Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Malayalam

Skandapurana Vishnu Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവിഷ്ണുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം (സ്കന്ദപുരാണോക്ത) ॥
ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ ।

ദേവാ ഊചുഃ –
ബ്രഹ്മന്‍കേന പ്രകാരേണ വിഷ്ണുഭക്തിഃ പരാ ഭവേത് ।
തത്സര്‍വം ശ്രോതുമിച്ഛാമസ്ത്വത്തോ ബ്രഹ്മവിദാം വര ॥ 1 ॥

ബ്രഹ്മോവാച –
ശ്രൂയതാം ഭോഃ സുരശ്രേഷ്ഠാ വിഷ്ണുഭക്തിമനുത്തമാം ।
ശുക്ലാംബരധരം ദേവം ശശിവര്‍ണം ചതുര്‍ഭുജം ॥ 2 ॥

പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്സര്‍വവിഘ്നോപശാന്തയേ ।
ലാഭസ്തേഷാം ജയസ്തേഷാം കുതസ്തേഷാം പരാജയഃ ॥ 3 ॥

യേഷാമിന്ദീവരശ്യാമോ ഹൃദയസ്ഥോ ജനാര്‍ദനഃ ।
അഭീപ്സിതാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥം പൂജ്യതേ യഃ സുരൈരപി ॥ 4 ॥

സര്‍വവിഘ്നഹരസ്തസ്മൈ ഗണാധിപതയേ നമഃ ।
കല്‍പാദൌ സൃഷ്ടികാമേന പ്രേരിതോഽഹം ച ശൌരിണാ ॥ 5 ॥

ന ശക്തോ വൈ പ്രജാഃ കര്‍തും വിഷ്ണുധ്യാനപരായണഃ ।
ഏതസ്മിന്നന്തരേ സദ്യോ മാര്‍കണ്ഡേയോ മഹാഋഷിഃ ॥ 6 ॥

സര്‍വസിദ്ധേശ്വരോ ദാന്തോ ദീര്‍ഘായുര്‍വിജിതേന്ദ്രിയഃ ।
മയാദൃഷ്ടോഽഥഗത്വാതം തദാഹം സമുപസ്ഥിതഃ ।
തതഃ പ്രഫുല്ലനയനൌ സത്കൃത്യ ചേതരേതരം ॥ 7 ॥

പൃച്ഛമാനൌ പരം സ്വാസ്ഥ്യം സുഖാസീനൌ സുരോത്തമാഃ ।
തദാ മയാ സ പൃഷ്ടോ വൈ മാര്‍കണ്ഡേയോ മഹാമുനിഃ ॥ 8 ॥

ഭഗവന്‍കേന പ്രകാരേണ പ്രജാ മേഽനാമയാ ഭവേത് ।
തത്സര്‍വം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ഭഗവന്‍മുനിവന്ദിത ॥ 9 ॥

ശ്രീമാര്‍കണ്ഡേയ ഉവാച –
വിഷ്ണുഭക്തിഃ പരാ നിത്യാ സര്‍വാര്‍തിദുഃഖനാശിനീ ।
സര്‍വപാപഹരാ പുണ്യാ സര്‍വസുഖപ്രദായിനീ ॥ 10 ॥

ഏഷാ ബ്രാഹ്മീ മഹാവിദ്യാ ന ദേയാ യസ്യ കസ്യചിത് ।
കൃതഘ്നായ ഹ്യശിഷ്യായ നാസ്തികായാനൃതായ ച ॥ 11 ॥

ഈര്‍ഷ്യകായ ച രൂക്ഷായ കാമികായ കദാചന ।
തദ്ഗതം സര്‍വം വിഘ്നന്തിയത്തദ്ധര്‍മം സനാതനം ॥ 12 ॥

ഏതദ്ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം സര്‍വപാപപ്രണാശനം ।
പവിത്രം ച പവിത്രാണാം പാവനാനാം ച പാവനം ॥ 13 ॥

വിഷ്ണോര്‍നാമസഹസ്രം ച വിഷ്ണുഭക്തികരം ശുഭം ।
സര്‍വസിദ്ധികരം നൃണാം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം ശുഭം ॥ 14 ॥

അസ്യ ശ്രീവിഷ്ണുസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ മാര്‍കണ്ഡേയ ഋഷിഃ ।
വിഷ്ണുര്‍ദേവതാഃ । അനുഷ്ടുപ്ച്ഛന്ദഃ । സര്‍വകാമാനവാപ്ത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

അഥ ധ്യാനം ।
സജലജലദനീലം ദര്‍ശിതോദാരശീലം
കരതലധൃതശൈലം വേണുവാദ്യേ രസാലം ।
വ്രജജന കുലപാലം കാമിനീകേലിലോലം
തരുണതുലസിമാലം നൌമി ഗോപാലബാലം ॥ 15 ॥

ഓം വിശ്വം വിഷ്ണുര്‍ഹൃഷീകേശഃ സര്‍വാത്മാ സര്‍വഭാവനഃ ।
സര്‍വഗഃ ശര്‍വരീനാഥോ ഭൂതഗ്രാമാഽഽശയാശയഃ ॥ 16 ॥

അനാദിനിധനോ ദേവഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വസംഭവഃ ।
സര്‍വവ്യാപീ ജഗദ്ധാതാ സര്‍വശക്തിധരോഽനഘഃ ॥ 17 ॥

ജഗദ്ബീജം ജഗത്സ്രഷ്ടാ ജഗദീശോ ജഗത്പതിഃ ।
ജഗദ്ഗുരുര്‍ജഗന്നാഥോ ജഗദ്ധാതാ ജഗന്‍മയഃ ॥ 18 ॥

സര്‍വാഽഽകൃതിധരഃ സര്‍വവിശ്വരൂപീ ജനാര്‍ദനഃ ।
അജന്‍മാ ശാശ്വതോ നിത്യോ വിശ്വാധാരോ വിഭുഃ പ്രഭുഃ ॥ 19 ॥

ബഹുരൂപൈകരൂപശ്ച സര്‍വരൂപധരോ ഹരഃ ।
കാലാഗ്നിപ്രഭവോ വായുഃ പ്രലയാന്തകരോഽക്ഷയഃ ॥ 20 ॥

മഹാര്‍ണവോ മഹാമേഘോ ജലബുദ്ബുദസംഭവഃ ।
സംസ്കൃതോ വികൃതോ മത്സ്യോ മഹാമത്സ്യസ്തിമിങ്ഗിലഃ ॥ 21 ॥

അനന്തോ വാസുകിഃ ശേഷോ വരാഹോ ധരണീധരഃ ।
പയഃക്ഷീര വിവേകാഢ്യോ ഹംസോ ഹൈമഗിരിസ്ഥിതഃ ॥ 22 ॥

ഹയഗ്രീവോ വിശാലാക്ഷോ ഹയകര്‍ണോ ഹയാകൃതിഃ ।
മന്ഥനോ രത്നഹാരീ ച കൂര്‍മോ ധരധരാധരഃ ॥ 23 ॥

വിനിദ്രോ നിദ്രിതോ നന്ദീ സുനന്ദോ നന്ദനപ്രിയഃ ।
നാഭിനാലമൃണാലീ ച സ്വയംഭൂശ്ചതുരാനനഃ ॥ 24 ॥

പ്രജാപതിപരോ ദക്ഷഃ സൃഷ്ടികര്‍താ പ്രജാകരഃ ।
മരീചിഃ കശ്യപോ ദക്ഷഃ സുരാസുരഗുരുഃ കവിഃ ॥ 25 ॥

വാമനോ വാമമാര്‍ഗീ ച വാമകര്‍മാ ബൃഹദ്വപുഃ ।
ത്രൈലോക്യക്രമണോ ദീപോ ബലിയജ്ഞവിനാശനഃ ॥ 26 ॥

യജ്ഞഹര്‍താ യജ്ഞകര്‍താ യജ്ഞേശോ യജ്ഞഭുഗ്വിഭുഃ ।
സഹസ്രാംശുര്‍ഭഗോ ഭാനുര്‍വിവസ്വാന്‍രവിരംശുമാന്‍ ॥ 27 ॥

തിഗ്മതേജാശ്ചാല്‍പതേജാഃ കര്‍മസാക്ഷീ മനുര്യമഃ ।
ദേവരാജഃ സുരപതിര്‍ദാനവാരിഃ ശചീപതിഃ ॥ 28 ॥

അഗ്നിര്‍വായുസഖോ വഹ്നിര്‍വരുണോ യാദസാമ്പതിഃ ।
നൈരൃതോ നാദനോഽനാദീ രക്ഷയക്ഷോധനാധിപഃ ॥ 29 ॥

കുബേരോ വിത്തവാന്വേഗോ വസുപാലോ വിലാസകൃത് ।
അമൃതസ്രവണഃ സോമഃ സോമപാനകരഃ സുധീഃ ॥ 30 ॥

സര്‍വൌഷധികരഃ ശ്രീമാന്നിശാകരദിവാകരഃ ।
വിഷാരിര്‍വിഷഹര്‍താ ച വിഷകണ്ഠധരോ ഗിരിഃ ॥ 31 ॥

നീലകണ്ഠോ വൃഷീ രുദ്രോ ഭാലചന്ദ്രോ ഹ്യുമാപതിഃ ।
ശിവഃ ശാന്തോ വശീ വീരോ ധ്യാനീ മാനീ ച മാനദഃ ॥ 32 ॥

കൃമികീടോ മൃഗവ്യാധോ മൃഗഹാ മൃഗലാഞ്ഛനഃ ।
ബടുകോ ഭൈരവോ ബാലഃ കപാലീ ദണ്ഡവിഗ്രഹഃ ॥ 33 ॥

സ്മശാനവാസീ മാംസാശീ ദുഷ്ടനാശീ വരാന്തകൃത് ।
യോഗിനീത്രാസകോ യോഗീ ധ്യാനസ്ഥോ ധ്യാനവാസനഃ ॥ 34 ॥

സേനാനീഃ സൈന്യദഃ(സേനദഃ) സ്കന്ദോ മഹാകാലോ ഗണാധിപഃ ।
ആദിദേവോ ഗണപതിര്‍വിഘ്നഹാ വിഘ്നനാശനഃ ॥ 35 ॥

ഋദ്ധിസിദ്ധിപ്രദോ ദന്തീ ഭാലചന്ദ്രോ ഗജാനനഃ ।
നൃസിംഹ ഉഗ്രദംഷ്ട്രശ്ച നഖീ ദാനവനാശകൃത് ॥ 36 ॥

പ്രഹ്ലാദപോഷകര്‍താ ച സര്‍വദൈത്യജനേശ്വരഃ ।
ശലഭഃ സാഗരഃ സാക്ഷീ കല്‍പദ്രുമവികല്‍പകഃ ॥ 37 ॥

ഹേമദോ ഹേമഭാഗീച ഹിമകര്‍താ ഹിമാചലഃ ।
ഭൂധരോ ഭൂമിദോ മേരുഃ കൈലാസശിഖരോ ഗിരിഃ ॥ 38 ॥

ലോകാലോകാന്തരോ ലോകീ വിലോകീ ഭുവനേശ്വരഃ ।
ദിക്പാലോ ദിക്പതിര്‍ദിവ്യോ ദിവ്യകായോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 39 ॥

വിരൂപോ രൂപവാന്‍രാഗീ നൃത്യഗീതവിശാരദഃ ।
ഹാഹാ ഹൂഹൂശ്ചിത്രരഥോ ദേവര്‍ഷിര്‍നാരദഃ സഖാ ॥ 40 ॥

വിശ്വേദേവാഃ സാധ്യദേവാ ധൃതാശീശ്ച ചലോഽചലഃ ।
കപിലോ ജല്‍പകോ വാദീ ദത്തോ ഹൈഹയസങ്ഘരാട് ॥ 41 ॥

വസിഷ്ഠോ വാമദേവശ്ച സപ്തര്‍ഷിപ്രവരോ ഭൃഗുഃ ।
ജാമദഗ്ന്യോ മഹാവീരഃ ക്ഷത്രിയാന്തകരോ ഹ്യൃഷിഃ ॥ 42 ॥

ഹിരണ്യകശിപുശ്ചൈവ ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹരപ്രിയഃ ।
അഗസ്തിഃ പുലഹോ ദക്ഷഃ പൌലസ്ത്യോ രാവണോ ഘടഃ ॥ 43 ॥

ദേവാരിസ്താപസസ്താപീ വിഭീഷണഹരിപ്രിയഃ ।
തേജസ്വീ തേജദസ്തേജീ ഈശോ രാജപതിഃ പ്രഭുഃ ॥ 44 ॥

ദാശരഥീ രാഘവോ രാമോ രഘുവംശവിവര്‍ധനഃ ।
സീതാപതിഃ പതിഃ ശ്രീമാന്‍ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 45 ॥

സന്നദ്ധഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ ചീരവാസാ ദിഗംബരഃ ।
കിരീടീ കുഡലീ ചാപീ ശങ്ഖചക്രീ ഗദാധരഃ ॥ 46 ॥

കൌസല്യാനന്ദനോദാരോ ഭൂമിശായീ ഗുഹപ്രിയഃ ।
സൌമിത്രോ ഭരതോ ബാലഃ ശത്രുഘ്നോ ഭരതാഽഗ്രജഃ ॥ 47 ॥

ലക്ഷ്മണഃ പരവീരഘ്നഃ സ്ത്രീസഹായഃ കപീശ്വരഃ ।
ഹനുമാനൃക്ഷരാജശ്ച സുഗ്രീവോ വാലിനാശനഃ ॥ 48 ॥

ദൂതപ്രിയോ ദൂതകാരീ ഹ്യങ്ഗദോ ഗദതാം വരഃ ।
വനധ്വംസീ വനീ വേഗോ വാനരധ്വജ ലാങ്ഗുലീ ॥ 49 ॥

രവിദംഷ്ട്രീ ച ലങ്കാഹാ ഹാഹാകാരോ വരപ്രദഃ ।
ഭവസേതുര്‍മഹാസേതുര്‍ബദ്ധസേതൂ രമേശ്വരഃ ॥ 50 ॥ ( var രാമേശ്വരഃ)
ജാനകീവല്ലഭഃ കാമീ കിരീടീ കുണ്ഡലീ ഖഗീ ।
പുണ്ഡരീകവിശാലാക്ഷോ മഹാബാഹുര്‍ഘനാകൃതിഃ ॥ 51 ॥

ചഞ്ചലശ്ചപലഃ കാമീ വാമീ വാമാങ്ഗവത്സലഃ ।
സ്ത്രീപ്രിയഃ സ്ത്രീപരഃ സ്ത്രൈണഃ സ്ത്രിയോ വാമാഡ്ഗവാസകഃ ॥ 52 ॥

ജിതവൈരീ ജിതകാമോ ജിതക്രോധോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ।
ശാന്തോ ദാന്തോ ദയാരാമോ ഹ്യേകസ്ത്രീവ്രതധാരകഃ ॥ 53 ॥

സാത്ത്വികഃ സത്ത്വസംസ്ഥാനോ മദഹാ ക്രോധഹാ ഖരഃ ।
ബഹുരാക്ഷസ സംവീതഃ സര്‍വരാക്ഷസനാശകൃത് ॥ 54 ॥

രാവണാരീ രണക്ഷുദ്ര ദശമസ്തകച്ഛേദകഃ ।
രാജ്യകാരീ യജ്ഞകാരീ ദാതാ ഭോക്താ തപോധനഃ ॥ 55 ॥

അയോധ്യാധിപതിഃ കാന്തോ വൈകുണ്ഠോഽകുണ്ഠവിഗ്രഹഃ ।
സത്യവ്രതോ വ്രതീ ശൂരസ്തപീ സത്യഫലപ്രദഃ ॥ 56 ॥

സര്‍വസാക്ഷീഃ സര്‍വഗശ്ച സര്‍വപ്രാണഹരോഽവ്യയഃ ।
പ്രാണശ്ചാഥാപ്യപാനശ്ച വ്യാനോദാനഃ സമാനകഃ ॥ 57 ॥

നാഗഃ കൃകലഃ കൂര്‍മശ്ച ദേവദത്തോ ധനഞ്ജയഃ ।
സര്‍വപ്രാണവിദോ വ്യാപീ യോഗധാരകധാരകഃ ॥ 58 ॥

തത്ത്വവിത്തത്ത്വദസ്തത്ത്വീ സര്‍വതത്ത്വവിശാരദഃ ।
ധ്യാനസ്ഥോ ധ്യാനശാലീ ച മനസ്വീ യോഗവിത്തമഃ ॥ 59 ॥

ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രഹ്മദോ ബഹ്മജ്ഞാതാ ച ബ്രഹ്മസംഭവഃ ।
അധ്യാത്മവിദ്വിദോ ദീപോ ജ്യോതീരൂപോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 60 ॥

ജ്ഞാനദോഽജ്ഞാനഹാ ജ്ഞാനീ ഗുരുഃ ശിഷ്യോപദേശകഃ ।
സുശിഷ്യഃ ശിക്ഷിതഃ ശാലീ ശിഷ്യശിക്ഷാവിശാരദഃ ॥ 61 ॥

മന്ത്രദോ മന്ത്രഹാ മന്ത്രീ തന്ത്രീ തന്ത്രജനപ്രിയഃ ।
സന്‍മന്ത്രോ മന്ത്രവിന്‍മന്ത്രീ യന്ത്രമന്ത്രൈകഭഞ്ജനഃ ॥ 62 ॥

മാരണോ മോഹനോ മോഹീ സ്തംഭോച്ചാടനകൃത്ഖലഃ ।
ബഹുമായോ വിമായശ്ച മഹാമായാവിമോഹകഃ ॥ 63 ॥

മോക്ഷദോ ബന്ധകോ ബന്ദീ ഹ്യാകര്‍ഷണവികര്‍ഷണഃ ।
ഹ്രീങ്കാരോ ബീജരൂപീ ച ക്ലീങ്കാരഃ കീലകാധിപഃ ॥ 64 ॥

സൌങ്കാര ശക്തിമാഞ്ച്ഛക്തിഃ സര്‍വശക്തിധരോ ധരഃ । ( var ശക്തിയാഞ്ച്ഛക്തിഃ)
അകാരോകാര ഓങ്കാരശ്ഛന്ദോഗായത്രസംഭവഃ ॥ 65 ॥

വേദോ വേദവിദോ വേദീ വേദാധ്യായീ സദാശിവഃ ।
ഋഗ്യജുഃസാമാഥര്‍വേശഃ സാമഗാനകരോഽകരീ ॥ 66 ॥

ത്രിപദോ ബഹുപാദീ ച ശതപഥഃ സര്‍വതോമുഖഃ ।
പ്രാകൃതഃ സംസ്കൃതോ യോഗീ ഗീതഗ്രന്ഥപ്രഹേലികഃ ॥ 67 ॥

സഗുണോ വിഗുണശ്ഛന്ദോ നിഃസങ്ഗോ വിഗുണോ ഗുണീ ।
നിര്‍ഗുണോ ഗുണവാന്‍സങ്ഗീ കര്‍മീ ധര്‍മീ ച കര്‍മദഃ ॥ 68 ॥

നിഷ്കര്‍മാ കാമകാമീ ച നിഃസങ്ഗഃ സങ്ഗവര്‍ജിതഃ ।
നിര്ലോഭോ നിരഹങ്കാരീ നിഷ്കിഞ്ചനജനപ്രിയഃ ॥ 69 ॥

സര്‍വസങ്ഗകരോ രാഗീ സര്‍വത്യാഗീ ബഹിശ്ചരഃ ।
ഏകപാദോ ദ്വിപാദശ്ച ബഹുപാദോഽല്‍പപാദകഃ ॥ 70 ॥

ദ്വിപദസ്ത്രിപദോഽപാദീ വിപാദീ പദസങ്ഗ്രഹഃ ।
ഖേചരോ ഭൂചരോ ഭ്രാമീ ഭൃങ്ഗകീടമധുപ്രിയഃ ॥ 71 ॥

ക്രതുഃ സംവത്സരോ മാസോ ഗണിതാര്‍കോഹ്യഹര്‍നിശഃ ।
കൃതം ത്രേതാ കലിശ്ചൈവ ദ്വാപരശ്ചതുരാകൃതിഃ ॥ 72 ॥

ദിവാകാലകരഃ കാലഃ കുലധര്‍മഃ സനാതനഃ ।
കലാ കാഷ്ഠാ കലാ നാഡ്യോ യാമഃ പക്ഷഃ സിതാസിതഃ ॥ 73 ॥

യുഗോ യുഗന്ധരോ യോഗ്യോ യുഗധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ।
കുലാചാരഃ കുലകരഃ കുലദൈവകരഃ കുലീ ॥ 74 ॥

ചതുരാഽഽശ്രമചാരീ ച ഗൃഹസ്ഥോ ഹ്യതിഥിപ്രിയഃ ।
വനസ്ഥോ വനചാരീ ച വാനപ്രസ്ഥാശ്രമോഽശ്രമീ ॥ 75 ॥

ബടുകോ ബ്രഹ്മചാരീ ച ശിഖാസൂത്രീ കമണ്ഡലീ ।
ത്രിജടീ ധ്യാനവാന്ധ്യാനീ ബദ്രികാശ്രമവാസകൃത് ॥ 76 ॥

ഹേമാദ്രിപ്രഭവോ ഹൈമോ ഹേമരാശിര്‍ഹിമാകരഃ ।
മഹാപ്രസ്ഥാനകോ വിപ്രോ വിരാഗീ രാഗവാന്‍ഗൃഹീ ॥ 77 ॥

നരനാരായണോഽനാഗോ കേദാരോദാരവിഗ്രഹഃ ।
ഗങ്ഗാദ്വാരതപഃ സാരസ്തപോവന തപോനിധിഃ ॥ 78 ॥

നിധിരേഷ മഹാപദ്മഃ പദ്മാകരശ്രിയാലയഃ । ( var നിധിരേവ)
പദ്മനാഭഃ പരീതാത്മാ പരിവ്രാട് പുരുഷോത്തമഃ ॥ 79 ॥

പരാനന്ദഃ പുരാണശ്ച സംരാഡ്രാജ വിരാജകഃ । ( var സംരാട് രാജ)
ചക്രസ്ഥശ്ചക്രപാലസ്ഥശ്ചക്രവര്‍തീ നരാധിപഃ ॥ 80 ॥

ആയുര്‍വേദവിദോ വൈദ്യോ ധന്വന്തരിശ്ച രോഗഹാ ।
ഔഷധീബീജസംഭൂതോ രോഗീ രോഗവിനാശകൃത ॥ 81 ॥

ചേതനശ്ചേതകോഽചിന്ത്യശ്ചിത്തചിന്താവിനാശകൃത് ।
അതീന്ദ്രിയഃ സുഖസ്പര്‍ശശ്ചരചാരീ വിഹങ്ഗമഃ ॥ 82 ॥

ഗരുഡഃ പക്ഷിരാജശ്ച ചാക്ഷുഷോ വിനതാത്മജഃ ।
വിഷ്ണുയാനവിമാനസ്ഥോ മനോമയതുരങ്ഗമഃ ॥ 83 ॥

ബഹുവൃഷ്ടികരോ വര്‍ഷീ ഐരാവണവിരാവണഃ ।
ഉച്ചൈഃശ്രവാഽരുണോ ഗാമീ ഹരിദശ്വോ ഹരിപ്രിയഃ ॥ 84 ॥

പ്രാവൃഷോ മേഘമാലീ ച ഗജരത്നപുരന്ദരഃ ।
വസുദോ വസുധാരശ്ച നിദ്രാലുഃ പന്നഗാശനഃ ॥ 85 ॥

ശേഷശായീ ജലേശായീ വ്യാസഃ സത്യവതീസുതഃ ।
വേദവ്യാസകരോ വാഗ്ഗ്മീ ബഹുശാഖാവികല്‍പകഃ ॥ 86 ॥

സ്മൃതിഃ പുരാണധര്‍മാര്‍ഥീ പരാവരവിചക്ഷണഃ ।
സഹസ്രശീര്‍ഷാ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രവദനോജ്ജ്വലഃ ॥ 87 ॥

സഹസ്രബാഹുഃ സഹസ്രാംശുഃ സഹസ്രകിരണോ നരഃ ।
ബഹുശീര്‍ഷൈകശീര്‍ഷശ്ച ത്രിശിരാ വിശിരാഃ ശിരീ ॥ 88 ॥

ജടിലോ ഭസ്മരാഗീ ച ദിവ്യാംബരധരഃ ശുചിഃ ।
അണുരൂപോ ബൃഹദ്രൂപോ വിരൂപോ വികരാകൃതിഃ ॥ 89 ॥

സമുദ്രമാഥകോ മാഥീ സര്‍വരത്നഹരോ ഹരിഃ ।
വജ്രവൈഡൂര്യകോ വജ്രീ ചിന്താമണിമഹാമണിഃ ॥ 90 ॥

അനിര്‍മൂല്യോ മഹാമൂല്യോ നിര്‍മൂല്യഃ സുരഭിഃ സുഖീ ।
പിതാ മാതാ ശിശുര്‍ബന്ധുര്‍ധാതാ ത്വഷ്ടാര്യമാ യമഃ ॥ 91 ॥

അന്തഃസ്ഥോ ബാഹ്യകാരീ ച ബഹിഃസ്ഥോ വൈ ബഹിശ്ചരഃ ।
പാവനഃ പാവകഃ പാകീ സര്‍വഭക്ഷീ ഹുതാശനഃ ॥ 92 ॥

ഭഗവാന്‍ഭഗഹാ ഭാഗീ ഭവഭഞ്ജോ ഭയങ്കരഃ ।
കായസ്ഥഃ കാര്യകാരീ ച കാര്യകര്‍താ കരപ്രദഃ ॥ 93 ॥

ഏകധര്‍മാ ദ്വിധര്‍മാ ച സുഖീ ദൂത്യോപജീവകഃ ।
ബാലകസ്താരകസ്ത്രാതാ കാലോ മൂഷകഭക്ഷകഃ ॥ 94 ॥

സഞ്ജീവനോ ജീവകര്‍താ സജീവോ ജീവസംഭവഃ ।
ഷഡ്വിംശകോ മഹാവിഷ്ണുഃ സര്‍വവ്യാപീ മഹേശ്വരഃ ॥ 95 ॥

ദിവ്യാങ്ഗദോ മുക്തമാലീ ശ്രീവത്സോ മകരധ്വജഃ ।
ശ്യാമമൂര്‍തിര്‍ഘനശ്യാമഃ പീതവാസാഃ ശുഭാനനഃ ॥ 96 ॥

ചീരവാസാ വിവാസാശ്ച ഭൂതദാനവവല്ലഭഃ ।
അമൃതോഽമൃതഭാഗീ ച മോഹിനീരൂപധാരകഃ ॥ 97 ॥

ദിവ്യദൃഷ്ടിഃ സമദൃഷ്ടിര്‍ദേവദാനവവഞ്ചകഃ ।
കബന്ധഃ കേതുകാരീ ച സ്വര്‍ഭാനുശ്ചന്ദ്രതാപനഃ ॥ 98 ॥

ഗ്രഹരാജോ ഗ്രഹീ ഗ്രാഹഃ സര്‍വഗ്രഹവിമോചകഃ ।
ദാനമാനജപോ ഹോമഃ സാനുകൂലഃ ശുഭഗ്രഹഃ ॥ 99 ॥

വിഘ്നകര്‍താഽപഹര്‍താ ച വിഘ്നനാശോ വിനായകഃ ।
അപകാരോപകാരീ ച സര്‍വസിദ്ധിഫലപ്രദഃ ॥ 100 ॥

സേവകഃ സാമദാനീ ച ഭേദീ ദണ്ഡീ ച മത്സരീ ।
ദയാവാന്ദാനശീലശ്ച ദാനീ യജ്വാ പ്രതിഗ്രഹീ ॥ 101 ॥

ഹവിരഗ്നിശ്ചരുസ്ഥാലീ സമിധശ്ചാനിലോ യമഃ ।
ഹോതോദ്ഗാതാ ശുചിഃ കുണ്ഡഃ സാമഗോ വൈകൃതിഃ സവഃ ॥ 102 ॥

ദ്രവ്യം പാത്രാണി സങ്കല്‍പോ മുശലോ ഹ്യരണിഃ കുശഃ ।
ദീക്ഷിതോ മണ്ഡപോ വേദിര്യജമാനഃ പശുഃ ക്രതുഃ ॥ 103 ॥

ദക്ഷിണാ സ്വസ്തിമാന്‍സ്വസ്തി ഹ്യാശീര്‍വാദഃ ശുഭപ്രദഃ ।
ആദിവൃക്ഷോ മഹാവൃക്ഷോ ദേവവൃക്ഷോ വനസ്പതിഃ ॥ 104 ॥

പ്രയാഗോ വേണുമാന്വേണീ ന്യഗ്രോധശ്ചാഽക്ഷയോ വടഃ ।
സുതീര്‍ഥസ്തീര്‍ഥകാരീ ച തീര്‍ഥരാജോ വ്രതീ വതഃ ॥ 105 ॥

വൃത്തിദാതാ പൃഥുഃ പുത്രോ ദോഗ്ധാ ഗൌര്‍വത്സ ഏവ ച ।
ക്ഷീരം ക്ഷീരവഹഃ ക്ഷീരീ ക്ഷീരഭാഗവിഭാഗവിത് ॥ 106 ॥

രാജ്യഭാഗവിദോ ഭാഗീ സര്‍വഭാഗവികല്‍പകഃ ।
വാഹനോ വാഹകോ വേഗീ പാദചാരീ തപശ്ചരഃ ॥ 107 ॥

ഗോപനോ ഗോപകോ ഗോപീ ഗോപകന്യാവിഹാരകൃത് ।
വാസുദേവോ വിശാലാക്ഷഃ കൃഷ്ണോഗോപീജനപ്രിയഃ ॥ 108 ॥

ദേവകീനന്ദനോ നന്ദീ നന്ദഗോപഗൃഹാഽഽശ്രമീ ।
യശോദാനന്ദനോ ദാമീ ദാമോദര ഉലൂഖലീ ॥ 109 ॥

പൂതനാരിഃ പദാകാരീ ലീലാശകടഭഞ്ജകഃ ।
നവനീതപ്രിയോ വാഗ്ഗ്മീ വത്സപാലകബാലകഃ ॥ 110 ॥

വത്സരൂപധരോ വത്സീ വത്സഹാ ധേനുകാന്തകൃത് ।
ബകാരിര്‍വനവാസീ ച വനക്രീഡാവിശാരദഃ ॥ 111 ॥

കൃഷ്ണവര്‍ണാകൃതിഃ കാന്തോ വേണുവേത്രവിധാരകഃ ।
ഗോപമോക്ഷകരോ മോക്ഷോ യമുനാപുലിനേചരഃ ॥ 112 ॥

മായാവത്സകരോ മായീ ബ്രഹ്മമായാപമോഹകഃ ।
ആത്മസാരവിഹാരജ്ഞോ ഗോപദാരകദാരകഃ ॥ 113 ॥

ഗോചാരീ ഗോപതിര്‍ഗോപോ ഗോവര്‍ധനധരോ ബലീ ।
ഇന്ദ്രദ്യുംനോ മഖധ്വംസീ വൃഷ്ടിഹാ ഗോപരക്ഷകഃ ॥ 114 ॥

സുരഭിത്രാണകര്‍താ ച ദാവപാനകരഃ കലീ ।
കാലീയമര്‍ദനഃ കാലീ യമുനാഹ്രദവിഹാരകഃ ॥ 115 ॥

സങ്കര്‍ഷണോ ബലശ്ലാഘ്യോ ബലദേവോ ഹലായുധഃ ।
ലാങ്ഗലീ മുസലീ ചക്രീ രാമോ രോഹിണിനന്ദനഃ ॥ 116 ॥

യമുനാകര്‍ഷണോദ്ധാരോ നീലവാസാ ഹലോ ഹലീ ।
രേവതീ രമണോ ലോലോ ബഹുമാനകരഃ പരഃ ॥ 117 ॥

ധേനുകാരിര്‍മഹാവീരോ ഗോപകന്യാവിദൂഷകഃ ।
കാമമാനഹരഃ കാമീ ഗോപീവാസോഽപതസ്കരഃ ॥ 118 ॥

വേണുവാദീ ച നാദീ ച നൃത്യഗീതവിശാരദഃ ।
ഗോപീമോഹകരോ ഗാനീ രാസകോ രജനീചരഃ ॥ 119 ॥

ദിവ്യമാലീ വിമാലീ ച വനമാലാവിഭൂഷിതഃ ।
കൈടഭാരിശ്ച കംസാരിര്‍മധുഹാ മധുസൂദനഃ ॥ 120 ॥

ചാണൂരമര്‍ദനോ മല്ലോ മുഷ്ടീ മുഷ്ടികനാശകൃത് ।
മുരഹാ മോദകാ മോദീ മദഘ്നോ നരകാന്തകൃത് ॥ 121 ॥

വിദ്യാധ്യായീ ഭൂമിശായീ സുദാമാ സുസഖാ സുഖീ ।
സകലോ വികലോ വൈദ്യഃ കലിതോ വൈ കലാനിധിഃ ॥ 122 ॥

വിദ്യാശാലീ വിശാലീ ച പിതൃമാതൃവിമോക്ഷകഃ ।
രുക്മിണീരമണോ രംയഃ കാലിന്ദീപതിഃ ശങ്ഖഹാ ॥ 123 ॥

പാഞ്ചജന്യോ മഹാപദ്മോ ബഹുനായകനായകഃ ।
ധുന്ധുമാരോ നികുംഭഘ്നഃ ശംബരാന്തോ രതിപ്രിയഃ ॥ 124 ॥

പ്രദ്യുംനശ്ചാനിരുദ്ധശ്ച സാത്വതാം പതിരര്‍ജുനഃ ।
ഫാല്‍ഗുനശ്ച ഗുഡാകേശഃ സവ്യസാചീ ധനഞ്ജയഃ ॥ 125 ॥

കിരീടീ ച ധനുഷ്പാണിര്‍ധനുര്‍വേദവിശാരദഃ ॥

ശിഖണ്ഡീ സാത്യകിഃ ശൈബ്യോ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ॥ 126 ॥

പാഞ്ചാലശ്ചാഭിമന്യുശ്ച സൌഭദ്രോ ദ്രൌപദീപതി ।
യുധിഷ്ഠിരോ ധര്‍മരാജഃ സത്യവാദീ ശുചിവ്രതഃ ॥ 127 ॥

നകുലഃ സഹദേവശ്ച കര്‍ണോ ദുര്യോധനോ ഘൃണീ ।
ഗാങ്ഗേയോഽഥഗദാപാണിര്‍ഭീഷ്മോ ഭാഗീരഥീസുതഃ ॥ 128 ॥

പ്രജ്ഞാചക്ഷുര്‍ധൃതരാഷ്ട്രോ ഭാരദ്വാജോഽഥഗൌതമഃ ।
അശ്വത്ഥാമാ വികര്‍ണശ്ചജഹ്നുര്യുദ്ധവിശാരദഃ ॥ 129 ॥

സീമന്തികോ ഗദീ ഗാല്വോ വിശ്വാമിത്രോ ദുരാസദഃ ।
ദുര്‍വാസാ ദുര്‍വിനീതശ്ച മാര്‍കണ്ഡേയോ മഹാമുനിഃ ॥ 130 ॥

ലോമശോ നിര്‍മലോഽലോമീ ദീര്‍ഘായുശ്ച ചിരോഽചിരീ ।
പുനര്‍ജീവീ മൃതോ ഭാവീ ഭൂതോ ഭവ്യോ ഭവിഷ്യകഃ ॥ 131 ॥

ത്രികാലോഽഥ ത്രിലിങ്ഗശ്ച ത്രിനേത്രസ്ത്രിപദീപതിഃ ।
യാദവോ യാജ്ഞവല്‍ക്യശ്ച യദുവംശവിവര്‍ധനഃ ॥ 132 ॥

ശല്യക്രീഡീ വിക്രീഡശ്ച യാദവാന്തകരഃ കലിഃ ।
സദയോ ഹൃദയോ ദായോ ദായദോ ദായഭാഗ്ദയീ ॥ 133 ॥

മഹോദധിര്‍മഹീപൃഷ്ഠോ നീലപര്‍വതവാസകൃത ।
ഏകവര്‍ണോ വിവര്‍ണശ്ച സര്‍വവര്‍ണബഹിശ്ചരഃ ॥ 134 ॥

യജ്ഞനിന്ദീ വേദനിന്ദീ വേദബാഹ്യോ ബലോ ബലിഃ ।
ബൌദ്ധാരിര്‍ബാധകോ ബാധോ ജഗന്നാഥോ ജഗത്പതിഃ ॥ 135 ॥

ഭക്തിര്‍ഭാഗവതോ ഭാഗീ വിഭക്തോ ഭഗവത്പ്രിയഃ ।
ത്രിഗ്രാമോഽഥ നവാരണ്യോ ഗുഹ്യോപനിഷദാസനഃ ॥ 136 ॥

ശാലിഗ്രാമഃ ശിലായുക്തോ വിശാലോ ഗണ്ഡകാശ്രയഃ ।
ശ്രുതദേവഃ ശ്രുതഃ ശ്രാവീ ശ്രുതബോധഃ ശ്രുതശ്രവാഃ ॥ 137 ॥

കല്‍കിഃ കാലകലഃ കല്‍കോ ദുഷ്ടംലേച്ഛവിനാശ കൃത് ।
കുങ്കുമീ ധവലോ ധീരഃ ക്ഷമാകരോ വൃഷാകപിഃ ॥ 138 ॥

കിങ്കരഃ കിന്നരഃ കണ്വഃ കേകീ കിമ്പുരുഷാധിപഃ ।
ഏകരോമാ വിരോമാ ച ബഹുരോമാ ബൃഹത്കവിഃ ॥ 139 ॥

വജ്രപ്രഹരണോ വജ്രീ വൃത്രഘ്നോ വാസവാനുജഃ ।
ബഹുതീര്‍ഥകരസ്തീര്‍ഥഃ സര്‍വതീര്‍ഥജനേശ്വരഃ ॥ 140 ॥

വ്യതീപാതോപരാഗശ്ച ദാനവൃദ്ധികരഃ ശുഭഃ ।
അസങ്ഖ്യേയോഽപ്രമേയശ്ച സങ്ഖ്യാകാരോ വിസങ്ഖ്യകഃ ॥ 141 ॥

മിഹികോത്താരകസ്താരോ ബാലചന്ദ്രഃ സുധാകരഃ ।
കിംവര്‍ണഃ കീദൃശഃ കിഞ്ചിത്കിംസ്വഭാവഃ കിമാശ്രയഃ ॥ 142 ॥

നിര്ലോകശ്ച നിരാകാരീ ബഹ്വാകാരൈകകാരകഃ ।
ദൌഹിത്രഃ പുത്രികഃ പൌത്രോ നപ്താ വംശധരോ ധരഃ ॥ 143 ॥

ദ്രവീഭൂതോ ദയാലുശ്ച സര്‍വസിദ്ധിപ്രദോ മണിഃ ॥ 144 ॥

ആധാരോഽപി വിധാരശ്ച ധരാസൂനുഃ സുമങ്ഗലഃ ।
മങ്ഗലോ മങ്ഗലാകാരോ മാങ്ഗല്യഃ സര്‍വമങ്ഗലഃ ॥ 145 ॥

നാംനാം സഹസ്രം നാമേദം വിഷ്ണോരതുലതേജസഃ ।
സര്‍വസിദ്ധികരം കാംയം പുണ്യം ഹരിഹരാത്മകം ॥ 146 ॥

യഃ പഠേത്പ്രാതരുത്ഥായ ശുചിര്‍ഭൂത്വാ സമാഹിതഃ ।
യശ്ചേദം ശൃണുയാന്നിത്യം നരോ നിശ്ചലമാനസഃ ॥ 147 ॥

ത്രിസന്ധ്യം ശ്രദ്ധയാ യുക്തഃ സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ।
നന്ദതേ പുത്രപൌത്രൈശ്ച ദാരൈര്‍ഭൃത്യൈശ്ച പൂജിതഃ ॥ 148 ॥

പ്രാപ്നുതേ വിപുലാം ലക്ഷ്മീം മുച്യതേ സര്‍വസങ്കടാത് ।
സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നോതി ലഭതേ വിപുലം യശഃ ॥ 149 ॥

വിദ്യാവാഞ്ജായതേ വിപ്രഃ ക്ഷത്രിയോ വിജയീ ഭവേത് ।
വൈശ്യശ്ച ധനലാഭാഢ്യഃ ശൂദ്രഃ സുഖമവാപ്നുയാത് ॥ 150 ॥

രണേ ഘോരേ വിവാദേ ച വ്യാപാരേ പാരതന്ത്രകേ ।
വിജയീ ജയമാപ്നോതി സര്‍വദാ സര്‍വകര്‍മസു ॥ 151 ॥

ഏകധാ ദശധാ ചൈവ ശതധാ ച സഹസ്രധാ ।
പഠതേ ഹി നരോ നിത്യം തഥൈവ ഫലമശ്നുതേ ॥ 152 ॥

പുത്രാര്‍ഥീ പ്രാപ്നുതേ പുത്രാന്ധനാര്‍ഥീ ധനമവ്യയം ।
മോക്ഷാര്‍ഥീ പ്രാപ്നുതേ മോക്ഷം ധര്‍മാര്‍ഥീ ധര്‍മസഞ്ചയം ॥ 153 ॥

കന്യാര്‍ഥീ പ്രാപ്നുതേ കന്യാം ദുര്ലഭാം യത്സുരൈരപി ।
ജ്ഞാനാര്‍ഥീ ജായതേ ജ്ഞാനീ യോഗീ യോഗേഷു യുജ്യതേ ॥ 154 ॥

മഹോത്പാതേഷു ഘോരേഷു ദുര്‍ഭിക്ഷേ രാജവിഗ്രഹേ ।
മഹാമാരീസമുദ്ഭൂതേ ദാരിദ്ര്യേ ദുഃഖപീഡിതേ ॥ 155 ॥

അരണ്യേ പ്രാന്തരേ വാഽപി ദാവാഗ്നിപരിവാരിതേ ।
സിംഹവ്യാഘ്രാഭിഭൂതേഽപി വനേ ഹസ്തിസമാകുലേ ॥ 156 ॥

രാജ്ഞാ ക്രുദ്ധേന ചാജ്ഞപ്തേ ദസ്യുഭിഃ സഹ സങ്ഗമേ ।
വിദ്യുത്പാതേഷു ഘോരേഷു സ്മര്‍തവ്യം ഹി സദാ നരൈഃ ॥ 157 ॥

ഗ്രഹപീഡാസു ചോഗ്രാസു വധബന്ധഗതാവപി ।
മഹാര്‍ണവേ മഹാനദ്യാം പോതസ്ഥേഷു ന ചാപദഃ ॥ 158 ॥

രോഗഗ്രസ്തോ വിവര്‍ണശ്ച ഗതകേശനഖത്വചഃ ।
പഠനാച്ഛവണാദ്വാപി ദിവ്യകായാ ഭവന്തി തേ ॥ 159 ॥

തുലസീവനസംസ്ഥാനേ സരോദ്വീപേ സുരാലയേ ।
ബദ്രികാശ്രമേ ശുഭേ ദേശേ ഗങ്ഗാദ്വാരേ തപോവനേ ॥ 160 ॥

മധുവനേ പ്രയാഗേ ച ദ്വാരകായാം സമാഹിതഃ ।
മഹാകാലവനേ സിദ്ധേ നിയതാഃ സര്‍വകാമികാഃ ॥ 161 ॥

യേ പഠന്തി ശതാവര്‍തം ഭക്തിമന്തോ ജിതേന്ദ്രിയാഃ ।
തേ സിദ്ധാഃ സിദ്ധിദാ ലോകേ വിചരന്തി മഹീതലേ ॥ 162 ॥

അന്യോന്യഭേദഭേദാനാം മൈത്രീകരണമുത്തമം ।
മോഹനം മോഹനാനാം ച പവിത്രം പാപനാശനം ॥ 163 ॥

ബാലഗ്രഹവിനാശായ ശാന്തീകരണമുത്തമം ।
ദുര്‍വൃത്താനാം ച പാപാനാം ബുദ്ധിനാശകരം പരം ॥ 164 ॥

പതദ്ഗര്‍ഭാ ച വന്ധ്യാ ച സ്രാവിണീ കാകവന്ധ്യകാ ।
അനായാസേന സതതം പുത്രമേവ പ്രസൂയതേ ॥ 165 ॥

പയഃപുഷ്കലദാ ഗാവോ ബഹുധാന്യഫലാ കൃഷിഃ ।
സ്വാമിധര്‍മപരാ ഭൃത്യാ നാരീ പതിവ്രതാ ഭവേത് ॥ 166 ॥

അകാലമൃത്യുനാശായ തഥാ ദുഃസ്വപ്നദര്‍ശനേ ।
ശാന്തികര്‍മണി സര്‍വത്ര സ്മര്‍തവ്യം ച സദാ നരൈഃ ॥ 167 ॥

യഃ പഠത്യന്വഹം മര്‍ത്യഃ ശുചിഷ്മാന്വിഷ്ണുസന്നിധൌ ।
ഏകാകീ ച ജിതാഹാരോ ജിതക്രോധോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 168 ॥

ഗരുഡാരോഹസമ്പന്നഃ പീതവാസാശ്ചതുര്‍ഭുജഃ ।
വാഞ്ഛിതം പ്രാപ്യ ലോകേഽസ്മിന്വിഷ്ണുലോകേ സ ഗച്ഛതി ॥ 169 ॥

ഏകതഃ സകലാ വിദ്യാ ഏകതഃ സകലം തപഃ ।
ഏകതഃ സകലോ ധര്‍മോ നാമ വിഷ്ണോസ്തഥൈകതഃ ॥ 170 ॥

യോ ഹി നാമസഹസ്രേണ സ്തോതുമിച്ഛതി വൈ ദ്വിജഃ ।
സോഽയമേകേന ശ്ലോകേന സ്തുത ഏവ ന സംശയഃ ॥ 171 ॥ ( var സോഽഹമേകേന)
സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത്സഹസ്രവദനോജ്ജ്വലഃ ।
സഹസ്രനാമാനന്താക്ഷഃ സഹസ്രബാഹുര്‍നമോഽസ്തു തേ ॥ 172 ॥

വിഷ്ണോര്‍നാമസഹസ്രം വൈ പുരാണം വേദസമ്മതം ।
പഠിതവ്യം സദാ ഭക്തൈഃ സര്‍വമങ്ഗലമങ്ഗലം ॥ 173 ॥

ഇതി സ്തവാഭിയുക്താനാം ദേവാനാം തത്ര വൈ ദ്വിജ ।
പ്രത്യക്ഷം പ്രാഹ ഭഗവാന്വരദോ വരദാര്‍ചിതഃ ॥ 174 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച –
വ്രിയതാം ഭോഃ സുരാഃ സര്‍വൈര്‍വരോഽസ്മത്തോഭിവാഞ്ഛിതഃ ।
തത്സര്‍വം സമ്പ്രദാസ്യാമി നാഽത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 175 ॥

ഇതി ശ്രീസ്കന്ദമഹാപുരാണേ ആവന്ത്യഖണ്ഡേഽവന്തീക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യേ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമോഽധ്യായഃ ॥

Also Read 1000 Names of Skandapurana Vishnu:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top