Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Shankaracharya or Subramanyam Mahadeva was born to Mahadeva Iyer and Saraswathi Ammal on 18 July 1935 and passed away on 28 February 2018. He was the 69th Shankaracharya Guru and head or pontiff of the Kanchi Kamakoti Peetham in 1994. Subramanyam Mahadeva Iyer was nominated by his predecessor, Chandrashekarendra Saraswati, as his successor and was given the pontifical title Sri Jayendra Saraswathi on 22 March 1954.

Sri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಗುರುನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ
ಶ್ರೀಪಾದಾನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।

ಜಯಾಖ್ಯಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತಮೋಽಪಹಗ್ರಾಮರತ್ನ ಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹಾದೇವ ಮಹೀದೇವತನೂಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರಸ್ವತೀಗರ್ಭಶುಕ್ತಿಮುಕ್ತಾರತ್ನಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಭಿಧಾನೀತಕೌಮಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 5 ।
ಮಧ್ಯಾರ್ಜುನಗಜಾರಣ್ಯಾಧೀತವೇದಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವವೃತ್ತಪ್ರಣೀತಾಶೇಷಾಧ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತಪೋನಿಷ್ಠಗುರುಜ್ಞಾತವೈಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗುರ್ವಾಜ್ಞಾಪಾಲನರತಪಿತೃದತ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಜಯಾಬ್ದೇ ಸ್ವೀಕೃತತುರೀಯಾಶ್ರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 10 ।
ಜಯಾಖ್ಯಯಾ ಸ್ವಗುರುಣಾ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಲಬ್ಧಪ್ರವ್ರಜ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥತಟೇ ಲಬ್ಧಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಕಾಷಾಯವಾಸಸ್ಸಂವೀತಶರೀರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾಚಾರ್ಯೋಪದಿಷ್ಟಮಹಾವಾಕ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ । 15 ।
ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಪದದ್ವನ್ದ್ವನತಿಶೀಲಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಲೀಲಯಾ ವಾಮಹಸ್ತಾಗ್ರಧೃತದಂಡಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತೋಪಹೃತಬಿಲ್ವಾದಿಮಾಲಾಧರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜಮ್ಬೀರತುಲಸೀಮಾಲಾಭೂಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಾಮಕೋಟಿಮಹಾಪೀಠಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 20 ।
ಸುವೃತ್ತನೃಹೃದಾಕಾಶನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಾದಾನತಜನಕ್ಷೇಮಸಾಧಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನದಾನೋಕ್ತಮಧುರಭಾಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೃತ್ತಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜಗದ್ಗುರುವರಿಷ್ಠಾಯ ಮಹತೇ ಮಹಸೇ ನಮಃ । 25
ಭಾರತೀಯಸದಾಚಾರಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮರ್ಯಾದೋಲ್ಲಂಘಿಜನತಾಸುದೂರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಭಾವಾಪ್ತಸೌಹೃದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೀಕ್ಷಾವಿವಶಿತಾಶೇಷಭಾವುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಗ್ರ್ಯನಿಕೇತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 30 ।
ಕಾರುಣ್ಯಪೂರಪೂರ್ಣಾನ್ತಃಕರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಚಿತ್ತಾಬ್ಜಾಹ್ಲಾದಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪೂರಿತಸ್ವಗುರೂತ್ತಂಸಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತ್ರಿವಾರಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಪೂಜಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಧ್ಯಾನಸಂಲೀನಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 35 ।
ಸುನಿರ್ಮಿತಸ್ವರ್ಣರಥವಾಹಿತಾಮ್ಬಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಪರಿಷ್ಕೃತಾಖಿಲಾಂಡೇಶೀತಾಟಂಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ರತ್ನಭೂಷಿತನೃತ್ಯೇಶಹಸ್ತಪಾದಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವೇಂಕಟಾದ್ರೀಶಕರುಣಾಽಽಪ್ಲಾವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಾಶ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟೀಶಾಲಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ । 40 ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಮ್ಬಾಲಯಸ್ವರ್ಣಚ್ಛಾದಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕುಮ್ಭಾಭಿಷೇಕಸನ್ದೀಪ್ತಾಲಯವ್ರಾತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಕಾಲಟ್ಯಾಂ ಶಂಕರಯಶಃಸ್ತಮ್ಭಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ರಾಜರಾಜಾಖ್ಯಚೋಲಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಣಮೌಲಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಗೋಶಾಲಾನಿರ್ಮಿತಿಕೃತಗೋರಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 45 ।
ತೀರ್ಥೇಷು ಭಗವತ್ಪಾದಸ್ಮೃತ್ಯಾಲಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಶಂಕರಮಠನಿರ್ವಹಿತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀತಿಗುಪ್ತಿದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೇಹಲ್ಯಾಂ ಸ್ಕನ್ದಗಿರ್ಯಾಖ್ಯಾಲಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಾರತೀಯಕಲಾಚಾರಪೋಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 50 ।
ಸ್ತೋತ್ರನೀತಿಗ್ರನ್ಥಪಾಠರುಚಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಹರಿಹರಾಭೇದದರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಭ್ಯಸ್ತನಿಯಮೋನ್ನೀತಧ್ಯಾನಯೋಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಪರಧಾಮ ಪರಾಕಾಶಲೀನಚಿತ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅನಾರತತಪಸ್ಯಾಪ್ತದಿವ್ಯಶೋಭಾಯ ತೇ ನಮಃ । 55 ।
ಶಮಾದಿಷಡ್ಗುಣಯತ ಸ್ವಚಿತ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಜನತಾರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಶರೀರಪ್ರಭಾಧೂತಹೇಮಭಾಸೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಗ್ನಿತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಪಟ್ಟತುಲ್ಯಫಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವಿಭೂತಿವಿಲಸಚ್ಛುಭ್ರಲಲಾಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 60 ।
ಪರಿವ್ರಾಡ್ಗಣಸಂಸೇವ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಆರ್ತಾರ್ತಿಶ್ರವಣಾಪೋಹರತಚಿತ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಗ್ರಾಮೀಣಜನತಾವೃತ್ತಿಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜನಕಲ್ಯಾಣರಚನಾಚತುರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜನಜಾಗರಣಾಸಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 65 ।
ಶಂಕರೋಪಜ್ಞಸುಪಥಸಂಚಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರರಕ್ಷಾಯಾಂ ಸುಲಗ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಚ್ಯಪ್ರತೀಚ್ಯವಿಜ್ಞಾನಯೋಜಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗೈರ್ವಾಣವಾಣೀಸಂರಕ್ಷಾಧುರೀಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಾನಾಮಪರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 70 ।
ಸ್ವಪಾದಯಾತ್ರಯಾ ಪೂತಭಾರತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನೇಪಾಲಭೂಪಮಹಿತಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಚಿನ್ತಿತಕ್ಷಣಸಮ್ಪೂರ್ಣಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಯಥಾಜ್ಞಕರ್ಮಕೃದ್ವರ್ಗೋತ್ಸಾಹಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಧುರಾಭಾಷಣಪ್ರೀತಸ್ವಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 75 ।
ಸರ್ವದಾ ಶುಭಮಸ್ತ್ವಿತ್ಯಾಶಂಸಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ರೀಯಮಾಣಜನತಾಸನ್ದೃಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದುರವಸ್ಥಿತಹೃತ್ತಾಪಶಾಮಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 80 ।
ದುರ್ಯೋಜ್ಯವಿಮತವ್ರಾತಸಮನ್ವಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ನಿರಸ್ತಾಲಸ್ಯಮೋಹಾಶಾವಿಕ್ಷೇಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅನುಗನ್ತೃದುರಾಸಾದ್ಯಪದವೇಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅನ್ಯೈರಜ್ಞಾತಸಂಕಲ್ಪವಿಚಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಾಬ್ಜಾನೀತಾಶೇಷಶುಚೇ ನಮಃ । 85 ।
ನವಷಷ್ಟಿತಮಾಚಾರ್ಯಶಂಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಿವಿಧಾಪ್ತಜನಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಸ್ವಗೃಹಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಜೈತ್ರಯಾತ್ರಾವ್ಯಾಜಕೃಷ್ಟಜನಸ್ವಾನ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವಸಿಷ್ಠಧೌಮ್ಯಸದೃಶದೇಶಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಸಕೃತ್ಕ್ಷೇತ್ರತೀರ್ಥಾದಿಯಾತ್ರಾತೃಪ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ । 90 ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಗುರೋಃ ಏಕಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಗುರೋರ್ಹೃದ್ಗತಸಂಕಲ್ಪಕ್ರಿಯಾನ್ವಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಗುರುವರ್ಯಕೃಪಾಲಬ್ಧಸಮಭಾವಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಯೋಗಲಿಂಗೇನ್ದುಮೌಲೀಶಪೂಜಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಯೋವೃದ್ಧಾನಾಥಜನಾಶ್ರಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 95 ।
ಅವೃತ್ತಿಕೋಪದ್ರುತಾನಾಂ ವೃತ್ತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಗುರೂಪಜ್ಞಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವರಾಷ್ಟ್ರೀಯಸದ್ಗ್ರನ್ಥಕೋಶಾಗಾರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ವಿದ್ಯಾಲಯೇಷು ಸದ್ಧರ್ಮಬೋಧದಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೇವಾಲಯೇಷ್ವರ್ಚಕಾದಿವೃತ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ । 100 ।
ಕೈಲಾಸೇ ಭಗವತ್ಪಾದಮೂರ್ತಿಸ್ಥಾಪಕಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಕೈಲಾಸಮಾನಸಸರೋಯಾತ್ರಾಪೂತಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಅಸಮೇ ಬಾಲಸಪ್ತಾದ್ರಿನಾಥಾಲಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಶಿಷ್ಟವೇದಾಧ್ಯಾಪಕಾನಾಂ ಮಾನಯಿತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹಾರುದ್ರಾತಿರುದ್ರಾದಿ ತೋಷಿತೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ । 105 ।
ಅಸಕೃಚ್ಛತಚಂಡೀಭಿರರ್ಹಿತಾಮ್ಬಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ದ್ರವಿಡಾಗಮಗಾತೄಣಾಂ ಖ್ಯಾಪಯಿತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶಿಷ್ಟಶಂಕರವಿಜಯಸ್ವರ್ಚ್ಯಮಾನಪದೇ ನಮಃ । 108 ।

ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮೌನಂ ವಟಾಧಃಸ್ಥಿತಿಂ ಚ
ವ್ರಜನ್ ಭಾರತಸ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾತ್ಪ್ರದೇಶಮ್ ।
ಮಧುಸ್ಯನ್ದಿವಾಚಾ ಜನಾನ್ಧರ್ಮಮಾರ್ಗೇ
ನಯನ್ ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರೋ ಗುರುರ್ಭಾತಿ ಚಿತ್ತೇ

॥ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಶ್ರೀಚರಣಸ್ಮೃತಿಃ ॥

ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ಪ್ರಣೀತಾ ।

ಅಪಾರಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಶಾನ್ತರೂಪಿಣಮ್ ।
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಗುರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುದಾನ್ವಹಮ್ ॥ 1 ॥

ಲೋಕಕ್ಷೇಮಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಗುರುಭಿರ್ಬಹುಸತ್ಕೃತಮ್ ।
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ನಮಾಮಸ್ತಾನ್ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಹೇತವೇ ॥ 2 ॥

ಗುರುವಾರಸಭಾದ್ವಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂರಕ್ಷಣಂ ಕೃತಮ್ ।
ಅನೂರಾಧಾಸಭಾದ್ವಾರಾ ವೇದಸಂರಕ್ಷಣಂ ಕೃತಮ್ ॥ 3 ॥

ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ಮಾಸವರೇ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಪ್ರಚಾರಣಮ್ ।
ವೇದಭಾಷ್ಯಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಂ ರತ್ನೋಸವನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ॥ 4 ॥

ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರಚಾರಾಯ ವೇದಧರ್ಮಸಭಾ ಕೃತಾ ।
ವೇದಾನ್ತಾರ್ಥವಿಚಾರಾಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ॥ 5 ॥

ಶಿಲಾಲೇಖಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಮುಟ್ಟಂಕಿತ ನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ।
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವೇದರಕ್ಷಣಗೋನಿಧಿಃ ॥ 6 ॥

ಗೋಶಾಲಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ಚ ಗುರುಭಿಸ್ತತ್ರ ನಿರ್ಮಿತೇ ।
ಬಾಲಿಕಾನಾಂ ವಿವಾಹಾರ್ಥಂ ಕನ್ಯಾದಾನನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ॥ 7 ॥

ದೇವಾರ್ಚಕಾನಾಂ ಸಾಹ್ಯಾರ್ಥಂ ಕಚ್ಚಿಮೂದೂರ್ನಿಧಿಃ ಕೃತಃ ।
ಬಾಲವೃದ್ಧಾತುರಾಣಾಂ ಚ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರಿಪಾಲನೇ ॥ 8 ॥

ಅನಾಥಪ್ರೇತಸಂಸ್ಕಾರಾದಶ್ವಮೇಧಫಲಂ ಭವೇತ್ ।
ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ತತ್ರ ಕಲ್ಪಿತಾ ॥ 9 ॥

ಯತ್ರ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಪಾದೈಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪರ್ಯಟನಂ ಕೃತಮ್ ।
ತತ್ರ ತೇಷಾಂ ಸ್ಮಾರಣಾಯ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿನಿವೇಶಿತಾ ॥ 10 ॥

ಭಕ್ತವಾಂಛಾಭಿಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ನಾಮತಾರಕಲೇಖನಮ್ ।
ರಾಜತಂ ಚ ರಥಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪರಿವಾಹಣಮ್ ॥ 11 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಮ್ಬಾವಿಮಾನಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಣೇನಾವರಣಂ ಕೃತಮ್ ।
ಮೂಲಸ್ಯೋತ್ಸವಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಮ ಪರಿಷ್ಕೃತಿಃ ॥ 12 ॥

ಲಲಿತಾನಾಮಸಾಹಸ್ರಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಮ್ ।
ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಪರ್ವಕಾಲೇಷು ಸುವರ್ಣರಥಚಾಲನಮ್ ॥ 13 ॥

ಚಿದಮ್ಬರನಟೇಶಸ್ಯ ಸದ್ವೈದೂರ್ಯಕಿರೀಟಕಮ್ ।
ಕರೇಽಭಯಪ್ರದೇ ಪಾದೇ ಕುಂಚಿತೇ ರತ್ನಭೂಷಣಮ್ ॥ 14 ॥

ಮುಷ್ಟಿತಂಡುಲದಾನೇನ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಭೋಜನಮ್ ।
ರುಗ್ಣಾಲಯೇ ಭಗವತಃ ಪ್ರಸಾದವಿನಿಯೋಜನಮ್ ॥ 15 ॥

ಜಗದ್ಧಿತೈಷಿಭಿರ್ದೀನಜನಾವನಪರಾಯಣೈಃ ।
ಗುರುಭಿಶ್ಚರಿತೇ ಮಾರ್ಗೇ ವಿಚರೇಮ ಮುದಾ ಸದಾ ॥ 16 ॥

Also Read 108 Names of Sri Jayendra Saraswathi:

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top