Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Krishna Chaitanya Chandrasya Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசைதந்யசந்த்³ரஸ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

நமஸ்தஸ்மை ப⁴க³வதே சைதந்யாய மஹாத்மநே ।
கலிகல்மஷநாஶாய ப⁴வாப்³தி⁴தாரணாய ச ॥ 1 ॥
ப்³ரஹ்மணா ஹரிதா³ஸேந ஶ்ரீரூபாய ப்ரகாஶிதம் ।
தத்ஸர்வம் கத²யிஷ்யாமி ஸாவதா⁴நம் நிஶாமய ॥ 2 ॥
ஶ்ருத்வைவம் வைஷ்ணவா: ஸர்வே ப்ரஹ்ருʼஷ்டா: ப்ரேமவிஹ்வலா: ।
ஸாத³ரம் பரிபப்ரச்சு:² ப்ரேமக³த்³க³த³யா கி³ரா ॥ 3 ॥
வைஷ்ணவாநாம் ஹி க்ருʼபயா ஸ்ம்ருʼத்வா வாக்யம் பிதுஸ்ததா³ ।
ஸணோந்த்ய ப⁴க³வத்³ரூபம் நாமாநி கத²யாமி வை ॥ 4 ॥
த்⁴யாநம் ।
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசைதந்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய
நாராயண: ருʼஷி: அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³ப⁴க்திர்தே³வதா
ஶ்ரீராதா⁴க்ருʼஷ்ணப்ரீதயே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசைதந்ய நாமஸஹஸ்ரபதே² விநியோக:³ ।
ௐ நம: ப்ரேமஸமுச்சயாய கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய மஹாத்மநே ।
ௐ விஶ்வம்ப⁴ர: ஸதா³நந்தோ³ விஶ்வஜித்³விஶ்வபா⁴வந: ।
மஹாநுபா⁴வோ விஶ்வாத்மா கௌ³ராங்கோ³ கௌ³ரபா⁴வந: ॥ 5 ॥
ஹேமப்ரபோ⁴ தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்தீ³ர்க⁴க்³ரீவ: ஶுசிர்வஸு: ।
சைதந்யஶ்சேதநஶ்சேதஶ்சித்தரூபீ ப்ரபு:⁴ ஸ்வயம் ॥ 6 ॥
ராதா⁴ங்கீ³ ராதி⁴காபா⁴வோ ராதா⁴ந்வேஶீ ப்ரியம்வத:³ ।
நீதிஜ்ஞ: ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞோ ப⁴க்திமாந் புருஷோத்தம: ॥ 7 ॥
அநுபா⁴வீ மஹாதை⁴ர்ய: ஶாஸ்த்ரஜ்ஞோ நித்யநூதந: ।
ப்ரபா⁴வீ ப⁴க³வாந் க்ருʼஷ்ணஶ்சைதந்யோ ரஸவிக்³ரஹ: ॥ 8 ॥
அநாதி³நித⁴நோ தா⁴தா த⁴ரணீமந்த³ந: ஶுசி: ।
வராங்க³ஶ்சஞ்சலோ த³க்ஷ: ப்ரதாபீ ஸாது⁴ஸங்க³த: ॥ 9 ॥
உந்மாதீ³ உந்மதோ³ வீரோ தீ⁴ரக்³ராணீ ரஸப்ரிய: ।
ரக்தாம்ப³ரோ த³ண்ட³த⁴ர: ஸம்ந்யாஸீ யதிபூ⁴ஷண: ॥ 10 ॥

த³ண்டீ³ ச²த்ரீ சக்ரபாணி: க்ருʼபாலு: ஸர்வத³ர்ஶந: ।
நிராயுத:⁴ ஸர்வஶாஸ்தா கலிதோ³ஷப்ரநாஶந: ॥ 11 ॥
கு³ருவர்ய: க்ருʼபாஸிந்து⁴ர்விக்ரமீ ச ஜநார்த³ந: ।
ம்லேச்ச²க்³ராஹீ குநீதிக்⁴நோ து³ஷ்டஹாரீ க்ருʼபாகுல: ॥ 12 ॥
ப்³ரஹ்மசாரீ யதிவரோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மண: ஸுதீ:⁴ ।
த்³விஜராஜஶ்சக்ரவர்தீ கவி: க்ருʼபணவத்ஸல: ॥ 13 ॥
நிரீஹ: பாவகோঽர்த²ஜ்ஞோ நிர்தூ⁴ம: பாவகோபம: ।
நாரவந்த்³யோ ஹராகாரோ ப⁴விஷ்ணுர்நரநாயக: ॥ 14 ॥
தா³நவீரோ யுத்³த⁴வீரோ த³யாவீரோ வ்ருʼகோத³ர: ।
ஜ்ஞாநவீரோ மஹாவீர: ஶாந்திவீர: ப்ரதாபந: ॥ 15 ॥
ஶ்ரீஜிஷ்ணுர்ப்⁴ரமிகோ ஜிஷ்ணு: ஸஹிஷ்ணுஶ்சாருத³ர்ஶந: ।
நரோ வரீயாந் து³ர்த³ர்ஶோ நவத்³வீபஸுதா⁴கர: ॥ 16 ॥
சந்த்³ரஹாஸ்யஶ்சந்த்³ரநகோ² ப³லிமது³த³ரோ ப³லீ ।
ஸூர்யப்ரப:⁴ ஸூர்யகாம்ஶு: ஸூர்யாங்கோ³ மணிபூ⁴ஷண: ॥ 17 ॥
கம்பு⁴கண்ட:² கபோலஶ்ரீர்நிம்நநாபி:⁴ ஸுலோசந: ।
ஜக³ந்நாத²ஸுதோ விப்ரோ ரத்நாங்கோ³ ரத்நபூ⁴ஷண: ॥ 18 ॥
தீர்தா²ர்தீ² தீர்த²த³ஸ்தீர்த²ஸ்தீர்தா²ங்க³ஸ்தீர்த²ஸாத⁴க: ।
தீர்தா²ஸ்பத³ஸ்தீர்த²வாஸஸ்தீர்த²ஸேவீ நிராஶ்ரய: ॥ 19 ॥
தீர்தா²லாதீ³ தீர்த²ப்ரதோ³ ப்³ராஹ்மகோ ப்³ரஹ்மணோ ப்⁴ரமீ ।
ஶ்ரீவாஸபண்டி³தாநந்தோ³ ராமாநந்த³ப்ரியங்கர: ॥ 20 ॥

க³தா³த⁴ரப்ரியோ தா³ஸோ விக்ரமீ ஶங்கரப்ரிய: ।
யோகீ³ யோக³ப்ரதோ³ யோகோ³ யோக³காரீ த்ரியோக³க்ருʼத் ॥ 21 ॥
ஸர்வ: ஸர்வஸ்வதோ³ பூ⁴மா ஸர்வாங்க:³ ஸர்வஸம்ப⁴வ: ।
வாணிர்பா³ணாயுதோ⁴ வாதீ³ வாசஸ்பதிரயோநிஜ: ॥ 22 ॥
பு³த்³தி:⁴ ஸத்யம் ப³லம் தேஜோ த்⁴ருʼதிமாந் ஜங்க³மக்ருʼதி: ।
முராரிர்வர்த⁴நோ தா⁴தா ந்ருʼஹரி: மாநவர்த⁴ந: ॥ 23 ॥
நிஷ்கர்மா கர்மதோ³ நாத:² கர்மஜ்ஞ: கர்மநாஶக: ।
அநர்க:⁴ காரக: கர்ம க்ரியார்ஹ: கர்மபா³த⁴க: ॥ 24 ॥
நிர்கு³ணோ கு³ணவாநீஶோ விதா⁴தா ஸாமகோ³ঽஜித: ।
ஜிதஶ்வாஸோ ஜிதப்ராணோ ஜிதாநங்கோ³ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 25 ॥
க்ருʼஷ்ணபா⁴வீ க்ருʼஷ்ணநாமீ க்ருʼஷ்ணாத்மா க்ருʼஷ்ணநாயக: ।
அத்³வைதோ த்³வைதஸாஹித்யோ த்³விபா⁴வ: பாலகோ வஶீ ॥ 26 ॥
ஶ்ரீவாஸ: ஶ்ரீத⁴ராஹவ்யோ ஹலநாயகஸாரவித் ।
விஶ்வரூபாநுஜஶ்சந்த்³ரோ வரீயாந் மாத⁴வோঽச்யுத: ॥ 27 ॥
ரூபாஸக்த: ஸதா³சாரோ கு³ணஜ்ஞோ ப³ஹுபா⁴வக: ।
கு³ணஹீநோ கு³ணாதீதோ கு³ணக்³ராஹீ கு³ணார்ணவ: ॥ 28 ॥
ப்³ரஹ்மாநந்தோ³ நித்யாநந்த:³ ப்ரேமாநந்தோ³ঽதிநந்த³க: ।
நிந்த்³யஹாரீ நிந்த்³யவர்ஜீ நிந்த்³யக்⁴ந: பரிதோஷக: ॥ 29 ॥
யஜ்ஞபா³ஹுர்விநீதாத்மா நாமயஜ்ஞப்ரசாரக: ।
கலிவர்ய: ஸுசிநாம்ஶு: பர்யாம்ஸு: பாவகோபம: ॥ 30 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஸூக்ஷ்மாத்மா வைராஜ்யோ விரஜாபதி: ।
விலாஸீ ப்ரபா⁴வீ ஸ்வாம்ஶீ பராவஸ்த:² ஶிரோமணி: ॥ 31 ॥
மாயாக்⁴நோ மாயிகோ மாயீ மாயாவாதீ³ விசக்ஷண: ।
க்ருʼஷ்ணாச்சா²தீ³ க்ருʼஷ்ணஜல்பீ விஷயக்⁴நோ நிராக்ருʼதி: ॥ 32 ॥
ஸங்கல்பஶூந்யோ மாயீஶோ மாயாத்³வேஶீ வ்ரஜப்ரிய: ।
வ்ரஜாதீ⁴ஶோ வ்ரஜபதிர்கோ³பகோ³குலநந்த³ந: ॥ 33 ॥
வ்ரஜவாஸீ வ்ரஜபா⁴வோ வ்ரஜநாயகஸத்தம: ।
கு³ப்தப்ரியோ கு³ப்தபா⁴வோ வாஞ்சி²த: ஸத்குலாஶ்ரய: ॥ 34 ॥
ராகா³நுகோ³ ராக³ஸிந்தூ⁴ ராகா³த்மா ராக³வர்த⁴ந: ।
ராகோ³த்³க³த: ப்ரேமஸாக்ஷீ ப⁴ட்டநாத:² ஸநாதந: ॥ 35 ॥
கோ³பாலப⁴ட்டக:³ ப்ரீதோ லோகநாத²ப்ரிய: படு: ।
த்³விபு⁴ஜ: ஷட்³பு⁴ஜோ ரூபீ ராஜத³ர்பவிநாஶந: ॥ 36 ॥
காஶிமிஶ்ரப்ரியோ வந்த்³யோ வந்த³நீய: ஶசிப்ரஸூ: ।
மிஶ்ரபுரந்த³ராதி⁴ஸோ ரகு⁴நாத²ப்ரியோ ரய: ॥ 37 ॥
ஸார்வபௌ⁴மத³ர்பஹாரீ அமோகா⁴ரிர்வஸுப்ரிய: ।
ஸஹஜ: ஸஹஜாதீ⁴ஶ: ஶாஶ்வத: ப்ரணயாதுர: ॥ 38 ॥
கிலகிஞ்சித³பா⁴வார்த: பாண்டு³க³ண்ட:³ ஶுசாதுர: ।
ப்ரலாபீ ப³ஹுவாக் ஶுத்³த:⁴ ருʼஜுர்வக்ரக³தி: ஶிவ: ॥ 39 ॥
க⁴த்தாயிதோঽரவிந்தா³க்ஷ: ப்ரேமவைசித்யலக்ஷக: ।
ப்ரியாபி⁴மாநீ சதுர: ப்ரியாவர்தீ ப்ரியோந்முக:² ॥ 40 ॥
லோமாஞ்சித: கம்பத⁴ர: அஶ்ருமுகோ² விஶோகஹா ।
ஹாஸ்யப்ரியோ ஹாஸ்யகாரீ ஹாஸ்யயுக்³ ஹாஸ்யநாக³ர: ॥ 41 ॥
ஹாஸ்யக்³ராமீ ஹாஸ்யகரஸ்த்ரிப⁴ங்கீ³ நர்தநாகுல: ।
ஊர்த்⁴வலோமா ஊர்த்⁴வஹஸ்த ஊர்த்⁴வராவீ விகாரவாந் ॥ 42 ॥
ப⁴வோல்லாஸீ தீ⁴ரஶாந்தோ தீ⁴ரங்கோ³ தீ⁴ரநாயக: ।
தே³வாஸ்பதோ³ தே³வதா⁴மா தே³வதே³வோ மநோப⁴வ: ॥ 43 ॥
ஹேமாத்³ரிர்ஹேமலாவண்ய: ஸுமேருர்ப்³ரஹ்மஸாத³ந: ।
ஐராவதஸ்வர்ணகாந்தி: ஶரக்⁴நோ வாஞ்சி²தப்ரத:³ ॥ 44 ॥
கரோபோ⁴ரூ: ஸுதீ³ர்கா⁴க்ஷ: கம்பப்⁴ரூசக்ஷுநாஸிக: ।
நாமக்³ரந்தீ² நாமஸங்க்²யா பா⁴வப³த்³த⁴ஸ்த்ருʼஷாஹர: ॥ 45 ॥
பாபாகர்ஷீ பாபஹாரீ பாபக்⁴ந: பாபஶோத⁴க: ।
த³ர்பஹா த⁴நதோ³ঽரிக்⁴நோ மாநஹா ரிபுஹா மது:⁴ ॥ 46 ॥
ரூபஹா வேஶஹா தி³வ்யோ தீ³நப³ந்து:⁴ க்ருʼபாமய: ।
ஸுத⁴க்ஷர: ஸுதா⁴ஸ்வாதீ³ ஸுதா⁴மா கமநீயக: ॥ 47 ॥
நிர்முக்தோ முக்திதோ³ முக்தோ முக்தாக்²யோ முக்திபா³த⁴க: ।
நி:ஶங்கோ நிரஹங்காரோ நிர்வைரோ விபதா³பஹ: ॥ 48 ॥
வித³க்³தோ⁴ நவலாவண்யோ நவத்³வீபத்³விஜ ப்ரபு:⁴ ।
நிரங்குஶோ தே³வவந்த்³ய: ஸுராசார்ய: ஸுராரிஹா ॥ 49 ॥
ஸுரவர்யோ நிந்த்³யஹாரீ வாத³க்⁴ந: பரிதோஷக: ।
ஸுப்ரகாஶோ ப்³ருʼஹத்³பா³ஹுர்மித்ரஜ்ஞ: கவிபூ⁴ஷண: ॥ 50 ॥

வரப்ரதோ³ வரபாங்கோ³ வரயுக்³ வரநாயக: ।
புஷ்பஹாஸ: பத்³மக³ந்தி:⁴ பத்³மராக:³ ப்ரஜாக³ர: ॥ 51 ॥
ஊர்த்⁴வக:³ ஸத்பதா²சாரீ ப்ராணத³ ஊர்த்⁴வகா³யக: ।
ஜநப்ரியோ ஜநாஹ்லாதோ³ ஜநகருʼஷி ஜநஸ்ப்ருʼஹ: ॥ 52 ॥
அஜந்மா ஜந்மநிலயோ ஜநாநதோ³ ஜநார்த்³ரதீ:⁴ ।
ஜக³ந்நாதோ² ஜக³த்³ப³ந்து⁴ர்ஜக³த்³தே³வோ ஜக³த்பதி: ॥ 53 ॥
ஜநகாரீ ஜநாமோதோ³ ஜநகாநந்த³ஸாக்³ரஹ: ।
கலிப்ரிய: கலிஶ்லாக்⁴ய: கலிமாநவிவர்த⁴ந: ॥ 54 ॥
கலிவர்ய: ஸதா³நந்த:³ கலிக்ருʼத் கலித⁴ந்யமாந் ।
வர்தா⁴மந: ஶ்ருதித⁴ர: வர்த⁴நோ வ்ருʼத்³தி⁴தா³யக: ॥ 55 ॥
ஸம்பத:³ ஶாரணோ த³க்ஷோ க்⁴ருʼணாங்கீ³ கலிரக்ஷக: ।
கலித⁴ந்ய: ஸமயஜ்ஞ: கலிபுண்யப்ரகாஶக: ॥ 56 ॥
நிஶ்சிந்தோ தீ⁴ரலலிதோ தீ⁴ரவாக் ப்ரேயஸீப்ரிய: ।
வாமாஸ்பர்ஶீ வாமபா⁴வோ வாமரூபோ மநோஹர: ॥ 57 ॥
அதீந்த்³ரிய: ஸுராத்⁴யக்ஷோ லோகாத்⁴யக்ஷ: க்ருʼதக்ருʼத: ।
யுகா³தி³க்ருʼத்³ யுக³கரோ யுக³ஜ்ஞோ யுக³நாயக: ॥ 58 ॥
யுகா³வர்தோ யுகா³ஸீம: காலவாந் காலஶக்தித்⁴ருʼக் ।
ப்ரணய: ஶாஶ்வதோ ஹ்ருʼஷ்டோ விஶ்வஜித்³ பு³த்³தி⁴மோஹந: ॥ 59 ॥
ஸந்த்⁴யாதா த்⁴யாநக்ருʼத்³ த்⁴யாநீ த்⁴யாநமங்க³ளஸந்தி⁴மாந் ।
விஸ்ருதாத்மா ஹ்ருʼதி³ஸ்தி²ரோ க்³ராமநியப்ரக்³ராஹக: ॥ 60 ॥

ஸ்வரமூர்ச்சீ² ஸ்வராலாபீ ஸ்வரமூர்திவிபூ⁴ஷண: ।
கா³நக்³ராஹீ கா³நலுப்³தோ⁴ கா³யகோ கா³நவர்த⁴ந: ॥ 61 ॥
கா³நமாந்யோ ஹ்யப்ரமேய: ஸத்கர்தா விஶ்வத்⁴ருʼக் ஸஹ: ।
க்ஷீராப்³தி⁴கமதா²கார: ப்ரேமக³ர்ப⁴ஜ²ஷாக்ருʼதி: ॥ 62 ॥
பீ³ப⁴த்ஸுர்பா⁴வஹ்ருʼத³ய: அத்³ருʼஶ்யோ ப³ர்ஹித³ர்ஶக: ।
ஜ்ஞாநருத்³தோ⁴ தீ⁴ரபு³த்³தி⁴ரகி²லாத்மப்ரிய: ஸுதீ:⁴ ॥ 63 ॥
அமேய: ஸர்வவித்³பா⁴நுர்ப³ப்⁴ரூர்ப³ஹுஶிரோ ருசி: ।
உருஶ்ரவா: மஹாதீ³ர்கோ⁴ வ்ருʼஷகர்மா வ்ருʼஷாக்ருʼதி: ॥ 64 ॥
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதித⁴ரோ வேத:³ ஶ்ருதிஜ்ஞ: ஶ்ருதிபா³த⁴க: ।
ஹ்ருʼதி³ஸ்ப்ருʼஶ ஆஸ ஆத்மா ஶ்ருதிஸாரோ விசக்ஷண: ॥ 65 ॥
கலாபீ நிரநுக்³ராஹீ வைத்³யவித்³யாப்ரசாரக: ।
மீமாம்ஸகாரிர்வேதா³ங்க³ வேதா³ர்த²ப்ரப⁴வோ க³தி: ॥ 66 ॥
பராவரஜ்ஞோ து³ஷ்பாரோ விரஹாங்கீ³ ஸதாம் க³தி: ।
அஸங்க்²யேயோঽப்ரமேயாத்மா ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ந: ॥ 67 ॥
த⁴ர்மஸேதுர்த⁴ர்மபரோ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மபா⁴வந: ।
உதீ³ர்ணஸம்ஶயச்சி²ந்நோ விபூ⁴தி: ஶாஶ்வத: ஸ்தி²ர: ॥ 68 ॥
ஶுத்³தா⁴த்மா ஶோப⁴நோத்கண்டோ²ঽநிர்தே³ஶ்ய: ஸாத⁴நப்ரிய: ।
க்³ரந்த²ப்ரியோ க்³ரந்த²மய: ஶாஸ்த்ரயோநிர்மஹாஶய: ॥ 69 ॥
அவர்ணோ வர்ணநிலயோ நாஶ்ரமீ சதுராஶ்ரம: ।
அவிப்ர விப்ரக்ருʼத் ஸ்துத்யோ ராஜந்யோ ராஜ்யநாஶக: ॥ 70 ॥

அவஶ்யோ வஶ்யதாதீ⁴ந: ஶ்ரீப⁴க்திவ்யவஸாயக: ।
மநோஜவ: புரயிதா ப⁴க்திகீர்திரநாமய: ॥ 71 ॥
நிதி⁴வர்ஜீ ப⁴க்திநிதி⁴ர்து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³பா⁴வக்ருʼத் ।
கர்தநீ: கீர்திரதுல: அம்ருʼதோ முரஜப்ரிய: ॥ 72 ॥
ஶ்ருʼங்கா³ர: பஞ்சமோ பா⁴வோ பா⁴வயோநிரநந்தர: ।
ப⁴க்திஜித் ப்ரேமபோ⁴ஜீ ச நவப⁴க்திப்ரசாரக: ॥ 73 ॥
த்ரிக³ர்தஸ்த்ரிகு³ணாமோத³ஸ்த்ரிவாஞ்சீ² ப்ரீதிவர்த⁴ந: ।
நியந்தா ஶ்ரமகோ³ঽதீத: போஷணோ விக³தஜ்வர: ॥ 74 ॥
ப்ரேமஜ்வரோ விமாநார்ஹ: அர்த²ஹா ஸ்வப்நநாஶந: ।
உத்தாரணோ நாமபுண்ய: பாபபுண்யவிவர்ஜித: ॥ 75 ॥
அபராத⁴ஹர: பால்ய: ஸ்வஸ்தித:³ ஸ்வஸ்திபூ⁴ஷண: ।
பூதாத்மா பூதக:³ பூத: பூதபா⁴வோ மஹாஸ்வந: ॥ 76 ॥
க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரவிஜயீ க்ஷேத்ரவாஸோ ஜக³த்ப்ரஸூ: ।
ப⁴யஹா ப⁴யதோ³ பா⁴ஸ்வாந் கௌ³ணபா⁴வஸமந்வித: ॥ 77 ॥
மண்டி³தோ மண்ட³லகரோ வைஜயந்தீபவித்ரக: ।
சித்ராங்க³ஶ்சித்ரிதஶ்சித்ரோ ப⁴க்தசித்தப்ரகாஶக: ॥ 78 ॥
பு³த்³தி⁴கோ³ பு³த்³தி⁴தோ³ பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴த்⁴ருʼக்³ பு³த்³தி⁴வர்த⁴ந: ।
ப்ரேமாத்³ரித்⁴ருʼக் ப்ரேமவஹோ ரதிவோட⁴ ரதிஸ்ப்ருʼஶ: ॥ 79 ॥
ப்ரேமசக்ஷு: ப்ரேமக³ஹ்ந: ப்ரேமஹ்ருʼத் ப்ரேமபூரக: ।
க³ம்பீ⁴ரகோ³ ப³ஹிர்வாஸோ பா⁴வாநுஷ்டி²தகோ³ பதி: ॥ 80 ॥

நைகரூபோ நைகபா⁴வோ நைகாத்மா நைகரூபத்⁴ருʼக் ।
ஶ்லத²ஸந்தி:⁴ க்ஷீணத⁴ர்மஸ்த்யக்தபாப உருஶ்ரவ: ॥ 81 ॥
உருகா³ய உருக்³ரீவ உருபா⁴வ உருக்ரம: ।
நிர்தூ⁴தோ நிர்மலோ பா⁴வோ நிரீஹோ நிரநுக்³ரஹ: ॥ 82 ॥
நிர்தூ⁴மோঽக்³நி: ஸுப்ரதாபஸ்தீவ்ரதாபோ ஹுதாஶந: ।
ஏகோ மஹத்³பூ⁴தவ்யாபீ ப்ருʼத²க்³பூ⁴த: அநேகஶ: ॥ 83 ॥
நிர்ணயீ நிரநுஜ்ஞாதோ து³ஷ்டக்³ராமநிவர்தக: ।
விப்ரப³ந்து:⁴ ப்ரியோ ருச்யோ ரோசகாங்கோ³ நராதி⁴ப: ॥ 84 ॥
லோகாத்⁴யக்ஷ: ஸுவர்ணாப:⁴ கநகாப்³ஜ: ஶிகா²மணி: ।
ஹேமகும்போ⁴ த⁴ர்மஸேதுர்லோகநாதோ² ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 85 ॥
லோஹிதாக்ஷோ நாமகர்மா பா⁴வஸ்தோ² ஹ்ருʼத்³கு³ஹாஶய: ।
ரஸப்ராணோ ரதிஜ்யேஷ்டோ² ரஸாப்³தி⁴ரதிராகுல: ॥ 86 ॥
பா⁴வஸிந்து⁴ர்ப⁴க்திமேகோ⁴ ரஸவர்ஷீ ஜநாகுல: ।
பீதாப்³ஜோ நீலபீதாபோ⁴ ரதிபோ⁴க்தா ரஸாயந: ॥ 87 ॥
அவ்யக்த: ஸ்வர்ணராஜீவோ விவர்ணீ ஸாது⁴த³ர்ஶந: ।
அம்ருʼத்யு: ம்ருʼத்யுதோ³ঽருத்³த:⁴ ஸந்தா⁴தா ம்ருʼத்யுவஞ்சக: ॥ 88 ॥
ப்ரேமோந்மத்த: கீர்தநர்த்த: ஸங்கீர்தநபிதா ஸுர: ।
ப⁴க்திக்³ராம: ஸுஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ந: ॥ 89 ॥
ப்ரேமோத³ர: ப்ரேமவாஹூ லோகப⁴ர்தா தி³ஶாம்பதி: ।
அந்த: க்ருʼஷ்ணோ ப³ஹிர்கௌ³ரோ த³ர்ஶகோ ரதிவிஸ்தர: ॥ 90 ॥

ஸங்கல்பஸித்³தோ⁴ வாஞ்சா²த்மா அதுல: ஸச்ச²ரீரப்⁴ருʼத் ।
ருʼட்³தா⁴ர்த:² கருணாபாங்கோ³ நத³க்ருʼத்³ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 91 ॥
அமத்ஸர: பராநந்த:³ கௌபீநீ ப⁴க்திபோஷக: ।
அகைதவோ நாமமாலீ வேக³வாந் பூர்ணலக்ஷண: ॥ 92 ॥
மிதாஶநோ விவர்தாக்ஷோ வ்யவஸாயா வ்யவஸ்தி²த: ।
ரதிஸ்தா²நோ ரதிவந: பஶ்சாத்துஷ்ட: ஶமாகுல: ॥ 93 ॥
க்ஷோப⁴ணோ விரபோ⁴ மார்கோ³ மார்க³த்⁴ருʼக்³ வர்த்மத³ர்ஶக: ।
நீசாஶ்ரமீ நீசமாநீ விஸ்தாரோ பீ³ஜமவ்யய: ॥ 94 ॥
மோஹகாய: ஸூக்ஷ்மக³திர்மஹேஜ்ய: ஸத்த்ரவர்த⁴ந: ।
ஸுமுக:² ஸ்வாபநோঽநாதி:³ ஸுக்ருʼத் பாபவிதா³ரண: ॥ 95 ॥
ஶ்ரீநிவாஸோ க³பீ⁴ராத்மா ஶ்ருʼங்கா³ரகநகாத்³ருʼத: ।
க³பீ⁴ரோ க³ஹநோ வேதா⁴ ஸாங்கோ³பாங்கோ³ வ்ருʼஷப்ரிய: ॥ 96 ॥
உதீ³ர்ணராகோ³ வைசித்ரீ ஶ்ரீகர: ஸ்தவநார்ஹக: ।
அஶ்ருசக்ஷுர்ஜலாப்³யங்க³ பூரிதோ ரதிபூரக: ॥ 97 ॥
ஸ்தோத்ராயண: ஸ்தவாத்⁴யக்ஷ: ஸ்தவநீய: ஸ்தவாகுல: ।
ஊர்த்⁴வரேத: ஸந்நிவாஸ: ப்ரேமமூர்தி: ஶதாநல: ॥ 98 ॥
ப⁴க்தப³ந்து⁴ர்லோகப³ந்து:⁴ ப்ரேமப³ந்து:⁴ ஶதாகுல: ।
ஸத்யமேதா⁴ ஶ்ருதித⁴ர: ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம்வர: ॥ 99 ॥
ப⁴க்தித்³வாரோ ப⁴க்திக்³ருʼஹ: ப்ரேமாகா³ரோ நிரோத⁴ஹா ।
உத்³கூ⁴ர்ணோ கூ⁴ர்ணிதமநா ஆகூ⁴ர்நிதகலேவர: ॥ 100 ॥

ப⁴வப்⁴ராந்திஜஸந்தே³ஹ: ப்ரேமராஶி: ஶுசாபஹ: ।
க்ருʼபாசார்ய: ப்ரேமஸங்கோ³ வயுந: ஸ்தி²ரயௌவந: ॥ 101 ॥
ஸிந்து⁴க:³ ப்ரேமஸங்கா³ஹ: ப்ரேமவஶ்யோ விசக்ஷண: ।
பத்³மகிஞ்ஜல்கஸங்காஶ: ப்ரேமாதா³ரோ நியாமக: ॥ 102 ॥
விரக்தோ விக³தாராதிர்நாபேக்ஷோ நாரத³த்³ருʼத: ।
நதஸ்தோ² த³க்ஷிண: க்ஷாம: ஶட²ஜீவப்ரதாரக: ॥ 103 ॥
நாமப்ரவர்தகோঽநர்தோ² த⁴ர்மோகு³ர்வாதி³புருஷ: ।
ந்யக்³ரோதோ⁴ ஜநகோ ஜாதோ வைநத்யோ ப⁴க்திபாத³ப: ॥ 104 ॥
ஆத்மமோஹ: ப்ரேமலீத:⁴ ஆத்மபா⁴வாநுகோ³ விராட் ।
மாது⁴ர்யவத் ஸ்வாத்மரதோ கௌ³ரக்²யோ விப்ரரூபத்⁴ருʼக் ॥ 105 ॥
ராதா⁴ரூபீ மஹாபா⁴வீ ராத்⁴யோ ராத⁴நதத்பர: ।
கோ³பீநாதா²த்மகோঽத்³ருʼஶ்ய: ஸ்வாதி⁴காரப்ரஸாத⁴க: ॥ 106 ॥
நித்யாஸ்பதோ³ நித்யரூபீ நித்யபா⁴வப்ரகாஶக: ।
ஸுஸ்த²பா⁴வஶ்சபலதீ:⁴ ஸ்வச்ச²கோ³ ப⁴க்திபோஷக: ॥ 107 ॥
ஸர்வத்ரக³ஸ்தீர்த²பூ⁴தோ ஹ்ருʼதி³ஸ்த:² கமலாஸந: ।
ஸர்வபா⁴வாநுகா³தீ⁴ஶ: ஸர்வமங்க³ளகாரக: ॥ 108 ॥
இத்யேதத்கதி²தம் நித்யம் ஸாஹஸ்ரம் நாமஸுந்த³ரம் ।
கோ³லோகவாஸிநோ விஷ்ணோர்கௌ³ரரூபஸ்ய ஶார்ங்கி³ந: ॥ 109 ॥
இத³ம் கௌ³ரஸஹஸ்ராக்²யாம் ஆமயக்⁴நம் ஶுசாபஹம் ।
ப்ரேமப⁴க்திப்ரத³ம் ந்ருʼணாம் கோ³விந்தா³கர்ஷகம் பரம் ॥ 110 ॥

ப்ராத:காலே ச மத்⁴யாஹ்நே ஸந்த்⁴யாயாம் மத்⁴யராத்ரிகே ।
ய: படே²த்ப்ரயதோ ப⁴க்த்யா சைதந்யே லப⁴தே ரதிம் ॥ 111 ॥
நாமாத்மகோ கௌ³ரதே³வோ யஸ்ய சேதஸி வர்ததே ।
ஸ ஸர்வம் விஷயம் த்யக்த்வா பா⁴வாநந்தோ³ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 112 ॥
யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் தா³நே து ப⁴க்திஹா ப⁴வேத் ।
விநீதாய ப்ரஶாந்தாய கௌ³ரப⁴க்தாய தீ⁴மதே ॥ 113 ॥
தஸ்மை தே³யம் ததோ க்³ராஹ்யமிதி வைஷ்ணவஶாஸநம் ॥
இதி ஶ்ரீகவிகர்ணபூரவிரசிதம்
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசைதந்யசந்த்³ரஸ்ய
ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya:

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top