Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Narmadasahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీనర్మదాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీ గురుభ్యో నమః ।
ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ।
శ్రీ నర్మదాయై నమః ।
వినియోగః
అస్య శ్రీనర్మదాసహస్రనామస్తోత్రమాలామన్త్రస్య రుద్ర ఋషిర్విరాట్ఛన్దః
శ్రీనర్మదాదేవతా హ్రీం బీజం శ్రీశక్తిః స్వాహాకీలకం
శ్రీనర్మదాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే పఠనే పూజనే సహస్రార్చనే చ వినియోగః ।

ఋష్యాది న్యాసః
రుద్రఋషయే నమః । శిరసి
విరాట్ఛన్దసే నమః । ముఖే
శ్రీనర్మదాదేవతాయై నమః । హృదయే
హ్రీం బీజాయై నమః । గుహ్యే
శ్రీం శక్తయే నమః । పాదయోః
స్వాహా కీలకాయ నమః । నాభౌ
శ్రీనర్మదాప్రసాదసిద్ధయర్థే వినియోగాయ నమః । సర్వాఙ్గే

కరాఙ్గన్యాసః
ఓం హ్రీం శ్రీం నర్మదాయై స్వాహా ఇతి నవార్ణమన్త్రణే ।
అథవా
ఓం నమః అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । హృదయాయ నమః ।
హ్రీం నమః తర్జనీభ్యాం నమః । శిరసే స్వాహా ।
ఓం నమః మధ్యమాభ్యాం నమః । శిఖాయై వషట్ ।
నర్మదాయై నమః అనామికాభ్యాం నమః । కవచాయ హుమ్ ।
స్వాహా నమః కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రీం శ్రీం నర్మదాయై స్వాహా
కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః । అస్త్రాయ ఫట్ ।
మూలేన త్రిర్వ్యాపకమ్ ।

ధ్యానమ్
ధ్యాయే శ్రీ సిద్ధనాథాం గణవహసరితాం నర్మదాం శర్మ్మదాత్రీం
శ్యామాం బాలేవ నీలామ్బరముఖనయనామ్భోజయుగ్మైకమిన్దుమ్ ।
చూడాఞ్చాభీతిమాలాం వరజలకరకాం హస్తయుగ్మే దధానాం
తీర్థస్థాం ఛత్రహస్తాం ఝషవరనృపగాం దేశికస్యాసనాగ్రే ॥ ౧ ॥

నర్మదే హరసమ్భూతే హరలిఙ్గార్చనప్రియే ।
హరలిఙ్గాఞ్చితతటే జయాఘం హర నర్మదే ॥ ౨ ॥

ఇతి ధ్యాత్వా యన్త్రేఽథవా ప్రవాహే మానసోపచారైః సమ్పూజ్య
నామస్తోత్రపాఠం ప్రత్యేక నామమన్త్రేణ పూజనం
వా సమాచరేత్, యన్త్రస్వరూపం యథా
శ్రీనర్మదాయై నమః ।

అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
నర్మదా నమనీయా చ నగేజ్యా నగరేశ్వరీ ।
నగమాలావృతతటా నగేన్ద్రోదరసంసృతా ॥ ౧ ॥

నదీశసఙ్గతా నన్దా నన్దివాహనసన్నతా ।
నరేన్ద్రమాలినీ నవ్యా నక్రాస్యా నర్మభాషిణీ ॥ ౨ ॥

నరార్తిఘ్నా నరేశానీ నరాన్తకభయాపహా ।
నరకాసురహన్త్రీ చ నక్రవాహనశోభనా ॥ ౩ ॥

నరప్రియా నరేన్ద్రాణీ నరసౌఖ్యవివర్ధినీ ।
నమోరూపా చ నక్రేశీ నగజా నటనప్రియా ॥ ౪ ॥

నన్దికేశ్వరసమ్మాన్యా నన్దికేశానమోహినీ ।
నారాయణీ నాగకన్యా నారాయణపరాయణా ॥ ౫ ॥

నాగసన్ధారిణీ నారీ నాగాస్యా నాగవల్లభా ।
నాకినీ నాకగమనా నారికేలఫలప్రియా ॥ ౬ ॥

నాదేయజలసంవాసా నావికైరభిసంశ్రితా ।
నిరాకారా నిరాలమ్బా నిరీహా చ నిరఞ్జనా ॥ ౭ ॥

నిత్యానన్దా నిర్వికారా నిఃశఙ్కా నిశ్రయాత్మికా ।
నిత్యరూపా నిఃస్పృహా చ నిర్లోభా నిష్కలేశ్వరీ ॥ ౮ ॥

నిర్లేపా నిశ్చలా నిత్యా నిర్ధూతాననుమోదినీ ।
నిర్మలా నిర్మలగతిర్నిరామయసువారిణీ ॥ ౯ ॥

నితమ్బినీ చ నిర్దంష్ట్రా నిర్ధనత్వనివారిణీ ।
నిర్వికారా నిశ్చయినీ నిర్భ్రమా నిర్జరార్థదా ॥ ౧౦ ॥

నిష్కలఙ్కా నిర్జరా చ నిర్దోషా నిర్ఝరా నిజా ।
నిశుమ్భశుమ్భదమనీ నిఘ్ననిగ్రహకారిణీ ॥ ౧౧ ॥

నీపప్రియా నీపరతా నీచాచరణనిర్దయా ।
నీలక్రాన్తా నీరవాహా నీలాలకవిలాసినీ ॥ ౧౨ ॥

నుతిపాత్రా నుతిప్రియా నుతపాపనివారిణీ ।
నూతనాలఙ్కారసన్ధాత్రీ నూపురాభరణప్రియా ॥ ౧౩ ॥

నేపథ్యరఞ్జితా నేత్రీ నేదీయఃస్వరభాజినీ ।
నైసర్గికానన్దదాత్రీ నైరుజ్యకారివారిణీ ॥ ౧౪ ॥

నన్దవర్ధినీ నన్దయిత్రీ నన్దకీ నన్దరూపిణీ ।
పరమా పరమేశానా పరాధారా పరమేశ్వరీ ॥ ౧౫ ॥

పద్మాభా పద్యనయనా పద్మా పద్మదలప్రియా ।
పద్మాక్షీ పద్మవదనా పద్మమాలావిమూషిణీ ॥ ౧౬ ॥

పక్షాధారా పక్షిణీ చ పక్షేజ్యా పరమేశ్వరీ ।
పశుప్రియా పశురతా పయఃసమ్మోహకారిణీ ॥ ౧౭ ॥

పథిప్రియా పథిరతా పథినీ పథిరక్షిణీ ।
పఙ్కకర్కరకూలా చ పఙ్కగ్రాహసుసంయుతా ॥ ౧౮ ॥

ప్రభావతీ ప్రగల్భా చ ప్రభాజితజగత్తమా ।
అకృత్రిమప్రభారూపా పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ ॥ ౧౯ ॥

పాపాత్మానాం పావయిత్రీ పాపజాలనివారిణీ ।
పాకశాసనవన్ద్యా చ పాపసన్తాపహారిణీ ॥ ౨౦ ॥

పికరూపా పికేశీ చ పికవాక్ పికవల్లభా ।
పీయూషాఢ్యప్రపానీయా పీతశ్వేతాదివర్ణినీ ॥ ౨౧ ॥

పురన్దరీ పుణ్డ్రధారీ పురుహూతాభివన్దితా ।
పుణ్డరీకవిశాలాక్షీ పురుషార్థప్రదాయినీ ॥ ౨౨ ॥

పూతా పూతోదకా పూర్ణా పూర్వగఙ్గా చ పూరితా ।
పఞ్చమీ పఞ్చప్రేమా చ పణ్డితా పఙ్కజేశ్వరీ ॥ ౨౩ ॥

ఫలదా ఫలరూపా చ ఫలేజ్యా ఫలవర్ధినీ ।
ఫణిపాలా ఫలేశీ చ ఫలావర్జ్యా ఫణిప్రియా ॥ ౨౪ ॥

బలా బాలా బ్రహ్మరూపా బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ।
బదరీఫలసన్దోహసంస్థితా బదరీప్రియా ॥ ౨౫ ॥

బదర్యాశ్రమసంస్థా చ బకదాల్భ్యప్రపూజితా ।
బదరీఫలసంస్నేహా బదరీఫలతోషిణీ ॥ ౨౬ ॥

బదరీఫలసమ్పూజ్యా బదరీఫలభావితా ।
బర్హిభీరఞ్జితా చైవ వహులా వహుమార్గగా ॥ ౨౭ ॥

బాహుదణ్డవిలాసినీ బ్రాహ్మీ బుద్ధివివర్ధినీ ।
భవానీ భయహర్త్రీ చ భవపాశవిమోచినీ ॥ ౨౮ ॥

భస్మచన్దనసంయుక్తా భయశోకవినాశినీ ।
భగా భగవతీ భవ్యా భగేజ్యా భగపూజితా ॥ ౨౯ ॥

భావుకా భాస్వతీ భామా భ్రామరీ భాసకారిణీ ।
భారద్వాజర్షిసమ్పూజ్యా భాసురా భానుపూజితా ॥ ౩౦ ॥

భాలినీ భార్గవీ భాసా భాస్కరానన్దదాయినీ ।
భిక్షుప్రియా భిక్షుపాలా భిక్షువృన్దసువన్దితా ॥ ౩౧ ॥

భీషణా భీమశౌర్యా చ భీతిదా భీతిహారిణీ ।
భుజగేన్ద్రశయప్రీతా భువిష్ఠా భువనేశ్వరీ ॥ ౩౨ ॥

భూతాత్మికా భూతపాలా భూతిదా భూతలేశ్వరీ ।
భూతభవ్యాత్మికా భూరిదా భూర్భూరివారిణీ । ౩౩ ॥

భూమిభోగరతా భుమిర్భూమిస్థా భూధరాత్మజా ।
భూతనాథసదాప్రీతా భూతనాథసుపూజితా ॥ ౩౪ ॥

భూదేవార్చితపాదాబ్జా భూధరావృతసత్తటా ।
భూతప్రియా భూపశ్రీర్భూపరక్షిణీ భూరిభూషణా ॥ ౩౫ ॥

భృశప్రవాహా భృతిదా భృతకాశాప్రపూరితా ।
భేదయిత్రీ భేదకర్త్రీ భేదాభేదవివర్జితా ॥ ౩౬ ॥

భైరవప్రీతిపాత్రీ చ భైరవానన్దవర్ధినీ ।
భోగినీ భోగదాత్రీ చ భోగకృద్భోగవర్ధినీ ॥ ౩౭ ॥

భౌమప్రాణిహితాకాఙ్క్షీ భౌమౌషధివివర్ధినీ ।
మహామాయా మహాదేవీ మహిలా చ మహేశ్వరీ ॥ ౩౮ ॥

మహామోహాపహన్త్రీ చ మహాయోగపరాయణా ।
మఖానుకూలా మఖినీ మఖభూస్తరభూషణా ॥ ౩౯ ॥

మనస్వినీ మహాప్రజ్ఞా మనోజ్ఞా మనోమోహినీ ।
మనశ్చాఞ్చల్యసంహర్త్రీ మనోమలవినాశినీ ॥ ౪౦ ॥

మదహన్త్రీ మథుమతీ మధురా మదిరేక్షణా ।
మణిప్రియా మనఃసంస్థా మదనాయుధరూపిణీ ॥ ౪౧ ॥ var మనీషిణీ
మత్స్యోదరీ మహాగర్తా మకరావాసరూపిణీ ।
మానినీ మానదా మాన్యా మానైక్యా మానమానినీ ॥ ౪౨ ॥

మార్గదా మార్జనరతా మార్గిణీ ౨౦౦ మార్గణప్రియా ।
మితామితస్వరూపిణీ మిహికా మిహిరప్రియా ॥ ౪౩ ॥

మీఢుష్టమస్తుతపదా మీఢుష్టా మీరగామినీ ।
ముక్తప్రవాహా ముఖరా ముక్తిదా మునిసేబితా ॥ ౪౪ ॥

మూల్యవద్వస్తుగర్భా చ మూలికా మూర్తరూపిణీ ।
మృగదృష్టిర్మృదురవా మృతసఞ్జీవవారిణీ ॥ ౪౫ ॥

మేధావినీ మేఘపుష్టిర్మేఘమానాతిగామినీ ।
మోహినీ మోహహన్త్రీ చ మోదినీ మోక్షదాయినీ ॥ ౪౬ ॥

మన్త్రరూపా మన్త్రగర్భా మన్త్రవిజ్జనసేవితా ।
యక్షిణీ యక్షపాలా చ యక్షప్రీతివివద్ధినీ ॥ ౪౭ ॥

యక్షవారణదక్షా చ యక్షసమ్మోహకారిణీ ।
యశోధరా యశోదా చ యదునాథవిమోహినీ ॥ ౪౮ ॥

యజ్ఞానుకూలా యజ్ఞాఙ్గా యజ్ఞేజ్యా యజ్ఞవర్ధినీ ।
యాజ్యౌషధిసుసమ్పన్నా యాయజూకజనైఃశ్రితా ॥ ౪౯ ॥

యాత్రాప్రియా యాత్రికైః సంవ్యాప్తభూర్యాత్రికార్థదా ।
యువతీ యుక్తపదవీ యువతీజనసన్నుతా ॥ ౫౦ ॥

యోగమాయా యోగసిద్ధా యోగినీ యోగవర్ధినీ ।
యోగిసంశ్రితకూలా చ యోగినాం గతిదాయినీ ॥ ౫౧ ॥

యన్త్రతన్త్రజ్ఞసఞ్జుష్టా యన్త్రిణీ యన్త్రరూపిణీ ।
రమారూపా చ రమణీ రతిగర్వవిభఞ్జినీ ॥ ౫౨ ॥

రతిపూజ్యా రక్షికా చ రక్షోగణవిమోహినీ ।
రమణీయవిశాలాఙ్గా రఙ్గిణీ రభసోగమా ॥ ౫౩ ॥

రఘురాజార్చితపదా రఘువంశవివర్ధినీ ।
రాకేశవదనా రాజ్ఞీ రాజభోగవిలాసినీ ॥ ౫౪ ॥

రాజకేలిసమాక్రాన్తా రాగిణీ రాజతప్రమా ।
రసప్రియా రాసకేలివర్ధినీ రాసరఞ్జినీ ॥ ౫౫ ॥

రిక్థరేణుకణాకీర్ణా రఞ్జినీ రతిగామినీ ।
రుచిరాఙ్గా రుచ్యనీరా రుక్మాభరణమూషితా ॥ ౫౬ ॥

రూపాతిసున్దరా రేవా రైఃప్రదాయినీ రైణవీ ।
రోచిష్మతీ రోగహర్త్రీ రోగిణామమృతోపమా ॥ ౫౭ ॥

రౌక్ష్యహర్త్రీ రౌద్రరూపా రంహగా రంహణప్రియా ।
లక్ష్మణా లక్షిణీ లక్ష్మీర్లక్షణా లలితామ్బికా ॥ ౫౮ ॥

లలితాలాపసఙ్గీతా లవణామ్బుధిసఙ్గతా ।
లాక్షారుణపదా లాస్యా లావణ్యపూర్ణరూపిణీ ॥ ౫౯ ॥

లాలసాధికచార్వఙ్గీ లాలిత్యాన్వితభాషిణీ ।
లిప్సాపూర్ణకరా లిప్సువరదా చ లిపిప్రియా ॥ ౬౦ ॥

లీలావపుర్ధరా లీలా లీలాలాస్యవిహారిణీ ।
లలితాద్రిశిరఃపఙ్క్తిర్లూతాదిహారివారిణీ ॥ ౬౧ ॥

లేఖాప్రియా లేఖనికా లేఖ్యచారిత్రమణ్డితా ।
లోకమాతా లోకరక్షా-లోకసఙ్గ్రహకారిణీ ॥ ౬౨ ॥

లోలేక్షణా చ లోలాఙ్గా లోకపాలాభిపూజితా ।
లోభనీయస్వరూపా చ లోభమోహనివారిణీ ॥ ౬౩।
లోకేశముఖ్యవన్ద్యా చ లోకబన్ధుప్రహర్షిణీ ।
వపుష్మద్వరరూపా చ వత్సలా వరదాయినీ ॥ ౬౪ ॥

వర్ధిష్ణువారినివహా వక్రావక్రస్వరూపిణీ ।
వరణ్డకసుపాత్రా చ వనౌషధివివర్ధినీ ॥ ౬౫ ॥

వజ్రగర్మా వజ్రధరా వశిష్ఠాదిమునిస్తుతా ।
వామా వాచస్పతినుతా వాగ్మినీ వాగ్వికాసినీ ॥ ౬౬ ॥ var వాగ్దేవీ
వాద్యప్రియా చ వారాహీ వాగ్యతప్రియకూలినీ ।
వాద్యవర్ధనపానీయా వాటికావర్ధినీతటా ॥ ౬౭ ॥

వానప్రస్థజనావాసా వార్వటశ్రేణిరఞ్జితా ।
విక్రయా వికసద్వక్త్రా వికటా చ విలక్షణా ॥ ౬౮ ॥

విద్యా విష్ణుప్రియా విశ్వమ్భరా విశ్వవిమోహినీ ।
విశ్వామిత్రసమారాధ్యా విభీషణవరప్రదా ॥ ౬౯ ॥

విన్ధ్యాచలోద్భవా విష్టికర్త్రీ చ విబుధస్తుతా ।
వీణాస్యవర్ణితయశా వీచిమాలావిలోలితా ॥ ౭౦ ॥

వీరవ్రతరతా వీరా వీతరాగిజనైర్నుతా ।
వేదినీ వేదవన్ద్యా చ వేదవాదిజనైః స్తుతా ॥ ౭౧ ॥

వేణువేలాసమాకీర్ణా వేణుసంవాదనప్రియా ।
వైకుణ్ఠపతిసమ్ప్రీతా వైకుణ్ఠలగ్నవామికా ॥ ౭౨ ॥

వైజ్ఞానికధియోర్లక్ష్యా వైతృష్ణ్యకారివారిణీ ।
వైధాత్రనుతపాదాబ్జా వైవిధ్యప్రియమానసా ॥ ౭౩ ॥

శర్వరీ శవరీప్రీతా శయాలుః శయనప్రియా ।
శత్రుసమ్మోహినీ శత్రుబుద్ధిఘ్నీ శత్రుఘాతినీ ॥ ౭౪ ॥

శాన్భవీ శ్యామలా శ్యామా శారదామ్బా చ శార్ఙ్గిణీ ।
శివా శివప్రియా శిష్టా శిష్టాచారానుమోదినీ ॥ ౭౫ ॥

శీఘ్రా చ శీతలా శీతగన్ధపుష్పాదిమణ్డితా ।
శుభాన్వితజనైర్లభ్యా శునాసీరాదిసేవితా ॥ ౭౬ ॥

శూలినీ శూలఘృక్పూజ్యా శూలాదిహరవారిణీ ।
శృఙ్గారరఞ్జితాఙ్గా చ శృఙ్గారప్రియనిమ్నగా ॥ ౭౭ ॥

శైవలినీ శేషరూపా శేషశాయ్యభిపూజితా ।
శోభనా శోభనాఙ్గా చ శోకమోహనివారిణీ ॥ ౭౮ ॥

శౌచప్రియా శౌరిమాయా శౌనకాదిమునిస్తుతా ।
శంసాప్రియా శఙ్కరీ శఙ్కరాచార్యాదిసేవితా ॥ ౭౨ ॥

శంవర్ధినీ షడారాతినిహన్త్రీ షట్కర్మిసంశ్రయా ।
సర్వదా సహజా సన్ధ్యా సగుణా సర్వపాలికా ॥ ౮౦ ॥

సర్వస్వరూపా సర్వేజ్యా సర్వమాన్యా సదాశివా ।
సర్వకర్త్రీం సర్వపాత్రీ సర్వస్థా సర్వధారిణీ ॥ ౮౧ ॥

సర్వధర్మసుసన్ధాత్రీ సర్వవన్ద్యపదామ్బుజా ।
సర్వకిల్బిషహన్త్రీ చ సర్వభీతినివారిణీ ॥ ౮౨ ॥

సావిత్రీ సాత్త్వికా సాధ్వీ సాధుశీలా చ సాక్షిణీ ।
సితాశ్మరప్రతీరా చ సితకైరవమణ్డితా ॥ ౮౩ ॥

సీమాన్వితా సీకరామ్భఃసీత్కారాశ్రయకూలినీ ।
సున్దరీ సుగమా సుస్థా సుశీలా చ సులోచనా ॥ ౮౪ ॥

సుకేశీ సుఖదాత్రీ చ సులభా సుస్థలా సుధా ।
సువాచినీ సుమాయా చ సుముఖా సువ్రతా సురా ॥ ౮౫ ॥

సుధార్ణవస్వరూపా చ సుధాపూర్ణా సుదర్శనా ।
సూక్ష్మామ్బరధరా సూతవర్ణితా సూరిపూజితా ॥ ౮౬ ॥

సృష్టివర్ధినీ చ సృష్టికర్తృభిః పరిపూజితా ।
సేవాప్రియా సేవధినీ సేతుబన్ధాదిమణ్డితా ॥ ౮౭ ॥

సైకతక్షోణికూలా చ సైరిభాదిసుఖప్రియా ।
సోమరూపా సోమదాత్రీ సోమశేఖరమానితా ॥ ౮౮ ॥

సౌరస్యపూర్ణసలిలా సౌమేధికజనాశ్రయా ।
సౌశీల్యమణ్డితా సౌమ్యా సౌరాజ్యసుఖదాయినీ ॥ ౮౯ ॥

సౌజన్యయుక్తసులభా సౌమఙ్గల్యాదివర్ధినీ ।
సౌభాగ్యదాననిపుణా సౌఖ్యసిన్ధువిహారిణీ ॥ ౯౦ ॥

సంవిధానపరా సంవిత్సమ్భావ్యపదదాయినీ ।
సంశ్లిష్టామ్బుధిసర్వాఙ్గా సన్నిధేయజలాశ్రయా ॥ ౯౧ ॥

హరిప్రియా హంసరూపా హర్వసంవర్ధినీ హరా ।
హనుమత్ప్రీతిమాపన్నా హరిద్భూమివిరాజితా ॥ ౯౨ ॥

హాటకాలఙ్కారభూషా చ హార్యసద్గుణమణ్డితా ।
హితసంస్పర్శసలిలా హిమాంశుప్రతిబిమ్బితా ॥ ౯౩ ॥

హీరకద్యుతియుక్తా చ హీనకర్మవిగర్హితా ।
హుతికర్తృద్విజాధారా హూశ్ఛర్దనక్షయకారిణీ ॥ ౯౪ ॥

హృదయాలుస్వభావా చ హృద్యసద్గుణమణ్డితా ।
హేమవర్ణాభవసనా హేమకఞ్చుకిధారిణీ ॥ ౯౫ ॥

హోతృణాం ప్రియకూలా చ హోమ్యద్రవ్యసుగర్భితా ।
హంసా హంసస్వరూపా చ హంసికా హంసగామినీ ॥ ౯౬ ॥

క్షమారూపా క్షమాపూజ్యా క్షమాపృష్ఠప్రవాహినీ ।
క్షమాకర్త్రీ క్షమోద్ధర్త్రీ క్షమాదిగుణమణ్డితా ॥ ౯౭ ॥

క్షరరూపా క్షరా చైవ క్షరవస్త్వాశ్రయా తథా ।
క్షపాకరకరోల్లాసినీ క్షపాచరహారిణీ ॥ ౯౮ ॥

క్షాన్తా క్షాన్తిగుణోపేతా క్షామాదిపరిహారిణీ ।
క్షిప్రగా క్షిత్యలఙ్కారా క్షితిపాలసమాహితా ॥ ౯౯ ॥

క్షీణాయుర్జనపీయూషా క్షీణకిల్బిషసేవితా ।
క్షేత్రియాదినియన్త్రీ చ క్షేమకార్యసుతత్పరా ॥ ౧౦౦ ॥

క్షేత్రసంవర్ధినీ చైవ క్షేత్రైకజీవనాశ్రయా ।
క్షోణీభృదావృతపదా క్షౌమామ్బరవిభూషితా ॥ ౧౦౧ ॥

క్షన్తవ్యగుణగమ్భీరా క్షన్తుకర్మైకతత్పరా ।
జ్ఞప్తివర్ధనశీలా చ జ్ఞస్వరూపా జ్ఞమాతృకా ॥ ౧౦౨ ॥

జ్ఞానస్వరూపవ్యక్తా చ జ్ఞాతృసంవర్ధినీ తథా ।
అమ్బాశోకాఽఞ్జనా చైవ అనిరుద్ధాగ్నిస్వరూపిణీ ॥ ౧౦౩ ॥

అనేకాత్మస్వరూపా చామరేశ్వరసుపూజితా ।
అవ్యయాక్షరరూపా చాపారాఽగాధస్వరూపిణీ ॥ ౧౦౪ ॥

అవ్యాహతప్రవాహా చ హ్యవిశ్రాన్తక్రియాత్మికా ।
ఆదిశక్తిరాదిమాయా ఆకీర్ణనిజరూపిణీ ॥ ౧౦౫ ॥

ఆదృతాత్మస్వరూపా చామోదపూర్ణవపుష్మతీ ।
ఆసమన్తాదార్షపాదా హ్యామోదనసుపూర్ణభూః ॥ ౧౦౬ ॥

ఆతఙ్కదారణగతిరాలస్యవాహనస్థితా ।
ఇష్టదానమహోదారా ఇష్టయోగ్యసుభూస్తుతా ॥ ౧౦౭ ॥

ఇన్దిరారమణారాధ్యా ఇన్దుధృక్పూజనారతా ।
ఇన్ద్రాద్యమరవన్ద్యాఙ్ఘ్రిరిఙ్గితార్థప్రదాయినీ ॥ ౧౦౮ ॥

ఈశ్వరీ చేతిహన్త్రీ చ ఈతిభీతినివారిణీ ।
ఈప్సూనాం కల్పవల్లరిరుక్థశీలవతీ తథా ॥ ౧౦౯ ॥

ఉత్తానగతివాహా చోచ్చోచ్చావచపదాపగా ।
ఉత్సాహిజనసంసేవ్యా చోత్ఫుల్లతరుకూలినీ ॥ ౧౧౦ ॥

ఊర్జస్వినీ చోర్జితా చ ఊర్ధ్వలోకప్రదాయినీ ।
ఋణహర్తృస్తోత్రతుష్టా ఋద్ధితార్ణనివారిణీ ॥ ౧౧౧ ॥

ఐష్టవ్యపదసన్ధాత్రీ ఐహికాముష్మికార్థదా ।
ఓజస్వినీ హ్యోజోవతీ హ్యౌదార్యగుణభాజినీ ॥ ౧౧౨ ॥

కల్యాణీ కమలా కఞ్జధారిణీ కమలావతీ ।
కమనీయస్వరూపా చ కటకాభరణాన్యితా ॥ ౧౧౩ ॥

కాశీ కాఞ్చీ చ కావేరీ కామదా కార్యవర్ధినీ ।
కామాక్షీ కామినీ కాన్తిః కామాతిసున్దరాఙ్గికా ॥ ౧౧౪ ॥

కార్తవీర్యక్రీడితాఙ్గా కార్తవీర్యప్రబోధినీ ।
కిరీటకుణ్డలాలఙ్కారార్చితా కిఙ్కరార్థదా ॥ ౧౧౫ ॥

కీర్తనీయగుణాగారా కీర్తనప్రియమానసా ।
కుశావర్తనివాసా చ కుమారీ కులపాలికా ॥ ౧౧౬ ॥

కురుకుల్లా కుణ్డలినీ కుమ్భా కుమ్భీరవాహినీ ।
కూపికా కూర్దనవతీ కూపా కూపారసఙ్గతా ॥ ౧౧౭ ॥

కృతవీర్యవిలాసాఢ్యా కృష్ణా కృష్ణగతాశ్రయా ।
కేదారావృతమూభాగా కేకీశుకపికాశ్రయా ॥ ౧౧౮ ॥

కైలాసనాథసన్ధాత్రీ కైవల్యదా చ కైటభా ।
కోశలా కోవిదనుతా కోమలా కోకిలస్వనా ॥ ౧౧౯ ॥

కౌశేయీ కౌశికప్రీతా కౌశికాగారవాసినీ ।
కఞ్జాక్షీ కఞ్జవదనా కఞ్జపుష్పసదాప్రియా ॥ ౧౨౦ ॥

కఞ్జకాననసఞ్చారీ కఞ్జమాలాసుసన్ధృతా ॥

ఖగాసనప్రియా ఖడ్గపాణినీ ఖర్పరాయుధా ॥ ౧౨౧ ॥

ఖలహన్త్రీ చ ఖట్వాఙ్గధారిణీ ఖగగామినీ ।
ఖాదిపఞ్చమహాభూతరూపా ఖవర్ధనక్షమా ॥ ౧౨౨ ॥

గణతోషిణీ గమ్భీరా గణమాన్యా గణాధిపా ।
గణసంరక్షణపరా గణస్థా గణయన్త్రిణీ ॥ ౧౨౩ ॥

గణ్డకీ గన్ధసలిలా గఙ్గా చ గరుడప్రియా ।
గలగణ్డాపహర్త్రీ చ గదహారిసువారిణీ ॥ ౧౨౪ ॥

గాయత్రీ చైవ తస్యాగ్రే గాధేయార్చితసత్పదా ।
గాథాప్రియా గాఢవహా గారుత్మతతటాకినీ ॥ ౧౨౫ ॥

గిరిజా గిరీశతనయా గిరీశప్రేమవర్ధినీ ।
గీర్వాణీ గీష్పతినుతా గీతికాప్రియమానసా ॥ ౧౨౬ ॥

గుడాకేశార్చనపరా గురూరహఃప్రవాహినీ ।
గేహీ సర్వార్థదాత్రీ చ గేయోత్తమగుణాన్యితా ॥ ౧౨౭ ॥

గోధనా గోపనా గోపీ గోపాలకసదాప్రియా ।
గోత్రప్రియా గోపవృతా గోకులావృతసత్తటా ॥ ౧౨౮ ॥

గౌరీ గౌరాఙ్గిణీ గౌరా గౌతమీ గౌతమప్రియా ।
ఘనప్రియా ఘనరవా ఘనౌఘా ఘనవర్ధినీ ॥ ౧౨౯ ॥

ఘనార్తిహర్త్రీ ఘనరుక్పరిహర్త్రీ ఘనద్యుతిః ।
ఘనపాపౌఘసంహర్త్రీ ఘనక్లేశనివారిణీ ॥ ౧౩౦ ॥

ఘనసారార్తికప్రీతా ఘనసమ్మోహహారిణీ ।
ఘర్మామ్బుపరిహర్త్రీ చ ఘర్మాన్తఘర్మహారిణీ ॥ ౧౩౧ ॥

ఘర్మాన్తకాలసఙ్క్షీణా ఘనాగమసుహర్షిణీ ।
ఘట్టద్విపార్శ్వానుగతా ఘట్టినీ ఘట్టభూషితా ॥ ౧౩౨ ॥

చతురా చన్ద్రవదనా చన్ద్రికోల్లాసచఞ్చలా ।
చమ్పకాదర్శచార్వఙ్గీ చపలా చమ్పకప్రియా ॥ ౧౩౩ ॥

చలత్కుణ్డలచిన్మౌలిచక్షుషీ చన్దనప్రియా ।
చణ్డముణ్డనిహన్త్రీ చ చణ్డికా చణ్డవిక్రమా ॥ ౧౩౪ ॥

చారురూపా చారుగాత్రీ చారుచన్ద్రసమాననా ।
చార్వీక్షణా చారునాసా చారుపట్టాంశుకావృతా ॥ ౧౩౫ ॥

చారుచన్దనలిప్తాఙ్గా చార్వలఙ్కారమణ్డితా ।
చామీకరసుశోభాఢ్యా చాపఖర్పరధారిణీ ॥ ౧౩౬ ॥

చారునక్రవరస్థా చ చాతురాశ్రమ్యజీవినీ ।
చిత్రితామ్బరసమ్భూషా చిత్రా చిత్రకలాప్రియా ॥ ౧౩౭ ॥

చీనకార్తిక్యసమ్ప్రీతా చీర్ణచారిత్రమణ్డనా ।
చులుమ్బకరణాసక్తా చుమ్బనాస్వాదతత్పరా ॥ ౧౩౮ ॥

చూడామణిసుశోభాఢ్యా చూడాలఙ్కృతపాణినీ ।
చూలకాదిసుభక్ష్యా చ చూష్యాస్వాదనతత్పరా ॥ ౧౩౯ ॥

చేతోహరస్వరూపా చ చేతోవిస్మయకారిణీ ।
చేతసాం మోదయిత్రీ చ చేతసామతిపారగా ॥ ౧౪౦ ॥

చైతన్యఘటితాఙ్గా చ చైతన్యలీనభావినీ ।
చోక్ష్యవ్యవహారవతీ చోద్యప్రకృతిరూపిణీ ॥ ౧౪౧ ॥

చోక్ష్యస్వరూపా చోక్ష్యాఙ్గీ చోక్ష్యాత్మనాం సమీపినీ ।
ఛత్రరూపా ఛటాకారా ఛర్దినీ ఛత్రకాన్వితా ॥ ౧౪౨ ॥

ఛత్రప్రియా ఛన్నముఖీ ఛన్దోనుతయశస్వినీ ।
ఛాన్దసాశ్రితసత్కూలా ఛాయాగ్రాహ్యా ఛిద్రాత్మికా ॥ ౧౪౩ ॥ var చిదాత్మికా
జనయిత్రీ చ జననీ జగన్మాతా జనార్తిహా ।
జయరూపా జగదద్ధాత్రీ జవనా జనరఞ్జనా ॥ ౧౪౪ ॥

జగజ్జేత్రీ చ జగదానన్దినీ జగదమ్బికా ।
జనశోకహరా జన్తుజీవినీ జలదాయినీ ॥ ౧౪౫ ॥

జడతాఘప్రశమనీ జగచ్ఛాన్తివిధాయినీ ।
జనేశ్వరనివాసినీ జలేన్ధనసమన్వితా ॥ ౧౪౬ ॥

జలకణ్టకసంయుక్తా జలసఙ్క్షోభకారిణీ ।
జలశాయిప్రియా జన్మపావినీ జలమూర్తినీ ॥ ౧౪౭ ॥

జలాయుతప్రపాతా చ జగత్పాలనతత్పరా ।
జానకీ జాహ్నవీ జాడ్యహన్త్రీ జానపదాశ్రయా ॥ ౧౪౮ ॥

జిజ్ఞాసుజనజిజ్ఞాస్యా జితేన్ద్రియసుగోచరా ।
జీవానాం జన్మహేతుశ్చ జీవనాధారరూపిణీ ॥ ౧౪౯ ॥

ఝషసఙ్ఖ్యాకులాధానీ ఝషరాజాయుతాకులా ।
ఝఞ్ఝనధ్యనిప్రీతా చ ఝఞ్ఝానిలసమర్దితా ॥ ౧౫౦ ॥

టట్టరశ్రవణప్రీతా ఠక్కురశ్రవణప్రియా ।
డయనారోహసఞ్చారీ డమరీవాద్యసత్ప్రియా ॥ ౧౫౧ ॥

డాఙ్కృతధ్వనిసమ్ప్రీతా డిమ్బికాగ్రహణోద్యతా ।
ఢుణ్డిరాజప్రియకరా ఢుణ్డిరాజప్రపూజితా ॥ ౧౫౨ ॥

తన్తువాద్యప్రియా తన్త్రీ తన్త్రిణీ తపమానినీ ।
తరఙ్గిణీ చ తటినీ తరుణీ చ తపస్వినీ ॥ ౧౫౩ ॥

తపినీ చ తమోహన్త్రీ తపతీ తత్త్వవేదినీ ।
తత్త్వప్రియా చ తన్వఙ్గీ తపోఽర్థీయసుభూమికా ॥ ౧౫౪ ॥

తపశ్చర్యావతాం త్రాత్రీ తపిష్ణుజనవారిణీ ।
తన్ద్రాదివిఘ్నసంహర్త్రీ తమోజాలనివారిణీ ॥ ౧౫౫ ॥

తాపత్రితయసంహర్త్రీ తాపాపహారివారిణీ ।
తితిక్షుజనసంవాసా తితిక్షావృత్తివర్ధినీ ॥ ౧౫౬ ॥

తీవ్రస్యన్దా తీవ్రగా చ తీర్థభూస్తీర్థికాశ్రయా ।
తుఙ్గకేశరకూలాఢ్యా తురాసాహాదిభిర్నుతా ॥ ౧౫౭ ॥

తుర్యార్థదాననిపుణా తూర్ణినీ తూర్ణరంహిణీ ।
తేజోమయీ తేజసోఽబ్ధిరితి నామసమర్చితా ॥ ౧౫౮ ॥

తైజసానామథిష్ఠాత్రీ తైతిక్షూణాం సహాయికా ।
తోషవార్ధిశ్చ తోషైకగుణినీ తోషభాజినీ ॥ ౧౫౯ ॥

తోషికాన్వితభూయుక్తపృష్ఠినీపదసంయుతా ।
దత్తహస్తా దర్పహరా దమయన్తీ దయార్ణవా ॥ ౧౬౦ ॥

దర్శనీయా దర్శయిత్రీ దక్షిణోత్తరకూలినీ ।
దస్యుహన్త్రీ దుర్భరిణీ దయాదక్షా చ దర్శినీ ॥ ౧౬౧ ॥

దానపూజ్యా తథా చైవ దానమానసుతోషితా ।
దారకౌఘవతీ దాత్రీ దారుణార్తినివారిణీ ॥ ౧౬౨ ॥

దారిద్ర్యదుఃఖసంహర్త్రీ దానవానీకనాశినీ ।
దిణ్డీరస్వనసన్తుష్టా దివౌకససమర్చితా ॥ ౧౬౩ ॥

దీనానాం ధనసన్దాత్రీ దీనదైన్యనివారిణీ ।
దీప్తదీపోల్లాసవతీ దీపారాధనసత్ప్రియా ॥ ౧౬౪ ॥

దురారాతిహరా దుఃఖహన్త్రీ దుర్వాసఃసన్నుతా ।
దుర్లభా దుర్గతిహరా దుఃఖార్తివినివారిణీ ॥ ౧౬౫ ॥

దుర్వారవారినివహా దుర్గా దుర్భిక్షహారిణీ ।
దుర్గరూపా చ దురన్తదూరా దుష్కృతిహారిణీ ॥ ౧౬౬ ॥

దూనదుఃఖనిహన్త్రీ చ దూరదర్శినిషేవితా ।
ధన్యా ధనేశమాన్యా చ ధనదా ధనవర్ధినీ ॥ ౧౬౭ ॥

ధరణీధరమాన్యా చ ధర్మకర్మసువర్ధినీ ।
ధామినీ ధామపూజ్యా చ ధారిణీ ధాతుజీవినీ ॥ ౧౬౮ ॥

ధారాధరీ ధావకా చ ధార్మికా ధాతువర్ధినీ ।
ధాత్రీ చ ధారణారూపా ధావల్యపూర్ణవారిణీ ॥ ౧౬౯ ॥

ధిప్సుకాపట్యహన్త్రీ చ ధిషణేన సుపూజితా ।
ధిష్ణ్యవతీ ధిక్కృతాంహా ధిక్కృతాతతకర్దమా ॥ ౧౭౦ ॥

ధీరా చ ధీమతీ ధీదా ధీరోదాత్తగుణాన్వితా ।
ధుతకల్మషజాలా చ ధురీణా ధుర్వహా ధునీ ॥ ౧౭౧ ॥

ధూర్తకైతవహారిణీ ధూలివ్యూహప్రవాహినీ ।
ధూమ్రాక్షహారిణీ ధూమా ధృష్టగర్వాపహా ధృతిః ॥ ౧౭౨ ॥

ధృతాత్మనీ ధృతిమతీ ధృతిపూజ్యశివోదరా ।
ధేనుసఙ్గతసర్వాఙ్గా ధ్యేయా ధేనుకజీవినీ ॥ ౧౭౩ ॥

నానారూపవతీ నానాధర్మకర్మస్వరూపిణీ ।
నానార్థపూర్ణావతారా సర్వనామస్వరూపిణీ ॥ ౧౭౪ ॥

॥ ఓం శ్రీనర్మదార్పణమస్తు ॥

Also Read 1000 Names of Narmada:

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top