Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Telugu

Kakinya Ashtottara Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ కాకిన్యష్టోత్తరసహస్రనామస్తోత్ర ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీఆనన్దభైరవ ఉవాచ ।
వద కల్యాణి కామేశి త్రైలోక్యపరిపూజితే ।
బ్రహ్మాణ్డానన్తనిలయే కైలాసశిఖరోజ్జ్వలే ॥ ౧ ॥

కాలికే కాలరాత్రిస్థే మహాకాలనిషేవితే ।
శబ్దబ్రహ్మస్వరూపే త్వం వక్తుమర్హసి సాదరాత్ ॥ ౨ ॥

సహస్రనామయోగాఖ్యమ్ అష్టోత్తరమనన్తరమ్ ।
అనన్తకోటిబ్రహ్మాణ్డం సారం పరమమఙ్గలమ్ ॥ ౩ ॥

జ్ఞానసిద్ధికరం సాక్షాద్ అత్యన్తానన్దవర్ధనమ్ ।
సఙ్కేతశబ్దమోక్షార్థం కాకినీశ్వరసంయుతమ్ ॥ ౪ ॥

పరానన్దకరం బ్రహ్మ నిర్వాణపదలాలితమ్ ।
స్నేహాదభిసుఖానన్దాదాదౌ బ్రహ్మ వరాననే ॥ ౫ ॥

ఇచ్ఛామి సర్వదా మాతర్జగతాం సురసున్దరి ।
స్నేహానన్దరసోద్రేకసమ్బన్ధాన్ కథయ ద్రుతమ్ ॥ ౬ ॥

శ్రీఆనన్దభైరవీ ఉవాచ
ఈశ్వర శ్రీనీలకణ్ఠ నాగమాలావిభూషితః ।
నాగేన్ద్రచిత్రమాలాఢ్య నాగాధిపరమేశ్వరః ॥ ౭ ॥

కాకినీశ్వరయోగాఢ్యం సహస్రనామ మఙ్గలమ్ ।
అష్టోత్తరం వృతాకారం కోటిసౌదామినీప్రభమ్ ॥ ౮ ॥

ఆయురారోగ్యజననం శృణుష్వావహితో మమ ।
అనన్తకోటిబ్రహ్మాణ్డసారం నిత్యం పరాత్పరమ్ ॥ ౯ ॥

సాధనం బ్రహ్మణో జ్ఞానం యోగానాం యోగసాధనమ్ ।
సార్వజ్ఞగుహ్యసంస్కారం సంస్కారాదిఫలప్రదమ్ ॥ ౧౦ ॥

వాఞ్ఛాసిద్ధికరం సాక్షాన్మహాపాతకనాశనమ్ ।
మహాదారిద్ర్యశమనం మహైశ్వర్యప్రదాయకమ్ ॥ ౧౧ ॥

జపేద్యః ప్రాతరి ప్రీతో మధ్యాహ్నేఽస్తమితే రవౌ ।
నమస్కృత్య జపేన్నామ ధ్యానయోగపరాయణః ॥ ౧౨ ॥

కాకినీశ్వరసంయోగం ధ్యానం ధ్యానగుణోదయమ్ ।
ఆదౌ ధ్యానం సమాచర్య నిర్మలోఽమలచేతసా ॥ ౧౩ ॥

ధ్యాయేద్ దేవీం మహాకాలీం కాకినీం కాలరూపిణీమ్ ।
పరానన్దరసోన్మత్తాం శ్యామాం కామదుఘాం పరామ్ ॥ ౧౪ ॥

చతుర్భుజాం ఖడ్గచర్మవరపద్మధరాం హరామ్ ।
శత్రుక్షయకరీం రత్నాఽలఙ్కారకోటిమణ్డితామ్ ॥ ౧౫ ॥

తరుణానన్దరసికాం పీతవస్త్రాం మనోరమామ్ ।
కేయూరహారలలితాం తాటఙ్కద్వయశోభితామ్ ॥ ౧౬ ॥

ఈశ్వరీం కామరత్నాఖ్యాం కాకచఞ్చుపుటాననామ్ ।
సున్దరీం వనమాలాఢ్యాం చారుసింహాసనస్థితామ్ ॥ ౧౭ ॥

హృత్పద్మకర్ణికామధ్యాకాశసౌదామినీప్రభామ్ ।
ఏవం ధ్యాత్వా పఠేన్నామమఙ్గలాని పునః పునః ॥ ౧౮ ॥

ఈశ్వరం కోటిసూర్యాభం ధ్యాయేద్ధృదయమణ్డలే ।
చతుర్భుజం వీరరూపం లావణ్యం భావసమ్భవమ్ ॥ ౧౯ ॥

శ్యామం హిరణ్యభూషాఙ్గం చన్ద్రకోటిసుశీతలమ్ ।
అభయం వరదం పద్మం మహాఖడ్గధరం విభుమ్ ॥ ౨౦ ॥

కిరీటినం మహాకాయం స్మితహాస్యం ప్రకాశకమ్ ।
హృదయామ్బుజమధ్యస్థం నూపురైరుపశోభితమ్ ॥ ౨౧ ॥

కోటికాలానలం దీప్తం కాకినీదక్షిణస్థితమ్ ।
ఏవం విచిన్త్య మనసా యోగినం పరమేశ్వరమ్ ॥ ౨౨ ॥

తతః పఠేత్ సహస్రాఖ్యం వదామి శృణు తత్ప్రభో ॥ ౨౩ ॥

అస్య శ్రీకాకినీశ్వరసహస్రనామస్తోత్రస్య బ్రహ్మాఋషి ,
గాయత్రీచ్ఛన్దః , జగదీశ్వర కాకినీ దేవతా ,
నిర్వాణయోగార్థ సిద్ధయర్థే జపే వినియోగః ।
ఓం ఈశ్వరః కాకినీశాన ఈశాన కమలేశ్వరీ ।
ఈశః కాకేశ్వరీశానీ ఈశ్వరీశః కులేశ్వరీ ॥ ౨౪ ॥

ఈశమోక్షః కామధేనుః కపర్దీశః కపర్దినీ ।
కౌలః కులీనాన్తరగా కవిః కావ్యప్రకాశినీ ॥ ౨౫ ॥

కలాదేశః సుకవితా కారణః కరుణామయీ ।
కఞ్జపత్రేక్షణః కాలీ కామః కోలావలీశ్వరీ ॥ ౨౬ ॥

కిరాతరూపీ కైవల్యా కిరణః కామనాశనా ।
కార్ణాటేశః సకర్ణాటీ కలికః కాలికాపుటా ॥ ౨౭ ॥

కిశోరః కీశునమితా కేశవేశః కులేశ్వరీ ।
కేశకిఞ్జల్కకుటిలః కామరాజకుతూహలా ॥ ౨౮ ॥

కరకోటిధరః కూటా క్రియాక్రూరః క్రియావతీ ।
కుమ్భహా కుమ్భహన్త్రీ చ కటకచ్ఛకలావతీ ॥ ౨౯ ॥

కఞ్జవక్త్రః కాలముఖీ కోటిసూర్యకరాననా ।
కమ్రః కలపః సమృద్ధిస్థా కుపోఽన్తస్థః కులాచలా ॥ ౩౦ ॥

కుణపః కౌలపాకాశా స్వకాన్తః కామవాసినీ ।
సుకృతిః శాఙ్కరీ విద్యా కలకః కలనాశ్రయా ॥ ౩౧ ॥

కర్కన్ధుస్థః కౌలకన్యా కులీనః కన్యకాకులా ।
కుమారః కేశరీ విద్యా కామహా కులపణ్డితా ॥ ౩౨ ॥

కల్కీశః కమనీయాఙ్గీ కుశలః కుశలావతీ ।
కేతకీపుష్పమాలాఢ్యః కేతకీకుసుమాన్వితా ॥ ౩౩ ॥

కుసుమానన్దమాలాఢ్యః కుసుమామలమాలికా ।
కవీన్ద్రః కావ్యసమ్భూతః కామమఞ్జీరరఞ్జినీ ॥ ౩౪ ॥

కుశాసనస్థః కౌశల్యాకులపః కల్పపాదపా ।
కల్పవృక్షః కల్పలతా వికల్పః కల్పగామినీ ॥ ౩౫ ॥

కఠోరస్థః కాచనిభా కరాలః కాలవాసినీ ।
కాలకూటాశ్రయానన్దః కర్కశాకాశవాహినీ ॥ ౩౬ ॥

కటధూమాకృతిచ్ఛాయో వికటాసనసంస్థితా ।
కాయధారీ కూపకరీ కరవీరాగతః కృషీ ॥ ౩౭ ॥

కాలగమ్భీరనాదాన్తా వికలాలాపమానసా ।
ప్రకృతీశః సత్ప్రకృతిః ప్రకృష్టః కర్షిణీశ్వరీ ॥ ౩౮ ॥

భగవాన్ వారుణీవర్ణా వివర్ణో వర్ణరూపిణీ ।
సువర్ణవర్ణో హేమాభో మహాన్ మహేన్ద్రపూజితా ॥ ౩౯ ॥

మహాత్మా మహతీశానీ మహేశో మత్తగామినీ ।
మహావీరో మహావేగా మహాలక్ష్మీశ్వరో మతిః ॥ ౪౦ ॥

మహాదేవో మహాదేవీ మహానన్దో మహాకలా ।
మహాకాలో మహాకాలీ మహాబలో మహాబలా ॥ ౪౧ ॥

మహామాన్యో మహామాన్యా మహాధన్యో మహాధనీ ।
మహామాలో మహామాలా మహాకాశో మహాకాశా ॥ ౪౨ ॥

మహాయశో మహాయజ్ఞా మహారాజో మహారజా ।
మహావిద్యో మహావిద్యా మహాముఖ్యో మహామఖీ ॥ ౪౩ ॥

మహారాత్రో మహారాత్రిర్మహాధీరో మహాశయా ।
మహాక్షేత్రో మహాక్షేత్రా కురుక్షేత్రః కురుప్రియా ॥ ౪౪ ॥

మహాచణ్డో మహోగ్రా చ మహామత్తో మహామతిః ।
మహావేదో మహావేదా మహోత్సాహో మహోత్సవా ॥ ౪౫ ॥

మహాకల్పో మహాకల్పా మహాయోగో మహాగతిః ।
మహాభద్రో మహాభద్రా మహాసూక్ష్మో మహాచలా ॥ ౪౬ ॥

మహావాక్యో మహావాణీ మహాయజ్వా మహాజవా ।
మహామూర్తీర్మహాకాన్తా మహాధర్మో మహాధనా ॥ ౪౭ ॥

మహామహోగ్రో మహిషీ మహాభోగ్యో మహాప్రభా ।
మహాక్షేమో మహామాయా మహామాయా మహారమా ॥ ౪౮ ॥

మహేన్ద్రపూజితా మాతా విభాలో మణ్డలేశ్వరీ ।
మహావికాలో వికలా ప్రతలస్థలలామగా ॥ ౪౯ ॥

కైవల్యదాతా కైవల్యా కౌతుకస్థో వికర్షిణీ ।
వాలాప్రతిర్వాలపత్నీ బలరామో వలాఙ్గజా ॥ ౫౦ ॥

అవలేశః కామవీరా ప్రాణేశః ప్రాణరక్షిణీ ।
పఞ్చమాచారగః పఞ్చాపఞ్చమః పఞ్చమీశ్వరీ ॥ ౫౧ ॥

ప్రపఞ్చః పఞ్చరసగా నిష్ప్రపఞ్చః కృపామయీ ।
కామరూపీ కామరూపా కామక్రోధవివర్జితా ॥ ౫౨ ॥

కామాత్మా కామనిలయా కామాఖ్యా కామచఞ్చలా ।
కామపుష్పధరః కామా కామేశః కామపుష్పిణీ ॥ ౫౩ ॥

మహాముద్రాధరో ముద్రా సన్ముద్రః కామముద్రికా ।
చన్ద్రార్ధకృతభాలాభో విధుకోటిముఖామ్బుజా ॥ ౫౪ ॥

చన్ద్రకోటిప్రభాధారీ చన్ద్రజ్యోతిఃస్వరూపిణీ ।
సూర్యాభో వీరకిరణా సూర్యకోటివిభావితా ॥ ౫౫ ॥

మిహిరేశో మానవకా అన్తర్గ్గామీ నిరాశ్రయా ।
ప్రజాపతీశః కల్యాణీ దక్షేశః కులరోహిణీ ॥ ౫౬ ॥

అప్రచేతాః ప్రచేతస్థా వ్యాసేశో వ్యాసపూజితా ।
కాశ్యపేశః కాశ్యపేశీ భృగ్వీశో భార్గవేశ్వరీ ॥ ౫౭ ॥

వశిష్ఠః ప్రియభావస్థో వశిష్ఠబాధితాపరా ।
పులస్త్యపూజితో దేవః పులస్త్యచిత్తసంస్థితా ॥ ౫౮ ॥

అగస్త్యార్చ్యోఽగస్త్యమాతా ప్రహ్లాదేశో వలీశ్వరీ ।
కర్దమేశః కర్దమాద్యా బాలకో బాలపూజితా ॥ ౫౯ ॥

మనస్థశ్చాన్తరిక్షస్థా శబ్దజ్ఞానీ సరస్వతీ ।
రూపాతీతా రూపశూన్యా విరూపో రూపమోహినీ ॥ ౬౦ ॥

విద్యాధరేశో విద్యేశీ వృషస్థో వృషవాహినీ ।
రసజ్ఞో రసికానన్దా విరసో రసవర్జితా ॥ ౬౧ ॥

సౌనః సనత్కుమారేశీ యోగచర్యేశ్వరః ప్రియా ।
దుర్వాశాః ప్రాణనిలయః సాఙ్ఖ్యయోగసముద్భవా ॥ ౬౨ ॥

అసఙ్ఖ్యేయో మాంసభక్షా సుమాంసాశీ మనోరమా ।
నరమాంసవిభోక్తా చ నరమాంసవినోదినీ ॥ ౬౩ ॥

మీనవక్త్రప్రియో మీనా మీనభుఙ్మీనభక్షిణీ ।
రోహితాశీ మత్స్యగన్ధా మత్స్యనాథో రసాపహా ॥ ౬౪ ॥

పార్వతీప్రేమనికరో విధిదేవాధిపూజితా ।
విధాతృవరదో వేద్యా వేదో వేదకుమారికా ॥ ౬౫ ॥

శ్యామేశో సితవర్ణా చ చాసితోఽసితరూపిణీ ।
మహామత్తాఽఽసవాశీ చ మహామత్తాఽఽసవప్రియా ॥ ౬౬ ॥

ఆసవాఢ్యోఽమనాదేవీ నిర్మలాసవపామరా ।
విసత్తో మదిరామత్తా మత్తకుఞ్జరగామినీ ॥ ౬౭ ॥

మణిమాలాధరో మాలామాతృకేశః ప్రసన్నధీః ।
జరామృత్యుహరో గౌరీ గాయనస్థో జరామరా ॥ ౬౮ ॥

సుచఞ్చలోఽతిదుర్ధర్షా కణ్ఠస్థో హృద్గతా సతీ ।
అశోకః శోకరహితా మన్దరస్థో హి మన్త్రిణీ ॥ ౬౯ ॥

మన్త్రమాలాధరానన్దో మన్త్రయన్త్రప్రకాశినీ ।
మన్త్రార్థచైతన్యకరో మన్త్రసిద్ధిప్రకాశినీ ॥ ౭౦ ॥

మన్త్రజ్ఞో మన్త్రనిలయా మన్త్రార్థామన్త్రమన్త్రిణీ ।
బీజధ్యానసమన్తస్థా మన్త్రమాలేఽతిసిద్ధిదా ॥ ౭౧ ॥

మన్త్రవేత్తా మన్త్రసిద్ధిర్మన్త్రస్థో మాన్త్రికాన్తరా ।
బీజస్వరూపో బీజేశీ బీజమాలేఽతి బీజికా ॥ ౭౨ ॥

బీజాత్మా బీజనిలయా బీజాఢ్యా బీజమాలినీ ।
బీజధ్యానో బీజయజ్ఞా బీజాఢ్యా బీజమాలినీ ॥ ౭౩ ॥

మహాబీజధరో బీజా బీజాఢ్యా బీజవల్లభా ।
మేఘమాలా మేఘమాలో వనమాలీ హలాయుధా ॥ ౭౪ ॥

కృష్ణాజినధరో రౌద్రా రౌద్రీ రౌద్రగణాశ్రయా ।
రౌద్రప్రియో రౌద్రకర్త్రీ రౌద్రలోకప్రదః ప్రభా ॥ ౭౫ ॥

వినాశీ సర్వగానాం చ సర్వాణీ సర్వసమ్పదా ।
నారదేశః ప్రధానేశీ వారణేశో వనేశ్వరీ ॥ ౭౬ ॥

కృష్ణేశ్వరః కేశవేశీ కృష్ణవర్ణస్త్రిలోచనా ।
కామేశ్వరో రాఘవేశీ బాలేశీ వా బాణపూజితః ॥ ౭౭ ॥

భవానీశో భవానీ చ భవేన్ద్రో భవవల్లభా ।
భవానన్దోఽతిసూక్ష్మాఖ్యా భవమూతీర్భవేశ్వరీ ॥ ౭౮ ॥

భవచ్ఛాయో భవానన్దో భవభీతిహరో వలా ।
భాషాజ్ఞానీభాషమాలా మహాజీవోఽతివాసనా ॥ ౭౯ ॥

లోభాపదో లోభకర్త్రీ ప్రలోభో లోభవర్ధినీ ।
మోహాతీతో మోహమాతా మోహజాలో మహావతీ ॥ ౮౦ ॥

మోహముద్గరధారీ చ మోహముద్గరధారిణీ ।
మోహాన్వితో మోహముగ్ధా కామేశః కామినీశ్వరీ ॥ ౮౧ ॥

కామలాపకరోఽకామా సత్కామో కామనాశినీ ।
బృహన్ముఖో బృహన్నేత్రా పద్మాభోఽమ్బుజలోచనా ॥ ౮౨ ॥

పద్మమాలః పద్మమాలా శ్రీదేవో దేవరక్షిణీ ।
అసితోఽప్యసితా చైవ ఆహ్లాదో దేవమాతృకా ॥ ౮౩ ॥

నాగేశ్వరః శైలమాతా నాగేన్ద్రో వై నగాత్మజా ।
నారాయణేశ్వరః కీర్తిః సత్కీర్తిః కీర్తివర్ధినీ ॥ ౮౪ ॥

కార్తికేశః కార్తికీ చ వికర్తా గహనాశ్రయా ।
విరక్తో గరుడారూఢా గరుడస్థో హి గారుడీ ॥ ౮౫ ॥

గరుడేశో గురుమయీ గురుదేవో గురుప్రదా ।
గౌరాఙ్గేశో గౌరకన్యా గఙ్గేశః ప్రాఙ్గణేశ్వరీ ॥ ౮౬ ॥

ప్రతికేశో విశాలా చ నిరాలోకో నిరీన్ద్రియా ।
ప్రేతబీజస్వరూపశ్చ ప్రేతాఽలఙ్కారభూషితా ॥ ౮౭ ॥

ప్రేమగేహః ప్రేమహన్త్రీ హరీన్ద్రో హరిణేక్షణా ।
కాలేశః కాలికేశానీ కౌలికేశశ్చ కాకినీ ॥ ౮౮ ॥

కాలమఞ్జీరధారీ చ కాలమఞ్జీరమోహినీ ।
కరాలవదనః కాలీ కైవల్యదానదః కథా ॥ ౮౯ ॥

కమలాపాలకః కున్తీ కైకేయీశః సుతః కలా ।
కాలానలః కులజ్ఞా చ కులగామీ కులాశ్రయా ॥ ౯౦ ॥

కులధర్మస్థితః కౌలా కులమార్గః కులాతురా ।
కులజిహ్వః కులానన్దా కృష్ణః కృష్ణసముద్భవా ॥ ౯౧ ॥

కృష్ణేశః కృష్ణమహిషీ కాకస్థః కాకచఞ్చుకా ।
కాలధర్మః కాలరూపా కాలః కాలప్రకాశినీ ॥ ౯౨ ॥

కాలజః కాలకన్యా చ కాలేశః కాలసున్దరీ ।
ఖడ్గహస్తః ఖర్పరాఢ్యా ఖరగః ఖరఖడ్గనీ ॥ ౯౩ ॥

ఖలబుద్ధిహరః ఖేలా ఖఞ్జనేశః సుఖాఞ్జనీ ।
గీతప్రియో గాయనస్థా గణపాలో గృహాశ్రయా ॥ ౯౪ ॥

గర్గప్రియో గయాప్రాప్తిర్గర్గస్థో హి గభీరిణా ।
గారుడీశో హి గాన్ధర్వీ గతీశో గార్హవహ్నిజా ॥ ౯౫ ॥

గణగన్ధర్వగోపాలో గణగన్ధర్వగో గతా ।
గభీరమానీ సమ్భేదో గభీరకోటిసాగరా ॥ ౯౬ ॥

గతిస్థో గాణపత్యస్థా గణనాద్యో గవా తనూః ।
గన్ధద్వారో గన్ధమాలా గన్ధాఢ్యో గన్ధనిర్గమా ॥ ౯౭ ॥

గన్ధమోహితసర్వాఙ్గో గన్ధచఞ్చలమోహినీ ।
గన్ధపుష్పధూపదీపనైవేద్యాదిప్రపూజితా ॥ ౯౮ ॥

గన్ధాగురుసుకస్తూరీ కుఙ్కుమాదివిమణ్డితా ।
గోకులా మధురానన్దా పుష్పగన్ధాన్తరస్థితా ॥ ౯౯ ॥

గన్ధమాదనసమ్భూతపుష్పమాల్యవిభూషితః ।
రత్నాద్యశేషాలఙ్కారమాలామణ్డితవిగ్రహః ॥ ౧౦౦ ॥

స్వర్ణాద్యశేషాలఙ్కారహారమాలావిమణ్డితా ।
కరవీరా యుతప్రఖ్యరక్తలోచనపఙ్కజః ॥ ౧౦౧ ॥

జవాకోటికోటిశత చారులోచనపఙ్కజా ।
ఘనకోటిమహానాస్య పఙ్కజాలోలవిగ్రహా ॥ ౧౦౨ ॥

ఘర్ఘరధ్వనిమానన్దకావ్యామ్బుధిముఖామ్బుజా ।
ఘోరచిత్రసర్పరాజ మాలాకోటిశతాఙ్కభృత్ ॥ ౧౦౩ ॥

ఘనఘోరమహానాగ చిత్రమాలావిభూషితా ।
ఘణ్టాకోటిమహానాదమానన్దలోలవిగ్రహః ॥ ౧౦౪ ॥

ఘణ్టాడమరుమన్త్రాది ధ్యానానన్దకరామ్బుజా ।
ఘటకోటికోటిశతసహస్రమఙ్గలాసనా ॥ ౧౦౫ ॥

ఘణ్టాశఙ్ఖపద్మచక్రవరాభయకరామ్బుజా ।
ఘాతకో రిపుకోటీనాం శుమ్భాదీనాం తథా సతామ్ ॥ ౧౦౬ ॥

ఘాతినీదైత్యఘోరాశ్చ శఙ్ఖానాం సతతం తథా ।
చార్వాకమతసఙ్ఘాతచతురాననపఙ్కజః ॥ ౧౦౭ ॥

చఞ్చలానన్దసర్వార్థసారవాగ్వాదినీశ్వరీ ।
చన్ద్రకోటిసునిర్మాల మాలాలమ్బితకణ్ఠభృత్ ॥ ౧౦౮ ॥

చన్ద్రకోటిసమానస్య పఙ్కేరుహమనోహరా ।
చన్ద్రజ్యోత్స్నాయుతప్రఖ్యహారభూషితమస్తకః ॥ ౧౦౯ ॥

చన్ద్రబిమ్బసహస్రాభాయుతభూషితమస్తకః ।
చారుచన్ద్రకాన్తమణిమణిహారాయుతాఙ్గభృత్ ॥ ౧౧౦ ॥

చన్దనాగురుకస్తూరీ కుఙ్కుమాసక్తమాలినీ ।
చణ్డముణ్డమహాముణ్డాయుతనిర్మలమాల్యభృత్ ॥ ౧౧౧ ॥

చణ్డముణ్డఘోరముణ్డనిర్మాణకులమాలినీ ।
చణ్డాట్టహాసఘోరాఢ్యవదనామ్భోజచఞ్చలః ॥ ౧౧౨ ॥

చలత్ఖఞ్జననేత్రామ్భోరుహమోహితశఙ్కరా ।
చలదమ్భోజనయనానన్దపుష్పకరమోహితః ॥ ౧౧౩ ॥

చలదిన్దుభాషమాణావగ్రహఖేదచన్ద్రికా ।
చన్ద్రార్ధకోటికిరణచూడామణ్డలమణ్డితః ॥ ౧౧౪ ॥

చన్ద్రచూడామ్భోజమాలా ఉత్తమాఙ్గవిమణ్డితః ।
చలదర్కసహస్రాన్త రత్నహారవిభూషితః ॥ ౧౧౫ ॥

చలదర్కకోటిశతముఖామ్భోజతపోజ్జ్వలా ।
చారురత్నాసనామ్భోజచన్ద్రికామధ్యసంస్థితః ॥ ౧౧౬ ॥

చారుద్వాదశపత్రాది కర్ణికాసుప్రకాశికా ।
చమత్కారగటఙ్కారధునర్బాణకరామ్బుజః ॥ ౧౧౭ ॥

చతుర్థవేదగాథాది స్తుతికోటిసుసిద్ధిదా ।
చలదమ్బుజనేత్రార్కవహ్నిచన్ద్రత్రయాన్వితః ॥ ౧౧౮ ॥

చలత్సహస్రసఙ్ఖ్యాత పఙ్కజాదిప్రకాశికా ।
చమత్కారాట్టహాసాస్య స్మితపఙ్కజరాజయః ॥ ౧౧౯ ॥

చమత్కారమహాఘోరసాట్టాట్టహాసశోభితా ।
ఛాయాసహస్రసంసారశీతలానిలశీతలః ॥ ౧౨౦ ॥

ఛదపద్మప్రభామానసింహాసనసమాస్థితా ।
ఛలత్కోటిదైత్యరాజముణ్డమాలావిభూషితః ॥ ౧౨౧ ॥

ఛిన్నాదికోటిమన్త్రార్థజ్ఞానచైతన్యకారిణీ ।
చిత్రమార్గమహాధ్వాన్తగ్రన్థిసమ్భేదకారకః ॥ ౧౨౨ ॥

అస్త్రకాస్త్రాదిబ్రహ్మాస్త్రసహస్రకోటిధారిణీ ।
అజామాంసాదిసద్భక్షరసామోదప్రవాహగః ॥ ౧౨౩ ॥

ఛేదనాదిమహోగ్రాస్త్రే భుజవామప్రకాశినీ ।
జయాఖ్యాదిమహాసామ జ్ఞానార్థస్య ప్రకాశకః ॥ ౧౨౪ ॥

జాయాగణహృదమ్భోజ బుద్ధిజ్ఞానప్రకాశినీ ।
జనార్దనప్రేమభావ మహాధనసుఖప్రదః ॥ ౧౨౫ ॥

జగదీశకులానన్దసిన్ధుపఙ్కజవాసినీ ।
జీవనాస్థాదిజనకః పరమానన్దయోగినామ్ ॥ ౧౨౬ ॥

జననీ యోగశాస్త్రాణాం భక్తానాం పాదపద్మయోః ।
రుక్షపవననిర్వాతమహోల్కాపాతకారుణః ॥ ౧౨౭ ॥

ఝర్ఝరీమధురీ వీణా వేణుశఙ్ఖప్రవాదినీ ।
ఝనత్కారౌఘసంహారకరదణ్డవిశానధృక్ ॥ ౧౨౮ ॥

ఝర్ఝరీనాయికార్య్యాదికరామ్భోజనిషేవితా ।
టఙ్కారభావసంహారమహాజాగరవేశధృక్ ॥ ౧౨౯ ॥

టఙ్కాసిపాశుపాతాస్త్రచర్మకార్ముకధారిణీ ।
టలనానలసఙ్ఘట్టపట్టామ్బరవిభూషితః ॥ ౧౩౦ ॥

టుల్టునీ కిఙ్కిణీ కోటి విచిత్రధ్వనిగామినీ ।
ఠం ఠం ఠం మనుమూలాన్తః స్వప్రకాశప్రబోధకః ॥ ౧౩౧ ॥

ఠం ఠం ఠం ప్రఖరాహ్లాదనాదసంవాదవాదినీ ।
ఠం ఠం ఠం కూర్మపృష్ఠస్థః కామచాకారభాసనః ॥ ౧౩౨ ॥

ఠం ఠం ఠం బీజవహ్నిస్థ హాతుకభ్రూవిభూషితా ।
డామరప్రఖరాహ్లాదసిద్ధివిద్యాప్రకాశకః ॥ ౧౩౩ ॥

డిణ్డిమధ్వానమధురవాణీసమ్ముఖపఙ్కజా ।
డం డం డం ఖరకృత్యాది మారణాన్తఃప్రకాశికా ॥ ౧౩౪ ॥

ఢక్కారవాద్యభూపూరతారసప్తస్వరాశ్రయః ।
ఢౌం ఢౌం ఢౌం ఢౌకఢక్కలం వహ్నిజాయామనుప్రియః ॥ ౧౩౫ ॥

ఢం ఢం ఢం ఢౌం ఢ ఢం ఢ కృత్యేత్థాహేతి వాసినీ ।
తారకబ్రహ్మమన్త్రస్థః శ్రీపాదపద్మభావకః ॥ ౧౩౬ ॥

తారిణ్యాదిమహామన్త్ర సిద్ధిసర్వార్థసిద్ధిదా ।
తన్త్రమన్త్రమహాయన్త్ర వేదయోగసుసారవిత్ ॥ ౧౩౭ ॥

తాలవేతాలదైతాలశ్రీతాలాదిసుసిద్ధదా ।
తరుకల్పలతాపుష్పకలబీజప్రకాశకః ॥ ౧౩౮ ॥

డిన్తిడీతాలహిన్తాలతులసీకులవృక్షజా ।
అకారకూటవిన్ద్విన్దుమాలామణ్డితవిగ్రహః ॥ ౧౩౯ ॥

స్థాతృప్రస్థప్రథాగాథాస్థూలస్థిత్యన్తసంహరా ।
దరీకుఞ్జహేమమాలావనమాలాదిభూషితః ॥ ౧౪౦ ॥

దారిద్ర్యదుఃఖదహనకాలానలశతోపమః ।
దశసాహస్రవక్త్రామ్భోరుహశోభితవిగ్రహః ॥ ౧౪౧ ॥

పాశాభయవరాహ్లాదధనధర్మాదివర్ధినీ ।
ధర్మకోటిశతోల్లాససిద్ధిఋద్ధిసమృద్ధిదా ॥ ౧౪౨ ॥

ధ్యానయోగజ్ఞానయోగమన్త్రయోగఫలప్రదా ।
నామకోటిశతానన్తసుకీర్తిగుణమోహనః ॥ ౧౪౩ ॥

నిమిత్తఫలసద్భావభావాభావవివర్జితా ।
పరమానన్దపదవీ దానలోలపదామ్బుజః ॥ ౧౪౪ ॥

ప్రతిష్ఠాసునివృత్తాది సమాధిఫలసాధినీ ।
ఫేరవీగణసన్మానవసుసిద్ధిప్రదాయకః ॥ ౧౪౫ ॥

ఫేత్కారీకులతన్త్రాది ఫలసిద్ధిస్వరూపిణీ ।
వరాఙ్గనాకోటికోటికరామ్భోజనిసేవితా ॥ ౧౪౬ ॥

వరదానజ్ఞానదాన మోక్షదాతిచఞ్చలా ।
భైరవానన్దనాథాఖ్య శతకోటిముదాన్వితః ॥ ౧౪౭ ॥

భావసిద్ధిక్రియాసిద్ధి సాష్టాఙ్గసిద్ధిదాయినీ ।
మకారపఞ్చకాహ్లాదమహామోదశరీరధృక్ ॥ ౧౪౮ ॥

మదిరాదిపఞ్చతత్త్వనిర్వాణజ్ఞానదాయినీ ।
యజమానక్రియాయోగవిభాగఫలదాయకః ॥ ౧౪౯ ॥

యశః సహస్రకోటిస్థ గుణగాయనతత్పరా ।
రణమధ్యస్థకాలాగ్ని క్రోధధారసువిగ్రహః ॥ ౧౫౦ ॥

కాకినీశాకినీశక్తియోగాది కాకినీకలా ।
లక్షణాయుతకోటీన్దులలాటతిలకాన్వితః ॥ ౧౫౧ ॥

లాక్షాబన్ధూకసిన్దూరవర్ణలావణ్యలాలితా ।
వాతాయుతసహస్రాఙ్గఘూర్ణాయమానభూధరః ॥ ౧౫౨ ॥

వివస్వత్ప్రేమభక్తిస్థ చరణద్వన్ద్వనిర్మలా ।
శ్రీసీతాపతిశుద్ధాఙ్గ వ్యాప్తేన్ద్రనీలసన్నిభః ॥ ౧౫౩ ॥

శీతనీలాశతానన్దసాగరప్రేమభక్తిదా ।
షట్పఙ్కేరుహదేవాదిస్వప్రకాశప్రబోధినీ ॥ ౧౫౪ ॥

మహోమీస్థషడాధారప్రసన్నహృదయామ్బుజా ।
శ్యామప్రేమకలాబన్ధసర్వాఙ్గకులనాయకః ॥ ౧౫౫ ॥

సంసారసారశాస్త్రాది సమ్బన్ధసున్దరాశ్రయా ।
హ్సౌః ప్రేతమహాబీజమాలాచిత్రితకణ్ఠధృక్ ॥ ౧౫౬ ॥

హకారవామకర్ణాఢ్య చన్ద్రబిన్దువిభూషితా ।
లయసృష్టిస్థితిక్షేత్రపానపాలకనామధృక్ ॥ ౧౫౭ ॥

లక్ష్మీలక్షజపానన్దసిద్ధిసిద్ధాన్తవర్ణినీ ।
క్షున్నివృత్తిక్షపారక్షా క్షుధాక్షోభనివారకః ॥ ౧౫౮ ॥

క్షత్రియాదికురుక్షేత్రారుణాక్షిప్తత్రిలోచనా ।
అనన్త ఇతిహాసస్థ ఆజ్ఞాగామీ చ ఈశ్వరీ ॥ ౧౫౯ ॥

ఉమేశ ఉటకన్యేశీ ఋద్ధిస్థహృస్థగోముఖీ ।
గకారేశ్వరసంయుక్త త్రికుణ్డదేవతారిణీ ॥ ౧౬౦ ॥

ఐణాచీశప్రియానన్ద ఐరావతకులేశ్వరీ ।
ఓఢ్రపుష్పానన్తదీప్త ఓఢ్రపుష్పానఖాగ్రకా ॥ ౧౬౧ ॥

ఏహృత్యశతకోటిస్థ ఔ దీర్ఘప్రణవాశ్రయా ।
అఙ్గస్థాఙ్గదేవస్థా అర్యస్థశ్చార్యమేశ్వరీ ॥ ౧౬౨ ॥

మాతృకావర్ణనిలయః సర్వమాతృకలాన్వితా ।
మాతృకామన్త్రజాలస్థః ప్రసన్నగుణదాయినీ ॥ ౧౬౩ ॥

అత్యుత్కటపథిప్రజ్ఞా గుణమాతృపదే స్థితా ।
స్థావరానన్దదేవేశో విసర్గాన్తరగామినీ ॥ ౧౬౪ ॥

అకలఙ్కో నిష్కలఙ్కో నిరాధారో నిరాశ్రయా ।
నిరాశ్రయో నిరాధారో నిర్బీజో బీజయోగినీ ॥ ౧౬౫ ॥

నిఃశఙ్కో నిస్పృహానన్దో సిన్ధూరత్నావలిప్రభా ।
ఆకాశస్థః ఖేచరీ చ స్వర్గదాతా శివేశ్వరీ ॥ ౧౬౬ ॥

సూక్ష్మాతిసూక్ష్మాత్వైర్జ్ఞేయా దారాపదుఃఖహారిణీ ।
నానాదేశసముద్భూతో నానాలఙ్కారలఙ్కృతా ॥ ౧౬౭ ॥

నవీనాఖ్యో నూతనస్థ నయనాబ్జనివాసినీ ।
విషయాఖ్యవిషానన్దా విషయాశీ విషాపహా ॥ ౧౬౮ ॥

విషయాతీతభావస్థో విషయానన్దఘాతినీ ।
విషయచ్ఛేదనాస్త్రస్థో విషయజ్ఞాననాశినీ ॥ ౧౬౯ ॥

సంసారఛేదకచ్ఛాయో భవచ్ఛాయో భవాన్తకా ।
సంసారార్థప్రవర్తశ్చ సంసారపరివర్తికా ॥ ౧౭౦ ॥

సంసారమోహహన్తా చ సంసారార్ణవతారిణీ ।
సంసారఘటకశ్రీదాసంసారధ్వాన్తమోహినీ ॥ ౧౭౧ ॥

పఞ్చతత్త్వస్వరూపశ్చ పఞ్చతత్త్వప్రబోధినీ ।
పార్థివః పృథివీశానీ పృథుపూజ్యః పురాతనీ ॥ ౧౭౨ ॥

వరుణేశో వారుణా చ వారిదేశో జలోద్యమా ।
మరుస్థో జీవనస్థా చ జలభుగ్జలవాహనా ॥ ౧౭౩ ॥

తేజః కాన్తః ప్రోజ్జ్వలస్థా తేజోరాశేస్తు తేజసీ ।
తేజస్థస్తేజసో మాలా తేజః కీర్తిః స్వరశ్మిగా ॥ ౧౭౪ ॥

పవనేశశ్చానిలస్థా పరమాత్మా నినాన్తరా ।
వాయుపూరకకారీ చ వాయుకుమ్భకవర్ధినీ ॥ ౧౭౫ ॥

వాయుచ్ఛిద్రకరో వాతా వాయునిర్గమముద్రికా ।
కుమ్భకస్థో రేచకస్థా పూరకస్థాతిపూరిణీ ॥ ౧౭౬ ॥

వాయ్వాకాశాధారరూపీ వాయుసఞ్చారకారిణీ ।
వాయుసిద్ధికరో దాత్రీ వాయుయోగీ చ వాయుగా ॥ ౧౭౭ ॥

ఆకాశప్రకరో బ్రాహ్మీ ఆకాశాన్తర్గతద్రిగా ।
ఆకాశకుమ్భకానన్దో గగనాహ్లాదవర్ధినీ ॥ ౧౭౮ ॥

గగనాచ్ఛన్నదేహస్థో గగనాభేదకారిణీ ।
గగనాదిమహాసిద్ధో గగనగ్రన్థిభేదినీ ॥ ౧౭౯ ॥

కలకర్మా మహాకాలీ కాలయోగీ చ కాలికా ।
కాలఛత్రః కాలహత్యా కాలదేవో హి కాలికా ॥ ౧౮౦ ॥

కాలబ్రహ్మస్వరూపశ్చ కాలితత్త్వార్థరక్షిణీ ।
దిగమ్బరో దిక్పతిస్థా దిగాత్మా దిగిభాస్వరా ॥ ౧౮౧ ॥

దిక్పాలస్థో దిక్ప్రసన్నా దిగ్వలో దిక్కులేశ్వరీ ।
దిగఘోరో దిగ్వసనా దిగ్వీరా దిక్పతీశ్వరీ ॥ ౧౮౨ ॥

ఆత్మార్థో వ్యాపితత్త్వజ్ఞ ఆత్మజ్ఞానీ చ సాత్మికా ।
ఆత్మీయశ్చాత్మబీజస్థా చాన్తరాత్మాత్మమోహినీ ॥ ౧౮౩ ॥

ఆత్మసఞ్జ్ఞానకారీ చ ఆత్మానన్దస్వరూపిణీ ।
ఆత్మయజ్ఞో మహాత్మజ్ఞా మహాత్మాత్మప్రకాశినీ ॥ ౧౮౪ ॥

ఆత్మవికారహన్తా చ విద్యాత్మీయాదిదేవతా ।
మనోయోగకరో దుర్గా మనః ప్రత్యక్ష ఈశ్వరీ ॥ ౧౮౫ ॥

మనోభవనిహన్తా చ మనోభవవివర్ధినీ ।
మనశ్చాన్తరీక్షయోగో నిరాకారగుణోదయా ॥ ౧౮౬ ॥

మనోనిరాకారయోగీ మనోయోగేన్ద్రసాక్షిణీ ।
మనఃప్రతిష్ఠో మనసా మానశఙ్కా మనోగతిః ॥ ౧౮౭ ॥

నవద్రవ్యనిగూఢార్థో నరేన్ద్రవినివారిణీ ।
నవీనగుణకర్మాదిసాకారః ఖగగామినీ ॥ ౧౮౮ ॥

అత్యున్మత్తా మహావాణీ వాయవీశో మహానిలా ।
సర్వపాపాపహన్తా చ సర్వవ్యాధినివారిణీ ॥ ౧౮౯ ॥

ద్వారదేవీశ్వరీ ప్రీతిః ప్రలయాగ్నిః కరాలినీ ।
భూషణ్డగణతాతశ్చ భూఃషణ్డరుధిరప్రదా ॥ ౧౯౦ ॥

కాకావలీశః సర్వేశీ కాకపుచ్ఛధరో జయా ।
అజితేశో జితానన్దా వీరభద్రః ప్రభావతీ ॥ ౧౯౧ ॥

అన్తర్నాడీగతప్రాణో వైశేషికగుణోదయా ।
రత్ననిర్మితపీఠస్థః సింహస్థా రథగామినీ ॥ ౧౯౨ ॥

కులకోటీశ్వరాచార్యో వాసుదేవనిషేవితా ।
ఆధారవిరహజ్ఞానీ సర్వాధారస్వరూపిణీ ॥ ౧౯౩ ॥

సర్వజ్ఞః సర్వవిజ్ఞానా మార్తణ్డో యశ ఇల్వలా ।
ఇన్ద్రేశో విన్ధ్యశైలేశీ వారణేశః ప్రకాశినీ ॥ ౧౯౪ ॥

అనన్తభుజరాజేన్ద్రో అనన్తాక్షరనాశినీ ।
ఆశీర్వాదస్తు వరదోఽనుగ్రహోఽనుగ్రహక్రియా ॥ ౧౯౫ ॥

ప్రేతాసనసమాసీనో మేరుకుఞ్జనివాసినీ ।
మణిమన్దిరమధ్యస్థో మణిపీఠనివాసినీ ॥ ౧౯౬ ॥

సర్వప్రహరణః ప్రేతో విధివిద్యాప్రకాశినీ ।
ప్రచణ్డనయనానన్దో మఞ్జీరకలరఞ్జినీ ॥ ౧౯౭ ॥

కలమఞ్జీరపాదాబ్జో బలమృత్యుపరాయణా ।
కులమాలావ్యాపితాఙ్గః కులేన్ద్రః కులపణ్డితా ॥ ౧౯౮ ॥

బాలికేశో రుద్రచణ్డా బాలేన్ద్రాః ప్రాణబాలికా ।
కుమారీశః కామమాతా మన్దిరేశః స్వమన్దిరా ॥ ౧౯౯ ॥

అకాలజననీనాథో విదగ్ధాత్మా ప్రియఙ్కరీ ।
వేదాద్యో వేదజననీ వైరాగ్యస్థో విరాగదా ॥ ౨౦౦ ॥

స్మితహాస్యాస్యకమలః స్మితహాస్యవిమోహినీ ।
దన్తురేశో దన్తురు చ దన్తీశో దర్శనప్రభా ॥ ౨౦౧ ॥

దిగ్దన్తో హి దిగ్దశనా భ్రష్టభుక్ చర్వణప్రియా ।
మాంసప్రధానా భోక్తా చ ప్రధానమాంసభక్షిణీ ॥ ౨౦౨ ॥

మత్స్యమాంసమహాముద్రా రజోరుధిరభుక్ప్రియా ।
సురామాంసమహామీనముద్రామైథునసుప్రియా ॥ ౨౦౩ ॥

కులద్రవ్యప్రియానన్దో మద్యాదికులసిద్ధిదా ।
హృత్కణ్ఠభ్రూసహస్రారభేదనోఽన్తే విభేదినీ ॥ ౨౦౪ ॥

ప్రసన్నహృదయామ్భోజః ప్రసన్నహృదయామ్బుజా ।
ప్రసన్నవరదానాఢ్యః ప్రసన్నవరదాయినీ ॥ ౨౦౫ ॥

ప్రేమభక్తిప్రకాశాఢ్యః ప్రేమానన్దప్రకాశినీ ॥ ౨౦౬ ॥

ప్రభాకరఫలోదయః పరమసూక్ష్మపురప్రియా ।
ప్రభాతరవిరశ్మిగః ప్రథమభానుశోభాన్వితా ।
ప్రచణ్డరిపుమన్మథః ప్రచలితేన్దుదేహోద్గతః ।
ప్రభాపటలపాటలప్రచయధర్మపుఞ్జాచీతా ॥ ౨౦౭ ॥

సురేన్ద్రగణపూజితః సురవరేశసమ్పూజితా ।
సురేన్ద్రకుల సేవితో నరపతీన్ద్రసంసేవితా ।
గణేన్ద్ర గణనాయకో గణపతీన్ద్ర దేవాత్మజా ।
భవార్ణవర్గతారకో జలధికర్ణధారప్రియా ॥ ౨౦౮ ॥

సురాసురకులోద్భవః సురరిపుప్రసిద్ధిస్థితా
సురారిగణఘాతకః సురగణేన్ద్రసంసిద్ధిదా ।
అభీప్సితఫలప్రదః సురవరాదిసిద్ధిప్రదా
ప్రియాఙ్గజ కులార్థదః సుతధనాపవర్గప్రదా ॥ ౨౦౯ ॥

శివస్వశివకాకినీ హరహరా చ భీమస్వనా
క్షితీశ ఇషురక్షకా సమనదర్పహన్తోదయా ।
గుణేశ్వర ఉమాపతీ హృదయపద్మభేదీ గతిః
క్షపాకరలలాటధృక్ స్వసుఖమార్గసన్దాయినీ ॥ ౨౧౦ ॥

శ్మశానతటనిష్పట ప్రచటహాసకాలఙ్కృతా
హఠత్శఠమనస్తటే సురకపాటసంఛేదకః ।
స్మరాననవివర్ధనః ప్రియవసన్తసమ్బాయవీ
విరాజితముఖామ్బుజః కమలమఞ్జసింహాసనా ॥ ౨౧౧ ॥

భవో భవపతిప్రభాభవః కవిశ్చ భావ్యాసురైః
క్రియేశ్వర ఈలావతీ తరుణగాహితారావతీ ।
మునీన్ద్రమనుసిద్ధిదః సురమునీన్ద్రసిద్ధాయుషీ
మురారిహరదేహగస్త్రిభువనా వినాశక్రియా ॥ ౨౧౨ ॥

ద్వికః కనకకాకినీ కనకతుఙ్గకీలాలకః
కమలాకులః కులకలార్కమాలామలా ।
సుభక్త తమసాధకప్రకృతియోగయోగ్యార్చితో
వివేకగతమానసః ప్రభుపరాదిహస్తాచీతా ॥ ౨౧౩ ॥

త్వమేవ కులనాయకః ప్రలయయోగవిద్యేశ్వరీ
ప్రచణ్డగణగో నగాభువనదర్పహారీ హరా ।
చరాచరసహస్రగః సకలరూపమధ్యస్థితః
స్వనామగుణపూరకః స్వగుణనామసమ్పూరణీ ॥ ౨౧౪ ॥

ఇతి తే కథితం నాథ సహస్రనామ మఙ్గలమ్ ।
అత్యద్భుతం పరానన్దరససిద్ధాన్తదాయకమ్ ॥ ౨౧౫ ॥

మాతృకామన్త్రఘటితం సర్వసిద్ధాన్తసాగరమ్ ।
సిద్ధవిద్యామహోల్లాస మానన్దగుణసాధనమ్ ॥ ౨౧౬ ॥

దుర్లభం సర్వలోకేషు యామలే తత్ప్రకాశితమ్ ।
తవ స్నేహరసామోదమోహితానన్దభైరవ ॥ ౨౧౭ ॥

కుత్రాపి నాపి కథితం స్వసిద్ధ హానిశఙ్కయా ।
సర్వాదియోగ సిద్ధాన్తసిద్ధయే భుక్తిముక్తయే ॥ ౨౧౮ ॥

ప్రేమాహ్లాదరసేనైవ దుర్లభం తత్ప్రకాశితమ్ ।
యేన విజ్ఞాతమాత్రేణ భవేద్ఛ్రీభైరవేశ్వరః ॥ ౨౧౯ ॥

ఏతన్నామ శుభఫలం వక్తుం న చ సమర్థకః ।
కోటివర్షశతైనాపి యత్ఫలం లభతే నరః ॥ ౨౨౦ ॥

తత్ఫలం యోగినామేక క్షణాల్లభ్యం భవార్ణవే ।
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ దుర్గగ్రహనివరణాత్ ॥ ౨౨౧ ॥

దుష్టేన్ద్రియభయేనాపి మహాభయనివారణాత్ ।
ధ్యాత్వా నామ జపేన్నిత్యం మధ్యాహ్నే చ విశేషతః ॥ ౨౨౨ ॥

సన్ధ్యాయాం రాత్రియోగే చ సాధయేన్నామసాధనమ్ ।
యోగాభ్యాసే గ్రన్థిభేదే యోగధ్యాననిరూపణే ॥ ౨౨౩ ॥

పఠనాద్ యోగసిద్ధిః స్యాద్ గ్రన్థిభేదో దినే దినే ।
యోగజ్ఞానప్రసిద్ధిః స్యాద్ యోగః స్యాదేకచిత్తతః ॥ ౨౨౪ ॥

దేహస్థ దేవవశ్యాయ మహామోహప్రశాన్తయే ।
స్తమ్భనాయారిసైన్యానాం ప్రత్యహం ప్రపఠేచ్ఛుచిః ॥ ౨౨౫ ॥

భక్తిభావేన పాఠేన సర్వకర్మసు సుక్షమః ।
స్తమ్భయేత్ పరసైన్యాని వారైకపాఠమాత్రతః ॥ ౨౨౬ ॥

వారత్రయప్రపఠనాద్ వశయేద్ భువనత్రయమ్ ।
వారత్రయం తు ప్రపఠేద్ యో మూర్ఖః పణ్డితోఽపి వా ॥ ౨౨౭ ॥

శాన్తిమాప్నోతి పరమాం విద్యాం భువనమోహినీమ్ ।
ప్రతిష్ఠాఞ్చ తతః ప్రాప్య మోక్షనిర్వాణమాప్నుయాత్ ॥ ౨౨౮ ॥

వినాశయేదరీఞ్ఛీఘ్రం చతుర్వారప్రపాఠనే ।
పఞ్చావృత్తిప్రపాఠేన శత్రుముచ్చాటయేత్ క్షణాత్ ॥ ౨౨౯ ॥

షడావృత్యా సాధకేన్ద్రః శత్రూణాం నాశకో భవేత్ ।
ఆకర్షయేత్ పరద్రవ్యం సప్తవారం పఠేద్ యది ॥ ౨౩౦ ॥

ఏవం క్రమగతం ధ్యాత్వా యః పఠేదతిభక్తితః ।
స భవేద్ యోగినీనాథో మహాకల్పద్రుమోపమః ॥ ౨౩౧ ॥

గ్రన్థిభేదసమర్థః స్యాన్మాసమాత్రం పఠేద్ యది ।
దూరదర్శీ మహావీరో బలవాన్ పణ్డితేశ్వరః ॥ ౨౩౨ ॥

మహాజ్ఞానీ లోకనాథో భవత్యేవ న సంశయః ।
మాసైకేన సమర్థః స్యాన్నిర్వాణమోక్షసిద్ధిభాక్ ॥ ౨౩౩ ॥

ప్రపఠేద్ యోగసిద్ధ్యర్థం భావకః పరమప్రియః ।
శూన్యాగారే భూమిగర్తమణ్డపే శూన్యదేశకే ॥ ౨౩౪ ॥

గఙ్గాగర్భే మహారణ్యే చైకాన్తే నిర్జనేఽపి వా ।
దుర్భిక్షవర్జితే దేశే సర్వోపద్రవవర్జితే ॥ ౨౩౫ ॥

శ్మశానే ప్రాన్తరేఽశ్వత్థమూలే వటతరుస్థలే ।
ఇష్టకామయగేహే వా యత్ర లోకో న వర్తతే ॥ ౨౩౬ ॥

తత్ర తత్రానన్దరూపీ మహాపీఠస్థలేఽపి చ ।
దృఢాసనస్థః ప్రజపేన్నామమఙ్గలముత్తమమ్ ॥ ౨౩౭ ॥

ధ్యానధారణశుద్ధాఙ్గో న్యాసపూజాపరాయణః ।
ధ్యాత్వా స్తౌతి ప్రభాతే చ మృత్యుజేతా భవేద్ ధ్రువమ్ ॥ ౨౩౮ ॥

అష్టాఙ్గసిద్ధిమాప్నోతి చామరత్వమవాప్నుయాత్ ।
గురుదేవమహామన్త్రభక్తో భవతి నిశ్చితమ్ ॥ ౨౩౯ ॥

శరీరే తస్య దుఃఖాని న భవన్తి కువృద్ధయః ।
దుష్టగ్రహాః పలాయన్తే తం దృష్ట్వా యోగినం పరమ్ ॥ ౨౪౦ ॥

యః పఠేత్ సతతం మన్త్రీ తస్య హస్తేఽష్టసిద్ధయః ।
తస్య హృత్పద్మలిఙ్గస్థా దేవాః సిద్ధ్యన్తి చాపరాః ॥ ౨౪౧ ॥

యుగకోటిసహస్రాణి చిరాయుర్యోగిరాడ్ భవేత్ ।
శుద్ధశీలో నిరాకారో బ్రహ్మా విష్ణుః శివః స చ ।
స నిత్యః కార్యసిద్ధశ్చ స జీవన్ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ ౨౪౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఉత్తరతన్త్రే మహాతన్త్రోద్దీపనే
ఈశ్వరశక్తికాకిన్యష్టోత్తర సహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Kakinya:

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakinya Ashtottara | Sahasranama Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top