Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Krishna Chaitanya Chandrasya Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీకృష్ణచైతన్యచన్ద్రస్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

నమస్తస్మై భగవతే చైతన్యాయ మహాత్మనే ।
కలికల్మషనాశాయ భవాబ్ధితారణాయ చ ॥ ౧ ॥
బ్రహ్మణా హరిదాసేన శ్రీరూపాయ ప్రకాశితమ్ ।
తత్సర్వం కథయిష్యామి సావధానం నిశామయ ॥ ౨ ॥
శ్రుత్వైవం వైష్ణవాః సర్వే ప్రహృష్టాః ప్రేమవిహ్వలాః ।
సాదరం పరిపప్రచ్ఛుః ప్రేమగద్గదయా గిరా ॥ ౩ ॥
వైష్ణవానాం హి కృపయా స్మృత్వా వాక్యం పితుస్తదా ।
సణోన్త్య భగవద్రూపం నామాని కథయామి వై ॥ ౪ ॥
ధ్యానమ్ ।
ఓం అస్య శ్రీకృష్ణచైతన్యసహస్రనామస్తోత్రస్య
నారాయణః ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః శ్రీమద్భగవద్భక్తిర్దేవతా
శ్రీరాధాకృష్ణప్రీతయే శ్రీకృష్ణచైతన్య నామసహస్రపథే వినియోగః ।
ఓం నమః ప్రేమసముచ్చయాయ గోపీజనవల్లభాయ మహాత్మనే ।
ఓం విశ్వమ్భరః సదానన్దో విశ్వజిద్విశ్వభావనః ।
మహానుభావో విశ్వాత్మా గౌరాఙ్గో గౌరభావనః ॥ ౫ ॥
హేమప్రభో దీర్ఘబాహుర్దీర్ఘగ్రీవః శుచిర్వసుః ।
చైతన్యశ్చేతనశ్చేతశ్చిత్తరూపీ ప్రభుః స్వయమ్ ॥ ౬ ॥
రాధాఙ్గీ రాధికాభావో రాధాన్వేశీ ప్రియంవదః ।
నీతిజ్ఞః సర్వధర్మజ్ఞో భక్తిమాన్ పురుషోత్తమః ॥ ౭ ॥
అనుభావీ మహాధైర్యః శాస్త్రజ్ఞో నిత్యనూతనః ।
ప్రభావీ భగవాన్ కృష్ణశ్చైతన్యో రసవిగ్రహః ॥ ౮ ॥
అనాదినిధనో ధాతా ధరణీమన్దనః శుచిః ।
వరాఙ్గశ్చఞ్చలో దక్షః ప్రతాపీ సాధుసఙ్గతః ॥ ౯ ॥
ఉన్మాదీ ఉన్మదో వీరో ధీరగ్రాణీ రసప్రియః ।
రక్తామ్బరో దణ్డధరః సంన్యాసీ యతిభూషణః ॥ ౧౦ ॥

దణ్డీ ఛత్రీ చక్రపాణిః కృపాలుః సర్వదర్శనః ।
నిరాయుధః సర్వశాస్తా కలిదోషప్రనాశనః ॥ ౧౧ ॥
గురువర్యః కృపాసిన్ధుర్విక్రమీ చ జనార్దనః ।
మ్లేచ్ఛగ్రాహీ కునీతిఘ్నో దుష్టహారీ కృపాకులః ॥ ౧౨ ॥
బ్రహ్మచారీ యతివరో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణః సుధీః ।
ద్విజరాజశ్చక్రవర్తీ కవిః కృపణవత్సలః ॥ ౧౩ ॥
నిరీహః పావకోఽర్థజ్ఞో నిర్ధూమః పావకోపమః ।
నారవన్ద్యో హరాకారో భవిష్ణుర్నరనాయకః ॥ ౧౪ ॥
దానవీరో యుద్ధవీరో దయావీరో వృకోదరః ।
జ్ఞానవీరో మహావీరః శాన్తివీరః ప్రతాపనః ॥ ౧౫ ॥
శ్రీజిష్ణుర్భ్రమికో జిష్ణుః సహిష్ణుశ్చారుదర్శనః ।
నరో వరీయాన్ దుర్దర్శో నవద్వీపసుధాకరః ॥ ౧౬ ॥
చన్ద్రహాస్యశ్చన్ద్రనఖో బలిమదుదరో బలీ ।
సూర్యప్రభః సూర్యకాంశుః సూర్యాఙ్గో మణిభూషణః ॥ ౧౭ ॥
కమ్భుకణ్ఠః కపోలశ్రీర్నిమ్ననాభిః సులోచనః ।
జగన్నాథసుతో విప్రో రత్నాఙ్గో రత్నభూషణః ॥ ౧౮ ॥
తీర్థార్థీ తీర్థదస్తీర్థస్తీర్థాఙ్గస్తీర్థసాధకః ।
తీర్థాస్పదస్తీర్థవాసస్తీర్థసేవీ నిరాశ్రయః ॥ ౧౯ ॥
తీర్థాలాదీ తీర్థప్రదో బ్రాహ్మకో బ్రహ్మణో భ్రమీ ।
శ్రీవాసపణ్డితానన్దో రామానన్దప్రియఙ్కరః ॥ ౨౦ ॥

గదాధరప్రియో దాసో విక్రమీ శఙ్కరప్రియః ।
యోగీ యోగప్రదో యోగో యోగకారీ త్రియోగకృత్ ॥ ౨౧ ॥
సర్వః సర్వస్వదో భూమా సర్వాఙ్గః సర్వసమ్భవః ।
వాణిర్బాణాయుధో వాదీ వాచస్పతిరయోనిజః ॥ ౨౨ ॥
బుద్ధిః సత్యం బలం తేజో ధృతిమాన్ జఙ్గమకృతిః ।
మురారిర్వర్ధనో ధాతా నృహరిః మానవర్ధనః ॥ ౨౩ ॥
నిష్కర్మా కర్మదో నాథః కర్మజ్ఞః కర్మనాశకః ।
అనర్ఘః కారకః కర్మ క్రియార్హః కర్మబాధకః ॥ ౨౪ ॥
నిర్గుణో గుణవానీశో విధాతా సామగోఽజితః ।
జితశ్వాసో జితప్రాణో జితానఙ్గో జితేన్ద్రియః ॥ ౨౫ ॥
కృష్ణభావీ కృష్ణనామీ కృష్ణాత్మా కృష్ణనాయకః ।
అద్వైతో ద్వైతసాహిత్యో ద్విభావః పాలకో వశీ ॥ ౨౬ ॥
శ్రీవాసః శ్రీధరాహవ్యో హలనాయకసారవిత్ ।
విశ్వరూపానుజశ్చన్ద్రో వరీయాన్ మాధవోఽచ్యుతః ॥ ౨౭ ॥
రూపాసక్తః సదాచారో గుణజ్ఞో బహుభావకః ।
గుణహీనో గుణాతీతో గుణగ్రాహీ గుణార్ణవః ॥ ౨౮ ॥
బ్రహ్మానన్దో నిత్యానన్దః ప్రేమానన్దోఽతినన్దకః ।
నిన్ద్యహారీ నిన్ద్యవర్జీ నిన్ద్యఘ్నః పరితోషకః ॥ ౨౯ ॥
యజ్ఞబాహుర్వినీతాత్మా నామయజ్ఞప్రచారకః ।
కలివర్యః సుచినాంశుః పర్యాంసుః పావకోపమః ॥ ౩౦ ॥

హిరణ్యగర్భః సూక్ష్మాత్మా వైరాజ్యో విరజాపతిః ।
విలాసీ ప్రభావీ స్వాంశీ పరావస్థః శిరోమణిః ॥ ౩౧ ॥
మాయాఘ్నో మాయికో మాయీ మాయావాదీ విచక్షణః ।
కృష్ణాచ్ఛాదీ కృష్ణజల్పీ విషయఘ్నో నిరాకృతిః ॥ ౩౨ ॥
సఙ్కల్పశూన్యో మాయీశో మాయాద్వేశీ వ్రజప్రియః ।
వ్రజాధీశో వ్రజపతిర్గోపగోకులనన్దనః ॥ ౩౩ ॥
వ్రజవాసీ వ్రజభావో వ్రజనాయకసత్తమః ।
గుప్తప్రియో గుప్తభావో వాఞ్ఛితః సత్కులాశ్రయః ॥ ౩౪ ॥
రాగానుగో రాగసిన్ధూ రాగాత్మా రాగవర్ధనః ।
రాగోద్గతః ప్రేమసాక్షీ భట్టనాథః సనాతనః ॥ ౩౫ ॥
గోపాలభట్టగః ప్రీతో లోకనాథప్రియః పటుః ।
ద్విభుజః షడ్భుజో రూపీ రాజదర్పవినాశనః ॥ ౩౬ ॥
కాశిమిశ్రప్రియో వన్ద్యో వన్దనీయః శచిప్రసూః ।
మిశ్రపురన్దరాధిసో రఘునాథప్రియో రయః ॥ ౩౭ ॥
సార్వభౌమదర్పహారీ అమోఘారిర్వసుప్రియః ।
సహజః సహజాధీశః శాశ్వతః ప్రణయాతురః ॥ ౩౮ ॥
కిలకిఞ్చిదభావార్తః పాణ్డుగణ్డః శుచాతురః ।
ప్రలాపీ బహువాక్ శుద్ధః ఋజుర్వక్రగతిః శివః ॥ ౩౯ ॥
ఘత్తాయితోఽరవిన్దాక్షః ప్రేమవైచిత్యలక్షకః ।
ప్రియాభిమానీ చతురః ప్రియావర్తీ ప్రియోన్ముఖః ॥ ౪౦ ॥

లోమాఞ్చితః కమ్పధరః అశ్రుముఖో విశోకహా ।
హాస్యప్రియో హాస్యకారీ హాస్యయుగ్ హాస్యనాగరః ॥ ౪౧ ॥
హాస్యగ్రామీ హాస్యకరస్త్రిభఙ్గీ నర్తనాకులః ।
ఊర్ధ్వలోమా ఊర్ధ్వహస్త ఊర్ధ్వరావీ వికారవాన్ ॥ ౪౨ ॥
భవోల్లాసీ ధీరశాన్తో ధీరఙ్గో ధీరనాయకః ।
దేవాస్పదో దేవధామా దేవదేవో మనోభవః ॥ ౪౩ ॥
హేమాద్రిర్హేమలావణ్యః సుమేరుర్బ్రహ్మసాదనః ।
ఐరావతస్వర్ణకాన్తిః శరఘ్నో వాఞ్ఛితప్రదః ॥ ౪౪ ॥
కరోభోరూః సుదీర్ఘాక్షః కమ్పభ్రూచక్షునాసికః ।
నామగ్రన్థీ నామసఙ్ఖ్యా భావబద్ధస్తృషాహరః ॥ ౪౫ ॥
పాపాకర్షీ పాపహారీ పాపఘ్నః పాపశోధకః ।
దర్పహా ధనదోఽరిఘ్నో మానహా రిపుహా మధుః ॥ ౪౬ ॥
రూపహా వేశహా దివ్యో దీనబన్ధుః కృపామయః ।
సుధక్షరః సుధాస్వాదీ సుధామా కమనీయకః ॥ ౪౭ ॥
నిర్ముక్తో ముక్తిదో ముక్తో ముక్తాఖ్యో ముక్తిబాధకః ।
నిఃశఙ్కో నిరహఙ్కారో నిర్వైరో విపదాపహః ॥ ౪౮ ॥
విదగ్ధో నవలావణ్యో నవద్వీపద్విజ ప్రభుః ।
నిరఙ్కుశో దేవవన్ద్యః సురాచార్యః సురారిహా ॥ ౪౯ ॥
సురవర్యో నిన్ద్యహారీ వాదఘ్నః పరితోషకః ।
సుప్రకాశో బృహద్బాహుర్మిత్రజ్ఞః కవిభూషణః ॥ ౫౦ ॥

వరప్రదో వరపాఙ్గో వరయుగ్ వరనాయకః ।
పుష్పహాసః పద్మగన్ధిః పద్మరాగః ప్రజాగరః ॥ ౫౧ ॥
ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారీ ప్రాణద ఊర్ధ్వగాయకః ।
జనప్రియో జనాహ్లాదో జనకఋషి జనస్పృహః ॥ ౫౨ ॥
అజన్మా జన్మనిలయో జనానదో జనార్ద్రధీః ।
జగన్నాథో జగద్బన్ధుర్జగద్దేవో జగత్పతిః ॥ ౫౩ ॥
జనకారీ జనామోదో జనకానన్దసాగ్రహః ।
కలిప్రియః కలిశ్లాఘ్యః కలిమానవివర్ధనః ॥ ౫౪ ॥
కలివర్యః సదానన్దః కలికృత్ కలిధన్యమాన్ ।
వర్ధామనః శ్రుతిధరః వర్ధనో వృద్ధిదాయకః ॥ ౫౫ ॥
సమ్పదః శారణో దక్షో ఘృణాఙ్గీ కలిరక్షకః ।
కలిధన్యః సమయజ్ఞః కలిపుణ్యప్రకాశకః ॥ ౫౬ ॥
నిశ్చిన్తో ధీరలలితో ధీరవాక్ ప్రేయసీప్రియః ।
వామాస్పర్శీ వామభావో వామరూపో మనోహరః ॥ ౫౭ ॥
అతీన్ద్రియః సురాధ్యక్షో లోకాధ్యక్షః కృతకృతః ।
యుగాదికృద్ యుగకరో యుగజ్ఞో యుగనాయకః ॥ ౫౮ ॥
యుగావర్తో యుగాసీమః కాలవాన్ కాలశక్తిధృక్ ।
ప్రణయః శాశ్వతో హృష్టో విశ్వజిద్ బుద్ధిమోహనః ॥ ౫౯ ॥
సన్ధ్యాతా ధ్యానకృద్ ధ్యానీ ధ్యానమఙ్గలసన్ధిమాన్ ।
విస్రుతాత్మా హృదిస్థిరో గ్రామనియప్రగ్రాహకః ॥ ౬౦ ॥

స్వరమూర్చ్ఛీ స్వరాలాపీ స్వరమూర్తివిభూషణః ।
గానగ్రాహీ గానలుబ్ధో గాయకో గానవర్ధనః ॥ ౬౧ ॥
గానమాన్యో హ్యప్రమేయః సత్కర్తా విశ్వధృక్ సహః ।
క్షీరాబ్ధికమథాకారః ప్రేమగర్భఝషాకృతిః ॥ ౬౨ ॥
బీభత్సుర్భావహృదయః అదృశ్యో బర్హిదర్శకః ।
జ్ఞానరుద్ధో ధీరబుద్ధిరఖిలాత్మప్రియః సుధీః ॥ ౬౩ ॥
అమేయః సర్వవిద్భానుర్బభ్రూర్బహుశిరో రుచిః ।
ఉరుశ్రవాః మహాదీర్ఘో వృషకర్మా వృషాకృతిః ॥ ౬౪ ॥
శ్రుతిస్మృతిధరో వేదః శ్రుతిజ్ఞః శ్రుతిబాధకః ।
హృదిస్పృశ ఆస ఆత్మా శ్రుతిసారో విచక్షణః ॥ ౬౫ ॥
కలాపీ నిరనుగ్రాహీ వైద్యవిద్యాప్రచారకః ।
మీమాంసకారిర్వేదాఙ్గ వేదార్థప్రభవో గతిః ॥ ౬౬ ॥
పరావరజ్ఞో దుష్పారో విరహాఙ్గీ సతాం గతిః ।
అసఙ్ఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః ॥ ౬౭ ॥
ధర్మసేతుర్ధర్మపరో ధర్మాత్మా ధర్మభావనః ।
ఉదీర్ణసంశయచ్ఛిన్నో విభూతిః శాశ్వతః స్థిరః ॥ ౬౮ ॥
శుద్ధాత్మా శోభనోత్కణ్ఠోఽనిర్దేశ్యః సాధనప్రియః ।
గ్రన్థప్రియో గ్రన్థమయః శాస్త్రయోనిర్మహాశయః ॥ ౬౯ ॥
అవర్ణో వర్ణనిలయో నాశ్రమీ చతురాశ్రమః ।
అవిప్ర విప్రకృత్ స్తుత్యో రాజన్యో రాజ్యనాశకః ॥ ౭౦ ॥

అవశ్యో వశ్యతాధీనః శ్రీభక్తివ్యవసాయకః ।
మనోజవః పురయితా భక్తికీర్తిరనామయః ॥ ౭౧ ॥
నిధివర్జీ భక్తినిధిర్దుర్లభో దుర్గభావకృత్ ।
కర్తనీః కీర్తిరతులః అమృతో మురజప్రియః ॥ ౭౨ ॥
శృఙ్గారః పఞ్చమో భావో భావయోనిరనన్తరః ।
భక్తిజిత్ ప్రేమభోజీ చ నవభక్తిప్రచారకః ॥ ౭౩ ॥
త్రిగర్తస్త్రిగుణామోదస్త్రివాఞ్ఛీ ప్రీతివర్ధనః ।
నియన్తా శ్రమగోఽతీతః పోషణో విగతజ్వరః ॥ ౭౪ ॥
ప్రేమజ్వరో విమానార్హః అర్థహా స్వప్ననాశనః ।
ఉత్తారణో నామపుణ్యః పాపపుణ్యవివర్జితః ॥ ౭౫ ॥
అపరాధహరః పాల్యః స్వస్తిదః స్వస్తిభూషణః ।
పూతాత్మా పూతగః పూతః పూతభావో మహాస్వనః ॥ ౭౬ ॥
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రవిజయీ క్షేత్రవాసో జగత్ప్రసూః ।
భయహా భయదో భాస్వాన్ గౌణభావసమన్వితః ॥ ౭౭ ॥
మణ్డితో మణ్డలకరో వైజయన్తీపవిత్రకః ।
చిత్రాఙ్గశ్చిత్రితశ్చిత్రో భక్తచిత్తప్రకాశకః ॥ ౭౮ ॥
బుద్ధిగో బుద్ధిదో బుద్ధిర్బుద్ధిధృగ్ బుద్ధివర్ధనః ।
ప్రేమాద్రిధృక్ ప్రేమవహో రతివోఢ రతిస్పృశః ॥ ౭౯ ॥
ప్రేమచక్షుః ప్రేమగహ్నః ప్రేమహృత్ ప్రేమపూరకః ।
గమ్భీరగో బహిర్వాసో భావానుష్ఠితగో పతిః ॥ ౮౦ ॥

నైకరూపో నైకభావో నైకాత్మా నైకరూపధృక్ ।
శ్లథసన్ధిః క్షీణధర్మస్త్యక్తపాప ఉరుశ్రవః ॥ ౮౧ ॥
ఉరుగాయ ఉరుగ్రీవ ఉరుభావ ఉరుక్రమః ।
నిర్ధూతో నిర్మలో భావో నిరీహో నిరనుగ్రహః ॥ ౮౨ ॥
నిర్ధూమోఽగ్నిః సుప్రతాపస్తీవ్రతాపో హుతాశనః ।
ఏకో మహద్భూతవ్యాపీ పృథగ్భూతః అనేకశః ॥ ౮౩ ॥
నిర్ణయీ నిరనుజ్ఞాతో దుష్టగ్రామనివర్తకః ।
విప్రబన్ధుః ప్రియో రుచ్యో రోచకాఙ్గో నరాధిపః ॥ ౮౪ ॥
లోకాధ్యక్షః సువర్ణాభః కనకాబ్జః శిఖామణిః ।
హేమకుమ్భో ధర్మసేతుర్లోకనాథో జగద్గురుః ॥ ౮౫ ॥
లోహితాక్షో నామకర్మా భావస్థో హృద్గుహాశయః ।
రసప్రాణో రతిజ్యేష్ఠో రసాబ్ధిరతిరాకులః ॥ ౮౬ ॥
భావసిన్ధుర్భక్తిమేఘో రసవర్షీ జనాకులః ।
పీతాబ్జో నీలపీతాభో రతిభోక్తా రసాయనః ॥ ౮౭ ॥
అవ్యక్తః స్వర్ణరాజీవో వివర్ణీ సాధుదర్శనః ।
అమృత్యుః మృత్యుదోఽరుద్ధః సన్ధాతా మృత్యువఞ్చకః ॥ ౮౮ ॥
ప్రేమోన్మత్తః కీర్తనర్త్తః సఙ్కీర్తనపితా సురః ।
భక్తిగ్రామః సుసిద్ధార్థః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః ॥ ౮౯ ॥
ప్రేమోదరః ప్రేమవాహూ లోకభర్తా దిశామ్పతిః ।
అన్తః కృష్ణో బహిర్గౌరో దర్శకో రతివిస్తరః ॥ ౯౦ ॥

సఙ్కల్పసిద్ధో వాఞ్ఛాత్మా అతులః సచ్ఛరీరభృత్ ।
ఋడ్ధార్థః కరుణాపాఙ్గో నదకృద్ భక్తవత్సలః ॥ ౯౧ ॥
అమత్సరః పరానన్దః కౌపీనీ భక్తిపోషకః ।
అకైతవో నామమాలీ వేగవాన్ పూర్ణలక్షణః ॥ ౯౨ ॥
మితాశనో వివర్తాక్షో వ్యవసాయా వ్యవస్థితః ।
రతిస్థానో రతివనః పశ్చాత్తుష్టః శమాకులః ॥ ౯౩ ॥
క్షోభణో విరభో మార్గో మార్గధృగ్ వర్త్మదర్శకః ।
నీచాశ్రమీ నీచమానీ విస్తారో బీజమవ్యయః ॥ ౯౪ ॥
మోహకాయః సూక్ష్మగతిర్మహేజ్యః సత్త్రవర్ధనః ।
సుముఖః స్వాపనోఽనాదిః సుకృత్ పాపవిదారణః ॥ ౯౫ ॥
శ్రీనివాసో గభీరాత్మా శృఙ్గారకనకాదృతః ।
గభీరో గహనో వేధా సాఙ్గోపాఙ్గో వృషప్రియః ॥ ౯౬ ॥
ఉదీర్ణరాగో వైచిత్రీ శ్రీకరః స్తవనార్హకః ।
అశ్రుచక్షుర్జలాబ్యఙ్గ పూరితో రతిపూరకః ॥ ౯౭ ॥
స్తోత్రాయణః స్తవాధ్యక్షః స్తవనీయః స్తవాకులః ।
ఊర్ధ్వరేతః సన్నివాసః ప్రేమమూర్తిః శతానలః ॥ ౯౮ ॥
భక్తబన్ధుర్లోకబన్ధుః ప్రేమబన్ధుః శతాకులః ।
సత్యమేధా శ్రుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాంవరః ॥ ౯౯ ॥
భక్తిద్వారో భక్తిగృహః ప్రేమాగారో నిరోధహా ।
ఉద్ఘూర్ణో ఘూర్ణితమనా ఆఘూర్నితకలేవరః ॥ ౧౦౦ ॥

భవభ్రాన్తిజసన్దేహః ప్రేమరాశిః శుచాపహః ।
కృపాచార్యః ప్రేమసఙ్గో వయునః స్థిరయౌవనః ॥ ౧౦౧ ॥
సిన్ధుగః ప్రేమసఙ్గాహః ప్రేమవశ్యో విచక్షణః ।
పద్మకిఞ్జల్కసఙ్కాశః ప్రేమాదారో నియామకః ॥ ౧౦౨ ॥
విరక్తో విగతారాతిర్నాపేక్షో నారదదృతః ।
నతస్థో దక్షిణః క్షామః శఠజీవప్రతారకః ॥ ౧౦౩ ॥
నామప్రవర్తకోఽనర్థో ధర్మోగుర్వాదిపురుషః ।
న్యగ్రోధో జనకో జాతో వైనత్యో భక్తిపాదపః ॥ ౧౦౪ ॥
ఆత్మమోహః ప్రేమలీధః ఆత్మభావానుగో విరాట్ ।
మాధుర్యవత్ స్వాత్మరతో గౌరఖ్యో విప్రరూపధృక్ ॥ ౧౦౫ ॥
రాధారూపీ మహాభావీ రాధ్యో రాధనతత్పరః ।
గోపీనాథాత్మకోఽదృశ్యః స్వాధికారప్రసాధకః ॥ ౧౦౬ ॥
నిత్యాస్పదో నిత్యరూపీ నిత్యభావప్రకాశకః ।
సుస్థభావశ్చపలధీః స్వచ్ఛగో భక్తిపోషకః ॥ ౧౦౭ ॥
సర్వత్రగస్తీర్థభూతో హృదిస్థః కమలాసనః ।
సర్వభావానుగాధీశః సర్వమఙ్గలకారకః ॥ ౧౦౮ ॥
ఇత్యేతత్కథితం నిత్యం సాహస్రం నామసున్దరమ్ ।
గోలోకవాసినో విష్ణోర్గౌరరూపస్య శార్ఙ్గినః ॥ ౧౦౯ ॥
ఇదం గౌరసహస్రాఖ్యామ్ ఆమయఘ్నం శుచాపహమ్ ।
ప్రేమభక్తిప్రదం నృణాం గోవిన్దాకర్షకం పరమ్ ॥ ౧౧౦ ॥

ప్రాతఃకాలే చ మధ్యాహ్నే సన్ధ్యాయాం మధ్యరాత్రికే ।
యః పఠేత్ప్రయతో భక్త్యా చైతన్యే లభతే రతిమ్ ॥ ౧౧౧ ॥
నామాత్మకో గౌరదేవో యస్య చేతసి వర్తతే ।
స సర్వం విషయం త్యక్త్వా భావానన్దో భవేద్ధ్రువమ్ ॥ ౧౧౨ ॥
యస్మై కస్మై న దాతవ్యమ్ దానే తు భక్తిహా భవేత్ ।
వినీతాయ ప్రశాన్తాయ గౌరభక్తాయ ధీమతే ॥ ౧౧౩ ॥
తస్మై దేయం తతో గ్రాహ్యమితి వైష్ణవశాసనమ్ ॥
ఇతి శ్రీకవికర్ణపూరవిరచితమ్
శ్రీకృష్ణచైతన్యచన్ద్రస్య
సహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya:

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top