Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Telugu

Essence of Bhagvad Geetaa by Shri Yamunacharya in Telugu:

॥ గీతార్థ సంగ్రహ ॥
స్వధర్మజ్ఞానవైరాగ్యసాధ్యభక్త్యేకగోచరః ।
నారాయణః పరం బ్రహ్మ గీతాశాస్త్రే సమీరితః ॥ 1 ॥

జ్ఞానకర్మాత్మికే నిష్ఠే యోగలక్ష్యే సుసంస్కృతే ।
ఆత్మానుభూతిసిద్ధ్యర్థే పూర్వషట్కేన చోదితే ॥ 2 ॥

మధ్యమే భగవత్తత్త్వయాథాత్మ్యావాప్తిసిద్ధయే ।
జ్ఞానకర్మాభినిర్వర్త్యో భక్తియోగః ప్రకీర్తితః ॥ 3 ॥

ప్రధానపురుషవ్యక్తసర్వేశ్వరవివేచనం ।
కర్మధీర్భక్తిరిత్యాదిః పూర్వశేషోఽన్తిమోదితః ॥ 4 ॥

అస్థానస్నేహకారుణ్యధర్మాధర్మధియాకులం ।
పార్థం ప్రపన్నముద్దిశ్య శాస్త్రావతరణం కృతం ॥ 5 ॥

నిత్యాత్మాసంగకర్మేహాగోచరా సాంఖయయోగధీః ।
ద్వితీయే స్థితధీలక్షా ప్రోక్తా తన్మోహశాంతయే ॥ 6 ॥

అసక్త్యా లోకరక్షాయై గుణేష్వారోప్య కర్తృతాం ।
సర్వేశ్వరే వా న్యస్యోక్తా తృతీయే కర్మకార్యతా ॥ 7 ॥

ప్రసంగాత్స్వస్వభావోక్తిః కర్మణోఽకర్మతాస్య చ ।
భేదా జ్ఞానస్య మాహాత్మ్యం చతుర్థాధ్యాయ ఉచ్యతే ॥ 8 ॥

కర్మయోగస్య సౌకర్యం శైఘ్రయం కాశ్చన తద్విధాః ।
బ్రహ్మజ్ఞానప్రకారశ్చ పంచమాధ్యాయ ఉచ్యతే ॥ 9 ॥

యోగాభ్యాసవిధిర్యోగీ చతుర్ధా యోగసాధనం ।
యోగసిద్ధిస్స్వయోగస్య పారమ్యం షష్ఠ ఉచ్యతే ॥ 10 ॥

స్వయాథాత్మ్యం ప్రకృత్యాస్య తిరోధిశ్శరణాగతిః ।
భక్తభేదః ప్రబుద్ధస్య శ్రైష్ఠ్యం సప్తమ ఉచ్యతే ॥ 11 ॥

ఐశ్వర్యాక్షరయాథాత్మ్యభగవచ్చరణార్థినాం ।
వేద్యోపాదేయభావానామష్టమే భేద ఉచ్యతే ॥ 12 ॥

స్వమాహాత్మ్యం మనుష్యత్వే పరత్వం చ మహాత్మనాం ।
విశేషో నవమే యోగో భక్తిరూపః ప్రకీర్తితః ॥ 13 ॥

స్వకల్యాణగుణానంత్యకృత్స్నస్వాధీనతామతిః ।
భక్త్యుత్పత్తివివృధ్ద్యర్థా విస్తీర్ణా దశమోదితా ॥ 14 ॥

ఏకాదశే స్వయాథాత్మ్యసాక్షాత్కారావలోకనం ।
దత్తముక్తం విదిప్రాప్త్యోర్భక్త్యేకోపాయతా తథా ॥ 15 ॥

భక్తేశ్శ్రైష్ఠయముపాయోక్తిరశక్తస్యాత్మనిష్ఠతా ।
తత్ప్రకారాస్త్వతిప్రీతిర్భక్తే ద్వాదశ ఉచ్యతే ॥ 16 ॥

దేహస్వరూపమాత్మాప్తిహేతురాత్మవిశోధనం ।
బంధహేతుర్వి వేకశ్చ త్రయోదశ ఉదీర్యతే ॥ 17 ॥

గుణబంధవిధా తేషాం కర్తృత్వం తన్నివర్తనం ।
గతిత్రయస్వమూలత్వం చతుర్దశ ఉదీర్యతే ॥ 18 ॥

అచిన్మిశ్రాద్విశుద్ధాచ్చ చేతనాత్పురుషోత్తమః ।
వ్యాపనాద్భరణాత్స్వామ్యదన్యః పంచదశోదితః ॥ 19 ॥

దేవాసురవిభగోక్తిపూర్వికా శాస్త్రవశ్యతా ।
తత్త్వానుష్ఠానవిజ్ఞానస్థేమ్నే షోడశ ఉచ్యతే ॥ 20 ॥

అశాస్త్రమాసురం కృత్స్నం శాస్త్రీయం గుణతః పృథక్ ।
లక్షణం శాస్త్రసిద్ధస్య త్రిధా సప్తదశోదితం ॥ 21 ॥

ఈశ్వరే కర్తృతాబుద్ధిస్సత్త్వోపాదేయతాంతిమే ।
స్వకర్మపరిణామశ్చ శాస్త్రసారార్థ ఉచ్యతే ॥ 22 ॥

కర్మయోగస్తపస్తీర్థదానయజ్ఞాదిసేవనం ।
జ్ఞానయోగో జితస్వాంతైః పరిశుద్ధాత్మని స్థితిః ॥ 23 ॥

భక్తియోగః పరైకాంతప్రీత్యా ధ్యానాదిషు స్థితిః ।
త్రయాణామపి యోగానాం త్రిభిరన్యోన్యసంగమః ॥ 24 ॥

నిత్యనైమిత్తికానాం చ పరారాధనరూపిణాం ।
ఆత్మదృష్టేస్త్రయోఽప్యేతే యోగద్వారేణ సాధకాః ॥ 25 ॥

నిరస్తనిఖిలాజ్ఞానో దృష్ట్వాత్మానం పరానుగం ।
ప్రతిలభ్య పరాం భక్తిం తయైవాప్నోతి తత్పదం ॥ 26 ॥

భక్తియోగస్తదర్థీ చేత్సమగ్రైశ్వర్యసాధకః ।
ఆత్మార్థీ చేత్త్రయోఽప్యేతే తత్కైవల్యస్య సాధకాః ॥ 27 ॥

ఐకాంత్యం భగవత్యేషాం సమానమధికారిణాం ।
యావత్ప్రాప్తి పరార్థీ చేత్తదేవాత్యంతమశ్నుతే ॥ 28 ॥

జ్ఞానీ తు పరమైకాంతీ తదాయత్తాత్మజీవనః ।
తత్సంశ్లేషవియోగైకసుఖదుఃఖస్తదేకధీః ॥ 29 ॥

భగవద్ధ్యానయోగోక్తివందనస్తుతికీర్తనైః ।
లబ్ధాత్మా తద్గతప్రాణమనోబుద్ధీంద్రియక్రియః ॥ 30 ॥

నిజకర్మాది భక్త్యంతం కుర్యాత్ప్రీత్యైవ కారితః ।
ఉపాయతాం పరిత్యజ్య న్యస్యేద్దేవేతు తామభీః ॥ 31 ॥

ఏకాంతాత్యంతదాస్యైకరతిస్తత్పదమాప్నుయాత్ ।
తత్ప్రధానమిదం శాస్త్రమితి గీతార్థసంగ్రహః ॥ 32 ॥

Also Read:

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top