Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Sri Lalita Trishati Lyrics in Gujarati

Shri Lalita Trishati Lyrics in Gujarati:

॥ લલિતા ત્રિશતિ ॥
લલિતાત્રિશતીસ્તોત્રમ્
॥ શ્રીલલિતાત્રિશતી પૂર્વપીઠિકા ॥
અગસ્ત્ય ઉવાચ —
હયગ્રીવ દયાસિન્ધો ભગવન્શિષ્યવત્સલ ।
ત્વત્તઃ શ્રુતમશેષેણ શ્રોતવ્યં યદ્યદસ્તિતત્ ॥ ૧ ॥

રહસ્ય નામ સાહસ્રમપિ ત્વત્તઃ શ્રુતં મય ।
ઇતઃ પરં મે નાસ્ત્યેવ શ્રોતવ્યમિતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૨ ॥

તથાપિ મમ ચિત્તસ્ય પર્યાપ્તિર્નૈવ જાયતે।
કાર્ત્સ્ન્યાર્થઃ પ્રાપ્ય ઇત્યેવ શોચયિષ્યામ્યહં પ્રભો ॥ ૩ ॥

કિમિદં કારણં બ્રૂહિ જ્ઞાતવ્યાંશોઽસ્તિ વા પુનઃ ।
અસ્તિ ચેન્મમ તદ્બ્રૂહિ બ્રૂહીત્યુક્તા પ્રણમ્ય તમ્ ॥ ૪ ॥

સૂત ઉવાચ –
સમાલલમ્બે તત્પાદ યુગળં કલશોદ્ભવઃ ।
હયાનનો ભીતભીતઃ કિમિદં કિમિદં ત્વિતિ ॥ ૫ ॥

મુઞ્ચમુઞ્ચેતિ તં ચોક્કા ચિન્તાક્રાન્તો બભૂવ સઃ ।
ચિરં વિચાર્ય નિશ્ચિન્વન્ વક્તવ્યં ન મયેત્યસૌ ॥ ૬ ॥

તષ્ણી સ્થિતઃ સ્મરન્નાજ્ઞાં લલિતામ્બાકૃતાં પુરા ।
પ્રણમ્ય વિપ્રં સમુનિસ્તત્પાદાવત્યજન્સ્થિતઃ ॥ ૭ ॥

વર્ષત્રયાવધિ તથા ગુરુશિષ્યૌ તથા સ્થિતૌ।
તછૃંવન્તશ્ચ પશ્યન્તઃ સર્વે લોકાઃ સુવિસ્મિતાઃ ॥ ૮ ॥

તત્ર શ્રીલલિતાદેવી કામેશ્વરસમન્વિતા ।
પ્રાદુર્ભૂતા હયગ્રીવં રહસ્યેવમચોદયત્ ॥ ૯ ॥

શ્રીદેવી ઉવાચ –
આશ્વાનનાવયોઃ પ્રીતિઃ શાસ્ત્રવિશ્વાસિનિ ત્વયિ ।
રાજ્યં દેયં શિરો દેયં ન દેયા ષોડશાક્ષરી ॥ ૧૦ ॥

સ્વમાતૃ જારવત્ ગોપ્યા વિદ્યૈષત્યાગમા જગુઃ ।
તતો ઽતિગોપનિયા મે સર્વપૂર્તિકરી સ્તુતિઃ ॥ ૧૧ ॥

મયા કામેશ્વરેણાપિ કૃતા સાઙ્ગોપિતા ભૃશમ્ ।
મદાજ્ઞયા વચોદેવ્યશ્ચત્રરર્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૨ ॥

આવાભ્યાં કથિતા મુખ્યા સર્વપૂર્તિકરી સ્તુતિઃ ।
સર્વક્રિયાણાં વૈકલ્યપૂર્તિર્યજ્જપતો ભવેત્ ॥ ૧૩ ॥

સર્વ પૂર્તિકરં તસ્માદિદં નામ કૃતં મયા ।
તદ્બ્રૂહિ ત્વમગસ્ત્યાય પાત્રમેવ ન સંશયઃ ॥ ૧૪ ॥

પત્ન્યસ્ય લોપામુદ્રાખ્યા મામુપાસ્તેઽતિભક્તિતઃ ।
અયઞ્ચ નિતરાં ભક્તસ્તસ્માદસ્ય વદસ્વ તત્ ॥ ૧૫ ॥

અમુઞ્ચમાનસ્ત્વદ્વાદૌ વર્ષત્રયમસૌ સ્થિતઃ ।
એતજ્જ્ઞાતુમતો ભક્તયા હિતમેવ નિદર્શનમ્ ॥ ૧૬ ॥

ચિત્તપર્યાપ્તિરેતસ્ય નાન્યથા સમ્ભવિષ્યતી ।
સર્વપૂર્તિકરં તસ્માદનુજ્ઞાતો મયા વદ ॥ ૧૭ ॥

સૂત ઉવાચ –
ઇત્યુક્તાન્તરધદામ્બા કામેશ્વરસમન્વિતા ।
અથોત્થાપ્ય હયગ્રીવઃ પાણિભ્યાં કુમ્ભસમ્ભવમ્ ॥ ૧૮ ॥

સંસ્થાપ્ય નિકટેવાચ ઉવાચ ભૃશ વિસ્મિતઃ ।
હયગ્રીવ ઉવાચ —
કૃતાર્થોઽસિ કૃતાર્થોઽસિ કૃતાર્થોઽસિ ઘટોદ્ભવ ॥ ૧૯ ॥

ત્વત્સમો લલિતાભક્તો નાસ્તિ નાસ્તિ જગત્રયે ।
એનાગસ્ત્ય સ્વયં દેવી તવવક્તવ્યમન્વશાત્ ॥ ૨૦ ॥

સચ્છિષ્યેન ત્વયા ચાહં દૃષ્ટ્વાનસ્મિ તાં શિવામ્ ।
યતન્તે દર્શનાર્થાય બ્રહ્મવિષ્ણ્વીશપૂર્વકાઃ ॥ ૨૧ ॥

અતઃ પરં તે વક્ષ્યામિ સર્વપૂર્તિકરં સ્થવમ્ ।
યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ પર્યાપ્તિસ્તે ભવેદ્ધૃદિ ॥ ૨૨ ॥

રહસ્યનામ સાહ્સ્રાદપિ ગુહ્યતમં મુને ।
આવશ્યકં તતોઽપ્યેતલ્લલિતાં સમુપાસિતુમ્ ॥ ૨૩ ॥

તદહં સમ્પ્રવક્ષ્યામિ લલિતામ્બાનુશાસનાત્ ।
શ્રીમત્પઞ્ચદશાક્ષર્યાઃ કાદિવર્ણાન્ક્રામન્ મુને ॥ ૨૪ ॥

પૃથગ્વિંશતિ નામાનિ કથિતાનિ ઘટોદ્ભવ ।
આહત્ય નામ્નાં ત્રિશતી સર્વસમ્પૂર્તિકારણી ॥ ૨૫ ॥

રહસ્યાદિરહસ્યૈષા ગોપનીયા પ્રયત્નતઃ ।
તાં શૃણુષ્વ મહાભાગ સાવધાનેન ચેતસા ॥ ૨૬ ॥

કેવલં નામબુદ્ધિસ્તે ન કાર્ય તેષુ કુમ્ભજ।
મન્ત્રાત્મકં એતેષાં નામ્નાં નામાત્મતાપિ ચ ॥ ૨૭ ॥

તસ્માદેકાગ્રમનસા શ્રોતવ્યં ચ ત્વયા સદા ।
સૂત ઉવાચ –
ઇતિ યુક્તા તં હયગ્રીવઃ પ્રોચે નામશતત્રયમ્ ॥ ૨૮ ॥

॥ ઇતિ શ્રીલલિતાત્રિશતીસ્તોત્રસ્ય પૂર્વપીઠિકા સમ્પૂર્ણમ્ ।

॥ ન્યાસમ્ ॥
અસ્ય શ્રીલલિતાત્રિશતી સ્તોત્રનામાવલિઃ મહામન્ત્રસ્ય ભગવાન્ હયગ્રીવ ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ, શ્રીલલિતામહાત્રિપુરસુન્દરી દેવતા,
ઐં બીજમ્, સૌઃ શક્તિઃ, ક્લોં કીલકમ્,
મમ ચતુર્વિધફલપુરુષાર્થે જપે (વા) પારાયણે વિનિયોગઃ ॥

ઐં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ક્લીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
સૌઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ઐં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ક્લોં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
સૌઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

ઐં હૃદયાય નમઃ ।
ક્લોં શિરસે સ્વાહા ।
સૌઃ શિખાયૈ વષટ્ ।
ઐં કવચાય હું ।
ક્લોં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
સૌઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

॥ ધ્યાનમ્ ॥
અતિમધુરચાપહસ્તામપરિમિતામોદસૌભાગ્યામ્ ।
અરુણામતિશયકરુણામભિનવકુલસુન્દરીં વન્દે ॥

॥ લં ઇત્યાદિ પઞ્ચપૂજા ॥
લં પૃથિવ્યાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ પુષ્પૈઃ પૂજયામિ ।
યં વાય્વાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ કુઙ્કુમં આવાહયામિ ।
રં વહ્યાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ અમૃતં મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મિકાયૈ શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ॥

॥ અથ શ્રીલલિતાત્રિશતી સ્તોત્રમ્ ॥
કકારરૂપા કલ્યાણી કલ્યાણગુણશાલિની ।
કલ્યાણશૈલનિલયા કમનીયા કલાવતી ॥ ૧ ॥

કમલાક્ષી કલ્મષઘ્ની કરુણામૃતસાગરા ।
કદમ્બકાનનાવાસા કદમ્બકુસુમપ્રિયા ॥ ૨ ॥

કન્દર્પવિદ્યા કન્દર્પજનકાપાઙ્ગવીક્ષણા ।
કર્પૂરવીટીસૌરભ્યકલ્લોલિતકકુપ્તટા ॥ ૩ ॥

કલિદોષહરા કઞ્જલોચના કમ્રવિગ્રહા ।
કર્માદિસાક્ષિણી કારયિત્રી કર્મફલપ્રદા ॥ ૪ ॥

એકારરૂપા ચૈકાક્ષર્યેકાનેકાક્ષરાકૃતિઃ ।
એતત્તદિત્યનિર્દેશ્યા ચૈકાનન્દચિદાકૃતિઃ ॥ ૫ ॥

એવમિત્યાગમાબોધ્યા ચૈકભક્તિમદર્ચિતા ।
એકાગ્રચિત્તનિર્ધ્યાતા ચૈષણા રહિતાદ્દૃતા ॥ ૬ ॥

એલાસુગન્ધિચિકુરા ચૈનઃ કૂટવિનાશિની ।
એકભોગા ચૈકરસા ચૈકૈશ્વર્યપ્રદાયિની ॥ ૭ ॥

એકાતપત્રસામ્રાજ્યપ્રદા ચૈકાન્તપૂજિતા ।
એધમાનપ્રભા ચૈજદનેકજગદીશ્વરી ॥ ૮ ॥

એકવીરાદિસંસેવ્યા ચૈકપ્રાભવશાલિની ।
ઈકારરૂપા ચેશિત્રી ચેપ્સિતાર્થપ્રદાયિની ॥ ૯ ॥

ઈદ્દૃગિત્યવિનિર્દેશ્યા ચેશ્વરત્વવિધાયિની ।
ઈશાનાદિબ્રહ્મમયી ચેશિત્વાદ્યષ્ટસિદ્ધિદા ॥ ૧૦ ॥

ઈક્ષિત્રીક્ષણસૃષ્ટાણ્ડકોટિરીશ્વરવલ્લભા ।
ઈડિતા ચેશ્વરાર્ધાઙ્ગશરીરેશાધિદેવતા ॥ ૧૧ ॥

ઈશ્વરપ્રેરણકરી ચેશતાણ્ડવસાક્ષિણી ।
ઈશ્વરોત્સઙ્ગનિલયા ચેતિબાધાવિનાશિની ॥ ૧૨ ॥

ઈહાવિરાહિતા ચેશશક્તિરીષત્સ્મિતાનના ।
લકારરૂપા લલિતા લક્ષ્મીવાણીનિષેવિતા ॥ ૧૩ ॥

લાકિની લલનારૂપા લસદ્દાડિમપાટલા ।
લલન્તિકાલસત્ફાલા લલાટનયનાર્ચિતા ॥ ૧૪ ॥

લક્ષણોજ્જ્વલદિવ્યાઙ્ગી લક્ષકોટ્યણ્ડનાયિકા ।
લક્ષ્યાર્થા લક્ષણાગમ્યા લબ્ધકામા લતાતનુઃ ॥ ૧૫ ॥

લલામરાજદલિકા લમ્બિમુક્તાલતાઞ્ચિતા ।
લમ્બોદરપ્રસૂર્લભ્યા લજ્જાઢ્યા લયવર્જિતા ॥ ૧૬ ॥

હ્રીંકારરૂપા હ્રીંકારનિલયા હ્રીંપદપ્રિયા ।
હ્રીંકારબીજા હ્રીંકારમન્ત્રા હ્રીંકારલક્ષણા ॥ ૧૭ ॥

હ્રીંકારજપસુપ્રીતા હ્રીંમતી હ્રીંવિભૂષણા ।
હ્રીંશીલા હ્રીંપદારાધ્યા હ્રીંગર્ભા હ્રીંપદાભિધા ॥ ૧૮ ॥

હ્રીંકારવાચ્યા હ્રીંકારપૂજ્યા હ્રીંકારપીઠિકા ।
હ્રીંકારવેદ્યા હ્રીંકારચિન્ત્યા હ્રીં હ્રીંશરીરિણી ॥ ૧૯ ॥

હકારરૂપા હલધૃત્પૂજિતા હરિણેક્ષણા ।
હરપ્રિયા હરારાધ્યા હરિબ્રહ્મેન્દ્રવન્દિતા ॥ ૨૦ ॥

હયારૂઢા સેવિતાંઘ્રિર્હયમેધસમર્ચિતા ।
હર્યક્ષવાહના હંસવાહના હતદાનવા ॥ ૨૧ ॥

હત્યાદિપાપશમની હરિદશ્વાદિસેવિતા ।
હસ્તિકુમ્ભોત્તુઙ્કકુચા હસ્તિકૃત્તિપ્રિયાઙ્ગના ॥ ૨૨ ॥

હરિદ્રાકુઙ્કુમા દિગ્ધા હર્યશ્વાદ્યમરાર્ચિતા ।
હરિકેશસખી હાદિવિદ્યા હાલામદોલ્લસા ॥ ૨૩ ॥

સકારરૂપા સર્વજ્ઞા સર્વેશી સર્વમઙ્ગલા ।
સર્વકર્ત્રી સર્વભર્ત્રી સર્વહન્ત્રી સનાતના ॥ ૨૪ ॥

સર્વાનવદ્યા સર્વાઙ્ગસુન્દરી સર્વસાક્ષિણી ।
સર્વાત્મિકા સર્વસૌખ્યદાત્રી સર્વવિમોહિની ॥ ૨૫ ॥

સર્વાધારા સર્વગતા સર્વાવગુણવર્જિતા ।
સર્વારુણા સર્વમાતા સર્વભૂષણભૂષિતા ॥ ૨૬ ॥

કકારાર્થા કાલહન્ત્રી કામેશી કામિતાર્થદા ।
કામસઞ્જીવિની કલ્યા કઠિનસ્તનમણ્ડલા ॥ ૨૭ ॥

કરભોરુઃ કલાનાથમુખી કચજિતામ્ભુદા ।
કટાક્ષસ્યન્દિકરુણા કપાલિપ્રાણનાયિકા ॥ ૨૮ ॥

કારુણ્યવિગ્રહા કાન્તા કાન્તિધૂતજપાવલિઃ ।
કલાલાપા કમ્બુકણ્ઠી કરનિર્જિતપલ્લવા ॥ ૨૯ ॥

કલ્પવલ્લી સમભુજા કસ્તૂરી તિલકાઞ્ચિતા ।
હકારાર્થા હંસગતિર્હાટકાભરણોજ્જ્વલા ॥ ૩૦ ॥

હારહારિકુચાભોગા હાકિની હલ્યવર્જિતા ।
હરિત્પતિસમારાધ્યા હઠાત્કારહતાસુરા ॥ ૩૧ ॥

હર્ષપ્રદા હવિર્ભોક્ત્રી હાર્દસન્તમસાપહા ।
હલ્લીસલાસ્યસન્તુષ્ટા હંસમન્ત્રાર્થરૂપિણી ॥ ૩૨ ॥

હાનોપાદાનનિર્મુક્તા હર્ષિણી હરિસોદરી ।
હાહાહૂહૂમુખસ્તુત્યા હાનિવૃદ્ધિવિવર્જિતા ॥ ૩૩ ॥

હય્યઙ્ગવીનહૃદયા હરિકોપારુણાંશુકા ।
લકારાખ્યા લતાપૂજ્યા લયસ્થિત્યુદ્ભવેશ્વરી ॥ ૩૪ ॥

લાસ્યદર્શનસન્તુષ્ટા લાભાલાભવિવર્જિતા ।
લઙ્ઘ્યેતરાજ્ઞા લાવણ્યશાલિની લઘુસિદ્ધિદા ॥ ૩૫ ॥

લાક્ષારસસવર્ણાભા લક્ષ્મણાગ્રજપૂજિતા ।
લભ્યતરા લબ્ધભક્તિસુલભા લાઙ્ગલાયુધા ॥ ૩૬ ॥

લગ્નચામરહસ્ત શ્રીશારદા પરિવીજિતા ।
લજ્જાપદસમારાધ્યા લમ્પટા લકુલેશ્વરી ॥ ૩૭ ॥

લબ્ધમાના લબ્ધરસા લબ્ધસમ્પત્સમુન્નતિઃ ।
હ્રીંકારિણી ચ હ્રીંકારી હ્રીંમધ્યા હ્રીંશિખામણિઃ ॥ ૩૮ ॥

હ્રીંકારકુણ્ડાગ્નિશિખા હ્રીંકારશશિચન્દ્રિકા ।
હ્રીંકારભાસ્કરરુચિર્હ્રીંકારાંભોદચઞ્ચલા ॥ ૩૯ ॥

હ્રીંકારકન્દાઙ્કુરિકા હ્રીંકારૈકપરાયણામ્ ।
હ્રીંકારદીર્ઘિકાહંસી હ્રીંકારોદ્યાનકેકિની ॥ ૪૦ ॥

હ્રીંકારારણ્યહરિણી હ્રીંકારાવાલવલ્લરી ।
હ્રીંકારપઞ્જરશુકી હ્રીંકારાઙ્ગણદીપિકા ॥ ૪૧ ॥

હ્રીંકારકન્દરા સિંહી હ્રીંકારામ્ભોજભૃઙ્ગિકા ।
હ્રીંકારસુમનો માધ્વી હ્રીંકારતરુમઞ્જરી ॥ ૪૨ ॥

સકારાખ્યા સમરસા સકલાગમસંસ્તુતા ।
સર્વવેદાન્ત તાત્પર્યભૂમિઃ સદસદાશ્રયા ॥ ૪૩ ॥

સકલા સચ્ચિદાનન્દા સાધ્યા સદ્ગતિદાયિની ।
સનકાદિમુનિધ્યેયા સદાશિવકુટુમ્બિની ॥ ૪૪ ॥

સકાલાધિષ્ઠાનરૂપા સત્યરૂપા સમાકૃતિઃ ।
સર્વપ્રપઞ્ચનિર્માત્રી સમનાધિકવર્જિતા ॥ ૪૫ ॥

સર્વોત્તુઙ્ગા સઙ્ગહીના સગુણા સકલેષ્ટદા । var સકલેશ્વરી
કકારિણી કાવ્યલોલા કામેશ્વરમનોહરા ॥ ૪૬ ॥

કામેશ્વરપ્રણાનાડી કામેશોત્સઙ્ગવાસિની ।
કામેશ્વરાલિઙ્ગિતાઙ્ગી કામેશ્વરસુખપ્રદા ॥ ૪૭ ॥

કામેશ્વરપ્રણયિની કામેશ્વરવિલાસિની ।
કામેશ્વરતપઃ સિદ્ધિઃ કામેશ્વરમનઃપ્રિયા ॥ ૪૮ ॥

કામેશ્વરપ્રાણનાથા કામેશ્વરવિમોહિની ।
કામેશ્વરબ્રહ્મવિદ્યા કામેશ્વરગૃહેશ્વરી ॥ ૪૯ ॥

કામેશ્વરાહ્લાદકરી કામેશ્વરમહેશ્વરી ।
કામેશ્વરી કામકોટિનિલયા કાઙ્ક્ષિતાર્થદા ॥ ૫૦ ॥

લકારિણી લબ્ધરૂપા લબ્ધધીર્લબ્ધવાઞ્ચિતા ।
લબ્ધપાપમનોદૂરા લબ્ધાહઙ્કારદુર્ગમા ॥ ૫૧ ॥

લબ્ધશક્તિર્લબ્ધદેહા લબ્ધૈશ્વર્યસમુન્નતિઃ ।
લબ્ધવૃદ્ધિર્લબ્ધલીલા લબ્ધયૌવનશાલિની ॥ ૫૨ ॥ var લબ્ધબુધિઃ

લબ્ધાતિશયસર્વાઙ્ગસૌન્દર્યા લબ્ધવિભ્રમા ।
લબ્ધરાગા લબ્ધપતિર્લબ્ધનાનાગમસ્થિતિઃ ॥ ૫૩ ॥ var લબ્ધગતિ

લબ્ધભોગા લબ્ધસુખા લબ્ધહર્ષાભિપૂરિતા । પૂજિતા
હ્રીંકારમૂર્તિર્હ્રીણ્કારસૌધશૃઙ્ગકપોતિકા ॥ ૫૪ ॥

હ્રીંકારદુગ્ધાબ્ધિસુધા હ્રીંકારકમલેન્દિરા ।
હ્રીંકારમણિદીપાર્ચિર્હ્રીંકારતરુશારિકા ॥ ૫૫ ॥

હ્રીંકારપેટકમણિર્હ્રીંકારદર્શબિમ્બિતા ।
હ્રીંકારકોશાસિલતા હ્રીંકારાસ્થાનનર્તકી ॥ ૫૬ ॥

હ્રીંકારશુક્તિકા મુક્તામણિર્હ્રીંકારબોધિતા ।
હ્રીંકારમયસૌવર્ણસ્તમ્ભવિદ્રુમપુત્રિકા ॥ ૫૭ ॥

હ્રીંકારવેદોપનિષદ્ હ્રીંકારાધ્વરદક્ષિણા ।
હ્રીંકારનન્દનારામનવકલ્પક વલ્લરી ॥ ૫૮ ॥

હ્રીંકારહિમવદ્ગઙ્ગા હ્રીંકારાર્ણવકૌસ્તુભા ।
હ્રીંકારમન્ત્રસર્વસ્વા હ્રીંકારપરસૌખ્યદા ॥ ૫૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રીલલિતાત્રિશતીસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

॥ શ્રીલલિતા ત્રિશતી ઉત્તરપીઠિકા ॥

હયગ્રીવ ઉવાચ –

ઇત્યેવં તે મયાખ્યાતં દેવ્યા નામશતત્રયમ્ ।
રહસ્યાતિરહસ્યત્વાદ્ગોપનીયં ત્વયા મુને ॥ ૧ ॥

શિવવર્ણાનિ નામાનિ શ્રીદેવ્યા કથિતાનિ હિ ।
શક્તયક્ષરાણિ નામાનિ કામેશકથિતાનિ ચ ॥ ૨ ॥

ઉભયાક્ષરનામાનિ હ્યુભાભ્યાં કથિતાનિ વૈ ।
તદન્યૈર્ગ્રથિતં સ્તોત્રમેતસ્ય સદૃશં કિમુ ॥ ૩ ॥

નાનેન સદૃશં સ્તોત્રં શ્રીદેવી પ્રીતિદાયકમ્ ।
લોકત્રયેઽપિ કલ્યાણં સમ્ભવેન્નાત્ર સંશયઃ ॥ ૪ ॥

સૂત ઉવાચ –

ઇતિ હયમુખગીતં સ્તોત્રરાજં નિશમ્ય
પ્રગલિત કલુષોઽભૃચ્ચિત્તપર્યાપ્તિમેત્ય ।

નિજગુરુમથ નત્વા કુમ્ભજન્મા તદુક્તં
પુનરધિકરહસ્યં જ્ઞાતુમેવં જગાદ ॥ ૫ ॥

અગસ્ત્ય ઉવાચ —
અશ્વાનન મહાભાગ રહસ્યમપિ મે વદ ।
શિવવર્ણાનિ કાન્યત્ર શક્તિવર્ણાનિ કાનિ હિ ॥ ૬ ॥

ઉભયોરપિ વર્ણાનિ કાનિ વા વદ દેશિક।
ઇતિ પૃષ્ટઃ કુમ્ભજેન હયગ્રીવોઽવદત્યુનઃ ॥ ૭ ॥

હયગ્રીવ ઉવાચ –

તવ ગોપ્યં કિમસ્તીહ સાક્ષાદમ્બાનુશાસનાત્ ।
ઇદં ત્વતિરહસ્યં તે વક્ષ્યામિ કુમ્ભજ ॥ ૮ ॥

એતદ્વિજ્ઞનમાત્રેણ શ્રિવિદ્યા સિદ્ધિદા ભવેત્ ।
કત્રયં હદ્બયં ચૈવ શૈવો ભાગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૯ ॥

શક્તયક્ષરાણિ શેષાણિહ્રીઙ્કાર ઉભયાત્મકઃ ।
એવં વિભાગમજ્ઞાત્વા યે વિદ્યાજપશાલિનઃ ॥ ૧૦ ॥

ન તેશાં સિદ્ધિદા વિદ્યા કલ્પકોટિશતૈરપિ ।
ચતુર્ભિઃ શિવચક્રૈશ્ચ શક્તિચક્રૈશ્ચ પઞ્ચભિઃ ॥ ૧૧ ॥

નવ ચક્રૈશ્લ સંસિદ્ધં શ્રીચક્રં શિવયોર્વપુઃ ।
ત્રિકોણમષ્ટકોનં ચ દશકોણદ્બયં તથા ॥ ૧૨ ॥

ચતુર્દશારં ચૈતાનિ શક્તિચક્રાણિ પઞ્ચ ચ ।
બિન્દુશ્ચાષ્ટદલં પદ્મં પદ્મં ષોડશપત્રકમ્ ॥ ૧૩ ॥

ચતુરશ્રં ચ ચત્વારિ શિવચક્રાણ્યનુક્રમાત્ ।
ત્રિકોણે બૈન્દવં શ્લિષ્ટં અષ્ટારેષ્ટદલામ્બુજમ્ ॥ ૧૪ ॥

દશારયોઃ ષોડશારં ભૂગૃહં ભુવનાશ્રકે ।
શૈવાનામપિ શાક્તાનાં ચક્રાણાં ચ પરસ્પરં ॥ ૧૫ ॥

અવિનાભાવસમ્બન્ધં યો જાનાતિ સ ચક્રવિત્ ।
ત્રિકોણરૂપિણિ શક્તિર્બિન્દુરૂપપરઃ શિવઃ ॥ ૧૬ ॥

અવિનાભાવસમ્બન્ધં તસ્માદ્વિન્દુત્રિકોણયોઃ ।
એવં વિભાગમજ્ઞાત્વા શ્રીચક્રં યઃ સમર્ચયેત્ ॥ ૧૭ ॥

ન તત્ફલમવાપ્નોતિ લલિતામ્બા ન તુષ્યતિ ।
યે ચ જાનન્તિ લોકેઽસ્મિન્શ્રીવિદ્યાચક્રવેદિનઃ ॥ ૧૮ ॥

સામન્યવેદિનઃ સર્વે વિશેષજ્ઞોઽતિદુર્લભઃ ।
સ્વયં વિદ્યા વિશેષજ્ઞો વિશેષજ્ઞ સમર્ચયેત્ ॥ ૧૯ ॥

તસ્મૈઃ દેયં તતો ગ્રાહ્યમશક્તસ્તવ્યદાપયેત્।
અન્ધમ્તમઃ પ્રવિશન્તિ યે ઽવિદ્યાં સમુપાસતે ॥ ૨૦ ॥

ઇતિ શ્રુતિરપાહૈતાનવિદ્યોપાસકાન્પુનઃ ।
વિદ્યાન્યોપાસકાનેવ નિન્દત્યારુણિકી શ્રુતિઃ ॥ ૨૧ ॥

અશ્રુતા સશ્રુતાસશ્વ યજ્ચાનોં યેઽપ્યયઞ્જનઃ ।
સવર્યન્તો નાપેક્ષન્તે ઇન્દ્રમગ્નિશ્ચ યે વિદુઃ ॥ ૨૨ ॥

સિકતા ઇવ સંયન્તિ રશ્મિભિઃ સમુદીરિતાઃ ।
અસ્માલ્લોકાદમુષ્માચ્ચેત્યાહ ચારણ્યક શ્રુતિઃ ॥ ૨૩ ॥

યસ્ય નો પશ્ચિમં જન્મ યદિ વા શઙ્કરઃ સ્વયમ્।
તેનૈવ લભ્યતે વિદ્યા શ્રીમત્પચ્ચદશાક્ષરી ॥ ૨૪ ॥

ઇતિ મન્ત્રેષુ બહુધા વિદ્યાયા મહિમોચ્યતે ।
મોક્ષૈકહેતુવિદ્યા તુ શ્રીવિદ્યા નાત્ર સંશયઃ ॥ ૨૫ ॥

ન શિલ્પદિ જ્ઞાનયુક્તે વિદ્વચ્છવ્ધઃ પ્રયુજ્યતે ।
મોક્ષૈકહેતુવિદ્યા સા શ્રીવિદ્યૈવ ન સંશયઃ ॥ ૨૬ ॥

તસ્માદ્વિદ્યાવિદેવાત્ર વિદ્વાન્વિદ્વાનિતીર્યતે ।
સ્વયં વિદ્યાવિદે દદ્યાત્ખ્યાપયેત્તદ્ગુણાન્સુધીઃ ॥ ૨૭ ॥

સ્વયંવિદ્યારહસ્યજ્ઞો વિદ્યામાહાત્મ્યમવેદ્યપિ
વિદ્યાવિદં નાર્ચયેચ્ચેત્કો વા તં પૂજયેજ્જનઃ ॥ ૨૮ ॥

પ્રસઙ્ગાદિદમુક્તં તે પ્રકૃતં શૃણુ કુમ્ભજ ।
યઃ કીર્તયેત્સકૃત્ભક્તયા દિવ્યનામશતત્રયમ્ ॥ ૨૯ ॥

તસ્ય પુણ્યમહં વક્ષ્યે દ્વં કુમ્ભસમ્ભવ ।
રહસ્યનામસાહસ્રપાઠે યત્ફલમીરિતમ્ ॥ ૩૦ ॥

તત્ફલં કોટિગુણિતમેકનામજપાદ્ભવેત્ ।
કામેશ્વરીકામેશાભ્યાં કૃતં નામશતત્રયમ્ ॥ ૩૧ ॥

નાન્યેન તુલયેદેતત્સ્તોત્રેણાન્ય કૃતેન ચ ।
શ્રિયઃ પરમ્પરા યસ્ય ભાવિ વા ચોત્તરોત્તરમ્ ॥ ૩૨ ॥

તેનૈવ લભ્યતે ચૈતત્પશ્ચાચ્છેયઃ પરીક્ષયેત્ ।
અસ્યા નામ્નાં ત્રિશત્યાસ્તુ મહિમા કેન વર્ણયતે ॥ ૩૩ ॥

યા સ્વયં શિવયોર્વક્તપદ્માભ્યાં પરિનિઃસૃતા ।
નિત્યં ષોડશસઙ્ખ્યાકાન્વિપ્રાનાદૌ તુ ભોજયેત્ ॥ ૩૪ ॥

અભ્યક્તાંસિતિલતૈલેન સ્નાતાનુષ્ણેન વારિણા ।
અભ્યર્ચ ગન્ધપુષ્પાદ્યૈઃ કામેશ્વર્યાદિનામભિઃ ॥ ૩૫ ॥

સૂપાપૂપૈઃ શર્કરાદ્મૈઃ પાયસૈઃ ફલસંયુતૈઃ ।
વિદ્યાવિદો વિશેષેણ ભોજયેત્પોડશ દ્વિજાન્ ॥ ૩૬ ॥

એવં નિત્યાર્ચનં કુર્યાતાદૌ બ્રાહ્મણ ભોજનમ્ ।
ત્રિશતીનામભિઃ પશ્ચાદ્બ્રાહ્મણાન્ક્રમશોઽર્ચયેત્ ॥ ૩૭ ॥

તૈલાભ્યઙ્ગાતિકં દત્વા વિભવે સતિ ભક્તિતઃ ।
શુક્લપ્રતિપદારભ્ય પૌર્ણમાસ્યવધિ ક્રમાત્ ॥ ૩૮ ॥

દિવસે દિવસે વિપ્રા ભોજ્યા વિંશતીસઙ્ખ્યયા ।
દશભિઃ પઞ્ચભિર્વાપિ ત્રીભિરેકનવા દિનૈઃ ॥ ૩૯ ॥

ત્રિંશત્પષ્ટિઃ શતં વિપ્રાઃ સમ્ભોજ્યસ્તિશતં ક્રમાત્ ।
એવં યઃ કુરુતે ભક્તયા જન્મમધ્યે સકૃન્નરઃ ॥ ૪૦ ॥

તસ્યૈવ સફલં જન્મ મુક્તિસ્તસ્ય કરે સ્થિરાઃ ।
રહસ્યનામ સાહસ્ત્ર ભોજનેઽપ્યેવ્મેવહિ ॥ ૪૧ ॥

આદૌ નિત્યબલિં કુર્યાત્પશ્ચાદ્વાહ્મણભોજનમ્ ।
રહસ્યનામસાહસ્રમહિમા યો મયોદિતઃ ॥ ૪૨ ॥

સશિકરાણુરત્રૈકનામપ્નો મહિમવારિધેઃ ।
વાગ્દેવીરચિતે નામસાહસ્ને યદ્યદીરિતમ્ ॥ ૪૩ ॥

તત્ફલં કોટિગુણિતં નામ્નોઽપ્યેકસ્ય કીર્તનાત્ ।
એતન્યૈર્જપૈઃ સ્તોત્રૈરર્ચનૈર્યત્ફલં ભવેત્ ॥ ૪૪ ॥

તત્ફલં કોટિગુણિતં ભવેન્નામશતત્રયાત્ ।
વાગ્દેવિરચિતાસ્તોત્રે તાદૃશો મહિમા યદિ ॥ ૪૫ ॥

સાક્ષાત્કામેશકામેશી કૃતે ઽસ્મિન્ગૃહૃતામિતિ ।
સકૃત્સન્કીર્તનાદેવ નામ્નામ્નસ્મિવ્શતત્રયે ॥ ૪૬ ॥

ભવેચ્ચિત્તસ્ય પર્યપ્તિર્ન્યૂનમન્યાનપેક્ષિણી ।
ન જ્ઞાતવ્યમિતોઽપ્યન્યત્ર જપ્તવ્યશ્ચ કુમ્ભજ ॥ ૪૭ ॥

યદ્યત્સાધ્યતમં કાર્ય તત્તદર્થમિદઞ્જપેત્ ।
તત્તત્ફલમવાપ્નોતિ પશ્ચાત્કાર્ય પરીક્ષયેત્ ॥ ૪૮ ॥

યે યે પ્રયોગાસ્તન્ત્રેષુ તૈસ્તૈર્યત્સાધ્યતે ફલં ।
તત્સર્વ સિદ્ધયતિ ક્ષિપ્રં નામત્રિશતકીર્તનાત્ ॥ ૪૯ ॥

આયુષ્કરં પુષ્ટિકરં પુત્રદં વશ્યકારકમ્ ।
વિદ્યાપ્રદં કીર્તિકરં સુખવિત્વપ્રદાયકમ્ ॥ ૫૦ ॥

સર્વસમ્પત્પ્રદં સર્વભોગદં સર્વસૌખ્યદમ્ ।
સર્વાભિષ્ટપ્રદં ચૈવ દેવ્યા નામશતત્રયમ્ ॥ ૫૧ ॥

એતજ્જપપરો ભૂયાન્નાન્યદિચ્છેત્કદાચન ।
એતત્કીર્તનસન્તુષ્ટા શ્રીદેવી લલિતામ્બિકા ॥ ૫૨ ॥

ભક્તસ્ય યદ્યદિષ્ટં સ્યાત્તત્તત્યૂરયતે ધ્રુવં ।
તસ્માત્કુભોદ્ભવમુને કીર્તય ત્વમિદમ્ સદા ॥ ૫૩ ॥

નાપરં કિઞ્ચિદપિ તે બોદ્ધવ્યં નાવશિષ્યતે ।
ઇતિ તે કથિતં સ્તોત્ર લલિતા પ્રીતિદાયકમ્ ॥ ૫૪ ॥

નાવિદ્યાવેદિને બ્રૂયાન્નાભક્તાય કદાચન ।
ન શઠાય ન દુષ્ટાય નાવિશ્વાસાય કહિર્ચિત્ ॥ ૫૬ ॥

યો બ્રૂયાત્રિશતીં નામ્નાં તસ્યાનર્થો મહાન્ભવેત્ ।
ઇત્યાજ્ઞા શાઙ્કરી પ્રોક્તા તસ્માદ્ગોપ્યમિદં ત્વયા ॥ ૫૭ ॥

લલિતા પ્રેરિતેનૈવ મયોક્તમ્ સ્તોત્રમુત્તમમ્ ।
રહસ્યનામસાહસ્રાદપિ ગોપ્યમિદં મુને ॥ ૫૮ ॥

સૂત ઉવાચ –
એવમુક્ત્વા હયગ્રીવઃ કુમ્ભજં તાપસોત્તમમ્ ।
સ્તોત્રેણાનેન લલિતાં સ્તુત્વા ત્રિપુરસુન્દરી ॥a

આનન્દલહરીમગ્નરમાનસઃ સમવર્તત ॥ ૫૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રી બ્રહ્માણ્ડપુરાણે ઉત્તરાખણ્ડે
શ્રી હયગ્રીવાગસ્ત્યસંવાદે
શ્રીલલિતાત્રિશતી સ્તોત્ર કથનં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read Goddess Lalita Trishati:

300 Names of Sri Lalita Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Sree Lalita Introduction:

This introduction deals with the background of lalitatrishati stotram.

Among the 18 puranas, brahmanda-purana is well known for the extolling of Lalita. It explains in detail the appearance of the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the demon bhandasura.

There are three important sub-texts in this purana. The first of these texts is Lalitopakhyana, consisting of 45 chapters and is found in the last chapter of the purana. The last five chapters are especially well known. They extol the the Divine
mother, explain the significance of the mantra of the goddess (shodashakshari-vidya), the various mudras and postures to be practiced, meditations, initiations etc., and the mystical placement of the deities involved in Shri Chakra. The next text
is the celebrated Lalita sahasranama, which consists of 320 verses in three chapters. The third text is the lalita trishati in which 300 names of the goddess is featured.There is a well known commentary on this work attributed to Adi Shankaracharya.

Lalita trishati and lalita sahasranama are dialogues between the sage Agastya and the god Hayagriva (Pronounced as hayagriva). Hayagriva is the incarnation of Vishnu who assumed the form of a horse to kill a demon by the same name. Agastya was a sage of great renown, who is immortalized as a star in the celestial heavens(one of the seven Rishi-s, saptarshi or Ursa Major). He is the patron saint of Tamilnadu being a founder ofa system of medicine called Siddha, and also having drunk the whole ocean in his kamandalum. According to yaska’s Nirukta, Agastya is the half-brother of the great sage, Vasishtha.

The story of the meeting of Agastya and Hayagriva is given in the lalitopakhyana and is quite interesting. Agastya was visiting several places of pilgrimage and was sad to see many people steeped in ignorance and involved in only sensual pleasures. He came to kannchi and worshiped kamakshi and sought a solution for the masses. Pleased with the devotion and his caring for the society, Lord Vishnu appeared before Agastya and provided the sage Agastya with the solution of `curing’ the worldly folk from ignorance. He explained that He is the primordial principle, and the source and the end of everything. Though He is above forms and gunas, He involves himself in them. He goes on to explain that a person should recognize that He is the pradhhana (primordial) transformed into the universe, and that He is also the purusha (conscious spirit) who is transcendental and beyond all gunas and forms. However to recognize this, one has to perform severe penance, self-discipline etc. If (since) this is difficult, Lord Vishnu advises that the worship of the goddess will achieve the purpose of life, given as liberation from bondage, very easily. He points out that even other Gods like Shiva and Brahma have worshiped the goddess Tripura. Vishnu concludes his discourse saying that this was revealed to Agastya so that he (Agastya) can spread the message to gods, sages, and humans. Vishnu requests Agastya to approach his incarnation, Hayagriva and disappears from Agastya’s sight. Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence. Hayagriva reveals to Agastya that
the great Goddess, lalita, is without beginning or end and is the foundation of the entire universe. The great goddess abides in everyone and can be realized only in meditation. The worship of goddess is done with the lalita sahasranama (1000 names) and Hayagriva teaches him this great sahasranama.

After this Agastya thanks Hayagriva and tells him that though he has heard about Sri Chakra upasana and the sahasranama he lacks the satisfaction of knowing all the secrets and catches hold of Hayagriva’s feet. Hayagriva is taken aback and keeps quiet.

At this time Goddess Lalita appears to Hayagriva and tells him that both Agastya and his wife Lopamudra are very dear to her, and that Agastya is worthy of receiving the secret Lalita trishati and then disappears.

Hayagriva lifts up Agastya and tells him that he is indeed a great man since Lalita herself had commanded him to impart the trishati to Agastya. He also tells him that he is fortunate to have Agastya as a disciple since he had the vision of Lalita
due to Agastya. He then gives him the following trishati.

300 Names of Sri Lalita Trishati Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top