Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Krishna Chaitanya Chandrasya Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યચન્દ્રસ્યસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

નમસ્તસ્મૈ ભગવતે ચૈતન્યાય મહાત્મને ।
કલિકલ્મષનાશાય ભવાબ્ધિતારણાય ચ ॥ ૧ ॥
બ્રહ્મણા હરિદાસેન શ્રીરૂપાય પ્રકાશિતમ્ ।
તત્સર્વં કથયિષ્યામિ સાવધાનં નિશામય ॥ ૨ ॥
શ્રુત્વૈવં વૈષ્ણવાઃ સર્વે પ્રહૃષ્ટાઃ પ્રેમવિહ્વલાઃ ।
સાદરં પરિપપ્રચ્છુઃ પ્રેમગદ્ગદયા ગિરા ॥ ૩ ॥
વૈષ્ણવાનાં હિ કૃપયા સ્મૃત્વા વાક્યં પિતુસ્તદા ।
સણોન્ત્ય ભગવદ્રૂપં નામાનિ કથયામિ વૈ ॥ ૪ ॥
ધ્યાનમ્ ।
ૐ અસ્ય શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય
નારાયણઃ ઋષિઃ અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ શ્રીમદ્ભગવદ્ભક્તિર્દેવતા
શ્રીરાધાકૃષ્ણપ્રીતયે શ્રીકૃષ્ણચૈતન્ય નામસહસ્રપથે વિનિયોગઃ ।
ૐ નમઃ પ્રેમસમુચ્ચયાય ગોપીજનવલ્લભાય મહાત્મને ।
ૐ વિશ્વમ્ભરઃ સદાનન્દો વિશ્વજિદ્વિશ્વભાવનઃ ।
મહાનુભાવો વિશ્વાત્મા ગૌરાઙ્ગો ગૌરભાવનઃ ॥ ૫ ॥
હેમપ્રભો દીર્ઘબાહુર્દીર્ઘગ્રીવઃ શુચિર્વસુઃ ।
ચૈતન્યશ્ચેતનશ્ચેતશ્ચિત્તરૂપી પ્રભુઃ સ્વયમ્ ॥ ૬ ॥
રાધાઙ્ગી રાધિકાભાવો રાધાન્વેશી પ્રિયંવદઃ ।
નીતિજ્ઞઃ સર્વધર્મજ્ઞો ભક્તિમાન્ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૭ ॥
અનુભાવી મહાધૈર્યઃ શાસ્ત્રજ્ઞો નિત્યનૂતનઃ ।
પ્રભાવી ભગવાન્ કૃષ્ણશ્ચૈતન્યો રસવિગ્રહઃ ॥ ૮ ॥
અનાદિનિધનો ધાતા ધરણીમન્દનઃ શુચિઃ ।
વરાઙ્ગશ્ચઞ્ચલો દક્ષઃ પ્રતાપી સાધુસઙ્ગતઃ ॥ ૯ ॥
ઉન્માદી ઉન્મદો વીરો ધીરગ્રાણી રસપ્રિયઃ ।
રક્તામ્બરો દણ્ડધરઃ સંન્યાસી યતિભૂષણઃ ॥ ૧૦ ॥

દણ્ડી છત્રી ચક્રપાણિઃ કૃપાલુઃ સર્વદર્શનઃ ।
નિરાયુધઃ સર્વશાસ્તા કલિદોષપ્રનાશનઃ ॥ ૧૧ ॥
ગુરુવર્યઃ કૃપાસિન્ધુર્વિક્રમી ચ જનાર્દનઃ ।
મ્લેચ્છગ્રાહી કુનીતિઘ્નો દુષ્ટહારી કૃપાકુલઃ ॥ ૧૨ ॥
બ્રહ્મચારી યતિવરો બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણઃ સુધીઃ ।
દ્વિજરાજશ્ચક્રવર્તી કવિઃ કૃપણવત્સલઃ ॥ ૧૩ ॥
નિરીહઃ પાવકોઽર્થજ્ઞો નિર્ધૂમઃ પાવકોપમઃ ।
નારવન્દ્યો હરાકારો ભવિષ્ણુર્નરનાયકઃ ॥ ૧૪ ॥
દાનવીરો યુદ્ધવીરો દયાવીરો વૃકોદરઃ ।
જ્ઞાનવીરો મહાવીરઃ શાન્તિવીરઃ પ્રતાપનઃ ॥ ૧૫ ॥
શ્રીજિષ્ણુર્ભ્રમિકો જિષ્ણુઃ સહિષ્ણુશ્ચારુદર્શનઃ ।
નરો વરીયાન્ દુર્દર્શો નવદ્વીપસુધાકરઃ ॥ ૧૬ ॥
ચન્દ્રહાસ્યશ્ચન્દ્રનખો બલિમદુદરો બલી ।
સૂર્યપ્રભઃ સૂર્યકાંશુઃ સૂર્યાઙ્ગો મણિભૂષણઃ ॥ ૧૭ ॥
કમ્ભુકણ્ઠઃ કપોલશ્રીર્નિમ્નનાભિઃ સુલોચનઃ ।
જગન્નાથસુતો વિપ્રો રત્નાઙ્ગો રત્નભૂષણઃ ॥ ૧૮ ॥
તીર્થાર્થી તીર્થદસ્તીર્થસ્તીર્થાઙ્ગસ્તીર્થસાધકઃ ।
તીર્થાસ્પદસ્તીર્થવાસસ્તીર્થસેવી નિરાશ્રયઃ ॥ ૧૯ ॥
તીર્થાલાદી તીર્થપ્રદો બ્રાહ્મકો બ્રહ્મણો ભ્રમી ।
શ્રીવાસપણ્ડિતાનન્દો રામાનન્દપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૨૦ ॥

ગદાધરપ્રિયો દાસો વિક્રમી શઙ્કરપ્રિયઃ ।
યોગી યોગપ્રદો યોગો યોગકારી ત્રિયોગકૃત્ ॥ ૨૧ ॥
સર્વઃ સર્વસ્વદો ભૂમા સર્વાઙ્ગઃ સર્વસમ્ભવઃ ।
વાણિર્બાણાયુધો વાદી વાચસ્પતિરયોનિજઃ ॥ ૨૨ ॥
બુદ્ધિઃ સત્યં બલં તેજો ધૃતિમાન્ જઙ્ગમકૃતિઃ ।
મુરારિર્વર્ધનો ધાતા નૃહરિઃ માનવર્ધનઃ ॥ ૨૩ ॥
નિષ્કર્મા કર્મદો નાથઃ કર્મજ્ઞઃ કર્મનાશકઃ ।
અનર્ઘઃ કારકઃ કર્મ ક્રિયાર્હઃ કર્મબાધકઃ ॥ ૨૪ ॥
નિર્ગુણો ગુણવાનીશો વિધાતા સામગોઽજિતઃ ।
જિતશ્વાસો જિતપ્રાણો જિતાનઙ્ગો જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૨૫ ॥
કૃષ્ણભાવી કૃષ્ણનામી કૃષ્ણાત્મા કૃષ્ણનાયકઃ ।
અદ્વૈતો દ્વૈતસાહિત્યો દ્વિભાવઃ પાલકો વશી ॥ ૨૬ ॥
શ્રીવાસઃ શ્રીધરાહવ્યો હલનાયકસારવિત્ ।
વિશ્વરૂપાનુજશ્ચન્દ્રો વરીયાન્ માધવોઽચ્યુતઃ ॥ ૨૭ ॥
રૂપાસક્તઃ સદાચારો ગુણજ્ઞો બહુભાવકઃ ।
ગુણહીનો ગુણાતીતો ગુણગ્રાહી ગુણાર્ણવઃ ॥ ૨૮ ॥
બ્રહ્માનન્દો નિત્યાનન્દઃ પ્રેમાનન્દોઽતિનન્દકઃ ।
નિન્દ્યહારી નિન્દ્યવર્જી નિન્દ્યઘ્નઃ પરિતોષકઃ ॥ ૨૯ ॥
યજ્ઞબાહુર્વિનીતાત્મા નામયજ્ઞપ્રચારકઃ ।
કલિવર્યઃ સુચિનાંશુઃ પર્યાંસુઃ પાવકોપમઃ ॥ ૩૦ ॥

હિરણ્યગર્ભઃ સૂક્ષ્માત્મા વૈરાજ્યો વિરજાપતિઃ ।
વિલાસી પ્રભાવી સ્વાંશી પરાવસ્થઃ શિરોમણિઃ ॥ ૩૧ ॥
માયાઘ્નો માયિકો માયી માયાવાદી વિચક્ષણઃ ।
કૃષ્ણાચ્છાદી કૃષ્ણજલ્પી વિષયઘ્નો નિરાકૃતિઃ ॥ ૩૨ ॥
સઙ્કલ્પશૂન્યો માયીશો માયાદ્વેશી વ્રજપ્રિયઃ ।
વ્રજાધીશો વ્રજપતિર્ગોપગોકુલનન્દનઃ ॥ ૩૩ ॥
વ્રજવાસી વ્રજભાવો વ્રજનાયકસત્તમઃ ।
ગુપ્તપ્રિયો ગુપ્તભાવો વાઞ્છિતઃ સત્કુલાશ્રયઃ ॥ ૩૪ ॥
રાગાનુગો રાગસિન્ધૂ રાગાત્મા રાગવર્ધનઃ ।
રાગોદ્ગતઃ પ્રેમસાક્ષી ભટ્ટનાથઃ સનાતનઃ ॥ ૩૫ ॥
ગોપાલભટ્ટગઃ પ્રીતો લોકનાથપ્રિયઃ પટુઃ ।
દ્વિભુજઃ ષડ્ભુજો રૂપી રાજદર્પવિનાશનઃ ॥ ૩૬ ॥
કાશિમિશ્રપ્રિયો વન્દ્યો વન્દનીયઃ શચિપ્રસૂઃ ।
મિશ્રપુરન્દરાધિસો રઘુનાથપ્રિયો રયઃ ॥ ૩૭ ॥
સાર્વભૌમદર્પહારી અમોઘારિર્વસુપ્રિયઃ ।
સહજઃ સહજાધીશઃ શાશ્વતઃ પ્રણયાતુરઃ ॥ ૩૮ ॥
કિલકિઞ્ચિદભાવાર્તઃ પાણ્ડુગણ્ડઃ શુચાતુરઃ ।
પ્રલાપી બહુવાક્ શુદ્ધઃ ઋજુર્વક્રગતિઃ શિવઃ ॥ ૩૯ ॥
ઘત્તાયિતોઽરવિન્દાક્ષઃ પ્રેમવૈચિત્યલક્ષકઃ ।
પ્રિયાભિમાની ચતુરઃ પ્રિયાવર્તી પ્રિયોન્મુખઃ ॥ ૪૦ ॥

લોમાઞ્ચિતઃ કમ્પધરઃ અશ્રુમુખો વિશોકહા ।
હાસ્યપ્રિયો હાસ્યકારી હાસ્યયુગ્ હાસ્યનાગરઃ ॥ ૪૧ ॥
હાસ્યગ્રામી હાસ્યકરસ્ત્રિભઙ્ગી નર્તનાકુલઃ ।
ઊર્ધ્વલોમા ઊર્ધ્વહસ્ત ઊર્ધ્વરાવી વિકારવાન્ ॥ ૪૨ ॥
ભવોલ્લાસી ધીરશાન્તો ધીરઙ્ગો ધીરનાયકઃ ।
દેવાસ્પદો દેવધામા દેવદેવો મનોભવઃ ॥ ૪૩ ॥
હેમાદ્રિર્હેમલાવણ્યઃ સુમેરુર્બ્રહ્મસાદનઃ ।
ઐરાવતસ્વર્ણકાન્તિઃ શરઘ્નો વાઞ્છિતપ્રદઃ ॥ ૪૪ ॥
કરોભોરૂઃ સુદીર્ઘાક્ષઃ કમ્પભ્રૂચક્ષુનાસિકઃ ।
નામગ્રન્થી નામસઙ્ખ્યા ભાવબદ્ધસ્તૃષાહરઃ ॥ ૪૫ ॥
પાપાકર્ષી પાપહારી પાપઘ્નઃ પાપશોધકઃ ।
દર્પહા ધનદોઽરિઘ્નો માનહા રિપુહા મધુઃ ॥ ૪૬ ॥
રૂપહા વેશહા દિવ્યો દીનબન્ધુઃ કૃપામયઃ ।
સુધક્ષરઃ સુધાસ્વાદી સુધામા કમનીયકઃ ॥ ૪૭ ॥
નિર્મુક્તો મુક્તિદો મુક્તો મુક્તાખ્યો મુક્તિબાધકઃ ।
નિઃશઙ્કો નિરહઙ્કારો નિર્વૈરો વિપદાપહઃ ॥ ૪૮ ॥
વિદગ્ધો નવલાવણ્યો નવદ્વીપદ્વિજ પ્રભુઃ ।
નિરઙ્કુશો દેવવન્દ્યઃ સુરાચાર્યઃ સુરારિહા ॥ ૪૯ ॥
સુરવર્યો નિન્દ્યહારી વાદઘ્નઃ પરિતોષકઃ ।
સુપ્રકાશો બૃહદ્બાહુર્મિત્રજ્ઞઃ કવિભૂષણઃ ॥ ૫૦ ॥

વરપ્રદો વરપાઙ્ગો વરયુગ્ વરનાયકઃ ।
પુષ્પહાસઃ પદ્મગન્ધિઃ પદ્મરાગઃ પ્રજાગરઃ ॥ ૫૧ ॥
ઊર્ધ્વગઃ સત્પથાચારી પ્રાણદ ઊર્ધ્વગાયકઃ ।
જનપ્રિયો જનાહ્લાદો જનકઋષિ જનસ્પૃહઃ ॥ ૫૨ ॥
અજન્મા જન્મનિલયો જનાનદો જનાર્દ્રધીઃ ।
જગન્નાથો જગદ્બન્ધુર્જગદ્દેવો જગત્પતિઃ ॥ ૫૩ ॥
જનકારી જનામોદો જનકાનન્દસાગ્રહઃ ।
કલિપ્રિયઃ કલિશ્લાઘ્યઃ કલિમાનવિવર્ધનઃ ॥ ૫૪ ॥
કલિવર્યઃ સદાનન્દઃ કલિકૃત્ કલિધન્યમાન્ ।
વર્ધામનઃ શ્રુતિધરઃ વર્ધનો વૃદ્ધિદાયકઃ ॥ ૫૫ ॥
સમ્પદઃ શારણો દક્ષો ઘૃણાઙ્ગી કલિરક્ષકઃ ।
કલિધન્યઃ સમયજ્ઞઃ કલિપુણ્યપ્રકાશકઃ ॥ ૫૬ ॥
નિશ્ચિન્તો ધીરલલિતો ધીરવાક્ પ્રેયસીપ્રિયઃ ।
વામાસ્પર્શી વામભાવો વામરૂપો મનોહરઃ ॥ ૫૭ ॥
અતીન્દ્રિયઃ સુરાધ્યક્ષો લોકાધ્યક્ષઃ કૃતકૃતઃ ।
યુગાદિકૃદ્ યુગકરો યુગજ્ઞો યુગનાયકઃ ॥ ૫૮ ॥
યુગાવર્તો યુગાસીમઃ કાલવાન્ કાલશક્તિધૃક્ ।
પ્રણયઃ શાશ્વતો હૃષ્ટો વિશ્વજિદ્ બુદ્ધિમોહનઃ ॥ ૫૯ ॥
સન્ધ્યાતા ધ્યાનકૃદ્ ધ્યાની ધ્યાનમઙ્ગલસન્ધિમાન્ ।
વિસ્રુતાત્મા હૃદિસ્થિરો ગ્રામનિયપ્રગ્રાહકઃ ॥ ૬૦ ॥

સ્વરમૂર્ચ્છી સ્વરાલાપી સ્વરમૂર્તિવિભૂષણઃ ।
ગાનગ્રાહી ગાનલુબ્ધો ગાયકો ગાનવર્ધનઃ ॥ ૬૧ ॥
ગાનમાન્યો હ્યપ્રમેયઃ સત્કર્તા વિશ્વધૃક્ સહઃ ।
ક્ષીરાબ્ધિકમથાકારઃ પ્રેમગર્ભઝષાકૃતિઃ ॥ ૬૨ ॥
બીભત્સુર્ભાવહૃદયઃ અદૃશ્યો બર્હિદર્શકઃ ।
જ્ઞાનરુદ્ધો ધીરબુદ્ધિરખિલાત્મપ્રિયઃ સુધીઃ ॥ ૬૩ ॥
અમેયઃ સર્વવિદ્ભાનુર્બભ્રૂર્બહુશિરો રુચિઃ ।
ઉરુશ્રવાઃ મહાદીર્ઘો વૃષકર્મા વૃષાકૃતિઃ ॥ ૬૪ ॥
શ્રુતિસ્મૃતિધરો વેદઃ શ્રુતિજ્ઞઃ શ્રુતિબાધકઃ ।
હૃદિસ્પૃશ આસ આત્મા શ્રુતિસારો વિચક્ષણઃ ॥ ૬૫ ॥
કલાપી નિરનુગ્રાહી વૈદ્યવિદ્યાપ્રચારકઃ ।
મીમાંસકારિર્વેદાઙ્ગ વેદાર્થપ્રભવો ગતિઃ ॥ ૬૬ ॥
પરાવરજ્ઞો દુષ્પારો વિરહાઙ્ગી સતાં ગતિઃ ।
અસઙ્ખ્યેયોઽપ્રમેયાત્મા સિદ્ધિદઃ સિદ્ધિસાધનઃ ॥ ૬૭ ॥
ધર્મસેતુર્ધર્મપરો ધર્માત્મા ધર્મભાવનઃ ।
ઉદીર્ણસંશયચ્છિન્નો વિભૂતિઃ શાશ્વતઃ સ્થિરઃ ॥ ૬૮ ॥
શુદ્ધાત્મા શોભનોત્કણ્ઠોઽનિર્દેશ્યઃ સાધનપ્રિયઃ ।
ગ્રન્થપ્રિયો ગ્રન્થમયઃ શાસ્ત્રયોનિર્મહાશયઃ ॥ ૬૯ ॥
અવર્ણો વર્ણનિલયો નાશ્રમી ચતુરાશ્રમઃ ।
અવિપ્ર વિપ્રકૃત્ સ્તુત્યો રાજન્યો રાજ્યનાશકઃ ॥ ૭૦ ॥

અવશ્યો વશ્યતાધીનઃ શ્રીભક્તિવ્યવસાયકઃ ।
મનોજવઃ પુરયિતા ભક્તિકીર્તિરનામયઃ ॥ ૭૧ ॥
નિધિવર્જી ભક્તિનિધિર્દુર્લભો દુર્ગભાવકૃત્ ।
કર્તનીઃ કીર્તિરતુલઃ અમૃતો મુરજપ્રિયઃ ॥ ૭૨ ॥
શૃઙ્ગારઃ પઞ્ચમો ભાવો ભાવયોનિરનન્તરઃ ।
ભક્તિજિત્ પ્રેમભોજી ચ નવભક્તિપ્રચારકઃ ॥ ૭૩ ॥
ત્રિગર્તસ્ત્રિગુણામોદસ્ત્રિવાઞ્છી પ્રીતિવર્ધનઃ ।
નિયન્તા શ્રમગોઽતીતઃ પોષણો વિગતજ્વરઃ ॥ ૭૪ ॥
પ્રેમજ્વરો વિમાનાર્હઃ અર્થહા સ્વપ્નનાશનઃ ।
ઉત્તારણો નામપુણ્યઃ પાપપુણ્યવિવર્જિતઃ ॥ ૭૫ ॥
અપરાધહરઃ પાલ્યઃ સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિભૂષણઃ ।
પૂતાત્મા પૂતગઃ પૂતઃ પૂતભાવો મહાસ્વનઃ ॥ ૭૬ ॥
ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષેત્રવિજયી ક્ષેત્રવાસો જગત્પ્રસૂઃ ।
ભયહા ભયદો ભાસ્વાન્ ગૌણભાવસમન્વિતઃ ॥ ૭૭ ॥
મણ્ડિતો મણ્ડલકરો વૈજયન્તીપવિત્રકઃ ।
ચિત્રાઙ્ગશ્ચિત્રિતશ્ચિત્રો ભક્તચિત્તપ્રકાશકઃ ॥ ૭૮ ॥
બુદ્ધિગો બુદ્ધિદો બુદ્ધિર્બુદ્ધિધૃગ્ બુદ્ધિવર્ધનઃ ।
પ્રેમાદ્રિધૃક્ પ્રેમવહો રતિવોઢ રતિસ્પૃશઃ ॥ ૭૯ ॥
પ્રેમચક્ષુઃ પ્રેમગહ્નઃ પ્રેમહૃત્ પ્રેમપૂરકઃ ।
ગમ્ભીરગો બહિર્વાસો ભાવાનુષ્ઠિતગો પતિઃ ॥ ૮૦ ॥

નૈકરૂપો નૈકભાવો નૈકાત્મા નૈકરૂપધૃક્ ।
શ્લથસન્ધિઃ ક્ષીણધર્મસ્ત્યક્તપાપ ઉરુશ્રવઃ ॥ ૮૧ ॥
ઉરુગાય ઉરુગ્રીવ ઉરુભાવ ઉરુક્રમઃ ।
નિર્ધૂતો નિર્મલો ભાવો નિરીહો નિરનુગ્રહઃ ॥ ૮૨ ॥
નિર્ધૂમોઽગ્નિઃ સુપ્રતાપસ્તીવ્રતાપો હુતાશનઃ ।
એકો મહદ્ભૂતવ્યાપી પૃથગ્ભૂતઃ અનેકશઃ ॥ ૮૩ ॥
નિર્ણયી નિરનુજ્ઞાતો દુષ્ટગ્રામનિવર્તકઃ ।
વિપ્રબન્ધુઃ પ્રિયો રુચ્યો રોચકાઙ્ગો નરાધિપઃ ॥ ૮૪ ॥
લોકાધ્યક્ષઃ સુવર્ણાભઃ કનકાબ્જઃ શિખામણિઃ ।
હેમકુમ્ભો ધર્મસેતુર્લોકનાથો જગદ્ગુરુઃ ॥ ૮૫ ॥
લોહિતાક્ષો નામકર્મા ભાવસ્થો હૃદ્ગુહાશયઃ ।
રસપ્રાણો રતિજ્યેષ્ઠો રસાબ્ધિરતિરાકુલઃ ॥ ૮૬ ॥
ભાવસિન્ધુર્ભક્તિમેઘો રસવર્ષી જનાકુલઃ ।
પીતાબ્જો નીલપીતાભો રતિભોક્તા રસાયનઃ ॥ ૮૭ ॥
અવ્યક્તઃ સ્વર્ણરાજીવો વિવર્ણી સાધુદર્શનઃ ।
અમૃત્યુઃ મૃત્યુદોઽરુદ્ધઃ સન્ધાતા મૃત્યુવઞ્ચકઃ ॥ ૮૮ ॥
પ્રેમોન્મત્તઃ કીર્તનર્ત્તઃ સઙ્કીર્તનપિતા સુરઃ ।
ભક્તિગ્રામઃ સુસિદ્ધાર્થઃ સિદ્ધિદઃ સિદ્ધિસાધનઃ ॥ ૮૯ ॥
પ્રેમોદરઃ પ્રેમવાહૂ લોકભર્તા દિશામ્પતિઃ ।
અન્તઃ કૃષ્ણો બહિર્ગૌરો દર્શકો રતિવિસ્તરઃ ॥ ૯૦ ॥

સઙ્કલ્પસિદ્ધો વાઞ્છાત્મા અતુલઃ સચ્છરીરભૃત્ ।
ઋડ્ધાર્થઃ કરુણાપાઙ્ગો નદકૃદ્ ભક્તવત્સલઃ ॥ ૯૧ ॥
અમત્સરઃ પરાનન્દઃ કૌપીની ભક્તિપોષકઃ ।
અકૈતવો નામમાલી વેગવાન્ પૂર્ણલક્ષણઃ ॥ ૯૨ ॥
મિતાશનો વિવર્તાક્ષો વ્યવસાયા વ્યવસ્થિતઃ ।
રતિસ્થાનો રતિવનઃ પશ્ચાત્તુષ્ટઃ શમાકુલઃ ॥ ૯૩ ॥
ક્ષોભણો વિરભો માર્ગો માર્ગધૃગ્ વર્ત્મદર્શકઃ ।
નીચાશ્રમી નીચમાની વિસ્તારો બીજમવ્યયઃ ॥ ૯૪ ॥
મોહકાયઃ સૂક્ષ્મગતિર્મહેજ્યઃ સત્ત્રવર્ધનઃ ।
સુમુખઃ સ્વાપનોઽનાદિઃ સુકૃત્ પાપવિદારણઃ ॥ ૯૫ ॥
શ્રીનિવાસો ગભીરાત્મા શૃઙ્ગારકનકાદૃતઃ ।
ગભીરો ગહનો વેધા સાઙ્ગોપાઙ્ગો વૃષપ્રિયઃ ॥ ૯૬ ॥
ઉદીર્ણરાગો વૈચિત્રી શ્રીકરઃ સ્તવનાર્હકઃ ।
અશ્રુચક્ષુર્જલાબ્યઙ્ગ પૂરિતો રતિપૂરકઃ ॥ ૯૭ ॥
સ્તોત્રાયણઃ સ્તવાધ્યક્ષઃ સ્તવનીયઃ સ્તવાકુલઃ ।
ઊર્ધ્વરેતઃ સન્નિવાસઃ પ્રેમમૂર્તિઃ શતાનલઃ ॥ ૯૮ ॥
ભક્તબન્ધુર્લોકબન્ધુઃ પ્રેમબન્ધુઃ શતાકુલઃ ।
સત્યમેધા શ્રુતિધરઃ સર્વશસ્ત્રભૃતાંવરઃ ॥ ૯૯ ॥
ભક્તિદ્વારો ભક્તિગૃહઃ પ્રેમાગારો નિરોધહા ।
ઉદ્ઘૂર્ણો ઘૂર્ણિતમના આઘૂર્નિતકલેવરઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ભવભ્રાન્તિજસન્દેહઃ પ્રેમરાશિઃ શુચાપહઃ ।
કૃપાચાર્યઃ પ્રેમસઙ્ગો વયુનઃ સ્થિરયૌવનઃ ॥ ૧૦૧ ॥
સિન્ધુગઃ પ્રેમસઙ્ગાહઃ પ્રેમવશ્યો વિચક્ષણઃ ।
પદ્મકિઞ્જલ્કસઙ્કાશઃ પ્રેમાદારો નિયામકઃ ॥ ૧૦૨ ॥
વિરક્તો વિગતારાતિર્નાપેક્ષો નારદદૃતઃ ।
નતસ્થો દક્ષિણઃ ક્ષામઃ શઠજીવપ્રતારકઃ ॥ ૧૦૩ ॥
નામપ્રવર્તકોઽનર્થો ધર્મોગુર્વાદિપુરુષઃ ।
ન્યગ્રોધો જનકો જાતો વૈનત્યો ભક્તિપાદપઃ ॥ ૧૦૪ ॥
આત્મમોહઃ પ્રેમલીધઃ આત્મભાવાનુગો વિરાટ્ ।
માધુર્યવત્ સ્વાત્મરતો ગૌરખ્યો વિપ્રરૂપધૃક્ ॥ ૧૦૫ ॥
રાધારૂપી મહાભાવી રાધ્યો રાધનતત્પરઃ ।
ગોપીનાથાત્મકોઽદૃશ્યઃ સ્વાધિકારપ્રસાધકઃ ॥ ૧૦૬ ॥
નિત્યાસ્પદો નિત્યરૂપી નિત્યભાવપ્રકાશકઃ ।
સુસ્થભાવશ્ચપલધીઃ સ્વચ્છગો ભક્તિપોષકઃ ॥ ૧૦૭ ॥
સર્વત્રગસ્તીર્થભૂતો હૃદિસ્થઃ કમલાસનઃ ।
સર્વભાવાનુગાધીશઃ સર્વમઙ્ગલકારકઃ ॥ ૧૦૮ ॥
ઇત્યેતત્કથિતં નિત્યં સાહસ્રં નામસુન્દરમ્ ।
ગોલોકવાસિનો વિષ્ણોર્ગૌરરૂપસ્ય શાર્ઙ્ગિનઃ ॥ ૧૦૯ ॥
ઇદં ગૌરસહસ્રાખ્યામ્ આમયઘ્નં શુચાપહમ્ ।
પ્રેમભક્તિપ્રદં નૃણાં ગોવિન્દાકર્ષકં પરમ્ ॥ ૧૧૦ ॥

પ્રાતઃકાલે ચ મધ્યાહ્ને સન્ધ્યાયાં મધ્યરાત્રિકે ।
યઃ પઠેત્પ્રયતો ભક્ત્યા ચૈતન્યે લભતે રતિમ્ ॥ ૧૧૧ ॥
નામાત્મકો ગૌરદેવો યસ્ય ચેતસિ વર્તતે ।
સ સર્વં વિષયં ત્યક્ત્વા ભાવાનન્દો ભવેદ્ધ્રુવમ્ ॥ ૧૧૨ ॥
યસ્મૈ કસ્મૈ ન દાતવ્યમ્ દાને તુ ભક્તિહા ભવેત્ ।
વિનીતાય પ્રશાન્તાય ગૌરભક્તાય ધીમતે ॥ ૧૧૩ ॥
તસ્મૈ દેયં તતો ગ્રાહ્યમિતિ વૈષ્ણવશાસનમ્ ॥
ઇતિ શ્રીકવિકર્ણપૂરવિરચિતમ્
શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યચન્દ્રસ્ય
સહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya:

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top