Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

300 Names of Sri Lalita Trishati Lyrics in Punjabi

Shri Lalita Trishati Lyrics in Punjabi:

॥ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਿ ॥
ਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
॥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਪੂਰ੍ਵਪੀਠਿਕਾ ॥
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯ ਉਵਾਚ —
ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੋ ਭਗਵਨ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਵਤ੍ਸਲ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਮਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਂ ਯਦ੍ਯਦਸ੍ਤਿਤਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਰਹਸ੍ਯ ਨਾਮ ਸਾਹਸ੍ਰਮਪਿ ਤ੍ਵਤ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਮਯ ।
ਇਤਃ ਪਰਂ ਮੇ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਮਿਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ॥ ੨ ॥

ਤਥਾਪਿ ਮਮ ਚਿਤ੍ਤਸ੍ਯ ਪਰ੍ਯਾਪ੍ਤਿਰ੍ਨੈਵ ਜਾਯਤੇ।
ਕਾਰ੍ਤ੍ਸ੍ਨ੍ਯਾਰ੍ਥਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਇਤ੍ਯੇਵ ਸ਼ੋਚਯਿਸ਼੍ਯਾਮ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੩ ॥

ਕਿਮਿਦਂ ਕਾਰਣਂ ਬ੍ਰੂਹਿ ਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯਾਂਸ਼ੋऽਸ੍ਤਿ ਵਾ ਪੁਨਃ ।
ਅਸ੍ਤਿ ਚੇਨ੍ਮਮ ਤਦ੍ਬ੍ਰੂਹਿ ਬ੍ਰੂਹੀਤ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਤਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸੂਤ ਉਵਾਚ –
ਸਮਾਲਲਮ੍ਬੇ ਤਤ੍ਪਾਦ ਯੁਗਲ਼ਂ ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਹਯਾਨਨੋ ਭੀਤਭੀਤਃ ਕਿਮਿਦਂ ਕਿਮਿਦਂ ਤ੍ਵਿਤਿ ॥ ੫ ॥

ਮੁਞ੍ਚਮੁਞ੍ਚੇਤਿ ਤਂ ਚੋਕ੍ਕਾ ਚਿਨ੍ਤਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਬਭੂਵ ਸਃ ।
ਚਿਰਂ ਵਿਚਾਰ੍ਯ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਵਨ੍ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਨ ਮਯੇਤ੍ਯਸੌ ॥ ੬ ॥

ਤਸ਼੍ਣੀ ਸ੍ਥਿਤਃ ਸ੍ਮਰਨ੍ਨਾਜ੍ਞਾਂ ਲਲਿਤਾਮ੍ਬਾਕਤਾਂ ਪੁਰਾ ।
ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਵਿਪ੍ਰਂ ਸਮੁਨਿਸ੍ਤਤ੍ਪਾਦਾਵਤ੍ਯਜਨ੍ਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੭ ॥

ਵਰ੍ਸ਼ਤ੍ਰਯਾਵਧਿ ਤਥਾ ਗੁਰੁਸ਼ਿਸ਼੍ਯੌ ਤਥਾ ਸ੍ਥਿਤੌ।
ਤਛਂਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵੇ ਲੋਕਾਃ ਸੁਵਿਸ੍ਮਿਤਾਃ ॥ ੮ ॥

ਤਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਦੇਵੀ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਾ ਹਯਗ੍ਰੀਵਂ ਰਹਸ੍ਯੇਵਮਚੋਦਯਤ੍ ॥ ੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਉਵਾਚ –
ਆਸ਼੍ਵਾਨਨਾਵਯੋਃ ਪ੍ਰੀਤਿਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨਿ ਤ੍ਵਯਿ ।
ਰਾਜ੍ਯਂ ਦੇਯਂ ਸ਼ਿਰੋ ਦੇਯਂ ਨ ਦੇਯਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ॥ ੧੦ ॥

ਸ੍ਵਮਾਤ ਜਾਰਵਤ੍ ਗੋਪ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯੈਸ਼ਤ੍ਯਾਗਮਾ ਜਗੁਃ ।
ਤਤੋ ऽਤਿਗੋਪਨਿਯਾ ਮੇ ਸਰ੍ਵਪੂਰ੍ਤਿਕਰੀ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ॥ ੧੧ ॥

ਮਯਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੇਣਾਪਿ ਕਤਾ ਸਾਙ੍ਗੋਪਿਤਾ ਭਸ਼ਮ੍ ।
ਮਦਾਜ੍ਞਯਾ ਵਚੋਦੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚਤ੍ਰਰਰ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਆਵਾਭ੍ਯਾਂ ਕਥਿਤਾ ਮੁਖ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਪੂਰ੍ਤਿਕਰੀ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਕ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਵੈਕਲ੍ਯਪੂਰ੍ਤਿਰ੍ਯਜ੍ਜਪਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਸਰ੍ਵ ਪੂਰ੍ਤਿਕਰਂ ਤਸ੍ਮਾਦਿਦਂ ਨਾਮ ਕਤਂ ਮਯਾ ।
ਤਦ੍ਬ੍ਰੂਹਿ ਤ੍ਵਮਗਸ੍ਤ੍ਯਾਯ ਪਾਤ੍ਰਮੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੪ ॥

ਪਤ੍ਨ੍ਯਸ੍ਯ ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਖ੍ਯਾ ਮਾਮੁਪਾਸ੍ਤੇऽਤਿਭਕ੍ਤਿਤਃ ।
ਅਯਞ੍ਚ ਨਿਤਰਾਂ ਭਕ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਸ੍ਯ ਵਦਸ੍ਵ ਤਤ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਅਮੁਞ੍ਚਮਾਨਸ੍ਤ੍ਵਦ੍ਵਾਦੌ ਵਰ੍ਸ਼ਤ੍ਰਯਮਸੌ ਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਏਤਜ੍ਜ੍ਞਾਤੁਮਤੋ ਭਕ੍ਤਯਾ ਹਿਤਮੇਵ ਨਿਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਚਿਤ੍ਤਪਰ੍ਯਾਪ੍ਤਿਰੇਤਸ੍ਯ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ਸਮ੍ਭਵਿਸ਼੍ਯਤੀ ।
ਸਰ੍ਵਪੂਰ੍ਤਿਕਰਂ ਤਸ੍ਮਾਦਨੁਜ੍ਞਾਤੋ ਮਯਾ ਵਦ ॥ ੧੭ ॥

ਸੂਤ ਉਵਾਚ –
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਾਨ੍ਤਰਧਦਾਮ੍ਬਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਅਥੋਤ੍ਥਾਪ੍ਯ ਹਯਗ੍ਰੀਵਃ ਪਾਣਿਭ੍ਯਾਂ ਕੁਮ੍ਭਸਮ੍ਭਵਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਨਿਕਟੇਵਾਚ ਉਵਾਚ ਭਸ਼ ਵਿਸ੍ਮਿਤਃ ।
ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਉਵਾਚ —
ਕਤਾਰ੍ਥੋऽਸਿ ਕਤਾਰ੍ਥੋऽਸਿ ਕਤਾਰ੍ਥੋऽਸਿ ਘਟੋਦ੍ਭਵ ॥ ੧੯ ॥

ਤ੍ਵਤ੍ਸਮੋ ਲਲਿਤਾਭਕ੍ਤੋ ਨਾਸ੍ਤਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਜਗਤ੍ਰਯੇ ।
ਏਨਾਗਸ੍ਤ੍ਯ ਸ੍ਵਯਂ ਦੇਵੀ ਤਵਵਕ੍ਤਵ੍ਯਮਨ੍ਵਸ਼ਾਤ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਸਚ੍ਛਿਸ਼੍ਯੇਨ ਤ੍ਵਯਾ ਚਾਹਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾਨਸ੍ਮਿ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਮ੍ ।
ਯਤਨ੍ਤੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵੀਸ਼ਪੂਰ੍ਵਕਾਃ ॥ ੨੧ ॥

ਅਤਃ ਪਰਂ ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸਰ੍ਵਪੂਰ੍ਤਿਕਰਂ ਸ੍ਥਵਮ੍ ।
ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਮਰਣ ਮਾਤ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਯਾਪ੍ਤਿਸ੍ਤੇ ਭਵੇਦ੍ਧਦਿ ॥ ੨੨ ॥

ਰਹਸ੍ਯਨਾਮ ਸਾਹ੍ਸ੍ਰਾਦਪਿ ਗੁਹ੍ਯਤਮਂ ਮੁਨੇ ।
ਆਵਸ਼੍ਯਕਂ ਤਤੋऽਪ੍ਯੇਤਲ੍ਲਲਿਤਾਂ ਸਮੁਪਾਸਿਤੁਮ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਤਦਹਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਲਲਿਤਾਮ੍ਬਾਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰ੍ਯਾਃ ਕਾਦਿਵਰ੍ਣਾਨ੍ਕ੍ਰਾਮਨ੍ ਮੁਨੇ ॥ ੨੪ ॥

ਪਥਗ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿ ਨਾਮਾਨਿ ਕਥਿਤਾਨਿ ਘਟੋਦ੍ਭਵ ।
ਆਹਤ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪੂਰ੍ਤਿਕਾਰਣੀ ॥ ੨੫ ॥

ਰਹਸ੍ਯਾਦਿਰਹਸ੍ਯੈਸ਼ਾ ਗੋਪਨੀਯਾ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਤਾਂ ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵ ਮਹਾਭਾਗ ਸਾਵਧਾਨੇਨ ਚੇਤਸਾ ॥ ੨੬ ॥

ਕੇਵਲਂ ਨਾਮਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਤੇ ਨ ਕਾਰ੍ਯ ਤੇਸ਼ੁ ਕੁਮ੍ਭਜ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਕਂ ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਨਾਮਾਤ੍ਮਤਾਪਿ ਚ ॥ ੨੭ ॥

ਤਸ੍ਮਾਦੇਕਾਗ੍ਰਮਨਸਾ ਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਂ ਚ ਤ੍ਵਯਾ ਸਦਾ ।
ਸੂਤ ਉਵਾਚ –
ਇਤਿ ਯੁਕ੍ਤਾ ਤਂ ਹਯਗ੍ਰੀਵਃ ਪ੍ਰੋਚੇ ਨਾਮਸ਼ਤਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੨੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ਵਪੀਠਿਕਾ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

॥ ਨ੍ਯਾਸਮ੍ ॥
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭਗਵਾਨ੍ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ऋਸ਼ਿਃ,
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ਦੇਵਤਾ,
ਐਂ ਬੀਜਮ੍, ਸੌਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕ੍ਲੋਂ ਕੀਲਕਮ੍,
ਮਮ ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਫਲਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਜਪੇ (ਵਾ) ਪਾਰਾਯਣੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਐਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਲੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਸੌਃ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਐਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਲੋਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਸੌਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਐਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਲੋਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਸੌਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਐਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਂ ।
ਕ੍ਲੋਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਸੌਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

॥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥
ਅਤਿਮਧੁਰਚਾਪਹਸ੍ਤਾਮਪਰਿਮਿਤਾਮੋਦਸੌਭਾਗ੍ਯਾਮ੍ ।
ਅਰੁਣਾਮਤਿਸ਼ਯਕਰੁਣਾਮਭਿਨਵਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥

॥ ਲਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ॥
ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਕੁਙ੍ਕੁਮਂ ਆਵਾਹਯਾਮਿ ।
ਰਂ ਵਹ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਦੀਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਅਮਤਂ ਮਹਾਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਪੂਜਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਕਕਾਰਰੂਪਾ ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਸ਼ੈਲਨਿਲਯਾ ਕਮਨੀਯਾ ਕਲਾਵਤੀ ॥ ੧ ॥

ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਲ੍ਮਸ਼ਘ੍ਨੀ ਕਰੁਣਾਮਤਸਾਗਰਾ ।
ਕਦਮ੍ਬਕਾਨਨਾਵਾਸਾ ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੨ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਵਿਦ੍ਯਾ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜਨਕਾਪਾਙ੍ਗਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟੀਸੌਰਭ੍ਯਕਲ੍ਲੋਲਿਤਕਕੁਪ੍ਤਟਾ ॥ ੩ ॥

ਕਲਿਦੋਸ਼ਹਰਾ ਕਞ੍ਜਲੋਚਨਾ ਕਮ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਕਰ੍ਮਾਦਿਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਕਾਰਯਿਤ੍ਰੀ ਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੪ ॥

ਏਕਾਰਰੂਪਾ ਚੈਕਾਕ੍ਸ਼ਰ੍ਯੇਕਾਨੇਕਾਕ੍ਸ਼ਰਾਕਤਿਃ ।
ਏਤਤ੍ਤਦਿਤ੍ਯਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਾ ਚੈਕਾਨਨ੍ਦਚਿਦਾਕਤਿਃ ॥ ੫ ॥

ਏਵਮਿਤ੍ਯਾਗਮਾਬੋਧ੍ਯਾ ਚੈਕਭਕ੍ਤਿਮਦਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਏਕਾਗ੍ਰਚਿਤ੍ਤਨਿਰ੍ਧ੍ਯਾਤਾ ਚੈਸ਼ਣਾ ਰਹਿਤਾਦ੍ਦਤਾ ॥ ੬ ॥

ਏਲਾਸੁਗਨ੍ਧਿਚਿਕੁਰਾ ਚੈਨਃ ਕੂਟਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਏਕਭੋਗਾ ਚੈਕਰਸਾ ਚੈਕੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭ ॥

ਏਕਾਤਪਤ੍ਰਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਾ ਚੈਕਾਨ੍ਤਪੂਜਿਤਾ ।
ਏਧਮਾਨਪ੍ਰਭਾ ਚੈਜਦਨੇਕਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੮ ॥

ਏਕਵੀਰਾਦਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਚੈਕਪ੍ਰਾਭਵਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਈਕਾਰਰੂਪਾ ਚੇਸ਼ਿਤ੍ਰੀ ਚੇਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਈਦ੍ਦਗਿਤ੍ਯਵਿਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਾ ਚੇਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਈਸ਼ਾਨਾਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯੀ ਚੇਸ਼ਿਤ੍ਵਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੧੦ ॥

ਈਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਰੀਕ੍ਸ਼ਣਸਸ਼੍ਟਾਣ੍ਡਕੋਟਿਰੀਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਈਡਿਤਾ ਚੇਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਸ਼ਰੀਰੇਸ਼ਾਧਿਦੇਵਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰੇਰਣਕਰੀ ਚੇਸ਼ਤਾਣ੍ਡਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਈਸ਼੍ਵਰੋਤ੍ਸਙ੍ਗਨਿਲਯਾ ਚੇਤਿਬਾਧਾਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨ ॥

ਈਹਾਵਿਰਾਹਿਤਾ ਚੇਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੀਸ਼ਤ੍ਸ੍ਮਿਤਾਨਨਾ ।
ਲਕਾਰਰੂਪਾ ਲਲਿਤਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਣੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ॥ ੧੩ ॥

ਲਾਕਿਨੀ ਲਲਨਾਰੂਪਾ ਲਸਦ੍ਦਾਡਿਮਪਾਟਲਾ ।
ਲਲਨ੍ਤਿਕਾਲਸਤ੍ਫਾਲਾ ਲਲਾਟਨਯਨਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੪ ॥

ਲਕ੍ਸ਼ਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ਲਕ੍ਸ਼ਕੋਟ੍ਯਣ੍ਡਨਾਯਿਕਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਾ ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਗਮ੍ਯਾ ਲਬ੍ਧਕਾਮਾ ਲਤਾਤਨੁਃ ॥ ੧੫ ॥

ਲਲਾਮਰਾਜਦਲਿਕਾ ਲਮ੍ਬਿਮੁਕ੍ਤਾਲਤਾਞ੍ਚਿਤਾ ।
ਲਮ੍ਬੋਦਰਪ੍ਰਸੂਰ੍ਲਭ੍ਯਾ ਲਜ੍ਜਾਢ੍ਯਾ ਲਯਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੬ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਰੂਪਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਨਿਲਯਾ ਹ੍ਰੀਂਪਦਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਬੀਜਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੧੭ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤਾ ਹ੍ਰੀਂਮਤੀ ਹ੍ਰੀਂਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਸ਼ੀਲਾ ਹ੍ਰੀਂਪਦਾਰਾਧ੍ਯਾ ਹ੍ਰੀਂਗਰ੍ਭਾ ਹ੍ਰੀਂਪਦਾਭਿਧਾ ॥ ੧੮ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਵਾਚ੍ਯਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪੂਜ੍ਯਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪੀਠਿਕਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਵੇਦ੍ਯਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ ੧੯ ॥

ਹਕਾਰਰੂਪਾ ਹਲਧਤ੍ਪੂਜਿਤਾ ਹਰਿਣੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਹਰਪ੍ਰਿਯਾ ਹਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੨੦ ॥

ਹਯਾਰੂਢਾ ਸੇਵਿਤਾਂਘ੍ਰਿਰ੍ਹਯਮੇਧਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਵਾਹਨਾ ਹਂਸਵਾਹਨਾ ਹਤਦਾਨਵਾ ॥ ੨੧ ॥

ਹਤ੍ਯਾਦਿਪਾਪਸ਼ਮਨੀ ਹਰਿਦਸ਼੍ਵਾਦਿਸੇਵਿਤਾ ।
ਹਸ੍ਤਿਕੁਮ੍ਭੋਤ੍ਤੁਙ੍ਕਕੁਚਾ ਹਸ੍ਤਿਕਤ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੨੨ ॥

ਹਰਿਦ੍ਰਾਕੁਙ੍ਕੁਮਾ ਦਿਗ੍ਧਾ ਹਰ੍ਯਸ਼੍ਵਾਦ੍ਯਮਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਹਰਿਕੇਸ਼ਸਖੀ ਹਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾ ਹਾਲਾਮਦੋਲ੍ਲਸਾ ॥ ੨੩ ॥

ਸਕਾਰਰੂਪਾ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਸਰ੍ਵਭਰ੍ਤ੍ਰੀ ਸਰ੍ਵਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨਾ ॥ ੨੪ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨਵਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਦਾਤ੍ਰੀ ਸਰ੍ਵਵਿਮੋਹਿਨੀ ॥ ੨੫ ॥

ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ ਸਰ੍ਵਗਤਾ ਸਰ੍ਵਾਵਗੁਣਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਰੁਣਾ ਸਰ੍ਵਮਾਤਾ ਸਰ੍ਵਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੨੬ ॥

ਕਕਾਰਾਰ੍ਥਾ ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਦਾ ।
ਕਾਮਸਞ੍ਜੀਵਿਨੀ ਕਲ੍ਯਾ ਕਠਿਨਸ੍ਤਨਮਣ੍ਡਲਾ ॥ ੨੭ ॥

ਕਰਭੋਰੁਃ ਕਲਾਨਾਥਮੁਖੀ ਕਚਜਿਤਾਮ੍ਭੁਦਾ ।
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਨ੍ਦਿਕਰੁਣਾ ਕਪਾਲਿਪ੍ਰਾਣਨਾਯਿਕਾ ॥ ੨੮ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਿਧੂਤਜਪਾਵਲਿਃ ।
ਕਲਾਲਾਪਾ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠੀ ਕਰਨਿਰ੍ਜਿਤਪਲ੍ਲਵਾ ॥ ੨੯ ॥

ਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲੀ ਸਮਭੁਜਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀ ਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਾ ।
ਹਕਾਰਾਰ੍ਥਾ ਹਂਸਗਤਿਰ੍ਹਾਟਕਾਭਰਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ॥ ੩੦ ॥

ਹਾਰਹਾਰਿਕੁਚਾਭੋਗਾ ਹਾਕਿਨੀ ਹਲ੍ਯਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਹਰਿਤ੍ਪਤਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਹਠਾਤ੍ਕਾਰਹਤਾਸੁਰਾ ॥ ੩੧ ॥

ਹਰ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾ ਹਵਿਰ੍ਭੋਕ੍ਤ੍ਰੀ ਹਾਰ੍ਦਸਨ੍ਤਮਸਾਪਹਾ ।
ਹਲ੍ਲੀਸਲਾਸ੍ਯਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਹਂਸਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੨ ॥

ਹਾਨੋਪਾਦਾਨਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਹਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ਹਰਿਸੋਦਰੀ ।
ਹਾਹਾਹੂਹੂਮੁਖਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਹਾਨਿਵਦ੍ਧਿਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੩੩ ॥

ਹਯ੍ਯਙ੍ਗਵੀਨਹਦਯਾ ਹਰਿਕੋਪਾਰੁਣਾਂਸ਼ੁਕਾ ।
ਲਕਾਰਾਖ੍ਯਾ ਲਤਾਪੂਜ੍ਯਾ ਲਯਸ੍ਥਿਤ੍ਯੁਦ੍ਭਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩੪ ॥

ਲਾਸ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਲਾਭਾਲਾਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਲਙ੍ਘ੍ਯੇਤਰਾਜ੍ਞਾ ਲਾਵਣ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੀ ਲਘੁਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੩੫ ॥

ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸਵਰ੍ਣਾਭਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਗ੍ਰਜਪੂਜਿਤਾ ।
ਲਭ੍ਯਤਰਾ ਲਬ੍ਧਭਕ੍ਤਿਸੁਲਭਾ ਲਾਙ੍ਗਲਾਯੁਧਾ ॥ ੩੬ ॥

ਲਗ੍ਨਚਾਮਰਹਸ੍ਤ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾ ਪਰਿਵੀਜਿਤਾ ।
ਲਜ੍ਜਾਪਦਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਲਮ੍ਪਟਾ ਲਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩੭ ॥

ਲਬ੍ਧਮਾਨਾ ਲਬ੍ਧਰਸਾ ਲਬ੍ਧਸਮ੍ਪਤ੍ਸਮੁਨ੍ਨਤਿਃ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਿਣੀ ਚ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੀ ਹ੍ਰੀਂਮਧ੍ਯਾ ਹ੍ਰੀਂਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ॥ ੩੮ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕੁਣ੍ਡਾਗ੍ਨਿਸ਼ਿਖਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ਸ਼ਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਭਾਸ੍ਕਰਰੁਚਿਰ੍ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਂਭੋਦਚਞ੍ਚਲਾ ॥ ੩੯ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕਨ੍ਦਾਙ੍ਕੁਰਿਕਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੈਕਪਰਾਯਣਾਮ੍ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਦੀਰ੍ਘਿਕਾਹਂਸੀ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੋਦ੍ਯਾਨਕੇਕਿਨੀ ॥ ੪੦ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਰਣ੍ਯਹਰਿਣੀ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਵਾਲਵਲ੍ਲਰੀ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪਞ੍ਜਰਸ਼ੁਕੀ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਙ੍ਗਣਦੀਪਿਕਾ ॥ ੪੧ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕਨ੍ਦਰਾ ਸਿਂਹੀ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਮ੍ਭੋਜਭਙ੍ਗਿਕਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸੁਮਨੋ ਮਾਧ੍ਵੀ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਤਰੁਮਞ੍ਜਰੀ ॥ ੪੨ ॥

ਸਕਾਰਾਖ੍ਯਾ ਸਮਰਸਾ ਸਕਲਾਗਮਸਂਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਭੂਮਿਃ ਸਦਸਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੪੩ ॥

ਸਕਲਾ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾ ਸਾਧ੍ਯਾ ਸਦ੍ਗਤਿਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ॥ ੪੪ ॥

ਸਕਾਲਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਰੂਪਾ ਸਤ੍ਯਰੂਪਾ ਸਮਾਕਤਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਪਞ੍ਚਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰੀ ਸਮਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੪੫ ॥

ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਾ ਸਙ੍ਗਹੀਨਾ ਸਗੁਣਾ ਸਕਲੇਸ਼੍ਟਦਾ । var ਸਕਲੇਸ਼੍ਵਰੀ
ਕਕਾਰਿਣੀ ਕਾਵ੍ਯਲੋਲਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮਨੋਹਰਾ ॥ ੪੬ ॥

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਣਾਨਾਡੀ ਕਾਮੇਸ਼ੋਤ੍ਸਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਲਿਙ੍ਗਿਤਾਙ੍ਗੀ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਸੁਖਪ੍ਰਦਾ ॥ ੪੭ ॥

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਣਯਿਨੀ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਤਪਃ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮਨਃਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੪੮ ॥

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਣਨਾਥਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਵਿਮੋਹਿਨੀ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਗਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੪੯ ॥

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਹ੍ਲਾਦਕਰੀ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕਾਮਕੋਟਿਨਿਲਯਾ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਤਾਰ੍ਥਦਾ ॥ ੫੦ ॥

ਲਕਾਰਿਣੀ ਲਬ੍ਧਰੂਪਾ ਲਬ੍ਧਧੀਰ੍ਲਬ੍ਧਵਾਞ੍ਚਿਤਾ ।
ਲਬ੍ਧਪਾਪਮਨੋਦੂਰਾ ਲਬ੍ਧਾਹਙ੍ਕਾਰਦੁਰ੍ਗਮਾ ॥ ੫੧ ॥

ਲਬ੍ਧਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਲਬ੍ਧਦੇਹਾ ਲਬ੍ਧੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮੁਨ੍ਨਤਿਃ ।
ਲਬ੍ਧਵਦ੍ਧਿਰ੍ਲਬ੍ਧਲੀਲਾ ਲਬ੍ਧਯੌਵਨਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ ੫੨ ॥ var ਲਬ੍ਧਬੁਧਿਃ

ਲਬ੍ਧਾਤਿਸ਼ਯਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾ ਲਬ੍ਧਵਿਭ੍ਰਮਾ ।
ਲਬ੍ਧਰਾਗਾ ਲਬ੍ਧਪਤਿਰ੍ਲਬ੍ਧਨਾਨਾਗਮਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੫੩ ॥ var ਲਬ੍ਧਗਤਿ

ਲਬ੍ਧਭੋਗਾ ਲਬ੍ਧਸੁਖਾ ਲਬ੍ਧਹਰ੍ਸ਼ਾਭਿਪੂਰਿਤਾ । ਪੂਜਿਤਾ
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਹ੍ਰੀਣ੍ਕਾਰਸੌਧਸ਼ਙ੍ਗਕਪੋਤਿਕਾ ॥ ੫੪ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਦੁਗ੍ਧਾਬ੍ਧਿਸੁਧਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕਮਲੇਨ੍ਦਿਰਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਣਿਦੀਪਾਰ੍ਚਿਰ੍ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਤਰੁਸ਼ਾਰਿਕਾ ॥ ੫੫ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪੇਟਕਮਣਿਰ੍ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਦਰ੍ਸ਼ਬਿਮ੍ਬਿਤਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕੋਸ਼ਾਸਿਲਤਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਸ੍ਥਾਨਨਰ੍ਤਕੀ ॥ ੫੬ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾ ਮੁਕ੍ਤਾਮਣਿਰ੍ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਬੋਧਿਤਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਯਸੌਵਰ੍ਣਸ੍ਤਮ੍ਭਵਿਦ੍ਰੁਮਪੁਤ੍ਰਿਕਾ ॥ ੫੭ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਵੇਦੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਧ੍ਵਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਨਨ੍ਦਨਾਰਾਮਨਵਕਲ੍ਪਕ ਵਲ੍ਲਰੀ ॥ ੫੮ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਹਿਮਵਦ੍ਗਙ੍ਗਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਰ੍ਣਵਕੌਸ੍ਤੁਭਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪਰਸੌਖ੍ਯਦਾ ॥ ੫੯ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਉਤ੍ਤਰਪੀਠਿਕਾ ॥

ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਉਵਾਚ –

ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਤੇ ਮਯਾਖ੍ਯਾਤਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮਸ਼ਤਤ੍ਰਯਮ੍ ।
ਰਹਸ੍ਯਾਤਿਰਹਸ੍ਯਤ੍ਵਾਦ੍ਗੋਪਨੀਯਂ ਤ੍ਵਯਾ ਮੁਨੇ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ਿਵਵਰ੍ਣਾਨਿ ਨਾਮਾਨਿ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯਾ ਕਥਿਤਾਨਿ ਹਿ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਯਕ੍ਸ਼ਰਾਣਿ ਨਾਮਾਨਿ ਕਾਮੇਸ਼ਕਥਿਤਾਨਿ ਚ ॥ ੨ ॥

ਉਭਯਾਕ੍ਸ਼ਰਨਾਮਾਨਿ ਹ੍ਯੁਭਾਭ੍ਯਾਂ ਕਥਿਤਾਨਿ ਵੈ ।
ਤਦਨ੍ਯੈਰ੍ਗ੍ਰਥਿਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਸ੍ਯ ਸਦਸ਼ਂ ਕਿਮੁ ॥ ੩ ॥

ਨਾਨੇਨ ਸਦਸ਼ਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਕਮ੍ ।
ਲੋਕਤ੍ਰਯੇऽਪਿ ਕਲ੍ਯਾਣਂ ਸਮ੍ਭਵੇਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੪ ॥

ਸੂਤ ਉਵਾਚ –

ਇਤਿ ਹਯਮੁਖਗੀਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਾਜਂ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ
ਪ੍ਰਗਲਿਤ ਕਲੁਸ਼ੋऽਭਚ੍ਚਿਤ੍ਤਪਰ੍ਯਾਪ੍ਤਿਮੇਤ੍ਯ ।

ਨਿਜਗੁਰੁਮਥ ਨਤ੍ਵਾ ਕੁਮ੍ਭਜਨ੍ਮਾ ਤਦੁਕ੍ਤਂ
ਪੁਨਰਧਿਕਰਹਸ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਤੁਮੇਵਂ ਜਗਾਦ ॥ ੫ ॥

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯ ਉਵਾਚ —
ਅਸ਼੍ਵਾਨਨ ਮਹਾਭਾਗ ਰਹਸ੍ਯਮਪਿ ਮੇ ਵਦ ।
ਸ਼ਿਵਵਰ੍ਣਾਨਿ ਕਾਨ੍ਯਤ੍ਰ ਸ਼ਕ੍ਤਿਵਰ੍ਣਾਨਿ ਕਾਨਿ ਹਿ ॥ ੬ ॥

ਉਭਯੋਰਪਿ ਵਰ੍ਣਾਨਿ ਕਾਨਿ ਵਾ ਵਦ ਦੇਸ਼ਿਕ।
ਇਤਿ ਪਸ਼੍ਟਃ ਕੁਮ੍ਭਜੇਨ ਹਯਗ੍ਰੀਵੋऽਵਦਤ੍ਯੁਨਃ ॥ ੭ ॥

ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਉਵਾਚ –

ਤਵ ਗੋਪ੍ਯਂ ਕਿਮਸ੍ਤੀਹ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਮ੍ਬਾਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤ੍ ।
ਇਦਂ ਤ੍ਵਤਿਰਹਸ੍ਯਂ ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਕੁਮ੍ਭਜ ॥ ੮ ॥

ਏਤਦ੍ਵਿਜ੍ਞਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਸ਼੍ਰਿਵਿਦ੍ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਭਵੇਤ੍ ।
ਕਤ੍ਰਯਂ ਹਦ੍ਬਯਂ ਚੈਵ ਸ਼ੈਵੋ ਭਾਗਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਯਕ੍ਸ਼ਰਾਣਿ ਸ਼ੇਸ਼ਾਣਿਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰ ਉਭਯਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਏਵਂ ਵਿਭਾਗਮਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੇ ਵਿਦ੍ਯਾਜਪਸ਼ਾਲਿਨਃ ॥ ੧੦ ॥

ਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤੈਰਪਿ ।
ਚਤੁਰ੍ਭਿਃ ਸ਼ਿਵਚਕ੍ਰੈਸ਼੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਕ੍ਰੈਸ਼੍ਚ ਪਞ੍ਚਭਿਃ ॥ ੧੧ ॥

ਨਵ ਚਕ੍ਰੈਸ਼੍ਲ ਸਂਸਿਦ੍ਧਂ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਂ ਸ਼ਿਵਯੋਰ੍ਵਪੁਃ ।
ਤ੍ਰਿਕੋਣਮਸ਼੍ਟਕੋਨਂ ਚ ਦਸ਼ਕੋਣਦ੍ਬਯਂ ਤਥਾ ॥ ੧੨ ॥

ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਾਰਂ ਚੈਤਾਨਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਕ੍ਰਾਣਿ ਪਞ੍ਚ ਚ ।
ਬਿਨ੍ਦੁਸ਼੍ਚਾਸ਼੍ਟਦਲਂ ਪਦ੍ਮਂ ਪਦ੍ਮਂ ਸ਼ੋਡਸ਼ਪਤ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਚਤੁਰਸ਼੍ਰਂ ਚ ਚਤ੍ਵਾਰਿ ਸ਼ਿਵਚਕ੍ਰਾਣ੍ਯਨੁਕ੍ਰਮਾਤ੍ ।
ਤ੍ਰਿਕੋਣੇ ਬੈਨ੍ਦਵਂ ਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਂ ਅਸ਼੍ਟਾਰੇਸ਼੍ਟਦਲਾਮ੍ਬੁਜਮ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਦਸ਼ਾਰਯੋਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਰਂ ਭੂਗਹਂ ਭੁਵਨਾਸ਼੍ਰਕੇ ।
ਸ਼ੈਵਾਨਾਮਪਿ ਸ਼ਾਕ੍ਤਾਨਾਂ ਚਕ੍ਰਾਣਾਂ ਚ ਪਰਸ੍ਪਰਂ ॥ ੧੫ ॥

ਅਵਿਨਾਭਾਵਸਮ੍ਬਨ੍ਧਂ ਯੋ ਜਾਨਾਤਿ ਸ ਚਕ੍ਰਵਿਤ੍ ।
ਤ੍ਰਿਕੋਣਰੂਪਿਣਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਬਿਨ੍ਦੁਰੂਪਪਰਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੬ ॥

ਅਵਿਨਾਭਾਵਸਮ੍ਬਨ੍ਧਂ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਵਿਨ੍ਦੁਤ੍ਰਿਕੋਣਯੋਃ ।
ਏਵਂ ਵਿਭਾਗਮਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਂ ਯਃ ਸਮਰ੍ਚਯੇਤ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਨ ਤਤ੍ਫਲਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਲਲਿਤਾਮ੍ਬਾ ਨ ਤੁਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਯੇ ਚ ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਲੋਕੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਚਕ੍ਰਵੇਦਿਨਃ ॥ ੧੮ ॥

ਸਾਮਨ੍ਯਵੇਦਿਨਃ ਸਰ੍ਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞੋऽਤਿਦੁਰ੍ਲਭਃ ।
ਸ੍ਵਯਂ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞ ਸਮਰ੍ਚਯੇਤ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਤਸ੍ਮੈਃ ਦੇਯਂ ਤਤੋ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਮਸ਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਵ੍ਯਦਾਪਯੇਤ੍।
ਅਨ੍ਧਮ੍ਤਮਃ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ੍ਤਿ ਯੇ ऽਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸਮੁਪਾਸਤੇ ॥ ੨੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਪਾਹੈਤਾਨਵਿਦ੍ਯੋਪਾਸਕਾਨ੍ਪੁਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਨ੍ਯੋਪਾਸਕਾਨੇਵ ਨਿਨ੍ਦਤ੍ਯਾਰੁਣਿਕੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥ ੨੧ ॥

ਅਸ਼੍ਰੁਤਾ ਸਸ਼੍ਰੁਤਾਸਸ਼੍ਵ ਯਜ੍ਚਾਨੋਂ ਯੇऽਪ੍ਯਯਞ੍ਜਨਃ ।
ਸਵਰ੍ਯਨ੍ਤੋ ਨਾਪੇਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤੇ ਇਨ੍ਦ੍ਰਮਗ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਯੇ ਵਿਦੁਃ ॥ ੨੨ ॥

ਸਿਕਤਾ ਇਵ ਸਂਯਨ੍ਤਿ ਰਸ਼੍ਮਿਭਿਃ ਸਮੁਦੀਰਿਤਾਃ ।
ਅਸ੍ਮਾਲ੍ਲੋਕਾਦਮੁਸ਼੍ਮਾਚ੍ਚੇਤ੍ਯਾਹ ਚਾਰਣ੍ਯਕ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥ ੨੩ ॥

ਯਸ੍ਯ ਨੋ ਪਸ਼੍ਚਿਮਂ ਜਨ੍ਮ ਯਦਿ ਵਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ੍ਵਯਮ੍।
ਤੇਨੈਵ ਲਭ੍ਯਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਚ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ॥ ੨੪ ॥

ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਬਹੁਧਾ ਵਿਦ੍ਯਾਯਾ ਮਹਿਮੋਚ੍ਯਤੇ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਹੇਤੁਵਿਦ੍ਯਾ ਤੁ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੫ ॥

ਨ ਸ਼ਿਲ੍ਪਦਿ ਜ੍ਞਾਨਯੁਕ੍ਤੇ ਵਿਦ੍ਵਚ੍ਛਵ੍ਧਃ ਪ੍ਰਯੁਜ੍ਯਤੇ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਹੇਤੁਵਿਦ੍ਯਾ ਸਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯੈਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੬ ॥

ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦੇਵਾਤ੍ਰ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ਵਿਦ੍ਵਾਨਿਤੀਰ੍ਯਤੇ ।
ਸ੍ਵਯਂ ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦੇ ਦਦ੍ਯਾਤ੍ਖ੍ਯਾਪਯੇਤ੍ਤਦ੍ਗੁਣਾਨ੍ਸੁਧੀਃ ॥ ੨੭ ॥

ਸ੍ਵਯਂਵਿਦ੍ਯਾਰਹਸ੍ਯਜ੍ਞੋ ਵਿਦ੍ਯਾਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਮਵੇਦ੍ਯਪਿ
ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦਂ ਨਾਰ੍ਚਯੇਚ੍ਚੇਤ੍ਕੋ ਵਾ ਤਂ ਪੂਜਯੇਜ੍ਜਨਃ ॥ ੨੮ ॥

ਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਦਿਦਮੁਕ੍ਤਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਤਂ ਸ਼ਣੁ ਕੁਮ੍ਭਜ ।
ਯਃ ਕੀਰ੍ਤਯੇਤ੍ਸਕਤ੍ਭਕ੍ਤਯਾ ਦਿਵ੍ਯਨਾਮਸ਼ਤਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਤਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਮਹਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਦ੍ਵਂ ਕੁਮ੍ਭਸਮ੍ਭਵ ।
ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਪਾਠੇ ਯਤ੍ਫਲਮੀਰਿਤਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

ਤਤ੍ਫਲਂ ਕੋਟਿਗੁਣਿਤਮੇਕਨਾਮਜਪਾਦ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀਕਾਮੇਸ਼ਾਭ੍ਯਾਂ ਕਤਂ ਨਾਮਸ਼ਤਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਨਾਨ੍ਯੇਨ ਤੁਲਯੇਦੇਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾਨ੍ਯ ਕਤੇਨ ਚ ।
ਸ਼੍ਰਿਯਃ ਪਰਮ੍ਪਰਾ ਯਸ੍ਯ ਭਾਵਿ ਵਾ ਚੋਤ੍ਤਰੋਤ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਤੇਨੈਵ ਲਭ੍ਯਤੇ ਚੈਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਚ੍ਛੇਯਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ।
ਅਸ੍ਯਾ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤ੍ਯਾਸ੍ਤੁ ਮਹਿਮਾ ਕੇਨ ਵਰ੍ਣਯਤੇ ॥ ੩੩ ॥

ਯਾ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼ਿਵਯੋਰ੍ਵਕ੍ਤਪਦ੍ਮਾਭ੍ਯਾਂ ਪਰਿਨਿਃਸਤਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸਙ੍ਖ੍ਯਾਕਾਨ੍ਵਿਪ੍ਰਾਨਾਦੌ ਤੁ ਭੋਜਯੇਤ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਅਭ੍ਯਕ੍ਤਾਂਸਿਤਿਲਤੈਲੇਨ ਸ੍ਨਾਤਾਨੁਸ਼੍ਣੇਨ ਵਾਰਿਣਾ ।
ਅਭ੍ਯਰ੍ਚ ਗਨ੍ਧਪੁਸ਼੍ਪਾਦ੍ਯੈਃ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਦਿਨਾਮਭਿਃ ॥ ੩੫ ॥

ਸੂਪਾਪੂਪੈਃ ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਦ੍ਮੈਃ ਪਾਯਸੈਃ ਫਲਸਂਯੁਤੈਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਭੋਜਯੇਤ੍ਪੋਡਸ਼ ਦ੍ਵਿਜਾਨ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਏਵਂ ਨਿਤ੍ਯਾਰ੍ਚਨਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤਾਦੌ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਭੋਜਨਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾਮਭਿਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ਕ੍ਰਮਸ਼ੋऽਰ੍ਚਯੇਤ੍ ॥ ੩੭ ॥

ਤੈਲਾਭ੍ਯਙ੍ਗਾਤਿਕਂ ਦਤ੍ਵਾ ਵਿਭਵੇ ਸਤਿ ਭਕ੍ਤਿਤਃ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਲਪ੍ਰਤਿਪਦਾਰਭ੍ਯ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸ੍ਯਵਧਿ ਕ੍ਰਮਾਤ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਦਿਵਸੇ ਦਿਵਸੇ ਵਿਪ੍ਰਾ ਭੋਜ੍ਯਾ ਵਿਂਸ਼ਤੀਸਙ੍ਖ੍ਯਯਾ ।
ਦਸ਼ਭਿਃ ਪਞ੍ਚਭਿਰ੍ਵਾਪਿ ਤ੍ਰੀਭਿਰੇਕਨਵਾ ਦਿਨੈਃ ॥ ੩੯ ॥

ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਪਸ਼੍ਟਿਃ ਸ਼ਤਂ ਵਿਪ੍ਰਾਃ ਸਮ੍ਭੋਜ੍ਯਸ੍ਤਿਸ਼ਤਂ ਕ੍ਰਮਾਤ੍ ।
ਏਵਂ ਯਃ ਕੁਰੁਤੇ ਭਕ੍ਤਯਾ ਜਨ੍ਮਮਧ੍ਯੇ ਸਕਨ੍ਨਰਃ ॥ ੪੦ ॥

ਤਸ੍ਯੈਵ ਸਫਲਂ ਜਨ੍ਮ ਮੁਕ੍ਤਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਰੇ ਸ੍ਥਿਰਾਃ ।
ਰਹਸ੍ਯਨਾਮ ਸਾਹਸ੍ਤ੍ਰ ਭੋਜਨੇऽਪ੍ਯੇਵ੍ਮੇਵਹਿ ॥ ੪੧ ॥

ਆਦੌ ਨਿਤ੍ਯਬਲਿਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਾਹ੍ਮਣਭੋਜਨਮ੍ ।
ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮਹਿਮਾ ਯੋ ਮਯੋਦਿਤਃ ॥ ੪੨ ॥

ਸਸ਼ਿਕਰਾਣੁਰਤ੍ਰੈਕਨਾਮਪ੍ਨੋ ਮਹਿਮਵਾਰਿਧੇਃ ।
ਵਾਗ੍ਦੇਵੀਰਚਿਤੇ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਨੇ ਯਦ੍ਯਦੀਰਿਤਮ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਤਤ੍ਫਲਂ ਕੋਟਿਗੁਣਿਤਂ ਨਾਮ੍ਨੋऽਪ੍ਯੇਕਸ੍ਯ ਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ।
ਏਤਨ੍ਯੈਰ੍ਜਪੈਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੈਰਰ੍ਚਨੈਰ੍ਯਤ੍ਫਲਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੪੪ ॥

ਤਤ੍ਫਲਂ ਕੋਟਿਗੁਣਿਤਂ ਭਵੇਨ੍ਨਾਮਸ਼ਤਤ੍ਰਯਾਤ੍ ।
ਵਾਗ੍ਦੇਵਿਰਚਿਤਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇ ਤਾਦਸ਼ੋ ਮਹਿਮਾ ਯਦਿ ॥ ੪੫ ॥

ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਮੇਸ਼ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਕਤੇ ऽਸ੍ਮਿਨ੍ਗਹਤਾਮਿਤਿ ।
ਸਕਤ੍ਸਨ੍ਕੀਰ੍ਤਨਾਦੇਵ ਨਾਮ੍ਨਾਮ੍ਨਸ੍ਮਿਵ੍ਸ਼ਤਤ੍ਰਯੇ ॥ ੪੬ ॥

ਭਵੇਚ੍ਚਿਤ੍ਤਸ੍ਯ ਪਰ੍ਯਪ੍ਤਿਰ੍ਨ੍ਯੂਨਮਨ੍ਯਾਨਪੇਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਨ ਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯਮਿਤੋऽਪ੍ਯਨ੍ਯਤ੍ਰ ਜਪ੍ਤਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕੁਮ੍ਭਜ ॥ ੪੭ ॥

ਯਦ੍ਯਤ੍ਸਾਧ੍ਯਤਮਂ ਕਾਰ੍ਯ ਤਤ੍ਤਦਰ੍ਥਮਿਦਞ੍ਜਪੇਤ੍ ।
ਤਤ੍ਤਤ੍ਫਲਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਕਾਰ੍ਯ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਯੇ ਯੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਤੈਸ੍ਤੈਰ੍ਯਤ੍ਸਾਧ੍ਯਤੇ ਫਲਂ ।
ਤਤ੍ਸਰ੍ਵ ਸਿਦ੍ਧਯਤਿ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਨਾਮਤ੍ਰਿਸ਼ਤਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਆਯੁਸ਼੍ਕਰਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਕਰਂ ਪੁਤ੍ਰਦਂ ਵਸ਼੍ਯਕਾਰਕਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਂ ਕੀਰ੍ਤਿਕਰਂ ਸੁਖਵਿਤ੍ਵਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੫੦ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਂ ਸਰ੍ਵਭੋਗਦਂ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਦਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਭਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਂ ਚੈਵ ਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮਸ਼ਤਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਏਤਜ੍ਜਪਪਰੋ ਭੂਯਾਨ੍ਨਾਨ੍ਯਦਿਚ੍ਛੇਤ੍ਕਦਾਚਨ ।
ਏਤਤ੍ਕੀਰ੍ਤਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੫੨ ॥

ਭਕ੍ਤਸ੍ਯ ਯਦ੍ਯਦਿਸ਼੍ਟਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ਤਤ੍ਤਤ੍ਯੂਰਯਤੇ ਧ੍ਰੁਵਂ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਕੁਭੋਦ੍ਭਵਮੁਨੇ ਕੀਰ੍ਤਯ ਤ੍ਵਮਿਦਮ੍ ਸਦਾ ॥ ੫੩ ॥

ਨਾਪਰਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦਪਿ ਤੇ ਬੋਦ੍ਧਵ੍ਯਂ ਨਾਵਸ਼ਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਇਤਿ ਤੇ ਕਥਿਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਲਲਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੫੪ ॥

ਨਾਵਿਦ੍ਯਾਵੇਦਿਨੇ ਬ੍ਰੂਯਾਨ੍ਨਾਭਕ੍ਤਾਯ ਕਦਾਚਨ ।
ਨ ਸ਼ਠਾਯ ਨ ਦੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਾਵਿਸ਼੍ਵਾਸਾਯ ਕਹਿਰ੍ਚਿਤ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਯੋ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਤਸ੍ਯਾਨਰ੍ਥੋ ਮਹਾਨ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਗੋਪ੍ਯਮਿਦਂ ਤ੍ਵਯਾ ॥ ੫੭ ॥

ਲਲਿਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤੇਨੈਵ ਮਯੋਕ੍ਤਮ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਰਹਸ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਾਦਪਿ ਗੋਪ੍ਯਮਿਦਂ ਮੁਨੇ ॥ ੫੮ ॥

ਸੂਤ ਉਵਾਚ –
ਏਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਹਯਗ੍ਰੀਵਃ ਕੁਮ੍ਭਜਂ ਤਾਪਸੋਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਲਲਿਤਾਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥

ਆਨਨ੍ਦਲਹਰੀਮਗ੍ਨਰਮਾਨਸਃ ਸਮਵਰ੍ਤਤ ॥ ੫੯ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣੇ ਉਤ੍ਤਰਾਖਣ੍ਡੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਗਸ੍ਤ੍ਯਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਕਥਨਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read Goddess Lalita Trishati:

300 Names of Sri Lalita Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Sree Lalita Introduction:

This introduction deals with the background of lalitatrishati stotram.

Among the 18 puranas, brahmanda-purana is well known for the extolling of Lalita. It explains in detail the appearance of the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the demon bhandasura.

There are three important sub-texts in this purana. The first of these texts is Lalitopakhyana, consisting of 45 chapters and is found in the last chapter of the purana. The last five chapters are especially well known. They extol the the Divine
mother, explain the significance of the mantra of the goddess (shodashakshari-vidya), the various mudras and postures to be practiced, meditations, initiations etc., and the mystical placement of the deities involved in Shri Chakra. The next text
is the celebrated Lalita sahasranama, which consists of 320 verses in three chapters. The third text is the lalita trishati in which 300 names of the goddess is featured.There is a well known commentary on this work attributed to Adi Shankaracharya.

Lalita trishati and lalita sahasranama are dialogues between the sage Agastya and the god Hayagriva (Pronounced as hayagriva). Hayagriva is the incarnation of Vishnu who assumed the form of a horse to kill a demon by the same name. Agastya was a sage of great renown, who is immortalized as a star in the celestial heavens(one of the seven Rishi-s, saptarshi or Ursa Major). He is the patron saint of Tamilnadu being a founder ofa system of medicine called Siddha, and also having drunk the whole ocean in his kamandalum. According to yaska’s Nirukta, Agastya is the half-brother of the great sage, Vasishtha.

The story of the meeting of Agastya and Hayagriva is given in the lalitopakhyana and is quite interesting. Agastya was visiting several places of pilgrimage and was sad to see many people steeped in ignorance and involved in only sensual pleasures. He came to kannchi and worshiped kamakshi and sought a solution for the masses. Pleased with the devotion and his caring for the society, Lord Vishnu appeared before Agastya and provided the sage Agastya with the solution of `curing’ the worldly folk from ignorance. He explained that He is the primordial principle, and the source and the end of everything. Though He is above forms and gunas, He involves himself in them. He goes on to explain that a person should recognize that He is the pradhhana (primordial) transformed into the universe, and that He is also the purusha (conscious spirit) who is transcendental and beyond all gunas and forms. However to recognize this, one has to perform severe penance, self-discipline etc. If (since) this is difficult, Lord Vishnu advises that the worship of the goddess will achieve the purpose of life, given as liberation from bondage, very easily. He points out that even other Gods like Shiva and Brahma have worshiped the goddess Tripura. Vishnu concludes his discourse saying that this was revealed to Agastya so that he (Agastya) can spread the message to gods, sages, and humans. Vishnu requests Agastya to approach his incarnation, Hayagriva and disappears from Agastya’s sight. Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence. Hayagriva reveals to Agastya that
the great Goddess, lalita, is without beginning or end and is the foundation of the entire universe. The great goddess abides in everyone and can be realized only in meditation. The worship of goddess is done with the lalita sahasranama (1000 names) and Hayagriva teaches him this great sahasranama.

After this Agastya thanks Hayagriva and tells him that though he has heard about Sri Chakra upasana and the sahasranama he lacks the satisfaction of knowing all the secrets and catches hold of Hayagriva’s feet. Hayagriva is taken aback and keeps quiet.

At this time Goddess Lalita appears to Hayagriva and tells him that both Agastya and his wife Lopamudra are very dear to her, and that Agastya is worthy of receiving the secret Lalita trishati and then disappears.

Hayagriva lifts up Agastya and tells him that he is indeed a great man since Lalita herself had commanded him to impart the trishati to Agastya. He also tells him that he is fortunate to have Agastya as a disciple since he had the vision of Lalita
due to Agastya. He then gives him the following trishati.

300 Names of Sri Lalita Trishati Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top