Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in English

Essence of Bhagvad Geetaa by Shri Yamunacharya in English:

॥ geetaartha sangraha ॥

svadharmajnyaanavairaagyasaadhyabhaktyekagocharah’ ।
naaraayanah’ param brahma geetaashaastre sameeritah’ ॥ 1 ॥

nyaanakarmaatmike nisht’he yogalakshye susamskri’te ।
aatmaanubhootisiddhyarthe poorvashat’kena chodite ॥ 2 ॥

madhyame bhagavattattvayaathaatmyaavaaptisiddhaye ।
nyaanakarmaabhinirvartyo bhaktiyogah’ prakeertitah’ ॥ 3 ॥

pradhaanapurushavyaktasarveshvaravivechanam ।
karmadheerbhaktirityaadih’ poorvashesho’ntimoditah’ ॥ 4 ॥

asthaanasnehakaarunyadharmaadharmadhiyaakulam ।
paartham prapannamuddishya shaastraavataranam kri’tam ॥ 5 ॥

nityaatmaasangakarmehaagocharaa saankhayayogadheeh’ ।
dviteeye sthitadheelakshaa proktaa tanmohashaantaye ॥ 6 ॥

asaktyaa lokarakshaayai guneshvaaropya kartri’taam ।
sarveshvare vaa nyasyoktaa tri’teeye karmakaaryataa ॥ 7 ॥

prasangaatsvasvabhaavoktih’ karmano’karmataasya cha ।
bhedaa jnyaanasya maahaatmyam chaturthaadhyaaya uchyate ॥ 8 ॥

karmayogasya saukaryam shaighrayam kaashchana tadvidhaah’ ।
brahmajnyaanaprakaarashcha panchamaadhyaaya uchyate ॥ 9 ॥

yogaabhyaasavidhiryogee chaturdhaa yogasaadhanam ।
yogasiddhissvayogasya paaramyam shasht’ha uchyate ॥ 10 ॥

svayaathaatmyam prakri’tyaasya tirodhishsharanaagatih’ ।
bhaktabhedah’ prabuddhasya shraisht’hyam saptama uchyate ॥ 11 ॥

aishvaryaaksharayaathaatmyabhagavachcharanaarthinaam ।
vedyopaadeyabhaavaanaamasht’ame bheda uchyate ॥ 12 ॥

svamaahaatmyam manushyatve paratvam cha mahaatmanaam ।
vishesho navame yogo bhaktiroopah’ prakeertitah’ ॥ 13 ॥

svakalyaanagunaanantyakri’tsnasvaadheenataamatih’ ।
bhaktyutpattivivri’dhdyarthaa visteernaa dashamoditaa ॥ 14 ॥

ekaadashe svayaathaatmyasaakshaatkaaraavalokanam ।
dattamuktam vidipraaptyorbhaktyekopaayataa tathaa ॥ 15 ॥

bhakteshshraisht’hayamupaayoktirashaktasyaatmanisht’hataa ।
tatprakaaraastvatipreetirbhakte dvaadasha uchyate ॥ 16 ॥

dehasvaroopamaatmaaptiheturaatmavishodhanam ।
bandhaheturvi vekashcha trayodasha udeeryate ॥ 17 ॥

gunabandhavidhaa teshaam kartri’tvam tannivartanam ।
gatitrayasvamoolatvam chaturdasha udeeryate ॥ 18 ॥

achinmishraadvishuddhaachcha chetanaatpurushottamah’ ।
vyaapanaadbharanaatsvaamyadanyah’ panchadashoditah’ ॥ 19 ॥

devaasuravibhagoktipoorvikaa shaastravashyataa ।
tattvaanusht’haanavijnyaanasthemne shod’asha uchyate ॥ 20 ॥

ashaastramaasuram kri’tsnam shaastreeyam gunatah’ pri’thak ।
lakshanam shaastrasiddhasya tridhaa saptadashoditam ॥ 21 ॥

eeshvare kartri’taabuddhissattvopaadeyataantime ।
svakarmaparinaamashcha shaastrasaaraartha uchyate ॥ 22 ॥

karmayogastapasteerthadaanayajnyaadisevanam ।
nyaanayogo jitasvaantaih’ parishuddhaatmani sthitih’ ॥ 23 ॥

bhaktiyogah’ paraikaantapreetyaa dhyaanaadishu sthitih’ ।
trayaanaamapi yogaanaam tribhiranyonyasangamah’ ॥ 24 ॥

nityanaimittikaanaam cha paraaraadhanaroopinaam ।
aatmadri’sht’estrayo’pyete yogadvaarena saadhakaah’ ॥ 25 ॥

nirastanikhilaajnyaano dri’sht’vaatmaanam paraanugam ।
pratilabhya paraam bhaktim tayaivaapnoti tatpadam ॥ 26 ॥

bhaktiyogastadarthee chetsamagraishvaryasaadhakah’ ।
aatmaarthee chettrayo’pyete tatkaivalyasya saadhakaah’ ॥ 27 ॥

aikaantyam bhagavatyeshaam samaanamadhikaarinaam ।
yaavatpraapti paraarthee chettadevaatyantamashnute ॥ 28 ॥

nyaanee tu paramaikaantee tadaayattaatmajeevanah’ ।
tatsamshleshaviyogaikasukhaduh’khastadekadheeh’ ॥ 29 ॥

bhagavaddhyaanayogoktivandanastutikeertanaih’ ।
labdhaatmaa tadgatapraanamanobuddheendriyakriyah’ ॥ 30 ॥

nijakarmaadi bhaktyantam kuryaatpreetyaiva kaaritah’ ।
upaayataam parityajya nyasyeddevetu taamabheeh’ ॥ 31 ॥

ekaantaatyantadaasyaikaratistatpadamaapnuyaat ।
tatpradhaanamidam shaastramiti geetaarthasangrahah’ ॥ 32 ॥

Also Read:

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top