Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavadgita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Telugu

Bhagavadgeetaa Mahatmayam and Dhyanamantra in Telugu:

॥ భగవద్గీతా మాహాత్మ్యం అథవా ధ్యానమంత్ర ॥

॥ శ్రీ పరమాత్మనే నమః ॥

॥ అథ శ్రీగీతామాహాత్మ్యప్రారంభః ॥

శ్రీ గణేశాయ నమః ॥ శ్రీరాధారమణాయ నమః ॥

ధరోవాచ ।
భగవన్పరేమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణీ ।
ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో ॥ 1 ॥

శ్రీ విష్ణురువాచ ।
ప్రారబ్ధం భుజ్యమానో హి గీతాభ్యాసరతః సదా ।
స ముక్తః స సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలిప్యతే ॥ 2 ॥

మహాపాపాదిపాపాని గీతాధ్యానం కరోతి చేత్ ।
క్వచిత్స్పర్శం న కుర్వంతి నలినీదలమంబువత్ ॥ 3 ॥

గీతాయాః పుస్తకం యత్ర యత్ర పాఠః ప్రవర్తతే ।
తత్ర సర్వాణి తీర్థాణి ప్రయాగాదీని తత్ర వై ॥ 4 ॥

సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగినః పన్నగాశ్చ యే ।
గోపాలా గోపికా వాపి నారదోద్ధవపార్షదైః ॥

సహాయో జాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే 5 ॥

యత్ర గీతావిచారశ్చ పఠనం పాఠనం శృతం ।
తత్రాహం నిశ్చితం పృథ్వి నివసామి సదైవ హి ॥ 6 ॥

గీతాశ్రయేఽహం తిష్ఠామి గీతా మే చోత్తమం గృహం ।
గీతాజ్ఞానముపాశ్రిత్య త్రీంలోకాన్పాలయామ్యహం ॥ 7 ॥

గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మరూపా న సంశయః ।
అర్ధమాత్రాక్షరా నిత్యా స్వానిర్వాచ్యపదాత్మికా ॥ 8 ॥

చిదానందేన కృష్ణేన ప్రోక్తా స్వముఖతోఽర్జునం ।
వేదత్రయీ పరానందా తత్త్వార్థజ్ఞానసంయుతా ॥ 9 ॥

యోఽష్టాదశజపో నిత్యం నరో నిశ్చలమానసః ।
జ్ఞానసిద్ధిం స లభతే తతో యాతి పరం పదం ॥ 10 ॥

పాఠేఽసమర్థః సంపూర్ణే తతోఽర్ధం పాఠమాచరేత్ ।
తదా గోదానజం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయః ॥ 11 ॥

త్రిభాగం పఠమానస్తు గంగాస్నానఫలం లభేత్ ।
షడంశం జపమానస్తు సోమయాగఫలం లభేత్ ॥ 12 ॥

ఏకాధ్యాయం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తిసంయుతః ।
రుద్రలోకమవాప్నోతి గణో భూత్వా వసేచ్చిరం ॥ 13 ॥

అధ్యాయం శ్లోకపాదం వా నిత్యం యః పఠతే నరః ।
స యాతి నరతాం యావన్మన్వంతరం వసుంధరే ॥ 14 ॥

గీతాయాః శ్లోకదశకం సప్త పంచ చతుష్టయం ।
ద్వౌ త్రీనేకం తదర్ధం వా శ్లోకానాం యః పఠేన్నరః ॥ 15 ॥

చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షాణామయుతం ధ్రువం ।
గీతాపాఠసమాయుక్తో మృతో మానుషతాం వ్రజేత్ ॥ 16 ॥

గీతాభ్యాసం పునః కృత్వా లభతే ముక్తిముత్తమాం ।
గీతేత్యుచ్చారసంయుక్తో మ్రియమాణో గతిం లభేత్ ॥ 17 ॥

గీతార్థశ్రవణాసక్తో మహాపాపయుతోఽపి వా ।
వైకుంఠం సమవాప్నోతి విష్ణునా సహ మోదతే ॥ 18 ॥

గీతార్థం ధ్యాయతే నిత్యం కృత్వా కర్మాణి భూరిశః ।
జీవన్ముక్తః స విజ్ఞేయో దేహాంతే పరమం పదం ॥ 19 ॥

గీతామాశ్రిత్య బహవో భూభుజో జనకాదయః ।
నిర్ధూతకల్మషా లోకే గీతాయాతాః పరం పదం ॥ 20 ॥

గీతాయాః పఠనం కృత్వా మాహాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ ।
వృథా పాఠో భవేత్తస్య శ్రమ ఏవ హ్యుదాహృతః ॥ 21 ॥

ఏతన్మాహాత్మ్యసంయుక్తం గీతాభ్యాసం కరోతి యః ।
స తత్ఫలమవాప్నోతి దుర్లభాం గతిమాప్నుయాత్ ॥ 22 ॥

సూత ఉవాచ ।
మాహాత్మ్యమేతద్గీతాయా మయా ప్రోక్త సతాతనం ।
గీతాంతే చ పఠేద్యస్తు యదుక్తం తత్ఫలం లభేత్ ॥ 23 ॥

॥ ఇతి శ్రీవారాహపురాణే శ్రీగీతామాహాత్మ్యం సంపూర్ణం ॥

॥ అథ శ్రీమద్భగవద్గీతాధ్యానాది ॥

శ్రీ గణేశాయ నమః ॥ శ్రీగోపాలకృష్ణాయ నమః ॥

అథ ధ్యానం ।
అథ కరన్యాసః.
ఓం అస్య శ్రీమద్భగవద్గీతామాలామంత్రస్య
భగవాన్వేదవ్యాస ఋషిః ॥ అనుష్టుప్ ఛందః ॥

శ్రీకృష్ణ పరమాత్మా దేవతా ॥

అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ఇతి బీజం ॥

సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ ఇతి శక్తిః ॥

అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ ఇతి కీలకం ॥

నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి
పావక ఇత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః ॥

న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుత ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ॥

అచ్ఛేద్యోఽయమదాహ్యోఽయమక్లేద్యోఽశోష్య
ఏవ చ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః ॥

నిత్యః సర్వగతః స్థాణురచలోఽయం సనాతన ఇత్యనామికాభ్యాం నమః ॥

పశ్య మే పార్థ్ రూపాణి శతశోఽథ
సహస్రశ ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ॥

నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని
చ ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

ఇతి కరన్యాసః ॥

అథ హృదయాదిన్యాసః ॥

నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి
పావక ఇతి హృదయాయ నమః ॥

న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుత ఇతి శిరసే స్వాహా ॥

అచ్ఛేద్యోఽయమదాహ్యోఽయమక్లేద్యోఽశోష్య
ఏవ చేతి శిఖాయై వషట్ ॥

నిత్యః సర్వగతః స్థాణురచలోఽయం సనాతన ఇతి కవచాయ హుం ॥

పశ్య మే పార్థ్ రూపాణి శతశోఽథ
సహస్రశ ఇతి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ॥

నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని
చేతి అస్త్రాయ ఫట్ ॥

శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే పాఠే వినియోగః ॥

ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం
వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం ।
అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీమష్టాదశాధ్యాయినీం
అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవేద్వేషిణీం ॥ 1 ॥

నమోఽస్తు తే వ్యాస విశాలబుద్ధే ఫుల్లారవిందాయతపత్రనేత్ర ।
యేన త్వయా భారతతైలపూర్ణః ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయః ప్రదీపః ॥ 2 ॥

ప్రపన్నపారిజాతాయతోత్రవేత్రైకపాణయే ।
జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతదుహే నమః ॥ 3 ॥

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం ।
దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥ 4 ॥

భీష్మద్రోణతటా జయద్రథజలా గాంధారనీలోత్పలా
శల్యగ్రాహవతీ కృపేణ వహనీ కర్ణేన వేలాకులా ।
అశ్వత్థామవికర్ణఘోరమకరా దుర్యోధనావర్తినీ
సోత్తీర్ణా ఖలు పాండవై రణనదీ కైవర్తకః కేశవః ॥ 5 ॥

పారాశర్యవచః సరోజమమలం గీతార్థగంధోత్కటం
నానాఖ్యానకకేసరం హరికథాసంబోధనాబోధితం ।
లోకే సజ్జనషట్పదైరహరహః పేపీయమానం ముదా
భూయాద్భారతపంకజం కలిమలప్రధ్వంసి నః శ్రేయసే ॥ 6 ॥

మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం ।
యత్కృపా తమహం వందే పరమానందమాధవం ॥ 7 ॥

అథ గీతామాహాత్మ్యం ।
గీతాశాస్త్రమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ప్రయతః పుమాన్ ।
విష్ణోః పదమవాప్నోతి భయశోకాదివర్జితః ॥ 1 ॥

గీతాధ్యయనశీలస్య ప్రాణాయామపరస్య చ ।
నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మకృతాని చ ॥ 2 ॥

మలనిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే ।
సకృద్గీతాంభసి స్నానం సంసారమలనాశనం ॥ 3 ॥

గీతా సుగీతా కర్తవ్యా కిమన్యైః శాస్త్రవిస్తరైః ।
యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖపద్మాద్వినిఃసృతా ॥ 4 ॥

భారతామృతసర్వస్వం విష్ణోర్వక్త్రాద్వినిఃసృతం ।
గీతాగంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే ॥ 5 ॥

సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాల నందనః ।
పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ ॥ 6 ॥

ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్రగీతమేకో
దేవో దేవకీపుత్ర ఏవ ।
ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని
కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా ॥ 7 ॥

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం ।
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం ॥

యం బ్రహ్మా వరుణేంద్రరుద్రమరుతః స్తున్వంతి దివ్యైః స్తవైః
వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైర్గాయంతి యం సామగాః ।
ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో
యస్యాంతం న విదుః సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః ॥ 8 ॥

॥ ఇతి ధ్యానం ॥

Also Read:

Bhagavad Gita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Bhagavadgita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top