Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavadgita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Gujarati

Bhagavadgeetaa Mahatmayam and Dhyanamantra in Gujarati:

॥ ભગવદ્ગીતા માહાત્મ્યં અથવા ધ્યાનમંત્ર ॥
॥ શ્રી પરમાત્મને નમઃ ॥

॥ અથ શ્રીગીતામાહાત્મ્યપ્રારમ્ભઃ ॥

શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥ શ્રીરાધારમણાય નમઃ ॥

ધરોવાચ ।
ભગવન્પરેમેશાન ભક્તિરવ્યભિચારિણી ।
પ્રારબ્ધં ભુજ્યમાનસ્ય કથં ભવતિ હે પ્રભો ॥ ૧ ॥

શ્રી વિષ્ણુરુવાચ ।
પ્રારબ્ધં ભુજ્યમાનો હિ ગીતાભ્યાસરતઃ સદા ।
સ મુક્તઃ સ સુખી લોકે કર્મણા નોપલિપ્યતે ॥ ૨ ॥

મહાપાપાદિપાપાનિ ગીતાધ્યાનં કરોતિ ચેત્ ।
ક્વચિત્સ્પર્શં ન કુર્વન્તિ નલિનીદલમમ્બુવત્ ॥ ૩ ॥

ગીતાયાઃ પુસ્તકં યત્ર યત્ર પાઠઃ પ્રવર્તતે ।
તત્ર સર્વાણિ તીર્થાણિ પ્રયાગાદીનિ તત્ર વૈ ॥ ૪ ॥

સર્વે દેવાશ્ચ ઋષયો યોગિનઃ પન્નગાશ્ચ યે ।
ગોપાલા ગોપિકા વાપિ નારદોદ્ધવપાર્ષદૈઃ ॥

સહાયો જાયતે શીઘ્રં યત્ર ગીતા પ્રવર્તતે ૫ ॥

યત્ર ગીતાવિચારશ્ચ પઠનં પાઠનં શૃતમ્ ।
તત્રાહં નિશ્ચિતં પૃથ્વિ નિવસામિ સદૈવ હિ ॥ ૬ ॥

ગીતાશ્રયેઽહં તિષ્ઠામિ ગીતા મે ચોત્તમં ગૃહમ્ ।
ગીતાજ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય ત્રીંલોકાન્પાલયામ્યહમ્ ॥ ૭ ॥

ગીતા મે પરમા વિદ્યા બ્રહ્મરૂપા ન સંશયઃ ।
અર્ધમાત્રાક્ષરા નિત્યા સ્વાનિર્વાચ્યપદાત્મિકા ॥ ૮ ॥

ચિદાનન્દેન કૃષ્ણેન પ્રોક્તા સ્વમુખતોઽર્જુનમ્ ।
વેદત્રયી પરાનન્દા તત્ત્વાર્થજ્ઞાનસંયુતા ॥ ૯ ॥

યોઽષ્ટાદશજપો નિત્યં નરો નિશ્ચલમાનસઃ ।
જ્ઞાનસિદ્ધિં સ લભતે તતો યાતિ પરં પદમ્ ॥ ૧૦ ॥

પાઠેઽસમર્થઃ સમ્પૂર્ણે તતોઽર્ધં પાઠમાચરેત્ ।
તદા ગોદાનજં પુણ્યં લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૧ ॥

ત્રિભાગં પઠમાનસ્તુ ગઙ્ગાસ્નાનફલં લભેત્ ।
ષડંશં જપમાનસ્તુ સોમયાગફલં લભેત્ ॥ ૧૨ ॥

એકાધ્યાયં તુ યો નિત્યં પઠતે ભક્તિસંયુતઃ ।
રુદ્રલોકમવાપ્નોતિ ગણો ભૂત્વા વસેચ્ચિરમ્ ॥ ૧૩ ॥

અધ્યાયં શ્લોકપાદં વા નિત્યં યઃ પઠતે નરઃ ।
સ યાતિ નરતાં યાવન્મન્વન્તરં વસુન્ધરે ॥ ૧૪ ॥

ગીતાયાઃ શ્લોકદશકં સપ્ત પઞ્ચ ચતુષ્ટયમ્ ।
દ્વૌ ત્રીનેકં તદર્ધં વા શ્લોકાનાં યઃ પઠેન્નરઃ ॥ ૧૫ ॥

ચન્દ્રલોકમવાપ્નોતિ વર્ષાણામયુતં ધ્રુવમ્ ।
ગીતાપાઠસમાયુક્તો મૃતો માનુષતાં વ્રજેત્ ॥ ૧૬ ॥

ગીતાભ્યાસં પુનઃ કૃત્વા લભતે મુક્તિમુત્તમામ્ ।
ગીતેત્યુચ્ચારસંયુક્તો મ્રિયમાણો ગતિં લભેત્ ॥ ૧૭ ॥

ગીતાર્થશ્રવણાસક્તો મહાપાપયુતોઽપિ વા ।
વૈકુણ્ઠં સમવાપ્નોતિ વિષ્ણુના સહ મોદતે ॥ ૧૮ ॥

ગીતાર્થં ધ્યાયતે નિત્યં કૃત્વા કર્માણિ ભૂરિશઃ ।
જીવન્મુક્તઃ સ વિજ્ઞેયો દેહાન્તે પરમં પદમ્ ॥ ૧૯ ॥

ગીતામાશ્રિત્ય બહવો ભૂભુજો જનકાદયઃ ।
નિર્ધૂતકલ્મષા લોકે ગીતાયાતાઃ પરં પદમ્ ॥ ૨૦ ॥

ગીતાયાઃ પઠનં કૃત્વા માહાત્મ્યં નૈવ યઃ પઠેત્ ।
વૃથા પાઠો ભવેત્તસ્ય શ્રમ એવ હ્યુદાહૃતઃ ॥ ૨૧ ॥

એતન્માહાત્મ્યસંયુક્તં ગીતાભ્યાસં કરોતિ યઃ ।
સ તત્ફલમવાપ્નોતિ દુર્લભાં ગતિમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૨ ॥

સૂત ઉવાચ ।
માહાત્મ્યમેતદ્ગીતાયા મયા પ્રોક્ત સતાતનમ્ ।
ગીતાન્તે ચ પઠેદ્યસ્તુ યદુક્તં તત્ફલં લભેત્ ॥ ૨૩ ॥

॥ ઇતિ શ્રીવારાહપુરાણે શ્રીગીતામાહાત્મ્યં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

॥ અથ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાધ્યાનાદિ ॥

શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥ શ્રીગોપાલકૃષ્ણાય નમઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।
અથ કરન્યાસઃ.
ૐ અસ્ય શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાલામન્ત્રસ્ય
ભગવાન્વેદવ્યાસ ઋષિઃ ॥ અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ ॥

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા દેવતા ॥

અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે ઇતિ બીજમ્ ॥

સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ઇતિ શક્તિઃ ॥

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ ઇતિ કીલકમ્ ॥

નૈનં છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ
પાવક ઇત્યઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

ન ચૈનં ક્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુત ઇતિ તર્જનીભ્યાં નમઃ ॥

અચ્છેદ્યોઽયમદાહ્યોઽયમક્લેદ્યોઽશોષ્ય
એવ ચ ઇતિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ॥

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચલોઽયં સનાતન ઇત્યનામિકાભ્યાં નમઃ ॥

પશ્ય મે પાર્થ્ રૂપાણિ શતશોઽથ
સહસ્રશ ઇતિ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ॥

નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણાકૃતીનિ
ચ ઇતિ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

ઇતિ કરન્યાસઃ ॥

અથ હૃદયાદિન્યાસઃ ॥

નૈનં છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ
પાવક ઇતિ હૃદયાય નમઃ ॥

ન ચૈનં ક્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુત ઇતિ શિરસે સ્વાહા ॥

અચ્છેદ્યોઽયમદાહ્યોઽયમક્લેદ્યોઽશોષ્ય
એવ ચેતિ શિખાયૈ વષટ્ ॥

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચલોઽયં સનાતન ઇતિ કવચાય હુમ્ ॥

પશ્ય મે પાર્થ્ રૂપાણિ શતશોઽથ
સહસ્રશ ઇતિ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ॥

નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણાકૃતીનિ
ચેતિ અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે પાઠે વિનિયોગઃ ॥

ૐ પાર્થાય પ્રતિબોધિતાં ભગવતા નારાયણેન સ્વયં
વ્યાસેન ગ્રથિતાં પુરાણમુનિના મધ્યે મહાભારતમ્ ।
અદ્વૈતામૃતવર્ષિણીં ભગવતીમષ્ટાદશાધ્યાયિનીં
અમ્બ ત્વામનુસન્દધામિ ભગવદ્ગીતે ભવેદ્વેષિણીમ્ ॥ ૧ ॥

નમોઽસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલબુદ્ધે ફુલ્લારવિન્દાયતપત્રનેત્ર ।
યેન ત્વયા ભારતતૈલપૂર્ણઃ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમયઃ પ્રદીપઃ ॥ ૨ ॥

પ્રપન્નપારિજાતાયતોત્રવેત્રૈકપાણયે ।
જ્ઞાનમુદ્રાય કૃષ્ણાય ગીતામૃતદુહે નમઃ ॥ ૩ ॥

વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ્ ।
દેવકીપરમાનન્દં કૃષ્ણં વન્દે જગદ્ગુરુમ્ ॥ ૪ ॥

ભીષ્મદ્રોણતટા જયદ્રથજલા ગાન્ધારનીલોત્પલા
શલ્યગ્રાહવતી કૃપેણ વહની કર્ણેન વેલાકુલા ।
અશ્વત્થામવિકર્ણઘોરમકરા દુર્યોધનાવર્તિની
સોત્તીર્ણા ખલુ પાણ્ડવૈ રણનદી કૈવર્તકઃ કેશવઃ ॥ ૫ ॥

પારાશર્યવચઃ સરોજમમલં ગીતાર્થગન્ધોત્કટં
નાનાખ્યાનકકેસરં હરિકથાસમ્બોધનાબોધિતમ્ ।
લોકે સજ્જનષટ્પદૈરહરહઃ પેપીયમાનં મુદા
ભૂયાદ્ભારતપઙ્કજં કલિમલપ્રધ્વંસિ નઃ શ્રેયસે ॥ ૬ ॥

મૂકં કરોતિ વાચાલં પઙ્ગું લઙ્ઘયતે ગિરિમ્ ।
યત્કૃપા તમહં વન્દે પરમાનન્દમાધવમ્ ॥ ૭ ॥

અથ ગીતામાહાત્મ્યમ્ ।
ગીતાશાસ્ત્રમિદં પુણ્યં યઃ પઠેત્પ્રયતઃ પુમાન્ ।
વિષ્ણોઃ પદમવાપ્નોતિ ભયશોકાદિવર્જિતઃ ॥ ૧ ॥

ગીતાધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામપરસ્ય ચ ।
નૈવ સન્તિ હિ પાપાનિ પૂર્વજન્મકૃતાનિ ચ ॥ ૨ ॥

મલનિર્મોચનં પુંસાં જલસ્નાનં દિને દિને ।
સકૃદ્ગીતામ્ભસિ સ્નાનં સંસારમલનાશનમ્ ॥ ૩ ॥

ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રવિસ્તરૈઃ ।
યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખપદ્માદ્વિનિઃસૃતા ॥ ૪ ॥

ભારતામૃતસર્વસ્વં વિષ્ણોર્વક્ત્રાદ્વિનિઃસૃતમ્ ।
ગીતાગઙ્ગોદકં પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥ ૫ ॥

સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નન્દનઃ ।
પાર્થો વત્સઃ સુધીર્ભોક્તા દુગ્ધં ગીતામૃતં મહત્ ॥ ૬ ॥

એકં શાસ્ત્રં દેવકીપુત્રગીતમેકો
દેવો દેવકીપુત્ર એવ ।
એકો મન્ત્રસ્તસ્ય નામાનિ યાનિ
કર્માપ્યેકં તસ્ય દેવસ્ય સેવા ॥ ૭ ॥

શાન્તાકારં ભુજગશયનં પદ્મનાભં સુરેશં
વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાઙ્ગમ્ ।
લક્ષ્મીકાન્તં કમલનયનં યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં
વન્દે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથમ્ ॥

યં બ્રહ્મા વરુણેન્દ્રરુદ્રમરુતઃ સ્તુન્વન્તિ દિવ્યૈઃ સ્તવૈઃ
વેદૈઃ સાઙ્ગપદક્રમોપનિષદૈર્ગાયન્તિ યં સામગાઃ ।
ધ્યાનાવસ્થિતતદ્ગતેન મનસા પશ્યન્તિ યં યોગિનો
યસ્યાન્તં ન વિદુઃ સુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ ॥ ૮ ॥

॥ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

Also Read:

Bhagavad Gita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Bhagavadgita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top