Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Gujarati

Essence of Bhagvad Geetaa by Shri Yamunacharya in Gujarati:

॥ ગીતાર્થ સંગ્રહ ॥

સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યસાધ્યભક્ત્યેકગોચરઃ ।
નારાયણઃ પરં બ્રહ્મ ગીતાશાસ્ત્રે સમીરિતઃ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનકર્માત્મિકે નિષ્ઠે યોગલક્ષ્યે સુસંસ્કૃતે ।
આત્માનુભૂતિસિદ્ધ્યર્થે પૂર્વષટ્કેન ચોદિતે ॥ ૨ ॥

મધ્યમે ભગવત્તત્ત્વયાથાત્મ્યાવાપ્તિસિદ્ધયે ।
જ્ઞાનકર્માભિનિર્વર્ત્યો ભક્તિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૩ ॥

પ્રધાનપુરુષવ્યક્તસર્વેશ્વરવિવેચનમ્ ।
કર્મધીર્ભક્તિરિત્યાદિઃ પૂર્વશેષોઽન્તિમોદિતઃ ॥ ૪ ॥

અસ્થાનસ્નેહકારુણ્યધર્માધર્મધિયાકુલમ્ ।
પાર્થં પ્રપન્નમુદ્દિશ્ય શાસ્ત્રાવતરણં કૃતમ્ ॥ ૫ ॥

નિત્યાત્માસઙ્ગકર્મેહાગોચરા સાઙ્ખયયોગધીઃ ।
દ્વિતીયે સ્થિતધીલક્ષા પ્રોક્તા તન્મોહશાન્તયે ॥ ૬ ॥

અસક્ત્યા લોકરક્ષાયૈ ગુણેષ્વારોપ્ય કર્તૃતામ્ ।
સર્વેશ્વરે વા ન્યસ્યોક્તા તૃતીયે કર્મકાર્યતા ॥ ૭ ॥

પ્રસઙ્ગાત્સ્વસ્વભાવોક્તિઃ કર્મણોઽકર્મતાસ્ય ચ ।
ભેદા જ્ઞાનસ્ય માહાત્મ્યં ચતુર્થાધ્યાય ઉચ્યતે ॥ ૮ ॥

કર્મયોગસ્ય સૌકર્યં શૈઘ્રયં કાશ્ચન તદ્વિધાઃ ।
બ્રહ્મજ્ઞાનપ્રકારશ્ચ પઞ્ચમાધ્યાય ઉચ્યતે ॥ ૯ ॥

યોગાભ્યાસવિધિર્યોગી ચતુર્ધા યોગસાધનમ્ ।
યોગસિદ્ધિસ્સ્વયોગસ્ય પારમ્યં ષષ્ઠ ઉચ્યતે ॥ ૧૦ ॥

સ્વયાથાત્મ્યં પ્રકૃત્યાસ્ય તિરોધિશ્શરણાગતિઃ ।
ભક્તભેદઃ પ્રબુદ્ધસ્ય શ્રૈષ્ઠ્યં સપ્તમ ઉચ્યતે ॥ ૧૧ ॥

ઐશ્વર્યાક્ષરયાથાત્મ્યભગવચ્ચરણાર્થિનામ્ ।
વેદ્યોપાદેયભાવાનામષ્ટમે ભેદ ઉચ્યતે ॥ ૧૨ ॥

સ્વમાહાત્મ્યં મનુષ્યત્વે પરત્વં ચ મહાત્મનામ્ ।
વિશેષો નવમે યોગો ભક્તિરૂપઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૩ ॥

સ્વકલ્યાણગુણાનન્ત્યકૃત્સ્નસ્વાધીનતામતિઃ ।
ભક્ત્યુત્પત્તિવિવૃધ્દ્યર્થા વિસ્તીર્ણા દશમોદિતા ॥ ૧૪ ॥

એકાદશે સ્વયાથાત્મ્યસાક્ષાત્કારાવલોકનમ્ ।
દત્તમુક્તં વિદિપ્રાપ્ત્યોર્ભક્ત્યેકોપાયતા તથા ॥ ૧૫ ॥

ભક્તેશ્શ્રૈષ્ઠયમુપાયોક્તિરશક્તસ્યાત્મનિષ્ઠતા ।
તત્પ્રકારાસ્ત્વતિપ્રીતિર્ભક્તે દ્વાદશ ઉચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

દેહસ્વરૂપમાત્માપ્તિહેતુરાત્મવિશોધનમ્ ।
બન્ધહેતુર્વિ વેકશ્ચ ત્રયોદશ ઉદીર્યતે ॥ ૧૭ ॥

ગુણબન્ધવિધા તેષાં કર્તૃત્વં તન્નિવર્તનમ્ ।
ગતિત્રયસ્વમૂલત્વં ચતુર્દશ ઉદીર્યતે ॥ ૧૮ ॥

અચિન્મિશ્રાદ્વિશુદ્ધાચ્ચ ચેતનાત્પુરુષોત્તમઃ ।
વ્યાપનાદ્ભરણાત્સ્વામ્યદન્યઃ પઞ્ચદશોદિતઃ ॥ ૧૯ ॥

દેવાસુરવિભગોક્તિપૂર્વિકા શાસ્ત્રવશ્યતા ।
તત્ત્વાનુષ્ઠાનવિજ્ઞાનસ્થેમ્ને ષોડશ ઉચ્યતે ॥ ૨૦ ॥

અશાસ્ત્રમાસુરં કૃત્સ્નં શાસ્ત્રીયં ગુણતઃ પૃથક્ ।
લક્ષણં શાસ્ત્રસિદ્ધસ્ય ત્રિધા સપ્તદશોદિતમ્ ॥ ૨૧ ॥

ઈશ્વરે કર્તૃતાબુદ્ધિસ્સત્ત્વોપાદેયતાન્તિમે ।
સ્વકર્મપરિણામશ્ચ શાસ્ત્રસારાર્થ ઉચ્યતે ॥ ૨૨ ॥

કર્મયોગસ્તપસ્તીર્થદાનયજ્ઞાદિસેવનમ્ ।
જ્ઞાનયોગો જિતસ્વાન્તૈઃ પરિશુદ્ધાત્મનિ સ્થિતિઃ ॥ ૨૩ ॥

ભક્તિયોગઃ પરૈકાન્તપ્રીત્યા ધ્યાનાદિષુ સ્થિતિઃ ।
ત્રયાણામપિ યોગાનાં ત્રિભિરન્યોન્યસઙ્ગમઃ ॥ ૨૪ ॥

નિત્યનૈમિત્તિકાનાં ચ પરારાધનરૂપિણામ્ ।
આત્મદૃષ્ટેસ્ત્રયોઽપ્યેતે યોગદ્વારેણ સાધકાઃ ॥ ૨૫ ॥

નિરસ્તનિખિલાજ્ઞાનો દૃષ્ટ્વાત્માનં પરાનુગમ્ ।
પ્રતિલભ્ય પરાં ભક્તિં તયૈવાપ્નોતિ તત્પદમ્ ॥ ૨૬ ॥

ભક્તિયોગસ્તદર્થી ચેત્સમગ્રૈશ્વર્યસાધકઃ ।
આત્માર્થી ચેત્ત્રયોઽપ્યેતે તત્કૈવલ્યસ્ય સાધકાઃ ॥ ૨૭ ॥

ઐકાન્ત્યં ભગવત્યેષાં સમાનમધિકારિણામ્ ।
યાવત્પ્રાપ્તિ પરાર્થી ચેત્તદેવાત્યન્તમશ્નુતે ॥ ૨૮ ॥

જ્ઞાની તુ પરમૈકાન્તી તદાયત્તાત્મજીવનઃ ।
તત્સંશ્લેષવિયોગૈકસુખદુઃખસ્તદેકધીઃ ॥ ૨૯ ॥

ભગવદ્ધ્યાનયોગોક્તિવન્દનસ્તુતિકીર્તનૈઃ ।
લબ્ધાત્મા તદ્ગતપ્રાણમનોબુદ્ધીન્દ્રિયક્રિયઃ ॥ ૩૦ ॥

નિજકર્માદિ ભક્ત્યન્તં કુર્યાત્પ્રીત્યૈવ કારિતઃ ।
ઉપાયતાં પરિત્યજ્ય ન્યસ્યેદ્દેવેતુ તામભીઃ ॥ ૩૧ ॥

એકાન્તાત્યન્તદાસ્યૈકરતિસ્તત્પદમાપ્નુયાત્ ।
તત્પ્રધાનમિદં શાસ્ત્રમિતિ ગીતાર્થસઙ્ગ્રહઃ ॥ ૩૨ ॥

Also Read:

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top