Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama Lyrics in Kannada

Lord Agni is the god of fire, is one of the most important deities of the Vedas, especially Rigveda. With the sole exception of Indra, more hymns are addressed to Agni deva than to any other deity. Agni is considered the mouth of the gods and goddesses, and the medium that transmits the offerings in a homa. He is conceptualized in the ancient Hindu scripts to exist on three levels, on earth like fire, in the atmosphere like lightning and in the sky like the sun. This triple presence links him as the messenger between the gods and human beings in Vedic thought.

Agni Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಅಗ್ನಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರುಃ ಶರಣಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟೀಮಠಪಯತಿವರಂ ಶಂಕರಾರ್ಯಸ್ವರೂಪಮ್
ಸುಜ್ಞಾನಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ಸಕಲಮತವಿದಾಂ ಪಾಲಕಂ ದ್ವೈತಹೀನಮ್ ।
ಕಾಲೇ ಕಲ್ಕಿಪ್ರಭಾವಾನ್ನಿಗಮಗಿರಿಮಧಸ್ತಾತ್ಪತನ್ತಂ ವಹನ್ತಂ
ವನ್ದೇ ಕೂರ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಹರಿಮಿವ ಸತತಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಳಿಂ ಯತೀನ್ದ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಯತೀಶ್ವರಾಣಾಂ
ಕರಾಬ್ಜಜಾತಂ ಸುಯಮೀನ್ದ್ರಮುಖ್ಯಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಕಲ್ಪಂ ವಿಧಿವಿಷ್ಣುರೂಪಂ
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮೌಳೀನ್ದ್ರಯತಿಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚರ್ಯಗುರುಸ್ವರೂಪಂ
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮೌಳೀನ್ದ್ರಕರಾಬ್ಜಜಾತಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟೀನ್ದ್ರಯತಿಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯೇನ್ದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥

ವೇದಾಖ್ಯವೃಕ್ಷಮನಿಶಂ ಪರಿಪಾಲಯನ್ತಂ
ವಿದ್ವದ್ವರೇಣ್ಯಪತತಾಂ ಭುವಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಹಸನ್ಮುಖಮನೋಜ್ಞಶಶಿಸ್ವರೂಪಂ
ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯೇನ್ದ್ರಮನಿಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥

ಜಗದ್ಗುರುಭ್ಯಾಂ ವಿಬುಧಾರ್ಚಿತಾಭ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮೌಳೀನ್ದ್ರಜಯೇನ್ದ್ರಕಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟೀಶ್ವರಶಂಕರಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಃ ಸುವಿದ್ರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುಚರಣದಾಸಃ ಸಾಮ್ಬದೀಕ್ಷಿತಶರ್ಮಾ ಹರಿತಃ –
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಗೋಕರ್ಣಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ವಾಙ್ಮುಖಮ್ –
ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ನತ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದಾಮೋದರಂ ತಥಾ ॥

ಪೂರ್ವೈಃ ಸದೇಡಿತಂ ಚಾಗ್ನಿಂ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ವಿಭುಮ್ ॥ 1 ॥

ಅಗ್ನೇರ್ನಾಮಸಸ್ರಾಣಾಂ ಸಂಗ್ರಹಂ ವೇದತೋ ಮಯಾ ।
ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಕ್ರಿಯತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚಿತ್ರಭಾನುಪ್ರತುಷ್ಟಯೇ ॥ 2 ॥

ಅತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಮೃಗ್ವೇದೇ ಶುನಃಶೇಪೋ ವಸುಶ್ಚ ತೌ ।
ಯದಾಹತುರ್ಮನ್ತ್ರವರ್ಣೈರ್ಮರ್ತಾ, ಅಗ್ನೇರ್ವಯಮ್, ಇತಿ ॥ 3 ॥

ಕಾಣ್ವೋವಸುಃ
ಮರ್ತಾ ಅಮ॑ರ್ತ್ಯಸ್ಯ ತೇ॒ ಭೂರಿ॒ನಾಮ॑ ಮನಾಮಹೇ ।
ವಿಪ್ರಾ॑ಸೋ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಃ ॥

ಆಜೀಗರ್ತಿಃ ಶುನಃಶೇಪಃ –
ಅ॒ಗ್ನೇರ್ವ॒ಯಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಸ್ಯಾ॒ಮೃತಾ॑ನಾಂ॒ ಮನಾ॑ಮಹೇ॒ ಚಾರು॑ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ನಾಮ॑ ।
ಸ ನೋ॑ ಮ॒ಹ್ಯಾ ಅದಿ॑ತಯೇ॒ ಮುನ॑ರ್ದಾತ್ ಪಿ॒ತರಂ॑ ಚ ದೃ॒ಶೇಯಂ॑ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಚ ॥

ಅಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಃ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಪ್ರಭುಃ ಸಾಕ್ಷಾದಗ್ನಿರೇವ ಹಿ ದೇವತಾ ॥ 4 ॥

ಅನುಷ್ಟುಪ್ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಶಕ್ವರ್ಯಶ್ಛನ್ದಾಂಸಿ ಸುಮಹನ್ತಿ ಚ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ವಿನಿಯೋಗೋ ಜಪಾದಿಪು ॥ 5 ॥

ಧ್ಯಾನಂ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗೇತಿ ವಾಮದೇವರ್ಷಿ ದರ್ಶನಮ್ ।
ಆಗ್ನೇಯಂ ದೈವತಂ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದೋ ಜಾಪ್ಯೇ ಹಿ ಯುಜ್ಯತೇ ॥ 6 ॥

ಓಂ ಚತ್ವಾರಿ॒ಶೃಂಗಾ॒ ತ್ರಯೋ॑ ಅಸ್ಯ॒ ಪಾದಾ॒ ದ್ವೇ ಶೀ॒ರ್ಷೇ ಸ॒ಪ್ತ ಹಸ್ತಾ॑ಸೋ ಅಸ್ಯ ।
ತ್ರಿಧಾ॑ ಬ್ದ್ಧೋ ವೃ॑ಷ॒ಭೋ ರೋ॑ರವೀತಿ ಮ॒ಹೇ ದೇ॒ವೋ ಮ॑ರ್ತ್ಯಾ॒ಆವಿ॑ವೇಶ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಅಥಾಗ್ನಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿರ್ವಸುಪತಿರ್ಹೋತಾ ದೀದಿವೀ ರತ್ನಧಾತಮಃ ।
ಆಧ್ರಸಾಚಿತ್ಪಿತಾ ಜಾತಃ ಶೀರ್ಷತಃ ಸುಕ್ರತುರ್ಯುವಾ ॥ 1 ॥ var ಆಧ್ರಸ್ಯಚಿತ್ಪಿತಾ

ಭಾಸಾಕೇತುರ್ಬೃಹತ್ಕೇತುರ್ಬೃಹದರ್ಚಾಃ ಕವಿಕ್ರತುಃ
ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಯಜೋ ದೂತೋ ವಿಶ್ವವೇದಾ ಅಪಸ್ತಮಃ ॥ 2 ॥

ಸ್ವೇ ದಮೇ ವರ್ಧಮಾನೋಽರ್ಹನ್ತನೂಕೃನ್ಮೃಳಯತ್ತಮಃ ।
ಕ್ಷೇಮೋ ಗುಹಾಚರನ್ನಾಭಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಸಪ್ತಮಾನುಷಃ ॥ 3 ॥

ಅದ್ರೇಃ ಸೂನುರ್ನರಾಶಂಸೋ ಬರ್ಹಿಃ ಸ್ವರ್ಣರ ಈಳಿತಃ ।
ಪಾವಕೋ ರೇರಿಹತ್ಕ್ಷಾಮಾ ಘೃತಪೃಷ್ಠೋ ವನಸ್ಪತಿಃ ॥ 4 ॥

ಸುಜಿಹ್ವೋ ಯಜ್ಞನೀರುಕ್ಷನ್ಸತ್ಯಮನ್ಮಾ ಸುಮದ್ರಥಃ ।
ಸಮುದ್ರಃ ಸುತ್ಯಜೋ ಮಿತ್ರೋ ಮಿಯೇಧ್ಯೋ ನೃಮಣೋಽರ್ಯಮಾ ॥ 5 ॥

ಪೂರ್ವ್ಯಶ್ಚಿತ್ರರಥಃ ಸ್ಪಾರ್ಹಃ ಸುಪ್ರಥಾಃ ಸಹಸೋಯಹುಃ ।
ಯಜ್ವಾ ವಿಮಾನೋ ರಜಸಾ ರಕ್ಷೋಹಾಽಥರ್ಯುರಧ್ರಿಗುಃ ॥ 6 ॥

ಸಹನ್ಯೋ ಯಜ್ಞಿಯೋ ಧೂಮಕೇತುರ್ವಾಜೋಽಂಗಿರಸ್ತಮಃ ।
ಪುರುಚನ್ದ್ರೋ ವಪೂರೇವದನಿಮಾನೋ ವಿಚರ್ಷಣಿಃ ॥ 7 ॥

ದ್ವಿಮಾತಾ ಮೇಧಿರೋ ದೇವೋ ದೇವಾನಾಂ ಶನ್ತಮೋ ವಸುಃ ।
ಚೋದಿಷ್ಠೋ ವೃಷಭಶ್ಚಾರೂಃ ಪುರೋಗಾಃ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ ॥ 8 ॥

ರಾಯೋಧರ್ತಾ ಮನ್ದ್ರಜಿಹ್ವಃ ಕಲ್ಯಾಣೋ ವಸುವಿತ್ತಮಃ ।
ಜಾಮಿಃ ಪೂಷಾ ವಾವಶಾನೋ ವ್ರತಪಾ ಅಸ್ತೃತೋಽನ್ತರಃ ॥ 9 ॥

ಸಮ್ಮಿಶ್ಲೋಽಂಗಿರಸಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಟೋ ಗವಾಂ ತ್ರಾತಾ ಮಹಿವ್ರತಃ ।
ವಿಶಾಂ ದೂತಸ್ತಪುರ್ಮೂರ್ಧಾ ಸ್ವಧ್ವರೋ ದೇವವೀತಮಃ ॥ 10 ॥

ಪ್ರತ್ನೋ ಧನಸ್ಪೃದವಿತಾ ತಪುರ್ಜಮ್ಮೋ ಮಹಾಗಯಃ ।
ಅರುಷೋಽತಿಥಿರಸ್ಯದ್ಮಸದ್ವಾ ದಕ್ಷಪತಿಃ ಸಹಃ ॥ 11 ॥

ತುವಿಷ್ಮಾಂಛವಸಾಸೂನುಃ ಸ್ವಧಾವಾ ಜ್ಯೋತಿರಪ್ಸುಜಾಃ ।
ಅಧ್ವರಾಣಾಂ ರಥೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸ್ವಾಹುತೋ ವಾತಚೋದಿತಃ ॥ 12 ॥

ಧರ್ಣಸಿರ್ಭೋಜನಸ್ತ್ರಾತಾ ಮಧುಜಿಹ್ವೋ ಮನುರ್ಹಿತಃ ।
ನಮಸ್ಯ ಋಗ್ಮಿಯೋ ಜೀರಃ ಪ್ರಚೇತಾಃ ಪ್ರಭುರಾಶ್ರಿತಃ ॥ 13 ॥

ರೋಹಿದಶ್ವಃ ಸುಪ್ರಣೀತಿಃ ಸ್ವರಾಡ್ಗೃತ್ಸಃ ಸುದೀದಿತಿಃ ।
ದಕ್ಷೋ ವಿವಸ್ವತೋ ದೂತೋ ಬೃಹದ್ಭಾ ರಯಿವಾನ್ ರಯಿಃ ॥ 14 ॥

ಅಧ್ವರಾಣಾಂ ಪತಿಃ ಸಮ್ರಾಡ್ ಘೃಷ್ವಿರ್ದಾಸ್ವದ್ವಿಶಾಂ ಪ್ರಿಯಃ
ಘೃತಸ್ನುರದಿತಿಃ ಸ್ವರ್ವಾಂಛ್ರುತ್ಕರ್ಣೋ ನೃತಮೋ ಯಮಃ ॥ 15 ॥

ಅಂಗಿರಾಃ ಸಹಸಃಸೂನುರ್ವಸೂನಾಮರತಿಃ ಕ್ರತುಃ ।
ಸಪ್ತಹೋತಾ ಕೇವಲೋಽಪ್ಯೋ ವಿಭಾವಾ ಮಘವಾ ಧುನಿಃ ॥ 16 ॥

ಸಮಿಧಾನಃ ಪ್ರತರಣಃ ಪೃಕ್ಷಸ್ತಮಸಿ ತಸ್ಥಿವಾನ್ ।
ವೈಶ್ವಾನರೋ ದಿವೋಮೂರ್ಧಾ ರೋದಸ್ಯೋರರತಿಃ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 17 ॥

ಯಜ್ಞಾನಾಂ ನಾಭಿರತ್ರಿಃ ಸತ್ಸಿನ್ಧೂನಾಂಜಾಮಿರಾಹುತಃ ।
ಮಾತರಿಶ್ವಾ ವಸುಧಿತಿರ್ವೇಧಾ ಊರ್ಧ್ವಸ್ತವೋ ಹಿತಃ ॥ 18 ॥

ಅಶ್ವೀ ಭೂರ್ಣಿರಿನೋ ವಾಮೋ ಜನೀನಾಂ ಪತಿರನ್ತಮಃ ।
ಪಾಯುರ್ಮರ್ತೇಷು ಮಿತ್ರೋಽರ್ಯಃ ಶ್ರುಷ್ಟಿಃ ಸಾಧುರಹಿರೃಭುಃ ॥ 19 ॥

ಭದ್ರೋಽಜುರ್ಯೋ ಹವ್ಯದಾತಿಶ್ಚಿಕಿತ್ವಾನ್ವಿಶ್ವಶುಕ್ಪೃಣನ್ ।
ಶಂಸಃ ಸಂಜ್ಞಾತರೂಪೋಽಪಾಂಗರ್ಭಸ್ತುವಿಶ್ರವಸ್ತಮಃ ॥ 20 ॥

ಗೃಧ್ನುಃಃ ಶೂರಃ ಸುಚನ್ದ್ರೋಽಶ್ವೋಽದಬ್ಧೋ ವೇಧಸ್ತಮಃ ಶಿಶುಃ ।
ವಾಜಶ್ರವಾ ಹರ್ಯಮಾಣ ಈಶಾನೋ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ ॥ 21 ॥

ಪುರುಪ್ರಶಸ್ತೋ ವಾಧ್ರ್ಯಶ್ವೋಽನೂನವರ್ಚಾಃ ಕನಿಕ್ರದತ್ ।
ಹರಿಕೇಶೋ ರಥೀ ಮರ್ಯಃ ಸ್ವಶ್ವೋ ರಾಜನ್ತುವಿಷ್ವಣಿಃ ॥ 22 ॥

ತಿಗ್ಮಜಮ್ಭಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸ್ತಿಗ್ಮಶೋಚಿರ್ದ್ರುಹನ್ತರಃ ।
ಕಕುದುಕ್ಥ್ಯೋ ವಿಶಾಂ ಗೋಪಾ ಮಂಹಿಷ್ಠೋ ಭಾರತೋ ಮೃಗಃ ॥ 23 ॥

ಶತಾತ್ಮೋರುಜ್ರಯಾ ವೀರಶ್ಚೇಕಿತಾನೋ ಧೃತವ್ರತಃ ।
ತನೂರುಕ್ ಚೇತನೋಽಪೂರ್ವ್ಯೋ ವ್ಯಧ್ವಾ ಚಕ್ರಿರ್ಧಿಯಾವಸುಃ ॥ 24 ॥

ಶ್ರಿತಃ ಸಿನ್ಧುಷು ವಿಶ್ವೇಷ್ವನೇಹಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಶ್ಚನೋಹಿತಃ ।
ಅದಾಭ್ಯಶ್ಚೋದ ಋತುಪಾ ಅಮೃಕ್ತಃ ಶವಸಸ್ಪತಿಃ ॥ 25 ॥

ಗುಹಾಸದ್ವೀರುಧಾಂ ಗರ್ಭಃ ಸುಮೇಧಾಃ ಶುಷ್ಮಿಣಸ್ಪತಿಃ ।
ಸೃಪ್ರದಾನುಃ ಕವಿತಮಃ ಶ್ವಿತಾನೋ ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ ॥ 26 ॥

ತುವಿದ್ಯುಮ್ನೋಽರುಣಸ್ತೂಪೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಗಾತುವಿತ್ತಮಃ ।
ಶ್ರುಷ್ಟೀವಾಂಛ್ರೇಣಿದನ್ದಾತಾ ಪೃಥುಪಾಜಾಃ ಸಹಸ್ಕೃತಃ ॥ 27 ॥

ಅಭಿಶ್ರೀಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ತ್ವೇಷೋ ಮಾತ್ರೋಃ ಪುತ್ರೋ ಮಹಿನ್ತಮಃ ।
ಘೃತಯೋನಿರ್ದಿದೃಕ್ಷೇಯೋ ವಿಶ್ವದೇವ್ಯೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ॥ 28 ॥ var ಹಿರಣ್ಯಯಃ

ಅನುಷತ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣಜಂಹಾಃ ಶತನೀಥೋಽಪ್ರತಿಷ್ಕುತಃ ।
ಇಳಾಯಾಃ ಪುತ್ರ ಈಳೇನ್ಯೋ ವಿಚೇತಾ ವಾಘತಾಮುಶಿಕ್ ॥ 29 ॥

ವೀತೋಽರ್ಕೋ ಮಾನುಷೋಽಜಸ್ರೋ ವಿಪ್ರಃ ಶ್ರೋತೋರ್ವಿಯಾ ವೃಷಃ
ಆಯೋಯುವಾನ ಆಬಾಧೋ ವೀಳುಜಮ್ಭೋ ಹರಿವ್ರತಃ ॥ 30 ॥

ದಿವಃಕೇತುರ್ಭುವೋಮೂರ್ಧಾ ಸರಣ್ಯನ್ದುರ್ದಭಃ ಸುರುಕ್ ।
ದಿವ್ಯೇನ ಶೋಚಿಷಾ ರಾಜನ್ಸುದೀತಿರಿಷಿರೋ ಬೃಹತ್ ॥ 31 ॥

ಸುದೃಶೀಕೋ ವಿಶಾಂಕೇತುಃ ಪುರುಹೂತ ಉಪಸ್ಥಸದ್ ।
ಪುರೋಯಾವಾ ಪುರ್ವಣೀಕೋಽನಿವೃತಃ ಸತ್ಪತಿರ್ದ್ಯುಮಾನ್ ॥ 32 ॥

ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನವ್ಯಥ್ಯೋ ದುರ್ವರ್ತು ರ್ಭೂರ್ಜಯನ್ನಪಾತ್ ।
ಅಮೃತಃ ಸೌಭಗಸ್ಯೇಶಃ ಸ್ವರಾಜ್ಯೋ ದೇವಹೂತಮಃ ॥ 33 ॥

ಕೀಲಾಲಪಾ ವೀತಿಹೋತ್ರೋ ಘೃತನಿರ್ಣಿಕ್ ಸನಶ್ರುತಃ ।
ಶುಚಿವರ್ಣಸ್ತುವಿಗ್ರೀವೋ ಭಾರತೀ ಶೋಚಿಷಸ್ಪತಿಃ ॥ 34 ॥

ಸೋಮಪೃಷ್ಠೋ ಹಿರಿಶ್ಮಶ್ರುರ್ಭದ್ರಶೋಚಿರ್ಜುಗುರ್ವಣಿಃ ।
ಋತ್ವಿಕ್ ಪೂರ್ವೇಭಿರೃಷಿಭಿರೀಡ್ಯಶ್ಚಿತ್ರಶ್ರವಸ್ತಮಃ ॥ 35 ॥

ಭೀಮಃ ಸ್ತಿಯಾನಾಂ ವೃಷಭೋ ನೂತನೈರೀಡ್ಯ ಆಸುರಃ ।
ಸ್ತಭೂಯಮಾನೋಽಧ್ವರಾಣಾಂ ಗೋಪಾ ವಿಶ್ಪತಿರಸ್ಮಯುಃ ॥ 36 ॥

ಋತಸ್ಯ ಗೋಪಾ ಜೀರಾಶ್ವೋ ಜೋಹೂತ್ರೋ ದಮ್ಪತಿಃ ಕವಿಃ ।
ಋತಜಾತೋ ದ್ಯುಕ್ಷವಚಾ ಜುಹ್ವಾಸ್ಯೋಽಮೀವಚಾತನಃ ॥ 37 ॥

ಸೋಮಗೋಪಾಃ ಶುಕ್ತ್ರಶೋಚಿ ರ್ಘೃತಾಹವನ ಆಯಜಿಃ ।
ಅಸನ್ದಿತಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ಶಶಮಾನಃ ಶುಶುಕ್ವನಿಃ ॥ 38 ॥

ವಾತಜೂತೋ ವಿಶ್ವರೂಪಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಚಾರುತಮೋ ಮಹಾನ್ ।
ಇಳಾ ಸರಸ್ವತೀ ಹರ್ಷನ್ತಿಸ್ತ್ರೋ ದೇವ್ಯೋ ಮಯೋಭುವಃ ॥ 39 ॥

ಅರ್ವಾ ಸುಪೇಶಸೌ ದೇವ್ಯೌ ಹೋತಾರೌ ಸ್ವರ್ಪತಿಃ ಸುಭಾಃ ।
ದೇವೀರ್ದ್ವಾರೋ ಜರಾಬೋಧೋ ಹೂಯಮಾನೋ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 40 ॥

ಸಹಸಾವಾನ್ ಮರ್ಮೃಜೇನ್ಯೋ ಹಿಂಸ್ತ್ರೋಽಮೃತಸ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾ ।
ದ್ರವಿಣೋದಾ ಭ್ರಾಜಮಾನೋ ಧೃಷ್ಣುರೂರ್ಜಾಮ್ಪತಿಃ ಪಿತಾ ॥ 41 ॥

ಸದಾಯವಿಷ್ಠೋ ವರುಣೋ ವರೇಣ್ಯೋ ಭಾಜಯುಃ ಪೃಥುಃ ।
ವನ್ದ್ಯೋಧ್ವರಾಣಾಂ ಸಮ್ರಾಜನ್ ಸುಶೇವೋ ಧೀರೃಷಿಃ ಶಿವಃ ॥ 42 ॥

ಪೃಥುಪ್ರಗಾಮಾ ವಿಶ್ವಾಯುರ್ಮೀಢ್ವಾನ್ಯನ್ತಾ ಶುಚತ್ ಸಖಾ ।
ಅನವದ್ಯಃ ಪಪ್ರಥಾನಃ ಸ್ತವಮಾನೋ ವಿಭುಃ ಶಯುಃ ॥ 43 ॥

ಶ್ವೈತ್ರೇಯಃ ಪ್ರಥಮೋ ದ್ಯುಕ್ಷೋ ಬೃಹದುಕ್ಷಾ ಸುಕೃತ್ತರಃ ।
ವಯಸ್ಕೃದಗ್ನಿತ್ತೋಕಸ್ಯ ತ್ರಾತಾ ಪ್ರೀತೋ ವಿದುಷ್ಟರಃ ॥ 44 ॥

ತಿಗ್ಮಾನೀಕೋ ಹೋತ್ರವಾಹೋ ವಿಗಾಹಃ ಸ್ವತವಾನ್ಭೃಮಿಃ ।
ಜುಜುಷಾಣಃ ಸಪ್ತರಶ್ಮಿರೃಷಿಕೃತ್ತುರ್ವಣಿಃ ಶುಚಿಃ ॥ 45 ॥

ಭೂರಿಜನ್ಮಾ ಸಮನಗಾಃ ಪ್ರಶಸ್ತೋ ವಿಶ್ವತಸ್ಪೃಥುಃ ।
ವಾಜಸ್ಯ ರಾಜಾ ಶ್ರುತ್ಯಸ್ಯ ರಾಜಾ ವಿಶ್ವಭರಾ ವೃಷಾ ॥ 46 ॥

ಸತ್ಯತಾತಿರ್ಜಾತವೇದಾಸ್ತ್ವಾಷ್ಟೋಽಮರ್ತ್ಯೋ ವಸುಶ್ರವಾಃ ।
ಸತ್ಯಶುಷ್ಮೋ ಭಾಋಜೀಕೋಽಧ್ವರಶ್ರೀಃ ಸಪ್ರಥಸ್ತಮಃ ॥ 47 ॥

ಪುರುರೂಪೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರ್ವಿಶ್ವದೇವೋ ಮರುತ್ಸಖಃ ।
ರುಶದೂರ್ಮಿರ್ಜೇಹಮಾನೋ ಭೃಗವಾನ್ ವೃತ್ರಹಾ ಕ್ಷಯಃ ॥ 48 ॥

ವಾಮಸ್ಯರಾತಿಃ ಕೃಷ್ಟೀನಾಂ ರಾಜಾ ರುದ್ರಃ ಶಚೀವಸುಃ ।
ದಕ್ಷೈಃ ಸುದಕ್ಷ ಇನ್ಧಾನೋ ವಿಶ್ವಕೃಷ್ಟಿರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ 49 ॥

ಅಪಾಂಸಧಸ್ಥೋ ವಸುವಿದ್ರಣ್ವೋ ಭುಜ್ಮ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ।
ಸಹಸ್ರವಲ್ಶೋ ಧರುಣೋ ವಹ್ನಿಃ ಶಮ್ಭುಃ ಸಹನ್ತಮಃ ॥ 50 ॥

ಅಚ್ಛಿದ್ರೋತಿಶ್ಚಿತ್ರಶೋಚಿರ್ಹೃಷೀವಾನತಿಥಿರ್ವಿಶಾಮ್ ।
ದುರ್ಧರೀತುಃ ಸಪರ್ಯೇಣ್ಯೋ ವೇದಿಷಚ್ಚಿತ್ರ ಆತನಿಃ ॥ 51 ॥

ದೈವ್ಯಃಕೇತುಸ್ತಿಗ್ಮಹೇತಿಃ ಕನೀನಾಂಜಾರ ಆನವಃ ।
ಊರ್ಜಾಹುತಿರೃತಶ್ಚೇತ್ಯಃ ಪ್ರಜಾನನ್ಸರ್ಪಿರಾಸುತಿಃ ॥ 52 ॥

ಗುಹಾಚತಂಚಿತ್ರಮಹಾ ದ್ವ್ರನ್ನಃ ಸೂರೋ ನಿತೋಶನಃ ।
ಕ್ರತ್ವಾಚೇತಿಷ್ಠ ಋತಚಿತ್ತ್ರಿವರೂಥಃ ಸಹಸ್ರಜಿತ್ ॥ 53 ॥

ಸನ್ದೃಗ್ಜೂರ್ಣಿಃ ಕ್ಷೋದಾಯುರುಷರ್ಭುದ್ವಾಜಸಾತಮಃ ।
ನಿತ್ಯಃ ಸೂನುರ್ಜನ್ಯ ಋತಪ್ರಜಾತೋ ವೃತ್ರಹನ್ತಮಃ ॥ 54 ॥

ವರ್ಷಿಷ್ಠಃ ಸ್ಪೃಹಯದ್ವರ್ಣೋ ಘೃಣಿರ್ಜಾತೋ ಯಶಸ್ತಮಃ ।
ವನೇಷು ಜಾಯುಃ ಪುತ್ರಃಸನ್ಪಿತಾ ಶುಕ್ತ್ರೋ ದುರೋಣಯುಃ ॥ 55 ॥

ಆಶುಹೇಮಃ ಕ್ಷಯದ್ಘೋರೋ ದೇವಾನಾಂ ಕೇತುರಹ್ನಯಃ ।
ದುರೋಕಶೋಚಿಃ ಪಲಿತಃ ಸುವರ್ಚಾ ಬಹುಲೋಽದ್ಭುತಃ ॥ 56 ॥

ರಾಜಾ ರಯೀಣಾಂ ನಿಷತ್ತೋ ಧೂರ್ಷದ್ರೂಕ್ಷೋ ಧ್ರುವೋ ಹರಿಃ ।
ಧರ್ಮೋ ದ್ವಿಜನ್ಮಾ ಸುತುಕಃ ಶುಶುಕ್ವಾಂಜಾರ ಉಕ್ಷಿತಃ ॥ 57 ॥

ನಾದ್ಯಃ ಸಿಷ್ಣುರ್ದಧಿಃ ಸಿಂಹ ಊರ್ಧ್ವರೋಚಿರನಾನತಃ ।
ಶೇವಃ ಪಿತೂನಾಂ ಸ್ವಾದ್ಮಾಽಽಹಾವೋಽಪ್ಸು ಸಿಂಹ ಇವ ಶ್ರಿತಃ ॥ 58 ॥

ಗರ್ಭೋ ವನಾನಾಂಚರಥಾಂ ಗರ್ಭೋ ಯಜ್ಞಃ ಪುರೂವಸುಃ ।
ಕ್ಷಪಾವಾನ್ನೃಪತಿರ್ಮೇಧ್ಯೋ ವಿಶ್ವಃ ಶ್ವೇತೋಽಪರೀವೃತಃ ॥ 59 ॥

ಸ್ಥಾತಾಂ ಗರ್ಭಃ ಶುಕ್ರವರ್ಚಾಸ್ತಸ್ಥಿವಾನ್ ಪರಮೇ ಪದೇ ।
ವಿದ್ವಾನ್ಮರ್ತಾಗುಂಶ್ಚ ದೇವಾನಾಂ ಜನ್ಮ ಶ್ಯೇತಃ ಶುಚಿವ್ರತಃ ॥ 60 ॥

ಋತಪ್ರವೀತಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಾ ಸವಿತಾ ಚಿತ್ತಿರಪ್ಸುಷದ್ ।
ಚನ್ದ್ರಃ ಪುರಸ್ತೂರ್ಣಿತಮಃ ಸ್ಪನ್ದ್ರೋ ದೇವೇಷು ಜಾಗೃವಿಃ ॥ 61 ॥

ಪುರ ಏತಾ ಸತ್ಯತರ ಋತಾವಾ ದೇವವಾಹನಃ ।
ಅತನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರಃ ಋತುವಿಚ್ಛೋಚಿಷ್ಠಃ ಶುಚಿದಚ್ಛಿತಃ ॥ 62 ॥

ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ವಸೂನಾಂ ಜನಿತಾಽಸುರಃ ।
ಋಭ್ವಾ ಸುಶರ್ಮಾ ದೇವಾವೀರ್ದಧದ್ರತ್ನಾನಿ ದಾಶುಷೇ ॥ 63 ॥

ಪೂರ್ವೋ ದಧೃಗ್ದಿವಸ್ಪಾಯುಃ ಪೋತಾ ಧೀರಃ ಸಹಸ್ರಸಾಃ ।
ಸುಮೃಳೀಕೋ ದೇವಕಾಮೋ ನವಜಾತೋ ಧನಂಜಯಃ ॥ 64 ॥

ಶಶ್ವತ್ತಮೋ ನೀಲಪೃಷ್ಠ ಋಷ್ವೋ ಮನ್ದ್ರತರೋಽಗ್ರಿಯಃ ।
ಸ್ವರ್ಚಿರಂಶೋ ದಾರುರಸ್ರಿಚ್ಛಿತಿಪೃಷ್ಠೋ ನಮೋವಹನ್ ॥ 65 ॥

ಪನ್ಯಾಂಸಸ್ತರುಣಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಚರ್ಷಣೀನಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಸ್ವಂಗಃ ಸುವೀರಃ ಕೃಷ್ಣಾಧ್ವಾ ಸುಪ್ರತೂರ್ತಿರಿಳೋ ಮಹೀ ॥ 66 ॥

ಯವಿಷ್ಠ್ಯೋ ದಕ್ಷುಷವೃಕೋ ವಾಶೀಮಾನವನೋ ಘೃತಮ್ ।
ಈವಾನಸ್ತಾ ವಿಶ್ವವಾರಾಶ್ಚಿತ್ರಭಾನುರಪಾಂ ನಪಾತ್ ॥ 67 ॥

ನೃಚಕ್ಷಾ ಊರ್ಜಯಂಚ್ಛೀರಃ ಸಹೋಜಾ ಅದ್ಭುತಕ್ತ್ರತುಃ ।
ಬಹುನಾಮವಮೋಽಭಿದ್ಯುರ್ಭಾನುರ್ಮಿತ್ರಮಹೋ ಭಗಃ ॥ 68 ॥

ವೃಶ್ಚದ್ವನೋ ರೋರುಚಾನಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪತಿರಾಧೃಷಃ ।
ದಿವಃ ಸೂನುರ್ದಸ್ಮವರ್ಚಾ ಯನ್ತುರೋ ದುಷ್ಟರೋ ಜಯನ್ ॥ 69 ॥

ಸ್ವರ್ವಿದ್ಗಣಶ್ರೀರಥಿರೋ ನಾಕಃ ಶುಭ್ರೋಽಪ್ತುರಃ ಸಸಃ ।
ಹಿರಿಶಿಪ್ರೋ ವಿಶ್ವಮಿನ್ವೋ ಭೃಗೂಣಾಂ ರಾತಿರದ್ವಯನ್ ॥ 70 ॥

ಸುಹೋತಾ ಸುರಣಃ ಸುದ್ಯೌರ್ಮನ್ಧಾತಾ ಸ್ವವಸಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಅಶ್ವದಾವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಶೋಚಿರ್ಯಜೀಯಾನ್ಹರ್ಯತೋಽರ್ಣವಃ ॥ 71 ॥

ಸುಪ್ರತೀಕಶ್ಚಿತ್ರಯಾಮಃ ಸ್ವಭಿಷ್ಟಿಶ್ಚಕ್ಷಣೀರುಶನ್ ।
ಬೃಹತ್ಸೂರಃ ಪೃಷ್ಟಬನ್ಧುಃ ಶಚೀವಾನ್ಸಂಯತಶ್ಚಿಕಿತ್ ॥ 72 ॥

ವಿಶಾಮೀಡ್ಯೋಽಹಿಂಸ್ಯಮಾನೋ ವಯೋಧಾ ಗಿರ್ವಣಾಸ್ತಪುಃ ।
ವಶಾನ್ನ ಉಗ್ರೋಽದ್ವಯಾವೀ ತ್ರಿಧಾತುಸ್ತರಣಿಃ ಸ್ವಯುಃ ॥ 73 ॥

ತ್ರಯಯಾಯ್ಯಶ್ಚರ್ಷಣೀನಾಂ ಹೋತಾ ವೀಳುಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಗುಹಮಾನೋ ನಿರ್ಮಥಿತಃ ಸುದಾನುರಿಷಿತೋ ಯಜನ್ ॥ 74 ॥

ಮೇಧಾಕಾರೋ ವಿಪ್ರವೀರಃ ಕ್ಷಿತೀನಾಂ ವೃಷಭೋಽರತಿಃ ।
ವಾಜಿನ್ತಮಃ ಕಣ್ವತಮೋ ಜರಿತಾ ಮಿತ್ರಿಯೋಽಜರಃ ॥ 75 ॥

ರಾಯಸ್ಪತಿಃ ಕೂಚಿದರ್ಥೀ ಕೃಷ್ಣಯಾಮೋ ದಿವಿಕ್ಷಯಃ ।
ಘೃತಪ್ರತೀಕಶ್ಚೇತಿಷ್ಠಃ ಪುರುಕ್ಷುಃ ಸತ್ವನೋಽಕ್ಷಿತಃ ॥ 76 ॥

ನಿತ್ಯಹೋತಾ ಪೂತದಕ್ಷಃ ಕಕುದ್ಮಾನ್ ಕ್ರವ್ಯವಾಹನಃ ।
ದಿಧಿಷಾಯ್ಯೋ ದಿದ್ಯುತಾನಃ ಸುದ್ಯೋತ್ಮಾ ದಸ್ಯುಹನ್ತಮಃ ॥ 77 ॥

ಪುರುವಾರಃ ಪುರುತಮೋ ಜರ್ಹೃಷಾಣಃ ಪುರೋಹಿತಃ ।
ಶುಚಿಜಿಹ್ವೋ ಜರ್ಭುರಾಣೋ ರೇಜಮಾನಸ್ತನೂನಪಾತ್ ॥ 78 ॥

ಆದಿತೇಯೋ ದೇವತಮೋ ದೀರ್ಘತನ್ತುಃ ಪುರನ್ದರಃ ।
ದಿವಿಯೋನಿರ್ದರ್ಶತಶ್ರೀರ್ಜರಮಾಣಃ ಪುರುಪ್ರಿಯಃ ॥ 79 ॥

ಜ್ರಯಸಾನಃ ಪುರುಪ್ರೈಷೋ ವಿಶ್ವತೂರ್ತಿಃ ಪಿತುಷ್ಪಿತಾ ।
ಸಹಸಾನಃ ಸಂಚಿಕಿತ್ವಾನ್ ದೈವೋದಾಸಃ ಸಹೋವೃಧಃ ॥ 80 ॥

ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶೋ ಧೃಷದ್ವರ್ಣಃ ಸುಜಾತಃ ಪುರುಚೇತನಃ ।
ವಿಶ್ವಶ್ರುಷ್ಟಿರ್ವಿಶ್ವವರ್ಯ ಆಯಜಿಷ್ಠಃ ಸದಾನವಃ ॥ 81 ॥

ನೇತಾ ಕ್ಷಿತೀನಾಂ ದೈವೀನಾಂ ವಿಶ್ವಾದಃ ಪುರುಶೋಭನಃ ।
ಯಜ್ಞವನ್ಯುರ್ವಹ್ನಿತಮೋ ರಂಸುಜಿಹ್ವೋ ಗುಹಾಹಿತಃ ॥ 82 ॥

ತ್ರಿಷಧಸ್ಥೋ ವಿಶ್ವಧಾಯಾ ಹೋತ್ರಾವಿದ್ವಿಶ್ವದರ್ಶತಃ ।
ಚಿತ್ರರಾಧಾಃ ಸೂನೃತಾವಾನ್ ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಪರಿಷ್ಕೃತಃ ॥ 83 ॥

ಚಿತ್ರಕ್ಷತ್ರೋ ವೃದ್ಧಶೋಚಿರ್ವನಿಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಃ ।
ಬಭ್ರಿಃ ಪರಸ್ಪಾ ಉಷಸಾಮಿಘಾನಃ ಸಾಸಹಿಃ ಸದೃಕ್ ॥ 84 ॥

ವಾಜೀ ಪ್ರಶಂಸ್ಯೋ ಮಧುಪೃಕ್ ಚಿಕಿತ್ರೋ ನಕ್ಷ್ಯಃ ಸುದಕ್ಷೋಽದೃಪಿತೋ ವಸಿಷ್ಠಃ ।
ದಿವ್ಯೋ ಜುಷಾಣೋ ರಘುಯತ್ಪ್ರಯಜ್ಯುಃ ದುರ್ಯಃ ಸುರಾಧಾಃ ಪ್ರಯತೋಽಪ್ರಮೃಷ್ಯಃ ॥ 85 ॥

ವಾತೋಪಧೂತೋ ಮಹಿನಾದೃಶೇನ್ಯಃ ಶ್ರೀಣಾಮುದಾರೋ ಧರುಣೋ ರಯೀಣಾಮ್ ।
ದೀದ್ಯದ್ರುರುಕ್ವ್ವಾನ್ದ್ರವಿಣಸ್ಯುರತ್ಯಃ ಶ್ರಿಯಂವಸಾನಃ ಪ್ರವಪನ್ಯಜಿಷ್ಠಃ ॥ 86 ॥

ವಸ್ಯೋ ವಿದಾನೋ ದಿವಿಜಃ ಪನಿಷ್ಠೋ ದಮ್ಯಃ ಪರಿಜ್ಮಾ ಸುಹವೋ ವಿರೂಪಃ ।
ಜಾಮಿರ್ಜನಾನಾಂ ವಿಷಿತೋ ವಪುಷ್ಯಃ ಶುಕ್ರೇಭಿರಂಗೈರಜ ಆತತನ್ವಾನ್ ॥ 87 ॥

ಅಧ್ರುಗ್ವರೂಥ್ಯಃ ಸುದೃಶೀಕರೂಪಃ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿವಿದ್ವಾಂಚಿಕಿತುರ್ವಿಭಾನುಃ । var ಅದ್ರುಹ್ವರೂಥ್ಯಃ
ಧರ್ಣಿ ರ್ವಿಧರ್ತಾ ವಿವಿಚಿಃ ಸ್ವನೀಕೋ ಯಹ್ವಃ ಪ್ರಕೇತೋ ವೃಷಣಶ್ಚಕಾನಃ ॥ 88 ॥

ಜುಷ್ಟೋ ಮನೋತಾ ಪ್ರಮತಿರ್ವಿಹಾಯಾಃ ಜೇನ್ಯೋ ಹವಿಷ್ಕೃತ್ ಪಿತುಮಾಂಛವಿಷ್ಠಃ ।
ಮತಿಃ ಸುಪಿತ್ರ್ಯಃ ಸಹಸೀದೃಶಾನಃ ಶುಚಿಪ್ರತೀಕೋ ವಿಷುಣೋ ಮಿತದ್ರುಃ ॥ 89 ॥

ದವಿದ್ಯುತದ್ವಾಜಪತಿರ್ವಿಜಾವಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ನಾಭಿಃ ಸನೃಜಃಸುವೃಕ್ತಿಃ ।
ತಿಗ್ಮಃ ಸುದಂಸಾ ಹರಿತಸ್ತಮೋಹಾ ಜೇತಾ ಜನಾನಾಂ ತತುರಿರ್ವನರ್ಗುಃ ॥ 90 ॥

ಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಧನರ್ಚಃ ಸುಷಖೋ ಧಿಯನ್ಧಿಃ ಮನ್ಯುಃಪಯಸ್ವಾನ್ಮಹಿಷಃ ಸಮಾನಃ ।
ಸೂರ್ಯೋ ಘೃಣೀವಾನ್ ರಥಯುರ್ಘೃತಶ್ರೀಃ ಭ್ರಾತಾ ಶಿಮೀವಾನ್ಭುವನಸ್ಯ ಗರ್ಭಃ ॥ 91 ॥

ಸಹಸ್ರರೇತಾ ನೃಷದಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ ವೇನೋ ವಪವಾನ್ಸುಷುಮಂಛಿಶಾನಃ ।
ಮಧುಪ್ರತೀಕಃ ಸ್ವಯಶಾಃ ಸಹೀಯಾನ್ ನವ್ಯೋ ಮುಹುರ್ಗೀಃ ಸುಭಗೋ ರಭಸ್ವಾನ್ ॥ 92 ॥

ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಕೇತುಃ ಸುಮನಸ್ಯಮಾನಃ ದೇವಃ ಶ್ರವಸ್ಯೋ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ।
ದಿವಸ್ಪೃಥಿವ್ಯೋರರತಿರ್ಹವಿರ್ವಾಟ್ ವಿಷ್ಣೂ ರಥಃ ಸುಷ್ಟುತ ಋಂಜಸಾನಃ ॥ 93 ॥

ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕೇತುಶ್ಚ್ಯವನಃ ಸಹಸ್ಯೋ ಹಿರಣ್ಯರೂಪಃ ಪ್ರಮಹಾಃ ಸುಜಮ್ಭಃ ।
ರುಶದ್ವಸಾನಃ ಕೃಪನೀಳ ಋನ್ಧನ್ ಕೃತ್ವ್ಯೋ ಘೃತಾನ್ನಃ ಪುರುಧಪ್ರತೀಕಃ ॥ 94 ॥

ಸಹಸ್ರಮುಷ್ಕಃ ಸುಶಮೀ ತ್ರಿಮೂರ್ಧಾ ಮನ್ದ್ರಃ ಸಹಸ್ವಾನಿಷಯನ್ತರುತ್ರಃ ।
ತೃಷುಚ್ಯುತಶ್ಚನ್ದ್ರರಥೋಭುರಣ್ಯುಃ ಧಾಸಿಃ ಸುವೇದಃ ಸಮಿಧಾ ಸಮಿದ್ಧಃ ॥ 95 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಃ ಶಮಿತಾ ಸುದತ್ರಃ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ನೇತಾ ಸುಧಿತಃ ಸುಶೋಕಃ ।
ಕವಿಪ್ರಶಸ್ತಃ ಪ್ರಥಮೋಽಮೃತಾನಾಂ ಸಹಸ್ರಶೃಂಗೋ ರಯಿವಿದ್ರಯೀಣಾಮ್ ॥ 96 ॥

ಬ್ರಧ್ನೋ ಹೃದಿಸ್ಪೃಕ್ ಪ್ರದಿವೋದಿವಿಸ್ಪೃಕ್ ವಿಭ್ವಾ ಸುಬನ್ಧುಃ ಸುಯಜೋ ಜರದ್ವಿಟ್ ।
ಅಪಾಕಚಕ್ಷಾ ಮಧುಹಸ್ತ್ಯ ಇದ್ಧೋ ಧರ್ಮಸ್ತ್ರಿಪಸ್ತ್ಯೋ ದ್ರವಿಣಾ ಪ್ರತಿವ್ಯಃ ॥ 97 ॥

ಪುರುಷ್ಟುತಃ ಕೃಷ್ಣಪವಿಃ ಸುಶಿಪ್ರಃ ಪಿಶಂಗರೂಪಃ ಪುರುನಿಷ್ಠ ಏಕಃ ।
ಹಿರಣ್ಯದನ್ತಃ ಸುಮಖಃ ಸುಹವ್ಯೋ ದಸ್ಮಸ್ತಪಿಷ್ಠಃ ಸುಸಮಿದ್ಧ ಇರ್ಯಃ ॥ 98 ॥

ಸುದ್ಯುತ್ ಸುಯಜ್ಞಃ ಸುಮನಾ ಸುರತ್ನಃ ಸುಶ್ರೀಃ ಸುಸಂಸತ್ ಸುರಥಃ ಸುಸನ್ದೃಕ್ ।
ತನ್ವಾ ಸುಜಾತೋ ವಸುಭಿಃ ಸುಜಾತಃ ಸುದೃಕ್ ಸುದೇವಃ ಸುಭರಃ ಸುಬರ್ಹಿಃ ॥

ಊರ್ಜೋನಪಾದ್ರಯಿಪತಿಃ ಸುವಿದತ್ರ ಆಪಿಃ
ಅಕ್ರೋಽಜಿರೋ ಗೃಹಪತಿಃ ಪುರುವಾರಪುಷ್ಟಿಃ ।
ವಿದ್ಯುದ್ರಥಃ ಸುಸನಿತಾ ಚತುರಕ್ಷ ಇಷ್ಟಿಃ
ದೀದ್ಯಾನ ಇನ್ದುರುರುಕೃದ್ಧೃತಕೇಶ ಆಶುಃ ॥ 100 ॥

॥ ಇತ್ಯಗ್ನಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಅನ್ತಿಮ ವಾಕ್ –
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಜಾಪೇನ ಪ್ರೀತಃ ಶ್ರೀಹವ್ಯವಾಹನಃ
ಚತುರ್ಣಾಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನಾಂ ದಾತ ಭವತು ಮೇ ಪ್ರಭುಃ ॥ 1 ॥

ನಾತ್ರ ನಾಮ್ನಾಂ ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಂ ನ ಚಕಾರಾದಿಪೂರಣಮ್ ।
ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ಶತಕೇನೈವ ಸಹಸ್ರಂ ಗ್ರಥಿತಂ ತ್ವಿದಮ್ ॥ 2 ॥

ಶ್ಲೋಕಾಶ್ಚತುರಶೀತಿಃ ಸ್ಯುರಾದಿತಸ್ತಾ ಅನುಷ್ಟುಭಃ ।
ತತಃ ಪಂಚದಶ ತ್ರಿಷ್ಟುಬಿನ್ದ್ರವಜ್ರೋಪಜಾತಿಭಿಃ ॥ 3 ॥

ಏಕಾನ್ತ್ಯಾ ಶಕ್ಕರೀ ಸಾಹಿ ವಸನ್ತತಿಲಕಾ ಮತಾ ।
ಸಾರ್ಧೈಕಾದಶಕೈಃ ಶ್ಲೋಕೈರ್ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 4 ॥

ಸಂಗೃಹೀತಾನಿ ವೇದಾಬ್ಧೇರಗ್ನೇರೇವ ಮಹೀಯಸಃ ।
ಓಂಕಾರಮಾದೌ ನಾಮಾನಿ ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತಾನಿ ತತ್ತತಃ ॥ 5 ॥

ನಮೋಽನ್ತಾನಿ ಪ್ರಯೋಜ್ಯಾನಿ ವಿನಿಯೋಗೇ ಮನೀಷಿಭಿಃ ।
ವೈದಿಕತ್ತ್ವಾಚ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಮ್ನಾಮನ್ತೇ ಪ್ರದರ್ಶಿತಮ್ ॥ 6 ॥

ಸೌಕರ್ಯಾಯ ಹಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತಂ ಮುದೇ ಮಯಾ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಮನ್ತ್ರಾಂಕಶ್ಚ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ ॥ 7 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋಕರ್ಣಾಭಿಜನಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತದಾಮೋದರಸೂನೋಃ
ಸಾಮ್ಬದೀಕ್ಷಿತಸ್ಯ ಕೃತೌ ಅಗ್ನಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತ್ರೋತ್ರಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Lord Agni:

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top