Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Narmadasahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀନର୍ମଦାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଶ୍ରୀ ନର୍ମଦାୟୈ ନମଃ ।
ଵିନିୟୋଗଃ
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀନର୍ମଦାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମାଲାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ରୁଦ୍ର ଋଷିର୍ଵିରାଟ୍ଛନ୍ଦଃ
ଶ୍ରୀନର୍ମଦାଦେଵତା ହ୍ରୀଂ ବୀଜଂ ଶ୍ରୀଶକ୍ତିଃ ସ୍ଵାହାକୀଲକଂ
ଶ୍ରୀନର୍ମଦାପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ପଠନେ ପୂଜନେ ସହସ୍ରାର୍ଚନେ ଚ ଵିନିୟୋଗଃ ।

ଋଷ୍ୟାଦି ନ୍ୟାସଃ
ରୁଦ୍ରଋଷୟେ ନମଃ । ଶିରସି
ଵିରାଟ୍ଛନ୍ଦସେ ନମଃ । ମୁଖେ
ଶ୍ରୀନର୍ମଦାଦେଵତାୟୈ ନମଃ । ହୃଦୟେ
ହ୍ରୀଂ ବୀଜାୟୈ ନମଃ । ଗୁହ୍ୟେ
ଶ୍ରୀଂ ଶକ୍ତୟେ ନମଃ । ପାଦୟୋଃ
ସ୍ଵାହା କୀଲକାୟ ନମଃ । ନାଭୌ
ଶ୍ରୀନର୍ମଦାପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧୟର୍ଥେ ଵିନିୟୋଗାୟ ନମଃ । ସର୍ଵାଙ୍ଗେ

କରାଙ୍ଗନ୍ୟାସଃ
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ନର୍ମଦାୟୈ ସ୍ଵାହା ଇତି ନଵାର୍ଣମନ୍ତ୍ରଣେ ।
ଅଥଵା
ଓଂ ନମଃ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ । ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ହ୍ରୀଂ ନମଃ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ । ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ନମଃ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ । ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ନର୍ମଦାୟୈ ନମଃ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ । କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ସ୍ଵାହା ନମଃ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ । ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ନର୍ମଦାୟୈ ସ୍ଵାହା
କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ । ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ମୂଲେନ ତ୍ରିର୍ଵ୍ୟାପକମ୍ ।

ଧ୍ୟାନମ୍
ଧ୍ୟାୟେ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧନାଥାଂ ଗଣଵହସରିତାଂ ନର୍ମଦାଂ ଶର୍ମ୍ମଦାତ୍ରୀଂ
ଶ୍ୟାମାଂ ବାଲେଵ ନୀଲାମ୍ବରମୁଖନୟନାମ୍ଭୋଜୟୁଗ୍ମୈକମିନ୍ଦୁମ୍ ।
ଚୂଡାଞ୍ଚାଭୀତିମାଲାଂ ଵରଜଲକରକାଂ ହସ୍ତୟୁଗ୍ମେ ଦଧାନାଂ
ତୀର୍ଥସ୍ଥାଂ ଛତ୍ରହସ୍ତାଂ ଝଷଵରନୃପଗାଂ ଦେଶିକସ୍ୟାସନାଗ୍ରେ ॥ ୧ ॥

ନର୍ମଦେ ହରସମ୍ଭୂତେ ହରଲିଙ୍ଗାର୍ଚନପ୍ରିୟେ ।
ହରଲିଙ୍ଗାଞ୍ଚିତତଟେ ଜୟାଘଂ ହର ନର୍ମଦେ ॥ ୨ ॥

ଇତି ଧ୍ୟାତ୍ଵା ୟନ୍ତ୍ରେଽଥଵା ପ୍ରଵାହେ ମାନସୋପଚାରୈଃ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ
ନାମସ୍ତୋତ୍ରପାଠଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମମନ୍ତ୍ରେଣ ପୂଜନଂ
ଵା ସମାଚରେତ୍, ୟନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପଂ ୟଥା
ଶ୍ରୀନର୍ମଦାୟୈ ନମଃ ।

ଅଥ ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।
ନର୍ମଦା ନମନୀୟା ଚ ନଗେଜ୍ୟା ନଗରେଶ୍ଵରୀ ।
ନଗମାଲାଵୃତତଟା ନଗେନ୍ଦ୍ରୋଦରସଂସୃତା ॥ ୧ ॥

ନଦୀଶସଙ୍ଗତା ନନ୍ଦା ନନ୍ଦିଵାହନସନ୍ନତା ।
ନରେନ୍ଦ୍ରମାଲିନୀ ନଵ୍ୟା ନକ୍ରାସ୍ୟା ନର୍ମଭାଷିଣୀ ॥ ୨ ॥

ନରାର୍ତିଘ୍ନା ନରେଶାନୀ ନରାନ୍ତକଭୟାପହା ।
ନରକାସୁରହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ନକ୍ରଵାହନଶୋଭନା ॥ ୩ ॥

ନରପ୍ରିୟା ନରେନ୍ଦ୍ରାଣୀ ନରସୌଖ୍ୟଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ନମୋରୂପା ଚ ନକ୍ରେଶୀ ନଗଜା ନଟନପ୍ରିୟା ॥ ୪ ॥

ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରସମ୍ମାନ୍ୟା ନନ୍ଦିକେଶାନମୋହିନୀ ।
ନାରାୟଣୀ ନାଗକନ୍ୟା ନାରାୟଣପରାୟଣା ॥ ୫ ॥

ନାଗସନ୍ଧାରିଣୀ ନାରୀ ନାଗାସ୍ୟା ନାଗଵଲ୍ଲଭା ।
ନାକିନୀ ନାକଗମନା ନାରିକେଲଫଲପ୍ରିୟା ॥ ୬ ॥

ନାଦେୟଜଲସଂଵାସା ନାଵିକୈରଭିସଂଶ୍ରିତା ।
ନିରାକାରା ନିରାଲମ୍ବା ନିରୀହା ଚ ନିରଞ୍ଜନା ॥ ୭ ॥

ନିତ୍ୟାନନ୍ଦା ନିର୍ଵିକାରା ନିଃଶଙ୍କା ନିଶ୍ରୟାତ୍ମିକା ।
ନିତ୍ୟରୂପା ନିଃସ୍ପୃହା ଚ ନିର୍ଲୋଭା ନିଷ୍କଲେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮ ॥

ନିର୍ଲେପା ନିଶ୍ଚଲା ନିତ୍ୟା ନିର୍ଧୂତାନନୁମୋଦିନୀ ।
ନିର୍ମଲା ନିର୍ମଲଗତିର୍ନିରାମୟସୁଵାରିଣୀ ॥ ୯ ॥

ନିତମ୍ବିନୀ ଚ ନିର୍ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ନିର୍ଧନତ୍ଵନିଵାରିଣୀ ।
ନିର୍ଵିକାରା ନିଶ୍ଚୟିନୀ ନିର୍ଭ୍ରମା ନିର୍ଜରାର୍ଥଦା ॥ ୧୦ ॥

ନିଷ୍କଲଙ୍କା ନିର୍ଜରା ଚ ନିର୍ଦୋଷା ନିର୍ଝରା ନିଜା ।
ନିଶୁମ୍ଭଶୁମ୍ଭଦମନୀ ନିଘ୍ନନିଗ୍ରହକାରିଣୀ ॥ ୧୧ ॥

ନୀପପ୍ରିୟା ନୀପରତା ନୀଚାଚରଣନିର୍ଦୟା ।
ନୀଲକ୍ରାନ୍ତା ନୀରଵାହା ନୀଲାଲକଵିଲାସିନୀ ॥ ୧୨ ॥

ନୁତିପାତ୍ରା ନୁତିପ୍ରିୟା ନୁତପାପନିଵାରିଣୀ ।
ନୂତନାଲଙ୍କାରସନ୍ଧାତ୍ରୀ ନୂପୁରାଭରଣପ୍ରିୟା ॥ ୧୩ ॥

ନେପଥ୍ୟରଞ୍ଜିତା ନେତ୍ରୀ ନେଦୀୟଃସ୍ଵରଭାଜିନୀ ।
ନୈସର୍ଗିକାନନ୍ଦଦାତ୍ରୀ ନୈରୁଜ୍ୟକାରିଵାରିଣୀ ॥ ୧୪ ॥

ନନ୍ଦଵର୍ଧିନୀ ନନ୍ଦୟିତ୍ରୀ ନନ୍ଦକୀ ନନ୍ଦରୂପିଣୀ ।
ପରମା ପରମେଶାନା ପରାଧାରା ପରମେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୫ ॥

ପଦ୍ମାଭା ପଦ୍ୟନୟନା ପଦ୍ମା ପଦ୍ମଦଲପ୍ରିୟା ।
ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ପଦ୍ମଵଦନା ପଦ୍ମମାଲାଵିମୂଷିଣୀ ॥ ୧୬ ॥

ପକ୍ଷାଧାରା ପକ୍ଷିଣୀ ଚ ପକ୍ଷେଜ୍ୟା ପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ପଶୁପ୍ରିୟା ପଶୁରତା ପୟଃସମ୍ମୋହକାରିଣୀ ॥ ୧୭ ॥

ପଥିପ୍ରିୟା ପଥିରତା ପଥିନୀ ପଥିରକ୍ଷିଣୀ ।
ପଙ୍କକର୍କରକୂଲା ଚ ପଙ୍କଗ୍ରାହସୁସଂୟୁତା ॥ ୧୮ ॥

ପ୍ରଭାଵତୀ ପ୍ରଗଲ୍ଭା ଚ ପ୍ରଭାଜିତଜଗତ୍ତମା ।
ଅକୃତ୍ରିମପ୍ରଭାରୂପା ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୯ ॥

ପାପାତ୍ମାନାଂ ପାଵୟିତ୍ରୀ ପାପଜାଲନିଵାରିଣୀ ।
ପାକଶାସନଵନ୍ଦ୍ୟା ଚ ପାପସନ୍ତାପହାରିଣୀ ॥ ୨୦ ॥

ପିକରୂପା ପିକେଶୀ ଚ ପିକଵାକ୍ ପିକଵଲ୍ଲଭା ।
ପୀୟୂଷାଢ୍ୟପ୍ରପାନୀୟା ପୀତଶ୍ଵେତାଦିଵର୍ଣିନୀ ॥ ୨୧ ॥

ପୁରନ୍ଦରୀ ପୁଣ୍ଡ୍ରଧାରୀ ପୁରୁହୂତାଭିଵନ୍ଦିତା ।
ପୁଣ୍ଡରୀକଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୨୨ ॥

ପୂତା ପୂତୋଦକା ପୂର୍ଣା ପୂର୍ଵଗଙ୍ଗା ଚ ପୂରିତା ।
ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚପ୍ରେମା ଚ ପଣ୍ଡିତା ପଙ୍କଜେଶ୍ଵରୀ ॥ ୨୩ ॥

ଫଲଦା ଫଲରୂପା ଚ ଫଲେଜ୍ୟା ଫଲଵର୍ଧିନୀ ।
ଫଣିପାଲା ଫଲେଶୀ ଚ ଫଲାଵର୍ଜ୍ୟା ଫଣିପ୍ରିୟା ॥ ୨୪ ॥

ବଲା ବାଲା ବ୍ରହ୍ମରୂପା ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକା ।
ବଦରୀଫଲସନ୍ଦୋହସଂସ୍ଥିତା ବଦରୀପ୍ରିୟା ॥ ୨୫ ॥

ବଦର୍ୟାଶ୍ରମସଂସ୍ଥା ଚ ବକଦାଲ୍ଭ୍ୟପ୍ରପୂଜିତା ।
ବଦରୀଫଲସଂସ୍ନେହା ବଦରୀଫଲତୋଷିଣୀ ॥ ୨୬ ॥

ବଦରୀଫଲସମ୍ପୂଜ୍ୟା ବଦରୀଫଲଭାଵିତା ।
ବର୍ହିଭୀରଞ୍ଜିତା ଚୈଵ ଵହୁଲା ଵହୁମାର୍ଗଗା ॥ ୨୭ ॥

ବାହୁଦଣ୍ଡଵିଲାସିନୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବୁଦ୍ଧିଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ଭଵାନୀ ଭୟହର୍ତ୍ରୀ ଚ ଭଵପାଶଵିମୋଚିନୀ ॥ ୨୮ ॥

ଭସ୍ମଚନ୍ଦନସଂୟୁକ୍ତା ଭୟଶୋକଵିନାଶିନୀ ।
ଭଗା ଭଗଵତୀ ଭଵ୍ୟା ଭଗେଜ୍ୟା ଭଗପୂଜିତା ॥ ୨୯ ॥

ଭାଵୁକା ଭାସ୍ଵତୀ ଭାମା ଭ୍ରାମରୀ ଭାସକାରିଣୀ ।
ଭାରଦ୍ଵାଜର୍ଷିସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଭାସୁରା ଭାନୁପୂଜିତା ॥ ୩୦ ॥

ଭାଲିନୀ ଭାର୍ଗଵୀ ଭାସା ଭାସ୍କରାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ।
ଭିକ୍ଷୁପ୍ରିୟା ଭିକ୍ଷୁପାଲା ଭିକ୍ଷୁଵୃନ୍ଦସୁଵନ୍ଦିତା ॥ ୩୧ ॥

ଭୀଷଣା ଭୀମଶୌର୍ୟା ଚ ଭୀତିଦା ଭୀତିହାରିଣୀ ।
ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରଶୟପ୍ରୀତା ଭୁଵିଷ୍ଠା ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୩୨ ॥

ଭୂତାତ୍ମିକା ଭୂତପାଲା ଭୂତିଦା ଭୂତଲେଶ୍ଵରୀ ।
ଭୂତଭଵ୍ୟାତ୍ମିକା ଭୂରିଦା ଭୂର୍ଭୂରିଵାରିଣୀ । ୩୩ ॥

ଭୂମିଭୋଗରତା ଭୁମିର୍ଭୂମିସ୍ଥା ଭୂଧରାତ୍ମଜା ।
ଭୂତନାଥସଦାପ୍ରୀତା ଭୂତନାଥସୁପୂଜିତା ॥ ୩୪ ॥

ଭୂଦେଵାର୍ଚିତପାଦାବ୍ଜା ଭୂଧରାଵୃତସତ୍ତଟା ।
ଭୂତପ୍ରିୟା ଭୂପଶ୍ରୀର୍ଭୂପରକ୍ଷିଣୀ ଭୂରିଭୂଷଣା ॥ ୩୫ ॥

ଭୃଶପ୍ରଵାହା ଭୃତିଦା ଭୃତକାଶାପ୍ରପୂରିତା ।
ଭେଦୟିତ୍ରୀ ଭେଦକର୍ତ୍ରୀ ଭେଦାଭେଦଵିଵର୍ଜିତା ॥ ୩୬ ॥

ଭୈରଵପ୍ରୀତିପାତ୍ରୀ ଚ ଭୈରଵାନନ୍ଦଵର୍ଧିନୀ ।
ଭୋଗିନୀ ଭୋଗଦାତ୍ରୀ ଚ ଭୋଗକୃଦ୍ଭୋଗଵର୍ଧିନୀ ॥ ୩୭ ॥

ଭୌମପ୍ରାଣିହିତାକାଙ୍କ୍ଷୀ ଭୌମୌଷଧିଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ମହାମାୟା ମହାଦେଵୀ ମହିଲା ଚ ମହେଶ୍ଵରୀ ॥ ୩୮ ॥

ମହାମୋହାପହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ମହାୟୋଗପରାୟଣା ।
ମଖାନୁକୂଲା ମଖିନୀ ମଖଭୂସ୍ତରଭୂଷଣା ॥ ୩୯ ॥

ମନସ୍ଵିନୀ ମହାପ୍ରଜ୍ଞା ମନୋଜ୍ଞା ମନୋମୋହିନୀ ।
ମନଶ୍ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟସଂହର୍ତ୍ରୀ ମନୋମଲଵିନାଶିନୀ ॥ ୪୦ ॥

ମଦହନ୍ତ୍ରୀ ମଥୁମତୀ ମଧୁରା ମଦିରେକ୍ଷଣା ।
ମଣିପ୍ରିୟା ମନଃସଂସ୍ଥା ମଦନାୟୁଧରୂପିଣୀ ॥ ୪୧ ॥ var ମନୀଷିଣୀ
ମତ୍ସ୍ୟୋଦରୀ ମହାଗର୍ତା ମକରାଵାସରୂପିଣୀ ।
ମାନିନୀ ମାନଦା ମାନ୍ୟା ମାନୈକ୍ୟା ମାନମାନିନୀ ॥ ୪୨ ॥

ମାର୍ଗଦା ମାର୍ଜନରତା ମାର୍ଗିଣୀ ୨୦୦ ମାର୍ଗଣପ୍ରିୟା ।
ମିତାମିତସ୍ଵରୂପିଣୀ ମିହିକା ମିହିରପ୍ରିୟା ॥ ୪୩ ॥

ମୀଢୁଷ୍ଟମସ୍ତୁତପଦା ମୀଢୁଷ୍ଟା ମୀରଗାମିନୀ ।
ମୁକ୍ତପ୍ରଵାହା ମୁଖରା ମୁକ୍ତିଦା ମୁନିସେବିତା ॥ ୪୪ ॥

ମୂଲ୍ୟଵଦ୍ଵସ୍ତୁଗର୍ଭା ଚ ମୂଲିକା ମୂର୍ତରୂପିଣୀ ।
ମୃଗଦୃଷ୍ଟିର୍ମୃଦୁରଵା ମୃତସଞ୍ଜୀଵଵାରିଣୀ ॥ ୪୫ ॥

ମେଧାଵିନୀ ମେଘପୁଷ୍ଟିର୍ମେଘମାନାତିଗାମିନୀ ।
ମୋହିନୀ ମୋହହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ମୋଦିନୀ ମୋକ୍ଷଦାୟିନୀ ॥ ୪୬ ॥

ମନ୍ତ୍ରରୂପା ମନ୍ତ୍ରଗର୍ଭା ମନ୍ତ୍ରଵିଜ୍ଜନସେଵିତା ।
ୟକ୍ଷିଣୀ ୟକ୍ଷପାଲା ଚ ୟକ୍ଷପ୍ରୀତିଵିଵଦ୍ଧିନୀ ॥ ୪୭ ॥

ୟକ୍ଷଵାରଣଦକ୍ଷା ଚ ୟକ୍ଷସମ୍ମୋହକାରିଣୀ ।
ୟଶୋଧରା ୟଶୋଦା ଚ ୟଦୁନାଥଵିମୋହିନୀ ॥ ୪୮ ॥

ୟଜ୍ଞାନୁକୂଲା ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗା ୟଜ୍ଞେଜ୍ୟା ୟଜ୍ଞଵର୍ଧିନୀ ।
ୟାଜ୍ୟୌଷଧିସୁସମ୍ପନ୍ନା ୟାୟଜୂକଜନୈଃଶ୍ରିତା ॥ ୪୯ ॥

ୟାତ୍ରାପ୍ରିୟା ୟାତ୍ରିକୈଃ ସଂଵ୍ୟାପ୍ତଭୂର୍ୟାତ୍ରିକାର୍ଥଦା ।
ୟୁଵତୀ ୟୁକ୍ତପଦଵୀ ୟୁଵତୀଜନସନ୍ନୁତା ॥ ୫୦ ॥

ୟୋଗମାୟା ୟୋଗସିଦ୍ଧା ୟୋଗିନୀ ୟୋଗଵର୍ଧିନୀ ।
ୟୋଗିସଂଶ୍ରିତକୂଲା ଚ ୟୋଗିନାଂ ଗତିଦାୟିନୀ ॥ ୫୧ ॥

ୟନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞସଞ୍ଜୁଷ୍ଟା ୟନ୍ତ୍ରିଣୀ ୟନ୍ତ୍ରରୂପିଣୀ ।
ରମାରୂପା ଚ ରମଣୀ ରତିଗର୍ଵଵିଭଞ୍ଜିନୀ ॥ ୫୨ ॥

ରତିପୂଜ୍ୟା ରକ୍ଷିକା ଚ ରକ୍ଷୋଗଣଵିମୋହିନୀ ।
ରମଣୀୟଵିଶାଲାଙ୍ଗା ରଙ୍ଗିଣୀ ରଭସୋଗମା ॥ ୫୩ ॥

ରଘୁରାଜାର୍ଚିତପଦା ରଘୁଵଂଶଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ରାକେଶଵଦନା ରାଜ୍ଞୀ ରାଜଭୋଗଵିଲାସିନୀ ॥ ୫୪ ॥

ରାଜକେଲିସମାକ୍ରାନ୍ତା ରାଗିଣୀ ରାଜତପ୍ରମା ।
ରସପ୍ରିୟା ରାସକେଲିଵର୍ଧିନୀ ରାସରଞ୍ଜିନୀ ॥ ୫୫ ॥

ରିକ୍ଥରେଣୁକଣାକୀର୍ଣା ରଞ୍ଜିନୀ ରତିଗାମିନୀ ।
ରୁଚିରାଙ୍ଗା ରୁଚ୍ୟନୀରା ରୁକ୍ମାଭରଣମୂଷିତା ॥ ୫୬ ॥

ରୂପାତିସୁନ୍ଦରା ରେଵା ରୈଃପ୍ରଦାୟିନୀ ରୈଣଵୀ ।
ରୋଚିଷ୍ମତୀ ରୋଗହର୍ତ୍ରୀ ରୋଗିଣାମମୃତୋପମା ॥ ୫୭ ॥

ରୌକ୍ଷ୍ୟହର୍ତ୍ରୀ ରୌଦ୍ରରୂପା ରଂହଗା ରଂହଣପ୍ରିୟା ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣା ଲକ୍ଷିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଲକ୍ଷଣା ଲଲିତାମ୍ବିକା ॥ ୫୮ ॥

ଲଲିତାଲାପସଙ୍ଗୀତା ଲଵଣାମ୍ବୁଧିସଙ୍ଗତା ।
ଲାକ୍ଷାରୁଣପଦା ଲାସ୍ୟା ଲାଵଣ୍ୟପୂର୍ଣରୂପିଣୀ ॥ ୫୯ ॥

ଲାଲସାଧିକଚାର୍ଵଙ୍ଗୀ ଲାଲିତ୍ୟାନ୍ଵିତଭାଷିଣୀ ।
ଲିପ୍ସାପୂର୍ଣକରା ଲିପ୍ସୁଵରଦା ଚ ଲିପିପ୍ରିୟା ॥ ୬୦ ॥

ଲୀଲାଵପୁର୍ଧରା ଲୀଲା ଲୀଲାଲାସ୍ୟଵିହାରିଣୀ ।
ଲଲିତାଦ୍ରିଶିରଃପଙ୍କ୍ତିର୍ଲୂତାଦିହାରିଵାରିଣୀ ॥ ୬୧ ॥

ଲେଖାପ୍ରିୟା ଲେଖନିକା ଲେଖ୍ୟଚାରିତ୍ରମଣ୍ଡିତା ।
ଲୋକମାତା ଲୋକରକ୍ଷା-ଲୋକସଙ୍ଗ୍ରହକାରିଣୀ ॥ ୬୨ ॥

ଲୋଲେକ୍ଷଣା ଚ ଲୋଲାଙ୍ଗା ଲୋକପାଲାଭିପୂଜିତା ।
ଲୋଭନୀୟସ୍ଵରୂପା ଚ ଲୋଭମୋହନିଵାରିଣୀ ॥ ୬୩।
ଲୋକେଶମୁଖ୍ୟଵନ୍ଦ୍ୟା ଚ ଲୋକବନ୍ଧୁପ୍ରହର୍ଷିଣୀ ।
ଵପୁଷ୍ମଦ୍ଵରରୂପା ଚ ଵତ୍ସଲା ଵରଦାୟିନୀ ॥ ୬୪ ॥

ଵର୍ଧିଷ୍ଣୁଵାରିନିଵହା ଵକ୍ରାଵକ୍ରସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଵରଣ୍ଡକସୁପାତ୍ରା ଚ ଵନୌଷଧିଵିଵର୍ଧିନୀ ॥ ୬୫ ॥

ଵଜ୍ରଗର୍ମା ଵଜ୍ରଧରା ଵଶିଷ୍ଠାଦିମୁନିସ୍ତୁତା ।
ଵାମା ଵାଚସ୍ପତିନୁତା ଵାଗ୍ମିନୀ ଵାଗ୍ଵିକାସିନୀ ॥ ୬୬ ॥ var ଵାଗ୍ଦେଵୀ
ଵାଦ୍ୟପ୍ରିୟା ଚ ଵାରାହୀ ଵାଗ୍ୟତପ୍ରିୟକୂଲିନୀ ।
ଵାଦ୍ୟଵର୍ଧନପାନୀୟା ଵାଟିକାଵର୍ଧିନୀତଟା ॥ ୬୭ ॥

ଵାନପ୍ରସ୍ଥଜନାଵାସା ଵାର୍ଵଟଶ୍ରେଣିରଞ୍ଜିତା ।
ଵିକ୍ରୟା ଵିକସଦ୍ଵକ୍ତ୍ରା ଵିକଟା ଚ ଵିଲକ୍ଷଣା ॥ ୬୮ ॥

ଵିଦ୍ୟା ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରା ଵିଶ୍ଵଵିମୋହିନୀ ।
ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରସମାରାଧ୍ୟା ଵିଭୀଷଣଵରପ୍ରଦା ॥ ୬୯ ॥

ଵିନ୍ଧ୍ୟାଚଲୋଦ୍ଭଵା ଵିଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ ଚ ଵିବୁଧସ୍ତୁତା ।
ଵୀଣାସ୍ୟଵର୍ଣିତୟଶା ଵୀଚିମାଲାଵିଲୋଲିତା ॥ ୭୦ ॥

ଵୀରଵ୍ରତରତା ଵୀରା ଵୀତରାଗିଜନୈର୍ନୁତା ।
ଵେଦିନୀ ଵେଦଵନ୍ଦ୍ୟା ଚ ଵେଦଵାଦିଜନୈଃ ସ୍ତୁତା ॥ ୭୧ ॥

ଵେଣୁଵେଲାସମାକୀର୍ଣା ଵେଣୁସଂଵାଦନପ୍ରିୟା ।
ଵୈକୁଣ୍ଠପତିସମ୍ପ୍ରୀତା ଵୈକୁଣ୍ଠଲଗ୍ନଵାମିକା ॥ ୭୨ ॥

ଵୈଜ୍ଞାନିକଧିୟୋର୍ଲକ୍ଷ୍ୟା ଵୈତୃଷ୍ଣ୍ୟକାରିଵାରିଣୀ ।
ଵୈଧାତ୍ରନୁତପାଦାବ୍ଜା ଵୈଵିଧ୍ୟପ୍ରିୟମାନସା ॥ ୭୩ ॥

ଶର୍ଵରୀ ଶଵରୀପ୍ରୀତା ଶୟାଲୁଃ ଶୟନପ୍ରିୟା ।
ଶତ୍ରୁସମ୍ମୋହିନୀ ଶତ୍ରୁବୁଦ୍ଧିଘ୍ନୀ ଶତ୍ରୁଘାତିନୀ ॥ ୭୪ ॥

ଶାନ୍ଭଵୀ ଶ୍ୟାମଲା ଶ୍ୟାମା ଶାରଦାମ୍ବା ଚ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣୀ ।
ଶିଵା ଶିଵପ୍ରିୟା ଶିଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟାଚାରାନୁମୋଦିନୀ ॥ ୭୫ ॥

ଶୀଘ୍ରା ଚ ଶୀତଲା ଶୀତଗନ୍ଧପୁଷ୍ପାଦିମଣ୍ଡିତା ।
ଶୁଭାନ୍ଵିତଜନୈର୍ଲଭ୍ୟା ଶୁନାସୀରାଦିସେଵିତା ॥ ୭୬ ॥

ଶୂଲିନୀ ଶୂଲଘୃକ୍ପୂଜ୍ୟା ଶୂଲାଦିହରଵାରିଣୀ ।
ଶୃଙ୍ଗାରରଞ୍ଜିତାଙ୍ଗା ଚ ଶୃଙ୍ଗାରପ୍ରିୟନିମ୍ନଗା ॥ ୭୭ ॥

ଶୈଵଲିନୀ ଶେଷରୂପା ଶେଷଶାୟ୍ୟଭିପୂଜିତା ।
ଶୋଭନା ଶୋଭନାଙ୍ଗା ଚ ଶୋକମୋହନିଵାରିଣୀ ॥ ୭୮ ॥

ଶୌଚପ୍ରିୟା ଶୌରିମାୟା ଶୌନକାଦିମୁନିସ୍ତୁତା ।
ଶଂସାପ୍ରିୟା ଶଙ୍କରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟାଦିସେଵିତା ॥ ୭୨ ॥

ଶଂଵର୍ଧିନୀ ଷଡାରାତିନିହନ୍ତ୍ରୀ ଷଟ୍କର୍ମିସଂଶ୍ରୟା ।
ସର୍ଵଦା ସହଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସଗୁଣା ସର୍ଵପାଲିକା ॥ ୮୦ ॥

ସର୍ଵସ୍ଵରୂପା ସର୍ଵେଜ୍ୟା ସର୍ଵମାନ୍ୟା ସଦାଶିଵା ।
ସର୍ଵକର୍ତ୍ରୀଂ ସର୍ଵପାତ୍ରୀ ସର୍ଵସ୍ଥା ସର୍ଵଧାରିଣୀ ॥ ୮୧ ॥

ସର୍ଵଧର୍ମସୁସନ୍ଧାତ୍ରୀ ସର୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟପଦାମ୍ବୁଜା ।
ସର୍ଵକିଲ୍ବିଷହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ସର୍ଵଭୀତିନିଵାରିଣୀ ॥ ୮୨ ॥

ସାଵିତ୍ରୀ ସାତ୍ତ୍ଵିକା ସାଧ୍ଵୀ ସାଧୁଶୀଲା ଚ ସାକ୍ଷିଣୀ ।
ସିତାଶ୍ମରପ୍ରତୀରା ଚ ସିତକୈରଵମଣ୍ଡିତା ॥ ୮୩ ॥

ସୀମାନ୍ଵିତା ସୀକରାମ୍ଭଃସୀତ୍କାରାଶ୍ରୟକୂଲିନୀ ।
ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଗମା ସୁସ୍ଥା ସୁଶୀଲା ଚ ସୁଲୋଚନା ॥ ୮୪ ॥

ସୁକେଶୀ ସୁଖଦାତ୍ରୀ ଚ ସୁଲଭା ସୁସ୍ଥଲା ସୁଧା ।
ସୁଵାଚିନୀ ସୁମାୟା ଚ ସୁମୁଖା ସୁଵ୍ରତା ସୁରା ॥ ୮୫ ॥

ସୁଧାର୍ଣଵସ୍ଵରୂପା ଚ ସୁଧାପୂର୍ଣା ସୁଦର୍ଶନା ।
ସୂକ୍ଷ୍ମାମ୍ବରଧରା ସୂତଵର୍ଣିତା ସୂରିପୂଜିତା ॥ ୮୬ ॥

ସୃଷ୍ଟିଵର୍ଧିନୀ ଚ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତୃଭିଃ ପରିପୂଜିତା ।
ସେଵାପ୍ରିୟା ସେଵଧିନୀ ସେତୁବନ୍ଧାଦିମଣ୍ଡିତା ॥ ୮୭ ॥

ସୈକତକ୍ଷୋଣିକୂଲା ଚ ସୈରିଭାଦିସୁଖପ୍ରିୟା ।
ସୋମରୂପା ସୋମଦାତ୍ରୀ ସୋମଶେଖରମାନିତା ॥ ୮୮ ॥

ସୌରସ୍ୟପୂର୍ଣସଲିଲା ସୌମେଧିକଜନାଶ୍ରୟା ।
ସୌଶୀଲ୍ୟମଣ୍ଡିତା ସୌମ୍ୟା ସୌରାଜ୍ୟସୁଖଦାୟିନୀ ॥ ୮୯ ॥

ସୌଜନ୍ୟୟୁକ୍ତସୁଲଭା ସୌମଙ୍ଗଲ୍ୟାଦିଵର୍ଧିନୀ ।
ସୌଭାଗ୍ୟଦାନନିପୁଣା ସୌଖ୍ୟସିନ୍ଧୁଵିହାରିଣୀ ॥ ୯୦ ॥

ସଂଵିଧାନପରା ସଂଵିତ୍ସମ୍ଭାଵ୍ୟପଦଦାୟିନୀ ।
ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟାମ୍ବୁଧିସର୍ଵାଙ୍ଗା ସନ୍ନିଧେୟଜଲାଶ୍ରୟା ॥ ୯୧ ॥

ହରିପ୍ରିୟା ହଂସରୂପା ହର୍ଵସଂଵର୍ଧିନୀ ହରା ।
ହନୁମତ୍ପ୍ରୀତିମାପନ୍ନା ହରିଦ୍ଭୂମିଵିରାଜିତା ॥ ୯୨ ॥

ହାଟକାଲଙ୍କାରଭୂଷା ଚ ହାର୍ୟସଦ୍ଗୁଣମଣ୍ଡିତା ।
ହିତସଂସ୍ପର୍ଶସଲିଲା ହିମାଂଶୁପ୍ରତିବିମ୍ବିତା ॥ ୯୩ ॥

ହୀରକଦ୍ୟୁତିୟୁକ୍ତା ଚ ହୀନକର୍ମଵିଗର୍ହିତା ।
ହୁତିକର୍ତୃଦ୍ଵିଜାଧାରା ହୂଶ୍ଛର୍ଦନକ୍ଷୟକାରିଣୀ ॥ ୯୪ ॥

ହୃଦୟାଲୁସ୍ଵଭାଵା ଚ ହୃଦ୍ୟସଦ୍ଗୁଣମଣ୍ଡିତା ।
ହେମଵର୍ଣାଭଵସନା ହେମକଞ୍ଚୁକିଧାରିଣୀ ॥ ୯୫ ॥

ହୋତୃଣାଂ ପ୍ରିୟକୂଲା ଚ ହୋମ୍ୟଦ୍ରଵ୍ୟସୁଗର୍ଭିତା ।
ହଂସା ହଂସସ୍ଵରୂପା ଚ ହଂସିକା ହଂସଗାମିନୀ ॥ ୯୬ ॥

କ୍ଷମାରୂପା କ୍ଷମାପୂଜ୍ୟା କ୍ଷମାପୃଷ୍ଠପ୍ରଵାହିନୀ ।
କ୍ଷମାକର୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମୋଦ୍ଧର୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମାଦିଗୁଣମଣ୍ଡିତା ॥ ୯୭ ॥

କ୍ଷରରୂପା କ୍ଷରା ଚୈଵ କ୍ଷରଵସ୍ତ୍ଵାଶ୍ରୟା ତଥା ।
କ୍ଷପାକରକରୋଲ୍ଲାସିନୀ କ୍ଷପାଚରହାରିଣୀ ॥ ୯୮ ॥

କ୍ଷାନ୍ତା କ୍ଷାନ୍ତିଗୁଣୋପେତା କ୍ଷାମାଦିପରିହାରିଣୀ ।
କ୍ଷିପ୍ରଗା କ୍ଷିତ୍ୟଲଙ୍କାରା କ୍ଷିତିପାଲସମାହିତା ॥ ୯୯ ॥

କ୍ଷୀଣାୟୁର୍ଜନପୀୟୂଷା କ୍ଷୀଣକିଲ୍ବିଷସେଵିତା ।
କ୍ଷେତ୍ରିୟାଦିନିୟନ୍ତ୍ରୀ ଚ କ୍ଷେମକାର୍ୟସୁତତ୍ପରା ॥ ୧୦୦ ॥

କ୍ଷେତ୍ରସଂଵର୍ଧିନୀ ଚୈଵ କ୍ଷେତ୍ରୈକଜୀଵନାଶ୍ରୟା ।
କ୍ଷୋଣୀଭୃଦାଵୃତପଦା କ୍ଷୌମାମ୍ବରଵିଭୂଷିତା ॥ ୧୦୧ ॥

କ୍ଷନ୍ତଵ୍ୟଗୁଣଗମ୍ଭୀରା କ୍ଷନ୍ତୁକର୍ମୈକତତ୍ପରା ।
ଜ୍ଞପ୍ତିଵର୍ଧନଶୀଲା ଚ ଜ୍ଞସ୍ଵରୂପା ଜ୍ଞମାତୃକା ॥ ୧୦୨ ॥

ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପଵ୍ୟକ୍ତା ଚ ଜ୍ଞାତୃସଂଵର୍ଧିନୀ ତଥା ।
ଅମ୍ବାଶୋକାଽଞ୍ଜନା ଚୈଵ ଅନିରୁଦ୍ଧାଗ୍ନିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୩ ॥

ଅନେକାତ୍ମସ୍ଵରୂପା ଚାମରେଶ୍ଵରସୁପୂଜିତା ।
ଅଵ୍ୟୟାକ୍ଷରରୂପା ଚାପାରାଽଗାଧସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୪ ॥

ଅଵ୍ୟାହତପ୍ରଵାହା ଚ ହ୍ୟଵିଶ୍ରାନ୍ତକ୍ରିୟାତ୍ମିକା ।
ଆଦିଶକ୍ତିରାଦିମାୟା ଆକୀର୍ଣନିଜରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୫ ॥

ଆଦୃତାତ୍ମସ୍ଵରୂପା ଚାମୋଦପୂର୍ଣଵପୁଷ୍ମତୀ ।
ଆସମନ୍ତାଦାର୍ଷପାଦା ହ୍ୟାମୋଦନସୁପୂର୍ଣଭୂଃ ॥ ୧୦୬ ॥

ଆତଙ୍କଦାରଣଗତିରାଲସ୍ୟଵାହନସ୍ଥିତା ।
ଇଷ୍ଟଦାନମହୋଦାରା ଇଷ୍ଟୟୋଗ୍ୟସୁଭୂସ୍ତୁତା ॥ ୧୦୭ ॥

ଇନ୍ଦିରାରମଣାରାଧ୍ୟା ଇନ୍ଦୁଧୃକ୍ପୂଜନାରତା ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଦ୍ୟମରଵନ୍ଦ୍ୟାଙ୍ଘ୍ରିରିଙ୍ଗିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୦୮ ॥

ଈଶ୍ଵରୀ ଚେତିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଈତିଭୀତିନିଵାରିଣୀ ।
ଈପ୍ସୂନାଂ କଲ୍ପଵଲ୍ଲରିରୁକ୍ଥଶୀଲଵତୀ ତଥା ॥ ୧୦୯ ॥

ଉତ୍ତାନଗତିଵାହା ଚୋଚ୍ଚୋଚ୍ଚାଵଚପଦାପଗା ।
ଉତ୍ସାହିଜନସଂସେଵ୍ୟା ଚୋତ୍ଫୁଲ୍ଲତରୁକୂଲିନୀ ॥ ୧୧୦ ॥

ଊର୍ଜସ୍ଵିନୀ ଚୋର୍ଜିତା ଚ ଊର୍ଧ୍ଵଲୋକପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଋଣହର୍ତୃସ୍ତୋତ୍ରତୁଷ୍ଟା ଋଦ୍ଧିତାର୍ଣନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୧୧ ॥

ଐଷ୍ଟଵ୍ୟପଦସନ୍ଧାତ୍ରୀ ଐହିକାମୁଷ୍ମିକାର୍ଥଦା ।
ଓଜସ୍ଵିନୀ ହ୍ୟୋଜୋଵତୀ ହ୍ୟୌଦାର୍ୟଗୁଣଭାଜିନୀ ॥ ୧୧୨ ॥

କଲ୍ୟାଣୀ କମଲା କଞ୍ଜଧାରିଣୀ କମଲାଵତୀ ।
କମନୀୟସ୍ଵରୂପା ଚ କଟକାଭରଣାନ୍ୟିତା ॥ ୧୧୩ ॥

କାଶୀ କାଞ୍ଚୀ ଚ କାଵେରୀ କାମଦା କାର୍ୟଵର୍ଧିନୀ ।
କାମାକ୍ଷୀ କାମିନୀ କାନ୍ତିଃ କାମାତିସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗିକା ॥ ୧୧୪ ॥

କାର୍ତଵୀର୍ୟକ୍ରୀଡିତାଙ୍ଗା କାର୍ତଵୀର୍ୟପ୍ରବୋଧିନୀ ।
କିରୀଟକୁଣ୍ଡଲାଲଙ୍କାରାର୍ଚିତା କିଙ୍କରାର୍ଥଦା ॥ ୧୧୫ ॥

କୀର୍ତନୀୟଗୁଣାଗାରା କୀର୍ତନପ୍ରିୟମାନସା ।
କୁଶାଵର୍ତନିଵାସା ଚ କୁମାରୀ କୁଲପାଲିକା ॥ ୧୧୬ ॥

କୁରୁକୁଲ୍ଲା କୁଣ୍ଡଲିନୀ କୁମ୍ଭା କୁମ୍ଭୀରଵାହିନୀ ।
କୂପିକା କୂର୍ଦନଵତୀ କୂପା କୂପାରସଙ୍ଗତା ॥ ୧୧୭ ॥

କୃତଵୀର୍ୟଵିଲାସାଢ୍ୟା କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣଗତାଶ୍ରୟା ।
କେଦାରାଵୃତମୂଭାଗା କେକୀଶୁକପିକାଶ୍ରୟା ॥ ୧୧୮ ॥

କୈଲାସନାଥସନ୍ଧାତ୍ରୀ କୈଵଲ୍ୟଦା ଚ କୈଟଭା ।
କୋଶଲା କୋଵିଦନୁତା କୋମଲା କୋକିଲସ୍ଵନା ॥ ୧୧୯ ॥

କୌଶେୟୀ କୌଶିକପ୍ରୀତା କୌଶିକାଗାରଵାସିନୀ ।
କଞ୍ଜାକ୍ଷୀ କଞ୍ଜଵଦନା କଞ୍ଜପୁଷ୍ପସଦାପ୍ରିୟା ॥ ୧୨୦ ॥

କଞ୍ଜକାନନସଞ୍ଚାରୀ କଞ୍ଜମାଲାସୁସନ୍ଧୃତା ॥

ଖଗାସନପ୍ରିୟା ଖଡ୍ଗପାଣିନୀ ଖର୍ପରାୟୁଧା ॥ ୧୨୧ ॥

ଖଲହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗଧାରିଣୀ ଖଗଗାମିନୀ ।
ଖାଦିପଞ୍ଚମହାଭୂତରୂପା ଖଵର୍ଧନକ୍ଷମା ॥ ୧୨୨ ॥

ଗଣତୋଷିଣୀ ଗମ୍ଭୀରା ଗଣମାନ୍ୟା ଗଣାଧିପା ।
ଗଣସଂରକ୍ଷଣପରା ଗଣସ୍ଥା ଗଣୟନ୍ତ୍ରିଣୀ ॥ ୧୨୩ ॥

ଗଣ୍ଡକୀ ଗନ୍ଧସଲିଲା ଗଙ୍ଗା ଚ ଗରୁଡପ୍ରିୟା ।
ଗଲଗଣ୍ଡାପହର୍ତ୍ରୀ ଚ ଗଦହାରିସୁଵାରିଣୀ ॥ ୧୨୪ ॥

ଗାୟତ୍ରୀ ଚୈଵ ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ଗାଧେୟାର୍ଚିତସତ୍ପଦା ।
ଗାଥାପ୍ରିୟା ଗାଢଵହା ଗାରୁତ୍ମତତଟାକିନୀ ॥ ୧୨୫ ॥

ଗିରିଜା ଗିରୀଶତନୟା ଗିରୀଶପ୍ରେମଵର୍ଧିନୀ ।
ଗୀର୍ଵାଣୀ ଗୀଷ୍ପତିନୁତା ଗୀତିକାପ୍ରିୟମାନସା ॥ ୧୨୬ ॥

ଗୁଡାକେଶାର୍ଚନପରା ଗୁରୂରହଃପ୍ରଵାହିନୀ ।
ଗେହୀ ସର୍ଵାର୍ଥଦାତ୍ରୀ ଚ ଗେୟୋତ୍ତମଗୁଣାନ୍ୟିତା ॥ ୧୨୭ ॥

ଗୋଧନା ଗୋପନା ଗୋପୀ ଗୋପାଲକସଦାପ୍ରିୟା ।
ଗୋତ୍ରପ୍ରିୟା ଗୋପଵୃତା ଗୋକୁଲାଵୃତସତ୍ତଟା ॥ ୧୨୮ ॥

ଗୌରୀ ଗୌରାଙ୍ଗିଣୀ ଗୌରା ଗୌତମୀ ଗୌତମପ୍ରିୟା ।
ଘନପ୍ରିୟା ଘନରଵା ଘନୌଘା ଘନଵର୍ଧିନୀ ॥ ୧୨୯ ॥

ଘନାର୍ତିହର୍ତ୍ରୀ ଘନରୁକ୍ପରିହର୍ତ୍ରୀ ଘନଦ୍ୟୁତିଃ ।
ଘନପାପୌଘସଂହର୍ତ୍ରୀ ଘନକ୍ଲେଶନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୩୦ ॥

ଘନସାରାର୍ତିକପ୍ରୀତା ଘନସମ୍ମୋହହାରିଣୀ ।
ଘର୍ମାମ୍ବୁପରିହର୍ତ୍ରୀ ଚ ଘର୍ମାନ୍ତଘର୍ମହାରିଣୀ ॥ ୧୩୧ ॥

ଘର୍ମାନ୍ତକାଲସଙ୍କ୍ଷୀଣା ଘନାଗମସୁହର୍ଷିଣୀ ।
ଘଟ୍ଟଦ୍ଵିପାର୍ଶ୍ଵାନୁଗତା ଘଟ୍ଟିନୀ ଘଟ୍ଟଭୂଷିତା ॥ ୧୩୨ ॥

ଚତୁରା ଚନ୍ଦ୍ରଵଦନା ଚନ୍ଦ୍ରିକୋଲ୍ଲାସଚଞ୍ଚଲା ।
ଚମ୍ପକାଦର୍ଶଚାର୍ଵଙ୍ଗୀ ଚପଲା ଚମ୍ପକପ୍ରିୟା ॥ ୧୩୩ ॥

ଚଲତ୍କୁଣ୍ଡଲଚିନ୍ମୌଲିଚକ୍ଷୁଷୀ ଚନ୍ଦନପ୍ରିୟା ।
ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡଵିକ୍ରମା ॥ ୧୩୪ ॥

ଚାରୁରୂପା ଚାରୁଗାତ୍ରୀ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରସମାନନା ।
ଚାର୍ଵୀକ୍ଷଣା ଚାରୁନାସା ଚାରୁପଟ୍ଟାଂଶୁକାଵୃତା ॥ ୧୩୫ ॥

ଚାରୁଚନ୍ଦନଲିପ୍ତାଙ୍ଗା ଚାର୍ଵଲଙ୍କାରମଣ୍ଡିତା ।
ଚାମୀକରସୁଶୋଭାଢ୍ୟା ଚାପଖର୍ପରଧାରିଣୀ ॥ ୧୩୬ ॥

ଚାରୁନକ୍ରଵରସ୍ଥା ଚ ଚାତୁରାଶ୍ରମ୍ୟଜୀଵିନୀ ।
ଚିତ୍ରିତାମ୍ବରସମ୍ଭୂଷା ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରକଲାପ୍ରିୟା ॥ ୧୩୭ ॥

ଚୀନକାର୍ତିକ୍ୟସମ୍ପ୍ରୀତା ଚୀର୍ଣଚାରିତ୍ରମଣ୍ଡନା ।
ଚୁଲୁମ୍ବକରଣାସକ୍ତା ଚୁମ୍ବନାସ୍ଵାଦତତ୍ପରା ॥ ୧୩୮ ॥

ଚୂଡାମଣିସୁଶୋଭାଢ୍ୟା ଚୂଡାଲଙ୍କୃତପାଣିନୀ ।
ଚୂଲକାଦିସୁଭକ୍ଷ୍ୟା ଚ ଚୂଷ୍ୟାସ୍ଵାଦନତତ୍ପରା ॥ ୧୩୯ ॥

ଚେତୋହରସ୍ଵରୂପା ଚ ଚେତୋଵିସ୍ମୟକାରିଣୀ ।
ଚେତସାଂ ମୋଦୟିତ୍ରୀ ଚ ଚେତସାମତିପାରଗା ॥ ୧୪୦ ॥

ଚୈତନ୍ୟଘଟିତାଙ୍ଗା ଚ ଚୈତନ୍ୟଲୀନଭାଵିନୀ ।
ଚୋକ୍ଷ୍ୟଵ୍ୟଵହାରଵତୀ ଚୋଦ୍ୟପ୍ରକୃତିରୂପିଣୀ ॥ ୧୪୧ ॥

ଚୋକ୍ଷ୍ୟସ୍ଵରୂପା ଚୋକ୍ଷ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଚୋକ୍ଷ୍ୟାତ୍ମନାଂ ସମୀପିନୀ ।
ଛତ୍ରରୂପା ଛଟାକାରା ଛର୍ଦିନୀ ଛତ୍ରକାନ୍ଵିତା ॥ ୧୪୨ ॥

ଛତ୍ରପ୍ରିୟା ଛନ୍ନମୁଖୀ ଛନ୍ଦୋନୁତୟଶସ୍ଵିନୀ ।
ଛାନ୍ଦସାଶ୍ରିତସତ୍କୂଲା ଛାୟାଗ୍ରାହ୍ୟା ଛିଦ୍ରାତ୍ମିକା ॥ ୧୪୩ ॥ var ଚିଦାତ୍ମିକା
ଜନୟିତ୍ରୀ ଚ ଜନନୀ ଜଗନ୍ମାତା ଜନାର୍ତିହା ।
ଜୟରୂପା ଜଗଦଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଜଵନା ଜନରଞ୍ଜନା ॥ ୧୪୪ ॥

ଜଗଜ୍ଜେତ୍ରୀ ଚ ଜଗଦାନନ୍ଦିନୀ ଜଗଦମ୍ବିକା ।
ଜନଶୋକହରା ଜନ୍ତୁଜୀଵିନୀ ଜଲଦାୟିନୀ ॥ ୧୪୫ ॥

ଜଡତାଘପ୍ରଶମନୀ ଜଗଚ୍ଛାନ୍ତିଵିଧାୟିନୀ ।
ଜନେଶ୍ଵରନିଵାସିନୀ ଜଲେନ୍ଧନସମନ୍ଵିତା ॥ ୧୪୬ ॥

ଜଲକଣ୍ଟକସଂୟୁକ୍ତା ଜଲସଙ୍କ୍ଷୋଭକାରିଣୀ ।
ଜଲଶାୟିପ୍ରିୟା ଜନ୍ମପାଵିନୀ ଜଲମୂର୍ତିନୀ ॥ ୧୪୭ ॥

ଜଲାୟୁତପ୍ରପାତା ଚ ଜଗତ୍ପାଲନତତ୍ପରା ।
ଜାନକୀ ଜାହ୍ନଵୀ ଜାଡ୍ୟହନ୍ତ୍ରୀ ଜାନପଦାଶ୍ରୟା ॥ ୧୪୮ ॥

ଜିଜ୍ଞାସୁଜନଜିଜ୍ଞାସ୍ୟା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟସୁଗୋଚରା ।
ଜୀଵାନାଂ ଜନ୍ମହେତୁଶ୍ଚ ଜୀଵନାଧାରରୂପିଣୀ ॥ ୧୪୯ ॥

ଝଷସଙ୍ଖ୍ୟାକୁଲାଧାନୀ ଝଷରାଜାୟୁତାକୁଲା ।
ଝଞ୍ଝନଧ୍ୟନିପ୍ରୀତା ଚ ଝଞ୍ଝାନିଲସମର୍ଦିତା ॥ ୧୫୦ ॥

ଟଟ୍ଟରଶ୍ରଵଣପ୍ରୀତା ଠକ୍କୁରଶ୍ରଵଣପ୍ରିୟା ।
ଡୟନାରୋହସଞ୍ଚାରୀ ଡମରୀଵାଦ୍ୟସତ୍ପ୍ରିୟା ॥ ୧୫୧ ॥

ଡାଙ୍କୃତଧ୍ଵନିସମ୍ପ୍ରୀତା ଡିମ୍ବିକାଗ୍ରହଣୋଦ୍ୟତା ।
ଢୁଣ୍ଡିରାଜପ୍ରିୟକରା ଢୁଣ୍ଡିରାଜପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୧୫୨ ॥

ତନ୍ତୁଵାଦ୍ୟପ୍ରିୟା ତନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରିଣୀ ତପମାନିନୀ ।
ତରଙ୍ଗିଣୀ ଚ ତଟିନୀ ତରୁଣୀ ଚ ତପସ୍ଵିନୀ ॥ ୧୫୩ ॥

ତପିନୀ ଚ ତମୋହନ୍ତ୍ରୀ ତପତୀ ତତ୍ତ୍ଵଵେଦିନୀ ।
ତତ୍ତ୍ଵପ୍ରିୟା ଚ ତନ୍ଵଙ୍ଗୀ ତପୋଽର୍ଥୀୟସୁଭୂମିକା ॥ ୧୫୪ ॥

ତପଶ୍ଚର୍ୟାଵତାଂ ତ୍ରାତ୍ରୀ ତପିଷ୍ଣୁଜନଵାରିଣୀ ।
ତନ୍ଦ୍ରାଦିଵିଘ୍ନସଂହର୍ତ୍ରୀ ତମୋଜାଲନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୫୫ ॥

ତାପତ୍ରିତୟସଂହର୍ତ୍ରୀ ତାପାପହାରିଵାରିଣୀ ।
ତିତିକ୍ଷୁଜନସଂଵାସା ତିତିକ୍ଷାଵୃତ୍ତିଵର୍ଧିନୀ ॥ ୧୫୬ ॥

ତୀଵ୍ରସ୍ୟନ୍ଦା ତୀଵ୍ରଗା ଚ ତୀର୍ଥଭୂସ୍ତୀର୍ଥିକାଶ୍ରୟା ।
ତୁଙ୍ଗକେଶରକୂଲାଢ୍ୟା ତୁରାସାହାଦିଭିର୍ନୁତା ॥ ୧୫୭ ॥

ତୁର୍ୟାର୍ଥଦାନନିପୁଣା ତୂର୍ଣିନୀ ତୂର୍ଣରଂହିଣୀ ।
ତେଜୋମୟୀ ତେଜସୋଽବ୍ଧିରିତି ନାମସମର୍ଚିତା ॥ ୧୫୮ ॥

ତୈଜସାନାମଥିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ତୈତିକ୍ଷୂଣାଂ ସହାୟିକା ।
ତୋଷଵାର୍ଧିଶ୍ଚ ତୋଷୈକଗୁଣିନୀ ତୋଷଭାଜିନୀ ॥ ୧୫୯ ॥

ତୋଷିକାନ୍ଵିତଭୂୟୁକ୍ତପୃଷ୍ଠିନୀପଦସଂୟୁତା ।
ଦତ୍ତହସ୍ତା ଦର୍ପହରା ଦମୟନ୍ତୀ ଦୟାର୍ଣଵା ॥ ୧୬୦ ॥

ଦର୍ଶନୀୟା ଦର୍ଶୟିତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣୋତ୍ତରକୂଲିନୀ ।
ଦସ୍ୟୁହନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଭରିଣୀ ଦୟାଦକ୍ଷା ଚ ଦର୍ଶିନୀ ॥ ୧୬୧ ॥

ଦାନପୂଜ୍ୟା ତଥା ଚୈଵ ଦାନମାନସୁତୋଷିତା ।
ଦାରକୌଘଵତୀ ଦାତ୍ରୀ ଦାରୁଣାର୍ତିନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୬୨ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦୁଃଖସଂହର୍ତ୍ରୀ ଦାନଵାନୀକନାଶିନୀ ।
ଦିଣ୍ଡୀରସ୍ଵନସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦିଵୌକସସମର୍ଚିତା ॥ ୧୬୩ ॥

ଦୀନାନାଂ ଧନସନ୍ଦାତ୍ରୀ ଦୀନଦୈନ୍ୟନିଵାରିଣୀ ।
ଦୀପ୍ତଦୀପୋଲ୍ଲାସଵତୀ ଦୀପାରାଧନସତ୍ପ୍ରିୟା ॥ ୧୬୪ ॥

ଦୁରାରାତିହରା ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଵାସଃସନ୍ନୁତା ।
ଦୁର୍ଲଭା ଦୁର୍ଗତିହରା ଦୁଃଖାର୍ତିଵିନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୬୫ ॥

ଦୁର୍ଵାରଵାରିନିଵହା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷହାରିଣୀ ।
ଦୁର୍ଗରୂପା ଚ ଦୁରନ୍ତଦୂରା ଦୁଷ୍କୃତିହାରିଣୀ ॥ ୧୬୬ ॥

ଦୂନଦୁଃଖନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦୂରଦର୍ଶିନିଷେଵିତା ।
ଧନ୍ୟା ଧନେଶମାନ୍ୟା ଚ ଧନଦା ଧନଵର୍ଧିନୀ ॥ ୧୬୭ ॥

ଧରଣୀଧରମାନ୍ୟା ଚ ଧର୍ମକର୍ମସୁଵର୍ଧିନୀ ।
ଧାମିନୀ ଧାମପୂଜ୍ୟା ଚ ଧାରିଣୀ ଧାତୁଜୀଵିନୀ ॥ ୧୬୮ ॥

ଧାରାଧରୀ ଧାଵକା ଚ ଧାର୍ମିକା ଧାତୁଵର୍ଧିନୀ ।
ଧାତ୍ରୀ ଚ ଧାରଣାରୂପା ଧାଵଲ୍ୟପୂର୍ଣଵାରିଣୀ ॥ ୧୬୯ ॥

ଧିପ୍ସୁକାପଟ୍ୟହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଧିଷଣେନ ସୁପୂଜିତା ।
ଧିଷ୍ଣ୍ୟଵତୀ ଧିକ୍କୃତାଂହା ଧିକ୍କୃତାତତକର୍ଦମା ॥ ୧୭୦ ॥

ଧୀରା ଚ ଧୀମତୀ ଧୀଦା ଧୀରୋଦାତ୍ତଗୁଣାନ୍ଵିତା ।
ଧୁତକଲ୍ମଷଜାଲା ଚ ଧୁରୀଣା ଧୁର୍ଵହା ଧୁନୀ ॥ ୧୭୧ ॥

ଧୂର୍ତକୈତଵହାରିଣୀ ଧୂଲିଵ୍ୟୂହପ୍ରଵାହିନୀ ।
ଧୂମ୍ରାକ୍ଷହାରିଣୀ ଧୂମା ଧୃଷ୍ଟଗର୍ଵାପହା ଧୃତିଃ ॥ ୧୭୨ ॥

ଧୃତାତ୍ମନୀ ଧୃତିମତୀ ଧୃତିପୂଜ୍ୟଶିଵୋଦରା ।
ଧେନୁସଙ୍ଗତସର୍ଵାଙ୍ଗା ଧ୍ୟେୟା ଧେନୁକଜୀଵିନୀ ॥ ୧୭୩ ॥

ନାନାରୂପଵତୀ ନାନାଧର୍ମକର୍ମସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ନାନାର୍ଥପୂର୍ଣାଵତାରା ସର୍ଵନାମସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୭୪ ॥

॥ ଓଂ ଶ୍ରୀନର୍ମଦାର୍ପଣମସ୍ତୁ ॥

Also Read 1000 Names of Narmada:

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top