Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Tamil

Essence of Bhagvad Geetaa by Shri Yamunacharya in Tamil:

॥ கீ³தார்த² ஸங்க்³ரஹ ॥

நித்யாத்மாஸங்க³கர்மேஹாகோ³சரா ஸாங்க²யயோக³தீ⁴꞉ ।
த்³விதீயே ஸ்தி²ததீ⁴லக்ஷா ப்ரோக்தா தன்மோஹஶாந்தயே ॥ 6 ॥

அஸக்த்யா லோகரக்ஷாயை கு³ணேஷ்வாரோப்ய கர்த்ருʼதாம் ।
ஸர்வேஶ்வரே வா ந்யஸ்யோக்தா த்ருʼதீயே கர்மகார்யதா ॥ 7 ॥

ப்ரஸங்கா³த்ஸ்வஸ்வபா⁴வோக்தி꞉ கர்மணோ(அ)கர்மதாஸ்ய ச ।
பே⁴தா³ ஜ்ஞானஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ சதுர்தா²த்⁴யாய உச்யதே ॥ 8 ॥

கர்மயோக³ஸ்ய ஸௌகர்யம்ʼ ஶைக்⁴ரயம்ʼ காஶ்சன தத்³விதா⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞானப்ரகாரஶ்ச பஞ்சமாத்⁴யாய உச்யதே ॥ 9 ॥

யோகா³ப்⁴யாஸவிதி⁴ர்யோகீ³ சதுர்தா⁴ யோக³ஸாத⁴னம் ।
யோக³ஸித்³தி⁴ஸ்ஸ்வயோக³ஸ்ய பாரம்யம்ʼ ஷஷ்ட² உச்யதே ॥ 10 ॥

ஸ்வயாதா²த்ம்யம்ʼ ப்ரக்ருʼத்யாஸ்ய திரோதி⁴ஶ்ஶரணாக³தி꞉ ।
ப⁴க்தபே⁴த³꞉ ப்ரபு³த்³த⁴ஸ்ய ஶ்ரைஷ்ட்²யம்ʼ ஸப்தம உச்யதே ॥ 11 ॥

ஐஶ்வர்யாக்ஷரயாதா²த்ம்யப⁴க³வச்சரணார்தி²னாம் ।
வேத்³யோபாதே³யபா⁴வாநாமஷ்டமே பே⁴த³ உச்யதே ॥ 12 ॥

ஸ்வமாஹாத்ம்யம்ʼ மனுஷ்யத்வே பரத்வம்ʼ ச மஹாத்மனாம் ।
விஶேஷோ நவமே யோகோ³ ப⁴க்திரூப꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 13 ॥

ஸ்வகல்யாணகு³ணானந்த்யக்ருʼத்ஸ்னஸ்வாதீ⁴னதாமதி꞉ ।
ப⁴க்த்யுத்பத்திவிவ்ருʼத்⁴த்³யர்தா² விஸ்தீர்ணா த³ஶமோதி³தா ॥ 14 ॥

ஏகாத³ஶே ஸ்வயாதா²த்ம்யஸாக்ஷாத்காராவலோகனம் ।
த³த்தமுக்தம்ʼ விதி³ப்ராப்த்யோர்ப⁴க்த்யேகோபாயதா ததா² ॥ 15 ॥

ப⁴க்தேஶ்ஶ்ரைஷ்ட²யமுபாயோக்திரஶக்தஸ்யாத்மநிஷ்ட²தா ।
தத்ப்ரகாராஸ்த்வதிப்ரீதிர்ப⁴க்தே த்³வாத³ஶ உச்யதே ॥ 16 ॥

தே³ஹஸ்வரூபமாத்மாப்திஹேதுராத்மவிஶோத⁴னம் ।
ப³ந்த⁴ஹேதுர்வி வேகஶ்ச த்ரயோத³ஶ உதீ³ர்யதே ॥ 17 ॥

கு³ணப³ந்த⁴விதா⁴ தேஷாம்ʼ கர்த்ருʼத்வம்ʼ தந்நிவர்தனம் ।
க³தித்ரயஸ்வமூலத்வம்ʼ சதுர்த³ஶ உதீ³ர்யதே ॥ 18 ॥

அசின்மிஶ்ராத்³விஶுத்³தா⁴ச்ச சேதனாத்புருஷோத்தம꞉ ।
வ்யாபநாத்³ப⁴ரணாத்ஸ்வாம்யத³ன்ய꞉ பஞ்சத³ஶோதி³த꞉ ॥ 19 ॥

தே³வாஸுரவிப⁴கோ³க்திபூர்விகா ஶாஸ்த்ரவஶ்யதா ।
தத்த்வானுஷ்டா²னவிஜ்ஞானஸ்தே²ம்னே ஷோட³ஶ உச்யதே ॥ 20 ॥

அஶாஸ்த்ரமாஸுரம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ஶாஸ்த்ரீயம்ʼ கு³ணத꞉ ப்ருʼத²க் ।
லக்ஷணம்ʼ ஶாஸ்த்ரஸித்³த⁴ஸ்ய த்ரிதா⁴ ஸப்தத³ஶோதி³தம் ॥ 21 ॥

ஈஶ்வரே கர்த்ருʼதாபு³த்³தி⁴ஸ்ஸத்த்வோபாதே³யதாந்திமே ।
ஸ்வகர்மபரிணாமஶ்ச ஶாஸ்த்ரஸாரார்த² உச்யதே ॥ 22 ॥

கர்மயோக³ஸ்தபஸ்தீர்த²தா³னயஜ்ஞாதி³ஸேவனம் ।
ஜ்ஞானயோகோ³ ஜிதஸ்வாந்தை꞉ பரிஶுத்³தா⁴த்மனி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 23 ॥

ப⁴க்தியோக³꞉ பரைகாந்தப்ரீத்யா த்⁴யாநாதி³ஷு ஸ்தி²தி꞉ ।
த்ரயாணாமபி யோகா³னாம்ʼ த்ரிபி⁴ரன்யோன்யஸங்க³ம꞉ ॥ 24 ॥

நித்யநைமித்திகானாம்ʼ ச பராராத⁴னரூபிணாம் ।
ஆத்மத்³ருʼஷ்டேஸ்த்ரயோ(அ)ப்யேதே யோக³த்³வாரேண ஸாத⁴கா꞉ ॥ 25 ॥

நிரஸ்தநிகி²லாஜ்ஞானோ த்³ருʼஷ்ட்வாத்மானம்ʼ பரானுக³ம் ।
ப்ரதிலப்⁴ய பராம்ʼ ப⁴க்திம்ʼ தயைவாப்னோதி தத்பத³ம் ॥ 26 ॥

ப⁴க்தியோக³ஸ்தத³ர்தீ² சேத்ஸமக்³ரைஶ்வர்யஸாத⁴க꞉ ।
ஆத்மார்தீ² சேத்த்ரயோ(அ)ப்யேதே தத்கைவல்யஸ்ய ஸாத⁴கா꞉ ॥ 27 ॥

ஐகாந்த்யம்ʼ ப⁴க³வத்யேஷாம்ʼ ஸமானமதி⁴காரிணாம் ।
யாவத்ப்ராப்தி பரார்தீ² சேத்ததே³வாத்யந்தமஶ்னுதே ॥ 28 ॥

ஜ்ஞானீ து பரமைகாந்தீ ததா³யத்தாத்மஜீவன꞉ ।
தத்ஸம்ʼஶ்லேஷவியோகை³கஸுக²து³꞉க²ஸ்ததே³கதீ⁴꞉ ॥ 29 ॥

ப⁴க³வத்³த்⁴யானயோகோ³க்திவந்த³னஸ்துதிகீர்தனை꞉ ।
லப்³தா⁴த்மா தத்³க³தப்ராணமனோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியக்ரிய꞉ ॥ 30 ॥

நிஜகர்மாதி³ ப⁴க்த்யந்தம்ʼ குர்யாத்ப்ரீத்யைவ காரித꞉ ।
உபாயதாம்ʼ பரித்யஜ்ய ந்யஸ்யேத்³தே³வேது தாமபீ⁴꞉ ॥ 31 ॥

ஏகாந்தாத்யந்ததா³ஸ்யைகரதிஸ்தத்பத³மாப்னுயாத் ।
தத்ப்ரதா⁴னமித³ம்ʼ ஶாஸ்த்ரமிதி கீ³தார்த²ஸங்க்³ரஹ꞉ ॥ 32 ॥

Also Read:

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top