Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavadgita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Tamil

Bhagavadgeetaa Mahatmayam and Dhyanamantra in Tamil:

॥ ப⁴க³வத்³கீ³தா மாஹாத்ம்யம்ʼ அத²வா த்⁴யானமந்த்ர ॥
॥ ஶ்ரீ பரமாத்மனே நம꞉ ॥

॥ அத² ஶ்ரீகீ³தாமாஹாத்ம்யப்ராரம்ப⁴꞉ ॥

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ॥ ஶ்ரீராதா⁴ரமணாய நம꞉ ॥

த⁴ரோவாச ।
ப⁴க³வன்பரேமேஶான ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ ।
ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ பு⁴ஜ்யமானஸ்ய கத²ம்ʼ ப⁴வதி ஹே ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீ விஷ்ணுருவாச ।
ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ பு⁴ஜ்யமானோ ஹி கீ³தாப்⁴யாஸரத꞉ ஸதா³ ।
ஸ முக்த꞉ ஸ ஸுகீ² லோகே கர்மணா நோபலிப்யதே ॥ 2 ॥

மஹாபாபாதி³பாபானி கீ³தாத்⁴யானம்ʼ கரோதி சேத் ।
க்வசித்ஸ்பர்ஶம்ʼ ந குர்வந்தி நலினீத³லமம்பு³வத் ॥ 3 ॥

கீ³தாயா꞉ புஸ்தகம்ʼ யத்ர யத்ர பாட²꞉ ப்ரவர்ததே ।
தத்ர ஸர்வாணி தீர்தா²ணி ப்ரயாகா³தீ³னி தத்ர வை ॥ 4 ॥

ஸர்வே தே³வாஶ்ச ருʼஷயோ யோகி³ன꞉ பன்னகா³ஶ்ச யே ।
கோ³பாலா கோ³பிகா வாபி நாரதோ³த்³த⁴வபார்ஷதை³꞉ ॥

ஸஹாயோ ஜாயதே ஶீக்⁴ரம்ʼ யத்ர கீ³தா ப்ரவர்ததே 5 ॥

யத்ர கீ³தாவிசாரஶ்ச பட²னம்ʼ பாட²னம்ʼ ஶ்ருʼதம் ।
தத்ராஹம்ʼ நிஶ்சிதம்ʼ ப்ருʼத்²வி நிவஸாமி ஸதை³வ ஹி ॥ 6 ॥

கீ³தாஶ்ரயே(அ)ஹம்ʼ திஷ்டா²மி கீ³தா மே சோத்தமம்ʼ க்³ருʼஹம் ।
கீ³தாஜ்ஞானமுபாஶ்ரித்ய த்ரீம்ʼலோகான்பாலயாம்யஹம் ॥ 7 ॥

கீ³தா மே பரமா வித்³யா ப்³ரஹ்மரூபா ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அர்த⁴மாத்ராக்ஷரா நித்யா ஸ்வாநிர்வாச்யபதா³த்மிகா ॥ 8 ॥

சிதா³னந்தே³ன க்ருʼஷ்ணேன ப்ரோக்தா ஸ்வமுக²தோ(அ)ர்ஜுனம் ।
வேத³த்ரயீ பரானந்தா³ தத்த்வார்த²ஜ்ஞானஸம்ʼயுதா ॥ 9 ॥

யோ(அ)ஷ்டாத³ஶஜபோ நித்யம்ʼ நரோ நிஶ்சலமானஸ꞉ ।
ஜ்ஞானஸித்³தி⁴ம்ʼ ஸ லப⁴தே ததோ யாதி பரம்ʼ பத³ம் ॥ 10 ॥

பாடே²(அ)ஸமர்த²꞉ ஸம்பூர்ணே ததோ(அ)ர்த⁴ம்ʼ பாட²மாசரேத் ।
ததா³ கோ³தா³னஜம்ʼ புண்யம்ʼ லப⁴தே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 11 ॥

த்ரிபா⁴க³ம்ʼ பட²மானஸ்து க³ங்கா³ஸ்னானப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
ஷட³ம்ʼஶம்ʼ ஜபமானஸ்து ஸோமயாக³ப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 12 ॥

ஏகாத்⁴யாயம்ʼ து யோ நித்யம்ʼ பட²தே ப⁴க்திஸம்ʼயுத꞉ ।
ருத்³ரலோகமவாப்னோதி க³ணோ பூ⁴த்வா வஸேச்சிரம் ॥ 13 ॥

அத்⁴யாயம்ʼ ஶ்லோகபாத³ம்ʼ வா நித்யம்ʼ ய꞉ பட²தே நர꞉ ।
ஸ யாதி நரதாம்ʼ யாவன்மன்வந்தரம்ʼ வஸுந்த⁴ரே ॥ 14 ॥

கீ³தாயா꞉ ஶ்லோகத³ஶகம்ʼ ஸப்த பஞ்ச சதுஷ்டயம் ।
த்³வௌ த்ரீனேகம்ʼ தத³ர்த⁴ம்ʼ வா ஶ்லோகானாம்ʼ ய꞉ படே²ன்னர꞉ ॥ 15 ॥

சந்த்³ரலோகமவாப்னோதி வர்ஷாணாமயுதம்ʼ த்⁴ருவம் ।
கீ³தாபாட²ஸமாயுக்தோ ம்ருʼதோ மானுஷதாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 16 ॥

கீ³தாப்⁴யாஸம்ʼ புன꞉ க்ருʼத்வா லப⁴தே முக்திமுத்தமாம் ।
கீ³தேத்யுச்சாரஸம்ʼயுக்தோ ம்ரியமாணோ க³திம்ʼ லபே⁴த் ॥ 17 ॥

கீ³தார்த²ஶ்ரவணாஸக்தோ மஹாபாபயுதோ(அ)பி வா ।
வைகுண்ட²ம்ʼ ஸமவாப்னோதி விஷ்ணுனா ஸஹ மோத³தே ॥ 18 ॥

கீ³தார்த²ம்ʼ த்⁴யாயதே நித்யம்ʼ க்ருʼத்வா கர்மாணி பூ⁴ரிஶ꞉ ।
ஜீவன்முக்த꞉ ஸ விஜ்ஞேயோ தே³ஹாந்தே பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 19 ॥

கீ³தாமாஶ்ரித்ய ப³ஹவோ பூ⁴பு⁴ஜோ ஜனகாத³ய꞉ ।
நிர்தூ⁴தகல்மஷா லோகே கீ³தாயாதா꞉ பரம்ʼ பத³ம் ॥ 20 ॥

கீ³தாயா꞉ பட²னம்ʼ க்ருʼத்வா மாஹாத்ம்யம்ʼ நைவ ய꞉ படே²த் ।
வ்ருʼதா² பாடோ² ப⁴வேத்தஸ்ய ஶ்ரம ஏவ ஹ்யுதா³ஹ்ருʼத꞉ ॥ 21 ॥

ஏதன்மாஹாத்ம்யஸம்ʼயுக்தம்ʼ கீ³தாப்⁴யாஸம்ʼ கரோதி ய꞉ ।
ஸ தத்ப²லமவாப்னோதி து³ர்லபா⁴ம்ʼ க³திமாப்னுயாத் ॥ 22 ॥

ஸூத உவாச ।
மாஹாத்ம்யமேதத்³கீ³தாயா மயா ப்ரோக்த ஸதாதனம் ।
கீ³தாந்தே ச படே²த்³யஸ்து யது³க்தம்ʼ தத்ப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 23 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவாராஹபுராணே ஶ்ரீகீ³தாமாஹாத்ம்யம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ அத² ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாத்⁴யாநாதி³ ॥

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ॥ ஶ்ரீகோ³பாலக்ருʼஷ்ணாய நம꞉ ॥

அத² த்⁴யானம் ।
அத² கரந்யாஸ꞉.
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாமாலாமந்த்ரஸ்ய
ப⁴க³வான்வேத³வ்யாஸ ருʼஷி꞉ ॥ அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண பரமாத்மா தே³வதா ॥

அஶோச்யானன்வஶோசஸ்த்வம்ʼ ப்ரஜ்ஞாவாதா³ம்ʼஶ்ச பா⁴ஷஸே இதி பீ³ஜம் ॥

ஸர்வத⁴ர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ இதி ஶக்தி꞉ ॥

அஹம்ʼ த்வா ஸர்வபாபேப்⁴யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுச இதி கீலகம் ॥

நைனம்ʼ சி²ந்த³ந்தி ஶஸ்த்ராணி நைனம்ʼ த³ஹதி
பாவக இத்யங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ॥

ந சைனம்ʼ க்லேத³யந்த்யாபோ ந ஶோஷயதி மாருத இதி தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ॥

அச்சே²த்³யோ(அ)யமதா³ஹ்யோ(அ)யமக்லேத்³யோ(அ)ஶோஷ்ய
ஏவ ச இதி மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ॥

நித்ய꞉ ஸர்வக³த꞉ ஸ்தா²ணுரசலோ(அ)யம்ʼ ஸனாதன இத்யநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ॥

பஶ்ய மே பார்த்² ரூபாணி ஶதஶோ(அ)த²
ஸஹஸ்ரஶ இதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ॥

நானாவிதா⁴னி தி³வ்யானி நானாவர்ணாக்ருʼதீனி
ச இதி கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ॥

இதி கரந்யாஸ꞉ ॥

அத² ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ꞉ ॥

நைனம்ʼ சி²ந்த³ந்தி ஶஸ்த்ராணி நைனம்ʼ த³ஹதி
பாவக இதி ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ ॥

ந சைனம்ʼ க்லேத³யந்த்யாபோ ந ஶோஷயதி மாருத இதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா ॥

அச்சே²த்³யோ(அ)யமதா³ஹ்யோ(அ)யமக்லேத்³யோ(அ)ஶோஷ்ய
ஏவ சேதி ஶிகா²யை வஷட் ॥

நித்ய꞉ ஸர்வக³த꞉ ஸ்தா²ணுரசலோ(அ)யம்ʼ ஸனாதன இதி கவசாய ஹும் ॥

பஶ்ய மே பார்த்² ரூபாணி ஶதஶோ(அ)த²
ஸஹஸ்ரஶ இதி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ॥

நானாவிதா⁴னி தி³வ்யானி நானாவர்ணாக்ருʼதீனி
சேதி அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப்ரீத்யர்தே² பாடே² விநியோக³꞉ ॥

ௐ பார்தா²ய ப்ரதிபோ³தி⁴தாம்ʼ ப⁴க³வதா நாராயணேன ஸ்வயம்ʼ
வ்யாஸேன க்³ரதி²தாம்ʼ புராணமுனினா மத்⁴யே மஹாபா⁴ரதம் ।
அத்³வைதாம்ருʼதவர்ஷிணீம்ʼ ப⁴க³வதீமஷ்டாத³ஶாத்⁴யாயினீம்ʼ
அம்ப³ த்வாமனுஸந்த³தா⁴மி ப⁴க³வத்³கீ³தே ப⁴வேத்³வேஷிணீம் ॥ 1 ॥

நமோ(அ)ஸ்து தே வ்யாஸ விஶாலபு³த்³தே⁴ பு²ல்லாரவிந்தா³யதபத்ரநேத்ர ।
யேன த்வயா பா⁴ரததைலபூர்ண꞉ ப்ரஜ்வாலிதோ ஜ்ஞானமய꞉ ப்ரதீ³ப꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரபன்னபாரிஜாதாயதோத்ரவேத்ரைகபாணயே ।
ஜ்ஞானமுத்³ராய க்ருʼஷ்ணாய கீ³தாம்ருʼதது³ஹே நம꞉ ॥ 3 ॥

வஸுதே³வஸுதம்ʼ தே³வம்ʼ கம்ʼஸசாணூரமர்த³னம் ।
தே³வகீபரமானந்த³ம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 4 ॥

பீ⁴ஷ்மத்³ரோணதடா ஜயத்³ரத²ஜலா கா³ந்தா⁴ரநீலோத்பலா
ஶல்யக்³ராஹவதீ க்ருʼபேண வஹனீ கர்ணேன வேலாகுலா ।
அஶ்வத்தா²மவிகர்ணகோ⁴ரமகரா து³ர்யோத⁴னாவர்தினீ
ஸோத்தீர்ணா க²லு பாண்ட³வை ரணநதீ³ கைவர்தக꞉ கேஶவ꞉ ॥ 5 ॥

பாராஶர்யவச꞉ ஸரோஜமமலம்ʼ கீ³தார்த²க³ந்தோ⁴த்கடம்ʼ
நானாக்²யானககேஸரம்ʼ ஹரிகதா²ஸம்போ³த⁴னாபோ³தி⁴தம் ।
லோகே ஸஜ்ஜனஷட்பதை³ரஹரஹ꞉ பேபீயமானம்ʼ முதா³
பூ⁴யாத்³பா⁴ரதபங்கஜம்ʼ கலிமலப்ரத்⁴வம்ʼஸி ந꞉ ஶ்ரேயஸே ॥ 6 ॥

மூகம்ʼ கரோதி வாசாலம்ʼ பங்கு³ம்ʼ லங்க⁴யதே கி³ரிம் ।
யத்க்ருʼபா தமஹம்ʼ வந்தே³ பரமானந்த³மாத⁴வம் ॥ 7 ॥

அத² கீ³தாமாஹாத்ம்யம் ।
கீ³தாஶாஸ்த்ரமித³ம்ʼ புண்யம்ʼ ய꞉ படே²த்ப்ரயத꞉ புமான் ।
விஷ்ணோ꞉ பத³மவாப்னோதி ப⁴யஶோகாதி³வர்ஜித꞉ ॥ 1 ॥

கீ³தாத்⁴யயனஶீலஸ்ய ப்ராணாயாமபரஸ்ய ச ।
நைவ ஸந்தி ஹி பாபானி பூர்வஜன்மக்ருʼதானி ச ॥ 2 ॥

மலநிர்மோசனம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ ஜலஸ்னானம்ʼ தி³னே தி³னே ।
ஸக்ருʼத்³கீ³தாம்ப⁴ஸி ஸ்னானம்ʼ ஸம்ʼஸாரமலநாஶனம் ॥ 3 ॥

கீ³தா ஸுகீ³தா கர்தவ்யா கிமன்யை꞉ ஶாஸ்த்ரவிஸ்தரை꞉ ।
யா ஸ்வயம்ʼ பத்³மநாப⁴ஸ்ய முக²பத்³மாத்³விநி꞉ஸ்ருʼதா ॥ 4 ॥

பா⁴ரதாம்ருʼதஸர்வஸ்வம்ʼ விஷ்ணோர்வக்த்ராத்³விநி꞉ஸ்ருʼதம் ।
கீ³தாக³ங்கோ³த³கம்ʼ பீத்வா புனர்ஜன்ம ந வித்³யதே ॥ 5 ॥

ஸர்வோபநிஷதோ³ கா³வோ தோ³க்³தா⁴ கோ³பால நந்த³ன꞉ ।
பார்தோ² வத்ஸ꞉ ஸுதீ⁴ர்போ⁴க்தா து³க்³த⁴ம்ʼ கீ³தாம்ருʼதம்ʼ மஹத் ॥ 6 ॥

ஏகம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ தே³வகீபுத்ரகீ³தமேகோ
தே³வோ தே³வகீபுத்ர ஏவ ।
ஏகோ மந்த்ரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி
கர்மாப்யேகம்ʼ தஸ்ய தே³வஸ்ய ஸேவா ॥ 7 ॥

ஶாந்தாகாரம்ʼ பு⁴ஜக³ஶயனம்ʼ பத்³மநாப⁴ம்ʼ ஸுரேஶம்ʼ
விஶ்வாதா⁴ரம்ʼ க³க³னஸத்³ருʼஶம்ʼ மேக⁴வர்ணம்ʼ ஶுபா⁴ங்க³ம் ।
லக்ஷ்மீகாந்தம்ʼ கமலநயனம்ʼ யோகி³பி⁴ர்த்⁴யானக³ம்யம்ʼ
வந்தே³ விஷ்ணும்ʼ ப⁴வப⁴யஹரம்ʼ ஸர்வலோகைகநாத²ம் ॥

யம்ʼ ப்³ரஹ்மா வருணேந்த்³ரருத்³ரமருத꞉ ஸ்துன்வந்தி தி³வ்யை꞉ ஸ்தவை꞉
வேதை³꞉ ஸாங்க³பத³க்ரமோபநிஷதை³ர்கா³யந்தி யம்ʼ ஸாமகா³꞉ ।
த்⁴யானாவஸ்தி²ததத்³க³தேன மனஸா பஶ்யந்தி யம்ʼ யோகி³னோ
யஸ்யாந்தம்ʼ ந விது³꞉ ஸுராஸுரக³ணா தே³வாய தஸ்மை நம꞉ ॥ 8 ॥

॥ இதி த்⁴யானம் ॥

Also Read:

Bhagavad Gita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Bhagavadgita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top