Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Narmadasahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીનર્મદાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ ।
ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
શ્રી નર્મદાયૈ નમઃ ।
વિનિયોગઃ
અસ્ય શ્રીનર્મદાસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામન્ત્રસ્ય રુદ્ર ઋષિર્વિરાટ્છન્દઃ
શ્રીનર્મદાદેવતા હ્રીં બીજં શ્રીશક્તિઃ સ્વાહાકીલકં
શ્રીનર્મદાપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે પઠને પૂજને સહસ્રાર્ચને ચ વિનિયોગઃ ।

ઋષ્યાદિ ન્યાસઃ
રુદ્રઋષયે નમઃ । શિરસિ
વિરાટ્છન્દસે નમઃ । મુખે
શ્રીનર્મદાદેવતાયૈ નમઃ । હૃદયે
હ્રીં બીજાયૈ નમઃ । ગુહ્યે
શ્રીં શક્તયે નમઃ । પાદયોઃ
સ્વાહા કીલકાય નમઃ । નાભૌ
શ્રીનર્મદાપ્રસાદસિદ્ધયર્થે વિનિયોગાય નમઃ । સર્વાઙ્ગે

કરાઙ્ગન્યાસઃ
ૐ હ્રીં શ્રીં નર્મદાયૈ સ્વાહા ઇતિ નવાર્ણમન્ત્રણે ।
અથવા
ૐ નમઃ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । હૃદયાય નમઃ ।
હ્રીં નમઃ તર્જનીભ્યાં નમઃ । શિરસે સ્વાહા ।
ૐ નમઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ । શિખાયૈ વષટ્ ।
નર્મદાયૈ નમઃ અનામિકાભ્યાં નમઃ । કવચાય હુમ્ ।
સ્વાહા નમઃ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં નર્મદાયૈ સ્વાહા
કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ । અસ્ત્રાય ફટ્ ।
મૂલેન ત્રિર્વ્યાપકમ્ ।

ધ્યાનમ્
ધ્યાયે શ્રી સિદ્ધનાથાં ગણવહસરિતાં નર્મદાં શર્મ્મદાત્રીં
શ્યામાં બાલેવ નીલામ્બરમુખનયનામ્ભોજયુગ્મૈકમિન્દુમ્ ।
ચૂડાઞ્ચાભીતિમાલાં વરજલકરકાં હસ્તયુગ્મે દધાનાં
તીર્થસ્થાં છત્રહસ્તાં ઝષવરનૃપગાં દેશિકસ્યાસનાગ્રે ॥ ૧ ॥

નર્મદે હરસમ્ભૂતે હરલિઙ્ગાર્ચનપ્રિયે ।
હરલિઙ્ગાઞ્ચિતતટે જયાઘં હર નર્મદે ॥ ૨ ॥

ઇતિ ધ્યાત્વા યન્ત્રેઽથવા પ્રવાહે માનસોપચારૈઃ સમ્પૂજ્ય
નામસ્તોત્રપાઠં પ્રત્યેક નામમન્ત્રેણ પૂજનં
વા સમાચરેત્, યન્ત્રસ્વરૂપં યથા
શ્રીનર્મદાયૈ નમઃ ।

અથ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
નર્મદા નમનીયા ચ નગેજ્યા નગરેશ્વરી ।
નગમાલાવૃતતટા નગેન્દ્રોદરસંસૃતા ॥ ૧ ॥

નદીશસઙ્ગતા નન્દા નન્દિવાહનસન્નતા ।
નરેન્દ્રમાલિની નવ્યા નક્રાસ્યા નર્મભાષિણી ॥ ૨ ॥

નરાર્તિઘ્ના નરેશાની નરાન્તકભયાપહા ।
નરકાસુરહન્ત્રી ચ નક્રવાહનશોભના ॥ ૩ ॥

નરપ્રિયા નરેન્દ્રાણી નરસૌખ્યવિવર્ધિની ।
નમોરૂપા ચ નક્રેશી નગજા નટનપ્રિયા ॥ ૪ ॥

નન્દિકેશ્વરસમ્માન્યા નન્દિકેશાનમોહિની ।
નારાયણી નાગકન્યા નારાયણપરાયણા ॥ ૫ ॥

નાગસન્ધારિણી નારી નાગાસ્યા નાગવલ્લભા ।
નાકિની નાકગમના નારિકેલફલપ્રિયા ॥ ૬ ॥

નાદેયજલસંવાસા નાવિકૈરભિસંશ્રિતા ।
નિરાકારા નિરાલમ્બા નિરીહા ચ નિરઞ્જના ॥ ૭ ॥

નિત્યાનન્દા નિર્વિકારા નિઃશઙ્કા નિશ્રયાત્મિકા ।
નિત્યરૂપા નિઃસ્પૃહા ચ નિર્લોભા નિષ્કલેશ્વરી ॥ ૮ ॥

નિર્લેપા નિશ્ચલા નિત્યા નિર્ધૂતાનનુમોદિની ।
નિર્મલા નિર્મલગતિર્નિરામયસુવારિણી ॥ ૯ ॥

નિતમ્બિની ચ નિર્દંષ્ટ્રા નિર્ધનત્વનિવારિણી ।
નિર્વિકારા નિશ્ચયિની નિર્ભ્રમા નિર્જરાર્થદા ॥ ૧૦ ॥

નિષ્કલઙ્કા નિર્જરા ચ નિર્દોષા નિર્ઝરા નિજા ।
નિશુમ્ભશુમ્ભદમની નિઘ્નનિગ્રહકારિણી ॥ ૧૧ ॥

નીપપ્રિયા નીપરતા નીચાચરણનિર્દયા ।
નીલક્રાન્તા નીરવાહા નીલાલકવિલાસિની ॥ ૧૨ ॥

નુતિપાત્રા નુતિપ્રિયા નુતપાપનિવારિણી ।
નૂતનાલઙ્કારસન્ધાત્રી નૂપુરાભરણપ્રિયા ॥ ૧૩ ॥

નેપથ્યરઞ્જિતા નેત્રી નેદીયઃસ્વરભાજિની ।
નૈસર્ગિકાનન્દદાત્રી નૈરુજ્યકારિવારિણી ॥ ૧૪ ॥

નન્દવર્ધિની નન્દયિત્રી નન્દકી નન્દરૂપિણી ।
પરમા પરમેશાના પરાધારા પરમેશ્વરી ॥ ૧૫ ॥

પદ્માભા પદ્યનયના પદ્મા પદ્મદલપ્રિયા ।
પદ્માક્ષી પદ્મવદના પદ્મમાલાવિમૂષિણી ॥ ૧૬ ॥

પક્ષાધારા પક્ષિણી ચ પક્ષેજ્યા પરમેશ્વરી ।
પશુપ્રિયા પશુરતા પયઃસમ્મોહકારિણી ॥ ૧૭ ॥

પથિપ્રિયા પથિરતા પથિની પથિરક્ષિણી ।
પઙ્કકર્કરકૂલા ચ પઙ્કગ્રાહસુસંયુતા ॥ ૧૮ ॥

પ્રભાવતી પ્રગલ્ભા ચ પ્રભાજિતજગત્તમા ।
અકૃત્રિમપ્રભારૂપા પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણી ॥ ૧૯ ॥

પાપાત્માનાં પાવયિત્રી પાપજાલનિવારિણી ।
પાકશાસનવન્દ્યા ચ પાપસન્તાપહારિણી ॥ ૨૦ ॥

પિકરૂપા પિકેશી ચ પિકવાક્ પિકવલ્લભા ।
પીયૂષાઢ્યપ્રપાનીયા પીતશ્વેતાદિવર્ણિની ॥ ૨૧ ॥

પુરન્દરી પુણ્ડ્રધારી પુરુહૂતાભિવન્દિતા ।
પુણ્ડરીકવિશાલાક્ષી પુરુષાર્થપ્રદાયિની ॥ ૨૨ ॥

પૂતા પૂતોદકા પૂર્ણા પૂર્વગઙ્ગા ચ પૂરિતા ।
પઞ્ચમી પઞ્ચપ્રેમા ચ પણ્ડિતા પઙ્કજેશ્વરી ॥ ૨૩ ॥

ફલદા ફલરૂપા ચ ફલેજ્યા ફલવર્ધિની ।
ફણિપાલા ફલેશી ચ ફલાવર્જ્યા ફણિપ્રિયા ॥ ૨૪ ॥

બલા બાલા બ્રહ્મરૂપા બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મિકા ।
બદરીફલસન્દોહસંસ્થિતા બદરીપ્રિયા ॥ ૨૫ ॥

બદર્યાશ્રમસંસ્થા ચ બકદાલ્ભ્યપ્રપૂજિતા ।
બદરીફલસંસ્નેહા બદરીફલતોષિણી ॥ ૨૬ ॥

બદરીફલસમ્પૂજ્યા બદરીફલભાવિતા ।
બર્હિભીરઞ્જિતા ચૈવ વહુલા વહુમાર્ગગા ॥ ૨૭ ॥

બાહુદણ્ડવિલાસિની બ્રાહ્મી બુદ્ધિવિવર્ધિની ।
ભવાની ભયહર્ત્રી ચ ભવપાશવિમોચિની ॥ ૨૮ ॥

ભસ્મચન્દનસંયુક્તા ભયશોકવિનાશિની ।
ભગા ભગવતી ભવ્યા ભગેજ્યા ભગપૂજિતા ॥ ૨૯ ॥

ભાવુકા ભાસ્વતી ભામા ભ્રામરી ભાસકારિણી ।
ભારદ્વાજર્ષિસમ્પૂજ્યા ભાસુરા ભાનુપૂજિતા ॥ ૩૦ ॥

ભાલિની ભાર્ગવી ભાસા ભાસ્કરાનન્દદાયિની ।
ભિક્ષુપ્રિયા ભિક્ષુપાલા ભિક્ષુવૃન્દસુવન્દિતા ॥ ૩૧ ॥

ભીષણા ભીમશૌર્યા ચ ભીતિદા ભીતિહારિણી ।
ભુજગેન્દ્રશયપ્રીતા ભુવિષ્ઠા ભુવનેશ્વરી ॥ ૩૨ ॥

ભૂતાત્મિકા ભૂતપાલા ભૂતિદા ભૂતલેશ્વરી ।
ભૂતભવ્યાત્મિકા ભૂરિદા ભૂર્ભૂરિવારિણી । ૩૩ ॥

ભૂમિભોગરતા ભુમિર્ભૂમિસ્થા ભૂધરાત્મજા ।
ભૂતનાથસદાપ્રીતા ભૂતનાથસુપૂજિતા ॥ ૩૪ ॥

ભૂદેવાર્ચિતપાદાબ્જા ભૂધરાવૃતસત્તટા ।
ભૂતપ્રિયા ભૂપશ્રીર્ભૂપરક્ષિણી ભૂરિભૂષણા ॥ ૩૫ ॥

ભૃશપ્રવાહા ભૃતિદા ભૃતકાશાપ્રપૂરિતા ।
ભેદયિત્રી ભેદકર્ત્રી ભેદાભેદવિવર્જિતા ॥ ૩૬ ॥

ભૈરવપ્રીતિપાત્રી ચ ભૈરવાનન્દવર્ધિની ।
ભોગિની ભોગદાત્રી ચ ભોગકૃદ્ભોગવર્ધિની ॥ ૩૭ ॥

ભૌમપ્રાણિહિતાકાઙ્ક્ષી ભૌમૌષધિવિવર્ધિની ।
મહામાયા મહાદેવી મહિલા ચ મહેશ્વરી ॥ ૩૮ ॥

મહામોહાપહન્ત્રી ચ મહાયોગપરાયણા ।
મખાનુકૂલા મખિની મખભૂસ્તરભૂષણા ॥ ૩૯ ॥

મનસ્વિની મહાપ્રજ્ઞા મનોજ્ઞા મનોમોહિની ।
મનશ્ચાઞ્ચલ્યસંહર્ત્રી મનોમલવિનાશિની ॥ ૪૦ ॥

મદહન્ત્રી મથુમતી મધુરા મદિરેક્ષણા ।
મણિપ્રિયા મનઃસંસ્થા મદનાયુધરૂપિણી ॥ ૪૧ ॥ var મનીષિણી
મત્સ્યોદરી મહાગર્તા મકરાવાસરૂપિણી ।
માનિની માનદા માન્યા માનૈક્યા માનમાનિની ॥ ૪૨ ॥

માર્ગદા માર્જનરતા માર્ગિણી ૨૦૦ માર્ગણપ્રિયા ।
મિતામિતસ્વરૂપિણી મિહિકા મિહિરપ્રિયા ॥ ૪૩ ॥

મીઢુષ્ટમસ્તુતપદા મીઢુષ્ટા મીરગામિની ।
મુક્તપ્રવાહા મુખરા મુક્તિદા મુનિસેબિતા ॥ ૪૪ ॥

મૂલ્યવદ્વસ્તુગર્ભા ચ મૂલિકા મૂર્તરૂપિણી ।
મૃગદૃષ્ટિર્મૃદુરવા મૃતસઞ્જીવવારિણી ॥ ૪૫ ॥

મેધાવિની મેઘપુષ્ટિર્મેઘમાનાતિગામિની ।
મોહિની મોહહન્ત્રી ચ મોદિની મોક્ષદાયિની ॥ ૪૬ ॥

મન્ત્રરૂપા મન્ત્રગર્ભા મન્ત્રવિજ્જનસેવિતા ।
યક્ષિણી યક્ષપાલા ચ યક્ષપ્રીતિવિવદ્ધિની ॥ ૪૭ ॥

યક્ષવારણદક્ષા ચ યક્ષસમ્મોહકારિણી ।
યશોધરા યશોદા ચ યદુનાથવિમોહિની ॥ ૪૮ ॥

યજ્ઞાનુકૂલા યજ્ઞાઙ્ગા યજ્ઞેજ્યા યજ્ઞવર્ધિની ।
યાજ્યૌષધિસુસમ્પન્ના યાયજૂકજનૈઃશ્રિતા ॥ ૪૯ ॥

યાત્રાપ્રિયા યાત્રિકૈઃ સંવ્યાપ્તભૂર્યાત્રિકાર્થદા ।
યુવતી યુક્તપદવી યુવતીજનસન્નુતા ॥ ૫૦ ॥

યોગમાયા યોગસિદ્ધા યોગિની યોગવર્ધિની ।
યોગિસંશ્રિતકૂલા ચ યોગિનાં ગતિદાયિની ॥ ૫૧ ॥

યન્ત્રતન્ત્રજ્ઞસઞ્જુષ્ટા યન્ત્રિણી યન્ત્રરૂપિણી ।
રમારૂપા ચ રમણી રતિગર્વવિભઞ્જિની ॥ ૫૨ ॥

રતિપૂજ્યા રક્ષિકા ચ રક્ષોગણવિમોહિની ।
રમણીયવિશાલાઙ્ગા રઙ્ગિણી રભસોગમા ॥ ૫૩ ॥

રઘુરાજાર્ચિતપદા રઘુવંશવિવર્ધિની ।
રાકેશવદના રાજ્ઞી રાજભોગવિલાસિની ॥ ૫૪ ॥

રાજકેલિસમાક્રાન્તા રાગિણી રાજતપ્રમા ।
રસપ્રિયા રાસકેલિવર્ધિની રાસરઞ્જિની ॥ ૫૫ ॥

રિક્થરેણુકણાકીર્ણા રઞ્જિની રતિગામિની ।
રુચિરાઙ્ગા રુચ્યનીરા રુક્માભરણમૂષિતા ॥ ૫૬ ॥

રૂપાતિસુન્દરા રેવા રૈઃપ્રદાયિની રૈણવી ।
રોચિષ્મતી રોગહર્ત્રી રોગિણામમૃતોપમા ॥ ૫૭ ॥

રૌક્ષ્યહર્ત્રી રૌદ્રરૂપા રંહગા રંહણપ્રિયા ।
લક્ષ્મણા લક્ષિણી લક્ષ્મીર્લક્ષણા લલિતામ્બિકા ॥ ૫૮ ॥

લલિતાલાપસઙ્ગીતા લવણામ્બુધિસઙ્ગતા ।
લાક્ષારુણપદા લાસ્યા લાવણ્યપૂર્ણરૂપિણી ॥ ૫૯ ॥

લાલસાધિકચાર્વઙ્ગી લાલિત્યાન્વિતભાષિણી ।
લિપ્સાપૂર્ણકરા લિપ્સુવરદા ચ લિપિપ્રિયા ॥ ૬૦ ॥

લીલાવપુર્ધરા લીલા લીલાલાસ્યવિહારિણી ।
લલિતાદ્રિશિરઃપઙ્ક્તિર્લૂતાદિહારિવારિણી ॥ ૬૧ ॥

લેખાપ્રિયા લેખનિકા લેખ્યચારિત્રમણ્ડિતા ।
લોકમાતા લોકરક્ષા-લોકસઙ્ગ્રહકારિણી ॥ ૬૨ ॥

લોલેક્ષણા ચ લોલાઙ્ગા લોકપાલાભિપૂજિતા ।
લોભનીયસ્વરૂપા ચ લોભમોહનિવારિણી ॥ ૬૩।
લોકેશમુખ્યવન્દ્યા ચ લોકબન્ધુપ્રહર્ષિણી ।
વપુષ્મદ્વરરૂપા ચ વત્સલા વરદાયિની ॥ ૬૪ ॥

વર્ધિષ્ણુવારિનિવહા વક્રાવક્રસ્વરૂપિણી ।
વરણ્ડકસુપાત્રા ચ વનૌષધિવિવર્ધિની ॥ ૬૫ ॥

વજ્રગર્મા વજ્રધરા વશિષ્ઠાદિમુનિસ્તુતા ।
વામા વાચસ્પતિનુતા વાગ્મિની વાગ્વિકાસિની ॥ ૬૬ ॥ var વાગ્દેવી
વાદ્યપ્રિયા ચ વારાહી વાગ્યતપ્રિયકૂલિની ।
વાદ્યવર્ધનપાનીયા વાટિકાવર્ધિનીતટા ॥ ૬૭ ॥

વાનપ્રસ્થજનાવાસા વાર્વટશ્રેણિરઞ્જિતા ।
વિક્રયા વિકસદ્વક્ત્રા વિકટા ચ વિલક્ષણા ॥ ૬૮ ॥

વિદ્યા વિષ્ણુપ્રિયા વિશ્વમ્ભરા વિશ્વવિમોહિની ।
વિશ્વામિત્રસમારાધ્યા વિભીષણવરપ્રદા ॥ ૬૯ ॥

વિન્ધ્યાચલોદ્ભવા વિષ્ટિકર્ત્રી ચ વિબુધસ્તુતા ।
વીણાસ્યવર્ણિતયશા વીચિમાલાવિલોલિતા ॥ ૭૦ ॥

વીરવ્રતરતા વીરા વીતરાગિજનૈર્નુતા ।
વેદિની વેદવન્દ્યા ચ વેદવાદિજનૈઃ સ્તુતા ॥ ૭૧ ॥

વેણુવેલાસમાકીર્ણા વેણુસંવાદનપ્રિયા ।
વૈકુણ્ઠપતિસમ્પ્રીતા વૈકુણ્ઠલગ્નવામિકા ॥ ૭૨ ॥

વૈજ્ઞાનિકધિયોર્લક્ષ્યા વૈતૃષ્ણ્યકારિવારિણી ।
વૈધાત્રનુતપાદાબ્જા વૈવિધ્યપ્રિયમાનસા ॥ ૭૩ ॥

શર્વરી શવરીપ્રીતા શયાલુઃ શયનપ્રિયા ।
શત્રુસમ્મોહિની શત્રુબુદ્ધિઘ્ની શત્રુઘાતિની ॥ ૭૪ ॥

શાન્ભવી શ્યામલા શ્યામા શારદામ્બા ચ શાર્ઙ્ગિણી ।
શિવા શિવપ્રિયા શિષ્ટા શિષ્ટાચારાનુમોદિની ॥ ૭૫ ॥

શીઘ્રા ચ શીતલા શીતગન્ધપુષ્પાદિમણ્ડિતા ।
શુભાન્વિતજનૈર્લભ્યા શુનાસીરાદિસેવિતા ॥ ૭૬ ॥

શૂલિની શૂલઘૃક્પૂજ્યા શૂલાદિહરવારિણી ।
શૃઙ્ગારરઞ્જિતાઙ્ગા ચ શૃઙ્ગારપ્રિયનિમ્નગા ॥ ૭૭ ॥

શૈવલિની શેષરૂપા શેષશાય્યભિપૂજિતા ।
શોભના શોભનાઙ્ગા ચ શોકમોહનિવારિણી ॥ ૭૮ ॥

શૌચપ્રિયા શૌરિમાયા શૌનકાદિમુનિસ્તુતા ।
શંસાપ્રિયા શઙ્કરી શઙ્કરાચાર્યાદિસેવિતા ॥ ૭૨ ॥

શંવર્ધિની ષડારાતિનિહન્ત્રી ષટ્કર્મિસંશ્રયા ।
સર્વદા સહજા સન્ધ્યા સગુણા સર્વપાલિકા ॥ ૮૦ ॥

સર્વસ્વરૂપા સર્વેજ્યા સર્વમાન્યા સદાશિવા ।
સર્વકર્ત્રીં સર્વપાત્રી સર્વસ્થા સર્વધારિણી ॥ ૮૧ ॥

સર્વધર્મસુસન્ધાત્રી સર્વવન્દ્યપદામ્બુજા ।
સર્વકિલ્બિષહન્ત્રી ચ સર્વભીતિનિવારિણી ॥ ૮૨ ॥

સાવિત્રી સાત્ત્વિકા સાધ્વી સાધુશીલા ચ સાક્ષિણી ।
સિતાશ્મરપ્રતીરા ચ સિતકૈરવમણ્ડિતા ॥ ૮૩ ॥

સીમાન્વિતા સીકરામ્ભઃસીત્કારાશ્રયકૂલિની ।
સુન્દરી સુગમા સુસ્થા સુશીલા ચ સુલોચના ॥ ૮૪ ॥

સુકેશી સુખદાત્રી ચ સુલભા સુસ્થલા સુધા ।
સુવાચિની સુમાયા ચ સુમુખા સુવ્રતા સુરા ॥ ૮૫ ॥

સુધાર્ણવસ્વરૂપા ચ સુધાપૂર્ણા સુદર્શના ।
સૂક્ષ્મામ્બરધરા સૂતવર્ણિતા સૂરિપૂજિતા ॥ ૮૬ ॥

સૃષ્ટિવર્ધિની ચ સૃષ્ટિકર્તૃભિઃ પરિપૂજિતા ।
સેવાપ્રિયા સેવધિની સેતુબન્ધાદિમણ્ડિતા ॥ ૮૭ ॥

સૈકતક્ષોણિકૂલા ચ સૈરિભાદિસુખપ્રિયા ।
સોમરૂપા સોમદાત્રી સોમશેખરમાનિતા ॥ ૮૮ ॥

સૌરસ્યપૂર્ણસલિલા સૌમેધિકજનાશ્રયા ।
સૌશીલ્યમણ્ડિતા સૌમ્યા સૌરાજ્યસુખદાયિની ॥ ૮૯ ॥

સૌજન્યયુક્તસુલભા સૌમઙ્ગલ્યાદિવર્ધિની ।
સૌભાગ્યદાનનિપુણા સૌખ્યસિન્ધુવિહારિણી ॥ ૯૦ ॥

સંવિધાનપરા સંવિત્સમ્ભાવ્યપદદાયિની ।
સંશ્લિષ્ટામ્બુધિસર્વાઙ્ગા સન્નિધેયજલાશ્રયા ॥ ૯૧ ॥

હરિપ્રિયા હંસરૂપા હર્વસંવર્ધિની હરા ।
હનુમત્પ્રીતિમાપન્ના હરિદ્ભૂમિવિરાજિતા ॥ ૯૨ ॥

હાટકાલઙ્કારભૂષા ચ હાર્યસદ્ગુણમણ્ડિતા ।
હિતસંસ્પર્શસલિલા હિમાંશુપ્રતિબિમ્બિતા ॥ ૯૩ ॥

હીરકદ્યુતિયુક્તા ચ હીનકર્મવિગર્હિતા ।
હુતિકર્તૃદ્વિજાધારા હૂશ્છર્દનક્ષયકારિણી ॥ ૯૪ ॥

હૃદયાલુસ્વભાવા ચ હૃદ્યસદ્ગુણમણ્ડિતા ।
હેમવર્ણાભવસના હેમકઞ્ચુકિધારિણી ॥ ૯૫ ॥

હોતૃણાં પ્રિયકૂલા ચ હોમ્યદ્રવ્યસુગર્ભિતા ।
હંસા હંસસ્વરૂપા ચ હંસિકા હંસગામિની ॥ ૯૬ ॥

ક્ષમારૂપા ક્ષમાપૂજ્યા ક્ષમાપૃષ્ઠપ્રવાહિની ।
ક્ષમાકર્ત્રી ક્ષમોદ્ધર્ત્રી ક્ષમાદિગુણમણ્ડિતા ॥ ૯૭ ॥

ક્ષરરૂપા ક્ષરા ચૈવ ક્ષરવસ્ત્વાશ્રયા તથા ।
ક્ષપાકરકરોલ્લાસિની ક્ષપાચરહારિણી ॥ ૯૮ ॥

ક્ષાન્તા ક્ષાન્તિગુણોપેતા ક્ષામાદિપરિહારિણી ।
ક્ષિપ્રગા ક્ષિત્યલઙ્કારા ક્ષિતિપાલસમાહિતા ॥ ૯૯ ॥

ક્ષીણાયુર્જનપીયૂષા ક્ષીણકિલ્બિષસેવિતા ।
ક્ષેત્રિયાદિનિયન્ત્રી ચ ક્ષેમકાર્યસુતત્પરા ॥ ૧૦૦ ॥

ક્ષેત્રસંવર્ધિની ચૈવ ક્ષેત્રૈકજીવનાશ્રયા ।
ક્ષોણીભૃદાવૃતપદા ક્ષૌમામ્બરવિભૂષિતા ॥ ૧૦૧ ॥

ક્ષન્તવ્યગુણગમ્ભીરા ક્ષન્તુકર્મૈકતત્પરા ।
જ્ઞપ્તિવર્ધનશીલા ચ જ્ઞસ્વરૂપા જ્ઞમાતૃકા ॥ ૧૦૨ ॥

જ્ઞાનસ્વરૂપવ્યક્તા ચ જ્ઞાતૃસંવર્ધિની તથા ।
અમ્બાશોકાઽઞ્જના ચૈવ અનિરુદ્ધાગ્નિસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૩ ॥

અનેકાત્મસ્વરૂપા ચામરેશ્વરસુપૂજિતા ।
અવ્યયાક્ષરરૂપા ચાપારાઽગાધસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૪ ॥

અવ્યાહતપ્રવાહા ચ હ્યવિશ્રાન્તક્રિયાત્મિકા ।
આદિશક્તિરાદિમાયા આકીર્ણનિજરૂપિણી ॥ ૧૦૫ ॥

આદૃતાત્મસ્વરૂપા ચામોદપૂર્ણવપુષ્મતી ।
આસમન્તાદાર્ષપાદા હ્યામોદનસુપૂર્ણભૂઃ ॥ ૧૦૬ ॥

આતઙ્કદારણગતિરાલસ્યવાહનસ્થિતા ।
ઇષ્ટદાનમહોદારા ઇષ્ટયોગ્યસુભૂસ્તુતા ॥ ૧૦૭ ॥

ઇન્દિરારમણારાધ્યા ઇન્દુધૃક્પૂજનારતા ।
ઇન્દ્રાદ્યમરવન્દ્યાઙ્ઘ્રિરિઙ્ગિતાર્થપ્રદાયિની ॥ ૧૦૮ ॥

ઈશ્વરી ચેતિહન્ત્રી ચ ઈતિભીતિનિવારિણી ।
ઈપ્સૂનાં કલ્પવલ્લરિરુક્થશીલવતી તથા ॥ ૧૦૯ ॥

ઉત્તાનગતિવાહા ચોચ્ચોચ્ચાવચપદાપગા ।
ઉત્સાહિજનસંસેવ્યા ચોત્ફુલ્લતરુકૂલિની ॥ ૧૧૦ ॥

ઊર્જસ્વિની ચોર્જિતા ચ ઊર્ધ્વલોકપ્રદાયિની ।
ઋણહર્તૃસ્તોત્રતુષ્ટા ઋદ્ધિતાર્ણનિવારિણી ॥ ૧૧૧ ॥

ઐષ્ટવ્યપદસન્ધાત્રી ઐહિકામુષ્મિકાર્થદા ।
ઓજસ્વિની હ્યોજોવતી હ્યૌદાર્યગુણભાજિની ॥ ૧૧૨ ॥

કલ્યાણી કમલા કઞ્જધારિણી કમલાવતી ।
કમનીયસ્વરૂપા ચ કટકાભરણાન્યિતા ॥ ૧૧૩ ॥

કાશી કાઞ્ચી ચ કાવેરી કામદા કાર્યવર્ધિની ।
કામાક્ષી કામિની કાન્તિઃ કામાતિસુન્દરાઙ્ગિકા ॥ ૧૧૪ ॥

કાર્તવીર્યક્રીડિતાઙ્ગા કાર્તવીર્યપ્રબોધિની ।
કિરીટકુણ્ડલાલઙ્કારાર્ચિતા કિઙ્કરાર્થદા ॥ ૧૧૫ ॥

કીર્તનીયગુણાગારા કીર્તનપ્રિયમાનસા ।
કુશાવર્તનિવાસા ચ કુમારી કુલપાલિકા ॥ ૧૧૬ ॥

કુરુકુલ્લા કુણ્ડલિની કુમ્ભા કુમ્ભીરવાહિની ।
કૂપિકા કૂર્દનવતી કૂપા કૂપારસઙ્ગતા ॥ ૧૧૭ ॥

કૃતવીર્યવિલાસાઢ્યા કૃષ્ણા કૃષ્ણગતાશ્રયા ।
કેદારાવૃતમૂભાગા કેકીશુકપિકાશ્રયા ॥ ૧૧૮ ॥

કૈલાસનાથસન્ધાત્રી કૈવલ્યદા ચ કૈટભા ।
કોશલા કોવિદનુતા કોમલા કોકિલસ્વના ॥ ૧૧૯ ॥

કૌશેયી કૌશિકપ્રીતા કૌશિકાગારવાસિની ।
કઞ્જાક્ષી કઞ્જવદના કઞ્જપુષ્પસદાપ્રિયા ॥ ૧૨૦ ॥

કઞ્જકાનનસઞ્ચારી કઞ્જમાલાસુસન્ધૃતા ॥

ખગાસનપ્રિયા ખડ્ગપાણિની ખર્પરાયુધા ॥ ૧૨૧ ॥

ખલહન્ત્રી ચ ખટ્વાઙ્ગધારિણી ખગગામિની ।
ખાદિપઞ્ચમહાભૂતરૂપા ખવર્ધનક્ષમા ॥ ૧૨૨ ॥

ગણતોષિણી ગમ્ભીરા ગણમાન્યા ગણાધિપા ।
ગણસંરક્ષણપરા ગણસ્થા ગણયન્ત્રિણી ॥ ૧૨૩ ॥

ગણ્ડકી ગન્ધસલિલા ગઙ્ગા ચ ગરુડપ્રિયા ।
ગલગણ્ડાપહર્ત્રી ચ ગદહારિસુવારિણી ॥ ૧૨૪ ॥

ગાયત્રી ચૈવ તસ્યાગ્રે ગાધેયાર્ચિતસત્પદા ।
ગાથાપ્રિયા ગાઢવહા ગારુત્મતતટાકિની ॥ ૧૨૫ ॥

ગિરિજા ગિરીશતનયા ગિરીશપ્રેમવર્ધિની ।
ગીર્વાણી ગીષ્પતિનુતા ગીતિકાપ્રિયમાનસા ॥ ૧૨૬ ॥

ગુડાકેશાર્ચનપરા ગુરૂરહઃપ્રવાહિની ।
ગેહી સર્વાર્થદાત્રી ચ ગેયોત્તમગુણાન્યિતા ॥ ૧૨૭ ॥

ગોધના ગોપના ગોપી ગોપાલકસદાપ્રિયા ।
ગોત્રપ્રિયા ગોપવૃતા ગોકુલાવૃતસત્તટા ॥ ૧૨૮ ॥

ગૌરી ગૌરાઙ્ગિણી ગૌરા ગૌતમી ગૌતમપ્રિયા ।
ઘનપ્રિયા ઘનરવા ઘનૌઘા ઘનવર્ધિની ॥ ૧૨૯ ॥

ઘનાર્તિહર્ત્રી ઘનરુક્પરિહર્ત્રી ઘનદ્યુતિઃ ।
ઘનપાપૌઘસંહર્ત્રી ઘનક્લેશનિવારિણી ॥ ૧૩૦ ॥

ઘનસારાર્તિકપ્રીતા ઘનસમ્મોહહારિણી ।
ઘર્મામ્બુપરિહર્ત્રી ચ ઘર્માન્તઘર્મહારિણી ॥ ૧૩૧ ॥

ઘર્માન્તકાલસઙ્ક્ષીણા ઘનાગમસુહર્ષિણી ।
ઘટ્ટદ્વિપાર્શ્વાનુગતા ઘટ્ટિની ઘટ્ટભૂષિતા ॥ ૧૩૨ ॥

ચતુરા ચન્દ્રવદના ચન્દ્રિકોલ્લાસચઞ્ચલા ।
ચમ્પકાદર્શચાર્વઙ્ગી ચપલા ચમ્પકપ્રિયા ॥ ૧૩૩ ॥

ચલત્કુણ્ડલચિન્મૌલિચક્ષુષી ચન્દનપ્રિયા ।
ચણ્ડમુણ્ડનિહન્ત્રી ચ ચણ્ડિકા ચણ્ડવિક્રમા ॥ ૧૩૪ ॥

ચારુરૂપા ચારુગાત્રી ચારુચન્દ્રસમાનના ।
ચાર્વીક્ષણા ચારુનાસા ચારુપટ્ટાંશુકાવૃતા ॥ ૧૩૫ ॥

ચારુચન્દનલિપ્તાઙ્ગા ચાર્વલઙ્કારમણ્ડિતા ।
ચામીકરસુશોભાઢ્યા ચાપખર્પરધારિણી ॥ ૧૩૬ ॥

ચારુનક્રવરસ્થા ચ ચાતુરાશ્રમ્યજીવિની ।
ચિત્રિતામ્બરસમ્ભૂષા ચિત્રા ચિત્રકલાપ્રિયા ॥ ૧૩૭ ॥

ચીનકાર્તિક્યસમ્પ્રીતા ચીર્ણચારિત્રમણ્ડના ।
ચુલુમ્બકરણાસક્તા ચુમ્બનાસ્વાદતત્પરા ॥ ૧૩૮ ॥

ચૂડામણિસુશોભાઢ્યા ચૂડાલઙ્કૃતપાણિની ।
ચૂલકાદિસુભક્ષ્યા ચ ચૂષ્યાસ્વાદનતત્પરા ॥ ૧૩૯ ॥

ચેતોહરસ્વરૂપા ચ ચેતોવિસ્મયકારિણી ।
ચેતસાં મોદયિત્રી ચ ચેતસામતિપારગા ॥ ૧૪૦ ॥

ચૈતન્યઘટિતાઙ્ગા ચ ચૈતન્યલીનભાવિની ।
ચોક્ષ્યવ્યવહારવતી ચોદ્યપ્રકૃતિરૂપિણી ॥ ૧૪૧ ॥

ચોક્ષ્યસ્વરૂપા ચોક્ષ્યાઙ્ગી ચોક્ષ્યાત્મનાં સમીપિની ।
છત્રરૂપા છટાકારા છર્દિની છત્રકાન્વિતા ॥ ૧૪૨ ॥

છત્રપ્રિયા છન્નમુખી છન્દોનુતયશસ્વિની ।
છાન્દસાશ્રિતસત્કૂલા છાયાગ્રાહ્યા છિદ્રાત્મિકા ॥ ૧૪૩ ॥ var ચિદાત્મિકા
જનયિત્રી ચ જનની જગન્માતા જનાર્તિહા ।
જયરૂપા જગદદ્ધાત્રી જવના જનરઞ્જના ॥ ૧૪૪ ॥

જગજ્જેત્રી ચ જગદાનન્દિની જગદમ્બિકા ।
જનશોકહરા જન્તુજીવિની જલદાયિની ॥ ૧૪૫ ॥

જડતાઘપ્રશમની જગચ્છાન્તિવિધાયિની ।
જનેશ્વરનિવાસિની જલેન્ધનસમન્વિતા ॥ ૧૪૬ ॥

જલકણ્ટકસંયુક્તા જલસઙ્ક્ષોભકારિણી ।
જલશાયિપ્રિયા જન્મપાવિની જલમૂર્તિની ॥ ૧૪૭ ॥

જલાયુતપ્રપાતા ચ જગત્પાલનતત્પરા ।
જાનકી જાહ્નવી જાડ્યહન્ત્રી જાનપદાશ્રયા ॥ ૧૪૮ ॥

જિજ્ઞાસુજનજિજ્ઞાસ્યા જિતેન્દ્રિયસુગોચરા ।
જીવાનાં જન્મહેતુશ્ચ જીવનાધારરૂપિણી ॥ ૧૪૯ ॥

ઝષસઙ્ખ્યાકુલાધાની ઝષરાજાયુતાકુલા ।
ઝઞ્ઝનધ્યનિપ્રીતા ચ ઝઞ્ઝાનિલસમર્દિતા ॥ ૧૫૦ ॥

ટટ્ટરશ્રવણપ્રીતા ઠક્કુરશ્રવણપ્રિયા ।
ડયનારોહસઞ્ચારી ડમરીવાદ્યસત્પ્રિયા ॥ ૧૫૧ ॥

ડાઙ્કૃતધ્વનિસમ્પ્રીતા ડિમ્બિકાગ્રહણોદ્યતા ।
ઢુણ્ડિરાજપ્રિયકરા ઢુણ્ડિરાજપ્રપૂજિતા ॥ ૧૫૨ ॥

તન્તુવાદ્યપ્રિયા તન્ત્રી તન્ત્રિણી તપમાનિની ।
તરઙ્ગિણી ચ તટિની તરુણી ચ તપસ્વિની ॥ ૧૫૩ ॥

તપિની ચ તમોહન્ત્રી તપતી તત્ત્વવેદિની ।
તત્ત્વપ્રિયા ચ તન્વઙ્ગી તપોઽર્થીયસુભૂમિકા ॥ ૧૫૪ ॥

તપશ્ચર્યાવતાં ત્રાત્રી તપિષ્ણુજનવારિણી ।
તન્દ્રાદિવિઘ્નસંહર્ત્રી તમોજાલનિવારિણી ॥ ૧૫૫ ॥

તાપત્રિતયસંહર્ત્રી તાપાપહારિવારિણી ।
તિતિક્ષુજનસંવાસા તિતિક્ષાવૃત્તિવર્ધિની ॥ ૧૫૬ ॥

તીવ્રસ્યન્દા તીવ્રગા ચ તીર્થભૂસ્તીર્થિકાશ્રયા ।
તુઙ્ગકેશરકૂલાઢ્યા તુરાસાહાદિભિર્નુતા ॥ ૧૫૭ ॥

તુર્યાર્થદાનનિપુણા તૂર્ણિની તૂર્ણરંહિણી ।
તેજોમયી તેજસોઽબ્ધિરિતિ નામસમર્ચિતા ॥ ૧૫૮ ॥

તૈજસાનામથિષ્ઠાત્રી તૈતિક્ષૂણાં સહાયિકા ।
તોષવાર્ધિશ્ચ તોષૈકગુણિની તોષભાજિની ॥ ૧૫૯ ॥

તોષિકાન્વિતભૂયુક્તપૃષ્ઠિનીપદસંયુતા ।
દત્તહસ્તા દર્પહરા દમયન્તી દયાર્ણવા ॥ ૧૬૦ ॥

દર્શનીયા દર્શયિત્રી દક્ષિણોત્તરકૂલિની ।
દસ્યુહન્ત્રી દુર્ભરિણી દયાદક્ષા ચ દર્શિની ॥ ૧૬૧ ॥

દાનપૂજ્યા તથા ચૈવ દાનમાનસુતોષિતા ।
દારકૌઘવતી દાત્રી દારુણાર્તિનિવારિણી ॥ ૧૬૨ ॥

દારિદ્ર્યદુઃખસંહર્ત્રી દાનવાનીકનાશિની ।
દિણ્ડીરસ્વનસન્તુષ્ટા દિવૌકસસમર્ચિતા ॥ ૧૬૩ ॥

દીનાનાં ધનસન્દાત્રી દીનદૈન્યનિવારિણી ।
દીપ્તદીપોલ્લાસવતી દીપારાધનસત્પ્રિયા ॥ ૧૬૪ ॥

દુરારાતિહરા દુઃખહન્ત્રી દુર્વાસઃસન્નુતા ।
દુર્લભા દુર્ગતિહરા દુઃખાર્તિવિનિવારિણી ॥ ૧૬૫ ॥

દુર્વારવારિનિવહા દુર્ગા દુર્ભિક્ષહારિણી ।
દુર્ગરૂપા ચ દુરન્તદૂરા દુષ્કૃતિહારિણી ॥ ૧૬૬ ॥

દૂનદુઃખનિહન્ત્રી ચ દૂરદર્શિનિષેવિતા ।
ધન્યા ધનેશમાન્યા ચ ધનદા ધનવર્ધિની ॥ ૧૬૭ ॥

ધરણીધરમાન્યા ચ ધર્મકર્મસુવર્ધિની ।
ધામિની ધામપૂજ્યા ચ ધારિણી ધાતુજીવિની ॥ ૧૬૮ ॥

ધારાધરી ધાવકા ચ ધાર્મિકા ધાતુવર્ધિની ।
ધાત્રી ચ ધારણારૂપા ધાવલ્યપૂર્ણવારિણી ॥ ૧૬૯ ॥

ધિપ્સુકાપટ્યહન્ત્રી ચ ધિષણેન સુપૂજિતા ।
ધિષ્ણ્યવતી ધિક્કૃતાંહા ધિક્કૃતાતતકર્દમા ॥ ૧૭૦ ॥

ધીરા ચ ધીમતી ધીદા ધીરોદાત્તગુણાન્વિતા ।
ધુતકલ્મષજાલા ચ ધુરીણા ધુર્વહા ધુની ॥ ૧૭૧ ॥

ધૂર્તકૈતવહારિણી ધૂલિવ્યૂહપ્રવાહિની ।
ધૂમ્રાક્ષહારિણી ધૂમા ધૃષ્ટગર્વાપહા ધૃતિઃ ॥ ૧૭૨ ॥

ધૃતાત્મની ધૃતિમતી ધૃતિપૂજ્યશિવોદરા ।
ધેનુસઙ્ગતસર્વાઙ્ગા ધ્યેયા ધેનુકજીવિની ॥ ૧૭૩ ॥

નાનારૂપવતી નાનાધર્મકર્મસ્વરૂપિણી ।
નાનાર્થપૂર્ણાવતારા સર્વનામસ્વરૂપિણી ॥ ૧૭૪ ॥

॥ ૐ શ્રીનર્મદાર્પણમસ્તુ ॥

Also Read 1000 Names of Narmada:

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top