Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Narmadasahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀನರ್ಮದಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀ ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿನಿಯೋಗಃ
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನರ್ಮದಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ರುದ್ರ ಋಷಿರ್ವಿರಾಟ್ಛನ್ದಃ
ಶ್ರೀನರ್ಮದಾದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾಕೀಲಕಂ
ಶ್ರೀನರ್ಮದಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಠನೇ ಪೂಜನೇ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚನೇ ಚ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ
ರುದ್ರಋಷಯೇ ನಮಃ । ಶಿರಸಿ
ವಿರಾಟ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ । ಮುಖೇ
ಶ್ರೀನರ್ಮದಾದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಹೃದಯೇ
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ । ಗುಹ್ಯೇ
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಪಾದಯೋಃ
ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ । ನಾಭೌ
ಶ್ರೀನರ್ಮದಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಂಗೇ

ಕರಾಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ ನವಾರ್ಣಮನ್ತ್ರಣೇ ।
ಅಥವಾ
ಓಂ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ
ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಮೂಲೇನ ತ್ರಿರ್ವ್ಯಾಪಕಮ್ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧನಾಥಾಂ ಗಣವಹಸರಿತಾಂ ನರ್ಮದಾಂ ಶರ್ಮ್ಮದಾತ್ರೀಂ
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಬಾಲೇವ ನೀಲಾಮ್ಬರಮುಖನಯನಾಮ್ಭೋಜಯುಗ್ಮೈಕಮಿನ್ದುಮ್ ।
ಚೂಡಾಂಚಾಭೀತಿಮಾಲಾಂ ವರಜಲಕರಕಾಂ ಹಸ್ತಯುಗ್ಮೇ ದಧಾನಾಂ
ತೀರ್ಥಸ್ಥಾಂ ಛತ್ರಹಸ್ತಾಂ ಝಷವರನೃಪಗಾಂ ದೇಶಿಕಸ್ಯಾಸನಾಗ್ರೇ ॥ 1 ॥

ನರ್ಮದೇ ಹರಸಮ್ಭೂತೇ ಹರಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರಿಯೇ ।
ಹರಲಿಂಗಾಂಚಿತತಟೇ ಜಯಾಘಂ ಹರ ನರ್ಮದೇ ॥ 2 ॥

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಯನ್ತ್ರೇಽಥವಾ ಪ್ರವಾಹೇ ಮಾನಸೋಪಚಾರೈಃ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ
ನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಮಮನ್ತ್ರೇಣ ಪೂಜನಂ
ವಾ ಸಮಾಚರೇತ್, ಯನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಂ ಯಥಾ
ಶ್ರೀನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ನರ್ಮದಾ ನಮನೀಯಾ ಚ ನಗೇಜ್ಯಾ ನಗರೇಶ್ವರೀ ।
ನಗಮಾಲಾವೃತತಟಾ ನಗೇನ್ದ್ರೋದರಸಂಸೃತಾ ॥ 1 ॥

ನದೀಶಸಂಗತಾ ನನ್ದಾ ನನ್ದಿವಾಹನಸನ್ನತಾ ।
ನರೇನ್ದ್ರಮಾಲಿನೀ ನವ್ಯಾ ನಕ್ರಾಸ್ಯಾ ನರ್ಮಭಾಷಿಣೀ ॥ 2 ॥

ನರಾರ್ತಿಘ್ನಾ ನರೇಶಾನೀ ನರಾನ್ತಕಭಯಾಪಹಾ ।
ನರಕಾಸುರಹನ್ತ್ರೀ ಚ ನಕ್ರವಾಹನಶೋಭನಾ ॥ 3 ॥

ನರಪ್ರಿಯಾ ನರೇನ್ದ್ರಾಣೀ ನರಸೌಖ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ನಮೋರೂಪಾ ಚ ನಕ್ರೇಶೀ ನಗಜಾ ನಟನಪ್ರಿಯಾ ॥ 4 ॥

ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಸಮ್ಮಾನ್ಯಾ ನನ್ದಿಕೇಶಾನಮೋಹಿನೀ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾ ॥ 5 ॥

ನಾಗಸನ್ಧಾರಿಣೀ ನಾರೀ ನಾಗಾಸ್ಯಾ ನಾಗವಲ್ಲಭಾ ।
ನಾಕಿನೀ ನಾಕಗಮನಾ ನಾರಿಕೇಲಫಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 6 ॥

ನಾದೇಯಜಲಸಂವಾಸಾ ನಾವಿಕೈರಭಿಸಂಶ್ರಿತಾ ।
ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಲಮ್ಬಾ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿರಂಜನಾ ॥ 7 ॥

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿಃಶಂಕಾ ನಿಶ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನಿತ್ಯರೂಪಾ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾ ಚ ನಿರ್ಲೋಭಾ ನಿಷ್ಕಲೇಶ್ವರೀ ॥ 8 ॥

ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಧೂತಾನನುಮೋದಿನೀ ।
ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಮಲಗತಿರ್ನಿರಾಮಯಸುವಾರಿಣೀ ॥ 9 ॥

ನಿತಮ್ಬಿನೀ ಚ ನಿರ್ದಂಷ್ಟ್ರಾ ನಿರ್ಧನತ್ವನಿವಾರಿಣೀ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿಶ್ಚಯಿನೀ ನಿರ್ಭ್ರಮಾ ನಿರ್ಜರಾರ್ಥದಾ ॥ 10 ॥

ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ನಿರ್ಜರಾ ಚ ನಿರ್ದೋಷಾ ನಿರ್ಝರಾ ನಿಜಾ ।
ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭದಮನೀ ನಿಘ್ನನಿಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ॥ 11 ॥

ನೀಪಪ್ರಿಯಾ ನೀಪರತಾ ನೀಚಾಚರಣನಿರ್ದಯಾ ।
ನೀಲಕ್ರಾನ್ತಾ ನೀರವಾಹಾ ನೀಲಾಲಕವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 12 ॥

ನುತಿಪಾತ್ರಾ ನುತಿಪ್ರಿಯಾ ನುತಪಾಪನಿವಾರಿಣೀ ।
ನೂತನಾಲಂಕಾರಸನ್ಧಾತ್ರೀ ನೂಪುರಾಭರಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 13 ॥

ನೇಪಥ್ಯರಂಜಿತಾ ನೇತ್ರೀ ನೇದೀಯಃಸ್ವರಭಾಜಿನೀ ।
ನೈಸರ್ಗಿಕಾನನ್ದದಾತ್ರೀ ನೈರುಜ್ಯಕಾರಿವಾರಿಣೀ ॥ 14 ॥

ನನ್ದವರ್ಧಿನೀ ನನ್ದಯಿತ್ರೀ ನನ್ದಕೀ ನನ್ದರೂಪಿಣೀ ।
ಪರಮಾ ಪರಮೇಶಾನಾ ಪರಾಧಾರಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 15 ॥

ಪದ್ಮಾಭಾ ಪದ್ಯನಯನಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮದಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮವದನಾ ಪದ್ಮಮಾಲಾವಿಮೂಷಿಣೀ ॥ 16 ॥

ಪಕ್ಷಾಧಾರಾ ಪಕ್ಷಿಣೀ ಚ ಪಕ್ಷೇಜ್ಯಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಪಶುಪ್ರಿಯಾ ಪಶುರತಾ ಪಯಃಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ ॥ 17 ॥

ಪಥಿಪ್ರಿಯಾ ಪಥಿರತಾ ಪಥಿನೀ ಪಥಿರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಪಂಕಕರ್ಕರಕೂಲಾ ಚ ಪಂಕಗ್ರಾಹಸುಸಂಯುತಾ ॥ 18 ॥

ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ಚ ಪ್ರಭಾಜಿತಜಗತ್ತಮಾ ।
ಅಕೃತ್ರಿಮಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಪಾಪಾತ್ಮಾನಾಂ ಪಾವಯಿತ್ರೀ ಪಾಪಜಾಲನಿವಾರಿಣೀ ।
ಪಾಕಶಾಸನವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಪಾಪಸನ್ತಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 20 ॥

ಪಿಕರೂಪಾ ಪಿಕೇಶೀ ಚ ಪಿಕವಾಕ್ ಪಿಕವಲ್ಲಭಾ ।
ಪೀಯೂಷಾಢ್ಯಪ್ರಪಾನೀಯಾ ಪೀತಶ್ವೇತಾದಿವರ್ಣಿನೀ ॥ 21 ॥

ಪುರನ್ದರೀ ಪುಂಡ್ರಧಾರೀ ಪುರುಹೂತಾಭಿವನ್ದಿತಾ ।
ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 22 ॥

ಪೂತಾ ಪೂತೋದಕಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ವಗಂಗಾ ಚ ಪೂರಿತಾ ।
ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಪ್ರೇಮಾ ಚ ಪಂಡಿತಾ ಪಂಕಜೇಶ್ವರೀ ॥ 23 ॥

ಫಲದಾ ಫಲರೂಪಾ ಚ ಫಲೇಜ್ಯಾ ಫಲವರ್ಧಿನೀ ।
ಫಣಿಪಾಲಾ ಫಲೇಶೀ ಚ ಫಲಾವರ್ಜ್ಯಾ ಫಣಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 24 ॥

ಬಲಾ ಬಾಲಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಬದರೀಫಲಸನ್ದೋಹಸಂಸ್ಥಿತಾ ಬದರೀಪ್ರಿಯಾ ॥ 25 ॥

ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಬಕದಾಲ್ಭ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಬದರೀಫಲಸಂಸ್ನೇಹಾ ಬದರೀಫಲತೋಷಿಣೀ ॥ 26 ॥

ಬದರೀಫಲಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಬದರೀಫಲಭಾವಿತಾ ।
ಬರ್ಹಿಭೀರಂಜಿತಾ ಚೈವ ವಹುಲಾ ವಹುಮಾರ್ಗಗಾ ॥ 27 ॥

ಬಾಹುದಂಡವಿಲಾಸಿನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಭವಾನೀ ಭಯಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಭವಪಾಶವಿಮೋಚಿನೀ ॥ 28 ॥

ಭಸ್ಮಚನ್ದನಸಂಯುಕ್ತಾ ಭಯಶೋಕವಿನಾಶಿನೀ ।
ಭಗಾ ಭಗವತೀ ಭವ್ಯಾ ಭಗೇಜ್ಯಾ ಭಗಪೂಜಿತಾ ॥ 29 ॥

ಭಾವುಕಾ ಭಾಸ್ವತೀ ಭಾಮಾ ಭ್ರಾಮರೀ ಭಾಸಕಾರಿಣೀ ।
ಭಾರದ್ವಾಜರ್ಷಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಭಾಸುರಾ ಭಾನುಪೂಜಿತಾ ॥ 30 ॥

ಭಾಲಿನೀ ಭಾರ್ಗವೀ ಭಾಸಾ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ಭಿಕ್ಷುಪ್ರಿಯಾ ಭಿಕ್ಷುಪಾಲಾ ಭಿಕ್ಷುವೃನ್ದಸುವನ್ದಿತಾ ॥ 31 ॥

ಭೀಷಣಾ ಭೀಮಶೌರ್ಯಾ ಚ ಭೀತಿದಾ ಭೀತಿಹಾರಿಣೀ ।
ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಶಯಪ್ರೀತಾ ಭುವಿಷ್ಠಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 32 ॥

ಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ಭೂತಪಾಲಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಲೇಶ್ವರೀ ।
ಭೂತಭವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಭೂರಿದಾ ಭೂರ್ಭೂರಿವಾರಿಣೀ । 33 ॥

ಭೂಮಿಭೋಗರತಾ ಭುಮಿರ್ಭೂಮಿಸ್ಥಾ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಾ ।
ಭೂತನಾಥಸದಾಪ್ರೀತಾ ಭೂತನಾಥಸುಪೂಜಿತಾ ॥ 34 ॥

ಭೂದೇವಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾ ಭೂಧರಾವೃತಸತ್ತಟಾ ।
ಭೂತಪ್ರಿಯಾ ಭೂಪಶ್ರೀರ್ಭೂಪರಕ್ಷಿಣೀ ಭೂರಿಭೂಷಣಾ ॥ 35 ॥

ಭೃಶಪ್ರವಾಹಾ ಭೃತಿದಾ ಭೃತಕಾಶಾಪ್ರಪೂರಿತಾ ।
ಭೇದಯಿತ್ರೀ ಭೇದಕರ್ತ್ರೀ ಭೇದಾಭೇದವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 36 ॥

ಭೈರವಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರೀ ಚ ಭೈರವಾನನ್ದವರ್ಧಿನೀ ।
ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗದಾತ್ರೀ ಚ ಭೋಗಕೃದ್ಭೋಗವರ್ಧಿನೀ ॥ 37 ॥

ಭೌಮಪ್ರಾಣಿಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷೀ ಭೌಮೌಷಧಿವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಿಲಾ ಚ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 38 ॥

ಮಹಾಮೋಹಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮಹಾಯೋಗಪರಾಯಣಾ ।
ಮಖಾನುಕೂಲಾ ಮಖಿನೀ ಮಖಭೂಸ್ತರಭೂಷಣಾ ॥ 39 ॥

ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಮನೋಮೋಹಿನೀ ।
ಮನಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮನೋಮಲವಿನಾಶಿನೀ ॥ 40 ॥

ಮದಹನ್ತ್ರೀ ಮಥುಮತೀ ಮಧುರಾ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾ ।
ಮಣಿಪ್ರಿಯಾ ಮನಃಸಂಸ್ಥಾ ಮದನಾಯುಧರೂಪಿಣೀ ॥ 41 ॥ var ಮನೀಷಿಣೀ
ಮತ್ಸ್ಯೋದರೀ ಮಹಾಗರ್ತಾ ಮಕರಾವಾಸರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾನಿನೀ ಮಾನದಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನೈಕ್ಯಾ ಮಾನಮಾನಿನೀ ॥ 42 ॥

ಮಾರ್ಗದಾ ಮಾರ್ಜನರತಾ ಮಾರ್ಗಿಣೀ 200 ಮಾರ್ಗಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಿತಾಮಿತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಮಿಹಿಕಾ ಮಿಹಿರಪ್ರಿಯಾ ॥ 43 ॥

ಮೀಢುಷ್ಟಮಸ್ತುತಪದಾ ಮೀಢುಷ್ಟಾ ಮೀರಗಾಮಿನೀ ।
ಮುಕ್ತಪ್ರವಾಹಾ ಮುಖರಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುನಿಸೇಬಿತಾ ॥ 44 ॥

ಮೂಲ್ಯವದ್ವಸ್ತುಗರ್ಭಾ ಚ ಮೂಲಿಕಾ ಮೂರ್ತರೂಪಿಣೀ ।
ಮೃಗದೃಷ್ಟಿರ್ಮೃದುರವಾ ಮೃತಸಂಜೀವವಾರಿಣೀ ॥ 45 ॥

ಮೇಧಾವಿನೀ ಮೇಘಪುಷ್ಟಿರ್ಮೇಘಮಾನಾತಿಗಾಮಿನೀ ।
ಮೋಹಿನೀ ಮೋಹಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮೋದಿನೀ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ॥ 46 ॥

ಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭಾ ಮನ್ತ್ರವಿಜ್ಜನಸೇವಿತಾ ।
ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯಕ್ಷಪಾಲಾ ಚ ಯಕ್ಷಪ್ರೀತಿವಿವದ್ಧಿನೀ ॥ 47 ॥

ಯಕ್ಷವಾರಣದಕ್ಷಾ ಚ ಯಕ್ಷಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ ।
ಯಶೋಧರಾ ಯಶೋದಾ ಚ ಯದುನಾಥವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 48 ॥

ಯಜ್ಞಾನುಕೂಲಾ ಯಜ್ಞಾಂಗಾ ಯಜ್ಞೇಜ್ಯಾ ಯಜ್ಞವರ್ಧಿನೀ ।
ಯಾಜ್ಯೌಷಧಿಸುಸಮ್ಪನ್ನಾ ಯಾಯಜೂಕಜನೈಃಶ್ರಿತಾ ॥ 49 ॥

ಯಾತ್ರಾಪ್ರಿಯಾ ಯಾತ್ರಿಕೈಃ ಸಂವ್ಯಾಪ್ತಭೂರ್ಯಾತ್ರಿಕಾರ್ಥದಾ ।
ಯುವತೀ ಯುಕ್ತಪದವೀ ಯುವತೀಜನಸನ್ನುತಾ ॥ 50 ॥

ಯೋಗಮಾಯಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗವರ್ಧಿನೀ ।
ಯೋಗಿಸಂಶ್ರಿತಕೂಲಾ ಚ ಯೋಗಿನಾಂ ಗತಿದಾಯಿನೀ ॥ 51 ॥

ಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಜ್ಞಸಂಜುಷ್ಟಾ ಯನ್ತ್ರಿಣೀ ಯನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ರಮಾರೂಪಾ ಚ ರಮಣೀ ರತಿಗರ್ವವಿಭಂಜಿನೀ ॥ 52 ॥

ರತಿಪೂಜ್ಯಾ ರಕ್ಷಿಕಾ ಚ ರಕ್ಷೋಗಣವಿಮೋಹಿನೀ ।
ರಮಣೀಯವಿಶಾಲಾಂಗಾ ರಂಗಿಣೀ ರಭಸೋಗಮಾ ॥ 53 ॥

ರಘುರಾಜಾರ್ಚಿತಪದಾ ರಘುವಂಶವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ರಾಕೇಶವದನಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಾಜಭೋಗವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 54 ॥

ರಾಜಕೇಲಿಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಾ ರಾಗಿಣೀ ರಾಜತಪ್ರಮಾ ।
ರಸಪ್ರಿಯಾ ರಾಸಕೇಲಿವರ್ಧಿನೀ ರಾಸರಂಜಿನೀ ॥ 55 ॥

ರಿಕ್ಥರೇಣುಕಣಾಕೀರ್ಣಾ ರಂಜಿನೀ ರತಿಗಾಮಿನೀ ।
ರುಚಿರಾಂಗಾ ರುಚ್ಯನೀರಾ ರುಕ್ಮಾಭರಣಮೂಷಿತಾ ॥ 56 ॥

ರೂಪಾತಿಸುನ್ದರಾ ರೇವಾ ರೈಃಪ್ರದಾಯಿನೀ ರೈಣವೀ ।
ರೋಚಿಷ್ಮತೀ ರೋಗಹರ್ತ್ರೀ ರೋಗಿಣಾಮಮೃತೋಪಮಾ ॥ 57 ॥

ರೌಕ್ಷ್ಯಹರ್ತ್ರೀ ರೌದ್ರರೂಪಾ ರಂಹಗಾ ರಂಹಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಲಕ್ಷಿಣೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಾ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 58 ॥

ಲಲಿತಾಲಾಪಸಂಗೀತಾ ಲವಣಾಮ್ಬುಧಿಸಂಗತಾ ।
ಲಾಕ್ಷಾರುಣಪದಾ ಲಾಸ್ಯಾ ಲಾವಣ್ಯಪೂರ್ಣರೂಪಿಣೀ ॥ 59 ॥

ಲಾಲಸಾಧಿಕಚಾರ್ವಂಗೀ ಲಾಲಿತ್ಯಾನ್ವಿತಭಾಷಿಣೀ ।
ಲಿಪ್ಸಾಪೂರ್ಣಕರಾ ಲಿಪ್ಸುವರದಾ ಚ ಲಿಪಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 60 ॥

ಲೀಲಾವಪುರ್ಧರಾ ಲೀಲಾ ಲೀಲಾಲಾಸ್ಯವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಲಲಿತಾದ್ರಿಶಿರಃಪಂಕ್ತಿರ್ಲೂತಾದಿಹಾರಿವಾರಿಣೀ ॥ 61 ॥

ಲೇಖಾಪ್ರಿಯಾ ಲೇಖನಿಕಾ ಲೇಖ್ಯಚಾರಿತ್ರಮಂಡಿತಾ ।
ಲೋಕಮಾತಾ ಲೋಕರಕ್ಷಾ-ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ॥ 62 ॥

ಲೋಲೇಕ್ಷಣಾ ಚ ಲೋಲಾಂಗಾ ಲೋಕಪಾಲಾಭಿಪೂಜಿತಾ ।
ಲೋಭನೀಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಲೋಭಮೋಹನಿವಾರಿಣೀ ॥ 63।
ಲೋಕೇಶಮುಖ್ಯವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಲೋಕಬನ್ಧುಪ್ರಹರ್ಷಿಣೀ ।
ವಪುಷ್ಮದ್ವರರೂಪಾ ಚ ವತ್ಸಲಾ ವರದಾಯಿನೀ ॥ 64 ॥

ವರ್ಧಿಷ್ಣುವಾರಿನಿವಹಾ ವಕ್ರಾವಕ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವರಂಡಕಸುಪಾತ್ರಾ ಚ ವನೌಷಧಿವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 65 ॥

ವಜ್ರಗರ್ಮಾ ವಜ್ರಧರಾ ವಶಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾ ।
ವಾಮಾ ವಾಚಸ್ಪತಿನುತಾ ವಾಗ್ಮಿನೀ ವಾಗ್ವಿಕಾಸಿನೀ ॥ 66 ॥ var ವಾಗ್ದೇವೀ
ವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಚ ವಾರಾಹೀ ವಾಗ್ಯತಪ್ರಿಯಕೂಲಿನೀ ।
ವಾದ್ಯವರ್ಧನಪಾನೀಯಾ ವಾಟಿಕಾವರ್ಧಿನೀತಟಾ ॥ 67 ॥

ವಾನಪ್ರಸ್ಥಜನಾವಾಸಾ ವಾರ್ವಟಶ್ರೇಣಿರಂಜಿತಾ ।
ವಿಕ್ರಯಾ ವಿಕಸದ್ವಕ್ತ್ರಾ ವಿಕಟಾ ಚ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ॥ 68 ॥

ವಿದ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹಿನೀ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಾ ॥ 69 ॥

ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲೋದ್ಭವಾ ವಿಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ಚ ವಿಬುಧಸ್ತುತಾ ।
ವೀಣಾಸ್ಯವರ್ಣಿತಯಶಾ ವೀಚಿಮಾಲಾವಿಲೋಲಿತಾ ॥ 70 ॥

ವೀರವ್ರತರತಾ ವೀರಾ ವೀತರಾಗಿಜನೈರ್ನುತಾ ।
ವೇದಿನೀ ವೇದವನ್ದ್ಯಾ ಚ ವೇದವಾದಿಜನೈಃ ಸ್ತುತಾ ॥ 71 ॥

ವೇಣುವೇಲಾಸಮಾಕೀರ್ಣಾ ವೇಣುಸಂವಾದನಪ್ರಿಯಾ ।
ವೈಕುಂಠಪತಿಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ವೈಕುಂಠಲಗ್ನವಾಮಿಕಾ ॥ 72 ॥

ವೈಜ್ಞಾನಿಕಧಿಯೋರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾ ವೈತೃಷ್ಣ್ಯಕಾರಿವಾರಿಣೀ ।
ವೈಧಾತ್ರನುತಪಾದಾಬ್ಜಾ ವೈವಿಧ್ಯಪ್ರಿಯಮಾನಸಾ ॥ 73 ॥

ಶರ್ವರೀ ಶವರೀಪ್ರೀತಾ ಶಯಾಲುಃ ಶಯನಪ್ರಿಯಾ ।
ಶತ್ರುಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿಘ್ನೀ ಶತ್ರುಘಾತಿನೀ ॥ 74 ॥

ಶಾನ್ಭವೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಶಾರದಾಮ್ಬಾ ಚ ಶಾರ್ಂಗಿಣೀ ।
ಶಿವಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾನುಮೋದಿನೀ ॥ 75 ॥

ಶೀಘ್ರಾ ಚ ಶೀತಲಾ ಶೀತಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾದಿಮಂಡಿತಾ ।
ಶುಭಾನ್ವಿತಜನೈರ್ಲಭ್ಯಾ ಶುನಾಸೀರಾದಿಸೇವಿತಾ ॥ 76 ॥

ಶೂಲಿನೀ ಶೂಲಘೃಕ್ಪೂಜ್ಯಾ ಶೂಲಾದಿಹರವಾರಿಣೀ ।
ಶೃಂಗಾರರಂಜಿತಾಂಗಾ ಚ ಶೃಂಗಾರಪ್ರಿಯನಿಮ್ನಗಾ ॥ 77 ॥

ಶೈವಲಿನೀ ಶೇಷರೂಪಾ ಶೇಷಶಾಯ್ಯಭಿಪೂಜಿತಾ ।
ಶೋಭನಾ ಶೋಭನಾಂಗಾ ಚ ಶೋಕಮೋಹನಿವಾರಿಣೀ ॥ 78 ॥

ಶೌಚಪ್ರಿಯಾ ಶೌರಿಮಾಯಾ ಶೌನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾ ।
ಶಂಸಾಪ್ರಿಯಾ ಶಂಕರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾ ॥ 72 ॥

ಶಂವರ್ಧಿನೀ ಷಡಾರಾತಿನಿಹನ್ತ್ರೀ ಷಟ್ಕರ್ಮಿಸಂಶ್ರಯಾ ।
ಸರ್ವದಾ ಸಹಜಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಗುಣಾ ಸರ್ವಪಾಲಿಕಾ ॥ 80 ॥

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವೇಜ್ಯಾ ಸರ್ವಮಾನ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಾ ।
ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೀಂ ಸರ್ವಪಾತ್ರೀ ಸರ್ವಸ್ಥಾ ಸರ್ವಧಾರಿಣೀ ॥ 81 ॥

ಸರ್ವಧರ್ಮಸುಸನ್ಧಾತ್ರೀ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಭೀತಿನಿವಾರಿಣೀ ॥ 82 ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಾಧುಶೀಲಾ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಸಿತಾಶ್ಮರಪ್ರತೀರಾ ಚ ಸಿತಕೈರವಮಂಡಿತಾ ॥ 83 ॥

ಸೀಮಾನ್ವಿತಾ ಸೀಕರಾಮ್ಭಃಸೀತ್ಕಾರಾಶ್ರಯಕೂಲಿನೀ ।
ಸುನ್ದರೀ ಸುಗಮಾ ಸುಸ್ಥಾ ಸುಶೀಲಾ ಚ ಸುಲೋಚನಾ ॥ 84 ॥

ಸುಕೇಶೀ ಸುಖದಾತ್ರೀ ಚ ಸುಲಭಾ ಸುಸ್ಥಲಾ ಸುಧಾ ।
ಸುವಾಚಿನೀ ಸುಮಾಯಾ ಚ ಸುಮುಖಾ ಸುವ್ರತಾ ಸುರಾ ॥ 85 ॥

ಸುಧಾರ್ಣವಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸುಧಾಪೂರ್ಣಾ ಸುದರ್ಶನಾ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾ ಸೂತವರ್ಣಿತಾ ಸೂರಿಪೂಜಿತಾ ॥ 86 ॥

ಸೃಷ್ಟಿವರ್ಧಿನೀ ಚ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃಭಿಃ ಪರಿಪೂಜಿತಾ ।
ಸೇವಾಪ್ರಿಯಾ ಸೇವಧಿನೀ ಸೇತುಬನ್ಧಾದಿಮಂಡಿತಾ ॥ 87 ॥

ಸೈಕತಕ್ಷೋಣಿಕೂಲಾ ಚ ಸೈರಿಭಾದಿಸುಖಪ್ರಿಯಾ ।
ಸೋಮರೂಪಾ ಸೋಮದಾತ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರಮಾನಿತಾ ॥ 88 ॥

ಸೌರಸ್ಯಪೂರ್ಣಸಲಿಲಾ ಸೌಮೇಧಿಕಜನಾಶ್ರಯಾ ।
ಸೌಶೀಲ್ಯಮಂಡಿತಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ ॥ 89 ॥

ಸೌಜನ್ಯಯುಕ್ತಸುಲಭಾ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಾದಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯದಾನನಿಪುಣಾ ಸೌಖ್ಯಸಿನ್ಧುವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 90 ॥

ಸಂವಿಧಾನಪರಾ ಸಂವಿತ್ಸಮ್ಭಾವ್ಯಪದದಾಯಿನೀ ।
ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಾಮ್ಬುಧಿಸರ್ವಾಂಗಾ ಸನ್ನಿಧೇಯಜಲಾಶ್ರಯಾ ॥ 91 ॥

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹಂಸರೂಪಾ ಹರ್ವಸಂವರ್ಧಿನೀ ಹರಾ ।
ಹನುಮತ್ಪ್ರೀತಿಮಾಪನ್ನಾ ಹರಿದ್ಭೂಮಿವಿರಾಜಿತಾ ॥ 92 ॥

ಹಾಟಕಾಲಂಕಾರಭೂಷಾ ಚ ಹಾರ್ಯಸದ್ಗುಣಮಂಡಿತಾ ।
ಹಿತಸಂಸ್ಪರ್ಶಸಲಿಲಾ ಹಿಮಾಂಶುಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಿತಾ ॥ 93 ॥

ಹೀರಕದ್ಯುತಿಯುಕ್ತಾ ಚ ಹೀನಕರ್ಮವಿಗರ್ಹಿತಾ ।
ಹುತಿಕರ್ತೃದ್ವಿಜಾಧಾರಾ ಹೂಶ್ಛರ್ದನಕ್ಷಯಕಾರಿಣೀ ॥ 94 ॥

ಹೃದಯಾಲುಸ್ವಭಾವಾ ಚ ಹೃದ್ಯಸದ್ಗುಣಮಂಡಿತಾ ।
ಹೇಮವರ್ಣಾಭವಸನಾ ಹೇಮಕಂಚುಕಿಧಾರಿಣೀ ॥ 95 ॥

ಹೋತೃಣಾಂ ಪ್ರಿಯಕೂಲಾ ಚ ಹೋಮ್ಯದ್ರವ್ಯಸುಗರ್ಭಿತಾ ।
ಹಂಸಾ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಹಂಸಿಕಾ ಹಂಸಗಾಮಿನೀ ॥ 96 ॥

ಕ್ಷಮಾರೂಪಾ ಕ್ಷಮಾಪೂಜ್ಯಾ ಕ್ಷಮಾಪೃಷ್ಠಪ್ರವಾಹಿನೀ ।
ಕ್ಷಮಾಕರ್ತ್ರೀ ಕ್ಷಮೋದ್ಧರ್ತ್ರೀ ಕ್ಷಮಾದಿಗುಣಮಂಡಿತಾ ॥ 97 ॥

ಕ್ಷರರೂಪಾ ಕ್ಷರಾ ಚೈವ ಕ್ಷರವಸ್ತ್ವಾಶ್ರಯಾ ತಥಾ ।
ಕ್ಷಪಾಕರಕರೋಲ್ಲಾಸಿನೀ ಕ್ಷಪಾಚರಹಾರಿಣೀ ॥ 98 ॥

ಕ್ಷಾನ್ತಾ ಕ್ಷಾನ್ತಿಗುಣೋಪೇತಾ ಕ್ಷಾಮಾದಿಪರಿಹಾರಿಣೀ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಗಾ ಕ್ಷಿತ್ಯಲಂಕಾರಾ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಸಮಾಹಿತಾ ॥ 99 ॥

ಕ್ಷೀಣಾಯುರ್ಜನಪೀಯೂಷಾ ಕ್ಷೀಣಕಿಲ್ಬಿಷಸೇವಿತಾ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಿಯಾದಿನಿಯನ್ತ್ರೀ ಚ ಕ್ಷೇಮಕಾರ್ಯಸುತತ್ಪರಾ ॥ 100 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಸಂವರ್ಧಿನೀ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರೈಕಜೀವನಾಶ್ರಯಾ ।
ಕ್ಷೋಣೀಭೃದಾವೃತಪದಾ ಕ್ಷೌಮಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 101 ॥

ಕ್ಷನ್ತವ್ಯಗುಣಗಮ್ಭೀರಾ ಕ್ಷನ್ತುಕರ್ಮೈಕತತ್ಪರಾ ।
ಜ್ಞಪ್ತಿವರ್ಧನಶೀಲಾ ಚ ಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾ ಜ್ಞಮಾತೃಕಾ ॥ 102 ॥

ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವ್ಯಕ್ತಾ ಚ ಜ್ಞಾತೃಸಂವರ್ಧಿನೀ ತಥಾ ।
ಅಮ್ಬಾಶೋಕಾಽಂಜನಾ ಚೈವ ಅನಿರುದ್ಧಾಗ್ನಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 103 ॥

ಅನೇಕಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚಾಮರೇಶ್ವರಸುಪೂಜಿತಾ ।
ಅವ್ಯಯಾಕ್ಷರರೂಪಾ ಚಾಪಾರಾಽಗಾಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 104 ॥

ಅವ್ಯಾಹತಪ್ರವಾಹಾ ಚ ಹ್ಯವಿಶ್ರಾನ್ತಕ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಆದಿಶಕ್ತಿರಾದಿಮಾಯಾ ಆಕೀರ್ಣನಿಜರೂಪಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಆದೃತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚಾಮೋದಪೂರ್ಣವಪುಷ್ಮತೀ ।
ಆಸಮನ್ತಾದಾರ್ಷಪಾದಾ ಹ್ಯಾಮೋದನಸುಪೂರ್ಣಭೂಃ ॥ 106 ॥

ಆತಂಕದಾರಣಗತಿರಾಲಸ್ಯವಾಹನಸ್ಥಿತಾ ।
ಇಷ್ಟದಾನಮಹೋದಾರಾ ಇಷ್ಟಯೋಗ್ಯಸುಭೂಸ್ತುತಾ ॥ 107 ॥

ಇನ್ದಿರಾರಮಣಾರಾಧ್ಯಾ ಇನ್ದುಧೃಕ್ಪೂಜನಾರತಾ ।
ಇನ್ದ್ರಾದ್ಯಮರವನ್ದ್ಯಾಂಘ್ರಿರಿಂಗಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 108 ॥

ಈಶ್ವರೀ ಚೇತಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಈತಿಭೀತಿನಿವಾರಿಣೀ ।
ಈಪ್ಸೂನಾಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲರಿರುಕ್ಥಶೀಲವತೀ ತಥಾ ॥ 109 ॥

ಉತ್ತಾನಗತಿವಾಹಾ ಚೋಚ್ಚೋಚ್ಚಾವಚಪದಾಪಗಾ ।
ಉತ್ಸಾಹಿಜನಸಂಸೇವ್ಯಾ ಚೋತ್ಫುಲ್ಲತರುಕೂಲಿನೀ ॥ 110 ॥

ಊರ್ಜಸ್ವಿನೀ ಚೋರ್ಜಿತಾ ಚ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಋಣಹರ್ತೃಸ್ತೋತ್ರತುಷ್ಟಾ ಋದ್ಧಿತಾರ್ಣನಿವಾರಿಣೀ ॥ 111 ॥

ಐಷ್ಟವ್ಯಪದಸನ್ಧಾತ್ರೀ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಾರ್ಥದಾ ।
ಓಜಸ್ವಿನೀ ಹ್ಯೋಜೋವತೀ ಹ್ಯೌದಾರ್ಯಗುಣಭಾಜಿನೀ ॥ 112 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಕಂಜಧಾರಿಣೀ ಕಮಲಾವತೀ ।
ಕಮನೀಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಟಕಾಭರಣಾನ್ಯಿತಾ ॥ 113 ॥

ಕಾಶೀ ಕಾಂಚೀ ಚ ಕಾವೇರೀ ಕಾಮದಾ ಕಾರ್ಯವರ್ಧಿನೀ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾನ್ತಿಃ ಕಾಮಾತಿಸುನ್ದರಾಂಗಿಕಾ ॥ 114 ॥

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಕ್ರೀಡಿತಾಂಗಾ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಾಲಂಕಾರಾರ್ಚಿತಾ ಕಿಂಕರಾರ್ಥದಾ ॥ 115 ॥

ಕೀರ್ತನೀಯಗುಣಾಗಾರಾ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಮಾನಸಾ ।
ಕುಶಾವರ್ತನಿವಾಸಾ ಚ ಕುಮಾರೀ ಕುಲಪಾಲಿಕಾ ॥ 116 ॥

ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಕುಮ್ಭಾ ಕುಮ್ಭೀರವಾಹಿನೀ ।
ಕೂಪಿಕಾ ಕೂರ್ದನವತೀ ಕೂಪಾ ಕೂಪಾರಸಂಗತಾ ॥ 117 ॥

ಕೃತವೀರ್ಯವಿಲಾಸಾಢ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಗತಾಶ್ರಯಾ ।
ಕೇದಾರಾವೃತಮೂಭಾಗಾ ಕೇಕೀಶುಕಪಿಕಾಶ್ರಯಾ ॥ 118 ॥

ಕೈಲಾಸನಾಥಸನ್ಧಾತ್ರೀ ಕೈವಲ್ಯದಾ ಚ ಕೈಟಭಾ ।
ಕೋಶಲಾ ಕೋವಿದನುತಾ ಕೋಮಲಾ ಕೋಕಿಲಸ್ವನಾ ॥ 119 ॥

ಕೌಶೇಯೀ ಕೌಶಿಕಪ್ರೀತಾ ಕೌಶಿಕಾಗಾರವಾಸಿನೀ ।
ಕಂಜಾಕ್ಷೀ ಕಂಜವದನಾ ಕಂಜಪುಷ್ಪಸದಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 120 ॥

ಕಂಜಕಾನನಸಂಚಾರೀ ಕಂಜಮಾಲಾಸುಸನ್ಧೃತಾ ॥

ಖಗಾಸನಪ್ರಿಯಾ ಖಡ್ಗಪಾಣಿನೀ ಖರ್ಪರಾಯುಧಾ ॥ 121 ॥

ಖಲಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖಗಗಾಮಿನೀ ।
ಖಾದಿಪಂಚಮಹಾಭೂತರೂಪಾ ಖವರ್ಧನಕ್ಷಮಾ ॥ 122 ॥

ಗಣತೋಷಿಣೀ ಗಮ್ಭೀರಾ ಗಣಮಾನ್ಯಾ ಗಣಾಧಿಪಾ ।
ಗಣಸಂರಕ್ಷಣಪರಾ ಗಣಸ್ಥಾ ಗಣಯನ್ತ್ರಿಣೀ ॥ 123 ॥

ಗಂಡಕೀ ಗನ್ಧಸಲಿಲಾ ಗಂಗಾ ಚ ಗರುಡಪ್ರಿಯಾ ।
ಗಲಗಂಡಾಪಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಗದಹಾರಿಸುವಾರಿಣೀ ॥ 124 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಚೈವ ತಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಗಾಧೇಯಾರ್ಚಿತಸತ್ಪದಾ ।
ಗಾಥಾಪ್ರಿಯಾ ಗಾಢವಹಾ ಗಾರುತ್ಮತತಟಾಕಿನೀ ॥ 125 ॥

ಗಿರಿಜಾ ಗಿರೀಶತನಯಾ ಗಿರೀಶಪ್ರೇಮವರ್ಧಿನೀ ।
ಗೀರ್ವಾಣೀ ಗೀಷ್ಪತಿನುತಾ ಗೀತಿಕಾಪ್ರಿಯಮಾನಸಾ ॥ 126 ॥

ಗುಡಾಕೇಶಾರ್ಚನಪರಾ ಗುರೂರಹಃಪ್ರವಾಹಿನೀ ।
ಗೇಹೀ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ ಚ ಗೇಯೋತ್ತಮಗುಣಾನ್ಯಿತಾ ॥ 127 ॥

ಗೋಧನಾ ಗೋಪನಾ ಗೋಪೀ ಗೋಪಾಲಕಸದಾಪ್ರಿಯಾ ।
ಗೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಗೋಪವೃತಾ ಗೋಕುಲಾವೃತಸತ್ತಟಾ ॥ 128 ॥

ಗೌರೀ ಗೌರಾಂಗಿಣೀ ಗೌರಾ ಗೌತಮೀ ಗೌತಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಘನಪ್ರಿಯಾ ಘನರವಾ ಘನೌಘಾ ಘನವರ್ಧಿನೀ ॥ 129 ॥

ಘನಾರ್ತಿಹರ್ತ್ರೀ ಘನರುಕ್ಪರಿಹರ್ತ್ರೀ ಘನದ್ಯುತಿಃ ।
ಘನಪಾಪೌಘಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಘನಕ್ಲೇಶನಿವಾರಿಣೀ ॥ 130 ॥

ಘನಸಾರಾರ್ತಿಕಪ್ರೀತಾ ಘನಸಮ್ಮೋಹಹಾರಿಣೀ ।
ಘರ್ಮಾಮ್ಬುಪರಿಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಘರ್ಮಾನ್ತಘರ್ಮಹಾರಿಣೀ ॥ 131 ॥

ಘರ್ಮಾನ್ತಕಾಲಸಂಕ್ಷೀಣಾ ಘನಾಗಮಸುಹರ್ಷಿಣೀ ।
ಘಟ್ಟದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವಾನುಗತಾ ಘಟ್ಟಿನೀ ಘಟ್ಟಭೂಷಿತಾ ॥ 132 ॥

ಚತುರಾ ಚನ್ದ್ರವದನಾ ಚನ್ದ್ರಿಕೋಲ್ಲಾಸಚಂಚಲಾ ।
ಚಮ್ಪಕಾದರ್ಶಚಾರ್ವಂಗೀ ಚಪಲಾ ಚಮ್ಪಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 133 ॥

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಚಿನ್ಮೌಲಿಚಕ್ಷುಷೀ ಚನ್ದನಪ್ರಿಯಾ ।
ಚಂಡಮುಂಡನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ॥ 134 ॥

ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಗಾತ್ರೀ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಸಮಾನನಾ ।
ಚಾರ್ವೀಕ್ಷಣಾ ಚಾರುನಾಸಾ ಚಾರುಪಟ್ಟಾಂಶುಕಾವೃತಾ ॥ 135 ॥

ಚಾರುಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗಾ ಚಾರ್ವಲಂಕಾರಮಂಡಿತಾ ।
ಚಾಮೀಕರಸುಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಚಾಪಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ 136 ॥

ಚಾರುನಕ್ರವರಸ್ಥಾ ಚ ಚಾತುರಾಶ್ರಮ್ಯಜೀವಿನೀ ।
ಚಿತ್ರಿತಾಮ್ಬರಸಮ್ಭೂಷಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಕಲಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 137 ॥

ಚೀನಕಾರ್ತಿಕ್ಯಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಚೀರ್ಣಚಾರಿತ್ರಮಂಡನಾ ।
ಚುಲುಮ್ಬಕರಣಾಸಕ್ತಾ ಚುಮ್ಬನಾಸ್ವಾದತತ್ಪರಾ ॥ 138 ॥

ಚೂಡಾಮಣಿಸುಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಚೂಡಾಲಂಕೃತಪಾಣಿನೀ ।
ಚೂಲಕಾದಿಸುಭಕ್ಷ್ಯಾ ಚ ಚೂಷ್ಯಾಸ್ವಾದನತತ್ಪರಾ ॥ 139 ॥

ಚೇತೋಹರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಚೇತೋವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಣೀ ।
ಚೇತಸಾಂ ಮೋದಯಿತ್ರೀ ಚ ಚೇತಸಾಮತಿಪಾರಗಾ ॥ 140 ॥

ಚೈತನ್ಯಘಟಿತಾಂಗಾ ಚ ಚೈತನ್ಯಲೀನಭಾವಿನೀ ।
ಚೋಕ್ಷ್ಯವ್ಯವಹಾರವತೀ ಚೋದ್ಯಪ್ರಕೃತಿರೂಪಿಣೀ ॥ 141 ॥

ಚೋಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚೋಕ್ಷ್ಯಾಂಗೀ ಚೋಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮನಾಂ ಸಮೀಪಿನೀ ।
ಛತ್ರರೂಪಾ ಛಟಾಕಾರಾ ಛರ್ದಿನೀ ಛತ್ರಕಾನ್ವಿತಾ ॥ 142 ॥

ಛತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಛನ್ನಮುಖೀ ಛನ್ದೋನುತಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ಛಾನ್ದಸಾಶ್ರಿತಸತ್ಕೂಲಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಛಿದ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 143 ॥ var ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ
ಜನಯಿತ್ರೀ ಚ ಜನನೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜನಾರ್ತಿಹಾ ।
ಜಯರೂಪಾ ಜಗದದ್ಧಾತ್ರೀ ಜವನಾ ಜನರಂಜನಾ ॥ 144 ॥

ಜಗಜ್ಜೇತ್ರೀ ಚ ಜಗದಾನನ್ದಿನೀ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ।
ಜನಶೋಕಹರಾ ಜನ್ತುಜೀವಿನೀ ಜಲದಾಯಿನೀ ॥ 145 ॥

ಜಡತಾಘಪ್ರಶಮನೀ ಜಗಚ್ಛಾನ್ತಿವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಜನೇಶ್ವರನಿವಾಸಿನೀ ಜಲೇನ್ಧನಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 146 ॥

ಜಲಕಂಟಕಸಂಯುಕ್ತಾ ಜಲಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣೀ ।
ಜಲಶಾಯಿಪ್ರಿಯಾ ಜನ್ಮಪಾವಿನೀ ಜಲಮೂರ್ತಿನೀ ॥ 147 ॥

ಜಲಾಯುತಪ್ರಪಾತಾ ಚ ಜಗತ್ಪಾಲನತತ್ಪರಾ ।
ಜಾನಕೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಜಾಡ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ಜಾನಪದಾಶ್ರಯಾ ॥ 148 ॥

ಜಿಜ್ಞಾಸುಜನಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಸುಗೋಚರಾ ।
ಜೀವಾನಾಂ ಜನ್ಮಹೇತುಶ್ಚ ಜೀವನಾಧಾರರೂಪಿಣೀ ॥ 149 ॥

ಝಷಸಂಖ್ಯಾಕುಲಾಧಾನೀ ಝಷರಾಜಾಯುತಾಕುಲಾ ।
ಝಂಝನಧ್ಯನಿಪ್ರೀತಾ ಚ ಝಂಝಾನಿಲಸಮರ್ದಿತಾ ॥ 150 ॥

ಟಟ್ಟರಶ್ರವಣಪ್ರೀತಾ ಠಕ್ಕುರಶ್ರವಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಡಯನಾರೋಹಸಂಚಾರೀ ಡಮರೀವಾದ್ಯಸತ್ಪ್ರಿಯಾ ॥ 151 ॥

ಡಾಂಕೃತಧ್ವನಿಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಡಿಮ್ಬಿಕಾಗ್ರಹಣೋದ್ಯತಾ ।
ಢುಂಡಿರಾಜಪ್ರಿಯಕರಾ ಢುಂಡಿರಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 152 ॥

ತನ್ತುವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾ ತನ್ತ್ರೀ ತನ್ತ್ರಿಣೀ ತಪಮಾನಿನೀ ।
ತರಂಗಿಣೀ ಚ ತಟಿನೀ ತರುಣೀ ಚ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 153 ॥

ತಪಿನೀ ಚ ತಮೋಹನ್ತ್ರೀ ತಪತೀ ತತ್ತ್ವವೇದಿನೀ ।
ತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾ ಚ ತನ್ವಂಗೀ ತಪೋಽರ್ಥೀಯಸುಭೂಮಿಕಾ ॥ 154 ॥

ತಪಶ್ಚರ್ಯಾವತಾಂ ತ್ರಾತ್ರೀ ತಪಿಷ್ಣುಜನವಾರಿಣೀ ।
ತನ್ದ್ರಾದಿವಿಘ್ನಸಂಹರ್ತ್ರೀ ತಮೋಜಾಲನಿವಾರಿಣೀ ॥ 155 ॥

ತಾಪತ್ರಿತಯಸಂಹರ್ತ್ರೀ ತಾಪಾಪಹಾರಿವಾರಿಣೀ ।
ತಿತಿಕ್ಷುಜನಸಂವಾಸಾ ತಿತಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 156 ॥

ತೀವ್ರಸ್ಯನ್ದಾ ತೀವ್ರಗಾ ಚ ತೀರ್ಥಭೂಸ್ತೀರ್ಥಿಕಾಶ್ರಯಾ ।
ತುಂಗಕೇಶರಕೂಲಾಢ್ಯಾ ತುರಾಸಾಹಾದಿಭಿರ್ನುತಾ ॥ 157 ॥

ತುರ್ಯಾರ್ಥದಾನನಿಪುಣಾ ತೂರ್ಣಿನೀ ತೂರ್ಣರಂಹಿಣೀ ।
ತೇಜೋಮಯೀ ತೇಜಸೋಽಬ್ಧಿರಿತಿ ನಾಮಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 158 ॥

ತೈಜಸಾನಾಮಥಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ತೈತಿಕ್ಷೂಣಾಂ ಸಹಾಯಿಕಾ ।
ತೋಷವಾರ್ಧಿಶ್ಚ ತೋಷೈಕಗುಣಿನೀ ತೋಷಭಾಜಿನೀ ॥ 159 ॥

ತೋಷಿಕಾನ್ವಿತಭೂಯುಕ್ತಪೃಷ್ಠಿನೀಪದಸಂಯುತಾ ।
ದತ್ತಹಸ್ತಾ ದರ್ಪಹರಾ ದಮಯನ್ತೀ ದಯಾರ್ಣವಾ ॥ 160 ॥

ದರ್ಶನೀಯಾ ದರ್ಶಯಿತ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಕೂಲಿನೀ ।
ದಸ್ಯುಹನ್ತ್ರೀ ದುರ್ಭರಿಣೀ ದಯಾದಕ್ಷಾ ಚ ದರ್ಶಿನೀ ॥ 161 ॥

ದಾನಪೂಜ್ಯಾ ತಥಾ ಚೈವ ದಾನಮಾನಸುತೋಷಿತಾ ।
ದಾರಕೌಘವತೀ ದಾತ್ರೀ ದಾರುಣಾರ್ತಿನಿವಾರಿಣೀ ॥ 162 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಸಂಹರ್ತ್ರೀ ದಾನವಾನೀಕನಾಶಿನೀ ।
ದಿಂಡೀರಸ್ವನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದಿವೌಕಸಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 163 ॥

ದೀನಾನಾಂ ಧನಸನ್ದಾತ್ರೀ ದೀನದೈನ್ಯನಿವಾರಿಣೀ ।
ದೀಪ್ತದೀಪೋಲ್ಲಾಸವತೀ ದೀಪಾರಾಧನಸತ್ಪ್ರಿಯಾ ॥ 164 ॥

ದುರಾರಾತಿಹರಾ ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ದುರ್ವಾಸಃಸನ್ನುತಾ ।
ದುರ್ಲಭಾ ದುರ್ಗತಿಹರಾ ದುಃಖಾರ್ತಿವಿನಿವಾರಿಣೀ ॥ 165 ॥

ದುರ್ವಾರವಾರಿನಿವಹಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಹಾರಿಣೀ ।
ದುರ್ಗರೂಪಾ ಚ ದುರನ್ತದೂರಾ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾರಿಣೀ ॥ 166 ॥

ದೂನದುಃಖನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದೂರದರ್ಶಿನಿಷೇವಿತಾ ।
ಧನ್ಯಾ ಧನೇಶಮಾನ್ಯಾ ಚ ಧನದಾ ಧನವರ್ಧಿನೀ ॥ 167 ॥

ಧರಣೀಧರಮಾನ್ಯಾ ಚ ಧರ್ಮಕರ್ಮಸುವರ್ಧಿನೀ ।
ಧಾಮಿನೀ ಧಾಮಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಧಾರಿಣೀ ಧಾತುಜೀವಿನೀ ॥ 168 ॥

ಧಾರಾಧರೀ ಧಾವಕಾ ಚ ಧಾರ್ಮಿಕಾ ಧಾತುವರ್ಧಿನೀ ।
ಧಾತ್ರೀ ಚ ಧಾರಣಾರೂಪಾ ಧಾವಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾರಿಣೀ ॥ 169 ॥

ಧಿಪ್ಸುಕಾಪಟ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಧಿಷಣೇನ ಸುಪೂಜಿತಾ ।
ಧಿಷ್ಣ್ಯವತೀ ಧಿಕ್ಕೃತಾಂಹಾ ಧಿಕ್ಕೃತಾತತಕರ್ದಮಾ ॥ 170 ॥

ಧೀರಾ ಚ ಧೀಮತೀ ಧೀದಾ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣಾನ್ವಿತಾ ।
ಧುತಕಲ್ಮಷಜಾಲಾ ಚ ಧುರೀಣಾ ಧುರ್ವಹಾ ಧುನೀ ॥ 171 ॥

ಧೂರ್ತಕೈತವಹಾರಿಣೀ ಧೂಲಿವ್ಯೂಹಪ್ರವಾಹಿನೀ ।
ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಹಾರಿಣೀ ಧೂಮಾ ಧೃಷ್ಟಗರ್ವಾಪಹಾ ಧೃತಿಃ ॥ 172 ॥

ಧೃತಾತ್ಮನೀ ಧೃತಿಮತೀ ಧೃತಿಪೂಜ್ಯಶಿವೋದರಾ ।
ಧೇನುಸಂಗತಸರ್ವಾಂಗಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಧೇನುಕಜೀವಿನೀ ॥ 173 ॥

ನಾನಾರೂಪವತೀ ನಾನಾಧರ್ಮಕರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ನಾನಾರ್ಥಪೂರ್ಣಾವತಾರಾ ಸರ್ವನಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 174 ॥

॥ ಓಂ ಶ್ರೀನರ್ಮದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

Also Read 1000 Names of Narmada:

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top