1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Narmadasahasranamastotram Lyrics in English:

॥ srinarmadasahasranamastotram ॥

sri gurubhyo namah ।
Om sri ganesaya namah ।
sri narmadayai namah ।
viniyogah
asya srinarmadasahasranamastotramalamantrasya rudra rsirviratchandah
srinarmadadevata hrim bijam srisaktih svahakilakam
srinarmadaprasadasiddhyarthe pathane pujane sahasrarcane ca viniyogah ।

rsyadi nyasah
rudrarsaye namah । sirasi
viratchandase namah । mukhe
srinarmadadevatayai namah । hrdaye
hrim bijayai namah । guhye
srim saktaye namah । padayoh
svaha kilakaya namah । nabhau
srinarmadaprasadasiddhayarthe viniyogaya namah । sarvange

karanganyasah
Om hrim srim narmadayai svaha iti navarnamantrane ।
athava
Om namah angusthabhyam namah । hrdayaya namah ।
hrim namah tarjanibhyam namah । sirase svaha ।
Om namah madhyamabhyam namah । sikhayai vasat ।
narmadayai namah anamikabhyam namah । kavacaya hum ।
svaha namah kanisthikabhyam namah । netratrayaya vausat ।
Om hrim srim narmadayai svaha
karatalakaraprsthabhyam namah । astraya phat ।
mulena trirvyapakam ।

dhyanam
dhyaye sri siddhanatham ganavahasaritam narmadam sarmmadatrim
syamam baleva nilambaramukhanayanambhojayugmaikamindum ।
cudancabhitimalam varajalakarakam hastayugme dadhanam
tirthastham chatrahastam jhasavaranrpagam desikasyasanagre ॥ 1 ॥

narmade harasambhute haralingarcanapriye ।
haralingancitatate jayagham hara narmade ॥ 2 ॥

iti dhyatva yantre’thava pravahe manasopacaraih sampujya
namastotrapatham pratyeka namamantrena pujanam
va samacaret, yantrasvarupam yatha
srinarmadayai namah ।

atha sahasranamastotram ।
narmada namaniya ca nagejya nagaresvari ।
nagamalavrtatata nagendrodarasamsrta ॥ 1 ॥

nadisasangata nanda nandivahanasannata ।
narendramalini navya nakrasya narmabhasini ॥ 2 ॥

narartighna naresani narantakabhayapaha ।
narakasurahantri ca nakravahanasobhana ॥ 3 ॥

narapriya narendrani narasaukhyavivardhini ।
namorupa ca nakresi nagaja natanapriya ॥ 4 ॥

nandikesvarasammanya nandikesanamohini ।
narayani nagakanya narayanaparayana ॥ 5 ॥

nagasandharini nari nagasya nagavallabha ।
nakini nakagamana narikelaphalapriya ॥ 6 ॥

nadeyajalasamvasa navikairabhisamsrita ।
nirakara niralamba niriha ca niranjana ॥ 7 ॥

nityananda nirvikara nihsanka nisrayatmika ।
nityarupa nihsprha ca nirlobha niskalesvari ॥ 8 ॥

nirlepa niscala nitya nirdhutananumodini ।
nirmala nirmalagatirniramayasuvarini ॥ 9 ॥

nitambini ca nirdamstra nirdhanatvanivarini ।
nirvikara niscayini nirbhrama nirjararthada ॥ 10 ॥

niskalanka nirjara ca nirdosa nirjhara nija ।
nisumbhasumbhadamani nighnanigrahakarini ॥ 11 ॥

nipapriya niparata nicacarananirdaya ।
nilakranta niravaha nilalakavilasini ॥ 12 ॥

nutipatra nutipriya nutapapanivarini ।
nutanalankarasandhatri nupurabharanapriya ॥ 13 ॥

nepathyaranjita netri nediyahsvarabhajini ।
naisargikanandadatri nairujyakarivarini ॥ 14 ॥

nandavardhini nandayitri nandaki nandarupini ।
parama paramesana paradhara paramesvari ॥ 15 ॥

padmabha padyanayana padma padmadalapriya ।
padmaksi padmavadana padmamalavimusini ॥ 16 ॥

paksadhara paksini ca paksejya paramesvari ।
pasupriya pasurata payahsammohakarini ॥ 17 ॥

pathipriya pathirata pathini pathiraksini ।
pankakarkarakula ca pankagrahasusamyuta ॥ 18 ॥

prabhavati pragalbha ca prabhajitajagattama ।
akrtrimaprabharupa parabrahmasvarupini ॥ 19 ॥

papatmanam pavayitri papajalanivarini ।
pakasasanavandya ca papasantapaharini ॥ 20 ॥

pikarupa pikesi ca pikavak pikavallabha ।
piyusadhyaprapaniya pitasvetadivarnini ॥ 21 ॥

purandari pundradhari puruhutabhivandita ।
pundarikavisalaksi purusarthapradayini ॥ 22 ॥

puta putodaka purna purvaganga ca purita ।
pancami pancaprema ca pandita pankajesvari ॥ 23 ॥

phalada phalarupa ca phalejya phalavardhini ।
phanipala phalesi ca phalavarjya phanipriya ॥ 24 ॥

bala bala brahmarupa brahmavisnusivatmika ।
badariphalasandohasamsthita badaripriya ॥ 25 ॥

badaryasramasamstha ca bakadalbhyaprapujita ।
badariphalasamsneha badariphalatosini ॥ 26 ॥

badariphalasampujya badariphalabhavita ।
barhibhiranjita caiva vahula vahumargaga ॥ 27 ॥

bahudandavilasini brahmi buddhivivardhini ।
bhavani bhayahartri ca bhavapasavimocini ॥ 28 ॥

bhasmacandanasamyukta bhayasokavinasini ।
bhaga bhagavati bhavya bhagejya bhagapujita ॥ 29 ॥

bhavuka bhasvati bhama bhramari bhasakarini ।
bharadvajarsisampujya bhasura bhanupujita ॥ 30 ॥

bhalini bhargavi bhasa bhaskaranandadayini ।
bhiksupriya bhiksupala bhiksuvrndasuvandita ॥ 31 ॥

bhisana bhimasaurya ca bhitida bhitiharini ।
bhujagendrasayaprita bhuvistha bhuvanesvari ॥ 32 ॥

bhutatmika bhutapala bhutida bhutalesvari ।
bhutabhavyatmika bhurida bhurbhurivarini । 33 ॥

bhumibhogarata bhumirbhumistha bhudharatmaja ।
bhutanathasadaprita bhutanathasupujita ॥ 34 ॥

bhudevarcitapadabja bhudharavrtasattata ।
bhutapriya bhupasrirbhuparaksini bhuribhusana ॥ 35 ॥

bhrsapravaha bhrtida bhrtakasaprapurita ।
bhedayitri bhedakartri bhedabhedavivarjita ॥ 36 ॥

bhairavapritipatri ca bhairavanandavardhini ।
bhogini bhogadatri ca bhogakrdbhogavardhini ॥ 37 ॥

bhaumapranihitakanksi bhaumausadhivivardhini ।
mahamaya mahadevi mahila ca mahesvari ॥ 38 ॥

mahamohapahantri ca mahayogaparayana ।
makhanukula makhini makhabhustarabhusana ॥ 39 ॥

manasvini mahaprajna manojna manomohini ।
manascancalyasamhartri manomalavinasini ॥ 40 ॥

madahantri mathumati madhura madireksana ।
manipriya manahsamstha madanayudharupini ॥ 41 ॥ var manisini
matsyodari mahagarta makaravasarupini ।
manini manada manya manaikya manamanini ॥ 42 ॥

margada marjanarata margini 200 marganapriya ।
mitamitasvarupini mihika mihirapriya ॥ 43 ॥

midhustamastutapada midhusta miragamini ।
muktapravaha mukhara muktida munisebita ॥ 44 ॥

mulyavadvastugarbha ca mulika murtarupini ।
mrgadrstirmrdurava mrtasanjivavarini ॥ 45 ॥

medhavini meghapustirmeghamanatigamini ।
mohini mohahantri ca modini moksadayini ॥ 46 ॥

mantrarupa mantragarbha mantravijjanasevita ।
yaksini yaksapala ca yaksapritivivaddhini ॥ 47 ॥

yaksavaranadaksa ca yaksasammohakarini ।
yasodhara yasoda ca yadunathavimohini ॥ 48 ॥

yajnanukula yajnanga yajnejya yajnavardhini ।
yajyausadhisusampanna yayajukajanaihsrita ॥ 49 ॥

yatrapriya yatrikaih samvyaptabhuryatrikarthada ।
yuvati yuktapadavi yuvatijanasannuta ॥ 50 ॥

yogamaya yogasiddha yogini yogavardhini ।
yogisamsritakula ca yoginam gatidayini ॥ 51 ॥

yantratantrajnasanjusta yantrini yantrarupini ।
ramarupa ca ramani ratigarvavibhanjini ॥ 52 ॥

ratipujya raksika ca raksoganavimohini ।
ramaniyavisalanga rangini rabhasogama ॥ 53 ॥

raghurajarcitapada raghuvamsavivardhini ।
rakesavadana rajni rajabhogavilasini ॥ 54 ॥

rajakelisamakranta ragini rajataprama ।
rasapriya rasakelivardhini rasaranjini ॥ 55 ॥

riktharenukanakirna ranjini ratigamini ।
ruciranga rucyanira rukmabharanamusita ॥ 56 ॥

rupatisundara reva raihpradayini rainavi ।
rocismati rogahartri roginamamrtopama ॥ 57 ॥

rauksyahartri raudrarupa ramhaga ramhanapriya ।
laksmana laksini laksmirlaksana lalitambika ॥ 58 ॥

lalitalapasangita lavanambudhisangata ।
laksarunapada lasya lavanyapurnarupini ॥ 59 ॥

lalasadhikacarvangi lalityanvitabhasini ।
lipsapurnakara lipsuvarada ca lipipriya ॥ 60 ॥

lilavapurdhara lila lilalasyaviharini ।
lalitadrisirahpanktirlutadiharivarini ॥ 61 ॥

lekhapriya lekhanika lekhyacaritramandita ।
lokamata lokaraksa-lokasangrahakarini ॥ 62 ॥

loleksana ca lolanga lokapalabhipujita ।
lobhaniyasvarupa ca lobhamohanivarini ॥ 63।
lokesamukhyavandya ca lokabandhupraharsini ।
vapusmadvararupa ca vatsala varadayini ॥ 64 ॥

vardhisnuvarinivaha vakravakrasvarupini ।
varandakasupatra ca vanausadhivivardhini ॥ 65 ॥

vajragarma vajradhara vasisthadimunistuta ।
vama vacaspatinuta vagmini vagvikasini ॥ 66 ॥ var vagdevi
vadyapriya ca varahi vagyatapriyakulini ।
vadyavardhanapaniya vatikavardhinitata ॥ 67 ॥

vanaprasthajanavasa varvatasreniranjita ।
vikraya vikasadvaktra vikata ca vilaksana ॥ 68 ॥

vidya visnupriya visvambhara visvavimohini ।
visvamitrasamaradhya vibhisanavaraprada ॥ 69 ॥

vindhyacalodbhava vistikartri ca vibudhastuta ।
vinasyavarnitayasa vicimalavilolita ॥ 70 ॥

viravratarata vira vitaragijanairnuta ।
vedini vedavandya ca vedavadijanaih stuta ॥ 71 ॥

venuvelasamakirna venusamvadanapriya ।
vaikunthapatisamprita vaikunthalagnavamika ॥ 72 ॥

vaijnanikadhiyorlaksya vaitrsnyakarivarini ।
vaidhatranutapadabja vaividhyapriyamanasa ॥ 73 ॥

sarvari savariprita sayaluh sayanapriya ।
satrusammohini satrubuddhighni satrughatini ॥ 74 ॥

sanbhavi syamala syama saradamba ca sarngini ।
siva sivapriya sista sistacaranumodini ॥ 75 ॥

sighra ca sitala sitagandhapuspadimandita ।
subhanvitajanairlabhya sunasiradisevita ॥ 76 ॥

sulini sulaghrkpujya suladiharavarini ।
srngararanjitanga ca srngarapriyanimnaga ॥ 77 ॥

saivalini sesarupa sesasayyabhipujita ।
sobhana sobhananga ca sokamohanivarini ॥ 78 ॥

saucapriya saurimaya saunakadimunistuta ।
samsapriya sankari sankaracaryadisevita ॥ 72 ॥

samvardhini sadaratinihantri satkarmisamsraya ।
sarvada sahaja sandhya saguna sarvapalika ॥ 80 ॥

sarvasvarupa sarvejya sarvamanya sadasiva ।
sarvakartrim sarvapatri sarvastha sarvadharini ॥ 81 ॥

sarvadharmasusandhatri sarvavandyapadambuja ।
sarvakilbisahantri ca sarvabhitinivarini ॥ 82 ॥

savitri sattvika sadhvi sadhusila ca saksini ।
sitasmarapratira ca sitakairavamandita ॥ 83 ॥

simanvita sikarambhahsitkarasrayakulini ।
sundari sugama sustha susila ca sulocana ॥ 84 ॥

sukesi sukhadatri ca sulabha susthala sudha ।
suvacini sumaya ca sumukha suvrata sura ॥ 85 ॥

sudharnavasvarupa ca sudhapurna sudarsana ।
suksmambaradhara sutavarnita suripujita ॥ 86 ॥

srstivardhini ca srstikartrbhih paripujita ।
sevapriya sevadhini setubandhadimandita ॥ 87 ॥

saikataksonikula ca sairibhadisukhapriya ।
somarupa somadatri somasekharamanita ॥ 88 ॥

saurasyapurnasalila saumedhikajanasraya ।
sausilyamandita saumya saurajyasukhadayini ॥ 89 ॥

saujanyayuktasulabha saumangalyadivardhini ।
saubhagyadananipuna saukhyasindhuviharini ॥ 90 ॥

samvidhanapara samvitsambhavyapadadayini ।
samslistambudhisarvanga sannidheyajalasraya ॥ 91 ॥

haripriya hamsarupa harvasamvardhini hara ।
hanumatpritimapanna haridbhumivirajita ॥ 92 ॥

hatakalankarabhusa ca haryasadgunamandita ।
hitasamsparsasalila himamsupratibimbita ॥ 93 ॥

hirakadyutiyukta ca hinakarmavigarhita ।
hutikartrdvijadhara huschardanaksayakarini ॥ 94 ॥

hrdayalusvabhava ca hrdyasadgunamandita ।
hemavarnabhavasana hemakancukidharini ॥ 95 ॥

hotrnam priyakula ca homyadravyasugarbhita ।
hamsa hamsasvarupa ca hamsika hamsagamini ॥ 96 ॥

ksamarupa ksamapujya ksamaprsthapravahini ।
ksamakartri ksamoddhartri ksamadigunamandita ॥ 97 ॥

ksararupa ksara caiva ksaravastvasraya tatha ।
ksapakarakarollasini ksapacaraharini ॥ 98 ॥

ksanta ksantigunopeta ksamadipariharini ।
ksipraga ksityalankara ksitipalasamahita ॥ 99 ॥

ksinayurjanapiyusa ksinakilbisasevita ।
ksetriyadiniyantri ca ksemakaryasutatpara ॥ 100 ॥

ksetrasamvardhini caiva ksetraikajivanasraya ।
ksonibhrdavrtapada ksaumambaravibhusita ॥ 101 ॥

ksantavyagunagambhira ksantukarmaikatatpara ।
jnaptivardhanasila ca jnasvarupa jnamatrka ॥ 102 ॥

jnanasvarupavyakta ca jnatrsamvardhini tatha ।
ambasoka’njana caiva aniruddhagnisvarupini ॥ 103 ॥

anekatmasvarupa camaresvarasupujita ।
avyayaksararupa capara’gadhasvarupini ॥ 104 ॥

avyahatapravaha ca hyavisrantakriyatmika ।
adisaktiradimaya akirnanijarupini ॥ 105 ॥

adrtatmasvarupa camodapurnavapusmati ।
asamantadarsapada hyamodanasupurnabhuh ॥ 106 ॥

atankadaranagatiralasyavahanasthita ।
istadanamahodara istayogyasubhustuta ॥ 107 ॥

indiraramanaradhya indudhrkpujanarata ।
indradyamaravandyanghriringitarthapradayini ॥ 108 ॥

isvari cetihantri ca itibhitinivarini ।
ipsunam kalpavallarirukthasilavati tatha ॥ 109 ॥

uttanagativaha coccoccavacapadapaga ।
utsahijanasamsevya cotphullatarukulini ॥ 110 ॥

urjasvini corjita ca urdhvalokapradayini ।
rnahartrstotratusta rddhitarnanivarini ॥ 111 ॥

aistavyapadasandhatri aihikamusmikarthada ।
ojasvini hyojovati hyaudaryagunabhajini ॥ 112 ॥

kalyani kamala kanjadharini kamalavati ।
kamaniyasvarupa ca katakabharananyita ॥ 113 ॥

kasi kanci ca kaveri kamada karyavardhini ।
kamaksi kamini kantih kamatisundarangika ॥ 114 ॥

kartaviryakriditanga kartaviryaprabodhini ।
kiritakundalalankararcita kinkararthada ॥ 115 ॥

kirtaniyagunagara kirtanapriyamanasa ।
kusavartanivasa ca kumari kulapalika ॥ 116 ॥

kurukulla kundalini kumbha kumbhiravahini ।
kupika kurdanavati kupa kuparasangata ॥ 117 ॥

krtaviryavilasadhya krsna krsnagatasraya ।
kedaravrtamubhaga kekisukapikasraya ॥ 118 ॥

kailasanathasandhatri kaivalyada ca kaitabha ।
kosala kovidanuta komala kokilasvana ॥ 119 ॥

kauseyi kausikaprita kausikagaravasini ।
kanjaksi kanjavadana kanjapuspasadapriya ॥ 120 ॥

kanjakananasancari kanjamalasusandhrta ॥

khagasanapriya khadgapanini kharparayudha ॥ 121 ॥

khalahantri ca khatvangadharini khagagamini ।
khadipancamahabhutarupa khavardhanaksama ॥ 122 ॥

ganatosini gambhira ganamanya ganadhipa ।
ganasamraksanapara ganastha ganayantrini ॥ 123 ॥

gandaki gandhasalila ganga ca garudapriya ।
galagandapahartri ca gadaharisuvarini ॥ 124 ॥

gayatri caiva tasyagre gadheyarcitasatpada ।
gathapriya gadhavaha garutmatatatakini ॥ 125 ॥

girija girisatanaya girisapremavardhini ।
girvani gispatinuta gitikapriyamanasa ॥ 126 ॥

gudakesarcanapara gururahahpravahini ।
gehi sarvarthadatri ca geyottamagunanyita ॥ 127 ॥

godhana gopana gopi gopalakasadapriya ।
gotrapriya gopavrta gokulavrtasattata ॥ 128 ॥

gauri gaurangini gaura gautami gautamapriya ।
ghanapriya ghanarava ghanaugha ghanavardhini ॥ 129 ॥

ghanartihartri ghanarukparihartri ghanadyutih ।
ghanapapaughasamhartri ghanaklesanivarini ॥ 130 ॥

ghanasarartikaprita ghanasammohaharini ।
gharmambuparihartri ca gharmantagharmaharini ॥ 131 ॥

gharmantakalasanksina ghanagamasuharsini ।
ghattadviparsvanugata ghattini ghattabhusita ॥ 132 ॥

catura candravadana candrikollasacancala ।
campakadarsacarvangi capala campakapriya ॥ 133 ॥

calatkundalacinmaulicaksusi candanapriya ।
candamundanihantri ca candika candavikrama ॥ 134 ॥

carurupa carugatri carucandrasamanana ।
carviksana carunasa carupattamsukavrta ॥ 135 ॥

carucandanaliptanga carvalankaramandita ।
camikarasusobhadhya capakharparadharini ॥ 136 ॥

carunakravarastha ca caturasramyajivini ।
citritambarasambhusa citra citrakalapriya ॥ 137 ॥

cinakartikyasamprita cirnacaritramandana ।
culumbakaranasakta cumbanasvadatatpara ॥ 138 ॥

cudamanisusobhadhya cudalankrtapanini ।
culakadisubhaksya ca cusyasvadanatatpara ॥ 139 ॥

cetoharasvarupa ca cetovismayakarini ।
cetasam modayitri ca cetasamatiparaga ॥ 140 ॥

caitanyaghatitanga ca caitanyalinabhavini ।
coksyavyavaharavati codyaprakrtirupini ॥ 141 ॥

coksyasvarupa coksyangi coksyatmanam samipini ।
chatrarupa chatakara chardini chatrakanvita ॥ 142 ॥

chatrapriya channamukhi chandonutayasasvini ।
chandasasritasatkula chayagrahya chidratmika ॥ 143 ॥ var cidatmika
janayitri ca janani jaganmata janartiha ।
jayarupa jagadaddhatri javana janaranjana ॥ 144 ॥

jagajjetri ca jagadanandini jagadambika ।
janasokahara jantujivini jaladayini ॥ 145 ॥

jadataghaprasamani jagacchantividhayini ।
janesvaranivasini jalendhanasamanvita ॥ 146 ॥

jalakantakasamyukta jalasanksobhakarini ।
jalasayipriya janmapavini jalamurtini ॥ 147 ॥

jalayutaprapata ca jagatpalanatatpara ।
janaki jahnavi jadyahantri janapadasraya ॥ 148 ॥

jijnasujanajijnasya jitendriyasugocara ।
jivanam janmahetusca jivanadhararupini ॥ 149 ॥

jhasasankhyakuladhani jhasarajayutakula ।
jhanjhanadhyaniprita ca jhanjhanilasamardita ॥ 150 ॥

tattarasravanaprita thakkurasravanapriya ।
dayanarohasancari damarivadyasatpriya ॥ 151 ॥

dankrtadhvanisamprita dimbikagrahanodyata ।
dhundirajapriyakara dhundirajaprapujita ॥ 152 ॥

tantuvadyapriya tantri tantrini tapamanini ।
tarangini ca tatini taruni ca tapasvini ॥ 153 ॥

tapini ca tamohantri tapati tattvavedini ।
tattvapriya ca tanvangi tapo’rthiyasubhumika ॥ 154 ॥

tapascaryavatam tratri tapisnujanavarini ।
tandradivighnasamhartri tamojalanivarini ॥ 155 ॥

tapatritayasamhartri tapapaharivarini ।
titiksujanasamvasa titiksavrttivardhini ॥ 156 ॥

tivrasyanda tivraga ca tirthabhustirthikasraya ।
tungakesarakuladhya turasahadibhirnuta ॥ 157 ॥

turyarthadananipuna turnini turnaramhini ।
tejomayi tejaso’bdhiriti namasamarcita ॥ 158 ॥

taijasanamathisthatri taitiksunam sahayika ।
tosavardhisca tosaikagunini tosabhajini ॥ 159 ॥

tosikanvitabhuyuktaprsthinipadasamyuta ।
dattahasta darpahara damayanti dayarnava ॥ 160 ॥

darsaniya darsayitri daksinottarakulini ।
dasyuhantri durbharini dayadaksa ca darsini ॥ 161 ॥

danapujya tatha caiva danamanasutosita ।
darakaughavati datri darunartinivarini ॥ 162 ॥

daridryaduhkhasamhartri danavanikanasini ।
dindirasvanasantusta divaukasasamarcita ॥ 163 ॥

dinanam dhanasandatri dinadainyanivarini ।
diptadipollasavati diparadhanasatpriya ॥ 164 ॥

duraratihara duhkhahantri durvasahsannuta ।
durlabha durgatihara duhkhartivinivarini ॥ 165 ॥

durvaravarinivaha durga durbhiksaharini ।
durgarupa ca durantadura duskrtiharini ॥ 166 ॥

dunaduhkhanihantri ca duradarsinisevita ।
dhanya dhanesamanya ca dhanada dhanavardhini ॥ 167 ॥

dharanidharamanya ca dharmakarmasuvardhini ।
dhamini dhamapujya ca dharini dhatujivini ॥ 168 ॥

dharadhari dhavaka ca dharmika dhatuvardhini ।
dhatri ca dharanarupa dhavalyapurnavarini ॥ 169 ॥

dhipsukapatyahantri ca dhisanena supujita ।
dhisnyavati dhikkrtamha dhikkrtatatakardama ॥ 170 ॥

dhira ca dhimati dhida dhirodattagunanvita ।
dhutakalmasajala ca dhurina dhurvaha dhuni ॥ 171 ॥

dhurtakaitavaharini dhulivyuhapravahini ।
dhumraksaharini dhuma dhrstagarvapaha dhrtih ॥ 172 ॥

dhrtatmani dhrtimati dhrtipujyasivodara ।
dhenusangatasarvanga dhyeya dhenukajivini ॥ 173 ॥

nanarupavati nanadharmakarmasvarupini ।
nanarthapurnavatara sarvanamasvarupini ॥ 174 ॥

॥ Om srinarmadarpanamastu ॥

Also Read 1000 Names of Narmada:

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment