധാരണശുദ്ധാങ്ഗോ ന്യാസപൂജാപരായണഃ ।
ധ്യാത്വാ സ്തൌതി പ്രഭാതേ ച മൃത്യുജേതാ ഭവേദ് ധ്രുവം ॥ 238 ॥

അഷ്ടാങ്ഗസിദ്ധിമാപ്നോതി ചാമരത്വമവാപ്നുയാത് ।
ഗുരുദേവമഹാമന്ത്രഭക്തോ ഭവതി നിശ്ചിതം ॥ 239 ॥

ശരീരേ തസ്യ ദുഃഖാനി ന ഭവന്തി കുവൃദ്ധയഃ ।
ദുഷ്ടഗ്രഹാഃ പലായന്തേ തം ദൃഷ്ട്വാ യോഗിനം പരം ॥ 240 ॥

യഃ പഠേത് സതതം മന്ത്രീ തസ്യ ഹസ്തേഽഷ്ടസിദ്ധയഃ ।
തസ്യ ഹൃത്പദ്മലിങ്ഗസ്ഥാ ദേവാഃ സിദ്ധ്യന്തി ചാപരാഃ ॥ 241 ॥

യുഗകോടിസഹസ്രാണി ചിരായുര്യോഗിരാഡ് ഭവേത് ।
ശുദ്ധശീലോ നിരാകാരോ ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ ശിവഃ സ ച ।
സ നിത്യഃ കാര്യസിദ്ധശ്ച സ ജീവന്‍മുക്തിമാപ്നുയാത് ॥ 242 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ ഉത്തരതന്ത്രേ മഹാതന്ത്രോദ്ദീപനേ
ഈശ്വരശക്തികാകിന്യഷ്ടോത്തര സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Kakinya:

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top