Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavadgita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Malayalam

Bhagavadgeetaa Mahatmayam and Dhyanamantra in Malayalam:

॥ ഭഗവദ്ഗീതാ മാഹാത്മ്യം അഥവാ ധ്യാനമന്ത്ര ॥
॥ ശ്രീ പരമാത്മനേ നമഃ ॥

॥ അഥ ശ്രീഗീതാമാഹാത്മ്യപ്രാരംഭഃ ॥

ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ॥ ശ്രീരാധാരമണായ നമഃ ॥

ധരോവാച ।
ഭഗവൻപരേമേശാന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണീ ।
പ്രാരബ്ധം ഭുജ്യമാനസ്യ കഥം ഭവതി ഹേ പ്രഭോ ॥ 1 ॥

ശ്രീ വിഷ്ണുരുവാച ।
പ്രാരബ്ധം ഭുജ്യമാനോ ഹി ഗീതാഭ്യാസരതഃ സദാ ।
സ മുക്തഃ സ സുഖീ ലോകേ കർമണാ നോപലിപ്യതേ ॥ 2 ॥

മഹാപാപാദിപാപാനി ഗീതാധ്യാനം കരോതി ചേത് ।
ക്വചിത്സ്പർശം ന കുർവന്തി നലിനീദലമംബുവത് ॥ 3 ॥

ഗീതായാഃ പുസ്തകം യത്ര യത്ര പാഠഃ പ്രവർതതേ ।
തത്ര സർവാണി തീർഥാണി പ്രയാഗാദീനി തത്ര വൈ ॥ 4 ॥

സർവേ ദേവാശ്ച ഋഷയോ യോഗിനഃ പന്നഗാശ്ച യേ ।
ഗോപാലാ ഗോപികാ വാപി നാരദോദ്ധവപാർഷദൈഃ ॥

സഹായോ ജായതേ ശീഘ്രം യത്ര ഗീതാ പ്രവർതതേ 5 ॥

യത്ര ഗീതാവിചാരശ്ച പഠനം പാഠനം ശൃതം ।
തത്രാഹം നിശ്ചിതം പൃഥ്വി നിവസാമി സദൈവ ഹി ॥ 6 ॥

ഗീതാശ്രയേഽഹം തിഷ്ഠാമി ഗീതാ മേ ചോത്തമം ഗൃഹം ।
ഗീതാജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ ത്രീംലോകാൻപാലയാമ്യഹം ॥ 7 ॥

ഗീതാ മേ പരമാ വിദ്യാ ബ്രഹ്മരൂപാ ന സംശയഃ ।
അർധമാത്രാക്ഷരാ നിത്യാ സ്വാനിർവാച്യപദാത്മികാ ॥ 8 ॥

ചിദാനന്ദേന കൃഷ്ണേന പ്രോക്താ സ്വമുഖതോഽർജുനം ।
വേദത്രയീ പരാനന്ദാ തത്ത്വാർഥജ്ഞാനസംയുതാ ॥ 9 ॥

യോഽഷ്ടാദശജപോ നിത്യം നരോ നിശ്ചലമാനസഃ ।
ജ്ഞാനസിദ്ധിം സ ലഭതേ തതോ യാതി പരം പദം ॥ 10 ॥

പാഠേഽസമർഥഃ സമ്പൂർണേ തതോഽർധം പാഠമാചരേത് ।
തദാ ഗോദാനജം പുണ്യം ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 11 ॥

ത്രിഭാഗം പഠമാനസ്തു ഗംഗാസ്നാനഫലം ലഭേത് ।
ഷഡംശം ജപമാനസ്തു സോമയാഗഫലം ലഭേത് ॥ 12 ॥

ഏകാധ്യായം തു യോ നിത്യം പഠതേ ഭക്തിസംയുതഃ ।
രുദ്രലോകമവാപ്നോതി ഗണോ ഭൂത്വാ വസേച്ചിരം ॥ 13 ॥

അധ്യായം ശ്ലോകപാദം വാ നിത്യം യഃ പഠതേ നരഃ ।
സ യാതി നരതാം യാവന്മന്വന്തരം വസുന്ധരേ ॥ 14 ॥

ഗീതായാഃ ശ്ലോകദശകം സപ്ത പഞ്ച ചതുഷ്ടയം ।
ദ്വൗ ത്രീനേകം തദർധം വാ ശ്ലോകാനാം യഃ പഠേന്നരഃ ॥ 15 ॥

ചന്ദ്രലോകമവാപ്നോതി വർഷാണാമയുതം ധ്രുവം ।
ഗീതാപാഠസമായുക്തോ മൃതോ മാനുഷതാം വ്രജേത് ॥ 16 ॥

ഗീതാഭ്യാസം പുനഃ കൃത്വാ ലഭതേ മുക്തിമുത്തമാം ।
ഗീതേത്യുച്ചാരസംയുക്തോ മ്രിയമാണോ ഗതിം ലഭേത് ॥ 17 ॥

ഗീതാർഥശ്രവണാസക്തോ മഹാപാപയുതോഽപി വാ ।
വൈകുണ്ഠം സമവാപ്നോതി വിഷ്ണുനാ സഹ മോദതേ ॥ 18 ॥

ഗീതാർഥം ധ്യായതേ നിത്യം കൃത്വാ കർമാണി ഭൂരിശഃ ।
ജീവന്മുക്തഃ സ വിജ്ഞേയോ ദേഹാന്തേ പരമം പദം ॥ 19 ॥

ഗീതാമാശ്രിത്യ ബഹവോ ഭൂഭുജോ ജനകാദയഃ ।
നിർധൂതകൽമഷാ ലോകേ ഗീതായാതാഃ പരം പദം ॥ 20 ॥

ഗീതായാഃ പഠനം കൃത്വാ മാഹാത്മ്യം നൈവ യഃ പഠേത് ।
വൃഥാ പാഠോ ഭവേത്തസ്യ ശ്രമ ഏവ ഹ്യുദാഹൃതഃ ॥ 21 ॥

ഏതന്മാഹാത്മ്യസംയുക്തം ഗീതാഭ്യാസം കരോതി യഃ ।
സ തത്ഫലമവാപ്നോതി ദുർലഭാം ഗതിമാപ്നുയാത് ॥ 22 ॥

സൂത ഉവാച ।
മാഹാത്മ്യമേതദ്ഗീതായാ മയാ പ്രോക്ത സതാതനം ।
ഗീതാന്തേ ച പഠേദ്യസ്തു യദുക്തം തത്ഫലം ലഭേത് ॥ 23 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവാരാഹപുരാണേ ശ്രീഗീതാമാഹാത്മ്യം സമ്പൂർണം ॥

॥ അഥ ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാധ്യാനാദി ॥

ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ॥ ശ്രീഗോപാലകൃഷ്ണായ നമഃ ॥

അഥ ധ്യാനം ।
അഥ കരന്യാസഃ.
ഓം അസ്യ ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാമാലാമന്ത്രസ്യ
ഭഗവാന്വേദവ്യാസ ഋഷിഃ ॥ അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാ ദേവതാ ॥

അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷസേ ഇതി ബീജം ॥

സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ ഇതി ശക്തിഃ ॥

അഹം ത്വാ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച ഇതി കീലകം ॥

നൈനം ഛിന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി
പാവക ഇത്യംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത ഇതി തർജനീഭ്യാം നമഃ ॥

അച്ഛേദ്യോഽയമദാഹ്യോഽയമക്ലേദ്യോഽശോഷ്യ
ഏവ ച ഇതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ॥

നിത്യഃ സർവഗതഃ സ്ഥാണുരചലോഽയം സനാതന ഇത്യനാമികാഭ്യാം നമഃ ॥

പശ്യ മേ പാർഥ് രൂപാണി ശതശോഽഥ
സഹസ്രശ ഇതി കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ॥

നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി
ച ഇതി കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

ഇതി കരന്യാസഃ ॥

അഥ ഹൃദയാദിന്യാസഃ ॥

നൈനം ഛിന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി
പാവക ഇതി ഹൃദയായ നമഃ ॥

ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത ഇതി ശിരസേ സ്വാഹാ ॥

അച്ഛേദ്യോഽയമദാഹ്യോഽയമക്ലേദ്യോഽശോഷ്യ
ഏവ ചേതി ശിഖായൈ വഷട് ॥

നിത്യഃ സർവഗതഃ സ്ഥാണുരചലോഽയം സനാതന ഇതി കവചായ ഹും ॥

പശ്യ മേ പാർഥ് രൂപാണി ശതശോഽഥ
സഹസ്രശ ഇതി നേത്രത്രയായ വൗഷട് ॥

നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി
ചേതി അസ്ത്രായ ഫട് ॥

ശ്രീകൃഷ്ണപ്രീത്യർഥേ പാഠേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം പാർഥായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം
വ്യാസേന ഗ്രഥിതാം പുരാണമുനിനാ മധ്യേ മഹാഭാരതം ।
അദ്വൈതാമൃതവർഷിണീം ഭഗവതീമഷ്ടാദശാധ്യായിനീം
അംബ ത്വാമനുസന്ദധാമി ഭഗവദ്ഗീതേ ഭവേദ്വേഷിണീം ॥ 1 ॥

നമോഽസ്തു തേ വ്യാസ വിശാലബുദ്ധേ ഫുല്ലാരവിന്ദായതപത്രനേത്ര ।
യേന ത്വയാ ഭാരതതൈലപൂർണഃ പ്രജ്വാലിതോ ജ്ഞാനമയഃ പ്രദീപഃ ॥ 2 ॥

പ്രപന്നപാരിജാതായതോത്രവേത്രൈകപാണയേ ।
ജ്ഞാനമുദ്രായ കൃഷ്ണായ ഗീതാമൃതദുഹേ നമഃ ॥ 3 ॥

വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദനം ।
ദേവകീപരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ॥ 4 ॥

ഭീഷ്മദ്രോണതടാ ജയദ്രഥജലാ ഗാന്ധാരനീലോത്പലാ
ശല്യഗ്രാഹവതീ കൃപേണ വഹനീ കർണേന വേലാകുലാ ।
അശ്വത്ഥാമവികർണഘോരമകരാ ദുര്യോധനാവർതിനീ
സോത്തീർണാ ഖലു പാണ്ഡവൈ രണനദീ കൈവർതകഃ കേശവഃ ॥ 5 ॥

പാരാശര്യവചഃ സരോജമമലം ഗീതാർഥഗന്ധോത്കടം
നാനാഖ്യാനകകേസരം ഹരികഥാസംബോധനാബോധിതം ।
ലോകേ സജ്ജനഷട്പദൈരഹരഹഃ പേപീയമാനം മുദാ
ഭൂയാദ്ഭാരതപങ്കജം കലിമലപ്രധ്വംസി നഃ ശ്രേയസേ ॥ 6 ॥

മൂകം കരോതി വാചാലം പംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം ।
യത്കൃപാ തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ॥ 7 ॥

അഥ ഗീതാമാഹാത്മ്യം ।
ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത്പ്രയതഃ പുമാൻ ।
വിഷ്ണോഃ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ ॥ 1 ॥

ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച ।
നൈവ സന്തി ഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച ॥ 2 ॥

മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ ।
സകൃദ്ഗീതാംഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം ॥ 3 ॥

ഗീതാ സുഗീതാ കർതവ്യാ കിമന്യൈഃ ശാസ്ത്രവിസ്തരൈഃ ।
യാ സ്വയം പദ്മനാഭസ്യ മുഖപദ്മാദ്വിനിഃസൃതാ ॥ 4 ॥

ഭാരതാമൃതസർവസ്വം വിഷ്ണോർവക്ത്രാദ്വിനിഃസൃതം ।
ഗീതാഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ ॥ 5 ॥

സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധാ ഗോപാല നന്ദനഃ ।
പാർഥോ വത്സഃ സുധീർഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത് ॥ 6 ॥

ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്രഗീതമേകോ
ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ ।
ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി
കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവാ ॥ 7 ॥

ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം
വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ।
ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം
വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം ॥

യം ബ്രഹ്മാ വരുണേന്ദ്രരുദ്രമരുതഃ സ്തുന്വന്തി ദിവ്യൈഃ സ്തവൈഃ
വേദൈഃ സാംഗപദക്രമോപനിഷദൈർഗായന്തി യം സാമഗാഃ ।
ധ്യാനാവസ്ഥിതതദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ
യസ്യാന്തം ന വിദുഃ സുരാസുരഗണാ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ ॥ 8 ॥

॥ ഇതി ധ്യാനം ॥

Also Read:

Bhagavad Gita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Bhagavadgita Mahatmayam and Dhyanamantra Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top