Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Tamil

Skandapurana Vishnu Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் (ஸ்கந்த³புராணோக்த) ॥
ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணாப்⁴யாம் நம: ।

தே³வா ஊசு: –
ப்³ரஹ்மந்கேந ப்ரகாரேண விஷ்ணுப⁴க்தி: பரா ப⁴வேத் ।
தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மஸ்த்வத்தோ ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர ॥ 1 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச –
ஶ்ரூயதாம் போ:⁴ ஸுரஶ்ரேஷ்டா² விஷ்ணுப⁴க்திமநுத்தமாம் ।
ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் தே³வம் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ॥ 2 ॥

ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத்ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ।
லாப⁴ஸ்தேஷாம் ஜயஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராஜய: ॥ 3 ॥

யேஷாமிந்தீ³வரஶ்யாமோ ஹ்ருʼத³யஸ்தோ² ஜநார்த³ந: ।
அபீ⁴ப்ஸிதார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²ம் பூஜ்யதே ய: ஸுரைரபி ॥ 4 ॥

ஸர்வவிக்⁴நஹரஸ்தஸ்மை க³ணாதி⁴பதயே நம: ।
கல்பாதௌ³ ஸ்ருʼஷ்டிகாமேந ப்ரேரிதோঽஹம் ச ஶௌரிணா ॥ 5 ॥

ந ஶக்தோ வை ப்ரஜா: கர்தும் விஷ்ணுத்⁴யாநபராயண: ।
ஏதஸ்மிந்நந்தரே ஸத்³யோ மார்கண்டே³யோ மஹாருʼஷி: ॥ 6 ॥

ஸர்வஸித்³தே⁴ஶ்வரோ தா³ந்தோ தீ³ர்கா⁴யுர்விஜிதேந்த்³ரிய: ।
மயாத்³ருʼஷ்டோঽத²க³த்வாதம் ததா³ஹம் ஸமுபஸ்தி²த: ।
தத: ப்ரபு²ல்லநயநௌ ஸத்க்ருʼத்ய சேதரேதரம் ॥ 7 ॥

ப்ருʼச்ச²மாநௌ பரம் ஸ்வாஸ்த்²யம் ஸுகா²ஸீநௌ ஸுரோத்தமா: ।
ததா³ மயா ஸ ப்ருʼஷ்டோ வை மார்கண்டே³யோ மஹாமுநி: ॥ 8 ॥

ப⁴க³வந்கேந ப்ரகாரேண ப்ரஜா மேঽநாமயா ப⁴வேத் ।
தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப⁴க³வந்முநிவந்தி³த ॥ 9 ॥

ஶ்ரீமார்கண்டே³ய உவாச –
விஷ்ணுப⁴க்தி: பரா நித்யா ஸர்வார்திது:³க²நாஶிநீ ।
ஸர்வபாபஹரா புண்யா ஸர்வஸுக²ப்ரதா³யிநீ ॥ 10 ॥

ஏஷா ப்³ராஹ்மீ மஹாவித்³யா ந தே³யா யஸ்ய கஸ்யசித் ।
க்ருʼதக்⁴நாய ஹ்யஶிஷ்யாய நாஸ்திகாயாந்ருʼதாய ச ॥ 11 ॥

ஈர்ஷ்யகாய ச ரூக்ஷாய காமிகாய கதா³சந ।
தத்³க³தம் ஸர்வம் விக்⁴நந்தியத்தத்³த⁴ர்மம் ஸநாதநம் ॥ 12 ॥

ஏதத்³கு³ஹ்யதமம் ஶாஸ்த்ரம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ।
பவித்ரம் ச பவித்ராணாம் பாவநாநாம் ச பாவநம் ॥ 13 ॥

விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரம் ச விஷ்ணுப⁴க்திகரம் ஶுப⁴ம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் ந்ருʼணாம் பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் ஶுப⁴ம் ॥ 14 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய மார்கண்டே³ய ருʼஷி: ।
விஷ்ணுர்தே³வதா: । அநுஷ்டுப்ச்ச²ந்த:³ । ஸர்வகாமாநவாப்த்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
ஸஜலஜலத³நீலம் த³ர்ஶிதோதா³ரஶீலம்
கரதலத்⁴ருʼதஶைலம் வேணுவாத்³யே ரஸாலம் ।
வ்ரஜஜந குலபாலம் காமிநீகேலிலோலம்
தருணதுலஸிமாலம் நௌமி கோ³பாலபா³லம் ॥ 15 ॥

ௐ விஶ்வம் விஷ்ணுர்ஹ்ருʼஷீகேஶ: ஸர்வாத்மா ஸர்வபா⁴வந: ।
ஸர்வக:³ ஶர்வரீநாதோ² பூ⁴தக்³ராமாঽঽஶயாஶய: ॥ 16 ॥

அநாதி³நித⁴நோ தே³வ: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வஸம்ப⁴வ: ।
ஸர்வவ்யாபீ ஜக³த்³தா⁴தா ஸர்வஶக்தித⁴ரோঽநக:⁴ ॥ 17 ॥

ஜக³த்³பீ³ஜம் ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³தீ³ஶோ ஜக³த்பதி: ।
ஜக³த்³கு³ருர்ஜக³ந்நாதோ² ஜக³த்³தா⁴தா ஜக³ந்மய: ॥ 18 ॥

ஸர்வாঽঽக்ருʼதித⁴ர: ஸர்வவிஶ்வரூபீ ஜநார்த³ந: ।
அஜந்மா ஶாஶ்வதோ நித்யோ விஶ்வாதா⁴ரோ விபு:⁴ ப்ரபு:⁴ ॥ 19 ॥

ப³ஹுரூபைகரூபஶ்ச ஸர்வரூபத⁴ரோ ஹர: ।
காலாக்³நிப்ரப⁴வோ வாயு: ப்ரலயாந்தகரோঽக்ஷய: ॥ 20 ॥

மஹார்ணவோ மஹாமேகோ⁴ ஜலபு³த்³பு³த³ஸம்ப⁴வ: ।
ஸம்ஸ்க்ருʼதோ விக்ருʼதோ மத்ஸ்யோ மஹாமத்ஸ்யஸ்திமிங்கி³ல: ॥ 21 ॥

அநந்தோ வாஸுகி: ஶேஷோ வராஹோ த⁴ரணீத⁴ர: ।
பய:க்ஷீர விவேகாட்⁴யோ ஹம்ஸோ ஹைமகி³ரிஸ்தி²த: ॥ 22 ॥

ஹயக்³ரீவோ விஶாலாக்ஷோ ஹயகர்ணோ ஹயாக்ருʼதி: ।
மந்த²நோ ரத்நஹாரீ ச கூர்மோ த⁴ரத⁴ராத⁴ர: ॥ 23 ॥

விநித்³ரோ நித்³ரிதோ நந்தீ³ ஸுநந்தோ³ நந்த³நப்ரிய: ।
நாபி⁴நாலம்ருʼணாலீ ச ஸ்வயம்பூ⁴ஶ்சதுராநந: ॥ 24 ॥

ப்ரஜாபதிபரோ த³க்ஷ: ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா ப்ரஜாகர: ।
மரீசி: கஶ்யபோ த³க்ஷ: ஸுராஸுரகு³ரு: கவி: ॥ 25 ॥

வாமநோ வாமமார்கீ³ ச வாமகர்மா ப்³ருʼஹத்³வபு: ।
த்ரைலோக்யக்ரமணோ தீ³போ ப³லியஜ்ஞவிநாஶந: ॥ 26 ॥

யஜ்ஞஹர்தா யஜ்ஞகர்தா யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞபு⁴க்³விபு:⁴ ।
ஸஹஸ்ராம்ஶுர்ப⁴கோ³ பா⁴நுர்விவஸ்வாந்ரவிரம்ஶுமாந் ॥ 27 ॥

திக்³மதேஜாஶ்சால்பதேஜா: கர்மஸாக்ஷீ மநுர்யம: ।
தே³வராஜ: ஸுரபதிர்தா³நவாரி: ஶசீபதி: ॥ 28 ॥

அக்³நிர்வாயுஸகோ² வஹ்நிர்வருணோ யாத³ஸாம்பதி: ।
நைர்ருʼதோ நாத³நோঽநாதீ³ ரக்ஷயக்ஷோத⁴நாதி⁴ப: ॥ 29 ॥

குபே³ரோ வித்தவாந்வேகோ³ வஸுபாலோ விலாஸக்ருʼத் ।
அம்ருʼதஸ்ரவண: ஸோம: ஸோமபாநகர: ஸுதீ:⁴ ॥ 30 ॥

ஸர்வௌஷதி⁴கர: ஶ்ரீமாந்நிஶாகரதி³வாகர: ।
விஷாரிர்விஷஹர்தா ச விஷகண்ட²த⁴ரோ கி³ரி: ॥ 31 ॥

நீலகண்டோ² வ்ருʼஷீ ருத்³ரோ பா⁴லசந்த்³ரோ ஹ்யுமாபதி: ।
ஶிவ: ஶாந்தோ வஶீ வீரோ த்⁴யாநீ மாநீ ச மாநத:³ ॥ 32 ॥

க்ருʼமிகீடோ ம்ருʼக³வ்யாதோ⁴ ம்ருʼக³ஹா ம்ருʼக³லாஞ்ச²ந: ।
ப³டுகோ பை⁴ரவோ பா³ல: கபாலீ த³ண்ட³விக்³ரஹ: ॥ 33 ॥

ஸ்மஶாநவாஸீ மாம்ஸாஶீ து³ஷ்டநாஶீ வராந்தக்ருʼத் ।
யோகி³நீத்ராஸகோ யோகீ³ த்⁴யாநஸ்தோ² த்⁴யாநவாஸந: ॥ 34 ॥

ஸேநாநீ: ஸைந்யத:³(ஸேநத:³) ஸ்கந்தோ³ மஹாகாலோ க³ணாதி⁴ப: ।
ஆதி³தே³வோ க³ணபதிர்விக்⁴நஹா விக்⁴நநாஶந: ॥ 35 ॥

ருʼத்³தி⁴ஸித்³தி⁴ப்ரதோ³ த³ந்தீ பா⁴லசந்த்³ரோ க³ஜாநந: ।
ந்ருʼஸிம்ஹ உக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரஶ்ச நகீ² தா³நவநாஶக்ருʼத் ॥ 36 ॥

ப்ரஹ்லாத³போஷகர்தா ச ஸர்வதை³த்யஜநேஶ்வர: ।
ஶலப:⁴ ஸாக³ர: ஸாக்ஷீ கல்பத்³ருமவிகல்பக: ॥ 37 ॥

ஹேமதோ³ ஹேமபா⁴கீ³ச ஹிமகர்தா ஹிமாசல: ।
பூ⁴த⁴ரோ பூ⁴மிதோ³ மேரு: கைலாஸஶிக²ரோ கி³ரி: ॥ 38 ॥

லோகாலோகாந்தரோ லோகீ விலோகீ பு⁴வநேஶ்வர: ।
தி³க்பாலோ தி³க்பதிர்தி³வ்யோ தி³வ்யகாயோ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 39 ॥

விரூபோ ரூபவாந்ராகீ³ ந்ருʼத்யகீ³தவிஶாரத:³ ।
ஹாஹா ஹூஹூஶ்சித்ரரதோ² தே³வர்ஷிர்நாரத:³ ஸகா² ॥ 40 ॥

விஶ்வேதே³வா: ஸாத்⁴யதே³வா த்⁴ருʼதாஶீஶ்ச சலோঽசல: ।
கபிலோ ஜல்பகோ வாதீ³ த³த்தோ ஹைஹயஸங்க⁴ராட் ॥ 41 ॥

வஸிஷ்டோ² வாமதே³வஶ்ச ஸப்தர்ஷிப்ரவரோ ப்⁴ருʼகு:³ ।
ஜாமத³க்³ந்யோ மஹாவீர: க்ஷத்ரியாந்தகரோ ஹ்ய்ருʼஷி: ॥ 42 ॥

ஹிரண்யகஶிபுஶ்சைவ ஹிரண்யாக்ஷோ ஹரப்ரிய: ।
அக³ஸ்தி: புலஹோ த³க்ஷ: பௌலஸ்த்யோ ராவணோ க⁴ட: ॥ 43 ॥

தே³வாரிஸ்தாபஸஸ்தாபீ விபீ⁴ஷணஹரிப்ரிய: ।
தேஜஸ்வீ தேஜத³ஸ்தேஜீ ஈஶோ ராஜபதி: ப்ரபு:⁴ ॥ 44 ॥

தா³ஶரதீ² ராக⁴வோ ராமோ ரகு⁴வம்ஶவிவர்த⁴ந: ।
ஸீதாபதி: பதி: ஶ்ரீமாந்ப்³ரஹ்மண்யோ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 45 ॥

ஸந்நத்³த:⁴ கவசீ க²ட்³கீ³ சீரவாஸா தி³க³ம்ப³ர: ।
கிரீடீ குட³லீ சாபீ ஶங்க²சக்ரீ க³தா³த⁴ர: ॥ 46 ॥

கௌஸல்யாநந்த³நோதா³ரோ பூ⁴மிஶாயீ கு³ஹப்ரிய: ।
ஸௌமித்ரோ ப⁴ரதோ பா³ல: ஶத்ருக்⁴நோ ப⁴ரதாঽக்³ரஜ: ॥ 47 ॥

லக்ஷ்மண: பரவீரக்⁴ந: ஸ்த்ரீஸஹாய: கபீஶ்வர: ।
ஹநுமாந்ருʼக்ஷராஜஶ்ச ஸுக்³ரீவோ வாலிநாஶந: ॥ 48 ॥

தூ³தப்ரியோ தூ³தகாரீ ஹ்யங்க³தோ³ க³த³தாம் வர: ।
வநத்⁴வம்ஸீ வநீ வேகோ³ வாநரத்⁴வஜ லாங்கு³லீ ॥ 49 ॥

ரவித³ம்ஷ்ட்ரீ ச லங்காஹா ஹாஹாகாரோ வரப்ரத:³ ।
ப⁴வஸேதுர்மஹாஸேதுர்ப³த்³த⁴ஸேதூ ரமேஶ்வர: ॥ 50 ॥ ( var ராமேஶ்வர:)
ஜாநகீவல்லப:⁴ காமீ கிரீடீ குண்ட³லீ க²கீ³ ।
புண்ட³ரீகவிஶாலாக்ஷோ மஹாபா³ஹுர்க⁴நாக்ருʼதி: ॥ 51 ॥

சஞ்சலஶ்சபல: காமீ வாமீ வாமாங்க³வத்ஸல: ।
ஸ்த்ரீப்ரிய: ஸ்த்ரீபர: ஸ்த்ரைண: ஸ்த்ரியோ வாமாட்³க³வாஸக: ॥ 52 ॥

ஜிதவைரீ ஜிதகாமோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய: ।
ஶாந்தோ தா³ந்தோ த³யாராமோ ஹ்யேகஸ்த்ரீவ்ரததா⁴ரக: ॥ 53 ॥

ஸாத்த்விக: ஸத்த்வஸம்ஸ்தா²நோ மத³ஹா க்ரோத⁴ஹா க²ர: ।
ப³ஹுராக்ஷஸ ஸம்வீத: ஸர்வராக்ஷஸநாஶக்ருʼத் ॥ 54 ॥

ராவணாரீ ரணக்ஷுத்³ர த³ஶமஸ்தகச்சே²த³க: ।
ராஜ்யகாரீ யஜ்ஞகாரீ தா³தா போ⁴க்தா தபோத⁴ந: ॥ 55 ॥

அயோத்⁴யாதி⁴பதி: காந்தோ வைகுண்டோ²ঽகுண்ட²விக்³ரஹ: ।
ஸத்யவ்ரதோ வ்ரதீ ஶூரஸ்தபீ ஸத்யப²லப்ரத:³ ॥ 56 ॥

ஸர்வஸாக்ஷீ: ஸர்வக³ஶ்ச ஸர்வப்ராணஹரோঽவ்யய: ।
ப்ராணஶ்சாதா²ப்யபாநஶ்ச வ்யாநோதா³ந: ஸமாநக: ॥ 57 ॥

நாக:³ க்ருʼகல: கூர்மஶ்ச தே³வத³த்தோ த⁴நஞ்ஜய: ।
ஸர்வப்ராணவிதோ³ வ்யாபீ யோக³தா⁴ரகதா⁴ரக: ॥ 58 ॥

தத்த்வவித்தத்த்வத³ஸ்தத்த்வீ ஸர்வதத்த்வவிஶாரத:³ ।
த்⁴யாநஸ்தோ² த்⁴யாநஶாலீ ச மநஸ்வீ யோக³வித்தம: ॥ 59 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மதோ³ ப³ஹ்மஜ்ஞாதா ச ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வ: ।
அத்⁴யாத்மவித்³விதோ³ தீ³போ ஜ்யோதீரூபோ நிரஞ்ஜந: ॥ 60 ॥

ஜ்ஞாநதோ³ঽஜ்ஞாநஹா ஜ்ஞாநீ கு³ரு: ஶிஷ்யோபதே³ஶக: ।
ஸுஶிஷ்ய: ஶிக்ஷித: ஶாலீ ஶிஷ்யஶிக்ஷாவிஶாரத:³ ॥ 61 ॥

மந்த்ரதோ³ மந்த்ரஹா மந்த்ரீ தந்த்ரீ தந்த்ரஜநப்ரிய: ।
ஸந்மந்த்ரோ மந்த்ரவிந்மந்த்ரீ யந்த்ரமந்த்ரைகப⁴ஞ்ஜந: ॥ 62 ॥

மாரணோ மோஹநோ மோஹீ ஸ்தம்போ⁴ச்சாடநக்ருʼத்க²ல: ।
ப³ஹுமாயோ விமாயஶ்ச மஹாமாயாவிமோஹக: ॥ 63 ॥

மோக்ஷதோ³ ப³ந்த⁴கோ ப³ந்தீ³ ஹ்யாகர்ஷணவிகர்ஷண: ।
ஹ்ரீங்காரோ பீ³ஜரூபீ ச க்லீங்கார: கீலகாதி⁴ப: ॥ 64 ॥

ஸௌங்கார ஶக்திமாஞ்ச்ச²க்தி: ஸர்வஶக்தித⁴ரோ த⁴ர: । ( var ஶக்தியாஞ்ச்ச²க்தி:)
அகாரோகார ஓங்காரஶ்ச²ந்தோ³கா³யத்ரஸம்ப⁴வ: ॥ 65 ॥

வேதோ³ வேத³விதோ³ வேதீ³ வேதா³த்⁴யாயீ ஸதா³ஶிவ: ।
ருʼக்³யஜு:ஸாமாத²ர்வேஶ: ஸாமகா³நகரோঽகரீ ॥ 66 ॥

த்ரிபதோ³ ப³ஹுபாதீ³ ச ஶதபத:² ஸர்வதோமுக:² ।
ப்ராக்ருʼத: ஸம்ஸ்க்ருʼதோ யோகீ³ கீ³தக்³ரந்த²ப்ரஹேலிக: ॥ 67 ॥

ஸகு³ணோ விகு³ணஶ்ச²ந்தோ³ நி:ஸங்கோ³ விகு³ணோ கு³ணீ ।
நிர்கு³ணோ கு³ணவாந்ஸங்கீ³ கர்மீ த⁴ர்மீ ச கர்மத:³ ॥ 68 ॥

நிஷ்கர்மா காமகாமீ ச நி:ஸங்க:³ ஸங்க³வர்ஜித: ।
நிர்லோபோ⁴ நிரஹங்காரீ நிஷ்கிஞ்சநஜநப்ரிய: ॥ 69 ॥

ஸர்வஸங்க³கரோ ராகீ³ ஸர்வத்யாகீ³ ப³ஹிஶ்சர: ।
ஏகபாதோ³ த்³விபாத³ஶ்ச ப³ஹுபாதோ³ঽல்பபாத³க: ॥ 70 ॥

த்³விபத³ஸ்த்ரிபதோ³ঽபாதீ³ விபாதீ³ பத³ஸங்க்³ரஹ: ।
கே²சரோ பூ⁴சரோ ப்⁴ராமீ ப்⁴ருʼங்க³கீடமது⁴ப்ரிய: ॥ 71 ॥

க்ரது: ஸம்வத்ஸரோ மாஸோ க³ணிதார்கோஹ்யஹர்நிஶ: ।
க்ருʼதம் த்ரேதா கலிஶ்சைவ த்³வாபரஶ்சதுராக்ருʼதி: ॥ 72 ॥

தி³வாகாலகர: கால: குலத⁴ர்ம: ஸநாதந: ।
கலா காஷ்டா² கலா நாட்³யோ யாம: பக்ஷ: ஸிதாஸித: ॥ 73 ॥

யுகோ³ யுக³ந்த⁴ரோ யோக்³யோ யுக³த⁴ர்மப்ரவர்தக: ।
குலாசார: குலகர: குலதை³வகர: குலீ ॥ 74 ॥

சதுராঽঽஶ்ரமசாரீ ச க்³ருʼஹஸ்தோ² ஹ்யதிதி²ப்ரிய: ।
வநஸ்தோ² வநசாரீ ச வாநப்ரஸ்தா²ஶ்ரமோঽஶ்ரமீ ॥ 75 ॥

ப³டுகோ ப்³ரஹ்மசாரீ ச ஶிகா²ஸூத்ரீ கமண்ட³லீ ।
த்ரிஜடீ த்⁴யாநவாந்த்⁴யாநீ ப³த்³ரிகாஶ்ரமவாஸக்ருʼத் ॥ 76 ॥

ஹேமாத்³ரிப்ரப⁴வோ ஹைமோ ஹேமராஶிர்ஹிமாகர: ।
மஹாப்ரஸ்தா²நகோ விப்ரோ விராகீ³ ராக³வாந்க்³ருʼஹீ ॥ 77 ॥

நரநாராயணோঽநாகோ³ கேதா³ரோதா³ரவிக்³ரஹ: ।
க³ங்கா³த்³வாரதப: ஸாரஸ்தபோவந தபோநிதி:⁴ ॥ 78 ॥

நிதி⁴ரேஷ மஹாபத்³ம: பத்³மாகரஶ்ரியாலய: । ( var நிதி⁴ரேவ)
பத்³மநாப:⁴ பரீதாத்மா பரிவ்ராட் புருஷோத்தம: ॥ 79 ॥

பராநந்த:³ புராணஶ்ச ஸம்ராட்³ராஜ விராஜக: । ( var ஸம்ராட் ராஜ)
சக்ரஸ்த²ஶ்சக்ரபாலஸ்த²ஶ்சக்ரவர்தீ நராதி⁴ப: ॥ 80 ॥

ஆயுர்வேத³விதோ³ வைத்³யோ த⁴ந்வந்தரிஶ்ச ரோக³ஹா ।
ஔஷதீ⁴பீ³ஜஸம்பூ⁴தோ ரோகீ³ ரோக³விநாஶக்ருʼத ॥ 81 ॥

சேதநஶ்சேதகோঽசிந்த்யஶ்சித்தசிந்தாவிநாஶக்ருʼத் ।
அதீந்த்³ரிய: ஸுக²ஸ்பர்ஶஶ்சரசாரீ விஹங்க³ம: ॥ 82 ॥

க³ருட:³ பக்ஷிராஜஶ்ச சாக்ஷுஷோ விநதாத்மஜ: ।
விஷ்ணுயாநவிமாநஸ்தோ² மநோமயதுரங்க³ம: ॥ 83 ॥

ப³ஹுவ்ருʼஷ்டிகரோ வர்ஷீ ஐராவணவிராவண: ।
உச்சை:ஶ்ரவாঽருணோ கா³மீ ஹரித³ஶ்வோ ஹரிப்ரிய: ॥ 84 ॥

ப்ராவ்ருʼஷோ மேக⁴மாலீ ச க³ஜரத்நபுரந்த³ர: ।
வஸுதோ³ வஸுதா⁴ரஶ்ச நித்³ராலு: பந்நகா³ஶந: ॥ 85 ॥

ஶேஷஶாயீ ஜலேஶாயீ வ்யாஸ: ஸத்யவதீஸுத: ।
வேத³வ்யாஸகரோ வாக்³க்³மீ ப³ஹுஶாகா²விகல்பக: ॥ 86 ॥

ஸ்ம்ருʼதி: புராணத⁴ர்மார்தீ² பராவரவிசக்ஷண: ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரவத³நோஜ்ஜ்வல: ॥ 87 ॥

ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸஹஸ்ராம்ஶு: ஸஹஸ்ரகிரணோ நர: ।
ப³ஹுஶீர்ஷைகஶீர்ஷஶ்ச த்ரிஶிரா விஶிரா: ஶிரீ ॥ 88 ॥

ஜடிலோ ப⁴ஸ்மராகீ³ ச தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ர: ஶுசி: ।
அணுரூபோ ப்³ருʼஹத்³ரூபோ விரூபோ விகராக்ருʼதி: ॥ 89 ॥

ஸமுத்³ரமாத²கோ மாதீ² ஸர்வரத்நஹரோ ஹரி: ।
வஜ்ரவைடூ³ர்யகோ வஜ்ரீ சிந்தாமணிமஹாமணி: ॥ 90 ॥

அநிர்மூல்யோ மஹாமூல்யோ நிர்மூல்ய: ஸுரபி:⁴ ஸுகீ² ।
பிதா மாதா ஶிஶுர்ப³ந்து⁴ர்தா⁴தா த்வஷ்டார்யமா யம: ॥ 91 ॥

அந்த:ஸ்தோ² பா³ஹ்யகாரீ ச ப³ஹி:ஸ்தோ² வை ப³ஹிஶ்சர: ।
பாவந: பாவக: பாகீ ஸர்வப⁴க்ஷீ ஹுதாஶந: ॥ 92 ॥

ப⁴க³வாந்ப⁴க³ஹா பா⁴கீ³ ப⁴வப⁴ஞ்ஜோ ப⁴யங்கர: ।
காயஸ்த:² கார்யகாரீ ச கார்யகர்தா கரப்ரத:³ ॥ 93 ॥

ஏகத⁴ர்மா த்³வித⁴ர்மா ச ஸுகீ² தூ³த்யோபஜீவக: ।
பா³லகஸ்தாரகஸ்த்ராதா காலோ மூஷகப⁴க்ஷக: ॥ 94 ॥

ஸஞ்ஜீவநோ ஜீவகர்தா ஸஜீவோ ஜீவஸம்ப⁴வ: ।
ஷட்³விம்ஶகோ மஹாவிஷ்ணு: ஸர்வவ்யாபீ மஹேஶ்வர: ॥ 95 ॥

தி³வ்யாங்க³தோ³ முக்தமாலீ ஶ்ரீவத்ஸோ மகரத்⁴வஜ: ।
ஶ்யாமமூர்திர்க⁴நஶ்யாம: பீதவாஸா: ஶுபா⁴நந: ॥ 96 ॥

சீரவாஸா விவாஸாஶ்ச பூ⁴ததா³நவவல்லப:⁴ ।
அம்ருʼதோঽம்ருʼதபா⁴கீ³ ச மோஹிநீரூபதா⁴ரக: ॥ 97 ॥

தி³வ்யத்³ருʼஷ்டி: ஸமத்³ருʼஷ்டிர்தே³வதா³நவவஞ்சக: ।
கப³ந்த:⁴ கேதுகாரீ ச ஸ்வர்பா⁴நுஶ்சந்த்³ரதாபந: ॥ 98 ॥

க்³ரஹராஜோ க்³ரஹீ க்³ராஹ: ஸர்வக்³ரஹவிமோசக: ।
தா³நமாநஜபோ ஹோம: ஸாநுகூல: ஶுப⁴க்³ரஹ: ॥ 99 ॥

விக்⁴நகர்தாঽபஹர்தா ச விக்⁴நநாஶோ விநாயக: ।
அபகாரோபகாரீ ச ஸர்வஸித்³தி⁴ப²லப்ரத:³ ॥ 100 ॥

ஸேவக: ஸாமதா³நீ ச பே⁴தீ³ த³ண்டீ³ ச மத்ஸரீ ।
த³யாவாந்தா³நஶீலஶ்ச தா³நீ யஜ்வா ப்ரதிக்³ரஹீ ॥ 101 ॥

ஹவிரக்³நிஶ்சருஸ்தா²லீ ஸமித⁴ஶ்சாநிலோ யம: ।
ஹோதோத்³கா³தா ஶுசி: குண்ட:³ ஸாமகோ³ வைக்ருʼதி: ஸவ: ॥ 102 ॥

த்³ரவ்யம் பாத்ராணி ஸங்கல்போ முஶலோ ஹ்யரணி: குஶ: ।
தீ³க்ஷிதோ மண்ட³போ வேதி³ர்யஜமாந: பஶு: க்ரது: ॥ 103 ॥

த³க்ஷிணா ஸ்வஸ்திமாந்ஸ்வஸ்தி ஹ்யாஶீர்வாத:³ ஶுப⁴ப்ரத:³ ।
ஆதி³வ்ருʼக்ஷோ மஹாவ்ருʼக்ஷோ தே³வவ்ருʼக்ஷோ வநஸ்பதி: ॥ 104 ॥

ப்ரயாகோ³ வேணுமாந்வேணீ ந்யக்³ரோத⁴ஶ்சாঽக்ஷயோ வட: ।
ஸுதீர்த²ஸ்தீர்த²காரீ ச தீர்த²ராஜோ வ்ரதீ வத: ॥ 105 ॥

வ்ருʼத்திதா³தா ப்ருʼது:² புத்ரோ தோ³க்³தா⁴ கௌ³ர்வத்ஸ ஏவ ச ।
க்ஷீரம் க்ஷீரவஹ: க்ஷீரீ க்ஷீரபா⁴க³விபா⁴க³வித் ॥ 106 ॥

ராஜ்யபா⁴க³விதோ³ பா⁴கீ³ ஸர்வபா⁴க³விகல்பக: ।
வாஹநோ வாஹகோ வேகீ³ பாத³சாரீ தபஶ்சர: ॥ 107 ॥

கோ³பநோ கோ³பகோ கோ³பீ கோ³பகந்யாவிஹாரக்ருʼத் ।
வாஸுதே³வோ விஶாலாக்ஷ: க்ருʼஷ்ணோகோ³பீஜநப்ரிய: ॥ 108 ॥

தே³வகீநந்த³நோ நந்தீ³ நந்த³கோ³பக்³ருʼஹாঽঽஶ்ரமீ ।
யஶோதா³நந்த³நோ தா³மீ தா³மோத³ர உலூக²லீ ॥ 109 ॥

பூதநாரி: பதா³காரீ லீலாஶகடப⁴ஞ்ஜக: ।
நவநீதப்ரியோ வாக்³க்³மீ வத்ஸபாலகபா³லக: ॥ 110 ॥

வத்ஸரூபத⁴ரோ வத்ஸீ வத்ஸஹா தே⁴நுகாந்தக்ருʼத் ।
ப³காரிர்வநவாஸீ ச வநக்ரீடா³விஶாரத:³ ॥ 111 ॥

க்ருʼஷ்ணவர்ணாக்ருʼதி: காந்தோ வேணுவேத்ரவிதா⁴ரக: ।
கோ³பமோக்ஷகரோ மோக்ஷோ யமுநாபுலிநேசர: ॥ 112 ॥

மாயாவத்ஸகரோ மாயீ ப்³ரஹ்மமாயாபமோஹக: ।
ஆத்மஸாரவிஹாரஜ்ஞோ கோ³பதா³ரகதா³ரக: ॥ 113 ॥

கோ³சாரீ கோ³பதிர்கோ³போ கோ³வர்த⁴நத⁴ரோ ப³லீ ।
இந்த்³ரத்³யும்நோ மக²த்⁴வம்ஸீ வ்ருʼஷ்டிஹா கோ³பரக்ஷக: ॥ 114 ॥

ஸுரபி⁴த்ராணகர்தா ச தா³வபாநகர: கலீ ।
காலீயமர்த³ந: காலீ யமுநாஹ்ரத³விஹாரக: ॥ 115 ॥

ஸங்கர்ஷணோ ப³லஶ்லாக்⁴யோ ப³லதே³வோ ஹலாயுத:⁴ ।
லாங்க³லீ முஸலீ சக்ரீ ராமோ ரோஹிணிநந்த³ந: ॥ 116 ॥

யமுநாகர்ஷணோத்³தா⁴ரோ நீலவாஸா ஹலோ ஹலீ ।
ரேவதீ ரமணோ லோலோ ப³ஹுமாநகர: பர: ॥ 117 ॥

தே⁴நுகாரிர்மஹாவீரோ கோ³பகந்யாவிதூ³ஷக: ।
காமமாநஹர: காமீ கோ³பீவாஸோঽபதஸ்கர: ॥ 118 ॥

வேணுவாதீ³ ச நாதீ³ ச ந்ருʼத்யகீ³தவிஶாரத:³ ।
கோ³பீமோஹகரோ கா³நீ ராஸகோ ரஜநீசர: ॥ 119 ॥

தி³வ்யமாலீ விமாலீ ச வநமாலாவிபூ⁴ஷித: ।
கைடபா⁴ரிஶ்ச கம்ஸாரிர்மது⁴ஹா மது⁴ஸூத³ந: ॥ 120 ॥

சாணூரமர்த³நோ மல்லோ முஷ்டீ முஷ்டிகநாஶக்ருʼத் ।
முரஹா மோத³கா மோதீ³ மத³க்⁴நோ நரகாந்தக்ருʼத் ॥ 121 ॥

வித்³யாத்⁴யாயீ பூ⁴மிஶாயீ ஸுதா³மா ஸுஸகா² ஸுகீ² ।
ஸகலோ விகலோ வைத்³ய: கலிதோ வை கலாநிதி:⁴ ॥ 122 ॥

வித்³யாஶாலீ விஶாலீ ச பித்ருʼமாத்ருʼவிமோக்ஷக: ।
ருக்மிணீரமணோ ரம்ய: காலிந்தீ³பதி: ஶங்க²ஹா ॥ 123 ॥

பாஞ்சஜந்யோ மஹாபத்³மோ ப³ஹுநாயகநாயக: ।
து⁴ந்து⁴மாரோ நிகும்ப⁴க்⁴ந: ஶம்ப³ராந்தோ ரதிப்ரிய: ॥ 124 ॥

ப்ரத்³யும்நஶ்சாநிருத்³த⁴ஶ்ச ஸாத்வதாம் பதிரர்ஜுந: ।
பா²ல்கு³நஶ்ச கு³டா³கேஶ: ஸவ்யஸாசீ த⁴நஞ்ஜய: ॥ 125 ॥

கிரீடீ ச த⁴நுஷ்பாணிர்த⁴நுர்வேத³விஶாரத:³ ॥

ஶிக²ண்டீ³ ஸாத்யகி: ஶைப்³யோ பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ॥ 126 ॥

பாஞ்சாலஶ்சாபி⁴மந்யுஶ்ச ஸௌப⁴த்³ரோ த்³ரௌபதீ³பதி ।
யுதி⁴ஷ்டி²ரோ த⁴ர்மராஜ: ஸத்யவாதீ³ ஶுசிவ்ரத: ॥ 127 ॥

நகுல: ஸஹதே³வஶ்ச கர்ணோ து³ர்யோத⁴நோ க்⁴ருʼணீ ।
கா³ங்கே³யோঽத²க³தா³பாணிர்பீ⁴ஷ்மோ பா⁴கீ³ரதீ²ஸுத: ॥ 128 ॥

ப்ரஜ்ஞாசக்ஷுர்த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரோ பா⁴ரத்³வாஜோঽத²கௌ³தம: ।
அஶ்வத்தா²மா விகர்ணஶ்சஜஹ்நுர்யுத்³த⁴விஶாரத:³ ॥ 129 ॥

ஸீமந்திகோ க³தீ³ கா³ல்வோ விஶ்வாமித்ரோ து³ராஸத:³ ।
து³ர்வாஸா து³ர்விநீதஶ்ச மார்கண்டே³யோ மஹாமுநி: ॥ 130 ॥

லோமஶோ நிர்மலோঽலோமீ தீ³ர்கா⁴யுஶ்ச சிரோঽசிரீ ।
புநர்ஜீவீ ம்ருʼதோ பா⁴வீ பூ⁴தோ ப⁴வ்யோ ப⁴விஷ்யக: ॥ 131 ॥

த்ரிகாலோঽத² த்ரிலிங்க³ஶ்ச த்ரிநேத்ரஸ்த்ரிபதீ³பதி: ।
யாத³வோ யாஜ்ஞவல்க்யஶ்ச யது³வம்ஶவிவர்த⁴ந: ॥ 132 ॥

ஶல்யக்ரீடீ³ விக்ரீட³ஶ்ச யாத³வாந்தகர: கலி: ।
ஸத³யோ ஹ்ருʼத³யோ தா³யோ தா³யதோ³ தா³யபா⁴க்³த³யீ ॥ 133 ॥

மஹோத³தி⁴ர்மஹீப்ருʼஷ்டோ² நீலபர்வதவாஸக்ருʼத ।
ஏகவர்ணோ விவர்ணஶ்ச ஸர்வவர்ணப³ஹிஶ்சர: ॥ 134 ॥

யஜ்ஞநிந்தீ³ வேத³நிந்தீ³ வேத³பா³ஹ்யோ ப³லோ ப³லி: ।
பௌ³த்³தா⁴ரிர்பா³த⁴கோ பா³தோ⁴ ஜக³ந்நாதோ² ஜக³த்பதி: ॥ 135 ॥

ப⁴க்திர்பா⁴க³வதோ பா⁴கீ³ விப⁴க்தோ ப⁴க³வத்ப்ரிய: ।
த்ரிக்³ராமோঽத² நவாரண்யோ கு³ஹ்யோபநிஷதா³ஸந: ॥ 136 ॥

ஶாலிக்³ராம: ஶிலாயுக்தோ விஶாலோ க³ண்ட³காஶ்ரய: ।
ஶ்ருததே³வ: ஶ்ருத: ஶ்ராவீ ஶ்ருதபோ³த:⁴ ஶ்ருதஶ்ரவா: ॥ 137 ॥

கல்கி: காலகல: கல்கோ து³ஷ்டம்லேச்ச²விநாஶ க்ருʼத் ।
குங்குமீ த⁴வளோ தீ⁴ர: க்ஷமாகரோ வ்ருʼஷாகபி: ॥ 138 ॥

கிங்கர: கிந்நர: கண்வ: கேகீ கிம்புருஷாதி⁴ப: ।
ஏகரோமா விரோமா ச ப³ஹுரோமா ப்³ருʼஹத்கவி: ॥ 139 ॥

வஜ்ரப்ரஹரணோ வஜ்ரீ வ்ருʼத்ரக்⁴நோ வாஸவாநுஜ: ।
ப³ஹுதீர்த²கரஸ்தீர்த:² ஸர்வதீர்த²ஜநேஶ்வர: ॥ 140 ॥

வ்யதீபாதோபராக³ஶ்ச தா³நவ்ருʼத்³தி⁴கர: ஶுப:⁴ ।
அஸங்க்²யேயோঽப்ரமேயஶ்ச ஸங்க்²யாகாரோ விஸங்க்²யக: ॥ 141 ॥

மிஹிகோத்தாரகஸ்தாரோ பா³லசந்த்³ர: ஸுதா⁴கர: ।
கிம்வர்ண: கீத்³ருʼஶ: கிஞ்சித்கிம்ஸ்வபா⁴வ: கிமாஶ்ரய: ॥ 142 ॥

நிர்லோகஶ்ச நிராகாரீ ப³ஹ்வாகாரைககாரக: ।
தௌ³ஹித்ர: புத்ரிக: பௌத்ரோ நப்தா வம்ஶத⁴ரோ த⁴ர: ॥ 143 ॥

த்³ரவீபூ⁴தோ த³யாலுஶ்ச ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதோ³ மணி: ॥ 144 ॥

ஆதா⁴ரோঽபி விதா⁴ரஶ்ச த⁴ராஸூநு: ஸுமங்க³ள: ।
மங்க³ளோ மங்க³ளாகாரோ மாங்க³ல்ய: ஸர்வமங்க³ள: ॥ 145 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் நாமேத³ம் விஷ்ணோரதுலதேஜஸ: ।
ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் காம்யம் புண்யம் ஹரிஹராத்மகம் ॥ 146 ॥

ய: படே²த்ப்ராதருத்தா²ய ஶுசிர்பூ⁴த்வா ஸமாஹித: ।
யஶ்சேத³ம் ஶ்ருʼணுயாந்நித்யம் நரோ நிஶ்சலமாநஸ: ॥ 147 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யம் ஶ்ரத்³த⁴யா யுக்த: ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ।
நந்த³தே புத்ரபௌத்ரைஶ்ச தா³ரைர்ப்⁴ருʼத்யைஶ்ச பூஜித: ॥ 148 ॥

ப்ராப்நுதே விபுலாம் லக்ஷ்மீம் முச்யதே ஸர்வஸங்கடாத் ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி லப⁴தே விபுலம் யஶ: ॥ 149 ॥

வித்³யாவாஞ்ஜாயதே விப்ர: க்ஷத்ரியோ விஜயீ ப⁴வேத் ।
வைஶ்யஶ்ச த⁴நலாபா⁴ட்⁴ய: ஶூத்³ர: ஸுக²மவாப்நுயாத் ॥ 150 ॥

ரணே கோ⁴ரே விவாதே³ ச வ்யாபாரே பாரதந்த்ரகே ।
விஜயீ ஜயமாப்நோதி ஸர்வதா³ ஸர்வகர்மஸு ॥ 151 ॥

ஏகதா⁴ த³ஶதா⁴ சைவ ஶததா⁴ ச ஸஹஸ்ரதா⁴ ।
பட²தே ஹி நரோ நித்யம் ததை²வ ப²லமஶ்நுதே ॥ 152 ॥

புத்ரார்தீ² ப்ராப்நுதே புத்ராந்த⁴நார்தீ² த⁴நமவ்யயம் ।
மோக்ஷார்தீ² ப்ராப்நுதே மோக்ஷம் த⁴ர்மார்தீ² த⁴ர்மஸஞ்சயம் ॥ 153 ॥

கந்யார்தீ² ப்ராப்நுதே கந்யாம் து³ர்லபா⁴ம் யத்ஸுரைரபி ।
ஜ்ஞாநார்தீ² ஜாயதே ஜ்ஞாநீ யோகீ³ யோகே³ஷு யுஜ்யதே ॥ 154 ॥

மஹோத்பாதேஷு கோ⁴ரேஷு து³ர்பி⁴க்ஷே ராஜவிக்³ரஹே ।
மஹாமாரீஸமுத்³பூ⁴தே தா³ரித்³ர்யே து:³க²பீடி³தே ॥ 155 ॥

அரண்யே ப்ராந்தரே வாঽபி தா³வாக்³நிபரிவாரிதே ।
ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ராபி⁴பூ⁴தேঽபி வநே ஹஸ்திஸமாகுலே ॥ 156 ॥

ராஜ்ஞா க்ருத்³தே⁴ந சாஜ்ஞப்தே த³ஸ்யுபி:⁴ ஸஹ ஸங்க³மே ।
வித்³யுத்பாதேஷு கோ⁴ரேஷு ஸ்மர்தவ்யம் ஹி ஸதா³ நரை: ॥ 157 ॥

க்³ரஹபீடா³ஸு சோக்³ராஸு வத⁴ப³ந்த⁴க³தாவபி ।
மஹார்ணவே மஹாநத்³யாம் போதஸ்தே²ஷு ந சாபத:³ ॥ 158 ॥

ரோக³க்³ரஸ்தோ விவர்ணஶ்ச க³தகேஶநக²த்வச: ।
பட²நாச்ச²வணாத்³வாபி தி³வ்யகாயா ப⁴வந்தி தே ॥ 159 ॥

துளஸீவநஸம்ஸ்தா²நே ஸரோத்³வீபே ஸுராலயே ।
ப³த்³ரிகாஶ்ரமே ஶுபே⁴ தே³ஶே க³ங்கா³த்³வாரே தபோவநே ॥ 160 ॥

மது⁴வநே ப்ரயாகே³ ச த்³வாரகாயாம் ஸமாஹித: ।
மஹாகாலவநே ஸித்³தே⁴ நியதா: ஸர்வகாமிகா: ॥ 161 ॥

யே பட²ந்தி ஶதாவர்தம் ப⁴க்திமந்தோ ஜிதேந்த்³ரியா: ।
தே ஸித்³தா:⁴ ஸித்³தி⁴தா³ லோகே விசரந்தி மஹீதலே ॥ 162 ॥

அந்யோந்யபே⁴த³பே⁴தா³நாம் மைத்ரீகரணமுத்தமம் ।
மோஹநம் மோஹநாநாம் ச பவித்ரம் பாபநாஶநம் ॥ 163 ॥

பா³லக்³ரஹவிநாஶாய ஶாந்தீகரணமுத்தமம் ।
து³ர்வ்ருʼத்தாநாம் ச பாபாநாம் பு³த்³தி⁴நாஶகரம் பரம் ॥ 164 ॥

பதத்³க³ர்பா⁴ ச வந்த்⁴யா ச ஸ்ராவிணீ காகவந்த்⁴யகா ।
அநாயாஸேந ஸததம் புத்ரமேவ ப்ரஸூயதே ॥ 165 ॥

பய:புஷ்கலதா³ கா³வோ ப³ஹுதா⁴ந்யப²லா க்ருʼஷி: ।
ஸ்வாமித⁴ர்மபரா ப்⁴ருʼத்யா நாரீ பதிவ்ரதா ப⁴வேத் ॥ 166 ॥

அகாலம்ருʼத்யுநாஶாய ததா² து:³ஸ்வப்நத³ர்ஶநே ।
ஶாந்திகர்மணி ஸர்வத்ர ஸ்மர்தவ்யம் ச ஸதா³ நரை: ॥ 167 ॥

ய: பட²த்யந்வஹம் மர்த்ய: ஶுசிஷ்மாந்விஷ்ணுஸந்நிதௌ⁴ ।
ஏகாகீ ச ஜிதாஹாரோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 168 ॥

க³ருடா³ரோஹஸம்பந்ந: பீதவாஸாஶ்சதுர்பு⁴ஜ: ।
வாஞ்சி²தம் ப்ராப்ய லோகேঽஸ்மிந்விஷ்ணுலோகே ஸ க³ச்ச²தி ॥ 169 ॥

ஏகத: ஸகலா வித்³யா ஏகத: ஸகலம் தப: ।
ஏகத: ஸகலோ த⁴ர்மோ நாம விஷ்ணோஸ்ததை²கத: ॥ 170 ॥

யோ ஹி நாமஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்ச²தி வை த்³விஜ: ।
ஸோঽயமேகேந ஶ்லோகேந ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய: ॥ 171 ॥ ( var ஸோঽஹமேகேந)
ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத்ஸஹஸ்ரவத³நோஜ்ஜ்வல: ।
ஸஹஸ்ரநாமாநந்தாக்ஷ: ஸஹஸ்ரபா³ஹுர்நமோঽஸ்து தே ॥ 172 ॥

விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரம் வை புராணம் வேத³ஸம்மதம் ।
படி²தவ்யம் ஸதா³ ப⁴க்தை: ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளம் ॥ 173 ॥

இதி ஸ்தவாபி⁴யுக்தாநாம் தே³வாநாம் தத்ர வை த்³விஜ ।
ப்ரத்யக்ஷம் ப்ராஹ ப⁴க³வாந்வரதோ³ வரதா³ர்சித: ॥ 174 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச –
வ்ரியதாம் போ:⁴ ஸுரா: ஸர்வைர்வரோঽஸ்மத்தோபி⁴வாஞ்சி²த: ।
தத்ஸர்வம் ஸம்ப்ரதா³ஸ்யாமி நாঽத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 175 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³மஹாபுராணே ஆவந்த்யக²ண்டே³ঽவந்தீக்ஷேத்ரமாஹாத்ம்யே விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமோঽத்⁴யாய: ॥

Also Read 1000 Names of Skandapurana Vishnu:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top