Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Krishna Chaitanya Chandrasya Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യചന്ദ്രസ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

നമസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ ചൈതന്യായ മഹാത്മനേ ।
കലികല്‍മഷനാശായ ഭവാബ്ധിതാരണായ ച ॥ 1 ॥
ബ്രഹ്മണാ ഹരിദാസേന ശ്രീരൂപായ പ്രകാശിതം ।
തത്സര്‍വം കഥയിഷ്യാമി സാവധാനം നിശാമയ ॥ 2 ॥
ശ്രുത്വൈവം വൈഷ്ണവാഃ സര്‍വേ പ്രഹൃഷ്ടാഃ പ്രേമവിഹ്വലാഃ ।
സാദരം പരിപപ്രച്ഛുഃ പ്രേമഗദ്ഗദയാ ഗിരാ ॥ 3 ॥
വൈഷ്ണവാനാം ഹി കൃപയാ സ്മൃത്വാ വാക്യം പിതുസ്തദാ ।
സണോന്ത്യ ഭഗവദ്രൂപം നാമാനി കഥയാമി വൈ ॥ 4 ॥
ധ്യാനം ।
ഓം അസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ
നാരായണഃ ഋഷിഃ അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഭക്തിര്‍ദേവതാ
ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപ്രീതയേ ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യ നാമസഹസ്രപഥേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം നമഃ പ്രേമസമുച്ചയായ ഗോപീജനവല്ലഭായ മഹാത്മനേ ।
ഓം വിശ്വംഭരഃ സദാനന്ദോ വിശ്വജിദ്വിശ്വഭാവനഃ ।
മഹാനുഭാവോ വിശ്വാത്മാ ഗൌരാങ്ഗോ ഗൌരഭാവനഃ ॥ 5 ॥
ഹേമപ്രഭോ ദീര്‍ഘബാഹുര്‍ദീര്‍ഘഗ്രീവഃ ശുചിര്‍വസുഃ ।
ചൈതന്യശ്ചേതനശ്ചേതശ്ചിത്തരൂപീ പ്രഭുഃ സ്വയം ॥ 6 ॥
രാധാങ്ഗീ രാധികാഭാവോ രാധാന്വേശീ പ്രിയംവദഃ ।
നീതിജ്ഞഃ സര്‍വധര്‍മജ്ഞോ ഭക്തിമാന്‍ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 7 ॥
അനുഭാവീ മഹാധൈര്യഃ ശാസ്ത്രജ്ഞോ നിത്യനൂതനഃ ।
പ്രഭാവീ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണശ്ചൈതന്യോ രസവിഗ്രഹഃ ॥ 8 ॥
അനാദിനിധനോ ധാതാ ധരണീമന്ദനഃ ശുചിഃ ।
വരാങ്ഗശ്ചഞ്ചലോ ദക്ഷഃ പ്രതാപീ സാധുസങ്ഗതഃ ॥ 9 ॥
ഉന്‍മാദീ ഉന്‍മദോ വീരോ ധീരഗ്രാണീ രസപ്രിയഃ ।
രക്താംബരോ ദണ്ഡധരഃ സംന്യാസീ യതിഭൂഷണഃ ॥ 10 ॥

ദണ്ഡീ ഛത്രീ ചക്രപാണിഃ കൃപാലുഃ സര്‍വദര്‍ശനഃ ।
നിരായുധഃ സര്‍വശാസ്താ കലിദോഷപ്രനാശനഃ ॥ 11 ॥
ഗുരുവര്യഃ കൃപാസിന്ധുര്‍വിക്രമീ ച ജനാര്‍ദനഃ ।
ംലേച്ഛഗ്രാഹീ കുനീതിഘ്നോ ദുഷ്ടഹാരീ കൃപാകുലഃ ॥ 12 ॥
ബ്രഹ്മചാരീ യതിവരോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണഃ സുധീഃ ।
ദ്വിജരാജശ്ചക്രവര്‍തീ കവിഃ കൃപണവത്സലഃ ॥ 13 ॥
നിരീഹഃ പാവകോഽര്‍ഥജ്ഞോ നിര്‍ധൂമഃ പാവകോപമഃ ।
നാരവന്ദ്യോ ഹരാകാരോ ഭവിഷ്ണുര്‍നരനായകഃ ॥ 14 ॥
ദാനവീരോ യുദ്ധവീരോ ദയാവീരോ വൃകോദരഃ ।
ജ്ഞാനവീരോ മഹാവീരഃ ശാന്തിവീരഃ പ്രതാപനഃ ॥ 15 ॥
ശ്രീജിഷ്ണുര്‍ഭ്രമികോ ജിഷ്ണുഃ സഹിഷ്ണുശ്ചാരുദര്‍ശനഃ ।
നരോ വരീയാന്‍ ദുര്‍ദര്‍ശോ നവദ്വീപസുധാകരഃ ॥ 16 ॥
ചന്ദ്രഹാസ്യശ്ചന്ദ്രനഖോ ബലിമദുദരോ ബലീ ।
സൂര്യപ്രഭഃ സൂര്യകാംശുഃ സൂര്യാങ്ഗോ മണിഭൂഷണഃ ॥ 17 ॥
കംഭുകണ്ഠഃ കപോലശ്രീര്‍നിംനനാഭിഃ സുലോചനഃ ।
ജഗന്നാഥസുതോ വിപ്രോ രത്നാങ്ഗോ രത്നഭൂഷണഃ ॥ 18 ॥
തീര്‍ഥാര്‍ഥീ തീര്‍ഥദസ്തീര്‍ഥസ്തീര്‍ഥാങ്ഗസ്തീര്‍ഥസാധകഃ ।
തീര്‍ഥാസ്പദസ്തീര്‍ഥവാസസ്തീര്‍ഥസേവീ നിരാശ്രയഃ ॥ 19 ॥
തീര്‍ഥാലാദീ തീര്‍ഥപ്രദോ ബ്രാഹ്മകോ ബ്രഹ്മണോ ഭ്രമീ ।
ശ്രീവാസപണ്ഡിതാനന്ദോ രാമാനന്ദപ്രിയങ്കരഃ ॥ 20 ॥

ഗദാധരപ്രിയോ ദാസോ വിക്രമീ ശങ്കരപ്രിയഃ ।
യോഗീ യോഗപ്രദോ യോഗോ യോഗകാരീ ത്രിയോഗകൃത് ॥ 21 ॥
സര്‍വഃ സര്‍വസ്വദോ ഭൂമാ സര്‍വാങ്ഗഃ സര്‍വസംഭവഃ ।
വാണിര്‍ബാണായുധോ വാദീ വാചസ്പതിരയോനിജഃ ॥ 22 ॥
ബുദ്ധിഃ സത്യം ബലം തേജോ ധൃതിമാന്‍ ജങ്ഗമകൃതിഃ ।
മുരാരിര്‍വര്‍ധനോ ധാതാ നൃഹരിഃ മാനവര്‍ധനഃ ॥ 23 ॥
നിഷ്കര്‍മാ കര്‍മദോ നാഥഃ കര്‍മജ്ഞഃ കര്‍മനാശകഃ ।
അനര്‍ഘഃ കാരകഃ കര്‍മ ക്രിയാര്‍ഹഃ കര്‍മബാധകഃ ॥ 24 ॥
നിര്‍ഗുണോ ഗുണവാനീശോ വിധാതാ സാമഗോഽജിതഃ ।
ജിതശ്വാസോ ജിതപ്രാണോ ജിതാനങ്ഗോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 25 ॥
കൃഷ്ണഭാവീ കൃഷ്ണനാമീ കൃഷ്ണാത്മാ കൃഷ്ണനായകഃ ।
അദ്വൈതോ ദ്വൈതസാഹിത്യോ ദ്വിഭാവഃ പാലകോ വശീ ॥ 26 ॥
ശ്രീവാസഃ ശ്രീധരാഹവ്യോ ഹലനായകസാരവിത് ।
വിശ്വരൂപാനുജശ്ചന്ദ്രോ വരീയാന്‍ മാധവോഽച്യുതഃ ॥ 27 ॥
രൂപാസക്തഃ സദാചാരോ ഗുണജ്ഞോ ബഹുഭാവകഃ ।
ഗുണഹീനോ ഗുണാതീതോ ഗുണഗ്രാഹീ ഗുണാര്‍ണവഃ ॥ 28 ॥
ബ്രഹ്മാനന്ദോ നിത്യാനന്ദഃ പ്രേമാനന്ദോഽതിനന്ദകഃ ।
നിന്ദ്യഹാരീ നിന്ദ്യവര്‍ജീ നിന്ദ്യഘ്നഃ പരിതോഷകഃ ॥ 29 ॥
യജ്ഞബാഹുര്‍വിനീതാത്മാ നാമയജ്ഞപ്രചാരകഃ ।
കലിവര്യഃ സുചിനാംശുഃ പര്യാംസുഃ പാവകോപമഃ ॥ 30 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭഃ സൂക്ഷ്മാത്മാ വൈരാജ്യോ വിരജാപതിഃ ।
വിലാസീ പ്രഭാവീ സ്വാംശീ പരാവസ്ഥഃ ശിരോമണിഃ ॥ 31 ॥
മായാഘ്നോ മായികോ മായീ മായാവാദീ വിചക്ഷണഃ ।
കൃഷ്ണാച്ഛാദീ കൃഷ്ണജല്‍പീ വിഷയഘ്നോ നിരാകൃതിഃ ॥ 32 ॥
സങ്കല്‍പശൂന്യോ മായീശോ മായാദ്വേശീ വ്രജപ്രിയഃ ।
വ്രജാധീശോ വ്രജപതിര്‍ഗോപഗോകുലനന്ദനഃ ॥ 33 ॥
വ്രജവാസീ വ്രജഭാവോ വ്രജനായകസത്തമഃ ।
ഗുപ്തപ്രിയോ ഗുപ്തഭാവോ വാഞ്ഛിതഃ സത്കുലാശ്രയഃ ॥ 34 ॥
രാഗാനുഗോ രാഗസിന്ധൂ രാഗാത്മാ രാഗവര്‍ധനഃ ।
രാഗോദ്ഗതഃ പ്രേമസാക്ഷീ ഭട്ടനാഥഃ സനാതനഃ ॥ 35 ॥
ഗോപാലഭട്ടഗഃ പ്രീതോ ലോകനാഥപ്രിയഃ പടുഃ ।
ദ്വിഭുജഃ ഷഡ്ഭുജോ രൂപീ രാജദര്‍പവിനാശനഃ ॥ 36 ॥
കാശിമിശ്രപ്രിയോ വന്ദ്യോ വന്ദനീയഃ ശചിപ്രസൂഃ ।
മിശ്രപുരന്ദരാധിസോ രഘുനാഥപ്രിയോ രയഃ ॥ 37 ॥
സാര്‍വഭൌമദര്‍പഹാരീ അമോഘാരിര്‍വസുപ്രിയഃ ।
സഹജഃ സഹജാധീശഃ ശാശ്വതഃ പ്രണയാതുരഃ ॥ 38 ॥
കിലകിഞ്ചിദഭാവാര്‍തഃ പാണ്ഡുഗണ്ഡഃ ശുചാതുരഃ ।
പ്രലാപീ ബഹുവാക് ശുദ്ധഃ ഋജുര്‍വക്രഗതിഃ ശിവഃ ॥ 39 ॥
ഘത്തായിതോഽരവിന്ദാക്ഷഃ പ്രേമവൈചിത്യലക്ഷകഃ ।
പ്രിയാഭിമാനീ ചതുരഃ പ്രിയാവര്‍തീ പ്രിയോന്‍മുഖഃ ॥ 40 ॥

ലോമാഞ്ചിതഃ കമ്പധരഃ അശ്രുമുഖോ വിശോകഹാ ।
ഹാസ്യപ്രിയോ ഹാസ്യകാരീ ഹാസ്യയുഗ് ഹാസ്യനാഗരഃ ॥ 41 ॥
ഹാസ്യഗ്രാമീ ഹാസ്യകരസ്ത്രിഭങ്ഗീ നര്‍തനാകുലഃ ।
ഊര്‍ധ്വലോമാ ഊര്‍ധ്വഹസ്ത ഊര്‍ധ്വരാവീ വികാരവാന്‍ ॥ 42 ॥
ഭവോല്ലാസീ ധീരശാന്തോ ധീരങ്ഗോ ധീരനായകഃ ।
ദേവാസ്പദോ ദേവധാമാ ദേവദേവോ മനോഭവഃ ॥ 43 ॥
ഹേമാദ്രിര്‍ഹേമലാവണ്യഃ സുമേരുര്‍ബ്രഹ്മസാദനഃ ।
ഐരാവതസ്വര്‍ണകാന്തിഃ ശരഘ്നോ വാഞ്ഛിതപ്രദഃ ॥ 44 ॥
കരോഭോരൂഃ സുദീര്‍ഘാക്ഷഃ കമ്പഭ്രൂചക്ഷുനാസികഃ ।
നാമഗ്രന്ഥീ നാമസങ്ഖ്യാ ഭാവബദ്ധസ്തൃഷാഹരഃ ॥ 45 ॥
പാപാകര്‍ഷീ പാപഹാരീ പാപഘ്നഃ പാപശോധകഃ ।
ദര്‍പഹാ ധനദോഽരിഘ്നോ മാനഹാ രിപുഹാ മധുഃ ॥ 46 ॥
രൂപഹാ വേശഹാ ദിവ്യോ ദീനബന്ധുഃ കൃപാമയഃ ।
സുധക്ഷരഃ സുധാസ്വാദീ സുധാമാ കമനീയകഃ ॥ 47 ॥
നിര്‍മുക്തോ മുക്തിദോ മുക്തോ മുക്താഖ്യോ മുക്തിബാധകഃ ।
നിഃശങ്കോ നിരഹങ്കാരോ നിര്‍വൈരോ വിപദാപഹഃ ॥ 48 ॥
വിദഗ്ധോ നവലാവണ്യോ നവദ്വീപദ്വിജ പ്രഭുഃ ।
നിരങ്കുശോ ദേവവന്ദ്യഃ സുരാചാര്യഃ സുരാരിഹാ ॥ 49 ॥
സുരവര്യോ നിന്ദ്യഹാരീ വാദഘ്നഃ പരിതോഷകഃ ।
സുപ്രകാശോ ബൃഹദ്ബാഹുര്‍മിത്രജ്ഞഃ കവിഭൂഷണഃ ॥ 50 ॥

വരപ്രദോ വരപാങ്ഗോ വരയുഗ് വരനായകഃ ।
പുഷ്പഹാസഃ പദ്മഗന്ധിഃ പദ്മരാഗഃ പ്രജാഗരഃ ॥ 51 ॥
ഊര്‍ധ്വഗഃ സത്പഥാചാരീ പ്രാണദ ഊര്‍ധ്വഗായകഃ ।
ജനപ്രിയോ ജനാഹ്ലാദോ ജനകഋഷി ജനസ്പൃഹഃ ॥ 52 ॥
അജന്‍മാ ജന്‍മനിലയോ ജനാനദോ ജനാര്‍ദ്രധീഃ ।
ജഗന്നാഥോ ജഗദ്ബന്ധുര്‍ജഗദ്ദേവോ ജഗത്പതിഃ ॥ 53 ॥
ജനകാരീ ജനാമോദോ ജനകാനന്ദസാഗ്രഹഃ ।
കലിപ്രിയഃ കലിശ്ലാഘ്യഃ കലിമാനവിവര്‍ധനഃ ॥ 54 ॥
കലിവര്യഃ സദാനന്ദഃ കലികൃത് കലിധന്യമാന്‍ ।
വര്‍ധാമനഃ ശ്രുതിധരഃ വര്‍ധനോ വൃദ്ധിദായകഃ ॥ 55 ॥
സമ്പദഃ ശാരണോ ദക്ഷോ ഘൃണാങ്ഗീ കലിരക്ഷകഃ ।
കലിധന്യഃ സമയജ്ഞഃ കലിപുണ്യപ്രകാശകഃ ॥ 56 ॥
നിശ്ചിന്തോ ധീരലലിതോ ധീരവാക് പ്രേയസീപ്രിയഃ ।
വാമാസ്പര്‍ശീ വാമഭാവോ വാമരൂപോ മനോഹരഃ ॥ 57 ॥
അതീന്ദ്രിയഃ സുരാധ്യക്ഷോ ലോകാധ്യക്ഷഃ കൃതകൃതഃ ।
യുഗാദികൃദ് യുഗകരോ യുഗജ്ഞോ യുഗനായകഃ ॥ 58 ॥
യുഗാവര്‍തോ യുഗാസീമഃ കാലവാന്‍ കാലശക്തിധൃക് ।
പ്രണയഃ ശാശ്വതോ ഹൃഷ്ടോ വിശ്വജിദ് ബുദ്ധിമോഹനഃ ॥ 59 ॥
സന്ധ്യാതാ ധ്യാനകൃദ് ധ്യാനീ ധ്യാനമങ്ഗലസന്ധിമാന്‍ ।
വിസ്രുതാത്മാ ഹൃദിസ്ഥിരോ ഗ്രാമനിയപ്രഗ്രാഹകഃ ॥ 60 ॥

സ്വരമൂര്‍ച്ഛീ സ്വരാലാപീ സ്വരമൂര്‍തിവിഭൂഷണഃ ।
ഗാനഗ്രാഹീ ഗാനലുബ്ധോ ഗായകോ ഗാനവര്‍ധനഃ ॥ 61 ॥
ഗാനമാന്യോ ഹ്യപ്രമേയഃ സത്കര്‍താ വിശ്വധൃക് സഹഃ ।
ക്ഷീരാബ്ധികമഥാകാരഃ പ്രേമഗര്‍ഭഝഷാകൃതിഃ ॥ 62 ॥
ബീഭത്സുര്‍ഭാവഹൃദയഃ അദൃശ്യോ ബര്‍ഹിദര്‍ശകഃ ।
ജ്ഞാനരുദ്ധോ ധീരബുദ്ധിരഖിലാത്മപ്രിയഃ സുധീഃ ॥ 63 ॥
അമേയഃ സര്‍വവിദ്ഭാനുര്‍ബഭ്രൂര്‍ബഹുശിരോ രുചിഃ ।
ഉരുശ്രവാഃ മഹാദീര്‍ഘോ വൃഷകര്‍മാ വൃഷാകൃതിഃ ॥ 64 ॥
ശ്രുതിസ്മൃതിധരോ വേദഃ ശ്രുതിജ്ഞഃ ശ്രുതിബാധകഃ ।
ഹൃദിസ്പൃശ ആസ ആത്മാ ശ്രുതിസാരോ വിചക്ഷണഃ ॥ 65 ॥
കലാപീ നിരനുഗ്രാഹീ വൈദ്യവിദ്യാപ്രചാരകഃ ।
മീമാംസകാരിര്‍വേദാങ്ഗ വേദാര്‍ഥപ്രഭവോ ഗതിഃ ॥ 66 ॥
പരാവരജ്ഞോ ദുഷ്പാരോ വിരഹാങ്ഗീ സതാം ഗതിഃ ।
അസങ്ഖ്യേയോഽപ്രമേയാത്മാ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധിസാധനഃ ॥ 67 ॥
ധര്‍മസേതുര്‍ധര്‍മപരോ ധര്‍മാത്മാ ധര്‍മഭാവനഃ ।
ഉദീര്‍ണസംശയച്ഛിന്നോ വിഭൂതിഃ ശാശ്വതഃ സ്ഥിരഃ ॥ 68 ॥
ശുദ്ധാത്മാ ശോഭനോത്കണ്ഠോഽനിര്‍ദേശ്യഃ സാധനപ്രിയഃ ।
ഗ്രന്ഥപ്രിയോ ഗ്രന്ഥമയഃ ശാസ്ത്രയോനിര്‍മഹാശയഃ ॥ 69 ॥
അവര്‍ണോ വര്‍ണനിലയോ നാശ്രമീ ചതുരാശ്രമഃ ।
അവിപ്ര വിപ്രകൃത് സ്തുത്യോ രാജന്യോ രാജ്യനാശകഃ ॥ 70 ॥

അവശ്യോ വശ്യതാധീനഃ ശ്രീഭക്തിവ്യവസായകഃ ।
മനോജവഃ പുരയിതാ ഭക്തികീര്‍തിരനാമയഃ ॥ 71 ॥
നിധിവര്‍ജീ ഭക്തിനിധിര്‍ദുര്ലഭോ ദുര്‍ഗഭാവകൃത് ।
കര്‍തനീഃ കീര്‍തിരതുലഃ അമൃതോ മുരജപ്രിയഃ ॥ 72 ॥
ശൃങ്ഗാരഃ പഞ്ചമോ ഭാവോ ഭാവയോനിരനന്തരഃ ।
ഭക്തിജിത് പ്രേമഭോജീ ച നവഭക്തിപ്രചാരകഃ ॥ 73 ॥
ത്രിഗര്‍തസ്ത്രിഗുണാമോദസ്ത്രിവാഞ്ഛീ പ്രീതിവര്‍ധനഃ ।
നിയന്താ ശ്രമഗോഽതീതഃ പോഷണോ വിഗതജ്വരഃ ॥ 74 ॥
പ്രേമജ്വരോ വിമാനാര്‍ഹഃ അര്‍ഥഹാ സ്വപ്നനാശനഃ ।
ഉത്താരണോ നാമപുണ്യഃ പാപപുണ്യവിവര്‍ജിതഃ ॥ 75 ॥
അപരാധഹരഃ പാല്യഃ സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തിഭൂഷണഃ ।
പൂതാത്മാ പൂതഗഃ പൂതഃ പൂതഭാവോ മഹാസ്വനഃ ॥ 76 ॥
ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രവിജയീ ക്ഷേത്രവാസോ ജഗത്പ്രസൂഃ ।
ഭയഹാ ഭയദോ ഭാസ്വാന്‍ ഗൌണഭാവസമന്വിതഃ ॥ 77 ॥
മണ്ഡിതോ മണ്ഡലകരോ വൈജയന്തീപവിത്രകഃ ।
ചിത്രാങ്ഗശ്ചിത്രിതശ്ചിത്രോ ഭക്തചിത്തപ്രകാശകഃ ॥ 78 ॥
ബുദ്ധിഗോ ബുദ്ധിദോ ബുദ്ധിര്‍ബുദ്ധിധൃഗ് ബുദ്ധിവര്‍ധനഃ ।
പ്രേമാദ്രിധൃക് പ്രേമവഹോ രതിവോഢ രതിസ്പൃശഃ ॥ 79 ॥
പ്രേമചക്ഷുഃ പ്രേമഗഹ്നഃ പ്രേമഹൃത് പ്രേമപൂരകഃ ।
ഗംഭീരഗോ ബഹിര്‍വാസോ ഭാവാനുഷ്ഠിതഗോ പതിഃ ॥ 80 ॥

നൈകരൂപോ നൈകഭാവോ നൈകാത്മാ നൈകരൂപധൃക് ।
ശ്ലഥസന്ധിഃ ക്ഷീണധര്‍മസ്ത്യക്തപാപ ഉരുശ്രവഃ ॥ 81 ॥
ഉരുഗായ ഉരുഗ്രീവ ഉരുഭാവ ഉരുക്രമഃ ।
നിര്‍ധൂതോ നിര്‍മലോ ഭാവോ നിരീഹോ നിരനുഗ്രഹഃ ॥ 82 ॥
നിര്‍ധൂമോഽഗ്നിഃ സുപ്രതാപസ്തീവ്രതാപോ ഹുതാശനഃ ।
ഏകോ മഹദ്ഭൂതവ്യാപീ പൃഥഗ്ഭൂതഃ അനേകശഃ ॥ 83 ॥
നിര്‍ണയീ നിരനുജ്ഞാതോ ദുഷ്ടഗ്രാമനിവര്‍തകഃ ।
വിപ്രബന്ധുഃ പ്രിയോ രുച്യോ രോചകാങ്ഗോ നരാധിപഃ ॥ 84 ॥
ലോകാധ്യക്ഷഃ സുവര്‍ണാഭഃ കനകാബ്ജഃ ശിഖാമണിഃ ।
ഹേമകുംഭോ ധര്‍മസേതുര്ലോകനാഥോ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 85 ॥
ലോഹിതാക്ഷോ നാമകര്‍മാ ഭാവസ്ഥോ ഹൃദ്ഗുഹാശയഃ ।
രസപ്രാണോ രതിജ്യേഷ്ഠോ രസാബ്ധിരതിരാകുലഃ ॥ 86 ॥
ഭാവസിന്ധുര്‍ഭക്തിമേഘോ രസവര്‍ഷീ ജനാകുലഃ ।
പീതാബ്ജോ നീലപീതാഭോ രതിഭോക്താ രസായനഃ ॥ 87 ॥
അവ്യക്തഃ സ്വര്‍ണരാജീവോ വിവര്‍ണീ സാധുദര്‍ശനഃ ।
അമൃത്യുഃ മൃത്യുദോഽരുദ്ധഃ സന്ധാതാ മൃത്യുവഞ്ചകഃ ॥ 88 ॥
പ്രേമോന്‍മത്തഃ കീര്‍തനര്‍ത്തഃ സങ്കീര്‍തനപിതാ സുരഃ ।
ഭക്തിഗ്രാമഃ സുസിദ്ധാര്‍ഥഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധിസാധനഃ ॥ 89 ॥
പ്രേമോദരഃ പ്രേമവാഹൂ ലോകഭര്‍താ ദിശാമ്പതിഃ ।
അന്തഃ കൃഷ്ണോ ബഹിര്‍ഗൌരോ ദര്‍ശകോ രതിവിസ്തരഃ ॥ 90 ॥

സങ്കല്‍പസിദ്ധോ വാഞ്ഛാത്മാ അതുലഃ സച്ഛരീരഭൃത് ।
ഋഡ്ധാര്‍ഥഃ കരുണാപാങ്ഗോ നദകൃദ് ഭക്തവത്സലഃ ॥ 91 ॥
അമത്സരഃ പരാനന്ദഃ കൌപീനീ ഭക്തിപോഷകഃ ।
അകൈതവോ നാമമാലീ വേഗവാന്‍ പൂര്‍ണലക്ഷണഃ ॥ 92 ॥
മിതാശനോ വിവര്‍താക്ഷോ വ്യവസായാ വ്യവസ്ഥിതഃ ।
രതിസ്ഥാനോ രതിവനഃ പശ്ചാത്തുഷ്ടഃ ശമാകുലഃ ॥ 93 ॥
ക്ഷോഭണോ വിരഭോ മാര്‍ഗോ മാര്‍ഗധൃഗ് വര്‍ത്മദര്‍ശകഃ ।
നീചാശ്രമീ നീചമാനീ വിസ്താരോ ബീജമവ്യയഃ ॥ 94 ॥
മോഹകായഃ സൂക്ഷ്മഗതിര്‍മഹേജ്യഃ സത്ത്രവര്‍ധനഃ ।
സുമുഖഃ സ്വാപനോഽനാദിഃ സുകൃത് പാപവിദാരണഃ ॥ 95 ॥
ശ്രീനിവാസോ ഗഭീരാത്മാ ശൃങ്ഗാരകനകാദൃതഃ ।
ഗഭീരോ ഗഹനോ വേധാ സാങ്ഗോപാങ്ഗോ വൃഷപ്രിയഃ ॥ 96 ॥
ഉദീര്‍ണരാഗോ വൈചിത്രീ ശ്രീകരഃ സ്തവനാര്‍ഹകഃ ।
അശ്രുചക്ഷുര്‍ജലാബ്യങ്ഗ പൂരിതോ രതിപൂരകഃ ॥ 97 ॥
സ്തോത്രായണഃ സ്തവാധ്യക്ഷഃ സ്തവനീയഃ സ്തവാകുലഃ ।
ഊര്‍ധ്വരേതഃ സന്നിവാസഃ പ്രേമമൂര്‍തിഃ ശതാനലഃ ॥ 98 ॥
ഭക്തബന്ധുര്ലോകബന്ധുഃ പ്രേമബന്ധുഃ ശതാകുലഃ ।
സത്യമേധാ ശ്രുതിധരഃ സര്‍വശസ്ത്രഭൃതാംവരഃ ॥ 99 ॥
ഭക്തിദ്വാരോ ഭക്തിഗൃഹഃ പ്രേമാഗാരോ നിരോധഹാ ।
ഉദ്ഘൂര്‍ണോ ഘൂര്‍ണിതമനാ ആഘൂര്‍നിതകലേവരഃ ॥ 100 ॥

ഭവഭ്രാന്തിജസന്ദേഹഃ പ്രേമരാശിഃ ശുചാപഹഃ ।
കൃപാചാര്യഃ പ്രേമസങ്ഗോ വയുനഃ സ്ഥിരയൌവനഃ ॥ 101 ॥
സിന്ധുഗഃ പ്രേമസങ്ഗാഹഃ പ്രേമവശ്യോ വിചക്ഷണഃ ।
പദ്മകിഞ്ജല്‍കസങ്കാശഃ പ്രേമാദാരോ നിയാമകഃ ॥ 102 ॥
വിരക്തോ വിഗതാരാതിര്‍നാപേക്ഷോ നാരദദൃതഃ ।
നതസ്ഥോ ദക്ഷിണഃ ക്ഷാമഃ ശഠജീവപ്രതാരകഃ ॥ 103 ॥
നാമപ്രവര്‍തകോഽനര്‍ഥോ ധര്‍മോഗുര്‍വാദിപുരുഷഃ ।
ന്യഗ്രോധോ ജനകോ ജാതോ വൈനത്യോ ഭക്തിപാദപഃ ॥ 104 ॥
ആത്മമോഹഃ പ്രേമലീധഃ ആത്മഭാവാനുഗോ വിരാട് ।
മാധുര്യവത് സ്വാത്മരതോ ഗൌരഖ്യോ വിപ്രരൂപധൃക് ॥ 105 ॥
രാധാരൂപീ മഹാഭാവീ രാധ്യോ രാധനതത്പരഃ ।
ഗോപീനാഥാത്മകോഽദൃശ്യഃ സ്വാധികാരപ്രസാധകഃ ॥ 106 ॥
നിത്യാസ്പദോ നിത്യരൂപീ നിത്യഭാവപ്രകാശകഃ ।
സുസ്ഥഭാവശ്ചപലധീഃ സ്വച്ഛഗോ ഭക്തിപോഷകഃ ॥ 107 ॥
സര്‍വത്രഗസ്തീര്‍ഥഭൂതോ ഹൃദിസ്ഥഃ കമലാസനഃ ।
സര്‍വഭാവാനുഗാധീശഃ സര്‍വമങ്ഗലകാരകഃ ॥ 108 ॥
ഇത്യേതത്കഥിതം നിത്യം സാഹസ്രം നാമസുന്ദരം ।
ഗോലോകവാസിനോ വിഷ്ണോര്‍ഗൌരരൂപസ്യ ശാര്‍ങ്ഗിനഃ ॥ 109 ॥
ഇദം ഗൌരസഹസ്രാഖ്യാം ആമയഘ്നം ശുചാപഹം ।
പ്രേമഭക്തിപ്രദം നൃണാം ഗോവിന്ദാകര്‍ഷകം പരം ॥ 110 ॥

പ്രാതഃകാലേ ച മധ്യാഹ്നേ സന്ധ്യായാം മധ്യരാത്രികേ ।
യഃ പഠേത്പ്രയതോ ഭക്ത്യാ ചൈതന്യേ ലഭതേ രതിം ॥ 111 ॥
നാമാത്മകോ ഗൌരദേവോ യസ്യ ചേതസി വര്‍തതേ ।
സ സര്‍വം വിഷയം ത്യക്ത്വാ ഭാവാനന്ദോ ഭവേദ്ധ്രുവം ॥ 112 ॥
യസ്മൈ കസ്മൈ ന ദാതവ്യം ദാനേ തു ഭക്തിഹാ ഭവേത് ।
വിനീതായ പ്രശാന്തായ ഗൌരഭക്തായ ധീമതേ ॥ 113 ॥
തസ്മൈ ദേയം തതോ ഗ്രാഹ്യമിതി വൈഷ്ണവശാസനം ॥
ഇതി ശ്രീകവികര്‍ണപൂരവിരചിതം
ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യചന്ദ്രസ്യ
സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya:

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top