Home / Shiva Stotram / Asitakrutam Shivastotram Lyrics in English

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in English

asita kRutaM shiva stotram Lyrics in English :

asita uvaacha ||

jagadguro namstubhyaM shivaaya shivadaaya cha |
yogIndraaNaaM cha yogIndra gurooNaaM gurave namaH ||1||

mRutyormRutyusvaroopeNa mRutyusaMsaaraKaNDana |
mRutyorIsha mRutyubIja mRutyu~jjaya namo&stu te ||2||

kaalaroopaM kalayataaM kaalakaalesha kaaraNa |
kaalaadatIta kaalastha kaalakaala namo&stu te ||3||

guNaatIta guNaadhaara guNabIja guNaatmaka |
guNIsha guNinaaM bIja guNinaaM gurave namaH ||4||

brahmasvaroopa brahmaj~ja brahmabhaave cha tatpara |
brahmabIja svaroopeNa brahmabIja namo&stu te ||5||

iti stutvaa shivaM natvaa purastasthau munIshvaraH |
dInavatsaaSrunetrashcha puLakaa~jcitavigrahaH ||6||

asitena kRutaM stotraM bhaktiyuktashcha yaH paThet |
varShamekaM haviShyaashI sha~gkarasya mahaatmanaH ||7||

sa labhedvaiShNavaM putraM j~jaaninaM chirajIvinam |
daridro bhaveddhanaaDhyo mooko bhavati paNDitaH ||8||

abhaaryo labhate bhaaryaaM sushIlaaM cha pativrataam |
iha loke suKaM bhuktvaa yaatyante shivasannidhim ||9||

idaM stotraM puraa dattaM brahmaNaa cha prachetase |
prachetasaa svaputraayaasitaaya dattamuttamam ||10||

iti shrIbrahmavaivarte mahaapuraaNe shrIkRuShNajanmaKaNDe
asitakRutaM shivastotraM saMpoorNam ||

Add Comment

Click here to post a comment