Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama Lyrics in Telugu

Lord Agni is the god of fire, is one of the most important deities of the Vedas, especially Rigveda. With the sole exception of Indra, more hymns are addressed to Agni deva than to any other deity. Agni is considered the mouth of the gods and goddesses, and the medium that transmits the offerings in a homa. He is conceptualized in the ancient Hindu scripts to exist on three levels, on earth like fire, in the atmosphere like lightning and in the sky like the sun. This triple presence links him as the messenger between the gods and human beings in Vedic thought.

Agni Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ అగ్నిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీగురుః శరణమ్ ।
శ్రీకాఞ్చీకామకోటీమఠపయతివరం శఙ్కరార్యస్వరూపమ్
సుజ్ఞానం సార్వభౌమం సకలమతవిదాం పాలకం ద్వైతహీనమ్ ।
కాలే కల్కిప్రభావాన్నిగమగిరిమధస్తాత్పతన్తం వహన్తం
వన్దే కూర్మస్వరూపం హరిమివ సతతం చన్ద్రమౌళిం యతీన్ద్రమ్ ॥

శ్రీమన్మహాదేవయతీశ్వరాణాం
కరాబ్జజాతం సుయమీన్ద్రముఖ్యమ్ ।
సర్వజ్ఞకల్పం విధివిష్ణురూపం
శ్రీచన్ద్రమౌళీన్ద్రయతిం నమామి ॥

శ్రీశఙ్కరాచర్యగురుస్వరూపం
శ్రీచన్ద్రమౌళీన్ద్రకరాబ్జజాతమ్ ।
శ్రీకామకోటీన్ద్రయతిం వరేణ్యం
శ్రీమజ్జయేన్ద్రం శరణం ప్రపద్యే ॥

వేదాఖ్యవృక్షమనిశం పరిపాలయన్తం
విద్వద్వరేణ్యపతతాం భువి కల్పవృక్షమ్ ।
నిత్యం హసన్ముఖమనోజ్ఞశశిస్వరూపం
శ్రీమజ్జయేన్ద్రమనిశం శరణం ప్రపద్యే ॥

జగద్గురుభ్యాం విబుధార్చితాభ్యాం
శ్రీచన్ద్రమౌళీన్ద్రజయేన్ద్రకాభ్యామ్ ।
శ్రీకామకోటీశ్వరశఙ్కరాభ్యాం
నమః సువిద్రక్షణదీక్షితాభ్యామ్ ॥

॥ ఇతి శ్రీగురుచరణదాసః సామ్బదీక్షితశర్మా హరితః –
శ్రీక్షేత్రగోకర్ణమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।

వాఙ్ముఖమ్ –
మాతరం పితరం నత్వా లక్ష్మీం దామోదరం తథా ॥

పూర్వైః సదేడితం చాగ్నిం గురుం గణపతిం విభుమ్ ॥ ౧ ॥

అగ్నేర్నామసస్రాణాం సఙ్గ్రహం వేదతో మయా ।
ఉద్ధృత్య క్రియతే భక్త్యా చిత్రభానుప్రతుష్టయే ॥ ౨ ॥

అత్ర ప్రమాణమృగ్వేదే శునఃశేపో వసుశ్చ తౌ ।
యదాహతుర్మన్త్రవర్ణైర్మర్తా, అగ్నేర్వయమ్, ఇతి ॥ ౩ ॥

కాణ్వోవసుః
మర్తా అమ॑ర్త్యస్య తే॒ భూరి॒నామ॑ మనామహే ।
విప్రా॑సో జా॒తవే॑దసః ॥

ఆజీగర్తిః శునఃశేపః –
అ॒గ్నేర్వ॒యం ప్ర॑థ॒మస్యా॒మృతా॑నాం॒ మనా॑మహే॒ చారు॑దే॒వస్య॒ నామ॑ ।
స నో॑ మ॒హ్యా అది॑తయే॒ మున॑ర్దాత్ పి॒తరం॑ చ దృ॒శేయం॑ మా॒తరం॑ చ ॥

అస్య నామ్నాం సహస్రస్య ఋషిః శ్రీబ్రహ్మణస్పతిః ।
సర్వమన్త్రప్రభుః సాక్షాదగ్నిరేవ హి దేవతా ॥ ౪ ॥

అనుష్టుప్ త్రిష్టుప్ శక్వర్యశ్ఛన్దాంసి సుమహన్తి చ ।
ధర్మార్థకామమోక్షార్థం వినియోగో జపాదిపు ॥ ౫ ॥

ధ్యానం చత్వారి శృఙ్గేతి వామదేవర్షి దర్శనమ్ ।
ఆగ్నేయం దైవతం త్రిష్టుప్ ఛన్దో జాప్యే హి యుజ్యతే ॥ ౬ ॥

ఓం చత్వారి॒శృఙ్గా॒ త్రయో॑ అస్య॒ పాదా॒ ద్వే శీ॒ర్షే స॒ప్త హస్తా॑సో అస్య ।
త్రిధా॑ బ్ద్ధో వృ॑ష॒భో రో॑రవీతి మ॒హే దే॒వో మ॑ర్త్యా॒ఆవి॑వేశ ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
ఓం శ్రీసరస్వత్యై నమః ।

అథాగ్నిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
ఓం అగ్నిర్వసుపతిర్హోతా దీదివీ రత్నధాతమః ।
ఆధ్రసాచిత్పితా జాతః శీర్షతః సుక్రతుర్యువా ॥ ౧ ॥ var ఆధ్రస్యచిత్పితా

భాసాకేతుర్బృహత్కేతుర్బృహదర్చాః కవిక్రతుః
సత్యః సత్యయజో దూతో విశ్వవేదా అపస్తమః ॥ ౨ ॥

స్వే దమే వర్ధమానోఽర్హన్తనూకృన్మృళయత్తమః ।
క్షేమో గుహాచరన్నాభిః పృథివ్యాః సప్తమానుషః ॥ ౩ ॥

అద్రేః సూనుర్నరాశంసో బర్హిః స్వర్ణర ఈళితః ।
పావకో రేరిహత్క్షామా ఘృతపృష్ఠో వనస్పతిః ॥ ౪ ॥

సుజిహ్వో యజ్ఞనీరుక్షన్సత్యమన్మా సుమద్రథః ।
సముద్రః సుత్యజో మిత్రో మియేధ్యో నృమణోఽర్యమా ॥ ౫ ॥

పూర్వ్యశ్చిత్రరథః స్పార్హః సుప్రథాః సహసోయహుః ।
యజ్వా విమానో రజసా రక్షోహాఽథర్యురధ్రిగుః ॥ ౬ ॥

సహన్యో యజ్ఞియో ధూమకేతుర్వాజోఽఙ్గిరస్తమః ।
పురుచన్ద్రో వపూరేవదనిమానో విచర్షణిః ॥ ౭ ॥

ద్విమాతా మేధిరో దేవో దేవానాం శన్తమో వసుః ।
చోదిష్ఠో వృషభశ్చారూః పురోగాః పుష్టివర్ధనః ॥ ౮ ॥

రాయోధర్తా మన్ద్రజిహ్వః కల్యాణో వసువిత్తమః ।
జామిః పూషా వావశానో వ్రతపా అస్తృతోఽన్తరః ॥ ౯ ॥

సమ్మిశ్లోఽఙ్గిరసాం జ్యేష్టో గవాం త్రాతా మహివ్రతః ।
విశాం దూతస్తపుర్మూర్ధా స్వధ్వరో దేవవీతమః ॥ ౧౦ ॥

ప్రత్నో ధనస్పృదవితా తపుర్జమ్మో మహాగయః ।
అరుషోఽతిథిరస్యద్మసద్వా దక్షపతిః సహః ॥ ౧౧ ॥

తువిష్మాఞ్ఛవసాసూనుః స్వధావా జ్యోతిరప్సుజాః ।
అధ్వరాణాం రథీ శ్రేష్ఠః స్వాహుతో వాతచోదితః ॥ ౧౨ ॥

ధర్ణసిర్భోజనస్త్రాతా మధుజిహ్వో మనుర్హితః ।
నమస్య ఋగ్మియో జీరః ప్రచేతాః ప్రభురాశ్రితః ॥ ౧౩ ॥

రోహిదశ్వః సుప్రణీతిః స్వరాడ్గృత్సః సుదీదితిః ।
దక్షో వివస్వతో దూతో బృహద్భా రయివాన్ రయిః ॥ ౧౪ ॥

అధ్వరాణాం పతిః సమ్రాడ్ ఘృష్విర్దాస్వద్విశాం ప్రియః
ఘృతస్నురదితిః స్వర్వాఞ్ఛ్రుత్కర్ణో నృతమో యమః ॥ ౧౫ ॥

అఙ్గిరాః సహసఃసూనుర్వసూనామరతిః క్రతుః ।
సప్తహోతా కేవలోఽప్యో విభావా మఘవా ధునిః ॥ ౧౬ ॥

సమిధానః ప్రతరణః పృక్షస్తమసి తస్థివాన్ ।
వైశ్వానరో దివోమూర్ధా రోదస్యోరరతిః ప్రియః ॥ ౧౭ ॥

యజ్ఞానాం నాభిరత్రిః సత్సిన్ధూనాఞ్జామిరాహుతః ।
మాతరిశ్వా వసుధితిర్వేధా ఊర్ధ్వస్తవో హితః ॥ ౧౮ ॥

అశ్వీ భూర్ణిరినో వామో జనీనాం పతిరన్తమః ।
పాయుర్మర్తేషు మిత్రోఽర్యః శ్రుష్టిః సాధురహిరృభుః ॥ ౧౯ ॥

భద్రోఽజుర్యో హవ్యదాతిశ్చికిత్వాన్విశ్వశుక్పృణన్ ।
శంసః సంజ్ఞాతరూపోఽపాఙ్గర్భస్తువిశ్రవస్తమః ॥ ౨౦ ॥

గృధ్నుఃః శూరః సుచన్ద్రోఽశ్వోఽదబ్ధో వేధస్తమః శిశుః ।
వాజశ్రవా హర్యమాణ ఈశానో విశ్వచర్షణిః ॥ ౨౧ ॥

పురుప్రశస్తో వాధ్ర్యశ్వోఽనూనవర్చాః కనిక్రదత్ ।
హరికేశో రథీ మర్యః స్వశ్వో రాజన్తువిష్వణిః ॥ ౨౨ ॥

తిగ్మజమ్భః సహస్రాక్షస్తిగ్మశోచిర్ద్రుహన్తరః ।
కకుదుక్థ్యో విశాం గోపా మంహిష్ఠో భారతో మృగః ॥ ౨౩ ॥

శతాత్మోరుజ్రయా వీరశ్చేకితానో ధృతవ్రతః ।
తనూరుక్ చేతనోఽపూర్వ్యో వ్యధ్వా చక్రిర్ధియావసుః ॥ ౨౪ ॥

శ్రితః సిన్ధుషు విశ్వేష్వనేహా జ్యేష్ఠశ్చనోహితః ।
అదాభ్యశ్చోద ఋతుపా అమృక్తః శవసస్పతిః ॥ ౨౫ ॥

గుహాసద్వీరుధాం గర్భః సుమేధాః శుష్మిణస్పతిః ।
సృప్రదానుః కవితమః శ్వితానో యజ్ఞసాధనః ॥ ౨౬ ॥

తువిద్యుమ్నోఽరుణస్తూపో విశ్వవిద్గాతువిత్తమః ।
శ్రుష్టీవాఞ్ఛ్రేణిదన్దాతా పృథుపాజాః సహస్కృతః ॥ ౨౭ ॥

అభిశ్రీః సత్యవాక్త్వేషో మాత్రోః పుత్రో మహిన్తమః ।
ఘృతయోనిర్దిదృక్షేయో విశ్వదేవ్యో హిరణ్మయః ॥ ౨౮ ॥ var హిరణ్యయః

అనుషత్యః కృష్ణజంహాః శతనీథోఽప్రతిష్కుతః ।
ఇళాయాః పుత్ర ఈళేన్యో విచేతా వాఘతాముశిక్ ॥ ౨౯ ॥

వీతోఽర్కో మానుషోఽజస్రో విప్రః శ్రోతోర్వియా వృషః
ఆయోయువాన ఆబాధో వీళుజమ్భో హరివ్రతః ॥ ౩౦ ॥

దివఃకేతుర్భువోమూర్ధా సరణ్యన్దుర్దభః సురుక్ ।
దివ్యేన శోచిషా రాజన్సుదీతిరిషిరో బృహత్ ॥ ౩౧ ॥

సుదృశీకో విశాఙ్కేతుః పురుహూత ఉపస్థసద్ ।
పురోయావా పుర్వణీకోఽనివృతః సత్పతిర్ద్యుమాన్ ॥ ౩౨ ॥

యజ్ఞస్య విద్వానవ్యథ్యో దుర్వర్తు ర్భూర్జయన్నపాత్ ।
అమృతః సౌభగస్యేశః స్వరాజ్యో దేవహూతమః ॥ ౩౩ ॥

కీలాలపా వీతిహోత్రో ఘృతనిర్ణిక్ సనశ్రుతః ।
శుచివర్ణస్తువిగ్రీవో భారతీ శోచిషస్పతిః ॥ ౩౪ ॥

సోమపృష్ఠో హిరిశ్మశ్రుర్భద్రశోచిర్జుగుర్వణిః ।
ఋత్విక్ పూర్వేభిరృషిభిరీడ్యశ్చిత్రశ్రవస్తమః ॥ ౩౫ ॥

భీమః స్తియానాం వృషభో నూతనైరీడ్య ఆసురః ।
స్తభూయమానోఽధ్వరాణాం గోపా విశ్పతిరస్మయుః ॥ ౩౬ ॥

ఋతస్య గోపా జీరాశ్వో జోహూత్రో దమ్పతిః కవిః ।
ఋతజాతో ద్యుక్షవచా జుహ్వాస్యోఽమీవచాతనః ॥ ౩౭ ॥

సోమగోపాః శుక్త్రశోచి ర్ఘృతాహవన ఆయజిః ।
అసన్దితః సత్యధర్మా శశమానః శుశుక్వనిః ॥ ౩౮ ॥

వాతజూతో విశ్వరూపస్త్వష్టా చారుతమో మహాన్ ।
ఇళా సరస్వతీ హర్షన్తిస్త్రో దేవ్యో మయోభువః ॥ ౩౯ ॥

అర్వా సుపేశసౌ దేవ్యౌ హోతారౌ స్వర్పతిః సుభాః ।
దేవీర్ద్వారో జరాబోధో హూయమానో విభావసుః ॥ ౪౦ ॥

సహసావాన్ మర్మృజేన్యో హింస్త్రోఽమృతస్య రక్షితా ।
ద్రవిణోదా భ్రాజమానో ధృష్ణురూర్జామ్పతిః పితా ॥ ౪౧ ॥

సదాయవిష్ఠో వరుణో వరేణ్యో భాజయుః పృథుః ।
వన్ద్యోధ్వరాణాం సమ్రాజన్ సుశేవో ధీరృషిః శివః ॥ ౪౨ ॥

పృథుప్రగామా విశ్వాయుర్మీఢ్వాన్యన్తా శుచత్ సఖా ।
అనవద్యః పప్రథానః స్తవమానో విభుః శయుః ॥ ౪౩ ॥

శ్వైత్రేయః ప్రథమో ద్యుక్షో బృహదుక్షా సుకృత్తరః ।
వయస్కృదగ్నిత్తోకస్య త్రాతా ప్రీతో విదుష్టరః ॥ ౪౪ ॥

తిగ్మానీకో హోత్రవాహో విగాహః స్వతవాన్భృమిః ।
జుజుషాణః సప్తరశ్మిరృషికృత్తుర్వణిః శుచిః ॥ ౪౫ ॥

భూరిజన్మా సమనగాః ప్రశస్తో విశ్వతస్పృథుః ।
వాజస్య రాజా శ్రుత్యస్య రాజా విశ్వభరా వృషా ॥ ౪౬ ॥

సత్యతాతిర్జాతవేదాస్త్వాష్టోఽమర్త్యో వసుశ్రవాః ।
సత్యశుష్మో భాఋజీకోఽధ్వరశ్రీః సప్రథస్తమః ॥ ౪౭ ॥

పురురూపో బృహద్భానుర్విశ్వదేవో మరుత్సఖః ।
రుశదూర్మిర్జేహమానో భృగవాన్ వృత్రహా క్షయః ॥ ౪౮ ॥

వామస్యరాతిః కృష్టీనాం రాజా రుద్రః శచీవసుః ।
దక్షైః సుదక్ష ఇన్ధానో విశ్వకృష్టిర్బృహస్పతిః ॥ ౪౯ ॥

అపాంసధస్థో వసువిద్రణ్వో భుజ్మ విశామ్పతిః ।
సహస్రవల్శో ధరుణో వహ్నిః శమ్భుః సహన్తమః ॥ ౫౦ ॥

అచ్ఛిద్రోతిశ్చిత్రశోచిర్హృషీవానతిథిర్విశామ్ ।
దుర్ధరీతుః సపర్యేణ్యో వేదిషచ్చిత్ర ఆతనిః ॥ ౫౧ ॥

దైవ్యఃకేతుస్తిగ్మహేతిః కనీనాఞ్జార ఆనవః ।
ఊర్జాహుతిరృతశ్చేత్యః ప్రజానన్సర్పిరాసుతిః ॥ ౫౨ ॥

గుహాచతఞ్చిత్రమహా ద్వ్రన్నః సూరో నితోశనః ।
క్రత్వాచేతిష్ఠ ఋతచిత్త్రివరూథః సహస్రజిత్ ॥ ౫౩ ॥

సన్దృగ్జూర్ణిః క్షోదాయురుషర్భుద్వాజసాతమః ।
నిత్యః సూనుర్జన్య ఋతప్రజాతో వృత్రహన్తమః ॥ ౫౪ ॥

వర్షిష్ఠః స్పృహయద్వర్ణో ఘృణిర్జాతో యశస్తమః ।
వనేషు జాయుః పుత్రఃసన్పితా శుక్త్రో దురోణయుః ॥ ౫౫ ॥

ఆశుహేమః క్షయద్ఘోరో దేవానాం కేతురహ్నయః ।
దురోకశోచిః పలితః సువర్చా బహులోఽద్భుతః ॥ ౫౬ ॥

రాజా రయీణాం నిషత్తో ధూర్షద్రూక్షో ధ్రువో హరిః ।
ధర్మో ద్విజన్మా సుతుకః శుశుక్వాఞ్జార ఉక్షితః ॥ ౫౭ ॥

నాద్యః సిష్ణుర్దధిః సింహ ఊర్ధ్వరోచిరనానతః ।
శేవః పితూనాం స్వాద్మాఽఽహావోఽప్సు సింహ ఇవ శ్రితః ॥ ౫౮ ॥

గర్భో వనానాఞ్చరథాం గర్భో యజ్ఞః పురూవసుః ।
క్షపావాన్నృపతిర్మేధ్యో విశ్వః శ్వేతోఽపరీవృతః ॥ ౫౯ ॥

స్థాతాం గర్భః శుక్రవర్చాస్తస్థివాన్ పరమే పదే ।
విద్వాన్మర్తాగుంశ్చ దేవానాం జన్మ శ్యేతః శుచివ్రతః ॥ ౬౦ ॥

ఋతప్రవీతః సుబ్రహ్మా సవితా చిత్తిరప్సుషద్ ।
చన్ద్రః పురస్తూర్ణితమః స్పన్ద్రో దేవేషు జాగృవిః ॥ ౬౧ ॥

పుర ఏతా సత్యతర ఋతావా దేవవాహనః ।
అతన్ద్ర ఇన్ద్రః ఋతువిచ్ఛోచిష్ఠః శుచిదచ్ఛితః ॥ ౬౨ ॥

హిరణ్యకేశః సుప్రీతో వసూనాం జనితాఽసురః ।
ఋభ్వా సుశర్మా దేవావీర్దధద్రత్నాని దాశుషే ॥ ౬౩ ॥

పూర్వో దధృగ్దివస్పాయుః పోతా ధీరః సహస్రసాః ।
సుమృళీకో దేవకామో నవజాతో ధనఞ్జయః ॥ ౬౪ ॥

శశ్వత్తమో నీలపృష్ఠ ఋష్వో మన్ద్రతరోఽగ్రియః ।
స్వర్చిరంశో దారురస్రిచ్ఛితిపృష్ఠో నమోవహన్ ॥ ౬౫ ॥

పన్యాంసస్తరుణః సమ్రాట్ చర్షణీనాం విచక్షణః ।
స్వఙ్గః సువీరః కృష్ణాధ్వా సుప్రతూర్తిరిళో మహీ ॥ ౬౬ ॥

యవిష్ఠ్యో దక్షుషవృకో వాశీమానవనో ఘృతమ్ ।
ఈవానస్తా విశ్వవారాశ్చిత్రభానురపాం నపాత్ ॥ ౬౭ ॥

నృచక్షా ఊర్జయఞ్చ్ఛీరః సహోజా అద్భుతక్త్రతుః ।
బహునామవమోఽభిద్యుర్భానుర్మిత్రమహో భగః ॥ ౬౮ ॥

వృశ్చద్వనో రోరుచానః పృథివ్యాః పతిరాధృషః ।
దివః సూనుర్దస్మవర్చా యన్తురో దుష్టరో జయన్ ॥ ౬౯ ॥

స్వర్విద్గణశ్రీరథిరో నాకః శుభ్రోఽప్తురః ససః ।
హిరిశిప్రో విశ్వమిన్వో భృగూణాం రాతిరద్వయన్ ॥ ౭౦ ॥

సుహోతా సురణః సుద్యౌర్మన్ధాతా స్వవసః పుమాన్ ।
అశ్వదావా శ్రేష్ఠశోచిర్యజీయాన్హర్యతోఽర్ణవః ॥ ౭౧ ॥

సుప్రతీకశ్చిత్రయామః స్వభిష్టిశ్చక్షణీరుశన్ ।
బృహత్సూరః పృష్టబన్ధుః శచీవాన్సంయతశ్చికిత్ ॥ ౭౨ ॥

విశామీడ్యోఽహింస్యమానో వయోధా గిర్వణాస్తపుః ।
వశాన్న ఉగ్రోఽద్వయావీ త్రిధాతుస్తరణిః స్వయుః ॥ ౭౩ ॥

త్రయయాయ్యశ్చర్షణీనాం హోతా వీళుః ప్రజాపతిః ।
గుహమానో నిర్మథితః సుదానురిషితో యజన్ ॥ ౭౪ ॥

మేధాకారో విప్రవీరః క్షితీనాం వృషభోఽరతిః ।
వాజిన్తమః కణ్వతమో జరితా మిత్రియోఽజరః ॥ ౭౫ ॥

రాయస్పతిః కూచిదర్థీ కృష్ణయామో దివిక్షయః ।
ఘృతప్రతీకశ్చేతిష్ఠః పురుక్షుః సత్వనోఽక్షితః ॥ ౭౬ ॥

నిత్యహోతా పూతదక్షః కకుద్మాన్ క్రవ్యవాహనః ।
దిధిషాయ్యో దిద్యుతానః సుద్యోత్మా దస్యుహన్తమః ॥ ౭౭ ॥

పురువారః పురుతమో జర్హృషాణః పురోహితః ।
శుచిజిహ్వో జర్భురాణో రేజమానస్తనూనపాత్ ॥ ౭౮ ॥

ఆదితేయో దేవతమో దీర్ఘతన్తుః పురన్దరః ।
దివియోనిర్దర్శతశ్రీర్జరమాణః పురుప్రియః ॥ ౭౯ ॥

జ్రయసానః పురుప్రైషో విశ్వతూర్తిః పితుష్పితా ।
సహసానః సఞ్చికిత్వాన్ దైవోదాసః సహోవృధః ॥ ౮౦ ॥

శోచిష్కేశో ధృషద్వర్ణః సుజాతః పురుచేతనః ।
విశ్వశ్రుష్టిర్విశ్వవర్య ఆయజిష్ఠః సదానవః ॥ ౮౧ ॥

నేతా క్షితీనాం దైవీనాం విశ్వాదః పురుశోభనః ।
యజ్ఞవన్యుర్వహ్నితమో రంసుజిహ్వో గుహాహితః ॥ ౮౨ ॥

త్రిషధస్థో విశ్వధాయా హోత్రావిద్విశ్వదర్శతః ।
చిత్రరాధాః సూనృతావాన్ సద్యోజాతః పరిష్కృతః ॥ ౮౩ ॥

చిత్రక్షత్రో వృద్ధశోచిర్వనిష్టో బ్రహ్మణస్పతిః ।
బభ్రిః పరస్పా ఉషసామిఘానః సాసహిః సదృక్ ॥ ౮౪ ॥

వాజీ ప్రశంస్యో మధుపృక్ చికిత్రో నక్ష్యః సుదక్షోఽదృపితో వసిష్ఠః ।
దివ్యో జుషాణో రఘుయత్ప్రయజ్యుః దుర్యః సురాధాః ప్రయతోఽప్రమృష్యః ॥ ౮౫ ॥

వాతోపధూతో మహినాదృశేన్యః శ్రీణాముదారో ధరుణో రయీణామ్ ।
దీద్యద్రురుక్వ్వాన్ద్రవిణస్యురత్యః శ్రియంవసానః ప్రవపన్యజిష్ఠః ॥ ౮౬ ॥

వస్యో విదానో దివిజః పనిష్ఠో దమ్యః పరిజ్మా సుహవో విరూపః ।
జామిర్జనానాం విషితో వపుష్యః శుక్రేభిరఙ్గైరజ ఆతతన్వాన్ ॥ ౮౭ ॥

అధ్రుగ్వరూథ్యః సుదృశీకరూపః బ్రహ్మా వివిద్వాఞ్చికితుర్విభానుః । var అద్రుహ్వరూథ్యః
ధర్ణి ర్విధర్తా వివిచిః స్వనీకో యహ్వః ప్రకేతో వృషణశ్చకానః ॥ ౮౮ ॥

జుష్టో మనోతా ప్రమతిర్విహాయాః జేన్యో హవిష్కృత్ పితుమాఞ్ఛవిష్ఠః ।
మతిః సుపిత్ర్యః సహసీదృశానః శుచిప్రతీకో విషుణో మితద్రుః ॥ ౮౯ ॥

దవిద్యుతద్వాజపతిర్విజావా విశ్వస్య నాభిః సనృజఃసువృక్తిః ।
తిగ్మః సుదంసా హరితస్తమోహా జేతా జనానాం తతురిర్వనర్గుః ॥ ౯౦ ॥

ప్రేష్ఠో ధనర్చః సుషఖో ధియన్ధిః మన్యుఃపయస్వాన్మహిషః సమానః ।
సూర్యో ఘృణీవాన్ రథయుర్ఘృతశ్రీః భ్రాతా శిమీవాన్భువనస్య గర్భః ॥ ౯౧ ॥

సహస్రరేతా నృషదప్రయుచ్ఛన్ వేనో వపవాన్సుషుమఞ్ఛిశానః ।
మధుప్రతీకః స్వయశాః సహీయాన్ నవ్యో ముహుర్గీః సుభగో రభస్వాన్ ॥ ౯౨ ॥

యజ్ఞస్య కేతుః సుమనస్యమానః దేవః శ్రవస్యో వయునాని విద్వాన్ ।
దివస్పృథివ్యోరరతిర్హవిర్వాట్ విష్ణూ రథః సుష్టుత ఋఞ్జసానః ॥ ౯౩ ॥

విశ్వస్య కేతుశ్చ్యవనః సహస్యో హిరణ్యరూపః ప్రమహాః సుజమ్భః ।
రుశద్వసానః కృపనీళ ఋన్ధన్ కృత్వ్యో ఘృతాన్నః పురుధప్రతీకః ॥ ౯౪ ॥

సహస్రముష్కః సుశమీ త్రిమూర్ధా మన్ద్రః సహస్వానిషయన్తరుత్రః ।
తృషుచ్యుతశ్చన్ద్రరథోభురణ్యుః ధాసిః సువేదః సమిధా సమిద్ధః ॥ ౯౫ ॥

హిరణ్యవర్ణః శమితా సుదత్రః యజ్ఞస్య నేతా సుధితః సుశోకః ।
కవిప్రశస్తః ప్రథమోఽమృతానాం సహస్రశృఙ్గో రయివిద్రయీణామ్ ॥ ౯౬ ॥

బ్రధ్నో హృదిస్పృక్ ప్రదివోదివిస్పృక్ విభ్వా సుబన్ధుః సుయజో జరద్విట్ ।
అపాకచక్షా మధుహస్త్య ఇద్ధో ధర్మస్త్రిపస్త్యో ద్రవిణా ప్రతివ్యః ॥ ౯౭ ॥

పురుష్టుతః కృష్ణపవిః సుశిప్రః పిశఙ్గరూపః పురునిష్ఠ ఏకః ।
హిరణ్యదన్తః సుమఖః సుహవ్యో దస్మస్తపిష్ఠః సుసమిద్ధ ఇర్యః ॥ ౯౮ ॥

సుద్యుత్ సుయజ్ఞః సుమనా సురత్నః సుశ్రీః సుసంసత్ సురథః సుసన్దృక్ ।
తన్వా సుజాతో వసుభిః సుజాతః సుదృక్ సుదేవః సుభరః సుబర్హిః ॥

ఊర్జోనపాద్రయిపతిః సువిదత్ర ఆపిః
అక్రోఽజిరో గృహపతిః పురువారపుష్టిః ।
విద్యుద్రథః సుసనితా చతురక్ష ఇష్టిః
దీద్యాన ఇన్దురురుకృద్ధృతకేశ ఆశుః ॥ ౧౦౦ ॥

॥ ఇత్యగ్నిసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

అన్తిమ వాక్ –
నామ్నాం సహస్రజాపేన ప్రీతః శ్రీహవ్యవాహనః
చతుర్ణాం పురుషార్థానాం దాత భవతు మే ప్రభుః ॥ ౧ ॥

నాత్ర నామ్నాం పౌనరుక్త్యం న చకారాదిపూరణమ్ ।
శ్లోకానాం శతకేనైవ సహస్రం గ్రథితం త్విదమ్ ॥ ౨ ॥

శ్లోకాశ్చతురశీతిః స్యురాదితస్తా అనుష్టుభః ।
తతః పఞ్చదశ త్రిష్టుబిన్ద్రవజ్రోపజాతిభిః ॥ ౩ ॥

ఏకాన్త్యా శక్కరీ సాహి వసన్తతిలకా మతా ।
సార్ధైకాదశకైః శ్లోకైర్నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౪ ॥

సఙ్గృహీతాని వేదాబ్ధేరగ్నేరేవ మహీయసః ।
ఓఙ్కారమాదౌ నామాని చతుర్థ్యన్తాని తత్తతః ॥ ౫ ॥

నమోఽన్తాని ప్రయోజ్యాని వినియోగే మనీషిభిః ।
వైదికత్త్వాచ్చ సర్వేషాం నామ్నామన్తే ప్రదర్శితమ్ ॥ ౬ ॥

సౌకర్యాయ హి సర్వేషాం చతుర్థ్యన్తం ముదే మయా ।
నామ్నాం విశేషజ్ఞానార్థం మన్త్రాఙ్కశ్చ ప్రదర్శితః ॥ ౭ ॥

॥ ఇతి శ్రీగోకర్ణాభిజనస్య దీక్షితదామోదరసూనోః
సామ్బదీక్షితస్య కృతౌ అగ్నిసహస్రనామస్త్రోత్రమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Lord Agni:

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Lord Agni Deva | Sahasranama Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top