Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Narmadasahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீநர்மதா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம: ।
ௐ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீ நர்மதா³யை நம: ।
விநியோக:³
அஸ்ய ஶ்ரீநர்மதா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய ருத்³ர ருʼஷிர்விராட்ச²ந்த:³
ஶ்ரீநர்மதா³தே³வதா ஹ்ரீம் பீ³ஜம் ஶ்ரீஶக்தி: ஸ்வாஹாகீலகம்
ஶ்ரீநர்மதா³ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² பட²நே பூஜநே ஸஹஸ்ரார்சநே ச விநியோக:³ ।

ருʼஷ்யாதி³ ந்யாஸ:
ருத்³ரருʼஷயே நம: । ஶிரஸி
விராட்ச²ந்த³ஸே நம: । முகே²
ஶ்ரீநர்மதா³தே³வதாயை நம: । ஹ்ருʼத³யே
ஹ்ரீம் பீ³ஜாயை நம: । கு³ஹ்யே
ஶ்ரீம் ஶக்தயே நம: । பாத³யோ:
ஸ்வாஹா கீலகாய நம: । நாபௌ⁴
ஶ்ரீநர்மதா³ப்ரஸாத³ஸித்³த⁴யர்தே² விநியோகா³ய நம: । ஸர்வாங்கே³

கராங்க³ந்யாஸ:
ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் நர்மதா³யை ஸ்வாஹா இதி நவார்ணமந்த்ரணே ।
அத²வா
ௐ நம: அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ஹ்ரீம் நம: தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: । ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ நம: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: । ஶிகா²யை வஷட் ।
நர்மதா³யை நம: அநாமிகாப்⁴யாம் நம: । கவசாய ஹும் ।
ஸ்வாஹா நம: கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: । நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் நர்மதா³யை ஸ்வாஹா
கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । அஸ்த்ராய ப²ட் ।
மூலேந த்ரிர்வ்யாபகம் ।

த்⁴யாநம்
த்⁴யாயே ஶ்ரீ ஸித்³த⁴நாதா²ம் க³ணவஹஸரிதாம் நர்மதா³ம் ஶர்ம்மதா³த்ரீம்
ஶ்யாமாம் பா³லேவ நீலாம்ப³ரமுக²நயநாம்போ⁴ஜயுக்³மைகமிந்து³ம் ।
சூடா³ஞ்சாபீ⁴திமாலாம் வரஜலகரகாம் ஹஸ்தயுக்³மே த³தா⁴நாம்
தீர்த²ஸ்தா²ம் ச²த்ரஹஸ்தாம் ஜ²ஷவரந்ருʼபகா³ம் தே³ஶிகஸ்யாஸநாக்³ரே ॥ 1 ॥

நர்மதே³ ஹரஸம்பூ⁴தே ஹரலிங்கா³ர்சநப்ரியே ।
ஹரலிங்கா³ஞ்சிததடே ஜயாக⁴ம் ஹர நர்மதே³ ॥ 2 ॥

இதி த்⁴யாத்வா யந்த்ரேঽத²வா ப்ரவாஹே மாநஸோபசாரை: ஸம்பூஜ்ய
நாமஸ்தோத்ரபாட²ம் ப்ரத்யேக நாமமந்த்ரேண பூஜநம்
வா ஸமாசரேத், யந்த்ரஸ்வரூபம் யதா²
ஶ்ரீநர்மதா³யை நம: ।

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
நர்மதா³ நமநீயா ச நகே³ஜ்யா நக³ரேஶ்வரீ ।
நக³மாலாவ்ருʼததடா நகே³ந்த்³ரோத³ரஸம்ஸ்ருʼதா ॥ 1 ॥

நதீ³ஶஸங்க³தா நந்தா³ நந்தி³வாஹநஸந்நதா ।
நரேந்த்³ரமாலிநீ நவ்யா நக்ராஸ்யா நர்மபா⁴ஷிணீ ॥ 2 ॥

நரார்திக்⁴நா நரேஶாநீ நராந்தகப⁴யாபஹா ।
நரகாஸுரஹந்த்ரீ ச நக்ரவாஹநஶோப⁴நா ॥ 3 ॥

நரப்ரியா நரேந்த்³ராணீ நரஸௌக்²யவிவர்தி⁴நீ ।
நமோரூபா ச நக்ரேஶீ நக³ஜா நடநப்ரியா ॥ 4 ॥

நந்தி³கேஶ்வரஸம்மாந்யா நந்தி³கேஶாநமோஹிநீ ।
நாராயணீ நாக³கந்யா நாராயணபராயணா ॥ 5 ॥

நாக³ஸந்தா⁴ரிணீ நாரீ நாகா³ஸ்யா நாக³வல்லபா⁴ ।
நாகிநீ நாகக³மநா நாரிகேலப²லப்ரியா ॥ 6 ॥

நாதே³யஜலஸம்வாஸா நாவிகைரபி⁴ஸம்ஶ்ரிதா ।
நிராகாரா நிராலம்பா³ நிரீஹா ச நிரஞ்ஜநா ॥ 7 ॥

நித்யாநந்தா³ நிர்விகாரா நி:ஶங்கா நிஶ்ரயாத்மிகா ।
நித்யரூபா நி:ஸ்ப்ருʼஹா ச நிர்லோபா⁴ நிஷ்கலேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

நிர்லேபா நிஶ்சலா நித்யா நிர்தூ⁴தாநநுமோதி³நீ ।
நிர்மலா நிர்மலக³திர்நிராமயஸுவாரிணீ ॥ 9 ॥

நிதம்பி³நீ ச நிர்த³ம்ஷ்ட்ரா நிர்த⁴நத்வநிவாரிணீ ।
நிர்விகாரா நிஶ்சயிநீ நிர்ப்⁴ரமா நிர்ஜரார்த²தா³ ॥ 10 ॥

நிஷ்கலங்கா நிர்ஜரா ச நிர்தோ³ஷா நிர்ஜ²ரா நிஜா ।
நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴த³மநீ நிக்⁴நநிக்³ரஹகாரிணீ ॥ 11 ॥

நீபப்ரியா நீபரதா நீசாசரணநிர்த³யா ।
நீலக்ராந்தா நீரவாஹா நீலாலகவிலாஸிநீ ॥ 12 ॥

நுதிபாத்ரா நுதிப்ரியா நுதபாபநிவாரிணீ ।
நூதநாலங்காரஸந்தா⁴த்ரீ நூபுராப⁴ரணப்ரியா ॥ 13 ॥

நேபத்²யரஞ்ஜிதா நேத்ரீ நேதீ³ய:ஸ்வரபா⁴ஜிநீ ।
நைஸர்கி³காநந்த³தா³த்ரீ நைருஜ்யகாரிவாரிணீ ॥ 14 ॥

நந்த³வர்தி⁴நீ நந்த³யித்ரீ நந்த³கீ நந்த³ரூபிணீ ।
பரமா பரமேஶாநா பராதா⁴ரா பரமேஶ்வரீ ॥ 15 ॥

பத்³மாபா⁴ பத்³யநயநா பத்³மா பத்³மத³லப்ரியா ।
பத்³மாக்ஷீ பத்³மவத³நா பத்³மமாலாவிமூஷிணீ ॥ 16 ॥

பக்ஷாதா⁴ரா பக்ஷிணீ ச பக்ஷேஜ்யா பரமேஶ்வரீ ।
பஶுப்ரியா பஶுரதா பய:ஸம்மோஹகாரிணீ ॥ 17 ॥

பதி²ப்ரியா பதி²ரதா பதி²நீ பதி²ரக்ஷிணீ ।
பங்ககர்கரகூலா ச பங்கக்³ராஹஸுஸம்யுதா ॥ 18 ॥

ப்ரபா⁴வதீ ப்ரக³ல்பா⁴ ச ப்ரபா⁴ஜிதஜக³த்தமா ।
அக்ருʼத்ரிமப்ரபா⁴ரூபா பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ॥ 19 ॥

பாபாத்மாநாம் பாவயித்ரீ பாபஜாலநிவாரிணீ ।
பாகஶாஸநவந்த்³யா ச பாபஸந்தாபஹாரிணீ ॥ 20 ॥

பிகரூபா பிகேஶீ ச பிகவாக் பிகவல்லபா⁴ ।
பீயூஷாட்⁴யப்ரபாநீயா பீதஶ்வேதாதி³வர்ணிநீ ॥ 21 ॥

புரந்த³ரீ புண்ட்³ரதா⁴ரீ புருஹூதாபி⁴வந்தி³தா ।
புண்ட³ரீகவிஶாலாக்ஷீ புருஷார்த²ப்ரதா³யிநீ ॥ 22 ॥

பூதா பூதோத³கா பூர்ணா பூர்வக³ங்கா³ ச பூரிதா ।
பஞ்சமீ பஞ்சப்ரேமா ச பண்டி³தா பங்கஜேஶ்வரீ ॥ 23 ॥

ப²லதா³ ப²லரூபா ச ப²லேஜ்யா ப²லவர்தி⁴நீ ।
ப²ணிபாலா ப²லேஶீ ச ப²லாவர்ஜ்யா ப²ணிப்ரியா ॥ 24 ॥

ப³லா பா³லா ப்³ரஹ்மரூபா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ।
ப³த³ரீப²லஸந்தோ³ஹஸம்ஸ்தி²தா ப³த³ரீப்ரியா ॥ 25 ॥

ப³த³ர்யாஶ்ரமஸம்ஸ்தா² ச ப³கதா³ல்ப்⁴யப்ரபூஜிதா ।
ப³த³ரீப²லஸம்ஸ்நேஹா ப³த³ரீப²லதோஷிணீ ॥ 26 ॥

ப³த³ரீப²லஸம்பூஜ்யா ப³த³ரீப²லபா⁴விதா ।
ப³ர்ஹிபீ⁴ரஞ்ஜிதா சைவ வஹுலா வஹுமார்க³கா³ ॥ 27 ॥

பா³ஹுத³ண்ட³விலாஸிநீ ப்³ராஹ்மீ பு³த்³தி⁴விவர்தி⁴நீ ।
ப⁴வாநீ ப⁴யஹர்த்ரீ ச ப⁴வபாஶவிமோசிநீ ॥ 28 ॥

ப⁴ஸ்மசந்த³நஸம்யுக்தா ப⁴யஶோகவிநாஶிநீ ।
ப⁴கா³ ப⁴க³வதீ ப⁴வ்யா ப⁴கே³ஜ்யா ப⁴க³பூஜிதா ॥ 29 ॥

பா⁴வுகா பா⁴ஸ்வதீ பா⁴மா ப்⁴ராமரீ பா⁴ஸகாரிணீ ।
பா⁴ரத்³வாஜர்ஷிஸம்பூஜ்யா பா⁴ஸுரா பா⁴நுபூஜிதா ॥ 30 ॥

பா⁴லிநீ பா⁴ர்க³வீ பா⁴ஸா பா⁴ஸ்கராநந்த³தா³யிநீ ।
பி⁴க்ஷுப்ரியா பி⁴க்ஷுபாலா பி⁴க்ஷுவ்ருʼந்த³ஸுவந்தி³தா ॥ 31 ॥

பீ⁴ஷணா பீ⁴மஶௌர்யா ச பீ⁴திதா³ பீ⁴திஹாரிணீ ।
பு⁴ஜகே³ந்த்³ரஶயப்ரீதா பு⁴விஷ்டா² பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 32 ॥

பூ⁴தாத்மிகா பூ⁴தபாலா பூ⁴திதா³ பூ⁴தலேஶ்வரீ ।
பூ⁴தப⁴வ்யாத்மிகா பூ⁴ரிதா³ பூ⁴ர்பூ⁴ரிவாரிணீ । 33 ॥

பூ⁴மிபோ⁴க³ரதா பு⁴மிர்பூ⁴மிஸ்தா² பூ⁴த⁴ராத்மஜா ।
பூ⁴தநாத²ஸதா³ப்ரீதா பூ⁴தநாத²ஸுபூஜிதா ॥ 34 ॥

பூ⁴தே³வார்சிதபாதா³ப்³ஜா பூ⁴த⁴ராவ்ருʼதஸத்தடா ।
பூ⁴தப்ரியா பூ⁴பஶ்ரீர்பூ⁴பரக்ஷிணீ பூ⁴ரிபூ⁴ஷணா ॥ 35 ॥

ப்⁴ருʼஶப்ரவாஹா ப்⁴ருʼதிதா³ ப்⁴ருʼதகாஶாப்ரபூரிதா ।
பே⁴த³யித்ரீ பே⁴த³கர்த்ரீ பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா ॥ 36 ॥

பை⁴ரவப்ரீதிபாத்ரீ ச பை⁴ரவாநந்த³வர்தி⁴நீ ।
போ⁴கி³நீ போ⁴க³தா³த்ரீ ச போ⁴க³க்ருʼத்³போ⁴க³வர்தி⁴நீ ॥ 37 ॥

பௌ⁴மப்ராணிஹிதாகாங்க்ஷீ பௌ⁴மௌஷதி⁴விவர்தி⁴நீ ।
மஹாமாயா மஹாதே³வீ மஹிலா ச மஹேஶ்வரீ ॥ 38 ॥

மஹாமோஹாபஹந்த்ரீ ச மஹாயோக³பராயணா ।
மகா²நுகூலா மகி²நீ மக²பூ⁴ஸ்தரபூ⁴ஷணா ॥ 39 ॥

மநஸ்விநீ மஹாப்ரஜ்ஞா மநோஜ்ஞா மநோமோஹிநீ ।
மநஶ்சாஞ்சல்யஸம்ஹர்த்ரீ மநோமலவிநாஶிநீ ॥ 40 ॥

மத³ஹந்த்ரீ மது²மதீ மது⁴ரா மதி³ரேக்ஷணா ।
மணிப்ரியா மந:ஸம்ஸ்தா² மத³நாயுத⁴ரூபிணீ ॥ 41 ॥ var மநீஷிணீ
மத்ஸ்யோத³ரீ மஹாக³ர்தா மகராவாஸரூபிணீ ।
மாநிநீ மாநதா³ மாந்யா மாநைக்யா மாநமாநிநீ ॥ 42 ॥

மார்க³தா³ மார்ஜநரதா மார்கி³ணீ 200 மார்க³ணப்ரியா ।
மிதாமிதஸ்வரூபிணீ மிஹிகா மிஹிரப்ரியா ॥ 43 ॥

மீடு⁴ஷ்டமஸ்துதபதா³ மீடு⁴ஷ்டா மீரகா³மிநீ ।
முக்தப்ரவாஹா முக²ரா முக்திதா³ முநிஸேபி³தா ॥ 44 ॥

மூல்யவத்³வஸ்துக³ர்பா⁴ ச மூலிகா மூர்தரூபிணீ ।
ம்ருʼக³த்³ருʼஷ்டிர்ம்ருʼது³ரவா ம்ருʼதஸஞ்ஜீவவாரிணீ ॥ 45 ॥

மேதா⁴விநீ மேக⁴புஷ்டிர்மேக⁴மாநாதிகா³மிநீ ।
மோஹிநீ மோஹஹந்த்ரீ ச மோதி³நீ மோக்ஷதா³யிநீ ॥ 46 ॥

மந்த்ரரூபா மந்த்ரக³ர்பா⁴ மந்த்ரவிஜ்ஜநஸேவிதா ।
யக்ஷிணீ யக்ஷபாலா ச யக்ஷப்ரீதிவிவத்³தி⁴நீ ॥ 47 ॥

யக்ஷவாரணத³க்ஷா ச யக்ஷஸம்மோஹகாரிணீ ।
யஶோத⁴ரா யஶோதா³ ச யது³நாத²விமோஹிநீ ॥ 48 ॥

யஜ்ஞாநுகூலா யஜ்ஞாங்கா³ யஜ்ஞேஜ்யா யஜ்ஞவர்தி⁴நீ ।
யாஜ்யௌஷதி⁴ஸுஸம்பந்நா யாயஜூகஜநை:ஶ்ரிதா ॥ 49 ॥

யாத்ராப்ரியா யாத்ரிகை: ஸம்வ்யாப்தபூ⁴ர்யாத்ரிகார்த²தா³ ।
யுவதீ யுக்தபத³வீ யுவதீஜநஸந்நுதா ॥ 50 ॥

யோக³மாயா யோக³ஸித்³தா⁴ யோகி³நீ யோக³வர்தி⁴நீ ।
யோகி³ஸம்ஶ்ரிதகூலா ச யோகி³நாம் க³திதா³யிநீ ॥ 51 ॥

யந்த்ரதந்த்ரஜ்ஞஸஞ்ஜுஷ்டா யந்த்ரிணீ யந்த்ரரூபிணீ ।
ரமாரூபா ச ரமணீ ரதிக³ர்வவிப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 52 ॥

ரதிபூஜ்யா ரக்ஷிகா ச ரக்ஷோக³ணவிமோஹிநீ ।
ரமணீயவிஶாலாங்கா³ ரங்கி³ணீ ரப⁴ஸோக³மா ॥ 53 ॥

ரகு⁴ராஜார்சிதபதா³ ரகு⁴வம்ஶவிவர்தி⁴நீ ।
ராகேஶவத³நா ராஜ்ஞீ ராஜபோ⁴க³விலாஸிநீ ॥ 54 ॥

ராஜகேலிஸமாக்ராந்தா ராகி³ணீ ராஜதப்ரமா ।
ரஸப்ரியா ராஸகேலிவர்தி⁴நீ ராஸரஞ்ஜிநீ ॥ 55 ॥

ரிக்த²ரேணுகணாகீர்ணா ரஞ்ஜிநீ ரதிகா³மிநீ ।
ருசிராங்கா³ ருச்யநீரா ருக்மாப⁴ரணமூஷிதா ॥ 56 ॥

ரூபாதிஸுந்த³ரா ரேவா ரை:ப்ரதா³யிநீ ரைணவீ ।
ரோசிஷ்மதீ ரோக³ஹர்த்ரீ ரோகி³ணாமம்ருʼதோபமா ॥ 57 ॥

ரௌக்ஷ்யஹர்த்ரீ ரௌத்³ரரூபா ரம்ஹகா³ ரம்ஹணப்ரியா ।
லக்ஷ்மணா லக்ஷிணீ லக்ஷ்மீர்லக்ஷணா லலிதாம்பி³கா ॥ 58 ॥

லலிதாலாபஸங்கீ³தா லவணாம்பு³தி⁴ஸங்க³தா ।
லாக்ஷாருணபதா³ லாஸ்யா லாவண்யபூர்ணரூபிணீ ॥ 59 ॥

லாலஸாதி⁴கசார்வங்கீ³ லாலித்யாந்விதபா⁴ஷிணீ ।
லிப்ஸாபூர்ணகரா லிப்ஸுவரதா³ ச லிபிப்ரியா ॥ 60 ॥

லீலாவபுர்த⁴ரா லீலா லீலாலாஸ்யவிஹாரிணீ ।
லலிதாத்³ரிஶிர:பங்க்திர்லூதாதி³ஹாரிவாரிணீ ॥ 61 ॥

லேகா²ப்ரியா லேக²நிகா லேக்²யசாரித்ரமண்டி³தா ।
லோகமாதா லோகரக்ஷா-லோகஸங்க்³ரஹகாரிணீ ॥ 62 ॥

லோலேக்ஷணா ச லோலாங்கா³ லோகபாலாபி⁴பூஜிதா ।
லோப⁴நீயஸ்வரூபா ச லோப⁴மோஹநிவாரிணீ ॥ 63।
லோகேஶமுக்²யவந்த்³யா ச லோகப³ந்து⁴ப்ரஹர்ஷிணீ ।
வபுஷ்மத்³வரரூபா ச வத்ஸலா வரதா³யிநீ ॥ 64 ॥

வர்தி⁴ஷ்ணுவாரிநிவஹா வக்ராவக்ரஸ்வரூபிணீ ।
வரண்ட³கஸுபாத்ரா ச வநௌஷதி⁴விவர்தி⁴நீ ॥ 65 ॥

வஜ்ரக³ர்மா வஜ்ரத⁴ரா வஶிஷ்டா²தி³முநிஸ்துதா ।
வாமா வாசஸ்பதிநுதா வாக்³மிநீ வாக்³விகாஸிநீ ॥ 66 ॥ var வாக்³தே³வீ
வாத்³யப்ரியா ச வாராஹீ வாக்³யதப்ரியகூலிநீ ।
வாத்³யவர்த⁴நபாநீயா வாடிகாவர்தி⁴நீதடா ॥ 67 ॥

வாநப்ரஸ்த²ஜநாவாஸா வார்வடஶ்ரேணிரஞ்ஜிதா ।
விக்ரயா விகஸத்³வக்த்ரா விகடா ச விலக்ஷணா ॥ 68 ॥

வித்³யா விஷ்ணுப்ரியா விஶ்வம்ப⁴ரா விஶ்வவிமோஹிநீ ।
விஶ்வாமித்ரஸமாராத்⁴யா விபீ⁴ஷணவரப்ரதா³ ॥ 69 ॥

விந்த்⁴யாசலோத்³ப⁴வா விஷ்டிகர்த்ரீ ச விபு³த⁴ஸ்துதா ।
வீணாஸ்யவர்ணிதயஶா வீசிமாலாவிலோலிதா ॥ 70 ॥

வீரவ்ரதரதா வீரா வீதராகி³ஜநைர்நுதா ।
வேதி³நீ வேத³வந்த்³யா ச வேத³வாதி³ஜநை: ஸ்துதா ॥ 71 ॥

வேணுவேலாஸமாகீர்ணா வேணுஸம்வாத³நப்ரியா ।
வைகுண்ட²பதிஸம்ப்ரீதா வைகுண்ட²லக்³நவாமிகா ॥ 72 ॥

வைஜ்ஞாநிகதி⁴யோர்லக்ஷ்யா வைத்ருʼஷ்ண்யகாரிவாரிணீ ।
வைதா⁴த்ரநுதபாதா³ப்³ஜா வைவித்⁴யப்ரியமாநஸா ॥ 73 ॥

ஶர்வரீ ஶவரீப்ரீதா ஶயாலு: ஶயநப்ரியா ।
ஶத்ருஸம்மோஹிநீ ஶத்ருபு³த்³தி⁴க்⁴நீ ஶத்ருகா⁴திநீ ॥ 74 ॥

ஶாந்ப⁴வீ ஶ்யாமலா ஶ்யாமா ஶாரதா³ம்பா³ ச ஶார்ங்கி³ணீ ।
ஶிவா ஶிவப்ரியா ஶிஷ்டா ஶிஷ்டாசாராநுமோதி³நீ ॥ 75 ॥

ஶீக்⁴ரா ச ஶீதலா ஶீதக³ந்த⁴புஷ்பாதி³மண்டி³தா ।
ஶுபா⁴ந்விதஜநைர்லப்⁴யா ஶுநாஸீராதி³ஸேவிதா ॥ 76 ॥

ஶூலிநீ ஶூலக்⁴ருʼக்பூஜ்யா ஶூலாதி³ஹரவாரிணீ ।
ஶ்ருʼங்கா³ரரஞ்ஜிதாங்கா³ ச ஶ்ருʼங்கா³ரப்ரியநிம்நகா³ ॥ 77 ॥

ஶைவலிநீ ஶேஷரூபா ஶேஷஶாய்யபி⁴பூஜிதா ।
ஶோப⁴நா ஶோப⁴நாங்கா³ ச ஶோகமோஹநிவாரிணீ ॥ 78 ॥

ஶௌசப்ரியா ஶௌரிமாயா ஶௌநகாதி³முநிஸ்துதா ।
ஶம்ஸாப்ரியா ஶங்கரீ ஶங்கராசார்யாதி³ஸேவிதா ॥ 72 ॥

ஶம்வர்தி⁴நீ ஷடா³ராதிநிஹந்த்ரீ ஷட்கர்மிஸம்ஶ்ரயா ।
ஸர்வதா³ ஸஹஜா ஸந்த்⁴யா ஸகு³ணா ஸர்வபாலிகா ॥ 80 ॥

ஸர்வஸ்வரூபா ஸர்வேஜ்யா ஸர்வமாந்யா ஸதா³ஶிவா ।
ஸர்வகர்த்ரீம் ஸர்வபாத்ரீ ஸர்வஸ்தா² ஸர்வதா⁴ரிணீ ॥ 81 ॥

ஸர்வத⁴ர்மஸுஸந்தா⁴த்ரீ ஸர்வவந்த்³யபதா³ம்பு³ஜா ।
ஸர்வகில்பி³ஷஹந்த்ரீ ச ஸர்வபீ⁴திநிவாரிணீ ॥ 82 ॥

ஸாவித்ரீ ஸாத்த்விகா ஸாத்⁴வீ ஸாது⁴ஶீலா ச ஸாக்ஷிணீ ।
ஸிதாஶ்மரப்ரதீரா ச ஸிதகைரவமண்டி³தா ॥ 83 ॥

ஸீமாந்விதா ஸீகராம்ப:⁴ஸீத்காராஶ்ரயகூலிநீ ।
ஸுந்த³ரீ ஸுக³மா ஸுஸ்தா² ஸுஶீலா ச ஸுலோசநா ॥ 84 ॥

ஸுகேஶீ ஸுக²தா³த்ரீ ச ஸுலபா⁴ ஸுஸ்த²லா ஸுதா⁴ ।
ஸுவாசிநீ ஸுமாயா ச ஸுமுகா² ஸுவ்ரதா ஸுரா ॥ 85 ॥

ஸுதா⁴ர்ணவஸ்வரூபா ச ஸுதா⁴பூர்ணா ஸுத³ர்ஶநா ।
ஸூக்ஷ்மாம்ப³ரத⁴ரா ஸூதவர்ணிதா ஸூரிபூஜிதா ॥ 86 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிவர்தி⁴நீ ச ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ருʼபி:⁴ பரிபூஜிதா ।
ஸேவாப்ரியா ஸேவதி⁴நீ ஸேதுப³ந்தா⁴தி³மண்டி³தா ॥ 87 ॥

ஸைகதக்ஷோணிகூலா ச ஸைரிபா⁴தி³ஸுக²ப்ரியா ।
ஸோமரூபா ஸோமதா³த்ரீ ஸோமஶேக²ரமாநிதா ॥ 88 ॥

ஸௌரஸ்யபூர்ணஸலிலா ஸௌமேதி⁴கஜநாஶ்ரயா ।
ஸௌஶீல்யமண்டி³தா ஸௌம்யா ஸௌராஜ்யஸுக²தா³யிநீ ॥ 89 ॥

ஸௌஜந்யயுக்தஸுலபா⁴ ஸௌமங்க³ல்யாதி³வர்தி⁴நீ ।
ஸௌபா⁴க்³யதா³நநிபுணா ஸௌக்²யஸிந்து⁴விஹாரிணீ ॥ 90 ॥

ஸம்விதா⁴நபரா ஸம்வித்ஸம்பா⁴வ்யபத³தா³யிநீ ।
ஸம்ஶ்லிஷ்டாம்பு³தி⁴ஸர்வாங்கா³ ஸந்நிதே⁴யஜலாஶ்ரயா ॥ 91 ॥

ஹரிப்ரியா ஹம்ஸரூபா ஹர்வஸம்வர்தி⁴நீ ஹரா ।
ஹநுமத்ப்ரீதிமாபந்நா ஹரித்³பூ⁴மிவிராஜிதா ॥ 92 ॥

ஹாடகாலங்காரபூ⁴ஷா ச ஹார்யஸத்³கு³ணமண்டி³தா ।
ஹிதஸம்ஸ்பர்ஶஸலிலா ஹிமாம்ஶுப்ரதிபி³ம்பி³தா ॥ 93 ॥

ஹீரகத்³யுதியுக்தா ச ஹீநகர்மவிக³ர்ஹிதா ।
ஹுதிகர்த்ருʼத்³விஜாதா⁴ரா ஹூஶ்ச²ர்த³நக்ஷயகாரிணீ ॥ 94 ॥

ஹ்ருʼத³யாலுஸ்வபா⁴வா ச ஹ்ருʼத்³யஸத்³கு³ணமண்டி³தா ।
ஹேமவர்ணாப⁴வஸநா ஹேமகஞ்சுகிதா⁴ரிணீ ॥ 95 ॥

ஹோத்ருʼணாம் ப்ரியகூலா ச ஹோம்யத்³ரவ்யஸுக³ர்பி⁴தா ।
ஹம்ஸா ஹம்ஸஸ்வரூபா ச ஹம்ஸிகா ஹம்ஸகா³மிநீ ॥ 96 ॥

க்ஷமாரூபா க்ஷமாபூஜ்யா க்ஷமாப்ருʼஷ்ட²ப்ரவாஹிநீ ।
க்ஷமாகர்த்ரீ க்ஷமோத்³த⁴ர்த்ரீ க்ஷமாதி³கு³ணமண்டி³தா ॥ 97 ॥

க்ஷரரூபா க்ஷரா சைவ க்ஷரவஸ்த்வாஶ்ரயா ததா² ।
க்ஷபாகரகரோல்லாஸிநீ க்ஷபாசரஹாரிணீ ॥ 98 ॥

க்ஷாந்தா க்ஷாந்திகு³ணோபேதா க்ஷாமாதி³பரிஹாரிணீ ।
க்ஷிப்ரகா³ க்ஷித்யலங்காரா க்ஷிதிபாலஸமாஹிதா ॥ 99 ॥

க்ஷீணாயுர்ஜநபீயூஷா க்ஷீணகில்பி³ஷஸேவிதா ।
க்ஷேத்ரியாதி³நியந்த்ரீ ச க்ஷேமகார்யஸுதத்பரா ॥ 100 ॥

க்ஷேத்ரஸம்வர்தி⁴நீ சைவ க்ஷேத்ரைகஜீவநாஶ்ரயா ।
க்ஷோணீப்⁴ருʼதா³வ்ருʼதபதா³ க்ஷௌமாம்ப³ரவிபூ⁴ஷிதா ॥ 101 ॥

க்ஷந்தவ்யகு³ணக³ம்பீ⁴ரா க்ஷந்துகர்மைகதத்பரா ।
ஜ்ஞப்திவர்த⁴நஶீலா ச ஜ்ஞஸ்வரூபா ஜ்ஞமாத்ருʼகா ॥ 102 ॥

ஜ்ஞாநஸ்வரூபவ்யக்தா ச ஜ்ஞாத்ருʼஸம்வர்தி⁴நீ ததா² ।
அம்பா³ஶோகாঽஞ்ஜநா சைவ அநிருத்³தா⁴க்³நிஸ்வரூபிணீ ॥ 103 ॥

அநேகாத்மஸ்வரூபா சாமரேஶ்வரஸுபூஜிதா ।
அவ்யயாக்ஷரரூபா சாபாராঽகா³த⁴ஸ்வரூபிணீ ॥ 104 ॥

அவ்யாஹதப்ரவாஹா ச ஹ்யவிஶ்ராந்தக்ரியாத்மிகா ।
ஆதி³ஶக்திராதி³மாயா ஆகீர்ணநிஜரூபிணீ ॥ 105 ॥

ஆத்³ருʼதாத்மஸ்வரூபா சாமோத³பூர்ணவபுஷ்மதீ ।
ஆஸமந்தாதா³ர்ஷபாதா³ ஹ்யாமோத³நஸுபூர்ணபூ:⁴ ॥ 106 ॥

ஆதங்கதா³ரணக³திராலஸ்யவாஹநஸ்தி²தா ।
இஷ்டதா³நமஹோதா³ரா இஷ்டயோக்³யஸுபூ⁴ஸ்துதா ॥ 107 ॥

இந்தி³ராரமணாராத்⁴யா இந்து³த்⁴ருʼக்பூஜநாரதா ।
இந்த்³ராத்³யமரவந்த்³யாங்க்⁴ரிரிங்கி³தார்த²ப்ரதா³யிநீ ॥ 108 ॥

ஈஶ்வரீ சேதிஹந்த்ரீ ச ஈதிபீ⁴திநிவாரிணீ ।
ஈப்ஸூநாம் கல்பவல்லரிருக்த²ஶீலவதீ ததா² ॥ 109 ॥

உத்தாநக³திவாஹா சோச்சோச்சாவசபதா³பகா³ ।
உத்ஸாஹிஜநஸம்ஸேவ்யா சோத்பு²ல்லதருகூலிநீ ॥ 110 ॥

ஊர்ஜஸ்விநீ சோர்ஜிதா ச ஊர்த்⁴வலோகப்ரதா³யிநீ ।
ருʼணஹர்த்ருʼஸ்தோத்ரதுஷ்டா ருʼத்³தி⁴தார்ணநிவாரிணீ ॥ 111 ॥

ஐஷ்டவ்யபத³ஸந்தா⁴த்ரீ ஐஹிகாமுஷ்மிகார்த²தா³ ।
ஓஜஸ்விநீ ஹ்யோஜோவதீ ஹ்யௌதா³ர்யகு³ணபா⁴ஜிநீ ॥ 112 ॥

கல்யாணீ கமலா கஞ்ஜதா⁴ரிணீ கமலாவதீ ।
கமநீயஸ்வரூபா ச கடகாப⁴ரணாந்யிதா ॥ 113 ॥

காஶீ காஞ்சீ ச காவேரீ காமதா³ கார்யவர்தி⁴நீ ।
காமாக்ஷீ காமிநீ காந்தி: காமாதிஸுந்த³ராங்கி³கா ॥ 114 ॥

கார்தவீர்யக்ரீடி³தாங்கா³ கார்தவீர்யப்ரபோ³தி⁴நீ ।
கிரீடகுண்ட³லாலங்காரார்சிதா கிங்கரார்த²தா³ ॥ 115 ॥

கீர்தநீயகு³ணாகா³ரா கீர்தநப்ரியமாநஸா ।
குஶாவர்தநிவாஸா ச குமாரீ குலபாலிகா ॥ 116 ॥

குருகுல்லா குண்ட³லிநீ கும்பா⁴ கும்பீ⁴ரவாஹிநீ ।
கூபிகா கூர்த³நவதீ கூபா கூபாரஸங்க³தா ॥ 117 ॥

க்ருʼதவீர்யவிலாஸாட்⁴யா க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணக³தாஶ்ரயா ।
கேதா³ராவ்ருʼதமூபா⁴கா³ கேகீஶுகபிகாஶ்ரயா ॥ 118 ॥

கைலாஸநாத²ஸந்தா⁴த்ரீ கைவல்யதா³ ச கைடபா⁴ ।
கோஶலா கோவித³நுதா கோமலா கோகிலஸ்வநா ॥ 119 ॥

கௌஶேயீ கௌஶிகப்ரீதா கௌஶிகாகா³ரவாஸிநீ ।
கஞ்ஜாக்ஷீ கஞ்ஜவத³நா கஞ்ஜபுஷ்பஸதா³ப்ரியா ॥ 120 ॥

கஞ்ஜகாநநஸஞ்சாரீ கஞ்ஜமாலாஸுஸந்த்⁴ருʼதா ॥

க²கா³ஸநப்ரியா க²ட்³க³பாணிநீ க²ர்பராயுதா⁴ ॥ 121 ॥

க²லஹந்த்ரீ ச க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ க²க³கா³மிநீ ।
கா²தி³பஞ்சமஹாபூ⁴தரூபா க²வர்த⁴நக்ஷமா ॥ 122 ॥

க³ணதோஷிணீ க³ம்பீ⁴ரா க³ணமாந்யா க³ணாதி⁴பா ।
க³ணஸம்ரக்ஷணபரா க³ணஸ்தா² க³ணயந்த்ரிணீ ॥ 123 ॥

க³ண்ட³கீ க³ந்த⁴ஸலிலா க³ங்கா³ ச க³ருட³ப்ரியா ।
க³லக³ண்டா³பஹர்த்ரீ ச க³த³ஹாரிஸுவாரிணீ ॥ 124 ॥

கா³யத்ரீ சைவ தஸ்யாக்³ரே கா³தே⁴யார்சிதஸத்பதா³ ।
கா³தா²ப்ரியா கா³ட⁴வஹா கா³ருத்மததடாகிநீ ॥ 125 ॥

கி³ரிஜா கி³ரீஶதநயா கி³ரீஶப்ரேமவர்தி⁴நீ ।
கீ³ர்வாணீ கீ³ஷ்பதிநுதா கீ³திகாப்ரியமாநஸா ॥ 126 ॥

கு³டா³கேஶார்சநபரா கு³ரூரஹ:ப்ரவாஹிநீ ।
கே³ஹீ ஸர்வார்த²தா³த்ரீ ச கே³யோத்தமகு³ணாந்யிதா ॥ 127 ॥

கோ³த⁴நா கோ³பநா கோ³பீ கோ³பாலகஸதா³ப்ரியா ।
கோ³த்ரப்ரியா கோ³பவ்ருʼதா கோ³குலாவ்ருʼதஸத்தடா ॥ 128 ॥

கௌ³ரீ கௌ³ராங்கி³ணீ கௌ³ரா கௌ³தமீ கௌ³தமப்ரியா ।
க⁴நப்ரியா க⁴நரவா க⁴நௌகா⁴ க⁴நவர்தி⁴நீ ॥ 129 ॥

க⁴நார்திஹர்த்ரீ க⁴நருக்பரிஹர்த்ரீ க⁴நத்³யுதி: ।
க⁴நபாபௌக⁴ஸம்ஹர்த்ரீ க⁴நக்லேஶநிவாரிணீ ॥ 130 ॥

க⁴நஸாரார்திகப்ரீதா க⁴நஸம்மோஹஹாரிணீ ।
க⁴ர்மாம்பு³பரிஹர்த்ரீ ச க⁴ர்மாந்தக⁴ர்மஹாரிணீ ॥ 131 ॥

க⁴ர்மாந்தகாலஸங்க்ஷீணா க⁴நாக³மஸுஹர்ஷிணீ ।
க⁴ட்டத்³விபார்ஶ்வாநுக³தா க⁴ட்டிநீ க⁴ட்டபூ⁴ஷிதா ॥ 132 ॥

சதுரா சந்த்³ரவத³நா சந்த்³ரிகோல்லாஸசஞ்சலா ।
சம்பகாத³ர்ஶசார்வங்கீ³ சபலா சம்பகப்ரியா ॥ 133 ॥

சலத்குண்ட³லசிந்மௌலிசக்ஷுஷீ சந்த³நப்ரியா ।
சண்ட³முண்ட³நிஹந்த்ரீ ச சண்டி³கா சண்ட³விக்ரமா ॥ 134 ॥

சாருரூபா சாருகா³த்ரீ சாருசந்த்³ரஸமாநநா ।
சார்வீக்ஷணா சாருநாஸா சாருபட்டாம்ஶுகாவ்ருʼதா ॥ 135 ॥

சாருசந்த³நலிப்தாங்கா³ சார்வலங்காரமண்டி³தா ।
சாமீகரஸுஶோபா⁴ட்⁴யா சாபக²ர்பரதா⁴ரிணீ ॥ 136 ॥

சாருநக்ரவரஸ்தா² ச சாதுராஶ்ரம்யஜீவிநீ ।
சித்ரிதாம்ப³ரஸம்பூ⁴ஷா சித்ரா சித்ரகலாப்ரியா ॥ 137 ॥

சீநகார்திக்யஸம்ப்ரீதா சீர்ணசாரித்ரமண்ட³நா ।
சுலும்ப³கரணாஸக்தா சும்ப³நாஸ்வாத³தத்பரா ॥ 138 ॥

சூடா³மணிஸுஶோபா⁴ட்⁴யா சூடா³லங்க்ருʼதபாணிநீ ।
சூலகாதி³ஸுப⁴க்ஷ்யா ச சூஷ்யாஸ்வாத³நதத்பரா ॥ 139 ॥

சேதோஹரஸ்வரூபா ச சேதோவிஸ்மயகாரிணீ ।
சேதஸாம் மோத³யித்ரீ ச சேதஸாமதிபாரகா³ ॥ 140 ॥

சைதந்யக⁴டிதாங்கா³ ச சைதந்யலீநபா⁴விநீ ।
சோக்ஷ்யவ்யவஹாரவதீ சோத்³யப்ரக்ருʼதிரூபிணீ ॥ 141 ॥

சோக்ஷ்யஸ்வரூபா சோக்ஷ்யாங்கீ³ சோக்ஷ்யாத்மநாம் ஸமீபிநீ ।
ச²த்ரரூபா ச²டாகாரா ச²ர்தி³நீ ச²த்ரகாந்விதா ॥ 142 ॥

ச²த்ரப்ரியா ச²ந்நமுகீ² ச²ந்தோ³நுதயஶஸ்விநீ ।
சா²ந்த³ஸாஶ்ரிதஸத்கூலா சா²யாக்³ராஹ்யா சி²த்³ராத்மிகா ॥ 143 ॥ var சிதா³த்மிகா
ஜநயித்ரீ ச ஜநநீ ஜக³ந்மாதா ஜநார்திஹா ।
ஜயரூபா ஜக³த³த்³தா⁴த்ரீ ஜவநா ஜநரஞ்ஜநா ॥ 144 ॥

ஜக³ஜ்ஜேத்ரீ ச ஜக³தா³நந்தி³நீ ஜக³த³ம்பி³கா ।
ஜநஶோகஹரா ஜந்துஜீவிநீ ஜலதா³யிநீ ॥ 145 ॥

ஜட³தாக⁴ப்ரஶமநீ ஜக³ச்சா²ந்திவிதா⁴யிநீ ।
ஜநேஶ்வரநிவாஸிநீ ஜலேந்த⁴நஸமந்விதா ॥ 146 ॥

ஜலகண்டகஸம்யுக்தா ஜலஸங்க்ஷோப⁴காரிணீ ।
ஜலஶாயிப்ரியா ஜந்மபாவிநீ ஜலமூர்திநீ ॥ 147 ॥

ஜலாயுதப்ரபாதா ச ஜக³த்பாலநதத்பரா ।
ஜாநகீ ஜாஹ்நவீ ஜாட்³யஹந்த்ரீ ஜாநபதா³ஶ்ரயா ॥ 148 ॥

ஜிஜ்ஞாஸுஜநஜிஜ்ஞாஸ்யா ஜிதேந்த்³ரியஸுகோ³சரா ।
ஜீவாநாம் ஜந்மஹேதுஶ்ச ஜீவநாதா⁴ரரூபிணீ ॥ 149 ॥

ஜ²ஷஸங்க்²யாகுலாதா⁴நீ ஜ²ஷராஜாயுதாகுலா ।
ஜ²ஞ்ஜ²நத்⁴யநிப்ரீதா ச ஜ²ஞ்ஜா²நிலஸமர்தி³தா ॥ 150 ॥

டட்டரஶ்ரவணப்ரீதா ட²க்குரஶ்ரவணப்ரியா ।
ட³யநாரோஹஸஞ்சாரீ ட³மரீவாத்³யஸத்ப்ரியா ॥ 151 ॥

டா³ங்க்ருʼதத்⁴வநிஸம்ப்ரீதா டி³ம்பி³காக்³ரஹணோத்³யதா ।
டு⁴ண்டி³ராஜப்ரியகரா டு⁴ண்டி³ராஜப்ரபூஜிதா ॥ 152 ॥

தந்துவாத்³யப்ரியா தந்த்ரீ தந்த்ரிணீ தபமாநிநீ ।
தரங்கி³ணீ ச தடிநீ தருணீ ச தபஸ்விநீ ॥ 153 ॥

தபிநீ ச தமோஹந்த்ரீ தபதீ தத்த்வவேதி³நீ ।
தத்த்வப்ரியா ச தந்வங்கீ³ தபோঽர்தீ²யஸுபூ⁴மிகா ॥ 154 ॥

தபஶ்சர்யாவதாம் த்ராத்ரீ தபிஷ்ணுஜநவாரிணீ ।
தந்த்³ராதி³விக்⁴நஸம்ஹர்த்ரீ தமோஜாலநிவாரிணீ ॥ 155 ॥

தாபத்ரிதயஸம்ஹர்த்ரீ தாபாபஹாரிவாரிணீ ।
திதிக்ஷுஜநஸம்வாஸா திதிக்ஷாவ்ருʼத்திவர்தி⁴நீ ॥ 156 ॥

தீவ்ரஸ்யந்தா³ தீவ்ரகா³ ச தீர்த²பூ⁴ஸ்தீர்தி²காஶ்ரயா ।
துங்க³கேஶரகூலாட்⁴யா துராஸாஹாதி³பி⁴ர்நுதா ॥ 157 ॥

துர்யார்த²தா³நநிபுணா தூர்ணிநீ தூர்ணரம்ஹிணீ ।
தேஜோமயீ தேஜஸோঽப்³தி⁴ரிதி நாமஸமர்சிதா ॥ 158 ॥

தைஜஸாநாமதி²ஷ்டா²த்ரீ தைதிக்ஷூணாம் ஸஹாயிகா ।
தோஷவார்தி⁴ஶ்ச தோஷைககு³ணிநீ தோஷபா⁴ஜிநீ ॥ 159 ॥

தோஷிகாந்விதபூ⁴யுக்தப்ருʼஷ்டி²நீபத³ஸம்யுதா ।
த³த்தஹஸ்தா த³ர்பஹரா த³மயந்தீ த³யார்ணவா ॥ 160 ॥

த³ர்ஶநீயா த³ர்ஶயித்ரீ த³க்ஷிணோத்தரகூலிநீ ।
த³ஸ்யுஹந்த்ரீ து³ர்ப⁴ரிணீ த³யாத³க்ஷா ச த³ர்ஶிநீ ॥ 161 ॥

தா³நபூஜ்யா ததா² சைவ தா³நமாநஸுதோஷிதா ।
தா³ரகௌக⁴வதீ தா³த்ரீ தா³ருணார்திநிவாரிணீ ॥ 162 ॥

தா³ரித்³ர்யது:³க²ஸம்ஹர்த்ரீ தா³நவாநீகநாஶிநீ ।
தி³ண்டீ³ரஸ்வநஸந்துஷ்டா தி³வௌகஸஸமர்சிதா ॥ 163 ॥

தீ³நாநாம் த⁴நஸந்தா³த்ரீ தீ³நதை³ந்யநிவாரிணீ ।
தீ³ப்ததீ³போல்லாஸவதீ தீ³பாராத⁴நஸத்ப்ரியா ॥ 164 ॥

து³ராராதிஹரா து:³க²ஹந்த்ரீ து³ர்வாஸ:ஸந்நுதா ।
து³ர்லபா⁴ து³ர்க³திஹரா து:³கா²ர்திவிநிவாரிணீ ॥ 165 ॥

து³ர்வாரவாரிநிவஹா து³ர்கா³ து³ர்பி⁴க்ஷஹாரிணீ ।
து³ர்க³ரூபா ச து³ரந்ததூ³ரா து³ஷ்க்ருʼதிஹாரிணீ ॥ 166 ॥

தூ³நது:³க²நிஹந்த்ரீ ச தூ³ரத³ர்ஶிநிஷேவிதா ।
த⁴ந்யா த⁴நேஶமாந்யா ச த⁴நதா³ த⁴நவர்தி⁴நீ ॥ 167 ॥

த⁴ரணீத⁴ரமாந்யா ச த⁴ர்மகர்மஸுவர்தி⁴நீ ।
தா⁴மிநீ தா⁴மபூஜ்யா ச தா⁴ரிணீ தா⁴துஜீவிநீ ॥ 168 ॥

தா⁴ராத⁴ரீ தா⁴வகா ச தா⁴ர்மிகா தா⁴துவர்தி⁴நீ ।
தா⁴த்ரீ ச தா⁴ரணாரூபா தா⁴வல்யபூர்ணவாரிணீ ॥ 169 ॥

தி⁴ப்ஸுகாபட்யஹந்த்ரீ ச தி⁴ஷணேந ஸுபூஜிதா ।
தி⁴ஷ்ண்யவதீ தி⁴க்க்ருʼதாம்ஹா தி⁴க்க்ருʼதாததகர்த³மா ॥ 170 ॥

தீ⁴ரா ச தீ⁴மதீ தீ⁴தா³ தீ⁴ரோதா³த்தகு³ணாந்விதா ।
து⁴தகல்மஷஜாலா ச து⁴ரீணா து⁴ர்வஹா து⁴நீ ॥ 171 ॥

தூ⁴ர்தகைதவஹாரிணீ தூ⁴லிவ்யூஹப்ரவாஹிநீ ।
தூ⁴ம்ராக்ஷஹாரிணீ தூ⁴மா த்⁴ருʼஷ்டக³ர்வாபஹா த்⁴ருʼதி: ॥ 172 ॥

த்⁴ருʼதாத்மநீ த்⁴ருʼதிமதீ த்⁴ருʼதிபூஜ்யஶிவோத³ரா ।
தே⁴நுஸங்க³தஸர்வாங்கா³ த்⁴யேயா தே⁴நுகஜீவிநீ ॥ 173 ॥

நாநாரூபவதீ நாநாத⁴ர்மகர்மஸ்வரூபிணீ ।
நாநார்த²பூர்ணாவதாரா ஸர்வநாமஸ்வரூபிணீ ॥ 174 ॥

॥ ௐ ஶ்ரீநர்மதா³ர்பணமஸ்து ॥

Also Read 1000 Names of Narmada:

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Narmada | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top