Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Lord Agni is the god of fire, is one of the most important deities of the Vedas, especially Rigveda. With the sole exception of Indra, more hymns are addressed to Agni deva than to any other deity. Agni is considered the mouth of the gods and goddesses, and the medium that transmits the offerings in a homa. He is conceptualized in the ancient Hindu scripts to exist on three levels, on earth like fire, in the atmosphere like lightning and in the sky like the sun. This triple presence links him as the messenger between the gods and human beings in Vedic thought.

Agni Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਅਗ੍ਨਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਃ ਸ਼ਰਣਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚੀਕਾਮਕੋਟੀਮਠਪਯਤਿਵਰਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਮ੍
ਸੁਜ੍ਞਾਨਂ ਸਾਰ੍ਵਭੌਮਂ ਸਕਲਮਤਵਿਦਾਂ ਪਾਲਕਂ ਦ੍ਵੈਤਹੀਨਮ੍ ।
ਕਾਲੇ ਕਲ੍ਕਿਪ੍ਰਭਾਵਾਨ੍ਨਿਗਮਗਿਰਿਮਧਸ੍ਤਾਤ੍ਪਤਨ੍ਤਂ ਵਹਨ੍ਤਂ
ਵਨ੍ਦੇ ਕੂਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਂ ਹਰਿਮਿਵ ਸਤਤਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲ਼ਿਂ ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਹਾਦੇਵਯਤੀਸ਼੍ਵਰਾਣਾਂ
ਕਰਾਬ੍ਜਜਾਤਂ ਸੁਯਮੀਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖ੍ਯਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਕਲ੍ਪਂ ਵਿਧਿਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਂ
ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਯਤਿਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਰ੍ਯਗੁਰੁਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਕਰਾਬ੍ਜਜਾਤਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਕੋਟੀਨ੍ਦ੍ਰਯਤਿਂ ਵਰੇਣ੍ਯਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਜ੍ਜਯੇਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥

ਵੇਦਾਖ੍ਯਵਕ੍ਸ਼ਮਨਿਸ਼ਂ ਪਰਿਪਾਲਯਨ੍ਤਂ
ਵਿਦ੍ਵਦ੍ਵਰੇਣ੍ਯਪਤਤਾਂ ਭੁਵਿ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਹਸਨ੍ਮੁਖਮਨੋਜ੍ਞਸ਼ਸ਼ਿਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਜ੍ਜਯੇਨ੍ਦ੍ਰਮਨਿਸ਼ਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥

ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਭ੍ਯਾਂ ਵਿਬੁਧਾਰ੍ਚਿਤਾਭ੍ਯਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਜਯੇਨ੍ਦ੍ਰਕਾਭ੍ਯਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਕੋਟੀਸ਼੍ਵਰਸ਼ਙ੍ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ
ਨਮਃ ਸੁਵਿਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਣਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਭ੍ਯਾਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਚਰਣਦਾਸਃ ਸਾਮ੍ਬਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਸ਼ਰ੍ਮਾ ਹਰਿਤਃ –
ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਗੋਕਰ੍ਣਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਵਾਙ੍ਮੁਖਮ੍ –
ਮਾਤਰਂ ਪਿਤਰਂ ਨਤ੍ਵਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਦਾਮੋਦਰਂ ਤਥਾ ॥

ਪੂਰ੍ਵੈਃ ਸਦੇਡਿਤਂ ਚਾਗ੍ਨਿਂ ਗੁਰੁਂ ਗਣਪਤਿਂ ਵਿਭੁਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਅਗ੍ਨੇਰ੍ਨਾਮਸਸ੍ਰਾਣਾਂ ਸਙ੍ਗ੍ਰਹਂ ਵੇਦਤੋ ਮਯਾ ।
ਉਦ੍ਧਤ੍ਯ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਚਿਤ੍ਰਭਾਨੁਪ੍ਰਤੁਸ਼੍ਟਯੇ ॥ ੨ ॥

ਅਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਾਣਮਗ੍ਵੇਦੇ ਸ਼ੁਨਃਸ਼ੇਪੋ ਵਸੁਸ਼੍ਚ ਤੌ ।
ਯਦਾਹਤੁਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣੈਰ੍ਮਰ੍ਤਾ, ਅਗ੍ਨੇਰ੍ਵਯਮ੍, ਇਤਿ ॥ ੩ ॥

ਕਾਣ੍ਵੋਵਸੁਃ
ਮਰ੍ਤਾ ਅਮ॑ਰ੍ਤ੍ਯਸ੍ਯ ਤੇ॒ ਭੂਰਿ॒ਨਾਮ॑ ਮਨਾਮਹੇ ।
ਵਿਪ੍ਰਾ॑ਸੋ ਜਾ॒ਤਵੇ॑ਦਸਃ ॥

ਆਜੀਗਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਨਃਸ਼ੇਪਃ –
ਅ॒ਗ੍ਨੇਰ੍ਵ॒ਯਂ ਪ੍ਰ॑ਥ॒ਮਸ੍ਯਾ॒ਮਤਾ॑ਨਾਂ॒ ਮਨਾ॑ਮਹੇ॒ ਚਾਰੁ॑ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॒ ਨਾਮ॑ ।
ਸ ਨੋ॑ ਮ॒ਹ੍ਯਾ ਅਦਿ॑ਤਯੇ॒ ਮੁਨ॑ਰ੍ਦਾਤ੍ ਪਿ॒ਤਰਂ॑ ਚ ਦ॒ਸ਼ੇਯਂ॑ ਮਾ॒ਤਰਂ॑ ਚ ॥

ਅਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ऋਸ਼ਿਃ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਣਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਭੁਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਗ੍ਨਿਰੇਵ ਹਿ ਦੇਵਤਾ ॥ ੪ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਸ਼ਕ੍ਵਰ੍ਯਸ਼੍ਛਨ੍ਦਾਂਸਿ ਸੁਮਹਨ੍ਤਿ ਚ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਵਿਨਿਯੋਗੋ ਜਪਾਦਿਪੁ ॥ ੫ ॥

ਧ੍ਯਾਨਂ ਚਤ੍ਵਾਰਿ ਸ਼ਙ੍ਗੇਤਿ ਵਾਮਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ।
ਆਗ੍ਨੇਯਂ ਦੈਵਤਂ ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦੋ ਜਾਪ੍ਯੇ ਹਿ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥ ੬ ॥

ॐ ਚਤ੍ਵਾਰਿ॒ਸ਼ਙ੍ਗਾ॒ ਤ੍ਰਯੋ॑ ਅਸ੍ਯ॒ ਪਾਦਾ॒ ਦ੍ਵੇ ਸ਼ੀ॒ਰ੍ਸ਼ੇ ਸ॒ਪ੍ਤ ਹਸ੍ਤਾ॑ਸੋ ਅਸ੍ਯ ।
ਤ੍ਰਿਧਾ॑ ਬ੍ਦ੍ਧੋ ਵ॑ਸ਼॒ਭੋ ਰੋ॑ਰਵੀਤਿ ਮ॒ਹੇ ਦੇ॒ਵੋ ਮ॑ਰ੍ਤ੍ਯਾ॒ਆਵਿ॑ਵੇਸ਼ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।

ਅਥਾਗ੍ਨਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿਰ੍ਵਸੁਪਤਿਰ੍ਹੋਤਾ ਦੀਦਿਵੀ ਰਤ੍ਨਧਾਤਮਃ ।
ਆਧ੍ਰਸਾਚਿਤ੍ਪਿਤਾ ਜਾਤਃ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਤਃ ਸੁਕ੍ਰਤੁਰ੍ਯੁਵਾ ॥ ੧ ॥ var ਆਧ੍ਰਸ੍ਯਚਿਤ੍ਪਿਤਾ

ਭਾਸਾਕੇਤੁਰ੍ਬਹਤ੍ਕੇਤੁਰ੍ਬਹਦਰ੍ਚਾਃ ਕਵਿਕ੍ਰਤੁਃ
ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਯਜੋ ਦੂਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵੇਦਾ ਅਪਸ੍ਤਮਃ ॥ ੨ ॥

ਸ੍ਵੇ ਦਮੇ ਵਰ੍ਧਮਾਨੋऽਰ੍ਹਨ੍ਤਨੂਕਨ੍ਮਲ਼ਯਤ੍ਤਮਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਮੋ ਗੁਹਾਚਰਨ੍ਨਾਭਿਃ ਪਥਿਵ੍ਯਾਃ ਸਪ੍ਤਮਾਨੁਸ਼ਃ ॥ ੩ ॥

ਅਦ੍ਰੇਃ ਸੂਨੁਰ੍ਨਰਾਸ਼ਂਸੋ ਬਰ੍ਹਿਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰ ਈਲ਼ਿਤਃ ।
ਪਾਵਕੋ ਰੇਰਿਹਤ੍ਕ੍ਸ਼ਾਮਾ ਘਤਪਸ਼੍ਠੋ ਵਨਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੪ ॥

ਸੁਜਿਹ੍ਵੋ ਯਜ੍ਞਨੀਰੁਕ੍ਸ਼ਨ੍ਸਤ੍ਯਮਨ੍ਮਾ ਸੁਮਦ੍ਰਥਃ ।
ਸਮੁਦ੍ਰਃ ਸੁਤ੍ਯਜੋ ਮਿਤ੍ਰੋ ਮਿਯੇਧ੍ਯੋ ਨਮਣੋऽਰ੍ਯਮਾ ॥ ੫ ॥

ਪੂਰ੍ਵ੍ਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਰਥਃ ਸ੍ਪਾਰ੍ਹਃ ਸੁਪ੍ਰਥਾਃ ਸਹਸੋਯਹੁਃ ।
ਯਜ੍ਵਾ ਵਿਮਾਨੋ ਰਜਸਾ ਰਕ੍ਸ਼ੋਹਾऽਥਰ੍ਯੁਰਧ੍ਰਿਗੁਃ ॥ ੬ ॥

ਸਹਨ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞਿਯੋ ਧੂਮਕੇਤੁਰ੍ਵਾਜੋऽਙ੍ਗਿਰਸ੍ਤਮਃ ।
ਪੁਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਪੂਰੇਵਦਨਿਮਾਨੋ ਵਿਚਰ੍ਸ਼ਣਿਃ ॥ ੭ ॥

ਦ੍ਵਿਮਾਤਾ ਮੇਧਿਰੋ ਦੇਵੋ ਦੇਵਾਨਾਂ ਸ਼ਨ੍ਤਮੋ ਵਸੁਃ ।
ਚੋਦਿਸ਼੍ਠੋ ਵਸ਼ਭਸ਼੍ਚਾਰੂਃ ਪੁਰੋਗਾਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੮ ॥

ਰਾਯੋਧਰ੍ਤਾ ਮਨ੍ਦ੍ਰਜਿਹ੍ਵਃ ਕਲ੍ਯਾਣੋ ਵਸੁਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ਜਾਮਿਃ ਪੂਸ਼ਾ ਵਾਵਸ਼ਾਨੋ ਵ੍ਰਤਪਾ ਅਸ੍ਤਤੋऽਨ੍ਤਰਃ ॥ ੯ ॥

ਸਮ੍ਮਿਸ਼੍ਲੋऽਙ੍ਗਿਰਸਾਂ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਟੋ ਗਵਾਂ ਤ੍ਰਾਤਾ ਮਹਿਵ੍ਰਤਃ ।
ਵਿਸ਼ਾਂ ਦੂਤਸ੍ਤਪੁਰ੍ਮੂਰ੍ਧਾ ਸ੍ਵਧ੍ਵਰੋ ਦੇਵਵੀਤਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਨੋ ਧਨਸ੍ਪਦਵਿਤਾ ਤਪੁਰ੍ਜਮ੍ਮੋ ਮਹਾਗਯਃ ।
ਅਰੁਸ਼ੋऽਤਿਥਿਰਸ੍ਯਦ੍ਮਸਦ੍ਵਾ ਦਕ੍ਸ਼ਪਤਿਃ ਸਹਃ ॥ ੧੧ ॥

ਤੁਵਿਸ਼੍ਮਾਞ੍ਛਵਸਾਸੂਨੁਃ ਸ੍ਵਧਾਵਾ ਜ੍ਯੋਤਿਰਪ੍ਸੁਜਾਃ ।
ਅਧ੍ਵਰਾਣਾਂ ਰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸ੍ਵਾਹੁਤੋ ਵਾਤਚੋਦਿਤਃ ॥ ੧੨ ॥

ਧਰ੍ਣਸਿਰ੍ਭੋਜਨਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਮਧੁਜਿਹ੍ਵੋ ਮਨੁਰ੍ਹਿਤਃ ।
ਨਮਸ੍ਯ ऋਗ੍ਮਿਯੋ ਜੀਰਃ ਪ੍ਰਚੇਤਾਃ ਪ੍ਰਭੁਰਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੧੩ ॥

ਰੋਹਿਦਸ਼੍ਵਃ ਸੁਪ੍ਰਣੀਤਿਃ ਸ੍ਵਰਾਡ੍ਗਤ੍ਸਃ ਸੁਦੀਦਿਤਿਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਵਸ੍ਵਤੋ ਦੂਤੋ ਬਹਦ੍ਭਾ ਰਯਿਵਾਨ੍ ਰਯਿਃ ॥ ੧੪ ॥

ਅਧ੍ਵਰਾਣਾਂ ਪਤਿਃ ਸਮ੍ਰਾਡ੍ ਘਸ਼੍ਵਿਰ੍ਦਾਸ੍ਵਦ੍ਵਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਯਃ
ਘਤਸ੍ਨੁਰਦਿਤਿਃ ਸ੍ਵਰ੍ਵਾਞ੍ਛ੍ਰੁਤ੍ਕਰ੍ਣੋ ਨਤਮੋ ਯਮਃ ॥ ੧੫ ॥

ਅਙ੍ਗਿਰਾਃ ਸਹਸਃਸੂਨੁਰ੍ਵਸੂਨਾਮਰਤਿਃ ਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਸਪ੍ਤਹੋਤਾ ਕੇਵਲੋऽਪ੍ਯੋ ਵਿਭਾਵਾ ਮਘਵਾ ਧੁਨਿਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸਮਿਧਾਨਃ ਪ੍ਰਤਰਣਃ ਪਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਮਸਿ ਤਸ੍ਥਿਵਾਨ੍ ।
ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੋ ਦਿਵੋਮੂਰ੍ਧਾ ਰੋਦਸ੍ਯੋਰਰਤਿਃ ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੭ ॥

ਯਜ੍ਞਾਨਾਂ ਨਾਭਿਰਤ੍ਰਿਃ ਸਤ੍ਸਿਨ੍ਧੂਨਾਞ੍ਜਾਮਿਰਾਹੁਤਃ ।
ਮਾਤਰਿਸ਼੍ਵਾ ਵਸੁਧਿਤਿਰ੍ਵੇਧਾ ਊਰ੍ਧ੍ਵਸ੍ਤਵੋ ਹਿਤਃ ॥ ੧੮ ॥

ਅਸ਼੍ਵੀ ਭੂਰ੍ਣਿਰਿਨੋ ਵਾਮੋ ਜਨੀਨਾਂ ਪਤਿਰਨ੍ਤਮਃ ।
ਪਾਯੁਰ੍ਮਰ੍ਤੇਸ਼ੁ ਮਿਤ੍ਰੋऽਰ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੁਸ਼੍ਟਿਃ ਸਾਧੁਰਹਿਰਭੁਃ ॥ ੧੯ ॥

ਭਦ੍ਰੋऽਜੁਰ੍ਯੋ ਹਵ੍ਯਦਾਤਿਸ਼੍ਚਿਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ੁਕ੍ਪਣਨ੍ ।
ਸ਼ਂਸਃ ਸਂਜ੍ਞਾਤਰੂਪੋऽਪਾਙ੍ਗਰ੍ਭਸ੍ਤੁਵਿਸ਼੍ਰਵਸ੍ਤਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਗਧ੍ਨੁਃਃ ਸ਼ੂਰਃ ਸੁਚਨ੍ਦ੍ਰੋऽਸ਼੍ਵੋऽਦਬ੍ਧੋ ਵੇਧਸ੍ਤਮਃ ਸ਼ਿਸ਼ੁਃ ।
ਵਾਜਸ਼੍ਰਵਾ ਹਰ੍ਯਮਾਣ ਈਸ਼ਾਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਚਰ੍ਸ਼ਣਿਃ ॥ ੨੧ ॥

ਪੁਰੁਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤੋ ਵਾਧ੍ਰ੍ਯਸ਼੍ਵੋऽਨੂਨਵਰ੍ਚਾਃ ਕਨਿਕ੍ਰਦਤ੍ ।
ਹਰਿਕੇਸ਼ੋ ਰਥੀ ਮਰ੍ਯਃ ਸ੍ਵਸ਼੍ਵੋ ਰਾਜਨ੍ਤੁਵਿਸ਼੍ਵਣਿਃ ॥ ੨੨ ॥

ਤਿਗ੍ਮਜਮ੍ਭਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਿਗ੍ਮਸ਼ੋਚਿਰ੍ਦ੍ਰੁਹਨ੍ਤਰਃ ।
ਕਕੁਦੁਕ੍ਥ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ਾਂ ਗੋਪਾ ਮਂਹਿਸ਼੍ਠੋ ਭਾਰਤੋ ਮਗਃ ॥ ੨੩ ॥

ਸ਼ਤਾਤ੍ਮੋਰੁਜ੍ਰਯਾ ਵੀਰਸ਼੍ਚੇਕਿਤਾਨੋ ਧਤਵ੍ਰਤਃ ।
ਤਨੂਰੁਕ੍ ਚੇਤਨੋऽਪੂਰ੍ਵ੍ਯੋ ਵ੍ਯਧ੍ਵਾ ਚਕ੍ਰਿਰ੍ਧਿਯਾਵਸੁਃ ॥ ੨੪ ॥

ਸ਼੍ਰਿਤਃ ਸਿਨ੍ਧੁਸ਼ੁ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਨੇਹਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚਨੋਹਿਤਃ ।
ਅਦਾਭ੍ਯਸ਼੍ਚੋਦ ऋਤੁਪਾ ਅਮਕ੍ਤਃ ਸ਼ਵਸਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੨੫ ॥

ਗੁਹਾਸਦ੍ਵੀਰੁਧਾਂ ਗਰ੍ਭਃ ਸੁਮੇਧਾਃ ਸ਼ੁਸ਼੍ਮਿਣਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਸਪ੍ਰਦਾਨੁਃ ਕਵਿਤਮਃ ਸ਼੍ਵਿਤਾਨੋ ਯਜ੍ਞਸਾਧਨਃ ॥ ੨੬ ॥

ਤੁਵਿਦ੍ਯੁਮ੍ਨੋऽਰੁਣਸ੍ਤੂਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਦ੍ਗਾਤੁਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਸ਼੍ਟੀਵਾਞ੍ਛ੍ਰੇਣਿਦਨ੍ਦਾਤਾ ਪਥੁਪਾਜਾਃ ਸਹਸ੍ਕਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਅਭਿਸ਼੍ਰੀਃ ਸਤ੍ਯਵਾਕ੍ਤ੍ਵੇਸ਼ੋ ਮਾਤ੍ਰੋਃ ਪੁਤ੍ਰੋ ਮਹਿਨ੍ਤਮਃ ।
ਘਤਯੋਨਿਰ੍ਦਿਦਕ੍ਸ਼ੇਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦੇਵ੍ਯੋ ਹਿਰਣ੍ਮਯਃ ॥ ੨੮ ॥ var ਹਿਰਣ੍ਯਯਃ

ਅਨੁਸ਼ਤ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਣਜਂਹਾਃ ਸ਼ਤਨੀਥੋऽਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਕੁਤਃ ।
ਇਲ਼ਾਯਾਃ ਪੁਤ੍ਰ ਈਲ਼ੇਨ੍ਯੋ ਵਿਚੇਤਾ ਵਾਘਤਾਮੁਸ਼ਿਕ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਵੀਤੋऽਰ੍ਕੋ ਮਾਨੁਸ਼ੋऽਜਸ੍ਰੋ ਵਿਪ੍ਰਃ ਸ਼੍ਰੋਤੋਰ੍ਵਿਯਾ ਵਸ਼ਃ
ਆਯੋਯੁਵਾਨ ਆਬਾਧੋ ਵੀਲ਼ੁਜਮ੍ਭੋ ਹਰਿਵ੍ਰਤਃ ॥ ੩੦ ॥

ਦਿਵਃਕੇਤੁਰ੍ਭੁਵੋਮੂਰ੍ਧਾ ਸਰਣ੍ਯਨ੍ਦੁਰ੍ਦਭਃ ਸੁਰੁਕ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯੇਨ ਸ਼ੋਚਿਸ਼ਾ ਰਾਜਨ੍ਸੁਦੀਤਿਰਿਸ਼ਿਰੋ ਬਹਤ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਸੁਦਸ਼ੀਕੋ ਵਿਸ਼ਾਙ੍ਕੇਤੁਃ ਪੁਰੁਹੂਤ ਉਪਸ੍ਥਸਦ੍ ।
ਪੁਰੋਯਾਵਾ ਪੁਰ੍ਵਣੀਕੋऽਨਿਵਤਃ ਸਤ੍ਪਤਿਰ੍ਦ੍ਯੁਮਾਨ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਯਜ੍ਞਸ੍ਯ ਵਿਦ੍ਵਾਨਵ੍ਯਥ੍ਯੋ ਦੁਰ੍ਵਰ੍ਤੁ ਰ੍ਭੂਰ੍ਜਯਨ੍ਨਪਾਤ੍ ।
ਅਮਤਃ ਸੌਭਗਸ੍ਯੇਸ਼ਃ ਸ੍ਵਰਾਜ੍ਯੋ ਦੇਵਹੂਤਮਃ ॥ ੩੩ ॥

ਕੀਲਾਲਪਾ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰੋ ਘਤਨਿਰ੍ਣਿਕ੍ ਸਨਸ਼੍ਰੁਤਃ ।
ਸ਼ੁਚਿਵਰ੍ਣਸ੍ਤੁਵਿਗ੍ਰੀਵੋ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੋਚਿਸ਼ਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੩੪ ॥

ਸੋਮਪਸ਼੍ਠੋ ਹਿਰਿਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਰ੍ਭਦ੍ਰਸ਼ੋਚਿਰ੍ਜੁਗੁਰ੍ਵਣਿਃ ।
ऋਤ੍ਵਿਕ੍ ਪੂਰ੍ਵੇਭਿਰਸ਼ਿਭਿਰੀਡ੍ਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਸ਼੍ਰਵਸ੍ਤਮਃ ॥ ੩੫ ॥

ਭੀਮਃ ਸ੍ਤਿਯਾਨਾਂ ਵਸ਼ਭੋ ਨੂਤਨੈਰੀਡ੍ਯ ਆਸੁਰਃ ।
ਸ੍ਤਭੂਯਮਾਨੋऽਧ੍ਵਰਾਣਾਂ ਗੋਪਾ ਵਿਸ਼੍ਪਤਿਰਸ੍ਮਯੁਃ ॥ ੩੬ ॥

ऋਤਸ੍ਯ ਗੋਪਾ ਜੀਰਾਸ਼੍ਵੋ ਜੋਹੂਤ੍ਰੋ ਦਮ੍ਪਤਿਃ ਕਵਿਃ ।
ऋਤਜਾਤੋ ਦ੍ਯੁਕ੍ਸ਼ਵਚਾ ਜੁਹ੍ਵਾਸ੍ਯੋऽਮੀਵਚਾਤਨਃ ॥ ੩੭ ॥

ਸੋਮਗੋਪਾਃ ਸ਼ੁਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ੋਚਿ ਰ੍ਘਤਾਹਵਨ ਆਯਜਿਃ ।
ਅਸਨ੍ਦਿਤਃ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਾ ਸ਼ਸ਼ਮਾਨਃ ਸ਼ੁਸ਼ੁਕ੍ਵਨਿਃ ॥ ੩੮ ॥

ਵਾਤਜੂਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਸ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਚਾਰੁਤਮੋ ਮਹਾਨ੍ ।
ਇਲ਼ਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਹਰ੍ਸ਼ਨ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰੋ ਦੇਵ੍ਯੋ ਮਯੋਭੁਵਃ ॥ ੩੯ ॥

ਅਰ੍ਵਾ ਸੁਪੇਸ਼ਸੌ ਦੇਵ੍ਯੌ ਹੋਤਾਰੌ ਸ੍ਵਰ੍ਪਤਿਃ ਸੁਭਾਃ ।
ਦੇਵੀਰ੍ਦ੍ਵਾਰੋ ਜਰਾਬੋਧੋ ਹੂਯਮਾਨੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੪੦ ॥

ਸਹਸਾਵਾਨ੍ ਮਰ੍ਮਜੇਨ੍ਯੋ ਹਿਂਸ੍ਤ੍ਰੋऽਮਤਸ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ।
ਦ੍ਰਵਿਣੋਦਾ ਭ੍ਰਾਜਮਾਨੋ ਧਸ਼੍ਣੁਰੂਰ੍ਜਾਮ੍ਪਤਿਃ ਪਿਤਾ ॥ ੪੧ ॥

ਸਦਾਯਵਿਸ਼੍ਠੋ ਵਰੁਣੋ ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਭਾਜਯੁਃ ਪਥੁਃ ।
ਵਨ੍ਦ੍ਯੋਧ੍ਵਰਾਣਾਂ ਸਮ੍ਰਾਜਨ੍ ਸੁਸ਼ੇਵੋ ਧੀਰਸ਼ਿਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੪੨ ॥

ਪਥੁਪ੍ਰਗਾਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਯੁਰ੍ਮੀਢ੍ਵਾਨ੍ਯਨ੍ਤਾ ਸ਼ੁਚਤ੍ ਸਖਾ ।
ਅਨਵਦ੍ਯਃ ਪਪ੍ਰਥਾਨਃ ਸ੍ਤਵਮਾਨੋ ਵਿਭੁਃ ਸ਼ਯੁਃ ॥ ੪੩ ॥

ਸ਼੍ਵੈਤ੍ਰੇਯਃ ਪ੍ਰਥਮੋ ਦ੍ਯੁਕ੍ਸ਼ੋ ਬਹਦੁਕ੍ਸ਼ਾ ਸੁਕਤ੍ਤਰਃ ।
ਵਯਸ੍ਕਦਗ੍ਨਿਤ੍ਤੋਕਸ੍ਯ ਤ੍ਰਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਵਿਦੁਸ਼੍ਟਰਃ ॥ ੪੪ ॥

ਤਿਗ੍ਮਾਨੀਕੋ ਹੋਤ੍ਰਵਾਹੋ ਵਿਗਾਹਃ ਸ੍ਵਤਵਾਨ੍ਭਮਿਃ ।
ਜੁਜੁਸ਼ਾਣਃ ਸਪ੍ਤਰਸ਼੍ਮਿਰਸ਼ਿਕਤ੍ਤੁਰ੍ਵਣਿਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੪੫ ॥

ਭੂਰਿਜਨ੍ਮਾ ਸਮਨਗਾਃ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤਸ੍ਪਥੁਃ ।
ਵਾਜਸ੍ਯ ਰਾਜਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਸ੍ਯ ਰਾਜਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭਰਾ ਵਸ਼ਾ ॥ ੪੬ ॥

ਸਤ੍ਯਤਾਤਿਰ੍ਜਾਤਵੇਦਾਸ੍ਤ੍ਵਾਸ਼੍ਟੋऽਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਵਸੁਸ਼੍ਰਵਾਃ ।
ਸਤ੍ਯਸ਼ੁਸ਼੍ਮੋ ਭਾऋਜੀਕੋऽਧ੍ਵਰਸ਼੍ਰੀਃ ਸਪ੍ਰਥਸ੍ਤਮਃ ॥ ੪੭ ॥

ਪੁਰੁਰੂਪੋ ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਦੇਵੋ ਮਰੁਤ੍ਸਖਃ ।
ਰੁਸ਼ਦੂਰ੍ਮਿਰ੍ਜੇਹਮਾਨੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਵਤ੍ਰਹਾ ਕ੍ਸ਼ਯਃ ॥ ੪੮ ॥

ਵਾਮਸ੍ਯਰਾਤਿਃ ਕਸ਼੍ਟੀਨਾਂ ਰਾਜਾ ਰੁਦ੍ਰਃ ਸ਼ਚੀਵਸੁਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ੈਃ ਸੁਦਕ੍ਸ਼ ਇਨ੍ਧਾਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਸ਼੍ਟਿਰ੍ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੪੯ ॥

ਅਪਾਂਸਧਸ੍ਥੋ ਵਸੁਵਿਦ੍ਰਣ੍ਵੋ ਭੁਜ੍ਮ ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਵਲ੍ਸ਼ੋ ਧਰੁਣੋ ਵਹ੍ਨਿਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸਹਨ੍ਤਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ਅਚ੍ਛਿਦ੍ਰੋਤਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਸ਼ੋਚਿਰ੍ਹਸ਼ੀਵਾਨਤਿਥਿਰ੍ਵਿਸ਼ਾਮ੍ ।
ਦੁਰ੍ਧਰੀਤੁਃ ਸਪਰ੍ਯੇਣ੍ਯੋ ਵੇਦਿਸ਼ਚ੍ਚਿਤ੍ਰ ਆਤਨਿਃ ॥ ੫੧ ॥

ਦੈਵ੍ਯਃਕੇਤੁਸ੍ਤਿਗ੍ਮਹੇਤਿਃ ਕਨੀਨਾਞ੍ਜਾਰ ਆਨਵਃ ।
ਊਰ੍ਜਾਹੁਤਿਰਤਸ਼੍ਚੇਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਜਾਨਨ੍ਸਰ੍ਪਿਰਾਸੁਤਿਃ ॥ ੫੨ ॥

ਗੁਹਾਚਤਞ੍ਚਿਤ੍ਰਮਹਾ ਦ੍ਵ੍ਰਨ੍ਨਃ ਸੂਰੋ ਨਿਤੋਸ਼ਨਃ ।
ਕ੍ਰਤ੍ਵਾਚੇਤਿਸ਼੍ਠ ऋਤਚਿਤ੍ਤ੍ਰਿਵਰੂਥਃ ਸਹਸ੍ਰਜਿਤ੍ ॥ ੫੩ ॥

ਸਨ੍ਦਗ੍ਜੂਰ੍ਣਿਃ ਕ੍ਸ਼ੋਦਾਯੁਰੁਸ਼ਰ੍ਭੁਦ੍ਵਾਜਸਾਤਮਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਃ ਸੂਨੁਰ੍ਜਨ੍ਯ ऋਤਪ੍ਰਜਾਤੋ ਵਤ੍ਰਹਨ੍ਤਮਃ ॥ ੫੪ ॥

ਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠਃ ਸ੍ਪਹਯਦ੍ਵਰ੍ਣੋ ਘਣਿਰ੍ਜਾਤੋ ਯਸ਼ਸ੍ਤਮਃ ।
ਵਨੇਸ਼ੁ ਜਾਯੁਃ ਪੁਤ੍ਰਃਸਨ੍ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਤ੍ਰੋ ਦੁਰੋਣਯੁਃ ॥ ੫੫ ॥

ਆਸ਼ੁਹੇਮਃ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਘੋਰੋ ਦੇਵਾਨਾਂ ਕੇਤੁਰਹ੍ਨਯਃ ।
ਦੁਰੋਕਸ਼ੋਚਿਃ ਪਲਿਤਃ ਸੁਵਰ੍ਚਾ ਬਹੁਲੋऽਦ੍ਭੁਤਃ ॥ ੫੬ ॥

ਰਾਜਾ ਰਯੀਣਾਂ ਨਿਸ਼ਤ੍ਤੋ ਧੂਰ੍ਸ਼ਦ੍ਰੂਕ੍ਸ਼ੋ ਧ੍ਰੁਵੋ ਹਰਿਃ ।
ਧਰ੍ਮੋ ਦ੍ਵਿਜਨ੍ਮਾ ਸੁਤੁਕਃ ਸ਼ੁਸ਼ੁਕ੍ਵਾਞ੍ਜਾਰ ਉਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੫੭ ॥

ਨਾਦ੍ਯਃ ਸਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਦਧਿਃ ਸਿਂਹ ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੋਚਿਰਨਾਨਤਃ ।
ਸ਼ੇਵਃ ਪਿਤੂਨਾਂ ਸ੍ਵਾਦ੍ਮਾऽऽਹਾਵੋऽਪ੍ਸੁ ਸਿਂਹ ਇਵ ਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੫੮ ॥

ਗਰ੍ਭੋ ਵਨਾਨਾਞ੍ਚਰਥਾਂ ਗਰ੍ਭੋ ਯਜ੍ਞਃ ਪੁਰੂਵਸੁਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਪਾਵਾਨ੍ਨਪਤਿਰ੍ਮੇਧ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਃ ਸ਼੍ਵੇਤੋऽਪਰੀਵਤਃ ॥ ੫੯ ॥

ਸ੍ਥਾਤਾਂ ਗਰ੍ਭਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਰ੍ਚਾਸ੍ਤਸ੍ਥਿਵਾਨ੍ ਪਰਮੇ ਪਦੇ ।
ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ਮਰ੍ਤਾਗੁਂਸ਼੍ਚ ਦੇਵਾਨਾਂ ਜਨ੍ਮ ਸ਼੍ਯੇਤਃ ਸ਼ੁਚਿਵ੍ਰਤਃ ॥ ੬੦ ॥

ऋਤਪ੍ਰਵੀਤਃ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸਵਿਤਾ ਚਿਤ੍ਤਿਰਪ੍ਸੁਸ਼ਦ੍ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਪੁਰਸ੍ਤੂਰ੍ਣਿਤਮਃ ਸ੍ਪਨ੍ਦ੍ਰੋ ਦੇਵੇਸ਼ੁ ਜਾਗਵਿਃ ॥ ੬੧ ॥

ਪੁਰ ਏਤਾ ਸਤ੍ਯਤਰ ऋਤਾਵਾ ਦੇਵਵਾਹਨਃ ।
ਅਤਨ੍ਦ੍ਰ ਇਨ੍ਦ੍ਰਃ ऋਤੁਵਿਚ੍ਛੋਚਿਸ਼੍ਠਃ ਸ਼ੁਚਿਦਚ੍ਛਿਤਃ ॥ ੬੨ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਕੇਸ਼ਃ ਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਵਸੂਨਾਂ ਜਨਿਤਾऽਸੁਰਃ ।
ऋਭ੍ਵਾ ਸੁਸ਼ਰ੍ਮਾ ਦੇਵਾਵੀਰ੍ਦਧਦ੍ਰਤ੍ਨਾਨਿ ਦਾਸ਼ੁਸ਼ੇ ॥ ੬੩ ॥

ਪੂਰ੍ਵੋ ਦਧਗ੍ਦਿਵਸ੍ਪਾਯੁਃ ਪੋਤਾ ਧੀਰਃ ਸਹਸ੍ਰਸਾਃ ।
ਸੁਮਲ਼ੀਕੋ ਦੇਵਕਾਮੋ ਨਵਜਾਤੋ ਧਨਞ੍ਜਯਃ ॥ ੬੪ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਵਤ੍ਤਮੋ ਨੀਲਪਸ਼੍ਠ ऋਸ਼੍ਵੋ ਮਨ੍ਦ੍ਰਤਰੋऽਗ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਚਿਰਂਸ਼ੋ ਦਾਰੁਰਸ੍ਰਿਚ੍ਛਿਤਿਪਸ਼੍ਠੋ ਨਮੋਵਹਨ੍ ॥ ੬੫ ॥

ਪਨ੍ਯਾਂਸਸ੍ਤਰੁਣਃ ਸਮ੍ਰਾਟ੍ ਚਰ੍ਸ਼ਣੀਨਾਂ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਸ੍ਵਙ੍ਗਃ ਸੁਵੀਰਃ ਕਸ਼੍ਣਾਧ੍ਵਾ ਸੁਪ੍ਰਤੂਰ੍ਤਿਰਿਲ਼ੋ ਮਹੀ ॥ ੬੬ ॥

ਯਵਿਸ਼੍ਠ੍ਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਵਕੋ ਵਾਸ਼ੀਮਾਨਵਨੋ ਘਤਮ੍ ।
ਈਵਾਨਸ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਾਰਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਭਾਨੁਰਪਾਂ ਨਪਾਤ੍ ॥ ੬੭ ॥

ਨਚਕ੍ਸ਼ਾ ਊਰ੍ਜਯਞ੍ਚ੍ਛੀਰਃ ਸਹੋਜਾ ਅਦ੍ਭੁਤਕ੍ਤ੍ਰਤੁਃ ।
ਬਹੁਨਾਮਵਮੋऽਭਿਦ੍ਯੁਰ੍ਭਾਨੁਰ੍ਮਿਤ੍ਰਮਹੋ ਭਗਃ ॥ ੬੮ ॥

ਵਸ਼੍ਚਦ੍ਵਨੋ ਰੋਰੁਚਾਨਃ ਪਥਿਵ੍ਯਾਃ ਪਤਿਰਾਧਸ਼ਃ ।
ਦਿਵਃ ਸੂਨੁਰ੍ਦਸ੍ਮਵਰ੍ਚਾ ਯਨ੍ਤੁਰੋ ਦੁਸ਼੍ਟਰੋ ਜਯਨ੍ ॥ ੬੯ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਵਿਦ੍ਗਣਸ਼੍ਰੀਰਥਿਰੋ ਨਾਕਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰੋऽਪ੍ਤੁਰਃ ਸਸਃ ।
ਹਿਰਿਸ਼ਿਪ੍ਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਮਿਨ੍ਵੋ ਭਗੂਣਾਂ ਰਾਤਿਰਦ੍ਵਯਨ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਸੁਹੋਤਾ ਸੁਰਣਃ ਸੁਦ੍ਯੌਰ੍ਮਨ੍ਧਾਤਾ ਸ੍ਵਵਸਃ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਅਸ਼੍ਵਦਾਵਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ਼ੋਚਿਰ੍ਯਜੀਯਾਨ੍ਹਰ੍ਯਤੋऽਰ੍ਣਵਃ ॥ ੭੧ ॥

ਸੁਪ੍ਰਤੀਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਯਾਮਃ ਸ੍ਵਭਿਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ਣੀਰੁਸ਼ਨ੍ ।
ਬਹਤ੍ਸੂਰਃ ਪਸ਼੍ਟਬਨ੍ਧੁਃ ਸ਼ਚੀਵਾਨ੍ਸਂਯਤਸ਼੍ਚਿਕਿਤ੍ ॥ ੭੨ ॥

ਵਿਸ਼ਾਮੀਡ੍ਯੋऽਹਿਂਸ੍ਯਮਾਨੋ ਵਯੋਧਾ ਗਿਰ੍ਵਣਾਸ੍ਤਪੁਃ ।
ਵਸ਼ਾਨ੍ਨ ਉਗ੍ਰੋऽਦ੍ਵਯਾਵੀ ਤ੍ਰਿਧਾਤੁਸ੍ਤਰਣਿਃ ਸ੍ਵਯੁਃ ॥ ੭੩ ॥

ਤ੍ਰਯਯਾਯ੍ਯਸ਼੍ਚਰ੍ਸ਼ਣੀਨਾਂ ਹੋਤਾ ਵੀਲ਼ੁਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਗੁਹਮਾਨੋ ਨਿਰ੍ਮਥਿਤਃ ਸੁਦਾਨੁਰਿਸ਼ਿਤੋ ਯਜਨ੍ ॥ ੭੪ ॥

ਮੇਧਾਕਾਰੋ ਵਿਪ੍ਰਵੀਰਃ ਕ੍ਸ਼ਿਤੀਨਾਂ ਵਸ਼ਭੋऽਰਤਿਃ ।
ਵਾਜਿਨ੍ਤਮਃ ਕਣ੍ਵਤਮੋ ਜਰਿਤਾ ਮਿਤ੍ਰਿਯੋऽਜਰਃ ॥ ੭੫ ॥

ਰਾਯਸ੍ਪਤਿਃ ਕੂਚਿਦਰ੍ਥੀ ਕਸ਼੍ਣਯਾਮੋ ਦਿਵਿਕ੍ਸ਼ਯਃ ।
ਘਤਪ੍ਰਤੀਕਸ਼੍ਚੇਤਿਸ਼੍ਠਃ ਪੁਰੁਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸਤ੍ਵਨੋऽਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੭੬ ॥

ਨਿਤ੍ਯਹੋਤਾ ਪੂਤਦਕ੍ਸ਼ਃ ਕਕੁਦ੍ਮਾਨ੍ ਕ੍ਰਵ੍ਯਵਾਹਨਃ ।
ਦਿਧਿਸ਼ਾਯ੍ਯੋ ਦਿਦ੍ਯੁਤਾਨਃ ਸੁਦ੍ਯੋਤ੍ਮਾ ਦਸ੍ਯੁਹਨ੍ਤਮਃ ॥ ੭੭ ॥

ਪੁਰੁਵਾਰਃ ਪੁਰੁਤਮੋ ਜਰ੍ਹਸ਼ਾਣਃ ਪੁਰੋਹਿਤਃ ।
ਸ਼ੁਚਿਜਿਹ੍ਵੋ ਜਰ੍ਭੁਰਾਣੋ ਰੇਜਮਾਨਸ੍ਤਨੂਨਪਾਤ੍ ॥ ੭੮ ॥

ਆਦਿਤੇਯੋ ਦੇਵਤਮੋ ਦੀਰ੍ਘਤਨ੍ਤੁਃ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ।
ਦਿਵਿਯੋਨਿਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਤਸ਼੍ਰੀਰ੍ਜਰਮਾਣਃ ਪੁਰੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੯ ॥

ਜ੍ਰਯਸਾਨਃ ਪੁਰੁਪ੍ਰੈਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤੂਰ੍ਤਿਃ ਪਿਤੁਸ਼੍ਪਿਤਾ ।
ਸਹਸਾਨਃ ਸਞ੍ਚਿਕਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਦੈਵੋਦਾਸਃ ਸਹੋਵਧਃ ॥ ੮੦ ॥

ਸ਼ੋਚਿਸ਼੍ਕੇਸ਼ੋ ਧਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਣਃ ਸੁਜਾਤਃ ਪੁਰੁਚੇਤਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼੍ਰੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਵਰ੍ਯ ਆਯਜਿਸ਼੍ਠਃ ਸਦਾਨਵਃ ॥ ੮੧ ॥

ਨੇਤਾ ਕ੍ਸ਼ਿਤੀਨਾਂ ਦੈਵੀਨਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਦਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਭਨਃ ।
ਯਜ੍ਞਵਨ੍ਯੁਰ੍ਵਹ੍ਨਿਤਮੋ ਰਂਸੁਜਿਹ੍ਵੋ ਗੁਹਾਹਿਤਃ ॥ ੮੨ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ਧਸ੍ਥੋ ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਯਾ ਹੋਤ੍ਰਾਵਿਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਤਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਰਾਧਾਃ ਸੂਨਤਾਵਾਨ੍ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਃ ਪਰਿਸ਼੍ਕਤਃ ॥ ੮੩ ॥

ਚਿਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੋ ਵਦ੍ਧਸ਼ੋਚਿਰ੍ਵਨਿਸ਼੍ਟੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਬਭ੍ਰਿਃ ਪਰਸ੍ਪਾ ਉਸ਼ਸਾਮਿਘਾਨਃ ਸਾਸਹਿਃ ਸਦਕ੍ ॥ ੮੪ ॥

ਵਾਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਂਸ੍ਯੋ ਮਧੁਪਕ੍ ਚਿਕਿਤ੍ਰੋ ਨਕ੍ਸ਼੍ਯਃ ਸੁਦਕ੍ਸ਼ੋऽਦਪਿਤੋ ਵਸਿਸ਼੍ਠਃ ।
ਦਿਵ੍ਯੋ ਜੁਸ਼ਾਣੋ ਰਘੁਯਤ੍ਪ੍ਰਯਜ੍ਯੁਃ ਦੁਰ੍ਯਃ ਸੁਰਾਧਾਃ ਪ੍ਰਯਤੋऽਪ੍ਰਮਸ਼੍ਯਃ ॥ ੮੫ ॥

ਵਾਤੋਪਧੂਤੋ ਮਹਿਨਾਦਸ਼ੇਨ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਣਾਮੁਦਾਰੋ ਧਰੁਣੋ ਰਯੀਣਾਮ੍ ।
ਦੀਦ੍ਯਦ੍ਰੁਰੁਕ੍ਵ੍ਵਾਨ੍ਦ੍ਰਵਿਣਸ੍ਯੁਰਤ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰਿਯਂਵਸਾਨਃ ਪ੍ਰਵਪਨ੍ਯਜਿਸ਼੍ਠਃ ॥ ੮੬ ॥

ਵਸ੍ਯੋ ਵਿਦਾਨੋ ਦਿਵਿਜਃ ਪਨਿਸ਼੍ਠੋ ਦਮ੍ਯਃ ਪਰਿਜ੍ਮਾ ਸੁਹਵੋ ਵਿਰੂਪਃ ।
ਜਾਮਿਰ੍ਜਨਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਤੋ ਵਪੁਸ਼੍ਯਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰੇਭਿਰਙ੍ਗੈਰਜ ਆਤਤਨ੍ਵਾਨ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਅਧ੍ਰੁਗ੍ਵਰੂਥ੍ਯਃ ਸੁਦਸ਼ੀਕਰੂਪਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਵਿਦ੍ਵਾਞ੍ਚਿਕਿਤੁਰ੍ਵਿਭਾਨੁਃ । var ਅਦ੍ਰੁਹ੍ਵਰੂਥ੍ਯਃ
ਧਰ੍ਣਿ ਰ੍ਵਿਧਰ੍ਤਾ ਵਿਵਿਚਿਃ ਸ੍ਵਨੀਕੋ ਯਹ੍ਵਃ ਪ੍ਰਕੇਤੋ ਵਸ਼ਣਸ਼੍ਚਕਾਨਃ ॥ ੮੮ ॥

ਜੁਸ਼੍ਟੋ ਮਨੋਤਾ ਪ੍ਰਮਤਿਰ੍ਵਿਹਾਯਾਃ ਜੇਨ੍ਯੋ ਹਵਿਸ਼੍ਕਤ੍ ਪਿਤੁਮਾਞ੍ਛਵਿਸ਼੍ਠਃ ।
ਮਤਿਃ ਸੁਪਿਤ੍ਰ੍ਯਃ ਸਹਸੀਦਸ਼ਾਨਃ ਸ਼ੁਚਿਪ੍ਰਤੀਕੋ ਵਿਸ਼ੁਣੋ ਮਿਤਦ੍ਰੁਃ ॥ ੮੯ ॥

ਦਵਿਦ੍ਯੁਤਦ੍ਵਾਜਪਤਿਰ੍ਵਿਜਾਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਨਾਭਿਃ ਸਨਜਃਸੁਵਕ੍ਤਿਃ ।
ਤਿਗ੍ਮਃ ਸੁਦਂਸਾ ਹਰਿਤਸ੍ਤਮੋਹਾ ਜੇਤਾ ਜਨਾਨਾਂ ਤਤੁਰਿਰ੍ਵਨਰ੍ਗੁਃ ॥ ੯੦ ॥

ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਧਨਰ੍ਚਃ ਸੁਸ਼ਖੋ ਧਿਯਨ੍ਧਿਃ ਮਨ੍ਯੁਃਪਯਸ੍ਵਾਨ੍ਮਹਿਸ਼ਃ ਸਮਾਨਃ ।
ਸੂਰ੍ਯੋ ਘਣੀਵਾਨ੍ ਰਥਯੁਰ੍ਘਤਸ਼੍ਰੀਃ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸ਼ਿਮੀਵਾਨ੍ਭੁਵਨਸ੍ਯ ਗਰ੍ਭਃ ॥ ੯੧ ॥

ਸਹਸ੍ਰਰੇਤਾ ਨਸ਼ਦਪ੍ਰਯੁਚ੍ਛਨ੍ ਵੇਨੋ ਵਪਵਾਨ੍ਸੁਸ਼ੁਮਞ੍ਛਿਸ਼ਾਨਃ ।
ਮਧੁਪ੍ਰਤੀਕਃ ਸ੍ਵਯਸ਼ਾਃ ਸਹੀਯਾਨ੍ ਨਵ੍ਯੋ ਮੁਹੁਰ੍ਗੀਃ ਸੁਭਗੋ ਰਭਸ੍ਵਾਨ੍ ॥ ੯੨ ॥

ਯਜ੍ਞਸ੍ਯ ਕੇਤੁਃ ਸੁਮਨਸ੍ਯਮਾਨਃ ਦੇਵਃ ਸ਼੍ਰਵਸ੍ਯੋ ਵਯੁਨਾਨਿ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ ।
ਦਿਵਸ੍ਪਥਿਵ੍ਯੋਰਰਤਿਰ੍ਹਵਿਰ੍ਵਾਟ੍ ਵਿਸ਼੍ਣੂ ਰਥਃ ਸੁਸ਼੍ਟੁਤ ऋਞ੍ਜਸਾਨਃ ॥ ੯੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਕੇਤੁਸ਼੍ਚ੍ਯਵਨਃ ਸਹਸ੍ਯੋ ਹਿਰਣ੍ਯਰੂਪਃ ਪ੍ਰਮਹਾਃ ਸੁਜਮ੍ਭਃ ।
ਰੁਸ਼ਦ੍ਵਸਾਨਃ ਕਪਨੀਲ਼ ऋਨ੍ਧਨ੍ ਕਤ੍ਵ੍ਯੋ ਘਤਾਨ੍ਨਃ ਪੁਰੁਧਪ੍ਰਤੀਕਃ ॥ ੯੪ ॥

ਸਹਸ੍ਰਮੁਸ਼੍ਕਃ ਸੁਸ਼ਮੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਧਾ ਮਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਹਸ੍ਵਾਨਿਸ਼ਯਨ੍ਤਰੁਤ੍ਰਃ ।
ਤਸ਼ੁਚ੍ਯੁਤਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਰਥੋਭੁਰਣ੍ਯੁਃ ਧਾਸਿਃ ਸੁਵੇਦਃ ਸਮਿਧਾ ਸਮਿਦ੍ਧਃ ॥ ੯੫ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਃ ਸ਼ਮਿਤਾ ਸੁਦਤ੍ਰਃ ਯਜ੍ਞਸ੍ਯ ਨੇਤਾ ਸੁਧਿਤਃ ਸੁਸ਼ੋਕਃ ।
ਕਵਿਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਃ ਪ੍ਰਥਮੋऽਮਤਾਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਙ੍ਗੋ ਰਯਿਵਿਦ੍ਰਯੀਣਾਮ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਬ੍ਰਧ੍ਨੋ ਹਦਿਸ੍ਪਕ੍ ਪ੍ਰਦਿਵੋਦਿਵਿਸ੍ਪਕ੍ ਵਿਭ੍ਵਾ ਸੁਬਨ੍ਧੁਃ ਸੁਯਜੋ ਜਰਦ੍ਵਿਟ੍ ।
ਅਪਾਕਚਕ੍ਸ਼ਾ ਮਧੁਹਸ੍ਤ੍ਯ ਇਦ੍ਧੋ ਧਰ੍ਮਸ੍ਤ੍ਰਿਪਸ੍ਤ੍ਯੋ ਦ੍ਰਵਿਣਾ ਪ੍ਰਤਿਵ੍ਯਃ ॥ ੯੭ ॥

ਪੁਰੁਸ਼੍ਟੁਤਃ ਕਸ਼੍ਣਪਵਿਃ ਸੁਸ਼ਿਪ੍ਰਃ ਪਿਸ਼ਙ੍ਗਰੂਪਃ ਪੁਰੁਨਿਸ਼੍ਠ ਏਕਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਦਨ੍ਤਃ ਸੁਮਖਃ ਸੁਹਵ੍ਯੋ ਦਸ੍ਮਸ੍ਤਪਿਸ਼੍ਠਃ ਸੁਸਮਿਦ੍ਧ ਇਰ੍ਯਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸੁਦ੍ਯੁਤ੍ ਸੁਯਜ੍ਞਃ ਸੁਮਨਾ ਸੁਰਤ੍ਨਃ ਸੁਸ਼੍ਰੀਃ ਸੁਸਂਸਤ੍ ਸੁਰਥਃ ਸੁਸਨ੍ਦਕ੍ ।
ਤਨ੍ਵਾ ਸੁਜਾਤੋ ਵਸੁਭਿਃ ਸੁਜਾਤਃ ਸੁਦਕ੍ ਸੁਦੇਵਃ ਸੁਭਰਃ ਸੁਬਰ੍ਹਿਃ ॥

ਊਰ੍ਜੋਨਪਾਦ੍ਰਯਿਪਤਿਃ ਸੁਵਿਦਤ੍ਰ ਆਪਿਃ
ਅਕ੍ਰੋऽਜਿਰੋ ਗਹਪਤਿਃ ਪੁਰੁਵਾਰਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਰਥਃ ਸੁਸਨਿਤਾ ਚਤੁਰਕ੍ਸ਼ ਇਸ਼੍ਟਿਃ
ਦੀਦ੍ਯਾਨ ਇਨ੍ਦੁਰੁਰੁਕਦ੍ਧਤਕੇਸ਼ ਆਸ਼ੁਃ ॥ ੧੦੦ ॥

॥ ਇਤ੍ਯਗ੍ਨਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

ਅਨ੍ਤਿਮ ਵਾਕ੍ –
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਜਾਪੇਨ ਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼੍ਰੀਹਵ੍ਯਵਾਹਨਃ
ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਾਨਾਂ ਦਾਤ ਭਵਤੁ ਮੇ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧ ॥

ਨਾਤ੍ਰ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਪੌਨਰੁਕ੍ਤ੍ਯਂ ਨ ਚਕਾਰਾਦਿਪੂਰਣਮ੍ ।
ਸ਼੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਸ਼ਤਕੇਨੈਵ ਸਹਸ੍ਰਂ ਗ੍ਰਥਿਤਂ ਤ੍ਵਿਦਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਤੁਰਸ਼ੀਤਿਃ ਸ੍ਯੁਰਾਦਿਤਸ੍ਤਾ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭਃ ।
ਤਤਃ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਬਿਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰੋਪਜਾਤਿਭਿਃ ॥ ੩ ॥

ਏਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਕਰੀ ਸਾਹਿ ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾ ਮਤਾ ।
ਸਾਰ੍ਧੈਕਾਦਸ਼ਕੈਃ ਸ਼੍ਲੋਕੈਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸਙ੍ਗਹੀਤਾਨਿ ਵੇਦਾਬ੍ਧੇਰਗ੍ਨੇਰੇਵ ਮਹੀਯਸਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਮਾਦੌ ਨਾਮਾਨਿ ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਨ੍ਤਾਨਿ ਤਤ੍ਤਤਃ ॥ ੫ ॥

ਨਮੋऽਨ੍ਤਾਨਿ ਪ੍ਰਯੋਜ੍ਯਾਨਿ ਵਿਨਿਯੋਗੇ ਮਨੀਸ਼ਿਭਿਃ ।
ਵੈਦਿਕਤ੍ਤ੍ਵਾਚ੍ਚ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਮ੍ਨਾਮਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਸੌਕਰ੍ਯਾਯ ਹਿ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਨ੍ਤਂ ਮੁਦੇ ਮਯਾ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਙ੍ਕਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੭ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੋਕਰ੍ਣਾਭਿਜਨਸ੍ਯ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਦਾਮੋਦਰਸੂਨੋਃ
ਸਾਮ੍ਬਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਸ੍ਯ ਕਤੌ ਅਗ੍ਨਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤ੍ਰੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Lord Agni:

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top