Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Krishna Chaitanya Chandrasya Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯಚನ್ದ್ರಸ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೇ ಚೈತನ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಾಯ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಣಾಯ ಚ ॥ 1 ॥
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹರಿದಾಸೇನ ಶ್ರೀರೂಪಾಯ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಾವಧಾನಂ ನಿಶಾಮಯ ॥ 2 ॥
ಶ್ರುತ್ವೈವಂ ವೈಷ್ಣವಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ ಪ್ರೇಮವಿಹ್ವಲಾಃ ।
ಸಾದರಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛುಃ ಪ್ರೇಮಗದ್ಗದಯಾ ಗಿರಾ ॥ 3 ॥
ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಹಿ ಕೃಪಯಾ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ವಾಕ್ಯಂ ಪಿತುಸ್ತದಾ ।
ಸಣೋನ್ತ್ಯ ಭಗವದ್ರೂಪಂ ನಾಮಾನಿ ಕಥಯಾಮಿ ವೈ ॥ 4 ॥
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ
ನಾರಾಯಣಃ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ್ದೇವತಾ
ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯ ನಾಮಸಹಸ್ರಪಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರೇಮಸಮುಚ್ಚಯಾಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಃ ಸದಾನನ್ದೋ ವಿಶ್ವಜಿದ್ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ।
ಮಹಾನುಭಾವೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಗೌರಾಂಗೋ ಗೌರಭಾವನಃ ॥ 5 ॥
ಹೇಮಪ್ರಭೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುರ್ದೀರ್ಘಗ್ರೀವಃ ಶುಚಿರ್ವಸುಃ ।
ಚೈತನ್ಯಶ್ಚೇತನಶ್ಚೇತಶ್ಚಿತ್ತರೂಪೀ ಪ್ರಭುಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 6 ॥
ರಾಧಾಂಗೀ ರಾಧಿಕಾಭಾವೋ ರಾಧಾನ್ವೇಶೀ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ನೀತಿಜ್ಞಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 7 ॥
ಅನುಭಾವೀ ಮಹಾಧೈರ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ನಿತ್ಯನೂತನಃ ।
ಪ್ರಭಾವೀ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚೈತನ್ಯೋ ರಸವಿಗ್ರಹಃ ॥ 8 ॥
ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಧಾತಾ ಧರಣೀಮನ್ದನಃ ಶುಚಿಃ ।
ವರಾಂಗಶ್ಚಂಚಲೋ ದಕ್ಷಃ ಪ್ರತಾಪೀ ಸಾಧುಸಂಗತಃ ॥ 9 ॥
ಉನ್ಮಾದೀ ಉನ್ಮದೋ ವೀರೋ ಧೀರಗ್ರಾಣೀ ರಸಪ್ರಿಯಃ ।
ರಕ್ತಾಮ್ಬರೋ ದಂಡಧರಃ ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಯತಿಭೂಷಣಃ ॥ 10 ॥

ದಂಡೀ ಛತ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಕೃಪಾಲುಃ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ।
ನಿರಾಯುಧಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತಾ ಕಲಿದೋಷಪ್ರನಾಶನಃ ॥ 11 ॥
ಗುರುವರ್ಯಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುರ್ವಿಕ್ರಮೀ ಚ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಮ್ಲೇಚ್ಛಗ್ರಾಹೀ ಕುನೀತಿಘ್ನೋ ದುಷ್ಟಹಾರೀ ಕೃಪಾಕುಲಃ ॥ 12 ॥
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಯತಿವರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸುಧೀಃ ।
ದ್ವಿಜರಾಜಶ್ಚಕ್ರವರ್ತೀ ಕವಿಃ ಕೃಪಣವತ್ಸಲಃ ॥ 13 ॥
ನಿರೀಹಃ ಪಾವಕೋಽರ್ಥಜ್ಞೋ ನಿರ್ಧೂಮಃ ಪಾವಕೋಪಮಃ ।
ನಾರವನ್ದ್ಯೋ ಹರಾಕಾರೋ ಭವಿಷ್ಣುರ್ನರನಾಯಕಃ ॥ 14 ॥
ದಾನವೀರೋ ಯುದ್ಧವೀರೋ ದಯಾವೀರೋ ವೃಕೋದರಃ ।
ಜ್ಞಾನವೀರೋ ಮಹಾವೀರಃ ಶಾನ್ತಿವೀರಃ ಪ್ರತಾಪನಃ ॥ 15 ॥
ಶ್ರೀಜಿಷ್ಣುರ್ಭ್ರಮಿಕೋ ಜಿಷ್ಣುಃ ಸಹಿಷ್ಣುಶ್ಚಾರುದರ್ಶನಃ ।
ನರೋ ವರೀಯಾನ್ ದುರ್ದರ್ಶೋ ನವದ್ವೀಪಸುಧಾಕರಃ ॥ 16 ॥
ಚನ್ದ್ರಹಾಸ್ಯಶ್ಚನ್ದ್ರನಖೋ ಬಲಿಮದುದರೋ ಬಲೀ ।
ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಃ ಸೂರ್ಯಕಾಂಶುಃ ಸೂರ್ಯಾಂಗೋ ಮಣಿಭೂಷಣಃ ॥ 17 ॥
ಕಮ್ಭುಕಂಠಃ ಕಪೋಲಶ್ರೀರ್ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸುಲೋಚನಃ ।
ಜಗನ್ನಾಥಸುತೋ ವಿಪ್ರೋ ರತ್ನಾಂಗೋ ರತ್ನಭೂಷಣಃ ॥ 18 ॥
ತೀರ್ಥಾರ್ಥೀ ತೀರ್ಥದಸ್ತೀರ್ಥಸ್ತೀರ್ಥಾಂಗಸ್ತೀರ್ಥಸಾಧಕಃ ।
ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಸ್ತೀರ್ಥವಾಸಸ್ತೀರ್ಥಸೇವೀ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ॥ 19 ॥
ತೀರ್ಥಾಲಾದೀ ತೀರ್ಥಪ್ರದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭ್ರಮೀ ।
ಶ್ರೀವಾಸಪಂಡಿತಾನನ್ದೋ ರಾಮಾನನ್ದಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 20 ॥

ಗದಾಧರಪ್ರಿಯೋ ದಾಸೋ ವಿಕ್ರಮೀ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಃ ।
ಯೋಗೀ ಯೋಗಪ್ರದೋ ಯೋಗೋ ಯೋಗಕಾರೀ ತ್ರಿಯೋಗಕೃತ್ ॥ 21 ॥
ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಸ್ವದೋ ಭೂಮಾ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಸಮ್ಭವಃ ।
ವಾಣಿರ್ಬಾಣಾಯುಧೋ ವಾದೀ ವಾಚಸ್ಪತಿರಯೋನಿಜಃ ॥ 22 ॥
ಬುದ್ಧಿಃ ಸತ್ಯಂ ಬಲಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿಮಾನ್ ಜಂಗಮಕೃತಿಃ ।
ಮುರಾರಿರ್ವರ್ಧನೋ ಧಾತಾ ನೃಹರಿಃ ಮಾನವರ್ಧನಃ ॥ 23 ॥
ನಿಷ್ಕರ್ಮಾ ಕರ್ಮದೋ ನಾಥಃ ಕರ್ಮಜ್ಞಃ ಕರ್ಮನಾಶಕಃ ।
ಅನರ್ಘಃ ಕಾರಕಃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾರ್ಹಃ ಕರ್ಮಬಾಧಕಃ ॥ 24 ॥
ನಿರ್ಗುಣೋ ಗುಣವಾನೀಶೋ ವಿಧಾತಾ ಸಾಮಗೋಽಜಿತಃ ।
ಜಿತಶ್ವಾಸೋ ಜಿತಪ್ರಾಣೋ ಜಿತಾನಂಗೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 25 ॥
ಕೃಷ್ಣಭಾವೀ ಕೃಷ್ಣನಾಮೀ ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕಃ ।
ಅದ್ವೈತೋ ದ್ವೈತಸಾಹಿತ್ಯೋ ದ್ವಿಭಾವಃ ಪಾಲಕೋ ವಶೀ ॥ 26 ॥
ಶ್ರೀವಾಸಃ ಶ್ರೀಧರಾಹವ್ಯೋ ಹಲನಾಯಕಸಾರವಿತ್ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾನುಜಶ್ಚನ್ದ್ರೋ ವರೀಯಾನ್ ಮಾಧವೋಽಚ್ಯುತಃ ॥ 27 ॥
ರೂಪಾಸಕ್ತಃ ಸದಾಚಾರೋ ಗುಣಜ್ಞೋ ಬಹುಭಾವಕಃ ।
ಗುಣಹೀನೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಗುಣಾರ್ಣವಃ ॥ 28 ॥
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೋ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಃ ಪ್ರೇಮಾನನ್ದೋಽತಿನನ್ದಕಃ ।
ನಿನ್ದ್ಯಹಾರೀ ನಿನ್ದ್ಯವರ್ಜೀ ನಿನ್ದ್ಯಘ್ನಃ ಪರಿತೋಷಕಃ ॥ 29 ॥
ಯಜ್ಞಬಾಹುರ್ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ನಾಮಯಜ್ಞಪ್ರಚಾರಕಃ ।
ಕಲಿವರ್ಯಃ ಸುಚಿನಾಂಶುಃ ಪರ್ಯಾಂಸುಃ ಪಾವಕೋಪಮಃ ॥ 30 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮಾ ವೈರಾಜ್ಯೋ ವಿರಜಾಪತಿಃ ।
ವಿಲಾಸೀ ಪ್ರಭಾವೀ ಸ್ವಾಂಶೀ ಪರಾವಸ್ಥಃ ಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ 31 ॥
ಮಾಯಾಘ್ನೋ ಮಾಯಿಕೋ ಮಾಯೀ ಮಾಯಾವಾದೀ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಚ್ಛಾದೀ ಕೃಷ್ಣಜಲ್ಪೀ ವಿಷಯಘ್ನೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ ॥ 32 ॥
ಸಂಕಲ್ಪಶೂನ್ಯೋ ಮಾಯೀಶೋ ಮಾಯಾದ್ವೇಶೀ ವ್ರಜಪ್ರಿಯಃ ।
ವ್ರಜಾಧೀಶೋ ವ್ರಜಪತಿರ್ಗೋಪಗೋಕುಲನನ್ದನಃ ॥ 33 ॥
ವ್ರಜವಾಸೀ ವ್ರಜಭಾವೋ ವ್ರಜನಾಯಕಸತ್ತಮಃ ।
ಗುಪ್ತಪ್ರಿಯೋ ಗುಪ್ತಭಾವೋ ವಾಂಛಿತಃ ಸತ್ಕುಲಾಶ್ರಯಃ ॥ 34 ॥
ರಾಗಾನುಗೋ ರಾಗಸಿನ್ಧೂ ರಾಗಾತ್ಮಾ ರಾಗವರ್ಧನಃ ।
ರಾಗೋದ್ಗತಃ ಪ್ರೇಮಸಾಕ್ಷೀ ಭಟ್ಟನಾಥಃ ಸನಾತನಃ ॥ 35 ॥
ಗೋಪಾಲಭಟ್ಟಗಃ ಪ್ರೀತೋ ಲೋಕನಾಥಪ್ರಿಯಃ ಪಟುಃ ।
ದ್ವಿಭುಜಃ ಷಡ್ಭುಜೋ ರೂಪೀ ರಾಜದರ್ಪವಿನಾಶನಃ ॥ 36 ॥
ಕಾಶಿಮಿಶ್ರಪ್ರಿಯೋ ವನ್ದ್ಯೋ ವನ್ದನೀಯಃ ಶಚಿಪ್ರಸೂಃ ।
ಮಿಶ್ರಪುರನ್ದರಾಧಿಸೋ ರಘುನಾಥಪ್ರಿಯೋ ರಯಃ ॥ 37 ॥
ಸಾರ್ವಭೌಮದರ್ಪಹಾರೀ ಅಮೋಘಾರಿರ್ವಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ಸಹಜಃ ಸಹಜಾಧೀಶಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಪ್ರಣಯಾತುರಃ ॥ 38 ॥
ಕಿಲಕಿಂಚಿದಭಾವಾರ್ತಃ ಪಾಂಡುಗಂಡಃ ಶುಚಾತುರಃ ।
ಪ್ರಲಾಪೀ ಬಹುವಾಕ್ ಶುದ್ಧಃ ಋಜುರ್ವಕ್ರಗತಿಃ ಶಿವಃ ॥ 39 ॥
ಘತ್ತಾಯಿತೋಽರವಿನ್ದಾಕ್ಷಃ ಪ್ರೇಮವೈಚಿತ್ಯಲಕ್ಷಕಃ ।
ಪ್ರಿಯಾಭಿಮಾನೀ ಚತುರಃ ಪ್ರಿಯಾವರ್ತೀ ಪ್ರಿಯೋನ್ಮುಖಃ ॥ 40 ॥

ಲೋಮಾಂಚಿತಃ ಕಮ್ಪಧರಃ ಅಶ್ರುಮುಖೋ ವಿಶೋಕಹಾ ।
ಹಾಸ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಹಾಸ್ಯಕಾರೀ ಹಾಸ್ಯಯುಗ್ ಹಾಸ್ಯನಾಗರಃ ॥ 41 ॥
ಹಾಸ್ಯಗ್ರಾಮೀ ಹಾಸ್ಯಕರಸ್ತ್ರಿಭಂಗೀ ನರ್ತನಾಕುಲಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಲೋಮಾ ಊರ್ಧ್ವಹಸ್ತ ಊರ್ಧ್ವರಾವೀ ವಿಕಾರವಾನ್ ॥ 42 ॥
ಭವೋಲ್ಲಾಸೀ ಧೀರಶಾನ್ತೋ ಧೀರಂಗೋ ಧೀರನಾಯಕಃ ।
ದೇವಾಸ್ಪದೋ ದೇವಧಾಮಾ ದೇವದೇವೋ ಮನೋಭವಃ ॥ 43 ॥
ಹೇಮಾದ್ರಿರ್ಹೇಮಲಾವಣ್ಯಃ ಸುಮೇರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಸಾದನಃ ।
ಐರಾವತಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿಃ ಶರಘ್ನೋ ವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ ॥ 44 ॥
ಕರೋಭೋರೂಃ ಸುದೀರ್ಘಾಕ್ಷಃ ಕಮ್ಪಭ್ರೂಚಕ್ಷುನಾಸಿಕಃ ।
ನಾಮಗ್ರನ್ಥೀ ನಾಮಸಂಖ್ಯಾ ಭಾವಬದ್ಧಸ್ತೃಷಾಹರಃ ॥ 45 ॥
ಪಾಪಾಕರ್ಷೀ ಪಾಪಹಾರೀ ಪಾಪಘ್ನಃ ಪಾಪಶೋಧಕಃ ।
ದರ್ಪಹಾ ಧನದೋಽರಿಘ್ನೋ ಮಾನಹಾ ರಿಪುಹಾ ಮಧುಃ ॥ 46 ॥
ರೂಪಹಾ ವೇಶಹಾ ದಿವ್ಯೋ ದೀನಬನ್ಧುಃ ಕೃಪಾಮಯಃ ।
ಸುಧಕ್ಷರಃ ಸುಧಾಸ್ವಾದೀ ಸುಧಾಮಾ ಕಮನೀಯಕಃ ॥ 47 ॥
ನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಾಖ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಬಾಧಕಃ ।
ನಿಃಶಂಕೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ವೈರೋ ವಿಪದಾಪಹಃ ॥ 48 ॥
ವಿದಗ್ಧೋ ನವಲಾವಣ್ಯೋ ನವದ್ವೀಪದ್ವಿಜ ಪ್ರಭುಃ ।
ನಿರಂಕುಶೋ ದೇವವನ್ದ್ಯಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ಸುರಾರಿಹಾ ॥ 49 ॥
ಸುರವರ್ಯೋ ನಿನ್ದ್ಯಹಾರೀ ವಾದಘ್ನಃ ಪರಿತೋಷಕಃ ।
ಸುಪ್ರಕಾಶೋ ಬೃಹದ್ಬಾಹುರ್ಮಿತ್ರಜ್ಞಃ ಕವಿಭೂಷಣಃ ॥ 50 ॥

ವರಪ್ರದೋ ವರಪಾಂಗೋ ವರಯುಗ್ ವರನಾಯಕಃ ।
ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪದ್ಮಗನ್ಧಿಃ ಪದ್ಮರಾಗಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ ॥ 51 ॥
ಊರ್ಧ್ವಗಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರೀ ಪ್ರಾಣದ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯಕಃ ।
ಜನಪ್ರಿಯೋ ಜನಾಹ್ಲಾದೋ ಜನಕಋಷಿ ಜನಸ್ಪೃಹಃ ॥ 52 ॥
ಅಜನ್ಮಾ ಜನ್ಮನಿಲಯೋ ಜನಾನದೋ ಜನಾರ್ದ್ರಧೀಃ ।
ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದ್ಬನ್ಧುರ್ಜಗದ್ದೇವೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 53 ॥
ಜನಕಾರೀ ಜನಾಮೋದೋ ಜನಕಾನನ್ದಸಾಗ್ರಹಃ ।
ಕಲಿಪ್ರಿಯಃ ಕಲಿಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಕಲಿಮಾನವಿವರ್ಧನಃ ॥ 54 ॥
ಕಲಿವರ್ಯಃ ಸದಾನನ್ದಃ ಕಲಿಕೃತ್ ಕಲಿಧನ್ಯಮಾನ್ ।
ವರ್ಧಾಮನಃ ಶ್ರುತಿಧರಃ ವರ್ಧನೋ ವೃದ್ಧಿದಾಯಕಃ ॥ 55 ॥
ಸಮ್ಪದಃ ಶಾರಣೋ ದಕ್ಷೋ ಘೃಣಾಂಗೀ ಕಲಿರಕ್ಷಕಃ ।
ಕಲಿಧನ್ಯಃ ಸಮಯಜ್ಞಃ ಕಲಿಪುಣ್ಯಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 56 ॥
ನಿಶ್ಚಿನ್ತೋ ಧೀರಲಲಿತೋ ಧೀರವಾಕ್ ಪ್ರೇಯಸೀಪ್ರಿಯಃ ।
ವಾಮಾಸ್ಪರ್ಶೀ ವಾಮಭಾವೋ ವಾಮರೂಪೋ ಮನೋಹರಃ ॥ 57 ॥
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕೃತಕೃತಃ ।
ಯುಗಾದಿಕೃದ್ ಯುಗಕರೋ ಯುಗಜ್ಞೋ ಯುಗನಾಯಕಃ ॥ 58 ॥
ಯುಗಾವರ್ತೋ ಯುಗಾಸೀಮಃ ಕಾಲವಾನ್ ಕಾಲಶಕ್ತಿಧೃಕ್ ।
ಪ್ರಣಯಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಹೃಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಜಿದ್ ಬುದ್ಧಿಮೋಹನಃ ॥ 59 ॥
ಸನ್ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯಾನಕೃದ್ ಧ್ಯಾನೀ ಧ್ಯಾನಮಂಗಲಸನ್ಧಿಮಾನ್ ।
ವಿಸ್ರುತಾತ್ಮಾ ಹೃದಿಸ್ಥಿರೋ ಗ್ರಾಮನಿಯಪ್ರಗ್ರಾಹಕಃ ॥ 60 ॥

ಸ್ವರಮೂರ್ಚ್ಛೀ ಸ್ವರಾಲಾಪೀ ಸ್ವರಮೂರ್ತಿವಿಭೂಷಣಃ ।
ಗಾನಗ್ರಾಹೀ ಗಾನಲುಬ್ಧೋ ಗಾಯಕೋ ಗಾನವರ್ಧನಃ ॥ 61 ॥
ಗಾನಮಾನ್ಯೋ ಹ್ಯಪ್ರಮೇಯಃ ಸತ್ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಧೃಕ್ ಸಹಃ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕಮಥಾಕಾರಃ ಪ್ರೇಮಗರ್ಭಝಷಾಕೃತಿಃ ॥ 62 ॥
ಬೀಭತ್ಸುರ್ಭಾವಹೃದಯಃ ಅದೃಶ್ಯೋ ಬರ್ಹಿದರ್ಶಕಃ ।
ಜ್ಞಾನರುದ್ಧೋ ಧೀರಬುದ್ಧಿರಖಿಲಾತ್ಮಪ್ರಿಯಃ ಸುಧೀಃ ॥ 63 ॥
ಅಮೇಯಃ ಸರ್ವವಿದ್ಭಾನುರ್ಬಭ್ರೂರ್ಬಹುಶಿರೋ ರುಚಿಃ ।
ಉರುಶ್ರವಾಃ ಮಹಾದೀರ್ಘೋ ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಾಕೃತಿಃ ॥ 64 ॥
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಧರೋ ವೇದಃ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಃ ಶ್ರುತಿಬಾಧಕಃ ।
ಹೃದಿಸ್ಪೃಶ ಆಸ ಆತ್ಮಾ ಶ್ರುತಿಸಾರೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 65 ॥
ಕಲಾಪೀ ನಿರನುಗ್ರಾಹೀ ವೈದ್ಯವಿದ್ಯಾಪ್ರಚಾರಕಃ ।
ಮೀಮಾಂಸಕಾರಿರ್ವೇದಾಂಗ ವೇದಾರ್ಥಪ್ರಭವೋ ಗತಿಃ ॥ 66 ॥
ಪರಾವರಜ್ಞೋ ದುಷ್ಪಾರೋ ವಿರಹಾಂಗೀ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ।
ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ ॥ 67 ॥
ಧರ್ಮಸೇತುರ್ಧರ್ಮಪರೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಭಾವನಃ ।
ಉದೀರ್ಣಸಂಶಯಚ್ಛಿನ್ನೋ ವಿಭೂತಿಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಸ್ಥಿರಃ ॥ 68 ॥
ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶೋಭನೋತ್ಕಂಠೋಽನಿರ್ದೇಶ್ಯಃ ಸಾಧನಪ್ರಿಯಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರನ್ಥಮಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿರ್ಮಹಾಶಯಃ ॥ 69 ॥
ಅವರ್ಣೋ ವರ್ಣನಿಲಯೋ ನಾಶ್ರಮೀ ಚತುರಾಶ್ರಮಃ ।
ಅವಿಪ್ರ ವಿಪ್ರಕೃತ್ ಸ್ತುತ್ಯೋ ರಾಜನ್ಯೋ ರಾಜ್ಯನಾಶಕಃ ॥ 70 ॥

ಅವಶ್ಯೋ ವಶ್ಯತಾಧೀನಃ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿವ್ಯವಸಾಯಕಃ ।
ಮನೋಜವಃ ಪುರಯಿತಾ ಭಕ್ತಿಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ॥ 71 ॥
ನಿಧಿವರ್ಜೀ ಭಕ್ತಿನಿಧಿರ್ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಭಾವಕೃತ್ ।
ಕರ್ತನೀಃ ಕೀರ್ತಿರತುಲಃ ಅಮೃತೋ ಮುರಜಪ್ರಿಯಃ ॥ 72 ॥
ಶೃಂಗಾರಃ ಪಂಚಮೋ ಭಾವೋ ಭಾವಯೋನಿರನನ್ತರಃ ।
ಭಕ್ತಿಜಿತ್ ಪ್ರೇಮಭೋಜೀ ಚ ನವಭಕ್ತಿಪ್ರಚಾರಕಃ ॥ 73 ॥
ತ್ರಿಗರ್ತಸ್ತ್ರಿಗುಣಾಮೋದಸ್ತ್ರಿವಾಂಛೀ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ।
ನಿಯನ್ತಾ ಶ್ರಮಗೋಽತೀತಃ ಪೋಷಣೋ ವಿಗತಜ್ವರಃ ॥ 74 ॥
ಪ್ರೇಮಜ್ವರೋ ವಿಮಾನಾರ್ಹಃ ಅರ್ಥಹಾ ಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ।
ಉತ್ತಾರಣೋ ನಾಮಪುಣ್ಯಃ ಪಾಪಪುಣ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 75 ॥
ಅಪರಾಧಹರಃ ಪಾಲ್ಯಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭೂಷಣಃ ।
ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪೂತಗಃ ಪೂತಃ ಪೂತಭಾವೋ ಮಹಾಸ್ವನಃ ॥ 76 ॥
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಜಯೀ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸೋ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ ।
ಭಯಹಾ ಭಯದೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಗೌಣಭಾವಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 77 ॥
ಮಂಡಿತೋ ಮಂಡಲಕರೋ ವೈಜಯನ್ತೀಪವಿತ್ರಕಃ ।
ಚಿತ್ರಾಂಗಶ್ಚಿತ್ರಿತಶ್ಚಿತ್ರೋ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 78 ॥
ಬುದ್ಧಿಗೋ ಬುದ್ಧಿದೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಧೃಗ್ ಬುದ್ಧಿವರ್ಧನಃ ।
ಪ್ರೇಮಾದ್ರಿಧೃಕ್ ಪ್ರೇಮವಹೋ ರತಿವೋಢ ರತಿಸ್ಪೃಶಃ ॥ 79 ॥
ಪ್ರೇಮಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರೇಮಗಹ್ನಃ ಪ್ರೇಮಹೃತ್ ಪ್ರೇಮಪೂರಕಃ ।
ಗಮ್ಭೀರಗೋ ಬಹಿರ್ವಾಸೋ ಭಾವಾನುಷ್ಠಿತಗೋ ಪತಿಃ ॥ 80 ॥

ನೈಕರೂಪೋ ನೈಕಭಾವೋ ನೈಕಾತ್ಮಾ ನೈಕರೂಪಧೃಕ್ ।
ಶ್ಲಥಸನ್ಧಿಃ ಕ್ಷೀಣಧರ್ಮಸ್ತ್ಯಕ್ತಪಾಪ ಉರುಶ್ರವಃ ॥ 81 ॥
ಉರುಗಾಯ ಉರುಗ್ರೀವ ಉರುಭಾವ ಉರುಕ್ರಮಃ ।
ನಿರ್ಧೂತೋ ನಿರ್ಮಲೋ ಭಾವೋ ನಿರೀಹೋ ನಿರನುಗ್ರಹಃ ॥ 82 ॥
ನಿರ್ಧೂಮೋಽಗ್ನಿಃ ಸುಪ್ರತಾಪಸ್ತೀವ್ರತಾಪೋ ಹುತಾಶನಃ ।
ಏಕೋ ಮಹದ್ಭೂತವ್ಯಾಪೀ ಪೃಥಗ್ಭೂತಃ ಅನೇಕಶಃ ॥ 83 ॥
ನಿರ್ಣಯೀ ನಿರನುಜ್ಞಾತೋ ದುಷ್ಟಗ್ರಾಮನಿವರ್ತಕಃ ।
ವಿಪ್ರಬನ್ಧುಃ ಪ್ರಿಯೋ ರುಚ್ಯೋ ರೋಚಕಾಂಗೋ ನರಾಧಿಪಃ ॥ 84 ॥
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುವರ್ಣಾಭಃ ಕನಕಾಬ್ಜಃ ಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಹೇಮಕುಮ್ಭೋ ಧರ್ಮಸೇತುರ್ಲೋಕನಾಥೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 85 ॥
ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋ ನಾಮಕರ್ಮಾ ಭಾವಸ್ಥೋ ಹೃದ್ಗುಹಾಶಯಃ ।
ರಸಪ್ರಾಣೋ ರತಿಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ರಸಾಬ್ಧಿರತಿರಾಕುಲಃ ॥ 86 ॥
ಭಾವಸಿನ್ಧುರ್ಭಕ್ತಿಮೇಘೋ ರಸವರ್ಷೀ ಜನಾಕುಲಃ ।
ಪೀತಾಬ್ಜೋ ನೀಲಪೀತಾಭೋ ರತಿಭೋಕ್ತಾ ರಸಾಯನಃ ॥ 87 ॥
ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಸ್ವರ್ಣರಾಜೀವೋ ವಿವರ್ಣೀ ಸಾಧುದರ್ಶನಃ ।
ಅಮೃತ್ಯುಃ ಮೃತ್ಯುದೋಽರುದ್ಧಃ ಸನ್ಧಾತಾ ಮೃತ್ಯುವಂಚಕಃ ॥ 88 ॥
ಪ್ರೇಮೋನ್ಮತ್ತಃ ಕೀರ್ತನರ್ತ್ತಃ ಸಂಕೀರ್ತನಪಿತಾ ಸುರಃ ।
ಭಕ್ತಿಗ್ರಾಮಃ ಸುಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ ॥ 89 ॥
ಪ್ರೇಮೋದರಃ ಪ್ರೇಮವಾಹೂ ಲೋಕಭರ್ತಾ ದಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ।
ಅನ್ತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಬಹಿರ್ಗೌರೋ ದರ್ಶಕೋ ರತಿವಿಸ್ತರಃ ॥ 90 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧೋ ವಾಂಛಾತ್ಮಾ ಅತುಲಃ ಸಚ್ಛರೀರಭೃತ್ ।
ಋಡ್ಧಾರ್ಥಃ ಕರುಣಾಪಾಂಗೋ ನದಕೃದ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 91 ॥
ಅಮತ್ಸರಃ ಪರಾನನ್ದಃ ಕೌಪೀನೀ ಭಕ್ತಿಪೋಷಕಃ ।
ಅಕೈತವೋ ನಾಮಮಾಲೀ ವೇಗವಾನ್ ಪೂರ್ಣಲಕ್ಷಣಃ ॥ 92 ॥
ಮಿತಾಶನೋ ವಿವರ್ತಾಕ್ಷೋ ವ್ಯವಸಾಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ।
ರತಿಸ್ಥಾನೋ ರತಿವನಃ ಪಶ್ಚಾತ್ತುಷ್ಟಃ ಶಮಾಕುಲಃ ॥ 93 ॥
ಕ್ಷೋಭಣೋ ವಿರಭೋ ಮಾರ್ಗೋ ಮಾರ್ಗಧೃಗ್ ವರ್ತ್ಮದರ್ಶಕಃ ।
ನೀಚಾಶ್ರಮೀ ನೀಚಮಾನೀ ವಿಸ್ತಾರೋ ಬೀಜಮವ್ಯಯಃ ॥ 94 ॥
ಮೋಹಕಾಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗತಿರ್ಮಹೇಜ್ಯಃ ಸತ್ತ್ರವರ್ಧನಃ ।
ಸುಮುಖಃ ಸ್ವಾಪನೋಽನಾದಿಃ ಸುಕೃತ್ ಪಾಪವಿದಾರಣಃ ॥ 95 ॥
ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಶೃಂಗಾರಕನಕಾದೃತಃ ।
ಗಭೀರೋ ಗಹನೋ ವೇಧಾ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗೋ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ ॥ 96 ॥
ಉದೀರ್ಣರಾಗೋ ವೈಚಿತ್ರೀ ಶ್ರೀಕರಃ ಸ್ತವನಾರ್ಹಕಃ ।
ಅಶ್ರುಚಕ್ಷುರ್ಜಲಾಬ್ಯಂಗ ಪೂರಿತೋ ರತಿಪೂರಕಃ ॥ 97 ॥
ಸ್ತೋತ್ರಾಯಣಃ ಸ್ತವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸ್ತವನೀಯಃ ಸ್ತವಾಕುಲಃ ।
ಊರ್ಧ್ವರೇತಃ ಸನ್ನಿವಾಸಃ ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿಃ ಶತಾನಲಃ ॥ 98 ॥
ಭಕ್ತಬನ್ಧುರ್ಲೋಕಬನ್ಧುಃ ಪ್ರೇಮಬನ್ಧುಃ ಶತಾಕುಲಃ ।
ಸತ್ಯಮೇಧಾ ಶ್ರುತಿಧರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂವರಃ ॥ 99 ॥
ಭಕ್ತಿದ್ವಾರೋ ಭಕ್ತಿಗೃಹಃ ಪ್ರೇಮಾಗಾರೋ ನಿರೋಧಹಾ ।
ಉದ್ಘೂರ್ಣೋ ಘೂರ್ಣಿತಮನಾ ಆಘೂರ್ನಿತಕಲೇವರಃ ॥ 100 ॥

ಭವಭ್ರಾನ್ತಿಜಸನ್ದೇಹಃ ಪ್ರೇಮರಾಶಿಃ ಶುಚಾಪಹಃ ।
ಕೃಪಾಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರೇಮಸಂಗೋ ವಯುನಃ ಸ್ಥಿರಯೌವನಃ ॥ 101 ॥
ಸಿನ್ಧುಗಃ ಪ್ರೇಮಸಂಗಾಹಃ ಪ್ರೇಮವಶ್ಯೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕಸಂಕಾಶಃ ಪ್ರೇಮಾದಾರೋ ನಿಯಾಮಕಃ ॥ 102 ॥
ವಿರಕ್ತೋ ವಿಗತಾರಾತಿರ್ನಾಪೇಕ್ಷೋ ನಾರದದೃತಃ ।
ನತಸ್ಥೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಕ್ಷಾಮಃ ಶಠಜೀವಪ್ರತಾರಕಃ ॥ 103 ॥
ನಾಮಪ್ರವರ್ತಕೋಽನರ್ಥೋ ಧರ್ಮೋಗುರ್ವಾದಿಪುರುಷಃ ।
ನ್ಯಗ್ರೋಧೋ ಜನಕೋ ಜಾತೋ ವೈನತ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಪಾದಪಃ ॥ 104 ॥
ಆತ್ಮಮೋಹಃ ಪ್ರೇಮಲೀಧಃ ಆತ್ಮಭಾವಾನುಗೋ ವಿರಾಟ್ ।
ಮಾಧುರ್ಯವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮರತೋ ಗೌರಖ್ಯೋ ವಿಪ್ರರೂಪಧೃಕ್ ॥ 105 ॥
ರಾಧಾರೂಪೀ ಮಹಾಭಾವೀ ರಾಧ್ಯೋ ರಾಧನತತ್ಪರಃ ।
ಗೋಪೀನಾಥಾತ್ಮಕೋಽದೃಶ್ಯಃ ಸ್ವಾಧಿಕಾರಪ್ರಸಾಧಕಃ ॥ 106 ॥
ನಿತ್ಯಾಸ್ಪದೋ ನಿತ್ಯರೂಪೀ ನಿತ್ಯಭಾವಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಸುಸ್ಥಭಾವಶ್ಚಪಲಧೀಃ ಸ್ವಚ್ಛಗೋ ಭಕ್ತಿಪೋಷಕಃ ॥ 107 ॥
ಸರ್ವತ್ರಗಸ್ತೀರ್ಥಭೂತೋ ಹೃದಿಸ್ಥಃ ಕಮಲಾಸನಃ ।
ಸರ್ವಭಾವಾನುಗಾಧೀಶಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಕಃ ॥ 108 ॥
ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಾಹಸ್ರಂ ನಾಮಸುನ್ದರಮ್ ।
ಗೋಲೋಕವಾಸಿನೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಗೌರರೂಪಸ್ಯ ಶಾರ್ಂಗಿನಃ ॥ 109 ॥
ಇದಂ ಗೌರಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಾಮ್ ಆಮಯಘ್ನಂ ಶುಚಾಪಹಮ್ ।
ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ಗೋವಿನ್ದಾಕರ್ಷಕಂ ಪರಮ್ ॥ 110 ॥

ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಕೇ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯೇ ಲಭತೇ ರತಿಮ್ ॥ 111 ॥
ನಾಮಾತ್ಮಕೋ ಗೌರದೇವೋ ಯಸ್ಯ ಚೇತಸಿ ವರ್ತತೇ ।
ಸ ಸರ್ವಂ ವಿಷಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಭಾವಾನನ್ದೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ 112 ॥
ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಮ್ ದಾನೇ ತು ಭಕ್ತಿಹಾ ಭವೇತ್ ।
ವಿನೀತಾಯ ಪ್ರಶಾನ್ತಾಯ ಗೌರಭಕ್ತಾಯ ಧೀಮತೇ ॥ 113 ॥
ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ತತೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿತಿ ವೈಷ್ಣವಶಾಸನಮ್ ॥
ಇತಿ ಶ್ರೀಕವಿಕರ್ಣಪೂರವಿರಚಿತಮ್
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯಚನ್ದ್ರಸ್ಯ
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya:

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top