Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Shankaracharya or Subramanyam Mahadeva was born to Mahadeva Iyer and Saraswathi Ammal on 18 July 1935 and passed away on 28 February 2018. He was the 69th Shankaracharya Guru and head or pontiff of the Kanchi Kamakoti Peetham in 1994. Subramanyam Mahadeva Iyer was nominated by his predecessor, Chandrashekarendra Saraswati, as his successor and was given the pontifical title Sri Jayendra Saraswathi on 22 March 1954.

Sri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീജയേന്ദ്രസരസ്വതീ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥
॥ ശ്രീഗുരുനാമാവലിഃ ॥

ശ്രീകാഞ്ചീകാമകോടിപീഠാധിപതി ജഗദ്ഗുരു ശ്രീജയേന്ദ്രസരസ്വതീ
ശ്രീപാദാനാമഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ।

ജയാഖ്യയാ പ്രസിദ്ധേന്ദ്രസരസ്വത്യൈ നമോ നമഃ ।
തമോഽപഹഗ്രാമരത്ന സംഭൂതായ നമോ നമഃ ।
മഹാദേവ മഹീദേവതനൂജായ നമോ നമഃ ।
സരസ്വതീഗര്‍ഭശുക്തിമുക്താരത്നായ തേ നമഃ ।
സുബ്രഹ്മണ്യാഭിധാനീതകൌമാരായ നമോ നമഃ । 5 ।
മധ്യാര്‍ജുനഗജാരണ്യാധീതവേദായ തേ നമഃ ।
സ്വവൃത്തപ്രണീതാശേഷാധ്യാപകായ നമോ നമഃ ।
തപോനിഷ്ഠഗുരുജ്ഞാതവൈഭവായ നമോ നമഃ ।
ഗുര്‍വാജ്ഞാപാലനരതപിതൃദത്തായ തേ നമഃ ।
ജയാബ്ദേ സ്വീകൃതതുരീയാശ്രമായ നമോ നമഃ । 10 ।
ജയാഖ്യയാ സ്വഗുരുണാ ദീക്ഷിതായ നമഃ ।
ബ്രഹ്മചര്യാദേവ ലബ്ധപ്രവ്രജ്യായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വതീര്‍ഥതടേ ലബ്ധചതുര്‍ഥാശ്രമിണേ നമഃ ।
കാഷായവാസസ്സംവീതശരീരായ നമോ നമഃ ।
വാക്യജ്ഞാചാര്യോപദിഷ്ടമഹാവാക്യായ തേ നമഃ । 15 ।
നിത്യം ഗുരുപദദ്വന്ദ്വനതിശീലായ തേ നമഃ ।
ലീലയാ വാമഹസ്താഗ്രധൃതദണ്ഡായ തേ നമഃ ।
ഭക്തോപഹൃതബില്വാദിമാലാധര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ।
ജംബീരതുലസീമാലാഭൂഷിതായ നമോ നമഃ ।
കാമകോടിമഹാപീഠാധീശ്വരായ നമോ നമഃ । 20 ।
സുവൃത്തനൃഹൃദാകാശനിവാസായ നമോ നമഃ ।
പാദാനതജനക്ഷേമസാധകായ നമോ നമഃ ।
ജ്ഞാനദാനോക്തമധുരഭാഷണായ നമോ നമഃ ।
ഗുരുപ്രിയാ ബ്രഹ്മസൂത്രവൃത്തികര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ।
ജഗദ്ഗുരുവരിഷ്ഠായ മഹതേ മഹസേ നമഃ । 25 ।
ഭാരതീയസദാചാരപരിത്രാത്രേ നമോ നമഃ ।
മര്യാദോല്ലങ്ഘിജനതാസുദൂരായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വത്ര സമഭാവാപ്തസൌഹൃദായ നമോ നമഃ ।
വീക്ഷാവിവശിതാശേഷഭാവുകായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീകാമകോടിപീഠാഗ്ര്യനികേതായ നമോ നമഃ । 30 ।
കാരുണ്യപൂരപൂര്‍ണാന്തഃകരണായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീചന്ദ്രശേഖരചിത്താബ്ജാഹ്ലാദകായ നമോ നമഃ ।
പൂരിതസ്വഗുരൂത്തംസസങ്കല്‍പായ നമോ നമഃ ।
ത്രിവാരം ചന്ദ്രമൌലീശപൂജകായ നമോ നമഃ ।
കാമാക്ഷീധ്യാനസംലീനമാനസായ നമോ നമഃ । 35 ।
സുനിര്‍മിതസ്വര്‍ണരഥവാഹിതാംബായ തേ നമഃ ।
പരിഷ്കൃതാഖിലാണ്ഡേശീതാടങ്കായ നമോ നമഃ ।
രത്നഭൂഷിതനൃത്യേശഹസ്തപാദായ തേ നമഃ ।
വേങ്കടാദ്രീശകരുണാഽഽപ്ലാവിതായ നമോ നമഃ ।
കാശ്യാം ശ്രീകാമകോടീശാലയകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ । 40 ।
കാമാക്ഷ്യംബാലയസ്വര്‍ണച്ഛാദകായ നമോ നമഃ ।
കുംഭാഭിഷേകസന്ദീപ്താലയവ്രാതായ തേ നമഃ ।
കാലട്യാം ശങ്കരയശഃസ്തംഭകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ।
രാജരാജാഖ്യചോലസ്യ സ്വര്‍ണമൌലികൃതേ നമഃ ।
ഗോശാലാനിര്‍മിതികൃതഗോരക്ഷായ നമോ നമഃ । 45 ।
തീര്‍ഥേഷു ഭഗവത്പാദസ്മൃത്യാലയകൃതേ നമഃ ।
സര്‍വത്ര ശങ്കരമഠനിര്‍വഹിത്രേ നമോ നമഃ ।
വേദശാസ്ത്രാധീതിഗുപ്തിദീക്ഷിതായ നമോ നമഃ ।
ദേഹല്യാം സ്കന്ദഗിര്യാഖ്യാലയകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ।
ഭാരതീയകലാചാരപോഷകായ നമോ നമഃ । 50 ।
സ്തോത്രനീതിഗ്രന്ഥപാഠരുചിദായ നമോ നമഃ ।
യുക്ത്യാ ഹരിഹരാഭേദദര്‍ശയിത്രേ നമോ നമഃ ।
സ്വഭ്യസ്തനിയമോന്നീതധ്യാനയോഗായ തേ നമഃ ।
പരധാമ പരാകാശലീനചിത്തായ തേ നമഃ ।
അനാരതതപസ്യാപ്തദിവ്യശോഭായ തേ നമഃ । 55 ।
ശമാദിഷഡ്ഗുണയത സ്വചിത്തായ നമോ നമഃ ।
സമസ്തഭക്തജനതാരക്ഷകായ നമോ നമഃ ।
സ്വശരീരപ്രഭാധൂതഹേമഭാസേ നമോ നമഃ ।
അഗ്നിതപ്തസ്വര്‍ണപട്ടതുല്യഫാലായ തേ നമഃ ।
വിഭൂതിവിലസച്ഛുഭ്രലലാടായ നമോ നമഃ । 60 ।
പരിവ്രാഡ്ഗണസംസേവ്യപദാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
ആര്‍താര്‍തിശ്രവണാപോഹരതചിത്തായ തേ നമഃ ।
ഗ്രാമീണജനതാവൃത്തികല്‍പകായ നമോ നമഃ ।
ജനകല്യാണരചനാചതുരായ നമോ നമഃ ।
ജനജാഗരണാസക്തിദായകായ നമോ നമഃ । 65 ।
ശങ്കരോപജ്ഞസുപഥസഞ്ചാരായ നമോ നമഃ ।
അദ്വൈതശാസ്ത്രരക്ഷായാം സുലഗ്നായ നമോ നമഃ ।
പ്രാച്യപ്രതീച്യവിജ്ഞാനയോജകായ നമോ നമഃ ।
ഗൈര്‍വാണവാണീസംരക്ഷാധുരീണായ നമോ നമഃ ।
ഭഗവത്പൂജ്യപാദാനാമപരാകൃതയേ നമഃ । 70 ।
സ്വപാദയാത്രയാ പൂതഭാരതായ നമോ നമഃ ।
നേപാലഭൂപമഹിതപദാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
ചിന്തിതക്ഷണസമ്പൂര്‍ണസങ്കല്‍പായ നമോ നമഃ ।
യഥാജ്ഞകര്‍മകൃദ്വര്‍ഗോത്സാഹകായ നമോ നമഃ ।
മധുരാഭാഷണപ്രീതസ്വാശ്രിതായ നമോ നമഃ । 75 ।
സര്‍വദാ ശുഭമസ്ത്വിത്യാശംസകായ നമോ നമഃ ।
ചിത്രീയമാണജനതാസന്ദൃഷ്ടായ നമോ നമഃ ।
ശരണാഗതദീനാര്‍തപരിത്രാത്രേ നമോ നമഃ ।
സൌഭാഗ്യജനകാപാങ്ഗവീക്ഷണായ നമോ നമഃ ।
ദുരവസ്ഥിതഹൃത്താപശാമകായ നമോ നമഃ । 80 ।
ദുര്യോജ്യവിമതവ്രാതസമന്വയകൃതേ നമഃ ।
നിരസ്താലസ്യമോഹാശാവിക്ഷേപായ നമോ നമഃ ।
അനുഗന്തൃദുരാസാദ്യപദവേഗായ തേ നമഃ ।
അന്യൈരജ്ഞാതസങ്കല്‍പവിചിത്രായ നമോ നമഃ ।
സദാ ഹസന്‍മുഖാബ്ജാനീതാശേഷശുചേ നമഃ । 85 ।
നവഷഷ്ടിതമാചാര്യശങ്കരായ നമോ നമഃ ।
വിവിധാപ്തജനപ്രാര്‍ഥ്യസ്വഗൃഹാഗതയേ നമഃ ।
ജൈത്രയാത്രാവ്യാജകൃഷ്ടജനസ്വാന്തായ തേ നമഃ ।
വസിഷ്ഠധൌംയസദൃശദേശികായ നമോ നമഃ ।
അസകൃത്ക്ഷേത്രതീര്‍ഥാദിയാത്രാതൃപ്തായ തേ നമഃ । 90 ।
ശ്രീചന്ദ്രശേഖരഗുരോഃ ഏകശിഷ്യായ തേ നമഃ ।
ഗുരോര്‍ഹൃദ്ഗതസങ്കല്‍പക്രിയാന്വയകൃതേ നമഃ ।
ഗുരുവര്യകൃപാലബ്ധസമഭാവായ തേ നമഃ ।
യോഗലിങ്ഗേന്ദുമൌലീശപൂജകായ നമോ നമഃ ।
വയോവൃദ്ധാനാഥജനാശ്രയദായ നമോ നമഃ । 95 ।
അവൃത്തികോപദ്രുതാനാം വൃത്തിദായ നമോ നമഃ ।
സ്വഗുരൂപജ്ഞയാ വിശ്വവിദ്യാലയകൃതേ നമഃ ।
വിശ്വരാഷ്ട്രീയസദ്ഗ്രന്ഥകോശാഗാരകൃതേ നമഃ ।
വിദ്യാലയേഷു സദ്ധര്‍മബോധദാത്രേ നമോ നമഃ ।
ദേവാലയേഷ്വര്‍ചകാദിവൃത്തിദാത്രേ നമോ നമഃ । 100 ।
കൈലാസേ ഭഗവത്പാദമൂര്‍തിസ്ഥാപകായ തേ നമഃ ।
കൈലാസമാനസസരോയാത്രാപൂതഹൃദേ നമഃ ।
അസമേ ബാലസപ്താദ്രിനാഥാലയകൃതേ നമഃ ।
ശിഷ്ടവേദാധ്യാപകാനാം മാനയിത്രേ നമോ നമഃ ।
മഹാരുദ്രാതിരുദ്രാദി തോഷിതേശായ തേ നമഃ । 105 ।
അസകൃച്ഛതചണ്ഡീഭിരര്‍ഹിതാംബായ തേ നമഃ ।
ദ്രവിഡാഗമഗാതൄണാം ഖ്യാപയിത്രേ നമോ നമഃ ।
ശിഷ്ടശങ്കരവിജയസ്വര്‍ച്യമാനപദേ നമഃ । 108 ।

പരിത്യജ്യ മൌനം വടാധഃസ്ഥിതിം ച
വ്രജന്‍ ഭാരതസ്യ പ്രദേശാത്പ്രദേശം ।
മധുസ്യന്ദിവാചാ ജനാന്ധര്‍മമാര്‍ഗേ
നയന്‍ ശ്രീജയേന്ദ്രോ ഗുരുര്‍ഭാതി ചിത്തേ

॥ ശ്രീഗുരു ശ്രീചന്ദ്രശേഖരേന്ദ്രസരസ്വതീ ശ്രീചരണസ്മൃതിഃ ॥

ശ്രീജഗദ്ഗുരു ശ്രീകാഞ്ചീകാമകോടിപീഠാധിപതി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ
ശ്രീജയേന്ദ്രസരസ്വതീ ശ്രീചരണൈഃ പ്രണീതാ ।

അപാരകരുണാസിന്ധും ജ്ഞാനദം ശാന്തരൂപിണം ।
ശ്രീചന്ദ്രശേഖരഗുരും പ്രണമാമി മുദാന്വഹം ॥ 1 ॥

ലോകക്ഷേമഹിതാര്‍ഥായ ഗുരുഭിര്‍ബഹുസത്കൃതം ।
സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ നമാമസ്താന്‍ ജന്‍മസാഫല്യഹേതവേ ॥ 2 ॥

ഗുരുവാരസഭാദ്വാരാ ശാസ്ത്രസംരക്ഷണം കൃതം ।
അനൂരാധാസഭാദ്വാരാ വേദസംരക്ഷണം കൃതം ॥ 3 ॥

മാര്‍ഗശീര്‍ഷേ മാസവരേ സ്തോത്രപാഠപ്രചാരണം ।
വേദഭാഷ്യപ്രചാരാര്‍ഥം രത്നോസവനിധിഃ കൃതഃ ॥ 4 ॥

കര്‍മകാണ്ഡപ്രചാരായ വേദധര്‍മസഭാ കൃതാ ।
വേദാന്താര്‍ഥവിചാരായ വിദ്യാരണ്യനിധിഃ കൃതഃ ॥ 5 ॥

ശിലാലേഖപ്രചാരാര്‍ഥമുട്ടങ്കിത നിധിഃ കൃതഃ ।
ഗോബ്രാഹ്മണഹിതാര്‍ഥായ വേദരക്ഷണഗോനിധിഃ ॥ 6 ॥

ഗോശാലാ പാഠശാലാ ച ഗുരുഭിസ്തത്ര നിര്‍മിതേ ।
ബാലികാനാം വിവാഹാര്‍ഥം കന്യാദാനനിധിഃ കൃതഃ ॥ 7 ॥

ദേവാര്‍ചകാനാം സാഹ്യാര്‍ഥം കച്ചിമൂദൂര്‍നിധിഃ കൃതഃ ।
ബാലവൃദ്ധാതുരാണാം ച വ്യവസ്ഥാ പരിപാലനേ ॥ 8 ॥

അനാഥപ്രേതസംസ്കാരാദശ്വമേധഫലം ഭവേത് ।
ഇതി വാക്യാനുസാരേണ വ്യവസ്ഥാ തത്ര കല്‍പിതാ ॥ 9 ॥

യത്ര ശ്രീഭഗവത്പാദൈഃ ക്ഷേത്രപര്യടനം കൃതം ।
തത്ര തേഷാം സ്മാരണായ ശിലാമൂര്‍തിനിവേശിതാ ॥ 10 ॥

ഭക്തവാഞ്ഛാഭിസിദ്ധ്യര്‍ഥം നാമതാരകലേഖനം ।
രാജതം ച രഥം കൃത്വാ കാമാക്ഷ്യാഃ പരിവാഹണം ॥ 11 ॥

കാമാക്ഷ്യംബാവിമാനസ്യ സ്വര്‍ണേനാവരണം കൃതം ।
മൂലസ്യോത്സവകാമാക്ഷ്യാഃ സ്വര്‍ണവര്‍മ പരിഷ്കൃതിഃ ॥ 12 ॥

ലലിതാനാമസാഹസ്രസ്വര്‍ണമാലാവിഭൂഷണം ।
ശ്രീദേവ്യാഃ പര്‍വകാലേഷു സുവര്‍ണരഥചാലനം ॥ 13 ॥

ചിദംബരനടേശസ്യ സദ്വൈദൂര്യകിരീടകം ।
കരേഽഭയപ്രദേ പാദേ കുഞ്ചിതേ രത്നഭൂഷണം ॥ 14 ॥

മുഷ്ടിതണ്ഡുലദാനേന ദരിദ്രാണാം ച ഭോജനം ।
രുഗ്ണാലയേ ഭഗവതഃ പ്രസാദവിനിയോജനം ॥ 15 ॥

ജഗദ്ധിതൈഷിഭിര്‍ദീനജനാവനപരായണൈഃ ।
ഗുരുഭിശ്ചരിതേ മാര്‍ഗേ വിചരേമ മുദാ സദാ ॥ 16 ॥

Also Read 108 Names of Sri Jayendra Saraswathi:

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top